NN 91/2018 (12.10.2018.), Odluka o uvjetima i postupku sklapanja ugovora o vojničkoj službi na neodređeno vrijeme

MINISTARSTVO OBRANE

1773

Na temelju članka 38. stavka 4. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 73/13, 75/15, 50/16 i 30/18), donosim

ODLUKU

O UVJETIMA I POSTUPKU SKLAPANJA UGOVORA O VOJNIČKOJ SLUŽBI NA NEODREĐENO VRIJEME

I.

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i postupak sklapanja ugovora o vojničkoj službi na neodređeno vrijeme.

II.

Kandidati za sklapanje ugovora o vojničkoj službi na neodređeno vrijeme su djelatni vojnici/mornari koji s Ministarstvom obrane imaju sklopljen ugovor o vojničkoj službi na određeno vrijeme (u daljnjem tekstu kandidati).

III.

(1) S kandidatima iz točke II. ove Odluke može se sklopiti ugovor o vojničkoj službi na neodređeno vrijeme:

– ako imaju zdravstvenu sposobnost za vojnu službu

– ako ispunjavaju psihologijske kriterije za vojnu službu

– ako zadovoljavaju kriterije tjelesne spremnosti za vojnu službu

– ako zadovoljavaju sigurnosne kriterije za vojnu službu

– ako tijekom vojničke službe na određeno vrijeme nisu kažnjeni za kazneno djelo koje je zapreka za prijam, odnosno ako se protiv njih ne vodi kazneni postupak koji se pokreće po službenoj dužnosti

– ako tijekom vojničke službe na određeno vrijeme nisu kažnjavani za počinjenje dva ili više stegovnih prijestupa, odnosno ako se protiv njih ne vodi stegovni postupak zbog stegovnog prijestupa

– ako nisu ocijenjeni zadnjom službenom ocjenom nižom od »dobar«.

(2) Za kandidate iz točke II. ove Odluke koji su pristupili provjeri tjelesne spremnosti u skladu s propisima kojima se uređuju kriteriji i postupak za utvrđivanje tjelesnih uvjeta za vojnu službu i ocjenjeni su ocjenom tjelesne spremnosti najmanje »zadovoljava« u godini u kojoj je pokrenut postupak sklapanja ugovora o vojničkoj službi smatra se da zadovoljavaju kriterije tjelesne spremnosti za vojnu službu.

IV.

(1) Sklapanje ugovora o vojničkoj službi na neodređeno vrijeme temelji se na iskazanoj volji za sklapanje ugovora, utvrđenim potrebama službe i prioritetima za popunu osoblja prema potrebnim vojnostručnim specijalnostima, ispunjavanju uvjeta iz točke III. ove Odluke te rezultatima vrijednosnog ocjenjivanja iz točke VI. ove Odluke.

(2) Potrebe službe i prioritete za popunu postrojbi za iduću godinu i projekciju potreba za sljedeće tri godine Oružane snage Republike Hrvatske iskazuju do kraja listopada tekuće godine.

V.

(1) Kandidate iz točke II. ove Odluke koji su se izjasnili za sklapanje ugovora o vojničkoj službi na neodređeno vrijeme i koji nemaju valjano uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, ustrojstvena jedinica u kojoj se nalaze na službi uputit će na zdravstveni pregled najkasnije 120 dana prije isteka ugovora o vojničkoj službi na određeno vrijeme.

(2) Iznimno od stavka 1. ove točke, smatra se da kandidat ima zdravstvenu sposobnost za vojnu službu iz točke III. stavka 1. ove Odluke ako mu do dana potpisivanja ugovora nije istekla valjanost uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti.

(3) Središnjica za upravljanje osobljem dostavit će Upravi za ljudske potencijale najkasnije 90 dana prije isteka ugovora o vojničkoj službi na određeno vrijeme:

– popis kandidata koji su iskazali volju za sklapanje ugovora o vojničkoj službi na neodređeno vrijeme i ispunjavaju uvjete propisane točkom III. ove Odluke

– popis kandidata za sklapanje ugovora o vojničkoj službi na neodređeno vrijeme koji ne ispunjavaju uvjete propisane točkom III. ove Odluke

– popis kandidata koji su iskazali volju za sklapanje ugovora o vojničkoj službi na neodređeno vrijeme, a nisu ispunili uvjet zdravstvene sposobnosti za vojničku službu i uvjet tjelesne spremnosti za vojničku službu iz razloga propisanih člankom 38. stavkom 3. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 73/13, 75/15, 50/16 i 30/18)

– popis kandidata koji nisu iskazali volju za sklapanje ugovora o vojničkoj službi na neodređeno vrijeme.

