NN 96/2018 (31.10.2018.), Zakon o obavljanju studentskih poslova

Hrvatski sabor

1851

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O OBAVLJANJU STUDENTSKIH POSLOVA

Proglašavam Zakon o obavljanju studentskih poslova, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 19. listopada 2018.

Klasa: 011-01/18-01/115

Urbroj: 71-06-01/1-18-2

Zagreb, 25. listopada 2018.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O OBAVLJANJU STUDENTSKIH POSLOVA

Predmet Zakona

Članak 1.

Ovim Zakonom uređuju se prava i obveze izvođača, posrednika i naručitelja posla tijekom obavljanja studentskoga posla te ostala pitanja vezana uz obavljanje studentskih poslova.

Osnovne odredbe

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju sljedeće značenje:

1. student je osoba koja pohađa preddiplomski sveučilišni studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, diplomski sveučilišni studij, kratki stručni studij, preddiplomski stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj i građanin je Republike Hrvatske i građanin Europske unije s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji studira na visokom učilištu izvan Republike Hrvatske ili student na razmjeni za vrijeme studiranja u Republici Hrvatskoj, a koji nema zasnovan radni odnos i/ili ne obavlja samostalnu djelatnost obrta, slobodnog zanimanja i/ili poljoprivrede i šumarstva. U smislu ovoga Zakona i propisa kojima je uređeno oporezivanje dohotka, izjednačeni su u pravima i obvezama redoviti studenti i izvanredni studenti koji nemaju zasnovan radni odnos i/ili ne obavljaju samostalnu djelatnost obrta, slobodnog zanimanja i/ili poljoprivrede i šumarstva

2. druga osoba je osoba u postupku upisa na studij ili osoba koja je završila studij na visokom učilištu u Republici Hrvatskoj, a nema zasnovan radni odnos ili građanin Europske unije s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji je završio studij na visokom učilištu izvan Republike Hrvatske, a nema zasnovan radni odnos. Prava na temelju ovoga Zakona druga osoba može ostvarivati najdulje tri mjeseca od završetka školske godine u kojoj je završila srednjoškolsko obrazovanje odnosno najdulje do kraja akademske godine u kojoj je završila studij ili do isteka razdoblja od tri mjeseca od završetka studija

3. naručitelj posla je fizička osoba koja je registrirana za obavljanje djelatnosti ili pravna osoba koja je s izvođačem sklopila ugovor o obavljanju studentskoga posla i za koju izvođač obavlja taj posao

4. izvođač je student ili druga osoba koja je s naručiteljem posla i posrednikom sklopila ugovor o obavljanju studentskoga posla i koja za naručitelja posla obavlja taj posao

5. posrednik je studentski centar ili visoko učilište koje ima centar za studentski standard kao ustrojstvenu jedinicu, a koja ima rješenje o odobrenju djelatnosti posredovanja koje je izdalo ministarstvo nadležno za visoko obrazovanje (u daljnjem tekstu: Ministarstvo)

6. podružnica je u sudski registar upisana podružnica ustanove koja ima rješenje o odobrenju djelatnosti posredovanja koje je izdalo Ministarstvo.

Rodna jednakost

Članak 3.

Izrazi koji se koriste u ovome Zakonu, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Evidencije i čuvanje dokumentacije

Članak 4.

(1) Naručitelj posla dužan je voditi evidenciju o izvođačima na način kako je to uređeno za studente koji kod poslodavaca rade preko ovlaštenog posrednika, u smislu općih propisa o radu.

(2) Naručitelj posla dužan je čuvati dokumentaciju o sklopljenom ugovoru i ispravama vezanim uz isplatu naknada utvrđenim ovim Zakonom.

(3) Naručitelj posla dužan je inspektoru rada na njegov zahtjev dostaviti podatke iz stavaka 1. i 2. ovoga članka.

Članak 5.

