NN 93/2018 (19.10.2018.), Odluka o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji

Hrvatska narodna banka

1811

Na temelju članka 38. stavka 3., članka 45. stavka 7. i članka 54. stavka 4. Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 159/2013., 19/2015., 102/2015. i 15/2018.) i članka 43. stavka 2. točke 9. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O PROCJENI PRIMJERENOSTI PREDSJEDNIKA UPRAVE, ČLANA UPRAVE, ČLANA NADZORNOG ODBORA I NOSITELJA KLJUČNE FUNKCIJE U KREDITNOJ INSTITUCIJI

I. OPĆE ODREDBE

Predmet

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom pobliže se propisuju:

– uvjeti za članstvo u upravi i nadzornom odboru kreditne institucije,

– uvjeti za određivanje neovisnosti člana nadzornog odbora,

– postupak za izdavanje prethodne suglasnosti i dokumentacija koja se prilaže zahtjevu za izdavanje prethodne suglasnosti za imenovanje predsjednika odnosno člana uprave i člana nadzornog odbora kreditne institucije,

– uvjeti koje je kreditna institucija dužna ocjenjivati pri procjeni primjerenosti nositelja ključnih funkcija u kreditnoj instituciji,

– procjena primjerenosti predsjednika i člana uprave i člana nadzornog odbora od strane kreditne institucije, sadržaj politika za izbor i procjenu primjerenosti, ispunjenja uvjeta te dinamika procjene ispunjenja uvjeta za članstvo u upravi i nadzornom odboru kreditne institucije,

– sadržaj politike za izbor i procjenu primjerenosti i dinamika procjene ispunjenja uvjeta nositelja ključnih funkcija u kreditnoj instituciji,

– zahtjevi u vezi s promicanjem raznolikosti uprave i nadzornog odbora i

– zahtjevi u vezi s provođenjem uvodne i kontinuirane edukacije kandidata za člana uprave odnosno člana nadzornog odbora.

(2) Odredbe ove Odluke na odgovarajući se način primjenjuju i na imenovanje osoba koje će biti odgovorne za vođenje poslova te na nositelje ključnih funkcija u podružnici kreditne institucije iz treće zemlje u Republici Hrvatskoj.

(3) Odredbe članka 3. ove Odluke na odgovarajući se način primjenjuju i na imenovanje članova uprave financijskoga holdinga sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili mješovitoga financijskoga holdinga sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Definicije

Članak 2.

(1) Pojmovi »kreditna institucija«, »financijska institucija«, »kontrola«, »uska povezanost«, »grupa kreditnih institucija«, »grupa kreditnih institucija u RH«, »društvo kći« i »matično društvo« imaju značenje kako je uređeno Zakonom o kreditnim institucijama.

(2) Pojedini pojmovi koji se upotrebljavaju u ovoj Odluci imaju sljedeće značenje:

1) »povezane osobe« jesu osobe koje su usko povezane u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom 38. Uredbe (EU) br. 575/2013, bračni i izvanbračni drugovi, osobe istog spola koje su sklopile životno partnerstvo u skladu sa zakonom koji uređuje životno partnerstvo osoba istog spola, osobe koje su povezane krvnim srodstvom u ravnoj lozi bez ograničenja i pobočnoj lozi zaključno do drugog stupnja te tazbinskim srodstvom. U smislu ove Odluke osobe povezane tazbinskim srodstvom jesu rodbina nastala brakom, a ne krvnim srodstvom, uključujući:

– roditelje, braću i sestre bračnog i izvanbračnog druga,

– djecu bračnog i izvanbračnog druga koja nisu djeca osobe za koju se procjenjuje povezanost i

– bračne i izvanbračne drugove djece osobe za koju se radi procjena.

2) »značajan poslovni odnos« jest poslovni odnos koji zadovoljava bilo koji od sljedećih uvjeta:

– ako su ukupne obveze predsjednika ili člana uprave odnosno člana nadzornog odbora i s njima povezanih osoba prema kreditnoj instituciji veće od ukupnih tražbina i ulaganja u tu kreditnu instituciju za iznos koji prelazi 2% temeljnoga kapitala kreditne institucije, a nije manji od tri milijuna kuna,

– kreditna institucija ili s njom povezana osoba ima ulaganje u instrumente temeljnoga kapitala koje prelazi 25% temeljnoga kapitala društva koje kontrolira predsjednik ili član uprave odnosno član nadzornog odbora ili

– ako društvo povezano s predsjednikom ili članom uprave odnosno članom nadzornog odbora kreditne institucije ostvaruje većinu prihoda od pružanja usluga toj kreditnoj instituciji.

3) »sukob interesa« u smislu članka 38. stavka 1. točke 3. i članka 45. stavka 1. točke 3. Zakona o kreditnim institucijama jesu situacije opisane u članku 7. stavku 3. ove Odluke kojima kreditna institucija ne može upravljati na način koji osigurava neovisnost mišljenja kandidata.

4) »kandidat« je osoba za koju su kreditna institucija ili osnivači podnijeli zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti za imenovanje na funkciju predsjednika ili člana uprave ili člana nadzornog odbora, uključujući i osobu koja trenutno obnaša funkciju predsjednika uprave, člana uprave odnosno nadzornog odbora kao i osobu koju kreditna institucija ponovno imenuje na navedenu funkciju.

5) »neovisnost mišljenja« je skup osobina predsjednika uprave, člana uprave odnosno člana nadzornog odbora kreditne institucije koje su potrebne radi donošenja razboritih, objektivnih i neovisnih odluka i mišljenja pri obavljanju dužnosti i poslova, a posebno se iskazuje kod rasprava i odlučivanja uprave odnosno nadzornog odbora.

6) »grupu« čine matično društvo i njegova društva kćeri, uključujući i članice grupe kreditnih institucija u RH.

7) »postupci« su istražne radnje, kazneni progoni i kazneni postupci i postupci koji su prethodili donošenju pravomoćne presude, pravomoćne prisilne mjere, upravne novčane kazne ili prekršajne sankcije.

8) »značajna kreditna institucija« jest globalna sistemski važna kreditna institucija, ostala sistemski važna kreditna institucija i svaka kreditna institucija čiji trogodišnji prosjek imovine iskazane u revidiranim financijskim izvještajima na kraju prethodne tri poslovne godine prelazi iznos od sedam milijarda kuna.

9) »izvršna funkcija« je funkcija izvršnog direktora u trgovačkim društvima koja imaju osnovan upravni odbor odnosno funkcija predsjednika ili člana uprave u trgovačkim društvima koja imaju upravu i nadzorni odbor.

10) »neizvršna funkcija« je funkcija člana upravnog odbora koji nije izvršni direktor u trgovačkim društvima koja imaju osnovan upravni odbor odnosno funkcija člana nadzornog odbora u trgovačkim društvima koja imaju upravu i nadzorni odbor,

11) »značajan dioničar« je dioničar koji ima više od 10% udjela u temeljnom kapitalu ili ima značajan utjecaj na upravljanje društva odnosno glasačkim pravima u trgovačkom društvu,

12) »značajan poslovni udjel« je poslovni udjel koji osigurava više od 10% udjela u temeljnom kapitalu odnosno glasačkim pravima u društvu i

13) »glavni financijski direktor« (eng. chief financial officer) je osoba koja je u cjelini odgovorna za upravljanje financijskim resursima, financijskim planiranjem i financijskim izvješćivanjem u kreditnoj instituciji.

II. UVJETI ZA ČLANSTVO U UPRAVI I NADZORNOM ODBORU KREDITNE INSTITUCIJE

Primjerenost

Članak 3.

(1) Hrvatska narodna banka izdat će prethodnu suglasnost za obavljanje funkcije predsjednika odnosno člana uprave osobi koju ocijeni primjerenom. Primjerenom osobom smatrat će se osoba koja:

– ispunjava uvjete propisane člankom 38. Zakona o kreditnim institucijama,

– u skladu s člankom 35. stavkom 2. Zakona o kreditnim institucijama osigurava da cjelokupan sastav uprave ima potrebna stručna znanja, sposobnosti i iskustva koji joj omogućuju da neovisno i samostalno obavlja svoje dužnosti, te ako je njena struktura dovoljno raznolika i

– programom rada dokaže da će osigurati zakonito, sigurno i stabilno poslovanje kreditne institucije.

(2) Hrvatska narodna banka izdat će prethodnu suglasnost za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora kreditne institucije osobi koju ocijeni primjerenom. Primjerenom osobom smatrat će se osoba koja:

– ispunjava uvjete propisane člankom 45. Zakona o kreditnim institucijama i

– u skladu s člankom 35. stavkom 3. Zakona o kreditnim institucijama osigurava da cjelokupan sastav nadzornog odbora ima potrebna stručna znanja, sposobnosti i iskustva koji mu omogućuju da neovisno i samostalno obavlja svoje dužnosti, te ako je njegova struktura dovoljno raznolika.

Dobar ugled, poštenje i savjesnost predsjednika i članova uprave i članova nadzornog odbora

Članak 4.

(1) Hrvatska narodna banka smatrat će u smislu članka 38. stavka 1. točaka 1. i 4. i članka 45. stavka 1. točke 1. Zakona o kreditnim institucijama da dobar ugled, poštenje i savjesnost nema kandidat:

1) koji je pravomoćno osuđen za bilo koje od kaznenih djela iz članka 25. stavka 2. Zakona o kreditnim institucijama odnosno kandidat koji je pravomoćno osuđen za bilo koje od kaznenih djela koja u svom opisu odgovaraju kaznenim djelima iz članka 25. stavka 2. Zakona o kreditnim institucijama,

2) protiv kojeg se vodi kazneni postupak za bilo koje od kaznenih djela iz članka 25. stavka 2. Zakona o kreditnim institucijama, protiv kojeg se vodi kazneni postupak za bilo koje od kaznenih djela koja u svom opisu odgovaraju kaznenim djelima iz članka 25. stavka 2. Zakona o kreditnim institucijama odnosno koji je pravomoćno osuđen ili protiv kojeg se vodi kazneni postupak za bilo koje od kaznenih djela koja nisu navedena u članku 25. stavku 2. Zakona o kreditnim institucijama, ako to može dovesti u sumnju dobar ugled, poštenje i savjesnost kandidata,

3) protiv kojeg je izrečena ili naložena sigurnosna ili neka druga mjera ili prekršajna sankcija, protiv kojeg nadležna nadzorna tijela ili sudovi vode istrage, postupke zbog nepravilnosti ili nepridržavanja bilo kojih propisa kojima se uređuje bankovna, financijska ili osiguravateljska djelatnost ili kojima se uređuje tržište kapitala, vrijednosni papiri ili platni promet, propisa kojima se uređuje pružanje financijskih usluga, zaštita potrošača ili bilo kojih drugih relevantnih propisa, ako to može dovesti u sumnju dobar ugled, poštenje i savjesnost kandidata,

4) koji rukovodi ili je u vrijeme počinjenja djela rukovodio društvom koje je pravomoćno osuđeno za kazneno djelo iz točaka 1. i 2. ovog stavka, protiv kojeg su izrečene mjere ili protiv kojeg se vode postupci i ostale radnje iz točke 3. ovog stavka, a koji mogu dovesti u sumnju dobar ugled, poštenje i savjesnost kandidata,

5) koji se nije dokazao svojim dosadašnjim profesionalnim radom i osobnim integritetom,

6) čiji poslovni rezultati ugrožavaju ugled, poštenje i savjesnost kandidata,

7) čija financijska stabilnost ugrožava ugled, poštenje i savjesnost kandidata i

8) za kojeg postoji neki drugi razlog za sumnju da nema ugled, poštenje i savjesnost.