(4) Uprava za ljudske potencijale će po zaprimanju popisa iz stavka 2. ove točke, putem Središnjice za upravljanje osobljem, obavijestiti kandidate o mogućnosti sklapanja ugovora o vojničkoj službi na neodređeno vrijeme.

VI.

(1) Ako je broj kandidata koji su iskazali volju za sklapanje ugovora o vojničkoj službi na neodređeno vrijeme i koji ispunjavaju propisane uvjete iz točke III. ove Odluke veći od broja kandidata utvrđenim u skladu s potrebama službe i prioritetima za popunu osoblja prema potrebnim vojnostručnim specijalnostima provodi se vrednovanje kandidata prema sljedećim kriterijima:

– službena ocjena

– vojna priznanja

– tjelesna spremnost

– psihologijski kriterij

– poznavanje stranog jezika

– vrijeme provedeno u djelatnoj vojnoj službi i sudjelovanju u operacijama potpore miru, operacijama odgovora na krize, humanitarnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu

– godine života

– posebna znanja i vještine potrebne za obnašanje vojničke dužnosti

– preporuka zapovjednika brigade njoj ravne ili više razine.

(2) Nakon provedenog postupka odabira kandidata za sklapanje vojničkog ugovora na neodređeno vrijeme, u slučaju jednakog broja bodova prednost ima kandidat koji je dijete hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata u skladu sa zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata.

(3) Nadležna osoba na razini Središnjice za upravljanje osobljem koja provodi postupak vrednovanja upisuje bodove po pojedinom kriteriju i ukupan broj bodova za svakog kandidata na Tiskanici I, koja se nalazi u prilogu ove Odluke i njezin je sastavni dio.

(4) Središnjice za upravljanje osobljem će ustrojstvenim jedinicama u kojima se kandidati odabrani za sklapanje ugovora o vojničkoj službi na neodređeno vrijeme nalaze na službi, dostaviti primjerke ugovora o vojničkoj službi na neodređeno vrijeme radi njihova potpisivanja.

(5) Uprava za ljudske potencijale će kandidatima iz točke II. ove Odluke koji nisu iskazali volju za sklapanje ugovora na neodređeno vrijeme, ne ispunjavaju uvjete iz točke III. ove Odluke ili nisu odabrani za sklapanje ugovora o vojničkoj službi na neodređeno vrijeme jer za to ne postoje potrebe službe, dostaviti obavijest o prestanku vojničke službe istekom roka važenja ugovora o vojničkoj službi na određeno vrijeme.

VII.

(1) Kandidatima iz točke II. ove Odluke koji u roku od 90 dana prije isteka ugovora o vojničkoj službi na određeno vrijeme nisu pristupili zdravstvenom pregledu i provjerama tjelesne spremnosti iz razloga propisanih člankom 38. stavkom 3. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 73/13, 75/15, 50/16 i 30/18), a iskazali su volju i budu odabrani za sklapanje ugovora o vojničkoj službi na neodređeno vrijeme, ponudit će se sklapanje dodatka važećem ugovoru o vojničkoj službi na određeno vrijeme kojim se trajanje tog ugovora može produljiti za duljinu trajanja privremene nesposobnosti odnosno spriječenosti za rad, a najdulje šest mjeseci.

(2) Središnjice za upravljanje osobljem će za kandidate iz stavka 1. ove točke koji u roku utvrđenom u dodatku ugovoru iz stavka 1. ove točke ispune uvjete zdravstvene sposobnosti za vojnu službu i zadovolje kriterije tjelesne spremnosti, odmah po ispunjenju uvjeta ustrojstvenim jedinicama u kojima se kandidati nalaze na službi dostaviti primjerke ugovora o vojničkoj službi na neodređeno vrijeme radi njihova potpisivanja.

