NN 91/2018 (12.10.2018.), Odluka o određivanju Referentnog centra za more

Vlada Republike Hrvatske

1765

Na temelju članka 145. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, br. 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 11. listopada 2018. godine donijela

ODLUKU

O ODREĐIVANJU REFERENTNOG CENTRA
ZA MORE

I.

Referentnim centrom za more određuje se Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split, Šetalište Ivana Meštrovića 63, kao nositelj u zajednici s Institutom Ruđer Bošković, Zagreb, Bijenička cesta 54, kao partnerom.

II.

Referentni centar za more ispunjava uvjete propisane Pravilnikom o Referentnom centru za more Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (»Narodne novine«, broj 76/17, u daljnjem tekstu: Pravilnik) i iste je dužan kontinuirano održavati.

III.

Referentni centar za more obavlja za Ministarstvo zaštite okoliša i energetike poslove iz nadležnosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita okoliša i sukladno Pravilniku, na propisani način i u propisanim rokovima.

IV.

Referentni centar za more donosi i provodi godišnji program rada sukladno Pravilniku.

V.

Financijska sredstva za rad Referentnog centra za more osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske na razdjelu Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

VI.

Referentni centar za more obvezan je sve podatke koji se odnose na praćenje stanja tematskog područja, pokazatelje i rezultate analiza ažurno dostavljati Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, te u tu svrhu osigurava tehničke, kadrovske, materijalne i druge potrebne uvjete.

VII.

Referentni centar za more određuje se na rok od šest godina, za razdoblje od 1. studenoga 2018. do 31. listopada 2024. godine.

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-04/301
Urbroj: 50301-25/27-18-2
Zagreb, 11. listopada 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.