(2) Utvrđivanje postojanja okolnosti iz stavka 1. točaka od 2. do 4. ovog članka ne dovodi u pitanje primjenu načela presumpcije nedužnosti iz propisa kojim se uređuje kazneni postupak.

(3) Pri utvrđivanju postojanja okolnosti iz stavka 1. točaka od 2. do 4. ovog članka Hrvatska narodna banka uzet će u obzir sve dostupne informacije vezane uz vrstu kaznenopravnih sankcija, stupanj u kojem se postupak nalazi i uložene pravne lijekove, izrečenu kaznu ili drugu kaznenopravnu sankciju, učinke rehabilitacijskih mjera, postojeće otežavajuće i olakotne okolnosti slučaja, značaj kaznenog djela ili prekršaja, razdoblje koje je proteklo od vremena počinjenja djela i ponašanje kandidata u tom vremenu. Hrvatska narodna banka vodit će računa i o većem broju lakših djela koja pojedinačno ne narušavaju, ali zajedno mogu narušiti dobar ugled, poštenje i savjesnost kandidata.

(4) Dodatno, pri utvrđivanju postojanja okolnosti iz stavka 1. točaka 3. i 4. ovog članka Hrvatska narodna banka uzet će u obzir podatke o svim relevantnim dosadašnjim mjerama, osudama i postupcima u vezi s kandidatom ili društvom kojim kandidat rukovodi ili je rukovodio, a koje je provela ili provodi Hrvatska narodna banka ili drugo nadležno tijelo.

(5) Pri utvrđivanju postojanja okolnosti iz stavka 1. točke 5. ovog članka Hrvatska narodna banka analizirat će informacije koje upućuju na nekorektno ponašanje kandidata u dosadašnjem profesionalnom radu poput netransparentnog postupanja i nesuradnje s nadležnim tijelima, uskraćivanja ili oduzimanja odobrenja za obavljanje rukovodećih funkcija ili obavljanja stručnih zanimanja ili djelatnosti te, ako je dostupno, analizirat će i razloge otkaza ugovora o radu, smjene s ključne ili slične funkcije i zabrane vođenja poslova ili zastupanja pravne osobe izrečene od nadležnog tijela kao i sve druge informacije ili dokaze koji upućuju na to da postupci kandidata nisu u skladu s visokim standardima profesionalnog ponašanja.

(6) Pri utvrđivanju postojanja okolnosti iz stavka 1. točaka 6. i 7. ovog članka Hrvatska narodna banka uzet će u obzir financijske i poslovne rezultate trgovačkog društva u kojem kandidat jest ili je bio značajan dioničar ili u kojima kandidat ima ili je imao značajne poslovne udjele odnosno u kojima je obavljao funkciju člana uprave, neku drugu rukovodeću funkciju ili funkciju člana nadzornog odbora, prije nego što je utvrđeno da je društvo počinilo veću nepravilnost ili povredu zakona u svom poslovanju, prije nego što je nad društvom provedena predstečajna nagodba, otvoren stečajni postupak, donesena odluka o prisilnoj likvidaciji, pokrenut postupak izvanredne uprave ili je oduzeto odobrenje za rad, a koji bi mogli imati utjecaj na ugled, poštenje i savjesnost kandidata. Hrvatska narodna banka pritom će procijeniti je li postupanje kandidata utjecalo na nastanak tih događaja.

(7) Pri procjeni uvjeta iz stavka 1. točaka 7. i 8. ovog članka Hrvatska narodna banka uzet će u obzir financijsku stabilnost kandidata i njezin mogući utjecaj na ugled, poštenje i savjesnost kandidata. Pritom će analizirati:

– dovode li imovina i prihodi kandidata u pitanje ispunjenje njegovih financijskih obveza u budućnosti,

– nalazi li se kandidat na popisu neurednih dužnika (npr. lista poreznih dužnika Ministarstva financija, crna lista i sl.),

– je li nad imovinom kandidata proveden ili se provodi postupak stečaja potrošača,

– vode li se protiv kandidata parnični, prekršajni ili upravni postupci u kojima je kandidat stranka, a koji bi mogli dovesti u pitanje ispunjenje njegovih financijskih obveza u budućnosti,

– je li kandidat pravomoćno osuđen i vodi li se protiv kandidata kazneni postupak za bilo koje od kaznenih djela koja nisu navedena u članku 25. stavku 2. Zakona o kreditnim institucijama,

– podatke o prekršajnoj neosuđivanosti,

– velika ulaganja, izloženosti ili zaduženost kandidata i

– financijske i poslovne rezultate trgovačkog društva u kojem kandidat jest ili je bio značajan dioničar ili u kojima kandidat ima ili je imao značajne poslovne udjele odnosno u kojima je obavljao funkciju člana uprave, neku drugu rukovodeću funkciju ili funkciju člana nadzornog odbora, a koji bi mogli imati utjecaj na ugled, poštenje i savjesnost kandidata.

Stručna znanja i sposobnosti članova uprave i članova nadzornog odbora

Članak 5.

(1) Hrvatska narodna banka smatrat će u smislu članka 38. stavka 1. točke 2. i članka 45. stavka 1. točke 2. Zakona o kreditnim institucijama odgovarajućim stručnim znanjima najmanje završen diplomski studij iz relevantnog područja u skladu s propisima kojima se uređuje znanstvena djelatnost i visoko obrazovanje te priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija.

(2) Relevantnim područjem iz stavka 1. ovog članka smatraju se:

– ekonomija i druga srodna područja (npr. financije, poslovodstvo),

– pravo i srodna područja (npr. uprava) ili

– matematika, fizika, informatika, elektrotehnika i srodna područja.

(3) Hrvatska narodna banka će pri procjeni stručnih znanja koje ima kandidat za predsjednika ili člana uprave odnosno člana nadzornog odbora osim postignutog stupnja obrazovanja u skladu sa stavcima 1. i 2. ovog članka provjeravati i kontinuirano stručno usavršavanje kandidata u sljedećim područjima:

– financijskim tržištima,

– računovodstvu i reviziji,

– regulatornom okviru i bonitetnim zahtjevima,

– strateškom planiranju i poznavanju poslovne strategije, poslovnog plana i njegova izvršenja,

– upravljanju rizicima (utvrđivanje, mjerenje, praćenje, kontrola i ovladavanje glavnim vrstama rizika u kreditnoj instituciji),

– korporativnom upravljanju uključujući i sustav unutarnjih kontrola i

– analizi financijskih podataka kreditne institucije.

(4) Hrvatska narodna banka može pri procjeni sposobnosti kandidata za člana uprave u smislu članka 38. stavka 1. točke 2. Zakona o kreditnim institucijama ocjenjivati njegovu odlučnost, stratešku viziju, prosuđivanje rizika, sposobnost vođenja, moć uvjeravanja te sposobnost i spremnost kandidata za kontinuirano učenje i profesionalni razvoj. Pri procjeni uzima se u obzir i područje nadležnosti za koje je kandidat nominiran te dužnosti koje ta pozicija u upravi zahtijeva.

(5) Hrvatska narodna banka može pri procjeni sposobnosti kandidata za člana nadzornog odbora u smislu članka 45. stavka 1. točke 2. Zakona o kreditnim institucijama ocjenjivati ima li kandidat sposobnost razumijevanja i kritičkog preispitivanja poslovanja kreditne institucije i rizika kojima je ona izložena te njegovu odlučnost, stratešku viziju, prosuđivanje rizika, i spremnost za kontinuirano učenje i profesionalni razvoj.

(6) Iznimno od stavka 1. ovog članka, ako nadzorni odbor kreditne institucije ima pet ili više članova, jedan član nadzornog odbora kreditne institucije ne mora zadovoljavati uvjet iz stavka 1. ovog članka.

Iskustvo članova uprave

Članak 6.

(1) Hrvatska narodna banka smatrat će u smislu članka 38. stavka 1. točke 2. Zakona o kreditnim institucijama odgovarajućim iskustvom:

– iskustvo u upravi kreditne institucije,

– iskustvo rukovođenja organizacijskim jedinicama kreditne institucije bitnim za obavljanje njezine djelatnosti ili

– iskustvo rukovođenja podružnicom kreditne institucije.

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka Hrvatska narodna banka može u smislu članka 38. stavka 1. točke 2. Zakona o kreditnim institucijama odgovarajućim iskustvom smatrati također:

– iskustvo u upravi financijske institucije ili društva za osiguranje,

– iskustvo rukovođenja financijskim poslovima na razini uprave ili neposredno ispod uprave u velikim poduzetnicima određenima računovodstvenim propisima,

– rad na ključnim rukovodećim mjestima s visokim stupnjem samostalnosti u tijelu državne uprave odnosno u tijelu nadležnom za nadzor nad kreditnim institucijama ili

– iskustvo prokurista ili savjetnika uprave kreditne institucije.

(3) Hrvatska narodna banka će pri procjeni iskustva iz stavaka 1. i 2. ovog članka posebno analizirati radno iskustvo pojedinog kandidata u vezi s:

– financijskim tržištima,

– računovodstvom i revizijom,

– regulatornim okvirom i zahtjevima,

– strateškim planiranjem i poznavanjem poslovne strategije, poslovnog plana i njegova izvršenja,

– upravljanjem rizicima (utvrđivanje, mjerenje, praćenje, kontrola i ovladavanje glavnim vrstama rizika u kreditnoj instituciji),

– procjenom djelotvornosti postupaka i mjera kreditne institucije, razvijanjem djelotvornog upravljanja, nadzora i kontrole i

– tumačenjem financijskih podataka kreditne institucije, utvrđivanjem glavnih problema na osnovi tih podataka te odgovarajućim kontrolama i mjerama.

(4) Pod iskustvom iz stavka 1. ovog članka podrazumijeva se najmanje tri godine kontinuiranog iskustva u istoj instituciji ili istoj grupi kreditnih institucija u posljednjih deset godina. Pod iskustvom iz stavka 2. ovog članka podrazumijeva se najmanje pet godina kontinuiranog iskustva u istoj instituciji ili istoj grupi kreditnih institucija, tijelu ili subjektu u posljednjih deset godina.

(5) Iznimno od stavka 4. ovog članka, Hrvatska narodna banka neće zahtijevati da uvjet kontinuiranog iskustva u posljednjih deset godina bude ispunjen ako kreditna institucija dokaže da je kandidat najmanje tri godine kontinuiranog iskustva odnosno pet godina kontinuiranog iskustva stekao u dovoljno dugom razdoblju.

(6) Pri procjenjivanju trajanja iskustva kandidata Hrvatska narodna banka može uzeti u obzir više kratkoročnih ili privremenih obavljanja poslova ako utvrdi da je zajedno s ostalim prijašnjim poslovima koje je obavljao kandidat stekao najmanje tri godine kontinuiranog iskustva na poslovima iz stavka 1. ovog članka odnosno pet godina kontinuiranog iskustva na poslovima iz stavka 2. ovog članka.

(7) Osim kriterija navedenih u stavcima od 1. do 6. ovog članka, Hrvatska narodna banka će s obzirom na funkciju i kreditnu instituciju u koju se kandidat imenuje iskustvo kandidata dodatno procjenjivati prema sljedećim kriterijima:

1) vrsti funkcije i njezinu položaju u hijerarhiji,

2) stručnim znanjima koja je kandidat stekao na toj funkciji,

3) vrsti i složenosti poslova koje je kandidat obavljao, uključujući i organizacijsku strukturu u kojoj su se poslovi obavljali,

4) opsegu nadležnosti, ovlastima za odlučivanje i odgovornosti i

5) broju podređenih radnika.

