NN 92/2018 (17.10.2018.), Odluka o visini otpremnine za djelatne vojne osobe kojima služba prestane zbog preustroja ili smanjenja snaga s pravom na mirovinu

Ministarstvo obrane

1797

Na temelju članka 203. stavka 3. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 73/13, 75/15, 50/16 i 30/18) donosim

ODLUKU

O VISINI OTPREMNINE ZA DJELATNE VOJNE OSOBE KOJIMA SLUŽBA PRESTANE ZBOG PREUSTROJA ILI SMANJENJA SNAGA S PRAVOM NA MIROVINU

I.

Djelatnoj vojnoj osobi kojoj na temelju članka 6. Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba (»Narodne novine«, br. 128/99, 129/00, 16/01, 22/02, 41/08 i 118/12) prestane služba zbog potreba službe s pravom na starosnu mirovinu, pripada otpremnina u iznosu od deset (10) neto proračunskih osnovica u skladu sa zakonom kojim se uređuju prihodi, primici, rashodi i izdaci državnog proračuna Republike Hrvatske i njegovo izvršavanje.

II.

Djelatnoj vojnoj osobi kojoj na temelju članka 5. Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba (»Narodne novine«, br. 128/99, 129/00, 16/01, 22/02, 41/08 i 118/12) prestane služba zbog osobitih zasluga za unaprjeđenje Oružanih snaga Republike Hrvatske, odnosno zbog drugog osobito važnog razloga s pravom na starosnu mirovinu pripada otpremnina u iznosu od deset (10) neto proračunskih osnovica u skladu sa zakonom kojim se uređuju prihodi, primici, rashodi i izdaci državnog proračuna Republike Hrvatske i njegovo izvršavanje.

III.

Djelatnoj vojnoj osobi kojoj na temelju članka 6.a Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba (»Narodne novine«, br. 128/99, 129/00, 16/01, 22/02, 41/08 i 118/12) prestane služba zbog utvrđene nemogućnosti daljnjeg profesionalnog razvoja s pravom na invalidsku mirovinu pripada otpremnina u iznosu od pet (5) neto proračunskih osnovica u skladu sa zakonom kojim se uređuju prihodi, primici, rashodi i izdaci državnog proračuna Republike Hrvatske i njegovo izvršavanje.

IV.

Djelatnoj vojnoj osobi kojoj na temelju članka 11. Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba (»Narodne novine«, br. 128/99, 129/00, 16/01, 22/02, 41/08 i 118/12) prestane služba s pravom na invalidsku mirovinu na temelju rješenja zdravstvene komisije Ministarstva obrane, pripada otpremnina u iznosu od pet (5) neto proračunskih osnovica u skladu sa zakonom kojim se uređuju prihodi, primici, rashodi i izdaci državnog proračuna Republike Hrvatske i njegovo izvršavanje.

V.

Djelatnoj vojnoj osobi kojoj na temelju članka 4. Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba (»Narodne novine«, br. 128/99, 129/00, 16/01, 22/02, 41/08 i 118/12) prestane služba s pravom na starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu pripada otpremnina u iznosu od tri (3) neto proračunske osnovice u skladu sa zakonom kojim se uređuju prihodi, primici, rashodi i izdaci državnog proračuna Republike Hrvatske i njegovo izvršavanje.

VI.

Vojniku/mornaru koji je primljen u službu na temelju ugovora o vojničkoj službi na neodređeno vrijeme i kojem prestane služba na temelju članka 205. stavka 1. točke 8. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 73/13, 75/15, 50/16 i 30/18) pripada otpremnina u iznosu od deset (10) neto proračunskih osnovica u skladu sa zakonom kojim se uređuju prihodi, primici, rashodi i izdaci državnog proračuna Republike Hrvatske i njegovo izvršavanje.

VII.

Djelatnoj vojnoj osobi koja odlazi u starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu na temelju Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 157/13, 33/15, 120/16, 18/18 i 62/18) ili Zakona o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja zaposlenika na poslovima razminiranja (»Narodne novine«, br. 153/05 i 152/08) pripada otpremnina u iznosu od tri (3) neto proračunske osnovice u skladu sa zakonom kojim se uređuju prihodi, primici, rashodi i izdaci državnog proračuna Republike Hrvatske i njegovo izvršavanje.

VIII.

Djelatnoj vojnoj osobi kojoj pripada pravo na otpremninu na temelju ove Odluke i koja ima priznat status hrvatskog branitelja uvećava se otpremnina ovisno o vremenskom sudjelovanju u Domovinskom ratu na način da se za svaki puni mjesec dana sudjelovanja u Domovinskom ratu otpremnina uvećava za iznos od 525,00 kuna neto.

IX.

Djelatna vojna osoba kojoj pripada pravo na otpremninu iz ove Odluke dužna je do donošenja akta o prestanku službe podmiriti sve obveze prema Ministarstvu obrane.

X.

Osoba koja ostvari pravo na otpremninu na temelju ove Odluke i koja se u roku od tri godine zaposli kod korisnika državnog proračuna Republike Hrvatske utvrđenog u smislu odredaba Zakona o proračunu, u trgovačkom društvu Pleter-usluge d.o.o., Agenciji Alan d.o.o., Pomorskom centru za elektroniku d.o.o., Zrakoplovno-tehničkom centru d.d. ili u drugom trgovačkom društvu u 100%-tnom vlasništvu Republike Hrvatske osnovanom radi obavljanja djelatnosti za potrebe Ministarstva obrane, dužna je Ministarstvu obrane vratiti puni iznos primljene otpremnine.

Uprava za ljudske potencijale obvezna je najmanje jedanput na godinu razmjenom podataka s Hrvatskim zavodom za mirovinsko osiguranje provjeriti da li se osoba koja je primila otpremninu na temelju oove Odluke zaposlila kod korisnika državnog proračuna Republike Hrvatske, u trgovačkom društvu Pleter-usluge d.o.o., Agenciji Alan d.o.o., Pomorskom centru za elektroniku d.o.o., Zrakoplovno-tehničkom centru d.d. ili u drugom trgovačkom društvu u 100%-tnom vlasništvu Republike Hrvatske osnovanom radi obavljanja djelatnosti za potrebe Ministarstva obrane.

XI.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini otpremnine za djelatne vojne osobe kojima služba prestane zbog preustroja ili smanjenja snaga s pravom na mirovinu (»Narodne novine«, br. 37/13 i 121/16).

XII.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/18-03/1

Urbroj: 512-01-18-959

Zagreb, 10. listopada 2018.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
i ministar obrane
Damir Krstičević, v. r.