(1) Posrednik je dužan u elektroničkoj bazi voditi evidenciju o izvođačima, naručiteljima posla, izdanim ugovorima i računima te evidenciju o visini naknade izvođaču.

(2) Naručitelj posla dužan je posredniku na njegov zahtjev dostaviti podatke iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Posrednik je dužan Ministarstvu i inspektoru rada na njihov zahtjev dostaviti podatke iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Posrednik je dužan na svojim mrežnim stranicama objaviti godišnji izvještaj o naručiteljima posla, o broju posredovanja i o ukupno ostvarenoj naknadi u svrhu poboljšanja studentskoga standarda te ga dostaviti Ministarstvu do 1. ožujka sljedeće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

Članak 6.

(1) Posrednik je dužan čuvati podatke iz članka 5. stavka 1. ovoga Zakona najmanje šest godina, a i dulje ako je to propisano posebnim propisom.

(2) Posrednik daje na uvid podatke iz članka 5. stavka 1. ovoga Zakona samo naručitelju posla za koji je posredovao i izvođaču u dijelu koji se odnosi na izvođača osobno, na njegov zahtjev, te nadležnom inspektoru i drugim tijelima sukladno posebnim propisima.

(3) Posrednik je dužan izdati potvrdu izvođaču na njegov zahtjev o svim posredovanjima koja je za njega obavio, a u svrhu dokaza o obavljenim studentskim poslovima i stečenom iskustvu na njima.

(4) Svi podaci koje posrednik prikuplja mogu se obrađivati i dostavljati drugim osobama isključivo u skladu s propisima kojima se regulira obrada i zaštita osobnih podataka.

Uvjeti za obavljanje djelatnosti posredovanja

Članak 7.

(1) Djelatnost posredovanja pri obavljanju studentskih poslova može obavljati studentski centar koji je osnovan kao ustanova od visokog učilišta na području jedinice lokalne samouprave u kojoj je sjedište tog visokog učilišta ili njegove sastavnice, ili visoko učilište koje ima centar za studentski standard kao ustrojstvenu jedinicu, a koji ima rješenje o odobrenju djelatnosti posredovanja koje je izdalo Ministarstvo.

(2) Ustanove iz stavka 1. ovoga članka zahtjev za odobrenjem djelatnosti posredovanja s dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta i popisom svih lokacija na kojima se namjerava obavljati djelatnost posredovanja podnose Ministarstvu.

(3) Rješenje o odobrenju djelatnosti posredovanja iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo će izdati u roku od 60 dana od dana predaje urednog zahtjeva ustanovi koja ispunjava sljedeće opće uvjete:

1. ima odgovarajući prostor i opremu za obavljanje djelatnosti

2. ima odgovarajući broj zaposlenika za obavljanje djelatnosti razmjerno broju studenata u mjestu izvođenja djelatnosti

3. podmiruje obveze za poreze, doprinose i druga javna davanja.

(4) Osim općih uvjeta iz stavka 3. ovoga članka, ustanove moraju u trenutku podnošenja prvog zahtjeva ispuniti i sljedeće uvjete:

1. imati minimalno 10 % izgrađenih i stavljenih u funkciju smještajnih jedinica od ukupnoga broja redovitih studenata koji studiraju izvan mjesta prebivališta u mjestu u kojem se nalazi sjedište posrednika

2. osiguravati uslugu studentske prehrane s minimalno 2,5 % sjedećih mjesta u odnosu na broj redovitih studenata koji studiraju u mjestu u kojem se nalazi sjedište posrednika, u studentskome restoranu u vlasništvu ili najmu posrednika ili učilišta koje je osnivač posrednika.

(5) Mišljenje o ispunjavanju uvjeta daje Povjerenstvo koje odlukom imenuje ministar nadležan za visoko obrazovanje (u daljnjem tekstu: ministar).

(6) Povjerenstvo iz stavka 5. ovoga članka čini sedam članova, od kojih su dva predstavnika Ministarstva, dva člana predlaže Hrvatski studentski zbor, dva člana predlaže Zajednica studentskih centara Republike Hrvatske te jednog člana Rektorski zbor Republike Hrvatske.