Neovisnost mišljenja i sukob interesa članova uprave i nadzornog odbora

Članak 7.

(1) Predsjednik uprave, član uprave odnosno član nadzornog odbora kreditne institucije mora biti sposoban iskazati neovisno mišljenje, a što uključuje sljedeće:

1) nepostojanje sukoba interesa kojim se ne može upravljati na način koji osigurava neovisnost mišljenja,

2) posjedovanje sljedećih osobina:

a) odvažnost, uvjerenje i snagu za djelotvornu procjenu i preispitivanje odluka koje predlažu članovi uprave odnosno nadzornog odbora i

b) nepriklanjanje utjecaju prevladavajućeg razmišljanja u upravi odnosno nadzornom odboru.

(2) Pri procjeni posjeduje li kandidat osobine koje su potrebne za iskazivanje neovisnog mišljenja procjenjuje se njegovo prijašnje i sadašnje poslovno ponašanje, osobito u toj kreditnoj instituciji.

(3) Smatra se da postoji sukob interesa kojim kreditna institucija ne može upravljati:

1) ako taj predsjednik uprave, član uprave odnosno član nadzornog odbora ili s njim povezana osoba ima značajan poslovni odnos s kreditnom institucijom,

2) ako je predsjednik ili član uprave kreditne institucije ujedno i član nadzornog odbora neke od kreditnih ili financijskih institucija koje pružaju usluge na teritoriju Republike Hrvatske ili

3) ako je član nadzornog odbora ujedno i član nadzornog odbora ili uprave druge kreditne institucije, financijske institucije, mješovitoga financijskog holdinga ili financijskog holdinga, a koje pružaju usluge na teritoriju Republike Hrvatske.

(4) Iznimno od stavka 3. točaka 2. i 3. ovog članka, neće se smatrati da postoji sukob interesa kojim kreditna institucija ne može upravljati ako je član uprave odnosno nadzornog odbora kreditne institucije ujedno i član uprave odnosno nadzornog odbora:

1) njezinih društava kćeri, a koje su kreditne ili financijske institucije ili

2) kreditnih ili financijskih institucija koje pripadaju istoj grupi kreditnih institucija kojoj pripada i kreditna institucija.

(5) Pri procjeni postojanja sukoba interesa procjenjuje se najmanje sljedeće:

1) ekonomski interesi koji proizlaze iz posjedovanja dionica, vlasničkih udjela ili sličnih ekonomskih interesa u društvima ili subjektima koji su klijenti kreditne institucije te odobreni krediti ili zajmovi koje je kreditna institucija odobrila kandidatu ili s njime povezanim osobama,

2) osobni ili profesionalni odnosi s imateljima kvalificiranog udjela u toj kreditnoj instituciji ili njezinu matičnom društvu ili njezinu društvu kćeri,

3) osobni ili profesionalni odnosi s radnicima kreditne institucije ili subjektima uključenim u opseg računovodstvene ili bonitetne konsolidacije,

4) prijašnja radna mjesta kandidata u posljednjih pet godina,

5) osobni ili profesionalni odnosi sa značajnim dobavljačima, savjetnicima ili drugim sličnim pružateljima usluga,

6) posjeduje li kandidat dionice ili vlasničke udjele u društvu ili subjektu koji ima različite interese u odnosu na kreditnu instituciju i

7) politički utjecaj ili odnosi s politički izloženim osobama.

(6) Kreditna institucija dužna je zatražiti od kandidata ažurne informacije o svim poznatim činjenicama iz stavaka 3. i 5. ovog članka.

(7) Na temelju analize iz stavka 5. ovog članka kreditna institucija dužna je svaki utvrđeni ili potencijalni sukob interesa dokumentirati, pratiti i njime upravljati te po potrebi poduzeti mjere za smanjenjem odnosno otklanjanjem sukoba interesa kako bi se osigurala neovisnost mišljenja kandidata i nepristrano obavljanje njegovih dužnosti.

(8) Predsjednik odnosno član uprave odnosno nadzornog odbora kreditne institucije dužan je izuzeti se od sudjelovanja u raspravi, odlučivanja ili glasanja o prijedlozima, planovima, točkama dnevnog reda i slično ako je u vezi s time utvrđeno postojanje sukoba interesa.

(9) Kreditna institucija dužna je bez odgađanja obavijestiti Hrvatsku narodnu banku ako utvrdi postojanje sukoba interesa koji može utjecati na neovisnost mišljenja predsjednika odnosno člana uprave ili člana nadzornog odbora.

Iskustvo članova nadzornog odbora

Članak 8.

(1) Hrvatska narodna banka smatrat će u smislu članka 45. stavka 1. točke 2. Zakona o kreditnim institucijama odgovarajućim iskustvom:

1) iskustvo u upravi ili nadzornom odboru kreditne institucije,

2) iskustvo u upravi ili nadzornom odboru financijske institucije ili društva za osiguranje,

3) rad u tijelu nadležnom za nadzor nad kreditnim ili financijskim institucijama,

4) iskustvo stečeno dugogodišnjim akademskim radom,

5) iskustvo stečeno dugogodišnjim radom u tijelima državne uprave ili javnopravnim tijelima na ključnim rukovodećim mjestima s visokim stupnjem samostalnosti,

6) rukovođenje organizacijskim jedinicama u kreditnim ili financijskim institucijama ili društvima za osiguranje bitnim za obavljanje njihove djelatnosti,

7) iskustvo rukovođenja podružnicom kreditne ili financijske institucije ili društva za osiguranje,

8) iskustvo prokurista ili savjetnika uprave kreditne ili financijske institucije ili društva za osiguranje, ili

9) dugogodišnje iskustvo u rukovođenju financijskim poslovima u velikim poduzetnicima određenima računovodstvenim propisima.

(2) Pod iskustvom iz točke 1. stavka 1. ovog članka podrazumijeva se najmanje tri godine kontinuiranog iskustva na poslovima predsjednika odnosno člana uprave ili člana nadzornog odbora u kreditnoj instituciji odnosno najmanje pet godina kontinuiranog iskustva na drugim poslovima iz stavka 1. ovog članka.

(3) Hrvatska narodna banka provjeravat će pri procjeni iskustva kandidata za člana nadzornog odbora ima li član dovoljno iskustva da bi mogao kritički preispitivati odluke i djelotvorno nadzirati upravu kreditne institucije te ispunjavati druge obveze propisane za člana nadzornog odbora.

Neovisnost članova nadzornog odbora

Članak 9.

U smislu članka 45. stavaka 2. i 3. Zakona o kreditnim institucijama smatra se da je član nadzornog odbora neovisan:

1) ako nije većinski dioničar te kreditne institucije ni s njom povezanog društva ili ne predstavlja većinskog dioničara,

2) ako nije niti je u posljednjih pet godina bio član uprave u toj kreditnoj instituciji ili drugoj instituciji ili društvu koje ulazi u opseg bonitetne ili računovodstvene konsolidacije,

3) ako nije radnik većinskog dioničara kreditne institucije ili ako nije na neki drugi način povezan s njime,

4) ako nije radnik institucije ili društva koje ulazi u opseg bonitetne ili računovodstvene konsolidacije,

5) ako nije niti je u posljednje tri godine bio član višeg rukovodstva u kreditnoj instituciji ili drugom društvu koje ulazi u opseg bonitetne ili računovodstvene konsolidacije pri čemu je bio izravno odgovoran upravi,

6) ako osim naknade za obnašanje funkcije člana nadzornog odbora od kreditne institucije ili društava koja ulaze u opseg bonitetne ili računovodstvene konsolidacije ne prima niti je primao značajnu naknadu ili ostvaruje ili je ostvarivao značajan prihod,

7) ako nije niti je u posljednje tri godine bio član ili partner revizorskog društva koje pruža ili je pružalo revizorske usluge ili društva koje pruža konzultantske usluge kreditnoj instituciji ili društvu koje ulazi u opseg bonitetne ili računovodstvene konsolidacije ili zaposlenik takvih društava koji jest ili je bio značajno povezan s pruženim uslugama,

8) ako nije član uprave drugog društva u kojem je član uprave kreditne institucije član nadzornog odbora,

9) ako nije povezana osoba s članom uprave kreditne institucije ili drugog društva koje ulazi u opseg bonitetne ili računovodstvene konsolidacije ili ako nije povezana osoba s nekom od osoba navedenih u točkama od 1. do 11. ovog članka,

10) ako nije bio član uprave ili nadzornog odbora te kreditne institucije više od 12 uzastopnih godina i

11) ako nije većinski imatelj udjela ili dioničar u društvu ili subjektu koji je bio značajni dobavljač ili značajni klijent kreditne institucije ili nekog drugog društva u opsegu bonitetne ili računovodstvene konsolidacije ili je imao neki drugi značajni poslovni odnos s kreditnom institucijom.

Posvećenost ispunjavanju dužnosti

Članak 10.

(1) U skladu s člankom 38. stavkom 1. točkom 6. i člankom 45. stavkom 1. točkom 4. Zakona o kreditnim institucijama smatra se da predsjednik ili član uprave ili član nadzornog odbora ne može posvetiti dovoljno vremena ispunjavanju obveza iz svoje nadležnosti ako istodobno obnaša:

1) funkciju predsjednika ili člana uprave kreditne institucije i još jednu funkciju člana uprave nekoga drugoga trgovačkog društva ili funkciju vođenja javnoga trgovačkog društva ili komanditnog društva,

2) funkciju člana uprave i više od dvije funkcije člana nadzornog odbora ili

3) više od četiri funkcije člana nadzornog odbora.

(2) Pri procjeni može li predsjednik uprave, član uprave odnosno član nadzornog odbora posvetiti dovoljno vremena ispunjavanju obveza iz svoje nadležnosti u smislu članka 38. stavka 1. točke 6. i članka 45. stavka 1. točke 4. Zakona o kreditnim institucijama procjenjuje se najmanje sljedeće:

1) broj izvršnih i neizvršnih funkcija ili funkcija zamjenika koje kandidat istodobno obavlja,

2) vrsta, veličina, opseg i složenost poslova koje društvo obavlja, a u kojem kandidat ima izvršnu ili neizvršnu funkciju ili funkciju zamjenika,

3) zemljopisna lokacija društva u kojem kandidat obavlja funkciju i vrijeme putovanja koje je potrebno za obavljanje te funkcije,

4) broj sastanaka uprave ili nadzornog odbora u kojem kandidat obavlja funkciju koji se prosječno održavaju u godini,

5) sastanci uprave ili nadzornog odbora koji se po potrebi održavaju s nadležnim tijelima i zainteresiranim stranama,

6) pozicija, odgovornosti i područja nadležnosti koje kandidat pokriva,

7) druge profesionalne ili političke aktivnosti te sve druge funkcije i relevantne aktivnosti,

8) broj funkcija u organizacijama ili subjektima koji nisu osnovani primarno s ciljem ostvarivanja dobiti i

9) vrijeme koje je potrebno posvetiti uvodnoj i kontinuiranoj edukaciji.

(3) Pri određivanju broja funkcija iz stavaka 1. i 2. ovog članka jednom funkcijom smatraju se funkcije člana uprave ili nadzornog odbora:

– društava unutar iste grupe i

– društava u kojima kreditna institucija ima kvalificirani udio.

(4) Ograničenja iz stavka 1. ovog članka ne odnose se na članove nadzornog odbora koji predstavljaju Republiku Hrvatsku ili neku drugu državu članicu u tim tijelima.

