NN 84/2018 (21.9.2018.), Pravilnik o odgodi plaćanja carinskog duga

Ministarstvo financija

1670

Na temelju članka 28. Zakona o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije (»Narodne novine«, broj 40/16) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O ODGODI PLAĆANJA CARINSKOG DUGA

DIO I.
UVODNE ODREDBE

Predmet propisa

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i način ostvarivanja odgode plaćanja carinskog duga sukladno članku 110. Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije (SL L 269, 10. 10. 2013.; u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 952/2013).

DIO II.
UVJETI ZA ODOBRAVANJE ODGODE PLAĆANJA CARINSKOG DUGA

Uvjeti

Članak 2.

Odobravanje odgode plaćanja carinskog duga iz članka 110. Uredbe (EU) br. 952/2013 uvjetovano je polaganjem zajedničkog osiguranja.

DIO III.
POSTUPAK IZDAVANJA ODOBRENJA

Način podnošenja i sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja za odgodu plaćanja carinskog duga

Članak 3.

(1) Zahtjev za izdavanje odobrenja za odgodu plaćanja carinskog duga (u daljnjem tekstu: zahtjev) podnosi se uporabom elektroničkog sustava Carinske odluke.

(2) Zahtjev mora sadržavati podatke propisane u Prilogu A Glava I, Poglavlje I, stupac 4b Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2015/2446 od 28. srpnja 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o detaljnim pravilima koja se odnose na pojedine odredbe Carinskog zakonika Unije (SL L 343, 29. 12. 2015.) kako je zadnje izmijenjena Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2018/1063 оd 16. svibnja 2018. o izmjeni i ispravku Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o detaljnim pravilima koja se odnose na pojedine odredbe Carinskog zakonika Unije (SL L 192, 30. 7. 2018.) i podatke propisane u Glavi II Priloga A Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447 od 24. studenoga 2015. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu određenih odredbi Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju Carinskog zakonika Unije (SL L 343, 29. 12. 2015.) kako je zadnje izmijenjena Provedbenom uredba Komisije (EU) 2018/604 оd 18. travnja 2018. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2015/2447 u pogledu postupovnih pravila za lakše dokazivanje povlaštenog podrijetla robe u Uniji i stavljanju izvan snage uredaba (EEZ) br. 3510/80 i (EZ) br. 209/2005 (SL L 101, 20. 4. 2018.).

Nadležnost za odlučivanje o zahtjevu

Članak 4.

Na temelju podnesenog zahtjeva odluku donosi Carinska uprava, Središnji ured.

Obveze korisnika odobrenja za odgodu plaćanja carinskog duga

Članak 5.

Korisnik odobrenja za odgodu plaćanja carinskog duga (u daljnjem tekstu: odobrenje) dužan je:

1. pratiti odnos visine osiguranja i visine carinskog duga čije je plaćanje odgođeno odnosno voditi brigu o visini i valjanosti osiguranja, te u slučaju izmijenjenih okolnosti poduzeti potrebne mjere;

2. u najkraćem roku obavijestiti Carinsku upravu, Središnji ured o svim okolnostima nastalim nakon izdavanja odobrenja, a koje mogu utjecati na njegovu valjanost ili sadržaj;

3. na zahtjev Carinske uprave staviti na raspolaganje sve isprave u vezi s izdanim odobrenjem, kao i sve isprave u vezi s vođenjem evidencije, te na svaki drugi način omogućiti provedbu nadzora i kontrole.

DIO IV.
OSTALE ODREDBE

Zatezne kamate

Članak 6.

U okviru roka za odgodu plaćanja carinskog duga utvrđenog odobrenjem ne obračunavaju se zatezne kamate.

DIO V.
ZAVRŠNA ODREDBA

Stupanje na snagu

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/18-02/45

Urbroj: 513-02-1210/1-18-7

Zagreb, 13. rujna 2018.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.