(7) Na temelju pozitivnog mišljenja Povjerenstva iz stavka 5. ovoga članka Ministarstvo donosi rješenje o odobrenju djelatnosti posredovanja na lokacijama u skladu sa zaprimljenim zahtjevom na rok od pet godina.

(8) Zahtjev za ponovno izdavanje rješenja o odobrenju djelatnosti posredovanja podnosi se svakih pet godina, najkasnije 60 dana prije isteka roka na koji je izdano važeće rješenje.

(9) Osim općih uvjeta iz stavka 3. ovoga članka, ustanove iz stavka 1. ovoga članka moraju u trenutku podnošenja ponovnog zahtjeva ispuniti i sljedeće uvjete:

1. imati minimalno 12 % izgrađenih i stavljenih u funkciju smještajnih jedinica od ukupnoga broja redovitih studenata koji studiraju izvan mjesta prebivališta u mjestu u kojem se nalazi sjedište posrednika

2. osiguravati uslugu studentske prehrane s minimalno 5 % sjedećih mjesta u odnosu na broj redovitih studenata koji studiraju u mjestu u kojem se nalazi sjedište posrednika, u studentskome restoranu u vlasništvu ili najmu posrednika ili učilišta koje je osnivač posrednika.

(10) Nove podružnice mogu se osnivati u jedinici lokalne samouprave u kojoj postoji visoko učilište, a u kojoj ne postoji studentski centar niti visoko učilište koje ima centar za studentski standard kao ustrojstvenu jedinicu niti postojeća podružnica drugog studentskog centra.

(11) U slučaju negativnog mišljenja Povjerenstva iz stavka 5. ovoga članka Ministarstvo će donijeti rješenje o odbijanju zahtjeva za obavljanje djelatnosti posredovanja.

(12) Protiv rješenja kojim je odlučeno o zahtjevima iz stavaka 2. i 8. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(13) O izdanim rješenjima Ministarstvo vodi evidenciju koja je dostupna na mrežnim stranicama Ministarstva.

(14) Ministar pravilnikom detaljnije propisuje uvjete iz stavka 3. ovoga članka.

Djelatnost posredovanja

Članak 8.

Posredovanje pri obavljanju studentskih poslova uključuje:

1. obavljanje poslova analize i obrade tržišta rada, pronalazak posla i kontakt s naručiteljima posla te dogovor oko uvjeta obavljanja posla s naručiteljem posla

2. upućivanje izvođača na obavljanje posla kod naručitelja posla

3. vođenje propisanih evidencija iz članka 5. stavka 1. ovoga Zakona

4. kontrolu obračuna naknade za obavljanje studentskoga posla, propisanih doprinosa i naknada za posredovanje

5. dostavu računa naručitelju posla te njegovu naplatu

6. isplatu punog iznosa naknade izvođaču te uplatu doprinosa na temelju posebnih propisa.

Obveze posrednika

Članak 9.

(1) Posrednik mora na ulazu u prostor u kojem se obavlja djelatnost istaknuti ploču da se u tom prostoru obavlja djelatnost posredovanja.

(2) Posrednik je dužan djelatnost posredovanja pri obavljanju studentskih poslova obavljati tako da ne izazove poremećaje na tržištu rada i ne ugrozi prava radnika.

(3) Posrednik je dužan podupirati zastupljenost studenata na tržištu rada radi razvoja studentskoga standarda.

(4) Posrednik je dužan svojim općim aktima utvrditi opće uvjete poslovanja o kojima je obvezan obavijestiti naručitelja posla i izvođača, a koji su sastavni dio ugovora o obavljanju studentskoga posla.

(5) Opće uvjete poslovanja iz stavka 4. ovoga članka posrednik je dužan učiniti javno dostupnima i objaviti ih na svojim mrežnim stranicama.