(5) Funkcije člana uprave ili nadzornog odbora u organizacijama ili subjektima koji nisu osnovani primarno s ciljem ostvarivanja dobiti poput udruga, neprofitnih organizacija, društava koja su osnovana s isključivom svrhom upravljanja osobnom imovinom člana uprave ili nadzornog odbora ili s njima povezanim osobama pod uvjetom da član uprave ili nadzornog odbora ne mora njima svakodnevno upravljati i ostalih sličnih organizacija ili subjekata, ne uzimaju se u obzir pri određivanju broja funkcija iz stavaka 1. i 2. ovog članka.

Kolektivna primjerenost uprave i nadzornog odbora

Članak 11.

(1) U smislu članka 35. Zakona o kreditnim institucijama predsjednik odnosno članovi uprave i članovi nadzornog odbora moraju zajedno imati stručna znanja, sposobnosti i iskustvo potrebno za obavljanje funkcija u skladu s poslovnim modelom, spremnošću na preuzimanje rizika, strategijom i tržištima na kojima kreditna institucija posluje.

(2) Predsjednik i članovi uprave moraju zajedno svojim stručnim znanjem pokrivati sva poslovna područja kreditne institucije te imati sposobnosti koje su im potrebne radi iskazivanja stajališta i utjecanja na proces odlučivanja unutar uprave kreditne institucije. Uprava mora imati dovoljan broj članova s dovoljnim stručnim znanjem o najmanje svakom od sljedećih područja:

1) uslugama koje kreditna institucija pruža i glavnim rizicima povezanim s time,

2) financijskim tržištima i tržištu kapitala, solventnosti i internim modelima,

3) računovodstvu i izvještavanju,

4) dužnostima kontrolnih funkcija,

5) informacijskim tehnologijama i sigurnosti,

6) lokalnim, regionalnim i globalnim tržištima, ako je primjenjivo,

7) pravnom i regulatornom okviru,

8) upravljačkim sposobnostima i iskustvu,

9) strateškom planiranju,

10) upravljanju nacionalnim i međunarodnim grupama te o upravljanju rizicima povezanim sa strukturama grupa, ako je primjenjivo.

(3) Stavak 2. ovog članka na odgovarajući način primjenjuje se i na članove nadzornog odbora.

III. POSTUPAK IZDAVANJA SUGLASNOSTI ZA PREDSJEDNIKA ILI ČLANA UPRAVE I ČLANA NADZORNOG ODBORA KREDITNE INSTITUCIJE I DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV

Zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti

Članak 12.

(1) Kreditna institucija može za predsjednika ili člana uprave odnosno člana nadzornog odbora imenovati ili izabrati osobu za koju je dobila prethodnu suglasnost Hrvatske narodne banke.

(2) Zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti podnosi se Hrvatskoj narodnoj banci najkasnije tri mjeseca prije isteka mandata predsjednika ili člana uprave odnosno člana nadzornog odbora kreditne institucije. U slučaju opoziva, ostavke ili smrti člana nadzornog odbora ako time nadzorni odbor nema najmanje onoliko članova koliko je potrebno da bi na temelju zakona ili statuta mogao valjano odlučivati u radu, kreditna institucija dužna je zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti podnijeti Hrvatskoj narodnoj banci najkasnije dva mjeseca nakon nastupanja navedenih događaja.

(3) Iznimno od stavaka 1. i 2. ovoga članka za osobe koje imenuje sud u skladu s člankom 39. stavkom 3. i člankom 46. stavkom 3. Zakona o kreditnim institucijama, odnosno nadzorni odbor u skladu s člankom 39. stavkom 14. Zakona o kreditnim institucijama, kreditna institucija nije dužna dobiti prethodnu suglasnost Hrvatske narodne banke.

(4) Zahtjev iz stavka 2. ovog članka mora sadržavati funkciju i nadležnosti za koje se kandidat namjerava imenovati, obrazloženje odluke o odabiru kandidata te najmanje sljedeće:

1) osobne podatke osobe koja se imenuje uključujući ime, prezime, djevojačko prezime, mjesto i datum rođenja, prebivalište odnosno boravište, državljanstvo, osobni identifikacijski broj (OIB) ili njegov ekvivalent i druge osobne podatke,

2) podatke o poziciji na koju se kandidat imenuje (uprava ili nadzorni odbor), planirani početak i trajanje mandata, opis dužnosti i odgovornosti kandidata i područja poslovanja za koje će biti nadležan, ime i prezime osobe koju će zamijeniti (ako kandidat zamjenjuje člana uprave ili nadzornog odbora),

3) informacije o obrazovanju kandidata uključujući kronološki popis svih stupnjeva obrazovanja s godinom završetka, trajanjem i stečenim akademskim zvanjem,

4) informacije o stručnom usavršavanju kandidata uključujući kronološki popis svih oblika stručnog usavršavanja, pri čemu valja navesti teme, organizatore i trajanje, godine polaganja stručnih ispita, stečene certifikate, diplome, licence i slično,

5) za strane državljane informacije o razini znanja hrvatskoga jezika,

6) plan i sadržaj uvodne edukacije i planirani datum završetka edukacije,

7) informacije o radnom iskustvu kandidata, uključujući navođenje kronološkim redom svih dosadašnjih poslodavaca i radnih mjesta, odnosno funkcija koje su obavljali izvan radnog mjesta, s naznakom razdoblja u kojima su obavljali pojedine funkcije,

8) za radna mjesta ili funkcije na kojima je kandidat radio odnosno koje je obnašao u posljednjih deset godina navodi se:

a) vrsta funkcije i njezin položaj u hijerarhiji,

b) stručna znanja koja je kandidat stekao na toj funkciji,

c) opis poslova koje je kandidat obavljao na tom radnom mjestu ili funkciji,

d) organizacijska struktura poslodavca kod kojeg su se poslovi obavljali odnosno funkcija obnašala u vrijeme kad je kandidat radio na tom radnom mjestu,

e) opseg nadležnosti, ovlasti za odlučivanje i odgovornost te

f) broj podređenih radnika,

9) pri inicijalnom imenovanju preporuku koju daje izravno nadređena osoba, odnosno kod članova uprave član nadzornog odbora, u poslodavcu kod kojeg je kandidat radio posljednje tri godine ako je dostupna odnosno ako nije dostupna, obrazloženje razloga nedostupnosti,

10) informaciju o tome vodi li se protiv osobe postupak, odnosno je li kandidat pravomoćno osuđen za jedno ili više kaznenih djela navedenih u članku 25. stavku 2. Zakona o kreditnim institucijama odnosno za bilo koje drugo kazneno djelo,

11) informaciju o tome je li kandidat pravomoćno osuđen, je li protiv njega izrečena sigurnosna ili neka druga mjera i vode li nadležni sudovi ili tijela istrage ili postupke protiv kandidata zbog nepravilnosti ili nepridržavanja bilo kojih propisa kojima se uređuje bankovna, financijska ili osiguravateljska djelatnost ili kojima se uređuje tržište kapitala, vrijednosni papiri ili platni promet ili kojima se regulira pružanje financijskih usluga ili bilo kojih drugih relevantnih propisa, a koji mogu dovesti u sumnju dobar ugled, poštenje i savjesnost kandidata,

12) informaciju o tome vodi li se protiv kandidata postupak, odnosno je li kandidat pravomoćno osuđen za neki od prekršaja koji nisu navedeni u točki 11., a koji bi mogli negativno utjecati na financijsku stabilnost kandidata i njegov ugled, poštenje ili savjesnost,

13) informaciju o tome je li kandidat ili društvo kojim je rukovodio postao dužnik u stečajnom ili sličnom postupku,

14) informaciju o tome sudjeluje li kandidat kao stranka u parničnom ili upravnom postupku koji bi mogao negativno utjecati na financijsku stabilnost kandidata,

15) informaciju o financijskom stanju kandidata uključujući i informaciju o tome dovodi li imovina i prihodi kandidata u pitanje ispunjenje njegovih financijskih obveza u budućnosti, nalazi li se kandidat na popisu neurednih dužnika (npr. lista poreznih dužnika Ministarstva financija, crna lista i sl.) i je li nad imovinom kandidata pokrenut ovršni ili stečajni postupak ili postupak stečaja potrošača,

16) informaciju o financijskim i poslovnim rezultatima trgovačkih društava u kojima kandidat jest ili je bio značajan dioničar ili u kojima kandidat ima ili je imao značajne poslovne udjele odnosno u kojima je obavljao funkciju člana uprave ili neku drugu rukovodeću funkciju, uključujući i informaciju o tome je li nad društvom provedena predstečajna nagodba, otvoren stečajni postupak, pokrenut postupak izvanredne uprave, donesena odluka o prisilnoj likvidaciji ili mu je oduzeto odobrenje za rad,

17) opis svih financijskih (npr. krediti ili zajmovi, dionice, poslovni udjeli i sl.) i nefinancijskih interesa ili profesionalnih, poslovnih ili osobnih odnosa kandidata i s njime povezanih osoba s kreditnom institucijom (uključujući i matično društvo i društvo kći te kreditne institucije) i njezinim članovima uprave i nadzornog odbora i nositeljima ključnih funkcija, postoji li sukob interesa u odnosu na kreditnu instituciju (uključujući i matično društvo i društvo kći kreditne institucije), je li kandidata za funkciju člana nadzornog odbora predložio značajan dioničar, sve postojeće financijske obveze prema kreditnoj instituciji, njezinu matičnom društvu i društvima kćerima i odnose s politički izloženim osobama,

18) ako je utvrđeno postojanje sukoba interesa kojim se može upravljati, planirane mjere za smanjenje odnosno otklanjanje sukoba interesa,

19) informaciju o tome je li procjenu primjerenosti osobe već provelo neko drugo nadležno tijelo (uključujući podatke o tom tijelu i dokaze o rezultatima procjene),

20) informacije koje su potrebne radi procjene ispunjava li kandidat kriterij dovoljne posvećenosti ispunjavanju dužnosti zajedno s podacima iz članka 10. ove Odluke i

21) informaciju o rezultatu procjene primjerenosti koju je provela kreditna institucija koja treba sadržavati i rezultate ispunjavanja svih pojedinih kriterija primjerenosti kao što su dobar ugled, savjesnost, poštenje, odgovarajuća stručna znanja i sposobnosti, radno iskustvo, posvećenost ispunjavanju dužnosti i neovisnosti mišljenja i obrazloženje procjene na koji je način utvrđeno ispunjavanje cjelokupne primjerenosti i pojedinih kriterija primjerenosti kandidata.

