NN 91/2018 (12.10.2018.), Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

1774

Na temelju članka 45. stavka 5., a u vezi s člankom 49. stavkom 5. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, br. 71/14 i 118/14), ministar nadležan za rad uz suglasnost ministra zdravstva donosi

PRAVILNIK

O ZAŠTITI RADNIKA OD IZLOŽENOSTI OPASNIM KEMIKALIJAMA NA RADU, GRANIČNIM VRIJEDNOSTIMA IZLOŽENOSTI I BIOLOŠKIM GRANIČNIM VRIJEDNOSTIMA

OPĆE ODREDBE

Sadržaj i područje primjene

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom utvrđuju obveze poslodavca i minimalni zahtjevi za sigurnost i zaštitu zdravlja radnika od rizika pri radu s opasnim kemikalijama, uključujući i sprječavanje rizika te se propisuju granične vrijednosti izloženosti za opasne tvari koje mogu biti prisutne na mjestima rada kao posljedica bilo koje radne aktivnosti.

(2) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na sve poslove na kojima su radnici izloženi ili bi mogli biti izloženi opasnim kemikalijama.

(3) Ovim se Pravilnikom za određene opasne tvari propisuju i kratkotrajne granične vrijednosti izloženosti kao i biološke granične vrijednosti.

(4) Ovaj se Pravilnik ne primjenjuje na opasne kemikalije za koje su propisane posebne mjere za zaštitu zdravlja na radu od ionizirajućih odnosno neionizirajućih zračenja u skladu s posebnim propisima.

(5) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se za prijevoz opasnih kemikalija samo u slučajevima kada propisuju višu razinu sigurnosti i zaštite zdravlja na radu u odnosu na posebne propise za prijevoz opasnih kemikalija.

(6) Ovaj se Pravilnik primjenjuje na zaštitu radnika od rizika izlaganja azbestu samo kada propisuje višu razinu sigurnosti i zaštite zdravlja na radu od one propisane Direktivom 2009/148/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. o zaštiti radnika od rizika povezanih s izlaganjem azbestu na radu (SL L 330, 16. 12. 2009.) te propisuje graničnu vrijednost izloženosti za azbest (0,1 vlakana na cm3) utvrđenu člankom 8. Direktive 2009/148/EZ.

Članak 2.

Ovim Pravilnikom se u hrvatsko zakonodavstvo preuzimaju sljedeće direktive Europske unije:

1) Direktiva Vijeća 98/24/EZ od 7. travnja 1998. o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika na radu od rizika povezanih s kemijskim sredstvima (četrnaesta pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ) (SL L 131, 5. 5. 1998.)

2) Direktiva 2004/37/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu (šesta pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ) (SL L 158, 30. 4. 2004.)

3) Direktiva (EU) 2017/2398 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o izmjeni Direktive 2004/37/EZ o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu (SL L 345, 27. 12. 2017.)

4) Direktiva 2007/30/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2007. o izmjeni Direktive Vijeća 89/391/EEZ, njezinih pojedinačnih direktiva i direktiva Vijeća 83/477/EEZ, 91/383/EEZ, 92/29/EEZ i 94/33/EZ s ciljem pojednostavljivanja i racionalizacije izvješća o praktičnoj provedbi (SL L 165, 27. 6. 2007.)

5) Direktiva 2014/27/EU od 26. veljače 2014. o izmjeni direktiva Vijeća 92/58/EEZ, 92/85/EEZ, 94/33/EZ, 98/24/EZ i Direktive 2004/37/EZ Europskog parlamenta i Vijeća kako bi se uskladile s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa (SL L 65, 5. 3. 2014.)

6) Direktiva Komisije 91/322/EEZ od 29. svibnja 1991. o utvrđivanju indikativnih graničnih vrijednosti primjenom Direktive Vijeća 80/1107/EEZ o zaštiti radnika od rizika povezanih s izlaganjem kemijskim, fizikalnim i biološkim sredstvima na radu (SL L 177, 5. 7. 1991.)

7) Direktiva Komisije 2000/39/EZ od 8. lipnja 2000. o utvrđivanju prvog popisa indikativnih graničnih vrijednosti profesionalne izloženosti u provedbi Direktive Vijeća 98/24/EZ o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika na radu od rizika povezanih s kemijskim sredstvima (SL L 142, 16. 6. 2000.)

8) Direktiva Komisije 2006/15/EZ od 7. veljače 2006. o utvrđivanju drugog popisa indikativnih graničnih vrijednosti profesionalne izloženosti u provedbi Direktive Vijeća 98/24/EZ i o izmjeni Direktive 91/322/EEZ i 2000/39/EZ (SL L 38, 9. 2. 2006.)

9) Direktiva Komisije 2009/161/EU od 17. prosinca 2009. o utvrđivanju trećeg popisa indikativnih graničnih vrijednosti profesionalne izloženosti u provedbi Direktive Vijeća 98/24/EZ i izmjeni Direktive Komisije 2000/39/EZ (SL L 338, 19. 12. 2009.)

10) Direktiva Komisije (EU) 2017/164 od 31. siječnja 2017. o utvrđivanju četvrtog popisa indikativnih graničnih vrijednosti profesionalne izloženosti na temelju Direktive Vijeća 98/24/EZ i o izmjeni direktiva 91/322/EEZ, 2000/39/EZ i 2009/161/EU (SL L 27, 1. 2. 2017.)

Pojmovi

Članak 3.

(1) Pojedini pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1) kemikalije su tvari i smjese

2) tvar je bilo koji kemijski element ili njegovi spojevi, u prirodnom stanju ili dobiveni proizvodnim postupkom, korišteni ili oslobođeni pri bilo kojoj radnoj aktivnosti uključujući i oslobađanje kao otpad, bez obzira da li su proizvedeni namjerno ili nenamjerno te da li su stavljeni na tržište ili ne

3) smjesa je smjesa ili otopina sastavljena od dvije ili više tvari

4) uporaba kemikalija obuhvaća preradu, formuliranje, potrošnju, skladištenje, držanje, obradu, punjenje u spremnike, premještanje iz jednog spremnika u drugi, miješanje, proizvodnju proizvoda ili bilo kakvo drugo korištenje kemikalija

5) razred opasnosti, kategorija opasnosti, oznaka upozorenja su pojmovi utvrđeni člankom 2. Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskoga parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa (SL L 353, 31. 12. 2008.) – u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1272/2008

6) fizikalne opasnosti odnose se na razrede opasnosti definirane prema kriterijima iz 2. dijela Priloga I. Uredbe (EZ) br. 1272/2008, a obuhvaćaju kemikalije razvrstane kao:

– eksplozivi,

– zapaljivi plinovi,

– zapaljivi aerosoli,

– oksidirajući plinovi,

– plinovi pod tlakom,

– zapaljive tekućine,

– zapaljive krutine,

– samoreagirajuće tvari ili smjese,

– piroforne tekućine,

– piroforne krutine,

– samozagrijavajuće tvari ili smjese,

– tvari ili smjese koje u dodiru s vodom oslobađaju zapaljive plinove,

– oksidirajuće tekućine,

– oksidirajuće krutine,

– organski peroksidi,

– tvari ili smjese nagrizajuće za metale;

7) opasnosti za zdravlje odnose se na razrede opasnosti definirane prema kriterijima iz 3. dijela Priloga I. Uredbe (EZ) br. 1272/2008, a obuhvaćaju kemikalije razvrstane kao:

– akutno toksične,

– nagrizajuće/nadražujuće za kožu,

– teške ozljede oka/nadražujuće za oko,

– izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože,

– s mutagenim učinkom na zametne stanice,

– karcinogene

– reproduktivno toksične,

– specifično toksične za ciljane organe – jednokratno izlaganje,

– specifično toksične za ciljane organe – ponavljano izlaganje,

– aspiracijski toksične;

8) proizvođač, uvoznik, daljnji korisnik, distributer, proizvod, scenarij izloženosti su pojmovi utvrđeni člankom 3. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskoga parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije (SL L 396, 30. 12. 2006.) – u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1907/2006

9) opasne kemikalije u smislu ovoga Pravilnika su:

– tvari i smjese koje ispunjavaju kriterije za razvrstavanje kao opasne u bilo koji razred za fizikalne opasnosti i/ili opasnosti za zdravlje utvrđene u 2. i 3. dijelu Priloga I. Uredbe (EZ) br. 1272/2008, neovisno o tome je li tvar razvrstana u Prilogu VI. te Uredbe,

– tvari i smjese koje nisu razvrstane kao opasne prema kriterijima utvrđenima u 2. i 3. dijelu Priloga I. Uredbe (EZ) br. 1272/2008, ali zbog svojih fizikalno-kemijskih, kemijskih ili toksikoloških svojstava i načina na koji se koriste ili su prisutne na mjestu rada, predstavljaju rizik za sigurnost i zdravlje radnika,

– tvari kojima je u skladu s člankom 4. ovoga Pravilnika dodijeljena granična vrijednost izloženosti.

10) karcinogena kemikalija je tvar ili smjesa koja ispunjava kriterije za razvrstavanje u razred opasnosti »karcinogenost«, 1.A ili 1.B kategorije, u skladu s odjeljkom 3.6. Priloga I. Uredbe (EZ) br. 1272/2008, te tvari, smjese ili postupci iz Priloga V. ovoga Pravilnika, kao i tvar ili smjesa koja se ispušta pri postupku iz toga Priloga

11) mutagena kemikalija je tvar ili smjesa koja ispunjava kriterije za razvrstavanje u razred opasnosti »mutageni učinak na zametne stanice«, 1.A ili 1.B kategorije, u skladu s odjeljkom 3.5. Priloga I. Uredbe (EZ) br. 1272/2008

12) rad s kemikalijama su svi poslovi pri kojima su radnici izloženi ili mogu biti izloženi kemikalijama, a prilikom njihove proizvodnje, uporabe ili zbrinjavanja

13) granična vrijednost izloženosti (u daljnjem tekstu: GVI) je prosječna koncentracija tvari u zraku na mjestu rada, u zoni disanja radnika u odnosu na referentno razdoblje od osam sati, a iznad koje radnik ne bi smio biti izložen tijekom rada u punoj smjeni. Jedinice GVI za tvari u plinovitoj fazi su »cm3/m3 ili ml/m3 (ppm)«, u krutoj fazi »mg/m3«, a koncentracije vlakna se mjere kao »broj vlakana/cm3«. GVI se određuje pri temperaturi zraka od 20°C i tlaku zraka od 101325 Pa (standardni tlak).

14) kratkotrajna granična vrijednost izloženosti (u daljnjem tekstu: KGVI) je maksimalna koncentracija tvari kojoj radnik može biti izložen najviše 15 minuta i to najviše četiri puta tijekom svoje smjene, a između dviju izloženosti mora proći najmanje 60 minuta. Jedinice za KGVI su iste kao i za GVI.

15) biološka granična vrijednost (u daljnjem tekstu: BGV) je granica koncentracije odgovarajuće kemikalije, njezina metabolita ili pokazatelja učinka u odgovarajućem biološkom uzorku.

16) biološko praćenje je praćenje kemikalija, metabolita i/ili pokazatelja njihovih štetnih učinaka u biološkim uzorcima izloženih radnika

17) zdravstveni nadzor je ocjena zdravstvenog stanja pojedinog radnika obzirom na njegovu izloženost opasnim kemikalijama, obavljena u skladu s doktrinom i praksom medicine rada, uključivši obilazak mjesta rada, provjeru zdravstvenih smetnji na razini grupe radnika i zdravstvene preglede radnika prema procjeni specijalista medicine rada

18) opasnost označava mogućnost štetnog djelovanja opasne kemikalije zbog njenih svojstva

19) rizik je vjerojatnost nastanka štetnog djelovanja na sigurnost i zdravlje radnika kod uporabe i/ili izloženosti, uzimajući u obzir moguću posljedicu štetnog djelovanja

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

GRANIČNE VRIJEDNOSTI IZLOŽENOSTI I BIOLOŠKE GRANIČNE VRIJEDNOSTI

Članak 4.

(1) Obvezujuće GVI i KGVI za određene tvari propisane su u Prilogu I. ovoga Pravilnika s time da su preuzete sve granične vrijednosti profesionalne izloženosti iz direktiva navedenih u članku 2. ovoga Pravilnika.

(2) Smjernice za utvrđivanje GVI za opasne tvari naznačene su u Prilogu II. ovoga Pravilnika, a odnose se na tvari koje nisu navedene u Prilogu I.

(3) Podaci o obvezujućim BGV dani su u Prilogu IV. ovoga Pravilnika, s time da:

a) za svaku tvar postoji jedan ili više karakterističnih pokazatelja koji se mogu odrediti u biološkom uzorku kao što su krv, plazma, mokraća i izdahnuti zrak,

b) se vrijeme uzorkovanja treba strogo poštivati, a određeno je na osnovi vremena polueliminacije ispitivane tvari i očekivanog odgovora organizma na izloženost tijekom radne smjene,

c) se kod analize karakterističnih pokazatelja u jednokratnim uzorcima urina obvezno mora u mokraći odrediti i koncentracija kreatinina te rezultat karakterističnog pokazatelja izraziti na kreatinin radi korekcije razlike gustoće mokraće.

(4) Ispitivanje koncentracije opasnih tvari na mjestima rada mora se zasnivati na detaljnom poznavanju tehnološkog procesa ili radnog postupka, kako bi se mogla utvrditi vjerojatnost pojave određenih opasnih tvari u zoni disanja radnika.

(5) Prilikom ispitivanja odnosno mjerenja iz stavka 4. ovoga članka, uzorkovanje se obavlja u zoni disanja radnika, na mjestima i u vremenskim razmacima tako da se obuhvati cjelokupna izloženost radnika tijekom smjene, tj. izloženost različitim koncentracijama u različitim vremenskim intervalima za određenu opasnu tvar.

(6) Izračun prosječne koncentracije izloženosti radnika samo jednoj tvari tijekom smjene u odnosu na 8 sati (C tvari) obavlja se prema formuli:

(c1×t1 + c2×t2 + … cn×tn) / 8 = C tvari

gdje su c1…cn izmjerene koncentracije, a t1…tn pripadajući vremenski intervali u satima tijekom smjene radnika (maksimalno 24 sata).

(7) Poslodavac mora osigurati da je C tvari što niži od propisanog GVI za tu tvar.

(8) Kada se radi o više tvari kojima je radnik istovremeno izložen, smatra se da tvari imaju međusobno aditivan učinak, te ukoliko nisu dostupne informacije koje bi pobijale takav učinak, izloženost je unutar propisanih granica ukoliko je zadovoljen sljedeći uvjet:

(C1/GVI1 + C2/GVI2 + … Cn/GVIn) < 1

gdje je C1 izmjerena prosječna koncentracija za tvar 1 u odnosu na 8 sati (Ctvari 1), a GVI1 je propisan GVI za tu tvar.

OBVEZE POSLODAVCA

Određivanje i procjenjivanje rizika

Članak 5.

(1) Prilikom izrade procjene rizika poslodavac prvo mora utvrditi na kojim su sve mjestima rada radnici izloženi ili mogu biti izloženi opasnim kemikalijama.

(2) Nakon što utvrdi prisutnost opasnih kemikalija, poslodavac procjenjuje rizik za sigurnost i zdravlje radnika uzimajući u obzir sljedeće:

a) svojstva opasnih kemikalija,

b) informacije o identificiranim uporabama te o sigurnosti i zaštiti zdravlja iz sigurnosno-tehničkog lista izrađenog i dostavljenog od dobavljača (proizvođača, uvoznika, daljnjeg korisnika, distributera) u skladu s člankom 31. Uredbe (EZ) br. 1907/2006,

c) informacije dostavljene od dobavljača u skladu s člankom 32. Uredbe (EZ) br. 1907/2006, u slučaju kada dobavljač nema obvezu dostave sigurnosno-tehničkog lista,

d) razinu, vrstu i trajanje izloženosti,

e) količinu opasnih kemikalija te uvjete uporabe,

f) GVI i BGV,

g) učinak preventivnih mjera koje su primijenjene ili će tek biti primijenjene,

h) kada je to moguće, zaključke koji su rezultat zdravstvenog nadzora radnika.

(3) Ukoliko je temeljem članka 14. ili 37. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 provedena procjena kemijske sigurnosti tvari, prilikom izrade procjene rizika poslodavac treba provjeriti za njegove postupke prikladne podatke o uvjetima rada i mjerama upravljanja rizikom navedene u scenariju izloženosti koji je od dobavljača dostavljen u prilogu sigurnosno-tehničkog lista.