(6) Posrednik je dužan osigurati izvođača za slučaj ozljede na radu.

(7) Ako nastupi slučaj iz stavka 6. ovoga članka, naručitelj posla dužan je odmah o tome obavijestiti posrednika koji je dužan obavijestiti osiguravajuće društvo s kojim je ugovorio policu osiguranja te zastupati izvođača u postupku ostvarivanja njegovih prava iz osiguranja.

(8) Posrednik je dužan zaštititi izvođača i pružiti mu pravnu pomoć i zaštitu u vezi s ostvarivanjem svih prava iz ugovora.

(9) Posrednik je dužan naknadu za obavljeni studentski posao po uplati naručitelja posla najkasnije u roku od tri radna dana od dana uplate sredstava na račun posrednika doznačiti na račun izvođača.

(10) Ako naručitelj posla ne isplati naknadu za obavljeni studentski posao, posrednik ima obvezu i pravo zastupati izvođača u potraživanju naknade i poduzeti sve pravne radnje da se račun naplati od naručitelja posla i naknada isplati izvođaču.

(11) U svrhu ostvarenja prava na naknadu za obavljeni studentski posao, kada naručitelj posla ne dostavi ovjereni ugovor, posrednik najkasnije 15 dana od očekivanoga završetka studentskoga posla šalje opomenu naručitelju posla.

(12) Na zahtjev posrednika naručitelj posla dostavit će ugovor sa svim potrebnim podacima za isplatu naknade, utvrđivanje obveza u vezi s predmetnim ugovorom te je obvezan dostaviti dokaz o uplati naknade, i to u roku od 15 dana nakon što je zaprimio opomenu.

(13) Ako naručitelj posla ne izvrši isplatu nakon zaprimljene opomene, posrednik je dužan pokrenuti postupak prisilne naplate u roku od 15 dana.

(14) Ako naručitelj posla ne isplati naknadu izvođaču za obavljeni studentski posao u roku u kojem su poduzete sve pravne radnje iz stavka 12. ovoga članka, posrednik solidarno odgovara za obveze naručitelja posla prema izvođaču te mu je dužan isplatiti naknadu iz vlastitih sredstava.

(15) Obveza iz stavka 13. ovoga članka isključuje se ako je posrednik prije sklapanja ugovora pisano upozorio izvođača na učestalo neplaćanje naknade izvođačima od naručitelja posla.

Uvjeti za obavljanje studentskoga posla

Članak 10.

(1) Student može sklopiti ugovor za obavljanje studentskoga posla (u daljnjem tekstu: ugovor) za vrijeme studiranja od dana upisa na visoko učilište.

(2) Pravo na sklapanje ugovora ne može biti duže od dvostrukog vremena trajanja studija na prvoj i drugoj razini.

(3) Posrednik može posredovati za studenta upisanog u tekuću akademsku godinu koji je u prethodnoj akademskoj godini ostvario najmanje 1 ECTS bod.

(4) Uvjet iz stavka 3. ovoga članka ne primjenjuje se na studenta koji upisuje prvu godinu studija i studenta koji je u prethodnoj akademskoj godini imao opravdan prekid studija.

(5) Posrednik ne može posredovati za studenta koji je dva puta promijenio studijski program i treći puta upisuje prvu godinu iste razine.

(6) Status studenta koji studira na visokom učilištu u Republici Hrvatskoj dokazuje se uvidom u elektroničke evidencije podataka o studentima u Informacijskom sustavu visokih učilišta (ISVU) i Informacijskom sustavu studentskih prava (ISSP).

(7) Status studenta koji studira na visokom učilištu izvan Republike Hrvatske dokazuje se potvrdom matičnoga visokog učilišta na kojem studira.

(8) Status druge osobe dokazuje se javnom ispravom o završenom srednjoškolskom obrazovanju odnosno potvrdom visokog učilišta o završetku studija odnosno potvrdom o završetku studija matičnoga visokog učilišta na kojem je završio studij.

