NN 106/2018 (30.11.2018.), Zakon o zakladama

Hrvatski sabor

2056

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O ZAKLADAMA

Proglašavam Zakon o zakladama, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 21. studenoga 2018.

Klasa: 011-01/18-01/133

Urbroj: 71-06-01/1-18-2

Zagreb, 26. studenoga 2018.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON O ZAKLADAMA

I. OPĆE ODREDBE

Područje primjene Zakona

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje osnivanje, pravni položaj, djelovanje, upis, ustrojstvo, djelatnost, imovina, statusne promjene i prestanak zaklada, upis i prestanak stranih zaklada te nadzor nad radom zaklada i stranih zaklada.

Pojam zaklade

Članak 2.

(1) U smislu ovoga Zakona zaklada je imovina namijenjena da sama odnosno prihodima što ih stječe trajno služi ostvarivanju neke općekorisne svrhe ili dobrotvorne svrhe.

(2) Zaklada je neprofitna pravna osoba bez članova.

(3) Izrazi koji se koriste u ovome Zakonu i propisima koji se donose na temelju njega, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Svrha zaklade

Članak 3.

(1) Općekorisna svrha, u smislu ovoga Zakona, je ona svrha ispunjavanjem koje se unapređuju građanska i ljudska prava i slobode, demokratske institucije društva, razvoj društva i lokalnih zajednica, zaštita okoliša i prirode i održivi razvoj, međunarodna razvojna pomoć i suradnja te kulturna, prosvjetna, znanstvena, duhovna, športska, zdravstvena, humanitarna, socijalna ili koja druga društvena djelatnost kojom se promiče opća korist i djelovanje za opće dobro i pridonosi ostvarivanju najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske.

(2) Dobrotvorna svrha, u smislu ovoga Zakona, je takva svrha ispunjenjem koje se pruža potpora osobama kojima je potrebna pomoć.

(3) Svrha je zaklade općekorisna odnosno dobrotvorna i ako se tiče samo osoba koje pripadaju određenom pozivu, nacionalnoj, društvenoj, jezičnoj, kulturnoj, znanstvenoj i vjerskoj grupi ili slično, osoba koje povezuju iste zdravstvene, socijalne, kulturne i slične potrebe i interesi odnosno osoba koje žive na određenom području ili su obuhvaćene djelatnošću određene udruge, ustanove ili druge pravne osobe.

Poticanje zakladništva

Članak 4.

(1) Država posebnim propisima uređuje poticajno okruženje za osnivanje i djelovanje zaklada.

(2) Posebnim propisima mogu se utvrditi porezne olakšice i druge povlastice za zaklade koje svojom imovinom i svojim djelovanjem ostvaruju općekorisnu ili dobrotvornu svrhu.

(3) Država posebnim propisima potiče i olakšava davanja pravnih i fizičkih osoba u općekorisne ili dobrotvorne svrhe.

Trajanje zaklade

Članak 5.

(1) Zaklada se osniva na neodređeno vrijeme.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, zaklada se može osnovati i na određeno vrijeme dok se ne ispuni svrha zaklade, ako je tako određeno aktom o osnivanju zaklade.

II. OSNIVANJE ZAKLADE

Osnivanje zaklade

Članak 6.

(1) Zakladu može osnovati domaća ili strana fizička ili pravna osoba (u daljnjem tekstu: zakladnik).

(2) Država može osnovati zakladu samo na temelju posebnog zakona.

(3) Zakladnik osniva zakladu aktom o osnivanju zaklade (odlukom, izjavom, oporukom, ugovorom i sl.).

(4) Ako se zaklada osniva za života zakladnika odnosno postojanja zakladnika, potpis zakladnika na aktu o osnivanju se javnobilježnički ovjerava.

(5) Ako se zaklada osniva za slučaj smrti zakladnika, izjava o osnivanju zaklade daje se u obliku izjave posljednje volje (oporuke).

Akt o osnivanju zaklade

Članak 7.

(1) Zaklada je osnovana donošenjem akta o osnivanju zaklade odnosno proglašenjem oporuke kad se zaklada osniva oporukom.

(2) Zaklada stječe pravnu osobnost danom upisa u Registar zaklada Republike Hrvatske (u daljem tekstu: registar zaklada).

(3) Ako zakladu osniva jedan zakladnik, zaklada se osniva izjavom o osnivanju zaklade (odluka, oporuka i sl.).

(4) Ako zakladu zajednički osniva više osoba, akt o osnivanju donosi se u obliku ugovora.