(4) U procjeni rizika moraju biti utvrđene mjere koje će biti poduzete u skladu s odredbama članaka 6. i 7. ovoga Pravilnika. Procjena rizika nadopunjuje se kada zbog promjena na mjestima rada dolazi do promjene rizika ili kada je to potrebno zbog rezultata zdravstvenog nadzora.

(5) Procjena rizika mora obuhvaćati i sve aktivnosti za koje je moguće predvidjeti veću izloženost radnika opasnim kemikalijama (npr. prilikom održavanja, kontrole i sl.) ili kada bi zbog drugih razloga pojedine aktivnosti mogle uzrokovati štetne učinke na sigurnost i zdravlje radnika, čak i u okolnostima kada su provedene sve tehničke mjere zaštite.

(6) Na poslovima na kojima su radnici istovremeno izloženi utjecaju više opasnih kemikalija, rizik se procjenjuje temeljem izvora opasnosti i štetnosti koji predstavljaju kombinaciju svih prisutnih opasnih kemikalija.

(7) Smjernice za utvrđivanje veličina posljedica – štetnosti prilikom rada s opasnim kemikalijama navedene su u Prilogu III. ovoga Pravilnika.

(8) Kada poslodavac započinje s novom djelatnosti koja obuhvaća opasne kemikalije, s radom može započeti tek kada se procjene rizici te nove djelatnosti i provedu utvrđene preventivne mjere.

Opća načela sprječavanja rizika

Članak 6.

(1) Sve poslove koji uključuju opasne kemikalije poslodavac organizira u skladu s načelima prevencije definiranim odredbama Zakona o zaštiti na radu.

(2) Rizici za sigurnost i zdravlje radnika koji nastaju zbog rada s opasnim kemikalijama, otklanjaju se odnosno smanjuju na najmanju moguću mjeru na sljedeće načine:

a) planiranjem i organizacijom rada,

b) osiguranjem primjerene opreme za rad i sigurnim provođenjem postupaka održavanja,

c) maksimalnim smanjenjem broja radnika koji su izloženi ili bi mogli biti izloženi opasnim kemikalijama,

d) maksimalnim smanjenjem trajanja i intenziteta izloženosti opasnim kemikalijama,

e) primjerenim higijenskim mjerama, osiguranjem odgovarajućih garderoba, sanitarnih prostorija te prostorija za odmor,

f) maksimalno mogućim smanjenjem količina opasnih kemikalija na mjestu rada,

g) odgovarajućim radnim postupcima, uključujući postupke za sigurno rukovanje, skladištenje i prijevoz opasnih kemikalija te otpadnih i/ili ostatnih kemikalija.

(3) Ukoliko su procjenom rizika utvrđeni određeni rizici, primjenjuju se posebne sigurnosne i preventivne mjere te mjere zdravstvenog nadzora propisane u člancima 7., 8. i 11. ovoga Pravilnika.

(4) Kada je procjenom rizika utvrđen neznatan rizik zbog količine opasnih tvari, posebne sigurnosne i preventivne mjere te mjere zdravstvenog nadzora propisane u člancima 7., 8. i 9. ovoga Pravilnika se ne primjenjuju te je u tom slučaju dovoljno provesti mjere iz stavka 1. i 2. ovoga članka.

Posebne sigurnosne i preventivne mjere

Članak 7.

(1) Poslodavac osigurava da je rizik koji predstavlja opasna kemikalija smanjen na najmanju moguću mjeru.

(2) Osim odredaba Zakona o zaštiti na radu koje se odnose na obveze poslodavca u vezi s uporabom opasnih kemikalija, redoslijedom postupanja i provjeravanja koncentracije opasnih tvari, u slučaju kada nije moguće zamijeniti opasne kemikalije manje opasnim, poslodavac osigurava smanjenje rizika u najvećoj mogućoj mjeri primjenom sljedećih sigurnosnih i preventivnih mjera:

a) planiranjem odgovarajućih radnih procesa i tehničkih regulacijskih naprava te uporabe odgovarajuće opreme i materijala kako bi se izbjeglo ili što više smanjilo oslobađanje opasnih kemikalija,

b) prema prioritetu GVI (niži GVI veći rizik), prvo se rješava izloženost radnika većem riziku u odnosu na propisane koncentracije GVI,

c) zdravstvenim nadzorom u skladu s člankom 11. ovoga Pravilnika, kada je to primjereno u odnosu na prirodu i veličinu rizika.

(3) Radi zaštite radnika od fizikalnih opasnosti kao posljedica fizikalno-kemijskih karakteristika opasnih kemikalija, poslodavac temeljem cjelokupne ocjene i općih načela sprječavanja rizika iz članaka 5. i 6. ovoga Pravilnika, poduzima tehničke i/ili organizacijske mjere obzirom na uporabu kemikalija, uključujući odvajanje nekompatibilnih kemikalija, prema sljedećem redoslijedu tako da:

a) spriječi prisutnost opasnih koncentracija zapaljivih tvari ili opasne količine kemijski nestabilnih tvari na mjestu rada ili da se, kada to nije izvedivo,

b) izbjegne izvore paljenja koji bi mogli prouzročiti požar i eksploziju ili nepovoljne uvjete koji bi mogli imati štetne fizikalne učinke na kemijski nestabilne tvari ili njihove smjese, te

c) ublaži štetne učinke za zdravlje i sigurnost radnika prilikom požara ili eksplozije zbog paljenja zapaljivih tvari ili štetnih fizikalnih učinaka uzrokovanih kemijski nestabilnim tvarima ili njihovim smjesama.

(4) Radna oprema, sigurnosni sustavi te sustavi za odvođenje opasnih kemikalija, moraju biti u skladu s posebnim propisima o projektiranju, proizvodnji, nabavi, održavanju i učinkovitosti istih obzirom na sigurnost i zaštitu zdravlja radnika.

(5) Učinkovitost sustava za odvođenje opasnih kemikalija s mjesta rada mora se redovito provjeravati sukladno hrvatskim normama te u rokovima koje je odredio proizvođač tih sustava.

(6) Tehničke i/ili organizacijske mjere koje poduzima poslodavac moraju biti sukladne i s odredbama posebnih propisa za opremu i sigurnosne sustave namijenjene za uporabu u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom, uključujući i odgovarajući nadzor pogona, opreme i uređaja ili nabavu opreme za sprječavanje eksplozija ili sustave za odvođenje dima prilikom eksplozije.

Postupanje u slučaju nezgoda i poremećaja u procesu rada

Članak 8.

(1) Radi sigurnosti i zaštite zdravlja radnika, poslodavac mora u slučaju nezgoda i poremećaja u procesu rada zbog rada s opasnim kemikalijama utvrditi postupke u takvim slučajevima, što uključuje planove i vježbe evakuacije te osiguranje sredstva i opreme za pružanje prve pomoći.

(2) Ukoliko nastupe događaji iz stavka 1. ovoga članka, poslodavac mora bez odlaganja poduzeti mjere za ograničavanje posljedica i o tim mjerama obavijestiti ugrožene radnike.

(3) Za ponovnu uspostavu sigurnog stanja, nakon događaja iz stavka 1. ovoga članka, poslodavac je dužan:

a) poduzeti mjere za što bržu sanaciju stanja,

b) dopustiti da samo radnici bez kojih se ne mogu obavljati popravci i drugi neodgodivi poslovi smiju raditi na ugroženom području sve dok postoji takvo stanje, uz obvezno korištenje odgovarajuće osobne i posebne sigurnosne zaštitne opreme koju im je za takve slučajeve poslodavac dužan unaprijed osigurati, te da vrijeme izloženosti svakog radnika bude što je moguće kraće,

c) svim ostalim radnicima ili drugim osobama na radu zabraniti zadržavanje u ugroženom prostoru sve dok se ne uspostavi sigurno stanje,

d) osigurati sustave za upozoravanje i jasnu komunikaciju u slučaju povećanog rizika za sigurnost i zdravlje radnika kako bi se omogućio odgovarajući odaziv i u slučaju potrebe hitna provedba evakuacije i spašavanja.

(4) Poslodavac mora osigurati dostupnost informacija o postupanju u slučaju nužde u vezi s opasnim kemikalijama koje moraju imati odgovarajuće unutarnje i vanjske službe koje djeluju u slučaju nesreće i u hitnim slučajevima, a informacije sadržavaju sljedeće:

a) prethodnu obavijest o opasnostima i štetnostima na radu, mjere za njihovo utvrđivanje, sigurnosne mjere i postupke, tako da službe za hitno postupanje mogu pripremiti svoje vlastite postupke za otklanjanje poremećaja i poduzimanje sigurnosnih mjera,

b) sve ostale dostupne podatke o specifičnim opasnostima i štetnostima koje mogu nastati u slučaju nezgode ili poremećaja, kao i podatke o postupcima propisanim u skladu s ovim člankom.

Obavještavanje i osposobljavanje radnika

Članak 9.

(1) Uz odredbe Zakona o zaštiti na radu o obavještavanju i osposobljavanju radnika, poslodavac osigurava da su radnici i povjerenici radnika za zaštitu na radu:

a) upoznati s podacima dobivenim temeljem procjene rizika vezano za rad s opasnim kemikalijama te dodatno obaviješteni kada se zbog promjena na mjestima rada procjena rizika u tom dijelu dopunjuje,

b) obaviješteni o opasnim kemikalijama koje su prisutne na mjestima rada, obzirom na vrstu kemikalije, rizik za sigurnost i zdravlje, odgovarajuće GVI i BGV te pripadajućim odredbama provedbenih propisa koji se odnose na kemikalije, uključujući i higijenske zahtjeve,

c) osposobljeni i obaviješteni o odgovarajućim sigurnosnim mjerama i postupanju s ciljem njihove zaštite kao i zaštite drugih radnika na mjestu rada,

d) imaju mogućnost uvida u svaki sigurnosno-tehnički list dostavljen poslodavcu temeljem članka 31. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 od dobavljača ili sastavljen od samog poslodavca,

(2) U slučajevima kada posude, spremnici i cjevovodi koji se upotrebljavaju za rad s opasnim kemikalijama nisu označeni u skladu s odgovarajućim propisima o označavanju opasnih kemikalija (Uredba (EZ) br. 1272/2008) i sigurnosnim znakovima na mjestu rada, poslodavac mora osigurati da je moguće jasno utvrditi sadržaj posuda, spremnika i cjevovoda, vrstu sadržaja te s njim povezane opasnosti odnosno štetnosti.

OSTALE ODREDBE

Zabrane i ograničenja

Članak 10.

(1) Zabranjeno je stavljanje na tržište i uporaba tvari iz Priloga XIV. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 bez prethodnog ishođenja autorizacije sukladno odredbama Glave VII. Uredbe (EZ) br. 1907/2006.

(2) Za ograničenje proizvodnje, stavljanja na tržište i uporabe određenih opasnih tvari, smjesa i proizvoda primjenjuju se odredbe Uredbe (EZ) br. 1907/2006, Glava VIII. i Prilog XVII.

(3) Na stranicama Europske agencije za kemikalije (ECHA-e), u dijelu koji se odnosi na informacije o kemikalijama, moguće je za svaku tvar provjeriti da li je uvrštena u Prilog XIV. ili Prilog XVII. Uredbe (EZ) br. 1907/2006.

Zdravstveni nadzor

Članak 11.

(1) Poslodavac mora u skladu s posebnim propisima koji uređuju mjere zdravstvene zaštite u vezi s radom osigurati odgovarajući zdravstveni nadzor radnika za koje rezultati procjene rizika ukazuju na rizik po zdravlje zbog izloženosti opasnim kemikalijama, što uključuje i vođenje evidencije o zdravstvenoj sposobnosti za rad izloženih radnika i njihovoj dostupnosti radnicima.

(2) Zdravstveni nadzor, čiji se rezultati uzimaju u obzir prilikom poduzimanja preventivnih mjera na određenom mjestu rada, provodi se kada:

a) je izloženost radnika opasnim kemikalijama takva da joj se može pripisati neka prepoznatljiva bolest ili štetni utjecaj na zdravlje,

b) pri određenim uvjetima na radu postoji vjerojatnost pojave štetnih učinaka na zdravlje ili bolesti, i

c) metode zdravstvenog nadzora predstavljaju mali rizik za zdravlje radnika.

(3) Zdravstveni nadzor iz stavka 2. ovoga članka obuhvaća specifične pretrage, tj. primjerene metode za otkrivanje znakova bolesti ili štetnog djelovanja kemikalija na ciljne organe i organske sustave, uključujući dostupne testove za otkrivanje povećane apsorpcije kemikalija i/ili njihovih metabolita.

(4) Za opasne tvari za koje su utvrđene BGV prema Prilogu IV. ovoga Pravilnika, obvezan je zdravstveni nadzor u skladu s postupcima iz tog Priloga, a radnici moraju biti obaviješteni prije nego li su raspoređeni na poslove koji uključuju takve rizike.

(5) Obveze specijalista medicine rada su:

a) voditi evidenciju za svakog radnika koji je obavio zdravstveni pregled zbog izloženosti opasnim kemikalijama,

b) nakon obavljenog zdravstvenog nadzora poslodavcu preporučiti mjere za sprječavanje oštećenja zdravlja radnika, kada te mjere smatra neophodnim.

(6) Poslodavac mora za svakog radnika koji je podvrgnut zdravstvenom nadzoru u skladu sa zahtjevima iz stavka 2. ovoga članka, čuvati isprave o zdravstvenoj sposobnosti za rad radnika i o rezultatima mjerenja koncentracija opasnih kemikalija na mjestima rada značajne za izloženost radnika te podatke o biološkom praćenju.

(7) Isprave i podaci iz stavka 6. ovoga članka čuvaju se u takvom obliku koji omogućuje kasniji uvid, uzimajući u obzir njihovu tajnost, a na zahtjev se preslike istih dostavljaju tijelu nadležnom za poslove inspekcije rada i zavodu nadležnom za zaštitu zdravlja na radu.

(8) Nadležni specijalist medicine rada mora omogućiti svakom radniku, na njegov zahtjev, pristup i uvid u podatke o njegovom zdravstvenom stanju utvrđenom tijekom zdravstvenog nadzora.

(9) Poslodavac mora omogućiti svakom radniku, na njegov zahtjev, pristup i uvid u podatke o njegovoj izloženosti kemikalijama.

(10) Kada poslodavac prekida obavljanje djelatnosti, dužan je tijelu nadležnom za poslove inspekcije rada i tijelu nadležnom za zaštitu zdravlja na radu, najkasnije s danom prekida obavljanja djelatnosti, dostaviti isprave i podatke o izloženosti radnika iz stavka 6. ovoga članka.

(11) Kada se zdravstvenim nadzorom utvrdi bolest radnika ili štetni učinci na njegovo zdravlje, a koje su po mišljenju nadležnog specijalista medicine rada posljedica izloženosti opasnim kemikalijama na radu, ili kada se utvrdi da je bila premašena BGV, nadležni specijalist medicine rada obavještava radnika o rezultatima koji se odnose na njega osobno zajedno s podacima i savjetom kakvu bi vrstu zdravstvenog nadzora trebao provesti nakon završenog razdoblja izloženosti.

(12) U okolnostima iz stavka 11. ovoga članka, poslodavac mora:

a) provjeriti stanje procjene rizika,

b) ponovno razmotriti mjere predviđene za uklanjanje ili smanjenje rizika u skladu s člancima 6. i 7. ovoga Pravilnika,

c) uvažavati mišljenje nadležnog specijalista medicine rada, zavoda nadležnog za zaštitu zdravlja na radu i tijela nadležnog za poslove inspekcije rada u provedbi mjera koje su potrebne za otklanjanje ili smanjenje rizika u skladu s člankom 7. ovoga Pravilnika, uključujući mogućnost rasporeda radnika na druga mjesta rada, na kojima nema rizika za daljnju izloženost opasnim kemikalijama,

d) osigurati stalni zdravstveni nadzor i liječničke preglede bilo kojeg radnika koji je bio izložen na sličan način.

Savjetovanje i suradnja s radnicima i povjerenicima radnika za zaštitu na radu

Članak 12.

Savjetovanje i suradnja s radnicima i njihovim povjerenicima za zaštitu na radu o odredbama ovoga Pravilnika uključujući i njegove priloge, obavlja se u skladu s odredbama Zakona o zaštiti na radu.

