NN 87/2018 (28.9.2018.), Odluka o obvezi provedbe prethodne (ex-ante) kontrole javnih nabava u okviru projekata koji se namjeravaju sufinancirati i sufinanciraju iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. - 2020.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1709

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. rujna 2018. godine donijela

ODLUKU

O OBVEZI PROVEDBE PRETHODNE
(EX-ANTE) KONTROLE JAVNIH NABAVA U OKVIRU PROJEKATA KOJI SE NAMJERAVAJU SUFINANCIRATI I SUFINANCIRAJU IZ EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA U FINANCIJSKOM
RAZDOBLJU 2014. – 2020.

I.

Obvezuju se javni i sektorski naručitelji u smislu Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 120/16, u daljnjem tekstu: ZJN 2016), koji namjeravaju financirati projekte iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020., u okviru poziva na dodjelu bespovratnih sredstava koji su objavljeni ili koji se namjeravaju objaviti (u daljnjem tekstu: prijavitelji) dostavljati nadležnom tijelu dokumentaciju o nabavi na prethodnu (ex-ante) provjeru.

II.

Prethodna (ex-ante) provjera u smislu točke I. ove Odluke provodi se u odnosu na postupke javnih nabava koji se planiraju provoditi prije sklapanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, i to na nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti iznad (i uključujući) pet milijuna kuna, te na nabavu radova procijenjene vrijednosti iznad (i uključujući) 15 milijuna kuna, sve bez poreza na dodanu vrijednost.

Prethodna (ex-ante) provjera dokumentacije o nabavi provodi se prije pokretanja postupka javne nabave. Postupak javne nabave ne smije biti pokrenut prije zaprimanja preporuka nadležnog tijela koje je provelo prethodnu (ex-ante) provjeru dokumentacije o nabavi.

III.

Dokumentacija o nabavi podrazumijeva dokumentaciju o nabavi u skladu sa ZJN 2016, te Pravilnikom o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (»Narodne novine«, broj 65/17). Uz dokumentaciju o nabavi prijavitelji su dužni dostaviti i plan nabave za sve nabave koje planiraju provesti u sklopu projekta.

IV.

Nadležno tijelo koje provodi prethodnu (ex-ante) provjeru javne nabave ima pravo od prijavitelja zahtijevati svu dodatnu dokumentaciju u svrhu osiguravanja odgovarajućih provjera te su prijavitelji po tom zahtjevu obvezni postupati.

V.

Nadležno tijelo u smislu ove Odluke je nadležno posredničko tijelo razine 2 te Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije kao centralno tijelo koje provodi prethodne (ex-ante) provjere javne nabave, kako je utvrđeno u Uredbi o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem »Ulaganje za rast i radna mjesta« (»Narodne novine«, br. 107/14, 23/15, 129/15, 15/17 i 18/17 – ispravak).

VI.

Propuštanje postupanja u skladu s ovom Odlukom ima za posljedicu nemogućnost sklapanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i sufinanciranja projekta iz europskih strukturnih i investicijskih fondova te stavljanje izvan snage donesenih odluka o financiranju.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03718-04/279

Urbroj: 50301-25/05-18-2

Zagreb, 27. rujna 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.