NN 83/2018 (19.9.2018.), Odluka o izmjeni Odluke o porezima Grada Benkovca

Grad Benkovac

1658

Na temelju članka 20. i 42. stavak 1. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine«, br. 115/16 i 101/17), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine» br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17) i članka 28. Statuta Grada Benkovca (Službeni glasnik, br. 5/09, 3/10, 4/10, 1/13, 2/14 i 1/18), Gradsko vijeće Grada Benkovca na 8. sjednici održanoj 12. rujna 2018. godine, donijelo je

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O POREZIMA GRADA BENKOVCA

Članak 1.

U Odluci o porezima Grada Benkovca (»Službeni glasnik Grada Benkovca«, broj 3/18 i »Narodnim novinama« 72/18), članak 14. mijenja se i glasi:

»Obveznik poreza na potrošnju dužan je platiti ovaj porez do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Utvrđenu obvezu poreza na potrošnju porezni obveznik iskazuje na obrascu PP-MI-PO koji dostavlja Poreznoj upravi, a predaje ga do 20-tog u mjesecu za prethodni mjesec.«

Članak 2.

Ova Odluka će se objaviti u Službenom glasniku Grada Benkovca i u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Benkovca.

Klasa: 410-01/18-01/2

Urbroj: 2198/27-01-18-4

Benkovac, 12. rujna 2018.

Predsjednik
Boris Erceg, v. r.