DODATNE POSEBNE ODREDBE ZA KARCINOGENE I MUTAGENE KEMIKALIJE

Opće dodatne obveze za karcinogene i mutagene kemikalije

Članak 13.

(1) Procjena rizika mora obuhvatiti i sve slučajeve na granici dopuštenih GVI za karcinogene i/ili mutagene tvari, kao i slučajeve pri kojima može doći do apsorpcije takvih tvari u kožu i/ili kroz kožu radnika. Kada nalazi procjene rizika ukazuju na rizik po zdravlje ili sigurnost radnika, mora se spriječiti izlaganje radnika karcinogenim i/ili mutagenim kemikalijama.

(2) Poslodavac je obvezan organizirati rad na način da na poslove, gdje je procjenom rizika utvrđeno da radnici mogu doći u doticaj s karcinogenim i/ili mutagenim kemikalijama, ne rasporedi radnike mlađe od 18 godina, trudne radnice ili radnice koje doje te da njihov doticaj s navedenim poslovima u potpunosti onemogući.

(3) Pri svakoj uporabi karcinogenih i/ili mutagenih kemikalija, poslodavac mora provesti i sljedeće mjere:

a) korištenje postojećih odgovarajućih postupaka za mjerenje karcinogenih i/ili mutagenih kemikalija, posebice za rano otkrivanje povećanih izlaganja nastalih nepredviđenim događajem ili akcidentom,

b) higijenske mjere, posebice redovno čišćenje podova, zidova i drugih površina,

c) označavanje opasnih zona uz uporabu odgovarajućih znakova upozorenja i opasnosti, uključujući oznaku o zabrani držanja i konzumiranja hrane i pića,

d) izrada planova djelovanja u slučajevima nužde koji mogu nastati pri neuobičajeno visokoj izloženosti,

e) osiguravanje konstrukcije reakcijskih posuda koja ne zahtijeva često čišćenje unutrašnjosti, planirajući mogućnost čišćenja takvih posuda tehničkom opremom uz zatvoren ulazni otvor,

f) osiguravanje nadzora nad djelotvornošću sustava za odvođenje karcinogenih i/ili mutagenih kemikalija, u rokovima koji nisu dulji od 12 mjeseci, a ispuštanje odvedenog zraka u okoliš potrebno je obavljati u skladu s propisima koji uređuju zaštitu okoliša i sustav javnog zdravstva,

g) osigurati sredstva i utvrditi način sigurne uporabe kao i sakupljanja, skladištenja i odlaganja otpadaka, posebice uporabom zabrtvljenih te jasno i vidljivo označenih spremnika.

(4) Kada tehnički nije moguće izvesti zatvoreni sustav, poslodavac poduzima i sljedeće mjere:

a) ako je tehnički izvedivo, sprječava oslobađanje karcinogene i/ili mutagene kemikalije održavanjem odgovarajućeg podtlaka u tom sustavu koji treba biti redovito nadziran umjerenim mjernim uređajem,

b) radne postupke prostorno i na siguran način odvaja od ostalih radnih postupaka.

(5) Osposobljavanje radnika za rad na siguran način mora uključivati i sljedeće:

a) saznanja o novim ili izmijenjenim opasnostima i štetnostima, te prema potrebi obavljati periodičku provjeru znanja,

b) upute i smjernice za rad s karcinogenim i/ili mutagenim kemikalijama, prema spoznajama i doktrinama medicine rada,

c) prije raspoređivanja na rad s karcinogenim i/ili mutagenim kemikalijama, podrobno upoznavanje radnika s uređajima za preradu, doradu, obradu, miješanje, transport te sa spremnicima, posudama i instalacijama koje su u bilo kakvoj vezi sa spomenutim uređajima,

d) svim aktivnostima koje trebaju poduzeti radnici u slučaju nezgoda i poremećaja u procesu rada, uključujući spasioce.

(6) Poslodavac mora poduzeti odgovarajuće mjere tako da:

a) su radnici i/ili povjerenici radnika za zaštitu na radu uključeni u postupak odabira te upoznati s načinom uporabe osobne zaštitne opreme, a u slučaju nezgoda i poremećaja u procesu rada što prije obaviješteni o uzrocima takvih događaja,

b) ima izrađen ažuran popis radnika koji rade s karcinogenim i/ili mutagenim kemikalijama, sukladno procjeni rizika te da nadležni specijalist medicine rada i tijelo nadležno za poslove inspekcije rada ima uvid u taj popis,

c) svaki radnik ima uvid u podatke s popisa koji se na njega osobno odnose,

d) radnici i/ili povjerenici radnika za zaštitu na radu imaju uvid u anonimne skupne podatke,

e) je pristup u područje u kojem se obavljaju poslovi pri kojima postoji rizik za sigurnost i/ili zdravlje radnika zbog izloženosti karcinogenim i/ili mutagenim kemikalijama dopušten samo onim radnicima koji zbog prirode svoga posla moraju raditi ili ulaziti u ta područja,

f) da radnici ne konzumiraju hranu i piće na mjestima rada gdje postoji rizik od zagađivanja karcinogenim i/ili mutagenim kemikalijama,

g) da se osobna zaštitna oprema na prikladan način drži na jasno označenom mjestu te provjerava i čisti, ako je moguće prije, a obavezno poslije svake uporabe.

Predvidivo izlaganje

Članak 14.

(1) Pri obavljanju određenih poslova (kao što su održavanje, sanacija, rušenje, kontrola, popravci strojeva, uređaja, naprava, građevina i sl.) za koje je poslodavac predvidio znatno povećanje izloženosti radnika karcinogenim i/ili mutagenim kemikalijama i za koje je poduzeo sve tehničke preventivne mjere za smanjenje izloženosti, poslodavac mora, nakon savjetovanja s radnicima ili njihovim predstavnicima te sa stručnjakom zaštite na radu, odrediti daljnje mjere zaštite kojima će smanjiti izloženost i osigurati zaštitu zdravlja i sigurnost radnika pri obavljanju takvih poslova.

(2) Poslodavac mora posebno za svakog radnika ograničiti izloženost na najkraće moguće vrijeme te osigurati da svi radnici tijekom povećane izloženosti koriste potrebnu osobnu zaštitnu opremu.

(3) Poslodavac mora poduzeti odgovarajuće mjere kako bi se osiguralo da su područja u kojima se obavljaju poslovi iz stavka 1. ovoga članka jasno utvrđena i obilježena ili kojima je na drugi način neovlaštenim osobama spriječen pristup u ta područja.

Obavještavanje nadležnih tijela

Članak 15.

(1) Poslodavac na zahtjev tijela nadležnog za poslove inspekcije rada ili zavoda nadležnog za zaštitu zdravlja na radu dostavlja podatke o:

a) djelatnosti i postupcima koje obavlja, uključujući i razloge za upotrebu karcinogenih i/ili mutagenih kemikalija,

b) pojedinačnim godišnjim količinama karcinogenih i/ili mutagenih kemikalija, proizvedenih i/ili korištenih,

c) broju radnika izloženih karcinogenim i/ili mutagenim kemikalijama,

d) poduzetim preventivnim tehničkim i zdravstvenim mjerama,

e) vrsti osobne zaštitne opreme koja se koristi,

f) prirodi, stupnju i trajanju izloženosti,

g) slučajevima zamjene karcinogenih i/ili mutagenih kemikalija.

(2) Obveza iz stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na poslodavce koji koriste tvari i smjese za znanstveno istraživanje i razvoj te kontrolu kvalitete proizvoda i druge analitičke svrhe.

Zdravstveni nadzor nad izloženošću karcinogenim i/ili mutagenim kemikalijama

Članak 16.

(1) Prije početka rada s karcinogenim i/ili mutagenim kemikalijama nadležni specijalist medicine rada obavještava radnike o mogućim oštećenjima zdravlja izazvanim izloženošću takvim kemikalijama na mjestu rada.

(2) Ako je primjereno i u skladu s doktrinama medicine rada, svakom radniku treba omogućiti zdravstveni pregled prije početka izlaganja karcinogenim i/ili mutagenim kemikalijama i u redovitim vremenskim razmacima, sukladno posebnom propisu.

(3) U slučaju sumnje na akcidentalni slučaj, potrebno je radnika uputiti na izvanredni zdravstveni pregled. Na temelju stručne procjene nadležnog specijalista medicine rada poslodavac mora prije određenog roka uputiti radnika na usmjereni povremeni ili ciljani pregled.

(4) Radnik ima pravo na pregled prije određenog roka ukoliko se može opravdano pretpostaviti da su nastale zdravstvene tegobe u odnosu na poslove koje obavlja.

(5) Poslodavac na zahtjev nadležnog specijalista medicine rada te zavoda nadležnog za zaštitu zdravlja na radu mora dati na uvid podatke o radnicima koji rade s karcinogenim i/ili mutagenim kemikalijama, o rezultatima mjerenja koncentracija tih kemikalija kao i o rezultatima drugih mjerenja opterećenja i štetnosti na mjestu rada.

(6) Poslodavac mora nadležnom specijalistu medicine rada odnosno specijalistu medicine rada zavoda nadležnog za zaštitu zdravlja na radu omogućiti pregled mjesta rada na kojima radnici koriste karcinogene i/ili mutagene kemikalije.

(7) Ako specijalist medicine rada ustanovi da postoji opasnost od nastanka oštećenja zdravlja ili je do oštećenja zdravlja već došlo, dužan je postupiti na sljedeći način:

a) u pisanom obliku preporučiti poslodavcu dopunu procjene rizika, ako smatra da je radnik zdravstveno ugrožen zbog okolnosti na mjestu rada,

b) u pisanom obliku dati liječničke savjete radniku,

c) pisanim putem obavijestiti tijelo nadležno za poslove inspekcije rada ili zavod nadležan za zaštitu zdravlja na radu.

(8) U slučaju da je kod radnika ustanovljeno da neki od bioloških pokazatelja odstupa, nadležni specijalist medicine rada o rezultatima pretraga mora u pisanom obliku obavijestiti radnika te njegovog poslodavca.

(9) Ako se utvrde promjene zdravstvenog stanja radnika, koje bi mogle biti posljedica izloženosti karcinogenim i/ili mutagenim kemikalijama, nadležni specijalist medicine rada ili tijelo nadležno za poslove inspekcije rada može tražiti od poslodavca da, kod jednake izloženosti, obavi zdravstveni nadzor drugih radnika.

(10) Prilikom obavljanja zdravstvenog nadzora nadležni specijalist medicine rada i zavod nadležan za zaštitu zdravlja na radu mogu predložiti sve zaštitne ili preventivne mjere za svakog pojedinog radnika te mogu odrediti da se zdravstveni nadzor nastavi i nakon završetka izlaganja sve dok smatraju da je to potrebno za zaštitu zdravlja radnika.

(11) Nadležni specijalist medicine rada daje radnicima informacije i savjete o vrstama zdravstvenog nadzora koje mogu obaviti po završetku izlaganja karcinogenim i/ili mutagenim kemikalijama.

(12) Poslodavci mogu zatražiti reviziju nalaza zdravstvenog nadzora.

(13) Radnici imaju pravo na uvid u liječničke nalaze koji se na njih odnose kao i na reviziju nalaza zdravstvenog nadzora.

(14) Praktične preporuke za zdravstveni nadzor radnika navedene su u Prilogu VI. ovoga Pravilnika.

(15) Sve slučajeve karcinoma koji su moguća posljedica profesionalne izloženosti karcinogenim i/ili mutagenim kemikalijama, nadležni specijalist medicine rada mora prijaviti tijelu nadležnom za poslove inspekcije rada i zavodu nadležnom za zaštitu zdravlja na radu.

Evidencija

Članak 17.

(1) Poslodavac mora čuvati popis radnika iz članka 13. stavka 6. podstavka b) i rezultate mjerenja koncentracije karcinogenih i/ili mutagenih kemikalija na mjestima rada najmanje 40 godina nakon prestanka izlaganja.

(2) Ako poslodavac koji je upotrebljavao karcinogene i/ili mutagene kemikalije prestane sa svojom djelatnošću, rezultate mjerenja koncentracija tih kemikalija na mjestima rada te evidencije radnika iz stavka 1. ovoga članka dužan je predati zavodu nadležnom za zaštitu zdravlja na radu.

(3) Nadležni specijalist medicine rada o obavljenim zdravstvenim nadzorima vodi osobnu evidenciju zdravstvenih pregleda radnika u skladu sa zakonom i podzakonskim propisima, koja sadrži sljedeće osobne podatke:

a) ime i prezime i OIB,

b) podatke o rođenju,

c) prebivalište,

d) datum zapošljavanja i datum prestanka rada na poslovima na kojima je radnik bio izložen karcinogenim i/ili mutagenim kemikalijama,

e) vrste opasnosti i štetnosti te utvrđeni rizici i njihova veličina na mjestu rada,

f) vrste poslova, s podacima o početku i kraju pojedinog posla,

g) podatke o vremenu provedenom na prethodnom radnom mjestu pri kojem su postojale mogućnosti pojedinih štetnosti i opterećenja,

h) datume preventivnih zdravstvenih pregleda i rezultat nultog pregleda sa stručnom ocjenom,

i) datum sljedećeg preventivnog zdravstvenog pregleda,

j) podatke o osobi koja vodi evidenciju.

(4) Osobna evidencija zdravstvenih pregleda iz stavka 3. ovoga članka mora se čuvati najmanje 40 godina nakon prestanka izlaganja.

(5) Ako poslodavac koji je upotrebljavao karcinogene i/ili mutagene kemikalije prestane sa svojom djelatnošću, ovlaštene ustanove odnosno nadležni specijalisti medicine rada u privatnoj praksi koji po propisima o zdravstvu obavljaju djelatnost medicine rada, a koji su obavljali zdravstveni nadzor radnika poslodavca, dužne su evidencije pojedinačnih zdravstvenih pregleda predati zavodu nadležnom za zaštitu zdravlja na radu.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti opasnim kemikalijama na radu (»Narodne novine«, br. 91/15), Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenima i/ili mutagenima (»Narodne novine«, br. 91/15) i Pravilnik o graničnim vrijednostima izloženosti opasnim kemikalijama pri radu i o biološkim graničnim vrijednostima (»Narodne novine«, br. 13/09 i 75/13).

Članak 19.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/18-01/06

Urbroj: 524-03-01-02/5-18-24

Zagreb, 5. listopada 2018.

Ministar
mr. sc. Marko Pavić, v. r.

PRILOG I.

TABLICA GRANIČNIH VRIJEDNOSTI IZLOŽENOSTI (GVI)
i KRATKOTRAJNIH GRANIČNIH VRIJEDNOSTI IZLOŽENOSTI (KGVI)

OZNAKE U TABLICI

– EZ broj – EINECS, ELINCS ili NLP službeni je broj tvari u Europskoj uniji, kako je utvrđeno pod točkom 1.1.1.2., dio 1. Priloga VI. Uredbe (EZ) br. 1272/2008

– CAS broj – registarski broj prema Međunarodnom popisu kemijskih tvari (engl. Chemical Abstract Service)

Oznake za kolone »GVI« i »KGVI«:

– ppm – dijelova na milijun u volumenu zraka (ml/m3 i cm3/m3)

– mg/m3miligrami po kubičnom metru zraka pri 20 °C i 101,3 kPa (760 mm tlaka žive)

– vl/cm3broj vlakana po kubičnom centimetru (posebno je označeno ispod broja u koloni za »mg/m3«)

– U – ukupna prašina, inhalabilne čestice (sve vrijednosti u kolonama za »mg/m3« odnose se na ukupnu prašinu, posebno se označava samo u kombinaciji s oznakama za R-respirabilnu prašinu)

– R – respirabilna prašina, frakcija koja udisanjem može doprijeti u pluća

Oznake za kolonu »Direktiva«:

– sve oznake odnose se na brojeve iz direktiva navedenih u članku 2. ovoga Pravilnika

Oznake za kolonu »Napomena«:

– odnose se na tvari koje se nalaze na popisu usklađenog razvrstavanja i označavanja u Prilogu VI. Uredbe (EZ) br. 1272/2008, a navedene su samo sljedeći razredi i kategorije:

– Karc 1A ili 1B

– tvar koja je prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 razvrstana kao karcinogena 1.A ili 1.B kategorije

– Muta 1A ili 1B

– tvar koja je prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 razvrstana kao mutagena 1.A ili 1.B kategorije

– Repr 1A ili 1B

– tvar koja je prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 razvrstana kao reproduktivno toksična 1.A ili 1.B kategorije.

