NN 91/2018 (12.10.2018.), Izmjene i dopuna Statuta Središnjeg registra osiguranika

Središnji registar osiguranika

1779

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o Središnjem registru osiguranika (»Narodne novine«, broj 159/13 i 39/18) i članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), Upravno vijeće Središnjeg registra osiguranika, na 157. sjednici održanoj 20. lipnja 2018. godine donijelo je

IZMJENE I DOPUNU STATUTA

SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA

Članak 1.

U Statutu Središnjeg registra osiguranika (»Narodne novine«, broj 83/14, 60/15, 70/15 – pročišćeni tekst, 62/17 i 77/17 – pročišćeni tekst) u članku 8. točki 21. riječi: »u slučaju kada je obveznik podnošenja prestao postojati i nema pravnog sljednika« zamjenjuju se riječima: »sukladno posebnom propisu.«.

Članak 2.

Članak 9. mijenja se i glasi:

»REGOS organizira obavljanje poslova iz svoje djelatnosti u sljedećim ustrojstvenim jedinicama:

1. Ured ravnatelja,

2. Samostalna služba za razvoj i strategiju,

3. Samostalna služba informatičko tehničke podrške,

4. Sektor obveznika,

5. Sektor osiguranika i registra,

6. Sektor administrativne podrške.«.

Članak 3.

Iza članka 11. dodaje se članak 11.a koji glasi:

»Članak 11.a

U Samostalnoj službi informatičko tehničke podrške obavljaju se sljedeći poslovi: upravljanje informacijsko-komunikacijskim sustavom REGOS-a, informatičko-tehnička podrška, projektiranje i informatizacije definiranih poslovnih procesa u suradnji s outsourcing partnerima, upravljanje informatičkim projektima i održavanja pristupne točke za elektroničku razmjenu podataka u sustavu socijalne sigurnosti.«.

Članak 4.

U članku 13. iza riječi: »razmjene podataka« zarez i riječi: »objave i izvješćivanja sukladno posebnom propisu, uspostave i održavanja pristupne točke za elektroničku razmjenu podataka u sustavu socijalne sigurnosti i informatičko tehničke podrške« brišu se.

Članak 5.

U članku 19. podstavku 1. riječi: »uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske,« brišu se.

U podstavku 7. riječi:« vrijednosti od 500.000,00 do 3.000.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »čija je vrijednost veća od 500.000,00 kuna«.

Podstavci 8. i 9. brišu se.

Dosadašnji podstavci 10., 11., 12. i 13. postaju podstavci 8., 9., 10. i 11.

Članak 6.

U članku 25. podstavku 10. riječi: »u prvom stupnju« brišu se.

Članak 7.

U članku 42. stavku 2. riječi: »uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske« zamjenjuju se riječima: »potvrđuje ga Vlada Republike Hrvatske«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

REGOS je dužan uskladiti svoje opće akte s odredbama ovih Izmjena i dopune Statuta u roku od 30 (trideset) dana od dana njihovog stupanja na snagu.

Opći akti REGOS-a ostaju na snazi i na odgovarajući se način primjenjuju do stupanja na snagu novih općih akata ako nisu u suprotnosti s ovim Izmjenama i dopunom Statuta.

U roku iz stavka 1. ovoga članka, Upravno vijeće REGOS-a utvrdit će pročišćeni tekst Statuta Središnjeg registra osiguranika.

Članak 9.

Do stupanja na snagu općeg akta kojim se uređuje unutarnje ustrojstvo i sistematizacija radnih mjesta, radnici REGOS-a nastavljaju raditi sukladno postojećim ugovorima o radu.

Članak 10.

Ove Izmjene i dopuna Statuta Središnjeg registra osiguranika, nakon što ih potvrdi Vlada Republike Hrvatske, objavljuju se u »Narodnim novinama« i stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 012-03/15-01/08
Urbroj: 353-06-02/2-18-4
Zagreb, 20. lipnja 2018.

Predsjednik
Upravnog vijeća
prof. dr. sc. Zoran Jašić, v. r.