(5) Zahtjev iz stavka 2. ovog članka podnosi se na obrascu iz Priloga 1., kojem se prilažu:

1) odluka o imenovanju kandidata za predsjednika ili člana uprave odnosno člana nadzornog odbora, odnosno ako je statutom predviđeno da određeni dioničar imenuje određeni broj članova nadzornog odbora, prilaže se odluka tog dioničara o imenovanju člana nadzornog odbora,

2) rezultati procjene primjerenosti koju je provela kreditna institucija s obrazloženjem s podacima o osobama koje su provele procjenu primjerenosti podneseni na obrascu iz Priloga 4.,

3) ovjerena preslika osobne iskaznice (odnosno ovjerena preslika putovnice za strane državljane),

4) ovjerena preslika diplome (odnosno prijevod diplome stranog fakulteta koju je ovjerio stalni sudski tumač),

5) za kandidate koji u trenutku podnošenja zahtjeva ne obnašaju funkciju predsjednika uprave, člana uprave ili člana nadzornog odbora u kreditnoj instituciji u Republici Hrvatskoj potvrda pravne osobe ili subjekta (poslodavca) u kojem je kandidat stekao iskustvo iz članka 6. i članka 8. ove Odluke, pri čemu je potrebno navesti vrstu funkcije i njezin položaj u hijerarhiji, stručna znanja koja je kandidat stekao na toj funkciji, vrstu i složenosti poslova koje je kandidat radio, uključujući i organizacijsku strukturu u kojoj su se poslovi obavljali, njegov opseg nadležnosti, ovlasti za odlučivanje i odgovornosti te, ako je izvedivo, broj podređenih radnika,

6) ispunjen Upitnik iz Priloga 2.,

7) ako su dostupne, preporuke izravno nadređenih osoba u poslodavcu barem za posljednje tri godine,

8) izjava o tome je li kandidat pravomoćno osuđen za jedno ili više kaznenih djela navedenih u članku 25. stavku 2. Zakona o kreditnim institucijama, odnosno za bilo koje drugo kazneno djelo, je li kandidat pravomoćno osuđen za neki od prekršaja te vodi li se protiv njega postupak,

9) ako je utvrđeno postojanje sukoba interesa kojim se može upravljati, izjava kreditne institucije o planiranim ili poduzetim mjerama za smanjenje odnosno otklanjanje sukoba interesa,

10) za kandidata koji se imenuje za predsjednika ili člana uprave program rada iz članka 13. ove Odluke,

11) izvod iz kaznene i prekršajne evidencije, i to:

a) za državljane Republike Hrvatske uvjerenje općinskog suda o tome vodi li se protiv kandidata kazneni postupak, koje nije starije od tri mjeseca te

b) za strane državljane podaci o prekršajnoj neosuđivanosti kandidata, o tome vodi li se protiv kandidata kazneni ili prekršajni postupak te o tome je li kandidat pravomoćno osuđen za kazneno djelo, koji nisu stariji od tri mjeseca odnosno, ako to nije moguće, izjava o tome i

12) popis kandidata odabranih za ulazak u uži izbor ili obrazloženje zašto isti nije dostavljen.

(6) Kada se ista osoba ponovno imenuje u upravu odnosno nadzorni odbor kreditne institucije, zahtjevu za izdavanje prethodne suglasnosti nije potrebno priložiti dokumente navedene pod točkama 4), 5), 7) i 12) stavka 5. ovoga članka.

(7) Osim dokumenata iz stavka 5. ovoga članka zahtjevu se mogu priložiti i drugi dokumenti kojima se može potvrditi dobar ugled, savjesnost, poštenje, neovisnost mišljenja, stručna znanja, sposobnost i iskustvo kandidata.

(8) Hrvatska narodna banka može od kreditne institucije koja je podnijela zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti za imenovanje predsjednika ili člana uprave odnosno člana nadzornog odbora zatražiti i druge dokumente, podatke i informacije kojima se dokazuje da kandidat ispunjava propisane uvjete za predsjednika ili člana uprave odnosno člana nadzornog odbora.

Program rada

Članak 13.

(1) Program rada iz članka 12. stavka 5. točke 10) ove Odluke za kandidata koji se predlaže imenovati za predsjednika ili člana uprave treba sadržavati:

1) sažetu analizu poslovanja s pokazateljima uspješnosti i efikasnosti poslovanja, uključujući profil rizičnosti kreditne institucije koji sadrži minimalno procjenu izloženosti kreditnom riziku, tržišnom riziku, operativnom riziku, kamatnom riziku u knjizi banke te procjenu izloženosti riziku likvidnosti u kreditnoj instituciji u kojoj je predložen za predsjednika ili člana uprave, uključujući kao sastavni dio analize i projekciju financijskog položaja kreditne institucije koja minimalno uključuje bilancu i račun dobiti i gubitka za mandatno razdoblje, a koja sadržajno odgovara bilanci i računu dobiti i gubitka koja se dostavlja Hrvatskoj narodnoj banci na temelju Provedbene Uredbe Europske komisije (EU) br. 680/2014 od 16. travnja 2014. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o nadzornom izvješćivanju institucija u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća,

2) opis okruženja u kojem posluje kreditna institucija i njezin položaj u odnosu na usporedive kreditne institucije te u odnosu na bankovni sustav u cjelini, potrebno je navesti uočene prednosti, ali i određene slabosti u odnosu na usporedive grupe kreditnih institucija,

3) opis makroekonomskih i drugih pretpostavki koje su uzete u obzir pri planiranju,

4) detaljan opis planiranih aktivnosti u mandatnom razdoblju i planiranu dinamiku realizacije, pri čemu valja istaknuti značajne promjene u odnosu na postojeće stanje,

5) planirane aktivnosti i infrastrukturne prilagodbe vezane uz informacijski sustav, interne politike i procedure, sustav unutarnjih kontrola i ostale funkcije koje su podrška osnovnim aktivnostima,

6) ovisno o planiranim aktivnostima, objašnjenje mogućih potreba za organizacijskom prilagodbom i detaljnu razradu nove organizacijske sheme s naznakom novih nositelja ključnih funkcija u kreditnoj instituciji i

7) podjelu nadležnosti između članova uprave, uključujući i predsjednika uprave, te objašnjenje i promjene u odnosu na postojeće stanje i moguće promjene u upravi.

(2) Pri izradi programa rada iz stavka 1. ovog članka kandidat za člana uprave kreditne institucije dužan je imati na umu poslovnu strategiju i financijski plan kreditne institucije. Na temelju toga kandidat za člana uprave obvezan je detaljno razraditi pojedine dijelove iz obveznog okvira programa rada kandidata za predsjednika uprave koje su bitne za realizaciju i učinke planiranih aktivnosti u njegovu području budućeg rada i odgovornosti.

Odlučivanje o zahtjevu

Članak 14.

(1) Hrvatska narodna banka u skladu s člankom 39. stavkom 8. Zakona o kreditnim institucijama može, u postupku odlučivanja o prethodnoj suglasnosti, pozvati kandidata za predsjednika ili člana uprave da osobno prikaže svoj program rada i rukovođenja poslovima kreditne institucije u sljedećem mandatnom razdoblju.

(2) Hrvatska narodna banka obavijestit će kandidata u slučaju iz stavka 1. ovog članka najmanje sedam dana prije održavanja prezentacije o mjestu i datumu njezina održavanja.

Ažuriranje podataka

Članak 15.

(1) Kreditna institucija dužna je najmanje jednom godišnje, i to najkasnije do 30. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu, dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci ažurirani upitnik iz Priloga 2. za predsjednika i članove uprave te članove nadzornog odbora i priložiti obrazložene rezultate redovne procjene primjerenosti koju je provela.

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, ako dođe do promjene informacija iz upitnika koje bi mogle upućivati na to da osoba više ne zadovoljava propisane uvjete, kreditna institucija dužna je o tome bez odgađanja obavijestiti Hrvatsku narodnu banku, a najkasnije osam dana nakon utvrđivanja promjene te pokrenuti postupak izvanredne procjene primjerenosti u skladu s člankom 19. stavkom 5. ove Odluke.

Suradnja i razmjena informacija između nadležnih tijela

Članak 16.

(1) Hrvatska narodna banka može na temelju članaka 208. i 212. Zakona o kreditnim institucijama u postupku odlučivanja o zahtjevu za izdavanje prethodne suglasnosti za obavljanje funkcije predsjednika uprave, člana uprave odnosno člana nadzornog odbora od nadležnog tijela zatražiti bilo koju informaciju koja je potrebna radi provedbe procjene primjerenosti kandidata.

(2) Informacije iz stavka 1. ovog članka koje Hrvatska narodna banka može zatražiti od drugoga nadležnog tijela mogu uključivati rezultat procjene primjerenosti i obrazloženje odluke, nedostatke u primjerenosti ako su utvrđeni, korektivne mjere koje su poduzete, poziciju za koju je kandidat bio procjenjivan te informacije o veličini, opsegu i složenosti poslovanja institucije u kojoj je obnašao tu funkciju.

(3) Ako Hrvatska narodna banka donese odluku o procjeni primjerenosti kandidata različitu od procjene nadležnog tijela iz stavka 1. ovog članka, o tome će obavijestiti to nadležno tijelo.

IV. PROCJENA PRIMJERENOSTI NOSITELJA KLJUČNIH FUNKCIJA

Nositelji ključnih funkcija

Članak 17.

(1) Kreditna institucija dužna je u skladu s vrstom, opsegom i složenošću poslova te svojom organizacijom odrediti ključne funkcije u kreditnoj instituciji.

(2) Nositeljima ključnih funkcija kreditna institucija dužna je smatrati osobe odgovorne za rad kontrolnih funkcija, ovlaštenu osobu za sprječavanje pranja novca, osobe odgovorne za poslovanje s korporativnim klijentima i stanovništvom, glavnog financijskog direktora (eng. chief financial officer), osobu odgovornu za poslovanje riznice, prokurista i ostale osobe koje obnašaju one funkcije koje im omogućavaju značajan utjecaj na upravljanje kreditnom institucijom, ali koji nisu ni članovi uprave, ni članovi nadzornog odbora.

(3) Uprava kreditne institucije dužna je donijeti i provoditi politiku za izbor i procjenu primjerenosti nositelja ključnih funkcija u kreditnoj instituciji.

(4) Primjerenim nositeljem ključne funkcije smatra se osoba:

1) koja ima dobar ugled, savjesnost i poštenje,

2) koja ima odgovarajuća stručna znanja, sposobnost i iskustvo potrebne za ispunjavanje obveza iz svoje nadležnosti,

3) koja nije u sukobu interesa u odnosu na kreditnu instituciju, dioničare, članove nadzornog odbora, članove uprave i više rukovodstvo kreditne institucije, a koji može utjecati na neovisnost mišljenja te osobe,

4) koja može posvetiti dovoljno vremena ispunjavanju obveza iz svoje nadležnosti i

5) koja zadovoljava propisane uvjete za obnašanje te dužnosti.

(5) Na procjenu kriterija iz stavka 4. ovog članka za nositelje ključnih funkcija na odgovarajući se način primjenjuju kriteriji iz glave II. ove Odluke. Pri procjeni odgovarajućih stručnih znanja, sposobnosti i iskustva nositelja ključnih funkcija potrebno je uzeti u obzir vrstu ključne funkcije i područje odgovornosti nositelja ključne funkcije.

V. SADRŽAJ POLITIKE KREDITNE INSTITUCIJE I DINAMIKA PROCJENE PRIMJERENOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVE, ČLANOVA NADZORNOG ODBORA I NOSITELJA KLJUČNIH FUNKCIJA

Politika o ciljanoj strukturi uprave i nadzornog odbora

Članak 18.

(1) Kreditna institucija dužna je usvojiti i primjenjivati politiku kojom će propisati ciljanu strukturu uprave i nadzornog odbora s obzirom na:

1) vrstu, opseg i složenost poslova kreditne institucije,

2) profil rizičnosti kreditne institucije i

3) poslovnu strategiju kreditne institucije.

(2) Politiku iz stavka 1. ovog članka:

1) za upravu donosi uprava uz prethodnu suglasnost nadzornog odbora, a

2) za nadzorni odbor donosi glavna skupština kreditne institucije.