– koža

– razvrstana kao tvar koja nadražuje kožu (H315)

– ili je takva napomena navedena u direktivama

– alergen koža

– tvar koja može izazvati alergijsku reakciju na koži (H317)

– alergen udisanjem

– tvar koja udisanjem može izazvati simptome alergije ili astme ili poteškoće s disanjem (H334)

CAS
broj
EZ
broj
IME TVARIGVIKGVIDirektivaNapomena
ppmmg/m³ppmmg/m³
         
75-07-0200-836-8Acetaldehid20375092
108-24-7203564-8Acetanhidrid0,52,5210
50-78-2200-064-1o-Acetil-salicilna kiselina5
67-64-1200-662-2Aceton50012102000/39/EZ
75-05-8200-835-2Acetonitril;
cijanometan
40702006/15/EZkoža
79-06-1201-173-7Akrilamid0,32017/2398koža, alergen koža, Karc 1B,
Muta 1B
79-10-7201-177-9Akrilna kiselina;
prop-2-enonska kiselina
102920592017/164/EU
(KGVI se odnosi na 1 min)
107-13-1203-466-5Akrilonitril24,4koža, alergen koža, Karc 1B
107-02-8203-453-4Akrolein;
akrilaldehid;
prop-2-enal
0,020,050,050,122017/164/EU
309-00-2206-215-8Aldrin (ISO)0,25
107-18-6203-470-7Alil-alkohol24,8512,12000/39/EZkoža
107-11-9203-463-9Alilamin25614
106-92-3203-442-4Alil-2,3-epoksipropil-eter;
alil-glicidil-eter;
prop-2-en-1-il-2,3-epoksipropil-eter
524koža, alergen koža
--Aluminijevi alkilni spojevi
(trietil, trimetil i dr.)
2
7429-90-5231-072-3Aluminij10 U
4 R
1344-28-1215-691-6Aluminijev oksid10 U
4 R
--Aluminijeve topive soli2
625-16-1-Amilacetat, terc502701005402000/39/EZ
141-43-5205-483-32-Aminoetanol;
etanolamin
12,537,62006/15/EZkoža
99-55-8202-765-82-Amino-4-nitrotoluen;
5-nitro-o-toluidin
11
504-29-0207-988-42-Aminopiridin0,5228
61-82-5200-521-5Amitrol (ISO);
1,2,4-triazol-3-ilamin
0,22017/164/EU
7664-41-7231-635-3Amonijak, bezvodni201450362000/39/EZ
12125-02-9235-186-4Amonijev klorid1020
7773-06-0231-871-7Amonijev sulfamidat1020
69-53-4200-709-7Ampicilin0,1
108-31-6203-571-6Anhidrid maleinske kiseline0,10,410,20,8alergen
(koža i udisanje)
552-30-7209-008-0Anhidrid trimetilne kiseline;
1,2-anhidrid benzen-1,2,4-trikarboksilne kiseline
0,040,12alergen
(koža i udisanje)
62-53-3200-539-3Anilin14alergen koža
90-04-0201-963-1o-Anisidin; 2-metoksianilin0,10,5Karc 1B
104-94-9203-254-2p-Anisidin; 4-metoksianilin0,10,5
7783-56-4232-009-2Antimonov trifluorid
(kao Sb)
0,5
10025-91-9233-047-2Antimonov triklorid
(kao Sb)
0,5
1309-64-4215-175-0Antimonov trioksid
(kao Sb)
0,5
7647-18-9231-601-8Antimonov pentaklorid (kao Sb)0,5
7440-36-0231-146-5Antimon i drugi spojevi (kao Sb) osim atimonovog trihidrida (antimonovodik)0,5
86-88-4201-706-3Antu (ISO);
1-(1-naftil)-2-tiourea
0,3
26125-61-1-p-Aramid respirabilna vlakna0,5
(vl/cm3)
1327-53-3215-481-4Arsenov trioksid;
diarsenov trioksid
(kao As)
0,1Karc 1A
1303-28-2215-116-9Arsenov pentoksid;
arsenov oksid;
diarsenov pentoksid
(kao As)
0,1Karc 1A
7778-39-4231-901-9Arsenska kiselina i njezine soli0,1Karc 1A
7440-38-2231-148-6Arsen i drugi arsenovi spojevi
(izuzev arsina)
0,1
7784-42-1232-066-3Arsin0,050,16
8052-42-4232-490-9Asfalt (bitumen)510
1912-24-9217-617-8Atrazin (ISO);
2-kloro-4-etilamin-6-izopropilamin-1,3,5-triazin
2alergen koža
77536-66-4-Azbest-aktinolit0,1
(vl/cm3)
2009/148/EZKarc 1A
12172-73-5-Azbest-amosit0,1
(vl/cm3)
2009/148/EZKarc 1A
77536-67-5-Azbest-antofilit0,1
(vl/cm3)
2009/148/EZKarc 1A
12001-29-5-Azbest-krizotil0,1
(vl/cm3)
2009/148/EZKarc 1A
12001-28-4-Azbest-krokidolit0,1
(vl/cm3)
2009/148/EZKarc 1A
77536-68-6-Azbest-tremolit0,1
(vl/cm3)
2009/148/EZKarc 1A
86-50-0201-676-1Azinfos-metil (ISO);
O,O-dimetil-4-oksobenzotriazin-3-il-metil-fosforoditioat
0,2alergen koža
41083-11-8255-209-1Azociklotin (ISO);
1-(tricikloheksilstanil)-1H-1,2,4-triazol
0,10,2koža
123-77-3204-650-8C,C’-Azodi(formamid)13alergen udisanje
7440-50-8231-159-6Bakar
– dim (kao Cu)
– prašina (kao Cu)

0,2
1


2
513-77-9208-167-3Barijev karbonat0,5
13477-00-4236-760-7Barijev klorat0,5
10361-37-2233-788-1Barijev klorid0,5
13465-95-7236-710-4Barijev perklorat0,5
1304-29-6215-128-4Barijev peroksid0,5
50864-67-0256-814-3Barijevi polisulfidi0,5koža
--Barij
(topljivi spojevi kao Ba)
0,52006/15/EZ
7727-43-7231-784-4Barijev sulfat10 U
4 R
17804-35-2241-775-7Benomil (ISO);
metil 1-(butilkarbamoil)benzimidazol-2-ilkarbamat
10koža, alergen koža,
Muta 1B, Repr 1B
71-43-2200-753-7Benzen13,252017/2398koža, Karc 1A, Muta 1B
92-87-5202-199-1Benzidin;
1,1'-bifenil-4,4'-diamin;
4,4'-diaminobifenil;
bifenil-4,4'-ilendiamin
1Karc 1A
85-68-7201-622-7Benzil butil ftalat;
BBP
5Repr 1B
100-44-7202-853-6Benzil-klorid;
α-klorotoluen
0,52,61,57,9koža, Karc 1B
86290-81-5289-220-8Benzin;
nisko-vrijući benzin – nespecificiran
300500Karc 1B, Muta 1B
50-32-8200-028-5Benzo[a]piren;
benzo[def]krizen
0,0020,008alergen koža, Karc 1B, Muta 1B, Repr 1B
98-07-7202-634-5Benzotriklorid;
α,α,α-triklorotoluen
0,0120,10,0480,4koža, Karc 1B
7440-41-7231-150-7Berilij0,002koža, alergen koža, Karc 1B
1304-56-9215-133-1Berilijev oksid0,002koža, alergen koža, Karc 1B
--Berilijevi spojevi (kao Be) osim aluminij berilij silikata0,002koža, alergen koža, Karc 1B
92-52-4202-163-5Bifenil;
difenil
0,21,3koža
80-05-7201-245-8Bisfenol A;
4,4'-izopropili-dendifenol
22017/164/EUalergen koža, Repr 1B
117-81-7204-211-0Bis(2-etilheksil)-ftalat;
di-(2-etil-heksil)-ftalat;
DEHP
510Repr 1B
542-88-1208-832-8Bis(klorometil)-eter;
oksibis(klorometan)
0,0010,005Karc 1A
76-22-2200-945-0Bornan-2-on213319
1303-86-2215-125-8Borov oksid;
diborov trioksid
1020Repr 1B
10294-33-4233-657-9Borov tribromid110
314-40-9206-245-1Bromacil (ISO)111222
7726-95-6231-778-1Brom0,10,72006/15/EZ
74-96-4200-825-8Bromoetan;
etil-bromid
520
593-60-2209-800-6Bromoetilen14,42017/2398Karc 1B
74-83-9200-813-2Bromometan;
metilbromid

5201559koža
8003-34-7-Buhač (pročišćen od osjetljivih laktona)12006/15/EZ
106-97-8203-448-7Butan60014507501810
106-97-8203-448-7Butan (sadrži ≥ 0.1 % butadiena (203-450-8))1022Karc 1A, Muta 1B
106-99-0203-450-81,3-Butadien;
buta-1,3-dien

12,22017/2398Karc 1A, Muta 1B
71-36-3200-751-6Butan-1-ol;
n-butanol
50154koža
78-92-2201-158-5butan-2-ol100308150462
78-93-3201-159-0Butanon;
etil-metil-keton
2006003009002000/39/EZ
123-86-4204-658-1n-Butil-acetat150724200966
105-46-4203-300-1sec-Butil-acetat2009662501210
540-88-5208-760-7terc-Butil-acetat2009662501210
141-32-2205-480-7n-Butil-akrilat21110532000/39/EZkoža, alergen koža
109-73-9203-699-2Butilamin515
89-72-5201-933-82-sec-Butilfenol531
2426-08-6219-376-4Butil-glicidil-eter;
butil-2,3-epoksipropil-eter

3alergen koža
592-34-7209-750-5Butil-kloroformat;
butil-ester kloroformatne kiseline

15,7
138-22-7205-316-4Butil-laktat530
110-65-6203-788-6But-2-in-1,4-diol;
2-butin-1,4-diol

0,52017/164/EUalergen koža
111-76-2203-905-02-Butoksietanol;
etilen-glikol monobutil-eter; butilov celosolv

2098502462000/39/EZkoža
112-07-2203-933-32-Butoksietil-acetat;
butil-glikol-acetat

20133503332000/39/EZkoža
112-34-5203-961-62-(2-Butoksietoksi)etanol;
dietilen-glikol monobutil-eter

1067,515101,22006/15/EZ
9004-34-6232-674-9Celuloza10 U
4 R

20U
-

21351-79-1244-344-1Cezijev hidroksid2
420-04-2206-992-3Cijanamid;
karbanonitril

0,5812006/15/EZkoža, alergen koža
--Cijanidi (kao CN), izuzev HCN i cijanogen klorida5
506-77-4208-052-8Cijanogen klorid0,30,77
74-90-8200-821-6Cijanovodik (kao CN);
vodikov cijanid;
cijanovodična kiselina

0,91,04,552017/164/EUkoža
13121-70-5236-049-1Ciheksatin (ISO);
tri(cikloheksil)kositrov hidroksid;
hidroksitricikloheksilstanid

0,1
110-82-7203-806-2Cikloheksan2007002006/15/EZkoža
108-93-0203-630-6Cikloheksanol50208koža
108-94-1203-631-1Cikloheksanon1040,82081,62000/39/EZkoža
108-91-8203-629-0Cikloheksilamin1041
120-92-3204-435-9Ciklopentanon259050180koža
7646-85-7231-592-0Cinkov klorid, dim12
557-05-1209-151-9Cinkov distearat10 U
4 R

20U
-

1314-13-2215-222-5Cinkov oksid2R10
--Cirkonijevi spojevi (kao Zr)510
94-75-7202-361-12,4-D (ISO);
2,4-diklorofenoksioctena kiselina

1020alergen koža
50-29-3200-024-3DDT (ISO);
klorofenotan (INN);
dikofan;
1,1,1-trikloro-2,2-bis(4-klorofenil)etan;
diklorodifenil-rikloroetant

1
431-03-8207-069-8Diacetil;
butandion

0,020,070,10,362017/164/EU
131-17-9205-016-3Dialil-ftalat5
83968-18-7281-495-2Dialkil 79 ftalat5
615-05-4210-406-12,4-Diaminoanisol;
4-metoksi-m-fenilendiamin

0,5Karc 1B
101-77-9202-974-44,4’-Diaminodifenilmetan;
4,4’-metilendianilin

0,010,08alergen koža, Karc 1B
61790-53-2310-127-6Diatomejska zemlja, prirodna1,2R
334-88-3206-383-7Diazometan0,20,34Karc 1B
94-36-0202-327-6Dibenzoil peroksid;
benzoil peroksid

5alergen koža
1304-82-1215-135-2Dibizmut-tritelurid1020
106-93-4203-444-51,2-Dibromoetan0,53,9koža, Karc 1B
96-12-8202-479-31,2-Dibromo-3-kloropropan0,0050,05Karc 1B, Muta 1B, Repr 1A
107-66-4203-509-8Dibutil hidrogen fosfat18,7217
84-74-2201-557-4Dibutil-ftalat;
DBP

510Repr 1B
84-61-7201-545-9Dicikloheksil-ftalat5alergen koža, Repr 1B
77-73-6201-052-9Diciklopentadien;
3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metanoinden

527koža
10024-97-2233-032-0Didušikov oksid5091
60-57-1200-484-5Dieldrin (ISO)0,250,5
109-89-7203-716-3Dietilamin51510302006/15/EZ
100-37-8202-845-22-Dietil-aminoetanol;
N,N dietil-etanolamin

1050
111-40-0203-865-4Dietilentriamin;
2,2’-iminodietilamin

14,3alergen koža
60-29-7200-467-2Dietil-eter;
eter
1003082006162000/39/EZ
84-66-2201-550-6Dietil-ftalat510
64-67-5200-589-6Dietilsulfat0,050,32Karc 1B,
Muta 1B

122-39-4204-539-4Difenilamin1020
101-84-8202-981-2Difenil-eter172142017/164/EU
1314-80-3215-242-4Difosforov pentasulfid;
fosforov pentasulfid

12006/15/EZ
84-69-5201-553-2Diizobutil-ftalat5Repr 1B
26761-40-0247-977-1Diizodecil-ftalat5
28553-12-0249-079-5Diizononil-ftalat5
27554-26-3248-523-5Diizooctil-ftalat5
108-18-9203-558-5Diizopropilamin521
108-20-3203-560-6Diizopropil-eter25010603101310
7572-29-4-Dikloroacetilen0,10,39
95-50-1202-425-91,2-Diklorobenzen;
o-diklorobenzen

20122503062000/39/EZkoža
106-46-7203-400-51,4-Diklorobenzen;
p-diklorobenzen

21210602017/164/EUkoža
91-94-1202-109-03,3’-Diklorobenzidin;
3,3’-diklorobifenil-4,4’-ilendiamin

0,0030,030,0120,12alergen koža, Karc 1B
764-41-0212-121-81,4-Diklorobut-2-en0,010,050,040,2Karc 1B
118-52-5204-258-71,3-Dikloro-5,5-dimethil – hidantoin0,20,4
75-34-3200-863-51,1-Dikloroetan1004122000/39/EZkoža
107-06-2203-458-11,2-Dikloroetan;
etilen diklorid

521koža, Karc 1B
75-35-4200-864-01,1-Dikloroetilen;
viniliden klorid

285202017/164/EU
540-59-0208-750-21,2-dikloroetilen;
cis:trans izomeri 60:40

2008062501010
75-43-4200-869-8Diklorofluorometan1043
75-09-2200-838-9Diklorometan;
metilen klorid

1003532007062017/164/EUkoža
101-14-4202-918-92,2’-Dikloro-4,4-metilendianilin;
4,4’-metilen bis(2-kloroanilin)

0,005Karc 1B
78-87-5201-152-21,2-Dikloropropan;
propilen diklorid

75350110510Karc 1B
542-75-6208-826-51,3-Dikloropropen;
(Z)-1,3-dikloropropen

0,110,50,442koža, alergen koža
75-99-0200-923-02,2-Dikloropropionska kiselina;
dalapon

