NN 87/2018 (28.9.2018.), Pravilnik o dodjeljivanju imena, oznake i jedinstvenog identifikacijskog broja plovila unutarnje plovidbe

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1712

Na temelju članka 77. stavka 2. i članka 244. stavka 3. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda (»Narodne novine« br. 109/2007, 132/2007, 51/2013 i 152/2014) ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O DODJELJIVANJU IMENA, OZNAKE I JEDINSTVENOG IDENTIFIKACIJSKOG BROJA PLOVILA UNUTARNJE PLOVIDBE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se načini dodjeljivanja imena, oznake i jedinstvenog identifikacijskog broja plovila (u daljnjem tekstu ENI broj – Unique European Vessel Identification Number).

(2) U smislu ovoga Pravilnika plovilom se ne smatraju čamci.

Članak 2.

(1) Ime, oznaku i ENI broj plovila dodjeljuje Ministarstvo nadležno za unutarnju plovidbu (u daljnjem tekstu Ministarstvo).

(2) Dva plovila ne mogu imati isto ime, oznaku i ENI broj.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka dva plovila mogu imati isto ime ukoliko imaju različit rimski broj kao dodatak imenu.

II. IME PLOVILA

Članak 3.

(1) Ime se dodjeljuje plovilima s vlastitim porivnim uređajem, te skelama i svim plutajućim postrojenjima bez obzira imaju li vlastiti poriv ili ne, a koja se upisuju u upisnik plovila unutarnje plovidbe.

(2) Ime plovila može sadržavati najviše tri riječi i ne može se sastojati od kratica riječi niti sadržavati brojeve. Ime plovila ne smije upućivati na vrstu i namjenu plovila.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, ime plovila može sadržavati rimski broj kao dodatak. Rimski brojevi se dodjeljuju uz isto ime plovilima, istih ili različitih vlasnika, i to onim redosljedom kojim je plovilo upisano u upisnik plovila u Republici Hrvatskoj.

(4) Plovilu se može dodijeliti i ime koje je bilo upisano u stranom upisniku ukoliko nije u suprotnosti s odredbom stavka 1. članka 4. ovoga Pravilnika.

Članak 4.

(1) Plovilima upisanim u upisnike plovila unutarnje plovidbe ne može se dodijeliti ime koje iz povijesnih ili kulturnih razloga nije prikladno ili je suprotno interesima Republike Hrvatske.

(2) Plovilima se mogu dodijeliti imena istaknutih osoba iz područja hrvatske kulturne, znanstvene i političke povijesti, uz njihov pristanak, odnosno uz pristanak nasljednika ako je ta osoba umrla.

(3) Za dodjeljivanje imena plovila po istaknutim osobama iz dalje hrvatske povijesti nije potrebno tražiti pristanak njenih nasljednika.

III. OZNAKA PLOVILA

Članak 5.

(1) Oznaka se dodjeljuje plovilima bez vlastitog porivnog uređaja iz stavka 2. ovoga članka, namijenjenih za prijevoz tereta ili za posebne namjene.

(2) Oznaka iz stavka 1. ovoga članka sastoji se od :

a) dvoslovne kratice naziva plovila koja upućuje na njegovu namjenu

TZ – teretna tegljenica zatvorena,

TO – teretna tegljenica otvorena,

TT – tanker tegljenica,

TS – tegljenica za specijalni teret i posebnu namjenu,

PZ – potisnica zatvorena,

PO – potisnica otvorena,

PT – tankerska potisnica za tekući teret,

PS – potisnica za specijalni teret i posebnu namjenu.

RP – radno plovilo.

b) brojčanog dijela koji se sastoji od arapskog troznamenkastog broja koji označava redni broj plovila unutar iste vrste, pod kojim je plovilo upisano u upisnik plovila u Republici Hrvatskoj.

(3) Slovni dio oznake odvojen je od brojčanog dijela oznake crticom.

IV. ENI BROJ

Članak 6.

(1) ENI broj se dodjeljuje svim plovilima iz članka 3. stavka 1. i članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(2) ENI broj se sastoji od osam arapskih brojeva, i to:

– troznamenkastog koda dodijeljenog za Republiku Hrvatsku i

– peteroznamenkastog serijskog broja koji određuje Hrvatski registar brodova, (Dodatak I ovoga Pravilnika).

(3) Plovilu može biti dodijeljen samo jedan ENI broj koji se dodjeljuje samo jedanput i ostaje nepromijenjen tijekom cijelog vijeka trajanja plovila.

(4) ENI broj može biti dodijeljen plovilu upisanom u upisnik plovila unutarnje plovidbe, odnosno, plovilu koje će biti upisano. Ukoliko plovilo u trenutku upisa već ima određen ENI broj, zadržava postojeći.

(5) ENI broj mora biti upisan u upisnik plovila unutarnje plovidbe i Svjedodžbi o sposobnosti za plovidbu.