(9) Provjeru radnoga statusa studenta iz stavaka 6. i 7. ovoga članka i druge osobe iz stavka 8. ovoga članka obavlja posrednik uvidom u podatke nadležne službe za mirovinsko osiguranje.

(10) Student i druga osoba iz stavka 8. ovoga članka moraju biti nositelji prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja, što se dokazuje zdravstvenom iskaznicom ili preslikom prijave na obvezno zdravstveno osiguranje.

Ugovor o obavljanju studentskoga posla

Članak 11.

(1) Ugovor se sklapa prije početka obavljanja studentskoga posla, između izvođača, posrednika i naručitelja posla.

(2) Ugovorom se izvođač obvezuje obavljati određeni posao, naručitelj posla obvezuje se platiti naknadu za obavljeni studentski posao, naknadu posredniku te doprinose prema posebnim propisima, a posrednik se obvezuje obaviti djelatnost posredovanja i isplatiti doznačena sredstva naknade za račun izvođača.

(3) Ugovor mora sadržavati:

1. broj rješenja odnosno odluke kojom je izdana dozvola odnosno odobrenje za posredovanje

2. ime, prezime i OIB izvođača

3. broj studentske iskaznice, kada je primjenjivo

4. puni naziv, sjedište i OIB naručitelja posla i posrednika

5. podatke o vrsti posla i mjestu obavljanja posla

6. podatke o početku i očekivanom trajanju posla

7. podatke o netocijeni sata posla ili količine posla

8. podatke o doprinosima prema posebnim propisima

9. podatke o uvećanju naknade i iznosu naknade.

(4) Ugovor se zaključuje na obrascu koji se može izdati, popuniti i potpisati u pisanome ili elektroničkome obliku.

(5) Ugovor zaključen u elektroničkome obliku može se potpisati samo naprednim elektroničkim potpisom.

(6) Ugovor se sastavlja u tri istovjetna primjerka, za svakog potpisnika po jedan.

(7) Ugovor se zaključuje za svaki kalendarski mjesec i uvjet je za početak obavljanja studentskoga posla.

(8) Iznimno od stavka 7. ovoga članka, ugovor se može zaključiti i za razdoblje dulje od mjesec dana, a najduže do 45 dana, uz navođenje razloga za njegovo trajanje dulje od mjesec dana.

(9) Posrednik je dužan obrazac ugovora izdati izvođaču na njegov zahtjev te ga potpisati nakon unosa podataka iz stavka 3. ovoga članka.

(10) Na zahtjev nadležnog inspektora posrednik mu je u roku od 48 sati dužan dostaviti ugovor u digitalnom obliku.

(11) Izvođač i naručitelj posla nakon obavljenoga posla prema prethodno potpisanome ugovoru potpisuju izjavu kojom potvrđuju konačan broj sati ili dana obavljanja posla.

(12) Ministar pravilnikom propisuje oblik obrasca ugovora te oblik i način dostavljanja podataka iz stavka 3. ovoga članka.

Naknade i doprinosi

Članak 12.

(1) Ugovor je vjerodostojna isprava za obračun i naplatu:

1. naknade za obavljeni studentski posao

2. doprinosa prema posebnim propisima

3. naknade posredniku, koja iznosi 12 % netoiznosa naknade izvođaču – za podmirivanje troškova posredovanja i poboljšanje studentskoga standarda (poboljšanje u djelatnosti smještaja studenata, za poboljšanje u djelatnosti studentske prehrane te za kulturne i sportske aktivnosti isključivo namijenjene studentima)

4. naknade posredniku, koja iznosi 0,5 % netoiznosa naknade izvođaču – u svrhu financiranja kulturnih, sportskih, znanstvenih i edukacijskih aktivnosti koje isključivo provode studenti i studentske organizacije te su isključivo namijenjene studentima.

(2) Minimalna naknada za obavljanje studentskih poslova po satu izračunava se tako da se iznos minimalne brutoplaće u Republici Hrvatskoj, sukladno posebnome propisu, podijeli sa 160.