16koža
85-00-7201-579-4Dikvat dibromid0,51koža, alergen koža
127-19-5204-826-4N,N-Dimetilacetamid103620722000/39/EZkoža, Repr 1B
121-69-7204-493-5N,N-Dimetilanilin5251050
598-56-1209-940-8N,N-Dimetiletilamin; etildimetilamin10301546
124-40-3204-697-4Di-metilamin23,859,42000/39/EZkoža
108-01-0203-542-82-Dimetil-aminoetanol;
N,N-dimetil-etanolamin
27,4622
115-10-6204-065-8Dimetil-eter100019202000/39/EZ
68-12-2200-679-5N,N-Dimetilformamid;
dimetil formamid
51510302009/161/EURepr 1B
108-83-8203-620-12,6-Dimetil-heptan-4-on:
di-izobutil-keton
25148
131-11-3205-011-6Dimetil-ftalat510
540-73-8-1,2-Dimetilhidrazin0,1Karc 1B
13360-57-1236-412-4Dimetil-sulfamoil-klorid0,10,4Karc 1B
77-78-1201-058-1Dimetil-sulfat0,050,26alergen koža, Karc 1B
119-90-4204-355-43,3-Dimetoksibenzidin;
o-dianisidin
0,0030,030,0120,12Karc 1B
109-87-5203-714-2Dimetoksimetan1000316012503950
7681-57-4231-673-0Dinatrijev disulfit;
natrijev metabisulfit
5
1330-43-4215-540-4Dinatrijev tetraborat, bezvodni; borna kiselina, dinatrijeva sol1Repr 1B
1303-96-4215-540-4Dinatrijev tetraborat dekahidrat;
boraks dekahidrat
5Repr 1B
11130-12-4601-071-6Dinatrijev tetraborat pentahidrat1
25154-54-5246-673-6Dinitrobenzen
(svi izomeri)
0,1510,53,5
25321-14-6246-836-1Dinitrotoluen
(svi izomeri)
1,5Karc 1B
534-52-1208-601-1DNOC;
4,6-dinitro-o-krezol
0,2koža, alergen koža
84-76-4201-560-0Dinonil ftalat5
123-91-1204-661-81,4-Dioksan20732009/161/EU
78-34-2201-107-7Dioksation (ISO);
1,4-dioksan-2,3-diil-O,O,O’,O’-tetraetil-di(fosforoditioat)
0,2
136-78-7205-259-5Disul (ISO);
2-(2,4-diklorofenoksi)etil-hidrogensulfat;
2,4-DES
1020koža
10025-67-9233-036-2Disumporov diklorid;
sumporov klorid
15,6
128-37-0204-881-42,6-Di-tert-butil-p-krezol10
96-69-5202-525-26,6’-Di-tert-butil-4,4’-hiodi-m-krezol1020
330-54-1206-354-4Diuron (ISO);
3-(3,4-diklorofenil)-1,1-dimetil-urea
10
7697-37-2231-714-2Dušična kiselina12,62006/15/EZ
10102-44-0233-272-6Dušikov dioksid0,5
(3)
0,96
(6)
1
(5)
1,91
(10)
2017/164/EU – za djelatnosti podzemnog rudarenja i bušenja tunela, do 21. 8. 2023. primjenjuju se vrijednosti navedene u zagradama
10102-43-9233-271-0Dušikov monoksid2
(25)
2,5
(30)
2017/164/EU – za djelatnosti podzemnog rudarenja i bušenja tunela, do 21. 8. 2023. primjenjuju se vrijednosti navedene u zagradama
115-29-7204-079-4Endosulfan (ISO);
1,2,3,4,7,7-heksakloro-8,9,10-trinorborn-2-en-5,6-ilendimetil-sulfit;
1,4,5,6,7,7-heksakloro-8,9,10-trinorborn-5-en-2,3-ilendimetilen-sulfit
0,10,3
13838-16-9237-553-4Enfluran50383
106-89-8203-439-8Epiklorohidrin;
1-kloro-2,3-epoksipropan
0,51,91,55,8alergen koža, Karc 1B
114-07-8204-040-1Eritromicin0,4
64-17-5200-578-6Etanol;
etil-alkohol
10001900
75-08-1200-837-3Etantiol (etil-merkaptan)0,51,325,2
141-78-6205-500-4Etil-acetat20073440014682017/164/EU
140-88-5205-438-8Etil-akrilat52110422009/161/EUkoža, alergen koža
75-04-7200-834-7Etilamin59,42000/39/EZ
7085-85-0230-391-5Etil-cijanoakrilat0,31,5koža
100-41-4202-849-4Etilbenzen1004422008842000/39/EZkoža
107-15-3203-468-6Etilendiamin;
1,2-diaminoetan
1025alergen
(koža i udisanje)
628-96-6211-063-0Etilen dinitrat;
etilen-glikol dinitrat
0,050,3
104-76-7203-234-32-etilheksan-1-ol15,42017/164/EU
107-21-1203-234-3Etandiol;
etilen-glikol
2052401042000/39/EZkoža
151-56-4205-793-9Etilenimin;
aziridin
0,50,9Karc 1B,
Muta 1B
2104-64-5218-276-8O-etil-O-4-nitrofenil-fenil-fosfonotioat;
EPN
0,5
75-21-8200-849-9Etilen oksid;
oksiran
11,82017/2398koža, Karc 1B, Muta 1B
109-94-4203-721-0Etil-format100308150462
24468-13-1246-278-92-Etilheksil kloroformat18
541-41-3208-778-5Etil-kloroformiat14,5
100-74-3202-885-04-Etilmorfolin5242096
110-80-5203-804-12-Etoksietanol;
etilen-glikol monoetil eter
282009/161/EUkoža, Repr 1B
111-15-9203-839-22-Etoksietil-acetat;
etil-glikol acetat
2112009/161/EUkoža, Repr 1B
106-50-3203-404-7p-Fenilendiamin0,1alergen koža
122-60-1204-557-2Fenilglicidil-eter;
2,3-epoksipropil-fenil-eter;
1,2-epoksi-3-fenoksipropan
1koža, alergen koža, Karc 1B
100-63-0202-873-5Fenilhidrazin;522koža, alergen koža, Karc 1B
59-88-1200-444-7Fenilhidrazinijev klorid;522koža, alergen koža, Karc 1B
27140-08-5248-259-0Fenilhidrazin hidroklorid;522koža, alergen koža, Karc 1B
52033-74-6257-622-2Fenilhidrazinijev sulfat (2:1)522koža, alergen koža, Karc 1B
98-83-9202-705-02-fenilpropen;
α-metilstiren
502461004922000/39/EZ
944-22-9213-408-0Fonofos (ISO);
O-etil-fenil-etil-fosfonoditioat
0,1
108-95-2203-632-7Fenol284162009/161/EU
115-90-2204-114-3Fensulfotion (ISO);
O,O-dietil-O-4-metil-sulfinil-fenil-fosforotioat
0,1
900-95-8212-984-0Fentin acetat (ISO);
trifenilkositrov acetat
0,10,2koža
76-87-9200-990-6Fentin hidroksid (ISO);
trifenilkositrov hidroksid
0,10,2koža
55-38-9200-231-9Fention (ISO);
O,O-dimetil-O-(4-metiltion-m-tolil)-fosforotioat
0,2
7782-41-4231-954-8Fluor11,5823,162000/39/EZ
--Fluoridi, anorganski2,52000/39/EZ
16961-83-4241-034-8Fluorosilicijska kiselina... %2,5
50-00-0200-001-8Formaldehid22,522,5alergen koža, Karc 1B
75-12-7200-842-0Formamid20373056Repr 1B
98-01-1202-627-72-Furaldehid
(furfural)
28520koža
298-02-2206-052-2Forat (ISO);
O,O-dietil-tiometil-fosforoditioat
0.050,2
7803-51-2232-260-8Fosfin0,10,140,20,282006/15/EZ
10025-87-3233-046-7Fosforil triklorid0,21,30,63,8
7664-38-2231-633-2Fosforna kiselina;
ortofosforna kiselina
122000/39/EZ
10026-13-8233-060-3Fosforov pentaklorid12006/15/EZ
1314-56-3215-236-1Fosforov pentoksid0,212006/15/EZ
7719-12-2231-749-3Fosforov triklorid1,10,52,9
7723-14-0231-768-7Fosfor0,10,3
75-44-5200-870-3Fozgen;
karbonil-klorid
0,020,080,10,42000/39/EZ
85-44-9201-607-5Ftalanhidrid412koža, alergen (koža i udisanje)
98-00-0202-626-1Furfuril-alkohol1040
7782-65-2231-961-6Germanijev tetrahidrid0,20,640,61,9
56-81-5200-289-5Glicerol10
55-63-0200-240-8Glicerol trinitrat;
nitroglicerin
0,010,0950,020,192017/164/EUkoža
111-30-8203-856-5Glutaraldehid;
glutaral;
1,5-pentandial
0,050,20,050,2alergen
(koža i udisanje)
--Građevinski keramički vatrootporan materijal
-vlakna i specijalno ciljana vlakna
5
(1vl/cm3)
--Halogeni platinski spojevi
(kao Pt)
0,002
151-67-7205-796-5Halotan1082
110-54-3203-777-6n-Heksan20722006/15/EZkoža
591-78-6209-731-1Heksan-2-on;
metil-butil-keton; butil-metil-keton; metil-n-butil-keton
521
142-82-5205-563-8n-Heptan50020852000/39/EZkoža
110-43-0203-767-1Heptan-2-on;
metil-amil-keton
502381004752000/39/EZkoža
106-35-4203-388-1Heptan-3-on;
butil-etil-keton
20952000/39/EZ
302-01-2206-114-9Hidrazin0,020,030,10,132017/2398koža, alergen koža, Karc 1B
123-31-9204-617-8Hidrokinon;
1,4-dihidroksibenzen;
kinol
0,5alergen koža
75-86-5200-909-42-Hidroksi-2-metilpropionitril;
2-cijanopropan-2-ol;
aceton cijanohidrin
0,250,9
123-42-2204-626-74-Hidroksi-4-metil-pentan-2-on (diaceton-alkohol)5024175362
999-61-1220-852-9Hidroksipropil-akrilat0,52,7alergen koža
111-42-2203-868-02,2’-iminodietanol;
dietanolamin
315koža
95-13-6202-393-6Inden10481572
7440-74-6231-180-0Indij i spojevi (kao In)0,10,3
7440-65-5231-174-8Itrij13
110-19-0203-745-1Izobutil-acetat150724187903
--Izocijanati, svi (kao – NCO), izuzev metil izocijanata0,020,07
26675-46-7247-897-7Izofluran50383
26952-21-6248-133-5Izooktanol (smjesa izomera)50271
78-78-4201-142-8Izopentan;
2-metilbutan
100030002006/15/EZ
123-92-2204-662-3Izopentil-acetat502701005402000/39/EZ
108-21-4203-561-1Izopropil-acetat200849
108-23-6203-563-2Izopropil-kloroformat15,1
7553-56-2231-442-4Jod0,11,1
75-47-8200-874-5Jodoform0,69,8116
74-88-4200-819-5Jodometan;
metil-jodid;
212koža
7440-43-9231-152-8Kadmijevi (nepiroforni) spojevi (kao Cd)0,025Karc 1B
7790-79-6232-222-0Kadmijev fluorid (kao Cd)0,025Karc 1B, Muta 1B, Repr 1B
7790-80-9232-223-6Kadmijev jodid (kao Cd)0,025
10108-64-2233-296-7Kadmijev klorid (kao Cd)0,025Karc 1B, Muta 1B, Repr 1B
1306-19-0215-146-2Kadmijev oksid (nepiroforni kao Cd)0,0250,05Karc 1B
10124-36-4233-331-6Kadmijev sulfat (kao Cd)0,025Karc 1B, Muta 1B, Repr 1B
1306-23-6215-147-8Kadmijev sulfid i pigmenti (kao Cd)0,03 RKarc 1B
(za sulfid)
156-62-7205-861-8Kalcijev cijanamid0,51
1305-62-0215-137-3Kalcijev dihidroksid1 R4 R2017/164/EU
1317-65-3215-279-6Kalcijev karbonat10 U
4 R
1305-78-8215-138-9Kalcijev oksid1 R4 R2017/164/EU
1344-95-2215-710-8Kalcijev silikat10 U
4 R
151-50-8205-792-3Kalijev cijanid (kao cijanid)152017/164/EUkoža
1310-58-3215-181-3Kalijev hidroksid;
kaustična potaša
2
7722-64-7231-760-3Kalijev permanganat5
1332-58-7310-194-1Kaolin2 R
105-60-2203-313-2ε-Kaprolactam (prašina i para)10402000/39/EZkoža
133-06-2205-087-0Kaptan (ISO);
1,2,3,6-tetrahidro-N-(triklorometiltio)ftalimid
515alergen koža
--Keramička vlakna vatrootporna, razvrstane kao karcinogene tvari0,3 (vl/cm3)2017/2398
463-51-4207-336-9Keten0,50,871,52,6
7782-50-5231-959-5Klor0,51,52006/15/EZkoža
10049-04-4233-162-8Klorov dioksid0,10,280,30,84
107-20-0203-472-8Kloroacetaldehid13,3
532-27-4208-531-1Kloroacetofenon0,050,32
106-47-8203-401-04-Kloranilin0,040,2alergen koža, Karc 1B
108-90-7203-628-5Klorobenzen;
monoklorobenzen
52315702006/15/EZkoža
75-45-6200-871-9Klorodifluorometan100036002000/39/EZ
75-00-3200-830-5Kloroetan1002682006/15/EZ
107-07-3203-459-72 – Kloroetanol;
etilen-klorohidrin
13,4
67-66-3200-663-8Kloroform;
Triklorometan
2102000/39/EZkoža
74-87-3200-817-4Klorometan50105100210
100-00-5202-809-61-Kloro-4-nitrobenzen12
79-11-8201-178-4Kloroctena kiselina0,31,2
95-69-2202-441-64-Kloro-o-toluidin0,01Karc 1B
7790-94-5232-234-6Klorosulfonska kiselina1
2921-88-2220-864-4Kloropirifos (ISO);
O,O-dietil-O-3,5,6-trikloro-2-piridil-fosforotioat
0,20,6
7440-48-4231-158-0Kobalt i spojevi (kao Co)0,1alergen
(koža i udisanje)
7646-79-9231-589-4Kobaltov diklorid (kao Co)0,1Karc 1B, Repr 1B, alergen (koža i udisanje)
10124-43-3233-334-2Kobaltov sulfat (kao Co)0,1Karc 1B, Repr 1B, alergen (koža i udisanje)
--Kositar, anorganski spojevi kao Sn (osim SnH4)291/322/EEZ
--Kositar, organski spojevi, osim ciheksatina (kao Sn)0,10,2
--Kremena zemlja (amorfna)6 U
2,4 R
1319-77-3215-293-2Krezol (svi izomeri)52291/322/EEZ
76-14-2200-937-7Kriofloran1000711012508890
14464-46-1238-455-4Kristalni SiO2 (kristobalit)0,05
14808-60-7238-878-4Kristalni SiO2, kvarc0,1
15468-32-3239-487-1Kristalni SiO2, tridimit0,05
7440-47-3231-157-5Krom, metal (kao Cr)2
--Krom metalni, spojevi s anorganskim kromom (II) i spojevi s anorganskim kromom (III) (netopljivi)22006/15/EZ
24613-89-6246-356-2Krom(III) kromat;
dikromov tris(kromat);
kromov kromat
2alergen koža, Karc 1B
1333-82-0215-607-8Kromov(VI) trioksid0,05Karc 1A, Muta 1B, alergen (koža i udisanje)
14977-61-8239-056-8Kromil diklorid;
kromov oksiklorid
0,05alergen koža, Karc 1B, Muta 1B,
--
Kromovi (VI) spojevi koji su karcinogene tvari (kao Cr)
0,0052017/2398→ 0,010 mg/m3 do 17. 1. 2025.
→ 0,025 mg/m3 do 17. 1. 2025. za postupke zavarivanja ili rezanja plazmom ili slične takve postupke pri kojima nastaje dim
1330-20-7215-535-7Ksilen (svi izomeri)502211004422000/39/EZkoža
108-38-3203-576-3m-Ksilen502211004422000/39/EZkoža
95-47-6202-422-2o-Ksilen502211004422000/39/EZ
106-42-3203-396-5p-Ksilen502211004422000/39/EZkoža
98-82-8202-704-5Kumen20100502502000/39/EZkoža
--Kvarcni pijesak0,1 R
60676-86-0262-373-8Kvarcno staklo0,08 R
7580-67-8231-484-3Litijev hidrid0,022017/164/EU
1310-65-2215-183-4Litijev hidroksid1
546-93-0208-915-9Magnezijev karbonat;
magnezit
10 U
4 R
1309-48-4215-171-9Magnezijev oksid, dim10 U
4 R
7439-96-5231-105-1Mangan i anorganski spojevi mangana (kao Mn)0,2 U
0,05 R
2017/164/EU
121-75-5204-497-7Malation (ISO);
1,2-bis(etoksikarbonil)-etil-O,O-dimetil-fosforoditioat
10alergen koža
79-41-4201-204-4Metakrilna kiselina;
2-metil-propenonska kiselina
207240143
126-98-7204-817-5Metakrilonitril;
2-metil-2-propen nitril
12,8alergen koža
67-56-1200-659Metanol2002602006/15/EZkoža
74-93-1200-822-1Metantiol;
metil-merkaptan
0,51
79-20-9201-185-2Metil-acetat200616250770
96-33-3202-500-6Metil-akrilat51810362009/161/EUkoža, alergen koža
626-38-0210-946-81-Metil-butil-acetat502701005402000/39/EZ
107-31-3203-481-7Metil-format501251002502017/164/EUkoža
624-83-9210-866-3Metil-izocijanat0,022009/161/EUkoža, alergen (koža i udisanje)
75-55-8200-878-72-metilaziridin;
propilenimin
0,05Karc 1B
123-51-3204-633-53-Metil-1-butanol100366125458
137-05-3205-275-2Mekrilat;
metil-2-cijanoakrilat
0,31,4koža
101-77-9202-974-24,4’-Metilendianilin;
4,4'-diaminodifenilmetan
0,010,08alergen koža, Karc 1B
1338-23-4215-661-2Metil-etil-keton peroksid0,21,5
80-62-6201-297-1Metil-metakrilat;
metil-2-metil-prop-2-enoat;
metil-2-metil-propenoat
501002009/161/EUkoža, alergen koža
583-60-8209-513-62-Metilcikloheksanon5023375350
25639-42-3247-152-6Metilcikloheksanol5023775356
100-61-8202-870-9N-Metilanilin0,52,2
110-12-3203-737-85-Metil-heksan-2-on;
izoamil-metil-keton
20952000/39/EZ
541-85-5208-793-75-Metil-heptan-3-on1053201072000/39/EZ
107-41-5203-489-02-Metil-pentan-2,4-diol2512325123koža
108-11-2203-551-74-Metil-pentan-2-ol;
metil-izobutil-karbiniol
2510640170
108-10-1203-550-14-Metil-pentan-2-on;
izobutil-metil-keton
2083502082000/39/EZ
78-83-1201-148-02-Metil-propan-1-ol;
izo-butanol
5015475231koža
75-65-0200-889-72-Metil-propan-2-ol;
terc-butil-alkohol
100308150462
872-50-4212-828-1N-metil-2-pirolidon;
1-metil-2-pirolidon
104020802009/161/EUkoža, Repr 1B
1634-04-4216-653-1MTBE;
terc-butil-metil-eter;
2-metoksi-2-metil-propan
50183,51003672009/161/EUkoža
109-86-4203-713-72-Metoksietanol;
etilen-glikol monometil-eter
12009/161/EUkoža, Repr 1B
111-77-3203-906-62-(2-Metoksietoksi)etanol;
dietilen-glikol monometil-eter
1050,12006/15/EZkoža
110-49-6203-772-92-Metoksietil-acetat;
metil-glikol-acetat
12009/161/EUkoža, Repr 1B
108-65-6203-603-92-Metoksi-1-metil-etil-acetat502751005502000/39/EZkoža
34590-94-8252-104-22-metoksimetil-etoksipropanol503082000/39/EZkoža
107-98-2203-539-11-Metoksi-2-propanol;
monopropilen-glikol metil-eter
1003751505682000/39/EZ
108-67-8203-604-4Mezitilen;
1,3,5-trimetilbenzen
201002000/39/EZ
12001-26-2601-648-2Mika (tinjac, liskum)10 U
0,8 R
--MMMF (strojno mineralno vlakno)5
(2 vl/cm3)
--Molibdenovi spojevi (kao Mo)
-topivi spojevi
-netopivi spojevi