(3) Uprava za ljudske potencijale će, kandidatima iz stavka 1. ove točke koji do isteka roka utvrđenoga u dodatku ugovoru iz stavka 1. ove točke ne pristupe zdravstvenom pregledu i provjerama tjelesne spremnosti ili ne ispune uvjet zdravstvene ili tjelesne spremnosti dostaviti obavijest o prestanku vojničke službe istekom roka važenja dodatka ugovoru o vojničkoj službi na određeno vrijeme.

VIII.

Ugovorom o vojničkoj službi na neodređeno vrijeme utvrđuje se početak službe, obveza obavljanja službe na cijelom području Republike Hrvatske, obveza sudjelovanja u operacijama potpore miru, operacijama odgovora na krize, humanitarnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu, plaća, uvjeti i posljedice raskida ugovora, otkazni rok, rješavanje sporova te druga prava i obveze u vezi s obavljanjem vojničke službe.

IX.

Djelatnim vojnicima/mornarima sa sklopljenim ugovorom o vojničkoj službi zatečenima u službi na dan stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 30/18), Uprava za ljudske potencijale ponudit će u roku dvije godine od dana stupanja na snagu toga Zakona, a najkasnije 90 dana prije isteka ugovora, sklapanje ugovora o vojničkoj službi na neodređeno vrijeme u skladu s odredbama ove Odluke.

X.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o uvjetima i postupku sklapanja drugog odnosno trećeg ugovora o službi vojnika/mornara (»Narodne novine«, br. 79/13 i 135/14).

XI.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/18-03/1

Urbroj: 512-01-18-960

Zagreb, 10. listopada 2018.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
i ministar obrane
Damir Krstičević, v. r.

PRILOG 1.

Tiskanica I.

KRITERIJI ZA VREDNOVANJE VOJNIKA/MORNARA KANDIDATA ZA SKLAPANJE UGOVORA O VOJNIČKOJ SLUŽBI NA NEODREĐENO VRIJEME

KRITERIJIVrijednosti za vrednovanjeBODOVIOSTVARENI BODOVI
SLUŽBENA OCJENA (zbroj prethodne dvije godine)Osobito se ističe300
Ističe se200
Dobar100
VOJNA PRIZNANJA

Vojno priznanje

Predsjednika Republike Hrvatske

200
Vojno priznanje ministra obrane175
Vojno priznanje načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga150
Vojno priznanje zamjenika načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga100
Vojno priznanje direktora Glavnog stožera Oružanih snaga75
Vojno priznanje zapovjednika grane ili iste razine50
Vojno priznanje zapovjednika bojne, njoj ravne ili više razine25
TJELESNA SPREMNOSTOstvareni broj bodova (zadnja važeća ocjena u tekućoj ili prethodnoj godini)150 – 300
PSIHOLOGIJSKI KRITERIJViša razina postignuća200
Zadovoljavajuća razina postignuća100

STRANI JEZIK

(zadnje važeće testiranje potvrđeno od Hrvatskog vojnog učilišta. Znanje više jezika zbrojiti. Samo jezici utvrđeni posebnim pravilnikom.)

STANAG 6001 – zbroj ocjena pomnožen s 100 – 160
ALCPT ili ECL – ostvareni broj bodova0 – 100
VRIJEME PROVEDENO U DJELATNOJ VOJNOJ SLUŽBI I SUDJELOVANJU U NATO I EU OPERACIJAMASvaka puna godina provedena u djelatnoj vojnoj službi20
Svaki puni mjesec sudjelovanja u misijama UN-a i svaki puni mjesec sudjelovanja u NATO i EU operaciji10
GODINE ŽIVOTADo navršenih 25 godina u kalendarskoj godini u kojoj sklapa ugovor o vojničkoj službi na neodređeno vrijeme25
TEČAJEVISvaki završeni tečaj (vještina) potrebni za obnašanje vojničke dužnosti10
PREPORUKAPreporuka zapovjednika brigade, njoj ravne ili više razine100
UKUPNO BODOVAU slučaju da dva ili više kandidata postignu isti broj bodova, prednost ima kandidat koji je postigao veći broj bodova prema redoslijedu kriterija u ovoj tablici.