(3) Ministar za svaku kalendarsku godinu donosi odluku o iznosu minimalne naknade iz stavka 2. ovoga članka, u roku od 15 dana nakon što Vlada Republike Hrvatske donese uredbu o visini minimalne plaće.

(4) Posrednik može jedino od naručitelja posla naplatiti naknadu za uslugu svojeg posredovanja pri obavljanju studentskih poslova.

(5) Ukupan iznos koji plaća naručitelj posla izračunava se tako da se na ukupni iznos netonaknade izvođača obračunava postotak zakonom propisanih doprinosa i postotak naknada za posredovanje.

(6) Pod netonaknadom izvođača podrazumijeva se ostvareni primitak izvođača za obavljeni posao.

(7) Naknada izvođaču za obavljeni posao oporeziva je prema važećim zakonima i podzakonskim propisima.

Prava i obveze izvođača i naručitelja posla

Članak 13.

(1) Naručitelj posla obvezan je posredniku za račun izvođača za obavljeni posao isplatiti naknade, a izvođač je obvezan prema uputama koje naručitelj posla daje, u skladu s naravi i vrstom posla, osobno obavljati preuzeti posao.

(2) Naručitelj posla dužan je posredniku za račun izvođača isplatiti naknade za obavljeni posao najkasnije 15 dana od završetka posla.

(3) Izvođač ima pravo na 50-postotno uvećanje naknade za sate rada u dane državnoga blagdana, za rad noću, za prekovremeni rad i za rad nedjeljom.

(4) Izvođač ima pravo i na naknadu putnih troškova, naknadu za topli obrok i druge naknade ako su ugovorene.

(5) Naručitelj posla ima pravo pobliže odrediti mjesto i način obavljanja posla, poštujući pritom prava i dostojanstvo izvođača.

(6) Naručitelj posla koji je kao poslodavac poslovno uvjetovanim otkazom otkazao radniku ne smije šest mjeseci od dana dostave odluke o otkazu ugovora o radu radniku za tu vrstu poslova s izvođačem sklopiti ugovor o obavljanju studentskih poslova.

(7) Ako u roku iz stavka 6. ovoga članka nastane potreba zapošljavanja zbog obavljanja istih poslova, a radnik kojemu je naručitelj posla otkazao zbog poslovno uvjetovanih razloga ne prihvati sklapanje ugovora o radu, naručitelj posla može sklopiti ugovor.

(8) Naručitelj posla dužan je osigurati izvođaču uvjete za obavljanje studentskih poslova na siguran način i na način koji ne ugrožava zdravlje izvođača, u skladu s propisima kojima se uređuje zaštita na radu i drugim propisima.

(9) Naručitelj posla dužan je zaštititi dostojanstvo izvođača za vrijeme obavljanja posla od postupanja nadređenih, suradnika i osoba s kojima izvođač redovito dolazi u doticaj u obavljanju svojih poslova, ako je takvo postupanje neželjeno i u suprotnosti s ovim Zakonom i drugim propisima kojima se uređuje zaštita dostojanstva radnika.

(10) U slučaju nastanka okolnosti iz stavka 9. ovoga članka izvođač se može obratiti osobi koju je ovlastio naručitelj posla za zaprimanje i rješavanje pritužbi vezanih za zaštitu dostojanstva pri obavljanju studentskih poslova.

(11) Izvođač koji obavlja studentske poslove može te poslove obavljati samostalno i bez nazočnosti naručitelja posla.

(12) Izvođač koji obavlja studentski posao najmanje šest sati dnevno ima svakog dana obavljanja posla pravo na plaćeni odmor od najmanje trideset minuta.

Prihod od posredovanja

Članak 14.

(1) Posrednik je dužan voditi brigu o unaprjeđenju i razvoju svojih djelatnosti i poboljšanju životnoga standarda studenata.