5
10

10
20
110-91-8203-815-1Morfolin103620722006/15/EZ
64-18-6200-579-1Mravlja kiselina592006/15/EZ
--Nafte100400
91-20-3202-049-5Naftalen105091/322/EEZ
68476-85-7270-704-2Naftni plinovi, ukapljeni (ako ne sadrži ≥ 0,1 % 1,3-butadiena);
naftni plin;
[[Složeni sastav ugljikovodika proizvedenih destilacijom nafte. Sastoji se od ugljikovodika s brojem ugljikovih atoma pretežito u području C3 do C7 i vrijući u području približno -40 °C do 80 °C (-40 °F do 176 °F).]]
1000175012502180Karc 1A,
Muta 1B
26628-22-8247-852-1Natrijev azid0,10,32000/39/EZkoža
143-33-9205-599-4Natrijev cijanid (kao cijanid)152017/164/EUkoža
7631-90-5231-548-0Natrijev hidrogensulfit;
natrijev bisulfit
5
1310-73-2215-185-5Natrijev hidroksid;
kaustična soda
2
463-82-1207-343-7Neopentan;
2,2-dimetilpropan
100030002006/15/EZ
7440-02-0231-111-4Nikal0,5alergen koža
--Nikal – anorganski spojevi osim niklovog tetrakarbonila
– topivi u vodi (kao Ni)
– netopivi u vodi (kao Ni)

0,01
0,5

-
1
Karc 1A
54-11-5200-193-3Nikotin (ISO);
3-[(2S)-1-metilpirolidin-2-il)]piridin
0,52006/15/EZkoža
98-95-3202-716-0Nitrobenzen0,212006/15/EZkoža, Repr 1B
79-24-3201-188-9Nitroetan20621003122017/164/EUkoža
75-52-5200-876-6Nitrometan100254150381
79-46-9201-209-12-Nitropropan5182017/2398Karc 1B
88-72-2201-853-32-Nitrotoluen0,5Karc 1B, Muta 1B
64-19-7200-580-7Octena kiselina102520502017/164/EU
460-19-5207-306-5Oksalonitril;
cijanogen
1022
144-62-7205-634-3Oksalna kiselina12006/15/EZ
101-80-4202-977-04,4’-Oksidianilin;
p-aminofenil eter
0,1Karc 1B, Muta 1B
79-57-2201-212-8Oksitetraciklin0,1
7439-92-1231-100-4Olovo i njegovi anorganski spojevi0,1598/24/EZRepr 1A
(izuzev za olovni klorid fluorid jodid)
111-46-6203-872-22,2’-Oksibisetanol; dietilen-glikol23101
20816-12-0244-058-7Osmijev tetroksid
(kao Os);
osmijeva kiselina
0,00020,0020,00060,006
10028-15-6233-069-2Ozon0,20,4
103-90-2203-157-5Paracetamol10
8002-74-2232-315-6Parafinski vosak, dim26
1910-42-5217-615-7Parakvat diklorid;
1,1-dimetil-4,4’-bipiridinij-diklorid
0,08 Rkoža
13463-40-6236-670-8Pentakarbonilželjezo
(kao Fe)
0,010,08
115-77-5204-104-9Pentaeritritol10 U
4 R
20
87-86-5201-778-6Pentaklorofenol0,001koža
109-66-0203-692-4Pentan100030002006/15/EZ
107-87-9203-528-1Pentan-2-on200716250895
96-22-0202-490-3Pentan-3-on;
dietil-keton
200716250895
628-63-7211-047-3Pentil-acetat502701005402000/39/EZ
13562-81-7672-728-23-Pentil-acetat502701005402000/39/EZ
1918-02-1217-636-1Pikloram;
4-amino-3,5,6-trikloropiridin-2-karboksilna kiselina
1020
88-89-1201-865-9Pikrinska kiselina;
2,4,6-trinitrofenol
0,191/322/EEZ
110-85-0203-808-3Piperazin0,10,32000/39/EZalergen
(koža i udisanje)
142-64-3205-551-2Piperazin dihidroklorid0,10,3koža, alergen
(koža i udisanje)
110-89-4203-813-0Piperidin13,5
7440-06-4231-116-1Platina (metal)191/322/EEZ
--Platina spojevi, topivi (osim određenih halogenih spojeva platine) (kao Pt)0,002
1336-36-3215-648-1Poliklorobifenili;
PCB
0,1
9002-86-218-338-8Polivinilklorid10 U
4 R
504-29-0207-988-42-Piridilamine0,5227,8
110-86-1203-809-9Piridin51591/322/EEZ
120-80-9204-427-5Pirokatekol;
1,2-dehidroksibenzen
523koža
--Prašina brašna1030
--Prašine tvrdog drva22017/2398→ 3 mg/m3 do
17. 1. 2023.
10101-41-4600-148-1Prašina gipsa10 U
4 R
7782-42-5231-955-3Prašina grafita10 U
4 R
--Prašina gume (procesna)
-dim gume
6
0,6
--Prašina lijevanog željeza10 U
4 R
--Prašina pepela od goriva10 U
4 R
--Prašina pamuka2,5
65997-15-1266-043-4Prašina portland cementa10 U
4 R
1302-74-5-Prašina smirka (korund)10 U
4 R
--Prašina škroba10 U
4 R
--Prašina vune (procesna)10
--Prašina žita10
26499-65-0607-950-0Prašina žbuke10 U
4 R
57-55-6200-338-0Propane-1,2-diol
– ukupno pare i čestice
– samo čestice

150
-

474
10
71-23-8200-746-9Propan-1-ol;
n-propanol
200500250625
67-63-0200-661-7Propan-2-ol;
izopropil-alkohol;
izopropanol
4009995001250
109-60-4203-686-1Propil-acetat2008492501060
75-56-9200-879-2Propilen oksid;
1,2-epoksipropan;
metil-oksiran
12,42017/2398Karc 1B, Muta 1B
79-09-4201-176-3Propionska kiselina103120622000/39/EZ
107-19-7203-471-2Prop-2-in-1-ol;
propargil-alkohol
12,337
114-26-1204-043-8Propoksur (ISO);
2-izopropiloksifenol-N-metil-karbamat;
2-izopropoksifenil-metil-karbamat
0,52
525-66-6208-378-0Propranolol26
108-46-3203-585-2Rezorcinol;
1,3-benzendiol
10452006/15/EZkoža
7440-16-6231-125-0Rodij (kao Rh)
– dim i prašina metala
– topivi spojevi

0,1
0,001

0,3
0,003
8050-09-7232-475-7Rosin (dim);
kolofonij
0,050,15alergen koža
83-79-4201-501-9Rotenon;
(2R,6aS,12aS)-1,2,6,6a,12,12a-heksahidro-2-izopropenill-8,9-dimetoksikromeno[3,4-b]furo[2,3-h]kromen-6-on
510koža
57-50-1200-334-9Saharoza D (+)1020
7782-49-2231-957-4Selen0,1
--Selenovi spojevi osim kadmijeva sulfoselenida i vodikovog selenida0,1
7803-62-5232-263-4Silan (SiH4)0,50,6711,3
7440-21-3231-130-8Silicij10 U
4 R
--Silicijev dioksid,
respirabilna prašina
0,1 R2017/2398
409-21-2206-991-8Silicijev karbid10 U
4 R
7440-22-4231-131-3Srebro, metal0,12000/39/EZ
-231-131-3Srebro (topljivi spojevi kao Ag)0,012006/15/EZ
100-42-5202-851-5Stiren1004302501080koža
57-92-1200-355-3Streptomicin0,1
3689-24-5222-995-2Sulfotep (ISO);
O,O,O,O-tetraetil-ditiopirofosfat
0,12000/39/EZkoža
2699-79-8220-281-5Sulfuril difluorid5211042
2551-62-4219-854-2Sumporov heksafluorid1000607012507590
7664-93-9231-639-5Sumporna kiselina0,052009/161/EU
7446-09-5231-195-2Sumporov dioksid0,51,312,72017/164/EU
9014-01-1232-752-2Suptilizin0,00004koža, alergen udisanje
--Talijevi spojevi, topivi (kao Ta)0,1
14807-96-6238-877-9Talk
(Mg3H2(SiO3)4)
1 R
7440-25-7231-135-5Tantal510
--Telur i spojevi (kao Te) osim vodikov telurid0,1
61788-32-7262-967-7Terfenil, hidrogenirani2195482017/164/EU
26140-60-3247-477-3Terfenili, svi izomeri0,54,8
8006-64-2232-350-7Terpentinsko ulje100566150850koža, alergen koža
79-27-6201-191-51,1,2,2-Tetrabromoetan0,57,2
78-10-4201-083-8Tetraetil-ortosilikat;
etil-silikat
5442017/164/EU
811-97-2212-377-01,1,1,2-Tetrafluoroetan;
norfluran
10004240
109-99-9203-726-8Tetrahidrofuran501501003002000/39/EZkoža
13463-39-3236-669-2Tetrakarbonilnikal (kao Ni);
niklov tetrakarbonil
0,10,24Repr 1B
127-18-4204-825-9Tetrakloroetilen20138402752017/164/EUkoža
7722-88-5231-767-1Tetranatrijev-pirofosfat5
7719-09-7231-748-8Tionil-klorid;
tionil-diklorid
14,9
13463-67-7236-675-5Titanov dioksid10 U
4 R
108-88-3203-625-9Toluen501921003842006/15/EZkoža
98-59-9202-684-8p-Toluensulfonil klorid;
tosil klorid
5
119-93-7204-358-04,4’-i-o-Toluidin0,0030,030,0120,12Karc 1B
95-53-4202-429-0o-Toluidin;
2-aminotoluen
0,10,52017/2398koža, Karc 1B
126-73-8204-800-2Tributil-fosfat, svi izomeri55
121-44-8204-469-4Trietilamin28,4312,62000/39/EZkoža
115-86-6204-112-2Trifenil-fosfat36
2451-62-9219-514-3Triglicidil izocijanurat (TGIC);
1,3,5-tris(oksiranilmetil)-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion
0,1alergen koža, Muta 1B
120-82-1204-428-01,2,4-Triklorobenzen215,1537,82000/39/EZkoža
71-55-6200-756-31,1,1-Trikloroetan;
metil kloroform
10055520011102000/39/EZ
79-01-6201-167-4Trikloroetilen;
trikloroeten
105525137koža, Karc 1B
76-06-2200-930-9Trikloronitrometan;
kloropikrin
0,10.680,32,1koža
98-07-7202-634-5α,α,α-Triklorotoluen;
benzotriklorid
0,0120,1koža, Karc 1B
78-30-8201-103-5Trikrezil-fosfat (o-o-o-, o-o-m-, o-o-p-, o-m-m-, o-m-p-, o-p-p-);
tritolil-fosfat (o-o-o-, o-o-m-, o-o-p-, o-m-m-, o-m-p-, o-p-p-)
0,10,3
137-17-7205-282-02,4,5-Trimetilanilin1Karc 1B
95-63-6202-436-91,2,4 Trimetilbenzen201002000/39/EZ
526-73-8208-394-81,2,3 Trimetilbenzen201002000/39/EZ
25551-13-7247-099-9Trimetilbenzen, svi izomeri25125
78-59-1201-126-03,5,5-Trimetil-cikloheks-2-enon; Izoforon529
121-45-9204-471-5Trimetil-fosfit210
118-96-7204-289-62,4,6-Trinitrotoluen;
TNT
0,5
1333-86-4215-609-9Ugljik-crni3,57
124-38-9204-696-9Ugljikov dioksid500090002006/15/EZ
75-15-0200-843-6Ugljikov disulfid5152009/161/EUkoža
630-08-0211-128-3Ugljikov monoksid20
(30)
23
(35)
100
(200)
117
(232)
2017/164/EURepr 1A
– za djelatnosti podzemnog rudarenja i bušenja tunela, do 21. 8. 2023. primjenjuju se vrijednosti navedene u zagradama
56-23-5200-262-8Ugljikov tetraklorid;
tetraklorometan
16,45322017/164/EUkoža
1314-62-1215-239-8Vanadijev pentoksid;
divanadijev pentoksid
0,05
81-81-2201-377-6Varfarin (ISO);
4-hidroksi-3-(3-okso-1-fenilbutil)-2H-kromen-2-on
0,51,5Repr 1A
108-05-4203-545-4Vinil acetat517,61035,22009/161/EU
75-01-4200-831-0Vinil-klorid monomer;
kloroetilen
12,62017/2398Karc 1A
75-35-4200-864-0Viniliden klorid;
1,1-dikloretilen
1040
10035-10-6233-113-0Vodikov bromid26,72000/39/EZ
7664-39-3231-634-8Vodikov fluorid1,81,532,52000/39/EZ
7647-01-0231-595-7Vodikov klorid5810152000/39/EZ
7722-84-1231-765-0Vodikov peroksid11,422,8
7783-07-5231-978-9Vodikov selenid (kao Se);
dihidrogen selenid
0,020,070,050,172000/39/EZ
7783-06-4231-977-3Vodikov sulfid5710142009/161/EU
--Volfram i njegovi spojevi (netopivi)53
--Volframovi spojevi (topivi)15
1309-37-1215-168-2Željezov(III) oksid
– dim (kao Fe)
– prašina

5
10U, 4R

10
-
--Željezove soli (kao Fe)12
7439-97-6231-106-7Živa0,02Repr 1B
--Dvovalentni anorganski spojevi žive uključujući živin(II) oksid i živin(II) klorid (mjeren kao Hg)0,022009/161/EU
--Živini organski spojevi
(kao Hg)
0,01


PRILOG II.

