NN 91/2018 (12.10.2018.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na kolektivno osiguranje od posljedica nesretnog slučaja

MINISTARSTVO OBRANE

1772

Na temelju članka 126. stavka 3. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 73/13, 75/15, 50/16 i 30/18), donosim

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA KOLEKTIVNO OSIGURANJE OD POSLJEDICA NESRETNOG SLUČAJA

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na kolektivno osiguranje od posljedica nesretnog slučaja (»Narodne novine«, br. 103/13) u članku 1. riječi: »djelatnih vojnih osoba« zamjenjuju se riječima: »vojnih osoba«.

Članak 2.

U članku 2. riječi: »za vrijeme službe« brišu se.

Članak 3.

U članku 4. riječi: »djelatnih vojnih osoba« zamjenjuju se riječima: »vojnih osoba«.

Članak 4.

U članku 5. iza stavka 1. dodaju se stavci 2., 3. i 4. koji glase:

»(2) Kadet ostvaruje pravo na kolektivno osiguranje od posljedica nesretnog slučaja za vrijeme trajanja ugovora o školovanju.

(3) Ročnik ostvaruje pravo na kolektivno osiguranje od posljedica nesretnog slučaja za vrijeme dragovoljnog vojnog osposobljavanja.

(4) Pričuvnik ostvaruje pravo na kolektivno osiguranje od posljedica nesretnog slučaja za vrijeme obnašanja službe u Oružanim snagama.«

Članak 5.

U članku 7. stavku 1. riječi: »Upravi za ljudske resurse« zamjenjuju se riječima: »Upravi za ljudske potencijale, a riječi: »djelatna vojna osoba« riječima: »vojna osoba«.

U stavku 2. riječi: »Uprava za ljudske resurse« zamjenjuju se riječima: »Uprava za ljudske potencijale«.

Članak 6.

U članku 8. stavku 2. riječi: »Zakonom o humanitarnom razminiranju« zamjenjuju se riječima: »zakonom kojim se uređuje protuminsko djelovanje«.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/18-04/14

Urbroj: 512-01-18-1

Zagreb, 10. listopada 2018.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
i ministar obrane
Damir Krstičević, v. r.