(3) Kreditna institucija dužna je politikom o ciljanoj strukturi uprave i nadzornog odbora detaljno propisati uvjete za predsjednika uprave, pojedine članove uprave i nadzornog odbora odnosno nositelje ključnih funkcija, uključujući:

1) njihovu specifičnu nadležnost,

2) odgovarajuća stručna znanja, sposobnost i iskustvo potrebne za ispunjavanje obveza iz njihove nadležnosti,

3) zahtjev za uvodnu i kontinuiranu edukaciju, njihove ciljeve zasebno za upravu i nadzorni odbor kao cjelinu i njihove članove pojedinačno, stručne službe odgovorne za razvoj programa uvodne i kontinuirane edukacije, ljudske i financijske resurse potrebne za njihovu provedbu kao i postupak kojim se uređuje pravo svakog člana uprave ili nadzornog odbora da može zatražiti edukaciju,

4) zahtjev za posvećenost ispunjavanju obveza iz njihove nadležnosti, uključujući i analizu koju kreditna institucija mora obaviti radi utvrđivanja može li kandidat posvetiti dovoljno vremena obavljanju dužnosti,

5) situacije, odnose i okolnosti koji jesu ili mogu biti sukob interesa, mjere za otklanjanje sukoba interesa odnosno mjere za upravljanje i smanjenje potencijalnog sukoba interesa,

6) zahtjev za promicanje raznolikosti uprave i nadzornog odbora i

7) planove sukcesije, politike i procedure kreditne institucije za postupanje u slučaju iznenadnih ili neočekivanih odsutnosti ili odlazaka člana uprave odnosno nadzornog odbora s njihovih funkcija.

(4) Prije donošenja odluke o imenovanju kandidata i provođenja aktivnosti u skladu s člankom 19. ove Odluke kreditna institucija dužna je izraditi popis osoba odabranih za ulazak u uži izbor kandidata, pri čemu se trebaju uzeti u obzir i ciljevi raznolikosti utvrđeni politikom iz točke 6. stavka 3. ovog članka o ciljanoj strukturi uprave i nadzornog odbora kreditne institucije. Iznimno, kreditna institucija nije dužna izraditi popis osoba odabranih za ulazak u uži izbor kandidata, ako na zadovoljavajući način obrazloži zašto to nije moguće.

(5) Kreditna institucija dužna je izraditi plan sukcesije za imenovanje na funkciju u upravi u svrhu osiguranja kontinuiteta odlučivanja i funkcioniranja uprave kreditne institucije. Pri izradi plana sukcesije potrebno je uzeti u obzir ciljeve utvrđene u politici za promicanje raznolikosti uprave kreditne institucije.

(6) Pri procjeni dobrog ugleda, savjesnosti, poštenja i sukoba interesa kreditna institucija dužna je voditi računa o tome da predsjednik uprave, članovi uprave, članovi nadzornog odbora i nositelji ključnih funkcija trebaju u svakom slučaju imati dobar ugled, savjesnost i poštenje, ne smiju biti u sukobu interesa kojim se ne može upravljati, te je dužna razmotriti sve dostupne informacije koje bi mogle dovesti u sumnju dobar ugled, savjesnost i poštenje odnosno upućivati na sukob interesa tih osoba.

(7) Nadzorni odbor odnosno kad je primjenjivo odbor za imenovanja, dužan je u suradnji s funkcijom upravljanja ljudskim resursima aktivno sudjelovati u izboru kandidata za funkcije u upravi kreditne institucije.

Zahtjevi vezani uz postupak procjene primjerenosti

Članak 19.

(1) Kreditna institucija dužna je prije podnošenja zahtjeva Hrvatskoj narodnoj banci u skladu s odredbama članaka 39., 40., i 46. Zakona o kreditnim institucijama provesti postupak procjene primjerenosti svakoga kandidata za predsjednika uprave, člana uprave i člana nadzornog odbora.

(2) Kreditna institucija dužna je provesti postupak procjene primjerenosti svakoga kandidata za nositelja ključnih funkcija u kreditnoj instituciji prije imenovanja na tu funkciju. Iznimno, kreditna institucija može provesti postupak procjene primjerenosti nositelja ključne funkcije nakon što je imenovan na dužnost ako okolnosti imenovanja nisu dopustile prethodnu procjenu primjerenosti. U tom slučaju procjenu primjerenosti nositelja ključne funkcije kreditna institucija dužna je provesti u roku od šest tjedana od dana imenovanja. Ako kreditna institucija utvrdi da kandidat za nositelja ključne funkcije nije primjeren, takav kandidat ne može biti imenovan.

(3) Kreditna institucija dužna je najmanje jednom godišnje provoditi postupak redovne ponovne procjene primjerenosti predsjednika uprave, članova uprave i nadzornog odbora te nositelja ključnih funkcija u kreditnoj instituciji s ciljem utvrđivanja njihove stalne primjerenosti za obnašanje funkcija na koje su imenovani.

(4) Pri provođenju redovne godišnje procjene primjerenosti predsjednika uprave, pojedinih članova uprave odnosno nadzornog odbora kreditna institucija dužna je voditi računa o primjerenosti uprave odnosno nadzornog odbora u cjelini.

(5) Kreditna institucija dužna je bez odgađanja provesti izvanrednu procjenu primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora ili nositelja ključne funkcije kada nastupe okolnosti koje dovode u sumnju pojedinačnu ili kolektivnu primjerenost, a osobito u slučaju nastanka određenog događaja ili situacije koji imaju značajan učinak na dobar ugled, savjesnost, poštenje ili neki drugi kriterij na temelju kojeg se provodi procjena primjerenosti, uključujući i slučajeve kada se za člana uprave odnosno nadzornog odbora ili nositelje ključnih funkcija utvrdi da se nalaze u sukobu interesa kojim se ne može upravljati, te u slučaju kada se toj osobi mijenja opseg zadataka i područja nadležnosti.

(6) Pri provođenju postupka iz prethodnog stavka ovog članka nije potrebno provoditi procjenu primjerenosti u punom opsegu već se može provesti samo djelomična procjena utjecaja izmijenjenih okolnosti na primjerenost predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora ili nositelja ključne funkcije.

Aktivnosti koje slijede nakon provedenog postupka procjene primjerenosti i korektivne mjere kreditne institucije

Članak 20.

(1) Kreditna će institucija kao kandidata za predsjednika uprave, člana uprave ili člana nadzornog odbora predložiti odnosno kao nositelja ključne funkcije imenovati osobu za koju je procijenila da je primjerena.

(2) Ako kreditna institucija u postupku redovne ili izvanredne procjene primjerenosti predsjednika uprave i pojedinih članova uprave ili nadzornog odbora utvrdi da predsjednik uprave, član uprave ili član nadzornog odbora više nije primjeren, dužna je zamijeniti tu osobu. Ako kreditna institucija ocijeni da su nedostaci u primjerenosti manji i da ih je moguće otkloniti u kratkom roku, kreditna institucija može poduzeti odgovarajuće korektivne mjere za otklanjanje utvrđenih nedostataka kojima će se ponovno uspostaviti primjerenost tog člana, osim ako se radi o nedostacima zbog kojih je ocijenjeno da osoba ne ispunjava kriterij dobrog ugleda, savjesnosti i poštenja koje nije moguće otkloniti korektivnim mjerama.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka kreditna institucija dužna je u roku od osam radnih dana, računajući od dana završetka postupka procjene, obavijestiti Hrvatsku narodnu banku o rezultatima procjene i svojoj odluci te o korektivnim mjerama koje je odlučila poduzeti radi uspostave njegove ponovne primjerenosti ili o odluci o njegovoj zamjeni drugim kandidatom. Rezultate procjene i odluku kreditna institucija dužna je obrazložiti.

(4) Ako kreditna institucija u postupku redovne ili izvanredne procjene primjerenosti utvrdi da nositelj ključne funkcije u kreditnoj instituciji više nije primjeren, dužna ga je zamijeniti. Ako kreditna institucija ocijeni da su nedostaci u primjerenosti manji i da ih je moguće otkloniti u kratkom roku, kreditna institucija može poduzeti odgovarajuće korektivne mjere kojima će se ponovno uspostaviti primjerenost tog nositelja ključne funkcije, osim ako se radi o nedostacima zbog kojih je ocijenjeno da osoba ne ispunjava kriterij dobrog ugleda, savjesnosti i poštenja koje nije moguće otkloniti korektivnim mjerama.

(5) Ako kreditna institucija pri procjeni kolektivne primjerenosti uprave odnosno nadzornog odbora utvrdi nedostatke u njihovoj kolektivnoj primjerenosti dužna je poduzeti korektivne mjere za njihovo otklanjanje u primjerenom roku i o tome bez odgađanja obavijestiti Hrvatsku narodnu banku.

(6) Korektivne mjere koje kreditna institucija može poduzeti za otklanjanje nedostataka u primjerenosti mogu biti primjena mjera za smanjenje odnosno otklanjanje sukoba interesa, stručno usavršavanje i dodatna edukacija pojedinih članova uprave ili nadzornog odbora ili nositelja ključnih funkcija odnosno uprave ili nadzornog odbora u cjelini i druge slične mjere u svrhu osiguravanja pojedinačne i kolektivne primjerenosti uprave i nadzornog odbora kreditne institucije.

(7) Kreditna institucija dužna je sve postupke procjene primjerenosti predsjednika uprave, pojedinih članova uprave, članova nadzornog odbora i nositelja ključnih funkcija u kreditnoj instituciji, uključujući i postupke redovne i izvanredne procjene primjerenosti, adekvatno dokumentirati.

(8) Kreditna institucija dužna je obvezati predsjednika uprave, članove uprave, članove nadzornog odbora i nositelje ključnih funkcija da obavijeste stručnu službu iz članka 21. stavka 1. točke 1. ove Odluke o svakom bitnom događaju ili okolnosti koja značajno utječe na njihovu primjerenost za obavljanje funkcije na koju su imenovani, odnosno najmanje jednom godišnje obavijeste o činjenici da su podaci na temelju kojih je izvršena inicijalna procjena primjerenosti nepromijenjeni.

Politika o postupku procjene primjerenosti

Članak 21.

(1) Kreditna institucija dužna je politikom o postupku procjene primjerenosti propisati najmanje sljedeće:

1) stručnu službu odgovornu za provedbu procjene primjerenosti predsjednika uprave, pojedinog člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključnih funkcija u kreditnoj instituciji,

2) postupak procjene primjerenosti uključujući rokove dostave dokumentacije, rokove i način provedbe postupka, način očitovanja osobe koja se procjenjuje i izvješćivanje o rezultatima postupka,

3) informacije i dokumentaciju koje predsjednik uprave, član uprave, član nadzornog odbora odnosno nositelj ključne funkcije treba dostaviti kreditnoj instituciji za provedbu procjene,

4) situacije, događaje i okolnosti zbog kojih je potrebno izvršiti izvanrednu procjenu primjerenosti pojedinog člana uprave, nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije i

5) oblik i način čuvanja dokumentacije o provedenom postupku procjene primjerenosti.

(2) Uprava kreditne institucije, uz prethodnu suglasnost nadzornog odbora, donosi i ažurira politiku o postupku procjene primjerenosti iz stavka 1. ovog članka.

(3) Funkcija praćenja usklađenosti provodi analizu načina na koji politika o postupku procjene primjerenosti utječe na usklađenost kreditne institucije s propisima kao i njezinim internim politikama te izvještava upravu i nadzorni odbor o svim utvrđenim rizicima i pitanjima neusklađenosti.

(4) Nadzorni odbor kreditne institucije dužan je nadzirati djelotvornost politike o postupku procjene primjerenosti kao i postupak njezine izrade i primjene.

(5) Politika o postupku procjene primjerenosti iz stavka 1. ovog članka mora biti jasna, dobro dokumentirana i dostupna svim radnicima kreditne institucije.

(6) Matična kreditna institucija u grupi kreditnih institucija u Republici Hrvatskoj dužna je donijeti politiku o procjeni primjerenosti na razini grupe i osigurati njezinu primjenu u svim društvima kćerima koja su obuhvaćena bonitetnom konsolidacijom.

Postupak procjene primjerenosti kreditne institucije i odluka o primjerenosti

Članak 22.