(6) Ministarstvo je dužno dostaviti podatke o određivanju svakog novog ENI broja i podatke o identifikaciji plovila kojima je odredilo ENI broj iz Dodatka II ovoga Pravilnika svim nadležnim tijelima drugih država članica EU i stranaka Mannheimske konvencije.

V. POSTUPAK DODJELJIVANJA

Članak 7.

(1) Ime, oznaku i ENI broj rješenjem dodjeljuje Ministarstvo.

(2) Lučka kapetanija koja vodi postupak upisa plovila od Ministarstva će po službenoj dužnosti, elektroničkim putem zatražiti rješenje o dodjeli imena i/ili oznake i/ili ENI broja kada utvrdi da su ispunjene sve pretpostavke za upis plovila.

(3) Osoba na čiji zahtjev je pokrenut postupak upisa plovila dužna je u zahtjevu, a najkasnije po pozivu lučke kapetanije, predložiti tri imena plovila.

(4) Lučka kapetanija će uz predložena imena dostaviti i potvrdu o tehničkim podacima plovila.

(5) Kada Ministarstvo procijeni da nijedno od predloženih imena nije u skladu s odredbama ovoga Pravilnika ili je već dodijeljeno drugom plovilu, obavijestiti će o tome lučku kapetaniju koja je zatražila ime.

(6) Lučka kapetanija će pozvati osobu iz stavka 3. ovoga članka da u roku od tri dana predloži nova tri imena. U protivnom, Ministarstvo će po vlastitom nahođenju dodijeliti ime plovilu.

(7) Na zahtjev vlasnika Ministarstvo može odobriti promjenu imena plovila, istim postupkom kojim se dodjeljuje ime prilikom upisa plovila.

Članak 8.

(1) Nakon prvog upisa plovila u upisnik plovila unutarnje plovidbe, lučka kapetanija je dužna dostaviti na znanje Ministarstvu dokaz o izvršenom upisu plovila kojem je prethodno dodijeljeno ime/oznaka i ENI broj.

(2) Nakon obavljenog brisanja plovila iz upisnika plovila unutarnje plovidbe lučka kapetanija je dužna dostaviti na znanje Ministarstvu dokaz o izvršenom upisu brisanja plovila.

(3) U postupku ponovnog upisa plovila, ranije brisanom plovilu, Ministarstvo može dodijeliti ime/oznaku koju je plovilo ranije imalo.

VI. POPIS IMENA, OZNAKA I ENI BROJEVA

Članak 9.

(1) Popis imena, oznaka i ENI brojeva vodi Ministarstvo.

(2) Popis imena, oznaka i ENI brojeva sadrži sljedeće podatke:

a) ime/oznaka,

b) ENI broj,

c) vrsta plovila i namjena,

d) nosivost plovila,

e) status plovila (luka upisa i luka brisanja).

VII. ISTICANJE IMENA, OZNAKE I ENI BROJA

Članak 10.

(1) Vlasnik je dužan istaknuti ime, oznaku i ENI na plovilu.

(2) Ime, oznaka i ENI broj ističu se na način propisan odredbama Pravilnika o plovidbi na unutarnjim vodama.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

(1) Ministarstvo je dužno danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika uskladiti evidenciju imena i oznaka plovila s odredbama ovoga Pravilnika.

(2) Upisanim plovilima čija imena ili oznake nisu u skladu s odredbama ovoga Pravilnika, Ministarstvo će po službenoj dužnosti dodijeliti novo ime ili oznaku. Ako dva plovila imaju dodijeljeno isto ime ili oznaku, prednost zadržavanja imena/oznake ima plovilo ranije upisano u Upisnik plovila unutarnje plovidbe. Vlasnici takvih plovila mogu se drugačije dogovoriti.

Članak 12.

(1) Ministarstvo dodjeljuje ENI broj plovilima upisanim u upisnike plovila unutarnje plovidbe po službenoj dužnosti.

(2) Hrvatski registar brodova će Ministarstvu dostaviti podatke iz članka 9. stavka 2. ovoga Pravilnika za sva plovila iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, ENI broj neće se dodijeliti onim upisanim plovilima za koje je izvjesno da su uništena, propala, odnosno, da stvarno više ne postoje.

Članak 13.

(1) Lučke kapetanije će po službenoj dužnosti upisati u upisnike plovila i upisne listove plovila dodijeljene ENI brojeve plovila iz stavka 1. članka 12. ovoga Pravilnika.

(2) Do ustrojavanja upisnika plovila unutarnje plovidbe, dodijeljeni ENI brojevi će se upisivati pored imena ili oznake plovila u Upisniku brodova unutarnje plovidbe.

Članak 14.

Krajnji rok za usklađivanje imena/oznaka i dodjelu ENI brojeva svim plovilima upisanim u Upisnike plovila unutarnje plovidbe je 31. prosinca 2018. godine.