SMJERNICE ZA UTVRĐIVANJE GVI
ZA OPASNE TVARI KOJE NISU NAVEDENE U PRILOGU I. OVOGA PRAVILNIKA
(smjernice se mogu primijeniti i za smjese, kada ne postoje GVI za sve tvari u smjesi)

Oznaka podjeleGVIRazred i kategorija opasnosti
prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 – Prilog I., dio 3. i Prilog VI., dio 1., Tablica 1.1.
(klasa opasnosti i kod kategorije)
H oznake – oznake upozorenja
(Prilog I., dio 3. i Prilog III., Tablica 1.2
Uredbe (EZ) br. 1272/2008)
pare
(ppm)
prašina
(mg/m³)
A>50 -500>1-10Nadraž. koža 2H315
Nadraž. oka 2H319
+ sve tvari bez H oznaka i one koje nemaju neku od H oznaka iz podjele B-E
B>5 50>0,1-1Ak. toks. 4H302, H312, H332 i njihove kombinacije
TCOJ 3H335, H336
Aspir. toks. 1H304
C>0,5-5>0,01-0,1Ak. toks. 3H301, H311, H331 i njihove kombinacije
Nagriz. koža 1, 1.A, 1.B, 1.CH314
Ozlj. oka 1H318
Derm. Senz. 1, 1.A, 1.BH317
Muta. 2H341
Karc. 2H351
Repr. 2H361, H361f, H361d, H361fd
Lakt.H362
TCOJ 2H371
TCOP 2H373
D<0,5<0,01

Ak. toks. 1

Ak. toks. 2

H300, H310, H330 i njihove kombinacije
Repr. 1.A, 1.BH360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df
TCOJ 1H370
TCOP 1H372
EPotražiti savjet specijalistaResp. senz.1, 1.A, 1.BH334
Muta. 1.A, 1.BH340
Karc. 1.A, 1.BH350, H350i


PRILOG III.

SMJERNICE ZA UTVRĐIVANJE VELIČINA POSLJEDICA – ŠTETNOSTI
PRILIKOM RADA S OPASNIM KEMIKALIJAMA

(A) Kriteriji za procjenu veličina posljedica – štetnosti:

Oznaka podjele
prema Prilogu II. ovoga Pravilnika
Procjena
VELIČINA POSLJEDICA – ŠTETNOSTI
AMalo štetno
BSrednje štetno
CIzrazito štetno
D
E

(B) Pri procjenjivanju vjerojatnosti štetnog djelovanja kemikalija trebaju se uzeti u obzir podaci o izmjerenim koncentracijama aerozagađenja (prašina, para, plinova, aerosola) u radnom okolišu u odnosu na propisane i preporučene GVI za svaku pojedinu tvar, kao i uvjeti na pojedinom mjestu rada.

PRILOG IV.

TABLICA BIOLOŠKIH GRANIČNIH VRIJEDNOSTI (BGV)

CAS brojŠtetna kemijska tvarKarakteristični pokazateljBiološki uzorakVrijeme uzimanja uzorakaBiološke granične vrijednostiNapomena
       
67-64-1Aceton (propan-2-on)acetonkrvna kraju radne smjene20,0 mg/L
(0,34 mmol/L)
interferencija endogenog acetona (< 1,3 mg/L)
mokraćana kraju radne smjene20,0 mg/g kreatinina*
(39,0 mmol/mol kreatinina*)
interferencija endogenog acetona (< 1,4 mg/L)
7429-90-5Aluminijaluminijmokraćana kraju radne smjene200 µg/L
62-53-3Anilinp-aminofenolmokraćana kraju radne smjene25,0 mg/g kreatinina*
(25,9 mmol/mol kreatinina*)

7440-38-2Arsen (elementaran i anorganski spojevi)arsenmokraćana kraju smjene ili mokraća skupljena tijekom 24 sata70 µg/L
(0,93 µmol/L)
hrana bogata živežnim namirnicama iz mora značajno povisuje nalaz
71-43-2Benzenbenzenkrvodmah na kraju radne smjene28 μg /L
(0,36 μmol/L)
S-fenilmerkapturna kiselinamokraćana kraju radne smjene46 μg/g kreatinina*
(21,7 μmol/mol kreatinina*)
151-67-7Halotan (2-Bromo-2-kloro-1,1,1-trifluoroetan)trifluoroctena kiselinakrvna kraju radne smjene (kod kronične izloženosti nakon nekoliko tjedana izloženosti)2,5 mg/L
(21,9 µmol/L)
78-93-3Butanon (etil-metil-keton)etil-metil-ketonmokraćana kraju radne smjene4,08 mmol/mol kreatinina*
(2,6 mg/g kreatinina*)

98-54-44-tert-Butilfenol (PTBP)PTBPmokraćana kraju radne smjene2 mg/L
(13,3 µmol/L)
74-90-8Cijanovodična kiselina (cijanovodik); cijanidi i alifatski nitrilitiocijanatimokraćamokraća skupljena tijekom 24 sata6,5 mg/24 sata
(0,11 mmol/24 sata)
pušenje povisuje nalaz
omjer između tiocijanata u mokraći (mg/g kreatinina) i karboksihemoglobina u krvi (%)mokraća i krvmokraća i krv skupljeni na kraju radne smjene< 3interferencija pušenja isključena
110-82-7Cikloheksancikloheksanolkrvza vrijeme izloženosti450 µg/L
(4,49 µmol/L)

mokraćaza vrijeme druge polovice radne smjene3,20 mg/g kreatinina*
(3,61 mmol/mol kreatinina*)

1,2-cikloheksandiolmokraćana kraju radne smjene (kod kronične izloženosti nakon nekoliko uzastopnih smjena)150 mg/g kreatinina*
(146 mmol/mol kreatinina*/
95-50-11,2-Diklorobenzen3,4-i 4,5-diklorokateholmokraćana kraju radne smjene (kod kronične izloženosti nakon nekoliko uzastopnih smjena)150 mg/g kreatinina*
(94,80 mmol/mol kreatinina*)
1,2 diklorobenzenkrvneposredno na kraju radne smjene140 μg/L
(0,95 μmol/L)
75-09-2Diklorometan
(metilen klorid)
diklorometankrvna kraju radne smjene800 µg/L
(9,42 µmol/L)

mokraćana kraju radne smjene0,3 mg/L
(3,5 μmol/L)
karboksihemoglobinkrvna kraju radne smjene0,04 mol COHb / mol Hb (4%)pušenje značajno povisuje nalaz
68-12-2N,N-DimetilformamidN,N-dimetilformamidkrvna kraju izloženosti tijekom 4 sata1,50 mg/L
(20,5 µmol/L)
N-metilformamidkrvna kraju radne smjene1,0 mg/L
(16,9 µmol/L)
mokraćana kraju radne smjene12 mg/g kreatinina*)
(23 mmol/mol kreatinina*)
534-52-14,6-Dinitro-o-krezol4,6-dinitro-o-krezolkrvna kraju radne smjene10,0 mg/L
(0,05 mmol/L)

100-41-4Etilbenzenetilbenzenkrvza vrijeme izloženosti1,50 mg/L
(14,1 µmol/L)
bademova kiselinamokraćana kraju radne smjene i na kraju radnog tjedna1,50 g/g kreatinina*
(1,12 mol/mol kreatinina*)
110-80-52-Etoksietanoletoksioctena kiselinamokraćana kraju radne smjene50 mg/L
(40 mg/g kreatinina*)
111-15-92-Etoksietil-acetatetoksioctena kiselinamokraćana kraju radne smjene50 mg/L
(40 mg/g kreatinina*)
108-95-2Fenolfenolmokraćana kraju radne smjene120 mg/g kreatinina*
(0,14 mol/mol kreatinina*)
interferancija normalno prisutnog fenola
(< 8 mg/L) i istodobne izloženosti benzenu
7782-41-4Fluorfluoridimokraćaprije radne smjene4,0 mg/g kreatinina*
(23,8 mmol/mol kreatinina*)

na kraju radne smjene7,0 mg/g kreatinina*
(41,7 mmol/mol kreatinina*)

7664-39-3Fluorovodična kiselina
(vodikov fluorid) i anorganski fluorovi spojevi
fluoridimokraćaprije početka radne smjene u sredini tjedna4,0 mg/g kreatinina*
(24 mmol/mol kreatinina*)
na kraju radne smjene8 mg/g kreatinina*
(40 mmol/mol kreatinina*)
110-54-3n-Heksann-heksankrvza vrijeme izloženosti150 µg/L
(1,74 µmol/L)
krajnje izdahnuti zrakza vrijeme izloženosti1,66 µmol/L
(40 ppm)
2-heksanolmokraćana kraju radne smjene0,20 mg/g kreatinina*
(0,22 mmol/mol kreatinina*)
interferencija istodobne izloženosti metil etil-ketonu
2,5-heksandionmokraćana kraju radne smjene5,30 mg/g kreatinina*
(5,25 mmol/mol kreatinina*)
interferencija istodobne izloženosti metil etil -ketonu
591-78-6Heksan-2-on2,5-heksandion i 4,5-dihidroksi-2-heksanonmokraćana kraju radne smjene5 mg/L
7440-43-9Kadmijkadmijkrvnije kritično0,045 µmol/L
(5 µg/L)
pušenje značajno povisuje nalaz
mokraćajednokratni uzorak ili mokraća skupljen tijekom 24 sata5,03 µmol/mol kreatinina*
(5 µg/g kreatinina*)
-Karbamatni insekticidiaktivnost acetil-kolinesterazeKrv
Eritrociti
na kraju radne smjene30% inhibicije(Sve vrijednosti inhibicije odnose se na individualne vrijednosti enzima bez izloženosti)
-Klorirani bifenili (ukupni PBT)Σ PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 138, PCB 153, PCB 180plazmaNije kritično15 µg/L
108-90-7Klorobenzenukupni 4-klorokateholmokraćaprije idućeg radnog dana25 mg/g kreatinina*
(20 µmol/mol kreatinina*)
na kraju radne smjene150 mg/g kreatinina*
(117 µmol/mol kreatinina)
7440-47-3Krom (VI) topljivi spojevikrommokraćajednokratni uzorak na kraju smjene5 µg/g kreatinina*
(10 µmol/mol kreatinina*)

1330-20-7Ksilenksilenkrvna kraju radne smjene1,50 mg/L (14,13 µmol/L)uzimanje alkohola prije izloženosti ksilenu povisuje nalaz
metilhipurna kiselinamokraćana kraju radne smjene1,50 g/g kreatinina*
(0,88 mol/mol kreatinina*)

58-89-9Lindan (y -1,2,3,4,5,6-heksaklorocikloheksan)lindanPlazma /serumNije kritično25,0 µg/L
(86 nmol/L)

67-56-1Metanolmetanolmokraćana kraju radne smjene7,0 mg/g kreatinina*
(24,7 mmol/mol kreatinina*)

101-77-94,4'-Metilendianilin (MDA)4,4'-metilendianilin (MDA)mokraćana kraju radne smjene za inhalacijsku, a prije početka radne smjene slijedeći dan za dermalnu izkoženost1 µg/L
108-10-14-Metil-pentan-2-on4-metil-pentan-2-onmokraćanije kritično3,5 mg/L
(35 nmol/L)
872-50-4N-metil-2-pirolidon2-hidroksi-N-metilsukcinimidmokraćaOko 16 sati nakon završetka radne smjene20 mg/g kreatinina*
5-hidroksi-N-metil-2-pirolidonmokraća(2-4 nakon radne smjene/prekida70 mg/g kreatinina*
111-77-32-(2-Metoksietoksi)etanolmetoksioctena kiselinamokraćana kraju radne smjene15 mg/g kreatinina*
110-49-62-Metoksietil-acetatmetoksioctena kiselinamokraćana kraju radne smjene15 mg/g kreatinina*
7440-02-0Nikal (topljivi spojevi)nikalplazmana kraju radne smjene10 µg/L
(0,17 µmol/L)

mokraćana kraju radne smjene8 µg/g kreatinina*
(15,4 µmol/mol kreatinina*)

98-95-3Nitrobenzenmethemoglobinkrvna kraju radne smjene0,05 mol MetHb/mol Hb (5%)interferencija anorganskih nitrita i klorata, alifatskih nitrata i nitrita; interferencija normalno prisutnog MetHb (< 1%)
anilin (iz konjugata hemoglobina)krvnakon najmanje 3 mjeseca izloženosti100 µg/L
7439-92-1Olovo (elementarno i anorganski spojevi)olovokrvnije kritično400 µg Pb/L (muškarci)
300 µg Pb/L (žene <45 god)

dehidrataza δ – aminolevulinske kiselinekrvnije kritično15 U/LE
protoporfirin u eritrocitimakrvnakon izloženosti tijekom 2-3 mjeseca (uzorak zaštititi od svjetla)2,67 µmol/LE
(1,50 mg/LE)
interferencija manjka željeza (sideropenična anemija)
-Olovni tetraalkilolovomokraćajednokratni uzorak ili mokraća skupljena tijekom 24 sata40 µg/g kreatinina*
(21,8 µmol/mol kreatinina*)

-Organofosforni insekticidiaktivnost acetil-kolinesterazekrv
eritrociti
na kraju radne smjene30% inhibicije(sve vrijednosti inhibicije odnose se na individualne vrijednosti enzima bez izloženosti)
56-38-2Parationp-nitrofenolmokraćana kraju radne smjene (kod kronične izloženosti nakon nekoliko tjedana izloženosti)0,4 mg/g kreatinina*
(0,33 mmol/mol kreatinina*)

67-63-0Propan-2-olacetonkrvna kraju radne smjene50 mg/L
(0,86 µmol/L)
mokraćana kraju radne smjene50 mg/L
(0,86 µmol/L)
75-56-9Propilen oksid (1,2-epoksipropan)N-(3-hidroksipropil) valinkrvNakon najmanje 3 mjeseca izloženosti1,3 nmol/g globina iz hemoglobina
100-42-5Stirenstirenkrvoko 16 sati nakon završetka radne smjene20,0 µg/L
(0,19 µmol/L)
bademova kiselinamokraćana kraju radne smjene1,0 g/g kreatinina*
(0,74 mol/mol kreatinina*)
fenilglioksilna kiselinamokraćana kraju radne smjene240 mg/g kreatinina*
(0,18 mol/mol kreatinina*)
bademova + fenilglioksalna kiselinamokraćana kraju radne smjene (kod kronične izloženosti u sredini radnog tjedna)600 mg/g kreatinina
109-99-9Tetrahidrofurantetrahidrofuranmokraćana kraju radne smjene2 mg/L

127-18-4
Tetrakloroetilen (perkloroetilen)tetrakloroetilenkrvPrije posljednje smjene u radnom tjednu0,40 mg/L
(2,4 µmol/L)
krajnje izdahnuti zrakPrije posljednje smjene u radnom tjednu3 ppm
(0,435 mg/m3)
56-23-5Tetraklorometan (ugljikov tetraklorid)tetraklorometankrvna kraju radne smjene70 µg/L
108-88-3Toluentoluen

krvna kraju radne smjene1,0 mg/L
(10,85 µmol/L)

krajnje izdahnuti zrakza vrijeme izloženosti0,83 µmol/L
(20 ppm)

hipurna kiselinamokraćana kraju radne smjene2,50 g/g kreatinina*
(1,58 mol/mol kreatinina*)
hrana bogata voćem i povrćem te konzervirana Na-benzoatom povisuje nalaz
o-krezolmokraćana kraju radne smjene1,0 mg/g kreatinina*
(1,05 mmol/mol kreatinina*)


71-55-6
1,1,1-Trikloroetan (metil kloroform)1,1,1-trikloroetankrvprije početka radne smjene nakon nekoliko uzastopnih smjena550 µg/L
(4,12 µmol/L)
trikloroetanolmokraćana kraju radne smjene30,0 mg/g kreatinina*
(22,7 mmol/mol kreatinina*)
79-01-6Trikloroetilentrikloroctena kiselinamokraćana kraju radne smjene i na kraju radnog tjedna20 mg/L
16,7 mg/g kreatinina*
(11,5 mmol/mol kreatinina*)
25551-13-7Trimetilbenzen (svi izomeri uključujući mezitilen)dimetilbenzojeva kiselin (suma svih izomera)mokraćana kraju radne smjene (kod kronične izloženosti u sredini radnog tjedna)400 mg/g kreatinina*
630-08-0Ugljikov monoksidkarboksihemoglobin (COHb)krvna kraju radne smjene0,05 mol COHb/mol Hb (5%)pušenje značajno povisuje nalaz; interferencija endogenog CO
ugljikov monoksidkrvna kraju radne smjene12,5 mL/L
(0,56 mol/L)
pušenje značajno povisuje nalaz; interferencija endogenog CO
krajnje izdahnuti zrakna kraju radne smjene0,75 µmol/L
(18 ppm)
pušenje značajno povisuje nalaz; interferencija endogenog CO
75-15-0Ugljikov disulfid2-tiotiazolidin-4-karboksilna kiselinamokraćana kraju radne smjene1,5 mg/g kreatinina*
(1,04 mmol/mol kreatinina*)


7439-97-6Živa (elementarna i anorganski spojevi dvovalentne žive)živakrvnije kritično10 µg/L
(0,05 µmol/L)
mokraćajednokratni uzorak ili mokraća skupljena tijekom 24 sata30 µg/g kreatinina*
(16,9 µmol/mol kreatinina*)
-Živa
(organski spojevi)
živakrvnije kritično10 µg/L
(0,50 µmol/L)

* Računato na prosječnu vrijednost kreatinina od 1,2 g/L urina. Za sve rezultate koji se izražavaju na kreatinin, koncentracije kreatinina < 0,5 g/L i > 3,0 g/L ne mogu se uzeti u obzir.