(1) Procjenu primjerenosti člana nadzornog odbora provodi stručna služba iz članka 21. stavka 1. ove Odluke. Na temelju rezultata procjene primjerenosti uprava priprema prijedlog odluke o primjerenosti člana nadzornog odbora. Uprava prijedlog odluke dostavlja nadzornom odboru ili odboru za imenovanja, ako je osnovan, na očitovanje. Glavna skupština donosi odluku o primjerenosti člana nadzornog odbora na temelju rezultata procjene primjerenosti i svih informacija koje su potrebne za donošenje neovisne i objektivne odluke.

(2) Procjenu primjerenosti s prijedlogom odluke o primjerenosti predsjednika ili člana uprave priprema stručna služba iz stavka 1. ovog članka. Uprava prijedlog odluke dostavlja nadzornom odboru ili odboru za imenovanja, ako je osnovan, na očitovanje. Odluku o primjerenosti predsjednika ili člana uprave donosi nadzorni odbor.

(3) Rezultate procjene primjerenosti s prijedlogom odluke o primjerenosti nositelja ključne funkcije priprema stručna služba iz stavka 1. ovog članka. Uprava donosi odluku o primjerenosti nositelja ključne funkcije, osim za osobe odgovorne za rad kontrolnih funkcija. Odluku o primjerenosti osobe odgovorne za rad kontrolne funkcije donosi nadzorni odbor.

Procjena kolektivne primjerenosti

Članak 23.

(1) Pri procjeni kolektivne primjerenosti uprave i nadzornog odbora kreditna institucija dužna je usporediti njihov trenutni sastav kao i njihovo zajedničko stručno znanje, sposobnosti i radno iskustvo s ciljanom kolektivnom primjerenošću u skladu s člankom 35. Zakona o kreditnim institucijama i ciljanom strukturom uprave i nadzornog odbora utvrđenom politikom iz članka 18. ove Odluke. Pritom je kreditna institucija dužna uzeti u obzir i rezultate procjene primjerenosti pojedinačnih članova uprave i nadzornog odbora.

(2) Kreditna institucija dužna je razviti metodologiju za procjenu kolektivne primjerenosti uprave i nadzornog odbora.

(3) Kreditna institucija dužna je provesti procjenu kolektivne primjerenosti u slučajevima kada se predsjednik uprave, član uprave odnosno član nadzornog odbora imenuje prvi put, kod ponovnog imenovanja te osobe, te ako se osobi promijenilo područje nadležnosti, pri značajnoj promjeni poslovnog modela, sklonosti preuzimanju rizika ili strategiji rizika kreditne institucije ili promjenama u strukturi grupe te u svakom drugom slučaju koji može značajno utjecati na kolektivnu primjerenost uprave ili nadzornog odbora.

Raznolikost uprave i nadzornog odbora

Članak 24.

(1) Pri imenovanju članova uprave i nadzornog odbora kreditna institucija dužna je voditi računa o tome da je njihova struktura dovoljno raznolika.

(2) Kreditna institucija dužna je donijeti politiku promicanja raznolikosti uprave i nadzornog odbora koja omogućuje da se pri imenovanju članova uprave i nadzornog odbora dobije širi raspon stručnih znanja, sposobnosti i radnog iskustva kandidata radi zastupljenosti različitih stajališta i iskustava s ciljem ostvarivanja višeg stupnja neovisnosti mišljenja koje članovi uprave i nadzornog odbora moraju imati pri izvršavanju njihovih zadataka.

(3) Kreditna institucija dužna je politikom promicanja raznolikosti uzeti u obzir različite aspekte raznolikosti poput obrazovanja i profesionalnog iskustva, spola, dobi i ako je primjenjivo zemljopisnog porijekla.

(4) Značajna kreditna institucija dužna je odrediti ciljanu zastupljenost manje zastupljenog spola u upravi i nadzornom odboru te strategiju i vremenski okvir za postizanje tog cilja. U sklopu redovne procjene primjerenosti uprave i nadzornog odbora značajna kreditna institucija dužna je ocijeniti svoju usklađenost s ciljem koji se odnosi na broj članova manje zastupljenog spola. Ako navedeni cilj nije ispunjen, značajna kreditna institucija mora pružiti obrazloženje neispunjavanja cilja, mjere koje će poduzeti i vremenski okvir za njegovo postizanje.

(5) Hrvatska narodna banka će pri procjeni odgovarajuće raznolikosti uprave i nadzornog odbora voditi računa o vrsti, opsegu i složenosti poslova koje kreditna institucija obavlja i rizicima kojima jest ili kojima bi mogla biti izložena. Pri toj procjeni Hrvatska narodna banka uzet će, između ostalog, u obzir raznolikost s obzirom na potrebna znanja, sposobnosti i iskustvo.

Uvodna i kontinuirana edukacija

Članak 25.

(1) Kreditna institucija dužna je osigurati uvodnu edukaciju za predsjednika, člana uprave te člana nadzornog odbora koji se prvi put imenuju na funkciju u toj kreditnoj instituciji unutar šest mjeseci od njihova imenovanja radi olakšavanja razumijevanja strukture, poslovnog modela, profila rizičnosti i sustava upravljanja kreditne institucije te njihove uloge u kreditnoj instituciji.

(2) Kreditna institucija dužna je donijeti politiku i utvrditi postupak za uvodnu i kontinuiranu edukaciju predsjednika uprave, članova uprave, članova nadzornog odbora, u svrhu osiguranja trajne prikladnosti njihovih stručnih znanja.

(3) Kreditna institucija dužna je ažurirati politike, procedure i planove za uvodnu i kontinuiranu edukaciju te uzimati u obzir promjene koje mogu nastati u sustavu upravljanja, strateške promjene, tržišna kretanja, nove proizvode koje kreditna institucija nudi i ostale relevantne promjene kao i promjene zakonodavnog okvira.

(4) Kreditna institucija dužna je osigurati odgovarajuće ljudske i financijske resurse potrebne za provođenje uvodne i kontinuirane edukacije, predsjednika odnosno članova uprave i članova nadzornog odbora. Tijekom planiranja potrebnih ljudskih i financijskih resursa kreditna institucija može uzeti u obzir dostupne relevantne referentne vrijednosti bankarskog sektora vezano uz troškove potrebne za edukaciju, uključujući i rezultate referentnih vrijednosti koje prikuplja Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo.

(5) Kreditna institucija dužna je uspostaviti postupak za utvrđivanje poslovnih područja za koje procjenjuje da postoji potreba za stručnim usavršavanjem i kontinuiranom edukacijom uprave i nadzornog odbora u cjelini kao i pojedinih članova uprave odnosno nadzornog odbora.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.

(1) Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine.

(2) Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji (»Narodne novine« br.14/2014 i 96/2016).

(3) Postupci započeti prije stupanja na snagu ove Odluke dovršit će se u skladu s odredbama propisa koji su važili do stupanja na snagu ove Odluke.

O. br: 288-020/10-18/BV

Zagreb, 4. listopada 2018.

Guverner
Boris Vujčić, v. r.

PRILOG 1.

HRVATSKA NARODNA BANKA
Sektor bonitetne regulative i supervizije

Urbroj: ______________

Zagreb, ______________

ZAHTJEV
ZA IZDAVANJE PRETHODNE SUGLASNOSTI
ZA IMENOVANJE PREDSJEDNIKA ILI ČLANA UPRAVE
ILI ČLANA NADZORNOG ODBORA

1. Podaci o kreditnoj instituciji koja podnosi zahtjev:

KREDITNA INSTITUCIJA: ______________________________

Sjedište: ___________________________________________

OIB: ______________________________________________

2. Zahtjev se podnosi radi izdavanja prethodne suglasnosti za imenovanje na funkciju:

☐ člana nadzornog odbora

☐ predsjednika uprave

☐ člana uprave

3. Podaci o osobi za koju se zahtjev podnosi:

Ime i prezime: _______________________________________

Datum i mjesto rođenja: ________________________________

OIB: ______________________________________________

Prebivalište: _________________________________________

4. Funkcija i nadležnosti za koje se kandidat namjerava imenovati: __________________________________________________

5. Predloženo trajanje mandata: __________________________

6. Obrazloženje odluke o odabiru kandidata:

__________________________________________________

Mjesto i datum: ______________________________________.

Ime i prezime ovlaštene osobe podnositelja zahtjeva: ___________.

U prilogu ovog zahtjeva dostavlja se:

1) odluka o imenovanju kandidata za predsjednika odnosno člana uprave i člana nadzornog odbora,

2) rezultati procjene primjerenosti koju je provela kreditna institucija s obrazloženjem s podacima o osobama koje su provele procjenu primjerenosti podneseni na obrascu iz Priloga 4.,

3) ovjerena preslika osobne iskaznice odnosno ovjerena preslika putovnice za strane državljane,

4) ovjerena preslika diplome odnosno prijevod diplome stranog fakulteta koju je ovjerio stalni sudski tumač,

5) za kandidate koji u trenutku podnošenja zahtjeva ne obnašaju funkciju predsjednika uprave, člana uprave ili člana nadzornog odbora u kreditnoj instituciji u Republici Hrvatskoj, potvrda pravne osobe u kojoj je kandidat stekao iskustvo iz članka 6. stavaka 4. i 5. i članka 8. stavka 2. ove Odluke, pri čemu je potrebno navesti vrstu funkcije i njezin položaj u hijerarhiji, stručna znanja koja je kandidat stekao na toj funkciji, vrstu i složenosti poslova koje je kandidat radio, uključujući i organizacijsku strukturu u kojoj su se poslovi obavljali, njegov opseg nadležnosti, ovlasti za odlučivanje i odgovornosti te, ako je izvedivo, broj podređenih zaposlenika,

6) ispunjeni Upitnik za kandidata za predsjednika ili člana uprave ili člana nadzornog odbora kreditne institucije (Prilog 2.),

7) ako su dostupne, preporuke izravno nadređenih osoba u poslodavcu barem za posljednje tri godine,

8) izjava da kandidat za predsjednika ili člana uprave odnosno člana nadzornog odbora kreditne institucije nije počinio kazneno djelo ili prekršaj niti se protiv njega vodi kazneni ili prekršajni postupak,

9) izjava kreditne institucije o postojanju okolnosti koje mogu dovesti do sukoba interesa i poduzete mjere za njegovo smanjenje odnosno otklanjanje na obrascu iz Priloga 3.,

10) izvod iz kaznene i prekršajne evidencije, i to:

– za državljane Republike Hrvatske uvjerenje općinskog suda o tome vodi li se protiv kandidata kazneni postupak, koje nije starije od tri mjeseca i

– za strane državljane podaci o prekršajnoj neosuđivanosti kandidata, o tome vodi li se protiv kandidata kazneni ili prekršajni postupak te o tome je li kandidat pravomoćno osuđen za kazneno djelo, koji nisu stariji od tri mjeseca odnosno, ako to nije moguće, izjava o tome,

11) za kandidata koji se imenuje za predsjednika ili člana uprave program rada iz članka 13. ove Odluke i

12) popis kandidata odabranih za ulazak u uži izbor ili obrazloženje zašto isti nije dostavljen.

PRILOG 2.

UPITNIK
ZA KANDIDATA ZA PREDSJEDNIKA ILI ČLANA UPRAVE ILI ČLANA NADZORNOG ODBORA KREDITNE INSTITUCIJE

(Podaci dani u Upitniku poslovna su tajna Hrvatske narodne banke.)