Članak 15.

Rješenja o dodjeljivanju imena, oznake i ENI broja vlasnicima plovila koja do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika još nisu upisana u propisani upisnik plovila, vrijede do 1. listopada 2018. godine.

Članak 16.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o dodjeljivanju imena, oznake i jedinstvenog identifikacijskog broja plovila unutarnje plovidbe (»Narodne novine« br. 56/12, 120/15 i 75/16).

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/18-03/41

Urbroj: 530-03-1-1-2-18-1

Zagreb, 6. rujna 2018.

Ministar
Oleg Butković, v. r.

DODATAK I

MODEL ENI BROJA

Model ENI broja definiran je Direktivom 2008/87/EC člankom 2.18 i Dodatkom III, i to na način kako slijedi:

AAAxxxxx
[kodovi dodijeljeni nadležnim tijelima za izdavanje ENI broja][Serijski broj]


»AAA« predstavlja troznamenkasti kod dodijeljen nadležnim tijelima za izdavanje ENI broja sukladno sljedećem rasponu brojeva:

001-019 Francuska

020-039 Nizozemska

040-059 Njemačka

060-069 Belgija

070-079 Švicarska

080-099 rezervirano za plovila iz zemalja koje nisu stranke Mannheimske konvencije i za koja su bili izdani certifikati za plovidbu rijekom Rajnom prije travnja 2007. godine

100-119 Norveška

120-139 Danska

140-159 Ujedinjeno Kraljevstvo

160-169 Island

170-179 Irska

180-189 Portugal

190-199 rezervirano

200-219 Luksemburg

220-239 Finska

240-259 Poljska

260-269 Estonija

270-279 Litva

280-289 Latvija

290-299 rezervirano

300-309 Austrija

310-319 Lihtenštajn

320-329 Češka Republika

330-339 Slovačka

340-349 rezervirano

350-359 Hrvatska

360-369 Srbija

370-379 Bosna i Hercegovina

380-399 Mađarska

400-419 Ruska Federacija

420-439 Ukrajina

440-449 Bjelorusija

450-459 Republika Moldova

460-469 Rumunjska

470-479 Bugarska

480-489 Gruzija

490-499 rezervirano

500-519 Turska

520-539 Grčka

540-549 Cipar

550-559 Albanija

560-569 Republika of Makedonija

570-579 Slovenija

580-589 Crna Gora

590-599 rezervirano

600-619 Italija

620-639 Španjolska

640-649 Andora

650-659 Malta

660-669 Monako

670-679 San Marino

680-699 rezervirano

700-719 Švedska

720-739 Kanada

740-759 Sjedinjene Američke Države

760-769 Izrael

770-799 rezervirano

800-809 Azerbajdžan

810-819 Kazahstan

820-829 Kirgistan

830-839 Tadžikistan

840-849 Turkmenistan

850-859 Uzbekistan

860-869 Iran

870-999 rezervirano,

»xxxxx« predstavlja peteroznamenkasti serijski broj koji određuje Hrvatski registar brodova.

DODATAK II

PODACI ZA IDENTIFIKACIJU PLOVILA

A) Sva plovila

1.Jedinstveni identifikacijski broj plovila (ENI broj)
2.Ime/oznaka plovila
3.Vrsta plovila
4.Duljina plovila preko svega
5.Širina plovila preko svega
6.Gaz plovila
7.Izvor podataka o plovilu (Potvrda o tehničkim podacima plovila unutarnje plovidbe radi upisa u Upisnik, Svjedodžba o sposobnosti za plovidbu Središnje komisije za plovidbu Rajnom ili Svjedodžba Zajednice)
8.Nosivost plovila (za teretna plovila)
9.Istisnina plovila (za ostala plovila koja nisu teretna)
10.Ime/Naziv i sjedište vlasnika
11.Inspekcijsko tijelo ili Nadležno tijelo za izdavanje isprava iz točke 7.
12.Broj Svjedodžbe o sposobnosti za plovidbu Središnje komisije za plovidbu Rajnom ili Svjedodžbe Zajednice
13.Nadnevak isteka Svjedodžbe
14.Ime i prezime osobe koja je sastavila podatke


B) Prema raspoloživosti

1.Nacionalni broj
2.Vrsta plovila u skladu s tehničkim specifikacijama za Elektronsko međunarodno izvješćivanje (ERI)
3.Jednostruka ili dvostruka oplata u skladu s ADN/ADNR-om
4.Visina plovila
5.Bruto tonaža (za pomorske brodove)
6.IMO broj (za pomorske brodove)
7.Pozivni znak (za pomorske brodove)
8.MMSI broj
9.ATIS broj
10.Vrsta, broj, nadležno tijelo koje ih je izdalo i nadnevak isteka za ostale svjedodžbe i potvrde