(2) Naknade za posredovanje pri obavljanju studentskih poslova iz članka 12. stavka 1. točke 3. ovoga Zakona posrednik je dužan koristiti namjenski za podmirivanje troškova posredovanja i poboljšanje studentskoga standarda tako da se prihod od naknade za posredovanje koristi za poboljšanje u djelatnosti smještaja studenata, za poboljšanje u djelatnosti studentske prehrane te za kulturne i sportske aktivnosti isključivo namijenjene studentima.

(3) Naknade za posredovanje pri obavljanju studentskih poslova iz članka 12. stavka 1. točke 4. ovoga Zakona posrednik je dužan koristiti namjenski u svrhu financiranja kulturnih, sportskih, znanstvenih i edukacijskih aktivnosti koje isključivo provode studenti i studentske organizacije te su isključivo namijenjene studentima.

(4) Na temelju javnog poziva naknade raspodjeljuje povjerenstvo koje čini pet članova, od kojih tri imenuje studentski zbor visokog učilišta osnivača posrednika, a dva člana imenuje posrednik.

(5) Posrednik je dužan objaviti kriterije i postupak odabira aktivnosti iz stavka 3. ovoga članka.

(6) Nadzor nad ostvarivanjem i korištenjem naknade za posredovanje pri obavljanju studentskih poslova provodi Ministarstvo.

(7) Posrednik je dužan svake godine, najkasnije do 1. ožujka, objaviti na svojim mrežnim stranicama podatke o raspodjeli i namjenskom korištenju prihoda od posredovanja pri obavljanju studentskih poslova te dostaviti pisano izvješće Ministarstvu i završni račun za prethodnu kalendarsku godinu.

Nadzor

Članak 15.

Nadzor nad zakonitošću rada i općih akata posrednika obavlja Ministarstvo.

Inspekcijski nadzor

Članak 16.

(1) Inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega, a koji se odnose na rad izvođača za naručitelje posla, provode inspektori i drugi ovlašteni službenici nadležni za nadzor propisa iz područja rada, poreza, prireza i doprinosa, u skladu s posebnim propisima, a nadzor odredbi koje se odnose na obavljanje posredovanja pri obavljanju studentskih poslova provodi Ministarstvo.

(2) Postupak inspekcijskog nadzora iz stavka 1. ovoga članka može se pokrenuti i po obavijesti izvođača, naručitelja posla ili posrednika.

Prekršajne odredbe

Članak 17.

(1) Novčanom kaznom u iznosu do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj posrednik koji:

1. na ulazu u prostor u kojem se obavlja djelatnost ne istakne ploču s naznakom da se u tom prostoru obavlja djelatnost posredovanja, sukladno članku 9. stavku 1. ovoga Zakona

2. svojim općim aktima ne utvrdi opće uvjete poslovanja o kojima je obvezan obavijestiti naručitelje posla i izvođače, a koji su sastavni dio ugovora, sukladno članku 9. stavku 4. ovoga Zakona

3. svoje opće uvjete poslovanja iz članka 9. stavka 4. ovoga Zakona ne učini javno dostupnima i ne objavi ih na svojim mrežnim stranicama (članak 9. stavak 5.)

4. po uplati naručitelja odmah, a najkasnije u roku od tri radna dana od dana uplate sredstava na račun posrednika ne doznači sredstva na račun izvođača (članak 9. stavak 9.)

5. posreduje za studenta upisanog u tekuću akademsku godinu koji u prethodnoj akademskoj godini nije ostvario najmanje 1 ECTS bod (članak 10. stavak 3.)

6. posreduje za studenta koji je dva puta promijenio studijski program i treći put upisuje studijski program (članak 10. stavak 5.)