1. KREDITNA INSTITUCIJA:

2. KANDIDAT SE PREDLAŽE IMENOVATI NA FUNKCIJU:

3. OPĆI PODACI O KANDIDATU:

Ime i prezime (djevojačko prezime):

Ime i prezime oca i majke:

Datum i mjesto rođenja:

Prebivalište ili boravište:

Državljanstvo:

OIB:

Telefon na radnom mjestu:

Telefaks na radnom mjestu:

Elektronička adresa:

4. OBRAZOVANJE (kronološki popis svih stupnjeva obrazovanja s godinom završetka, trajanjem i stečenim akademskim zvanjem)

5. STRUČNO USAVRŠAVANJE (kronološki popis svih oblika stručnog usavršavanja, pri čemu valja navesti teme, organizatore i trajanje, godine polaganja stručnih ispita, certifikata, licencija i slično)

6. RAZINA ZNANJA HRVATSKOG JEZIKA (samo za strane državljane)

7. RADNO ISKUSTVO (kronološki popis svih dosadašnjih poslodavaca i radnih mjesta, odnosno funkcija koje ste obavljali izvan radnog mjesta s naznakom razdoblja u kojima su obavljane pojedine funkcije; za radna mjesta ili funkcije na kojima ste radili odnosno koje ste obnašali u posljednjih 10 godina, navodi se: a) opis poslova koje ste obavljali na tom radnom mjestu ili funkciji, b) organizacijska struktura poslodavca kod kojeg su se poslovi obavljali odnosno funkcija obnašala, c) opseg nadležnosti, ovlasti za odlučivanje i odgovornost te d) broj podređenih zaposlenika)

8. PREPORUKA (navedite ime, funkciju i adresu izravno nadređene osobe kod poslodavca kod koje ste radili u posljednje tri godine, a koja je dala preporuku) ILI OBJAŠNJENJE RAZLOGA NEDOSTUPNOSTI PREPORUKE

9. SUDJELOVANJE U PARNIČNOM ILI UPRAVNOM POSTUPKU (navedite sudjelujete li kao stranka u parničnom ili upravnom postupku koji bi mogao negativno utjecati na Vašu financijsku stabilnost)

10. DOSADAŠNJI PROFESIONALNI RAD I INTEGRITET (navedite jeste li ikad bili otpušteni s posla ili smijenjeni s rukovodeće ili slične pozicije ili Vam je povučeno ovlaštenje za zastupanje kao i razloge koji su doveli do toga).

11. FINANCIJSKO STANJE (opišite svoje financijsko stanje uključujući i informaciju o svojoj imovini, prihodima i financijskim obvezama, nalazite li se na popisu neurednih dužnika (npr. crnoj listi, listi poreznih dužnika Ministarstva financija i sl.) i je li nad Vašom imovinom pokrenut ovršni ili stečajni postupak ili postupak stečaja potrošača)

12. FINANCIJSKI I POSLOVNI REZULTATI (navedite informaciju o financijskim i poslovnim rezultatima trgovačkih društava u kojima ste ili ste bili značajni dioničar ili u kojima imate ili ste imali značajne poslovne udjele odnosno u kojima ste obavljali funkciju člana uprave ili neku drugu rukovodeću funkciju, uključujući i informaciju o tome je li nadležno tijelo utvrdilo da je to društvo počinilo veću nepravilnost u poslovanju ili težu povredu zakona, je li nad tim društvom provedena predstečajna nagodba, pokrenut postupak izvanredne uprave, otvoren stečajni postupak, donesena odluka o prisilnoj likvidaciji, je li mu oduzeto odobrenje za rad ili mu je izrečena mjera za poboljšanje stanja i otklanjanja nezakonitosti i nepravilnosti u poslovanju)

13. PROCJENA PRIMJERENOSTI OD STRANE DRUGOGA NADLEŽNOG TIJELA (navedite je li procjenu Vaše primjerenosti već provelo neko drugo nadležno tijelo, uključujući podatke o tom tijelu i dokaze o rezultatima procjene)

14. POSLOVNI I OSTALI ODNOSI S KREDITNOM INSTITUCIJOM (navedite sve informacije o svim financijskim (npr. krediti ili zajmovi, dionice, poslovni udjeli i sl.) i nefinancijskim interesima ili profesionalnim, poslovnim ili osobnim odnosima Vas i s Vama povezanih osoba i kreditne institucije (uključujući i matično društvo i društvo kći te kreditne institucije) i njezinih članova uprave i nadzornog odbora i nositelja ključnih funkcija, postoji li sukob interesa u odnosu na kreditnu instituciju (uključujući i matično društvo i društvo kći kreditne institucije), je li Vas na funkciju člana nadzornog odbora predložio značajan dioničar, koje su Vaše postojeće financijske obveze prema kreditnoj instituciji, njezinu matičnom društvu i društvima kćerima i navedite odnose s politički izloženim osobama).

15. Navedite sve druge činjenice i okolnosti za koje smatrate da bi mogle biti važne za ocjenu Vaše primjerenosti za obavljanje funkcije predsjednika ili člana uprave ili člana nadzornog odbora kreditne institucije.

Izjavljujem da su svi odgovori istiniti i potpuni u granicama mojih saznanja te da nisam zatajio nikakvu informaciju koja bi mogla utjecati na odluku Hrvatske narodne banke.

Obvezujem se da ću Hrvatsku narodnu banku izvijestiti o svim promjenama koje bi mogle značajno utjecati na izdavanje suglasnosti za imenovanje.

Mjesto i datumPotpis kandidata


PRILOG 3.

IZJAVA
DA KANDIDAT ZA PREDSJEDNIKA ILI ČLANA
UPRAVE ODNOSNO ČLANA NADZORNOG ODBORA
KREDITNE INSTITUCIJE NIJE POČINIO KAZNENO
DJELO ILI PREKRŠAJ NITI SE PROTIV NJEGA VODI
KAZNENI ILI PREKRŠAJNI POSTUPAK

(Podaci dani u Izjavi poslovna su tajna Hrvatske narodne banke.)

Ime i prezime: _______________________________________

Datum i mjesto rođenja: ________________________________

OIB: ______________________________________________

Prebivalište: _________________________________________

1. Jeste li pravomoćno osuđeni za jedno ili više kaznenih dijela navedenih u članku 25. stavku 2. točki 1. podtočki i) Zakona o kreditnim institucijama?DA/NE
2. Jeste li pravomoćno osuđeni za bilo koje drugo kazneno djelo?DA/NE
3. Jeste li pravomoćno osuđeni za neki od prekršaja?DA/NE
4. Je li protiv Vas pokrenuta istraga ili se vodi kazneni postupak?DA/NE
5. Vodi li se protiv Vas prekršajni postupak?DA/NE
6. Je li protiv Vas izrečena sigurnosna ili neka druga mjera ili prekršajna sankcija i vode li nadležna nadzorna tijela ili sudovi postupke protiv Vas zbog nepravilnosti ili nepridržavanja bilo kojih propisa kojima se uređuje bankovna, financijska ili osiguravateljska djelatnost ili kojima se uređuje tržište kapitala, vrijednosni papiri ili platni promet, propisa kojima se uređuje pružanje financijskih usluga, zaštita potrošača ili bilo kojih drugih relevantnih propisa?DA/NE
7. Vodi li se protiv Vas neki drugi postupak koji bi mogao negativno utjecati na Vašu financijsku stabilnost?DA/NE


Ako je na bilo koje od gore navedenih pitanja odgovor potvrdan, molimo Vas da navedete pojedinosti:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mjesto i datumPotpis kandidata


PRILOG 4.

OBRAZAC PROCJENE PRIMJERENOSTI PREDSJEDNIKA UPRAVE, ČLANA UPRAVE I ČLANA NADZORNOG ODBORA

Kreditna institucija dužna je u Obrascu procjene primjerenosti izvršiti procjenu primjerenosti kandidata najmanje prema sljedećim kriterijima:

Obrazac procjene primjernosti
(kriterij primjerenosti)(dokument ili informacije kojim se dokazuje ispunjenje kriterija)(obrazloženje procjene ispunjenja svakoga propisanoga kriterija)
1) Dobar ugled, savjesnost i poštenje (članak 4. Odluke)
(a) neosuđivanost za kaznena djela iz članka 25. stavka 2. Zakona o kreditnim institucijama / kaznena djela koja u svojem opisu odgovaraju kaznenim djelima iz članka 25. stavka 2. Zakona o kreditnim institucijama (članak 4. stavak 1. točka 1. Odluke)
(b) neosuđivanost za bilo koje kazneno djelo koje nije navedeno u članku 25. stavku 2. Zakona o kreditnim institucijama (članak 4. stavak 1. točka 2. Odluke)
(c) nevođenje kaznenog postupka (članak 4. stavak 1. točka 2. Odluke)
(d) mjere, sankcije, istrage, postupci koje protiv kandidata vode nadležna nadzorna tijela ili sudovi zbog nepravilnosti ili nepridržavanja propisa (članak 4. stavak 1. točka 3. Odluke)
(e) rukovođenje društvom koje je pravomoćno osuđeno, protiv kojeg su izrečene mjere ili se vode postupci i ostale radnje (članak 4. stavak 1. točka 4.)
(f) dosadašnji rad i profesionalni integritet (članak 4. stavak 1. točka 5. Odluke)
(g) poslovni rezultati kandidata (članak 4. stavak 1. točka 6. Odluke)
(h) financijska stabilnost kandidata (članak 4. stavak 1. točka 7. Odluke)
(i) drugi razlozi za sumnju (članak 4. stavak 1. točka 8. Odluke)
2) Stručna znanja i sposobnosti (članak 5. Odluke)
(a) odgovarajuće stručno znanje (završeni diplomski studij i navesti iz kojeg relevantnog područja) (članak 5. stavci 1. i 2. Odluke)
(b) stručno usavršavanje kandidata uključujući kronološki popis svih oblika stručnog usavršavanja (navesti teme, organizatore i trajanje, godine polaganja stručnih ispita, certifikate, diplome, licence i slično) (članak 5. stavak 3. Odluke)
3) Iskustvo (članak 6. i 8. Odluke)
(a) odgovarajuće iskustvo u skladu s člankom 6. stavcima od 1. do 7. odnosno člankom 8. Odluke
(b) opis funkcije na kojoj je stečeno iskustvo uključujući i kriterije iz članka 6. stavka 7. Odluke
4) Neovisnost mišljenja i sukob interesa (članak 7. Odluke)
(a) posjedovanje skupa osobina koje čine neovisno mišljenje (članak 7. stavci 1. i 2. Odluke)
(b) nepostojanje situacije opisane u članku 7. stavku 3. Odluke (sukob interesa kojim se ne može upravljati)
(c) analiza postojanja sukoba interesa na temelju situacija iz članka 7. stavka 5. i mjere za smanjenje odnosno otklanjanje sukoba interesa ako je utvrđeno postojanje sukoba interesa kojim je moguće upravljati
5) Posvećenost ispunjavanju dužnosti (članak 10. Odluke)
(a) analiza ispunjava li kandidat navedeni kriterij na temelju kriterija iz članka 10. stavka 2. Odluke
(b) broj, vrsta i opis funkcija koje kandidat istodobno obnaša
6) Neovisnost člana nadzornog odbora (članak 9. Odluke) – ispunjava se samo za neovisne članove nadzornog odbora
analiza ispunjava li kandidat uvjete za neovisnog člana nadzornog odbora iz članka 9. Odluke

7) Kolektivna primjerenost

procjena kreditne institucije o kolektivnoj primjerenosti uprave i nadzornog odbora te načinu na koji se kandidat uklapa u kolektivnu primjerenost uprave ili nadzornog odbora kao i navođenje i opis metodologije kojom se kreditna institucija koristila pri procjeni kolektivne primjerenosti uprave i nadzornog odbora