PRILOG V.

POPIS TVARI, SMJESA I POSTUPAKA
KAO DODATNOG KRITERIJA ZA RAZVRSTAVANJE U RAZRED OPASNOSTI »KARCINOGENOST«, 1.A ILI 1.B KATEGORIJE

1. Proizvodnja auramina.

2. Rad koji uključuje izlaganje policikličnim aromatskim ugljikovodicima prisutnim u čađi, katranu ili smoli ugljena.

3. Rad koji uključuje izlaganje prašinama, dimovima i aerosolima nastalima tijekom prženja i elektrorafiniranja bakreno-nikalskih spojeva za matiranje.

4. Jaki kiseli postupci proizvodnje izopropil alkohola.

5. Rad koji uključuje izlaganje prašinama tvrdog drveta.

6. Rad koji uključuje izlaganje respirabilnoj prašini silicijeva dioksida koja nastaje tijekom radnog postupka

PRILOG VI.

PRAKTIČNE PREPORUKE ZA ZDRAVSTVENI NADZOR RADNIKA
IZLOŽENIH KARCINOGENIM I/ILI MUTAGENIM KEMIKALIJAMA

1. Nadležni specijalist medicine rada i zavod nadležan za zaštitu zdravlja na radu moraju biti upoznati s uvjetima ili okolnostima izlaganja svakog radnika karcinogenim i/ili mutagenim kemikalijama.

2. Zdravstveni nadzor radnika obavlja nadležni specijalist medicine rada. Zdravstveni nadzor obavlja se u skladu s načelima i praksom medicine rada, a mora uključivati najmanje sljedeće mjere:

– vođenje evidencije o zdravstvenoj i profesionalnoj anamnezi radnika,

– osobni razgovor s radnikom,

– tamo gdje je prikladno, biološki nadzor, kao i otkrivanje ranih i reverzibilnih učinaka.

3. Za svakog radnika koji je predmet zdravstvenog nadzora može se odrediti potreba zdravstvenog pregleda, u svjetlu najnovijih dostupnih saznanja s područja medicine rada.

PRILOG VII.

RAZVRSTAVANJE I OZNAČAVANJE OPASNIH TVARI I SMJESA PREMA
UREDBI (EZ) BR. 1272/2008

(Uredba CLP – engl. Classification, Labelling and Packaging)

RazvrstavanjeOznačavanje
OpasnostUža podjela
(Potkat.)
PiktogramOznaka
opasnosti
Oznake upozorenja
RazredKategorijaOznakaTekst upozorenja
FIZIKALNE OPASNOSTI – Dio 2. Priloga I.
EksploziviNestabilni eksploziviNest. ekspl.


GHS01

OpasnostH200Nestabilni eksploziv
Podrazred 1.1.Ekspl. 1.1H201Eksplozivno; opasnost od eksplozije ogromnih razmjera
Podrazred 1.2.Ekspl. 1.2H202Eksplozivno;
velika opasnost od rasprskavanja
Podrazred 1.3.Ekspl. 1.3H203Eksplozivno; opasnost od vatre, udarnog vala ili rasprskavanja
Podrazred 1.4.Ekspl. 1.4UpozorenjeH204Opasnost od vatre ili rasprskavanja
Podrazred 1.5.Ekspl. 1.5-OpasnostH205U vatri može izazvati eksploziju ogromnih razmjera
Podrazred 1.6.Ekspl. 1.6---Nema oznake upozorenja
Zapaljivi plin
(uključujući kemijski nestabilne plinove)
1. kategorijaZap. plin 1


GHS02

OpasnostH220Vrlo lako zapaljivi plin
2. kategorijaZap. plin 2-UpozorenjeH221Zapaljivi plin
Kategorija AKem. nestab. plin A--H230Može eksplozivno reagirati i bez prisustva zraka
Kategorija BKem. nestab. plin B--H231Može eksplozivno reagirati i bez prisustva zraka na povišenom tlaku i/ili temperaturi.
Aerosol1. kategorijaAerosol 1


GHS02

OpasnostH222
H229
Vrlo lako zapaljivi aerosol
Spremnik pod tlakom: može se rasprsnuti ako se grije
2. kategorijaAerosol 2UpozorenjeH223
H229
Zapaljivi aerosol
Spremnik pod tlakom: može se rasprsnuti ako se grije
3. kategorijaAerosol 3-UpozorenjeH229Spremnik pod tlakom: može se rasprsnuti ako se grije
Oksidirajući plin1. kategorijaOks. plin 1


GHS03

OpasnostH270Može uzrokovati ili pojačati požar; oksidans
Plinovi pod tlakom(1)Stlačeni plinStlač. plin


GHS04

UpozorenjeH280Sadrži stlačeni plin; zagrijavanje može uzrokovati eksploziju
Ukapljeni plin
Ohlađeno ukapljeni plinH281Sadrži pothlađeni, ukapljeni plin; može uzrokovati kriogene opekline ili ozljede
Otopljeni plinH280Sadrži stlačeni plin; zagrijavanje
može uzrokovati
eksploziju
(1) = Razred opasnost »Plinovi pod tlakom« razvrstavaju se u jednu od četiri skupine u skladu s njihovim fizikalnim stanjem prilikom pakiranja
Zapaljiva tekućina1. kategorijaZap. tek. 1


GHS02

OpasnostH224Vrlo lako zapaljiva tekućina i para
2. kategorijaZap. tek. 2H225Lako zapaljiva tekućina i para
3. kategorijaZap. tek. 3UpozorenjeH226Zapaljiva tekućina i para
Zapaljiva krutina1. kategorijaZap. krut. 1OpasnostH228Zapaljiva krutina
2. kategorijaZap. krut. 2Upozorenje
Samoreagirajuća tvar ili smjesa(2)


/Organski peroksidi(2)
Tip ASamoreag. A


GHS01

OpasnostH240Zagrijavanje može uzrokovati eksploziju
Org. peroks. A
Tip BSamoreag. B


GHS01 + GHS02

H241Zagrijavanje može uzrokovati požar ili eksploziju
Org. peroks. B
Tipovi C i DSamoreag. CD


GHS02

OpasnostH242Zagrijavanje može uzrokovati požar
Org. peroks. CD
Tipovi E i FSamoreag. EFUpozorenje
Org. peroks. EF
Tipovi GSamoreag. G----
Org. peroks. G----
(2)= Dva različita razreda opasnosti imaju istu kategoriju (zbog toga su zajedno grupirani)
Piroforna tekućina1. kategorijaPiro. tek. 1


GHS02

OpasnostH250Samozapaljivo u dodiru sa zrakom
Piroforna krutina1. kategorijaPiro. krut. 1
Samozagrijavajuća tvar ili smjesa1. kategorijaSamozagr. 1OpasnostH251Samozagrijavanje; može se zapaliti
2. kategorijaSamozagr. 2UpozorenjeH252Samozagrijavanje u velikim količinama; može se zapaliti
Tvar ili smjesa koja u dodiru s vodom oslobađa zapaljive plinove1. kategorijaReakc. s vodom 1OpasnostH260U dodiru s vodom oslobađa zapaljive plinove koji se mogu spontano zapaliti
2. kategorijaReakc. s vodom 2OpasnostH261U dodiru s vodom oslobađa zapaljive plinove
3. kategorijaReakc. s vodom 3Upozorenje
Oksidirajuća tekućina(2)
/
Oksidirajuća krutina(2)
1. kategorijaOks. tek. 1


GHS03

OpasnostH271Može uzrokovati požar ili eksploziju; jaki oksidans
Oks. krut. 1
2. kategorijaOks. tek. 2OpasnostH272Može pojačati požar; oksidans
Oks. krut. 2
3. kategorijaOks. tek. 3Upozorenje
Oks. krut. 3
(2)= Dva različita razreda opasnosti imaju istu kategoriju (zbog toga su zajedno grupirani)
Tvar ili smjesa nagrizajuća za metale1. kategorijaNagriz. metal 1


GHS05

UpozorenjeH290Može nagrizati metale
OPASNOSTI ZA ZDRAVLJE – Dio 3. Priloga I.
Akutna toksičnost1. kategorijaAk. toks. 1


GHS06

OpasnostH300
H310

H330
Smrtonosno ako se proguta
Smrtonosno u dodiru s kožom
Smrtonosno ako se udiše
2. kategorijaAk. toks. 2
3. kategorijaAk. toks. 3H301
H311
H331
Otrovno ako se proguta
Otrovno u dodiru s kožom
Otrovno ako se udiše
4. kategorijaAk. toks. 4


GHS07

UpozorenjeH302
H312
H332
Štetno ako se proguta
Štetno u dodiru s kožom
Štetno ako se udiše
Nagrizanje/nadraživanje kože1. kategorija (3)Nagriz. koža 1


GHS05

OpasnostH314Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka
Potkategorija 1.ANagriz. koža 1.A
Potkategorija 1.BNagriz. koža 1.B
Potkategorija 1.CNagriz. koža 1.C
2. kategorijaNadraž. koža 2


GHS07

UpozorenjeH315Nadražuje kožu
(3)= Tvari se razvrstavaju u 1. kategoriju ako nema dovoljno podataka za potkategorizaciju
Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko1. kategorijaOzlj. oka 1


GHS05

OpasnostH318Uzrokuje teške ozljede oka
2. kategorijaNadraž. oka 2


GHS07

UpozorenjeH319Uzrokuje jako nadraživanje oka
Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova/kožePreosjetljivost ako se udiše
1. Kategorija 1(3) i potkategorije 1.A i 1.B
Resp. senz. 1., 1.A, 1.B


GHS08

OpasnostH334Ako se udiše može izazvati simptome alergije ili astme ili poteškoće s disanjem
Preosjetljivost u dodiru s kožom
1. Kategorija 1(3) i potkategorije 1.A i 1.B
Derm. senz. 1., 1.A, 1.B


GHS07

UpozorenjeH317Može izazvati alergijsku reakciju na koži
(3)= Tvari se razvrstavaju u 1. kategoriju ako nema dovoljno podataka za potkategorizaciju
Mutageni učinak na zametne stanice1. kategorija (Kategorija 1.A, 1.B)Muta. 1.A ili 1.B


GHS08

OpasnostH340Može izazvati genetska oštećenja(4)
2. kategorijaMuta. 2UpozorenjeH341Sumnja na moguća genetska oštećenja(4)
Karcinogenost1. kategorija (Kategorija 1.A, 1.B)Karc. 1.A ili 1.BOpasnostH350
H350i
Može uzrokovati rak (4)
Može uzrokovati rak ako se udiše
2. kategorijaKarc. 2UpozorenjeH351Sumnja na moguće uzrokovanje raka(4)
(4)= Navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost
Reproduktivna toksičnost1. kategorija (Kategorija 1.A, 1.B)Repr. 1.A ili 1.B


GHS08

OpasnostH360(5)


H360F(5, 6)

H360D(5, 6)

H360FD(5, 6)


H360Fd(5, 6)
H360Df(5, 6)
Može štetno djelovati na plodnost ili naškoditi nerođenom djetetu
Može štetno djelovati na plodnost
Može naškoditi nerođenom djetetu
Može štetno djelovati na plodnost. Može naškoditi nerođenom djetetu
Može štetno djelovati na plodnost. Sumnja na mogućnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete
Može naškoditi nerođenom djetetu. Sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost.
2. kategorijaRepr. 2UpozorenjeH361(5)
H361f(5, 6)


H361d(5, 6)


H361fd(5, 6)
Sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost ili mogućnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete
Sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost
Sumnja na mogućnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete
Sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost. Sumnja na mogućnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete
Lakt.--H362Može štetno djelovati na djecu koja se hrane majčinim mlijekom
(5)= (navesti konkretan učinak ako je poznat) (navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost) (6) F =Plodnost, D= u razvoju (mala slova f, d = sumnja na moguće štetno djelovanje)
Specifična toksičnost za ciljane organe – jednokratno izlaganje1. kategorijaTCOJ 1


GHS08

OpasnostH370Uzrokuje oštećenje organa(7)
2. kategorijaTCOJ 2UpozorenjeH371Može uzrokovati oštećenje organa(7)
3. kategorijaTCOJ 3


GHS07

UpozorenjeH335Može nadražiti dišni sustav
H336Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu
(7)= (ili navesti sve organe na koje djeluje ako je poznato) (navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost)
Specifična toksičnost za ciljane organe – ponavljano izlaganje1. kategorijaTCOP 1


GHS08

OpasnostH372Uzrokuje oštećenje organa(8) tijekom produljene ili ponavljane izloženosti(9)
2. kategorijaTCOP 2UpozorenjeH373Može uzrokovati oštećenje organa(8) tijekom produljene ili ponavljane izloženosti(9)
(8)= (ili navesti sve organe na koje djeluje ako je poznato)
(9)= (navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost)
Opasnost od aspiracije1. kategorijaAspir. toks. 1


GHS08

OpasnostH304Može biti smrtonosno ako se proguta i uđe u dišni sustav
OPASNOSTI ZA OKOLIŠ – Dio 4. Priloga I.
Opasno za vodeni okoliš1. kategorija akutne toksičnostiAk. toks. vod. okol. 1


GHS09

UpozorenjeH400Vrlo otrovno za vodeni okoliš
1. kategorija kronične toksičnostiKron. toks. vod. okol. 1H410Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima
2. kategorija kronične toksičnostiKron. toks. vod. okol. 2-H411Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima
3. kategorija kronične toksičnostiKron. toks. vod. okol. 3--H412Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima
4. kategorija kronične toksičnostiKron. toks. vod. okol. 4H413Može uzrokovati dugotrajne štetne učinke na vodeni okoliš
DODATNI RAZRED OPASNOSTI – Dio 5. Priloga I.
Opasno za ozonski omotač-Ozon 1


GHS07

UpozorenjeH420Štetno za zdravlje ljudi i okoliš zbog uništavanja ozona u višoj atmosferi


Napomena:

–     tablica je izrađena po predlošku preuzetom sa stranica Health and Safety Authority (https://www.hsa.ie/eng/Publications_and_Forms/Publications/Chemical_and_Hazardous_Substances/).