7. ne dostavi u propisanome roku nadležnom inspektoru ugovor u digitalnom obliku (članak 11. stavak 10.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj naručitelj posla koji je pravna osoba te novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 kuna naručitelj posla koji je fizička osoba, a koji ne zaštiti dostojanstvo izvođača za vrijeme obavljanja posla od postupanja nadređenih, suradnika i osoba s kojima izvođač redovito dolazi u doticaj u obavljanju svojih poslova, ako je takvo postupanje neželjeno i u suprotnosti s ovim Zakonom i drugim propisima kojima se uređuje zaštita dostojanstva radnika (članak 13. stavak 9.).

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj posrednik koji ne ispuni svoju obvezu iz članka 14. stavka 5. ovoga Zakona, odnosno ako ne objavi kriterije i postupak odabira aktivnosti iz članka 14. stavka 3. ovoga Zakona.

(4) Novčanom kaznom u iznosu od 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj posrednik koji ne ispuni svoju obvezu iz članka 14. stavka 7. ovoga Zakona, kao i kada je iz dostavljenog izvješća vidljivo da posrednik postupa protivno odredbama članka 14. stavaka 2. ili 3. ovoga Zakona.

(5) Novčanom kaznom u iznosu od 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj naručitelj posla koji je pravna osoba te novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 kuna naručitelj posla koji je fizička osoba, a koji ne izvrši isplatu naknada i doprinosa iz članka 12. stavka 1. ovoga Zakona.

(6) Novčanom kaznom u iznosu od 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj naručitelj posla koji je pravna osoba te novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 kuna naručitelj posla koji je fizička osoba, a koji na ugovoru iskazuje neistinite podatke o netocijeni sata posla, količini posla ili neistinito prikazuje podatke o broju sati izvršenoga rada izvođača.

(7) Novčanom kaznom u iznosu od 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj naručitelj posla koji je pravna osoba te novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 kuna naručitelj posla koji je fizička osoba, a koji izvođaču ne omogući korištenje plaćenog odmora na način i pod uvjetima propisanim člankom 13. stavkom 12. ovoga Zakona.

(8) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavaka 1. – 7. ovoga članka i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(9) Posredniku koji ne ispuni svoju obvezu iz članka 9. stavka 9. ovoga Zakona može se izreći zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti posredovanja do jedne godine.

(10) Izvođaču koji zlouporabi ugovor tako da omogući obavljanje posla osobama koje nisu potpisnici ugovora može se izreći zaštitna mjera zabrane korištenja usluga posredovanja do jedne godine, kao i novčana kazna u iznosu vrijednosti obavljenoga posla definiranoga ugovorom, a koja ne može iznositi više od 50.000,00 kuna.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 18.

(1) Ustanove koje u trenutku stupanja na snagu ovoga Zakona, u skladu s Pravilnikom o posredovanju pri zapošljavanju redovitih studenata (»Narodne novine«, br. 16/96., 125/97., 37/06., 59/07. i 30/08.), obavljaju djelatnost posredovanja nastavljaju obavljati djelatnost posredovanja uz uvjet da u roku od najkasnije pet godina od dana stupanja na snagu ovoga Zakona podnesu zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju djelatnosti posredovanja.

(2) Ustanove iz stavka 1. ovoga članka dužne su najkasnije u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uskladiti svoje poslovanje s ostalim odredbama ovoga Zakona.

Članak 19.

(1) Ministar će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti pravilnike iz članka 7. stavka 14. i članka 11. stavka 12. ovoga Zakona i odluku iz članka 12. stavka 3. ovoga Zakona.

(2) Povjerenstvo iz članka 7. stavka 5. ovoga Zakona ministar će imenovati u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 20.

(1) Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Pravilnik o posredovanju pri zapošljavanju redovitih studenata (»Narodne novine«, br. 16/96., 125/97., 37/06., 59/07. i 30/08.).

(2) Svi postupci posredovanja započeti na temelju Pravilnika o posredovanju pri zapošljavanju redovitih studenata (»Narodne novine«, br. 16/96., 125/97., 37/06., 59/07. i 30/08.) dovršit će se prema odredbama toga Pravilnika.

Članak 21.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-01/70

Zagreb, 19. listopada 2018.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.