NN 80/2018 (7.9.2018.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o minimalnim uvjetima za ugovore o naukovanju

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA

1612

Na temelju članka 61. stavka 2. Zakona o obrtu (»Narodne novine«, broj 143/2013), nakon prethodno pribavljenog mišljenja ministra nadležnog za obrazovanje, ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O MINIMALNIM UVJETIMA ZA UGOVORE O NAUKOVANJU

Članak 1.

(1) U Pravilniku o minimalnim uvjetima za ugovore o naukovanju (»Narodne novine«, broj 63/2014), članak 3. stavak 3. Ugovora o naukovanju mijenja se i glasi:

»(3) Obrtnik ili pravna osoba obvezuju se organizirati praktičnu nastavu i vježbe naukovanja u vremenu od 6.00 do 22.00 sati.«

(2) Stavak 4. mijenja se i glasi:

»U organizaciji praktične nastave i vježbi naukovanja obvezna je odgovarajuća primjena propisa kojima se uređuju poslovi koje ne smije obavljati maloljetnik.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 311-01/18-01/95

Urbroj: 526-04-01-02/1-18-5

Zagreb, 30. kolovoza 2018.

Ministar
Darko Horvat, v. r.