(5) Akt o osnivanju zaklade sadrži:

1. osobno ime i prebivalište ili naziv i sjedište pravne osobe zakladnika

2. osobni identifikacijski broj (OIB) zakladnika, a ako zakladnik nema osobni identifikacijski broj (OIB), broj putovnice zakladnika

3. naziv i sjedište zaklade

4. svrhu zaklade

5. podatke o imovini zaklade koju je zakladnik namijenio za ostvarivanje svrhe zaklade (osnovna imovina).

(6) Akt o osnivanju zaklade može sadržavati i druge odredbe od važnosti za osnivanje i djelovanje zaklade, kao i pitanja koja se mogu urediti statutom.

Oporuka

Članak 8.

(1) Oporuka kojom se osniva zaklada mora sadržavati odredbe o svrsi zaklade te očitovanje volje zakladnika da se određena imovina namjenjuje za osnivanje zaklade.

(2) Ako u oporuci nije naznačen izvršitelj oporuke koji je zadužen za upis zaklade, odredit će ga javni bilježnik ili nadležni sud.

(3) Na izvršitelja oporuke koji je zadužen za upis zaklade u registar zaklada na odgovarajući način se primjenjuju odredbe o izvršitelju oporuke propisane zakonom kojim je uređeno nasljeđivanje.

Osnovna imovina zaklade

Članak 9.

(1) Osnovna imovina zaklade može biti u novcu, stvarima ili pravima, a služi za trajno ostvarivanje svrhe zaklade.

(2) Vrijednost osnovne imovine i predvidljive prihode koje bi ona mogla davati te dostatnost za ostvarivanje svrhe zaklade mora procijeniti ovlašteni sudski vještak.

Odgovornost za obveze preuzete u postupku osnivanja zaklade

Članak 10.

(1) Za obveze koje se preuzmu u ime zaklade prije njezina upisa odgovara zakladnik koji je preuzeo obveze u ime zaklade.

(2) Ako više zakladnika preuzme obvezu, oni odgovaraju solidarno i neograničeno cijelom svojom imovinom.

Pobijanje akta o osnivanju zaklade

Članak 11.

(1) Ako zakladu osniva više zakladnika, zakladnik može tužbom zahtijevati poništaj akta o osnivanju zaklade, sukladno općim pravilima obveznog prava o pobojnosti ugovora.

(2) Ako se zaklada osniva na temelju oporuke, nasljednici je mogu pobijati prema odredbama zakona kojim je uređeno nasljeđivanje.

Prijenos prava upravljanja osnivača na nasljednike

Članak 12.

Ako aktom o osnivanju ili statutom zaklade nije drukčije uređeno, prava osnivača da sudjeluju u upravljanju zakladom ne prelaze na nasljednike ili pravne slijednike.

Naziv zaklade

Članak 13.

(1) Zaklada djeluje i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom pod kojim je upisana u registar zaklada.

(2) Naziv zaklade određuje se u aktu o osnivanju zaklade i mora sadržavati riječ »zaklada«.

(3) Naziv zaklade mora biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, a može sadržavati pojedine riječi na stranom jeziku ili na mrtvom jeziku.

(4) Uz naziv na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu zaklada može imati i naziv na jeziku i pismu nacionalne manjine, na stranom ili mrtvom jeziku, ako je to predviđeno aktom o osnivanju zaklade.

(5) Uz svoj puni naziv zaklada može rabiti i skraćeni naziv koji mora sadržavati riječ »zaklada« i karakteristični dio naziva zaklade.

(6) Naziv zaklade mora se jasno razlikovati od naziva druge zaklade upisane u registar zaklada.

(7) Odbit će se zahtjev za upis u registar ako se naziv zaklade jasno ne razlikuje od naziva zaklade upisane u registar zaklada.

(8) Ako se tijelu državne uprave koje vodi registar zaklada podnesu dva ili više zahtjeva za upis u registar zaklada s istim nazivom, odobrit će se upis one zaklade čiji je zahtjev prvi zaprimljen.

Imena država, međunarodnih organizacija i osobna imena u nazivu zaklade

Članak 14.

(1) Riječ »Hrvatska« na bilo kojem jeziku i njezine izvedenice te dijelovi grba i zastave Republike Hrvatske, kao i nazivi i znamenja drugih država te nazivi jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, dijelovi njihova grba i zastave te nazivi i znakovi međunarodnih organizacija i imena fizičkih osoba mogu biti sadržani u nazivu i znaku zaklade na način kojim se ne vrijeđa njihov ugled i dostojanstvo.

(2) Ako fizička ili pravna osoba čije je ime odnosno naziv sadržano u nazivu zaklade nije zakladnik, njezino se ime odnosno naziv može unijeti u naziv zaklade samo uz pristanak te osobe ili njezinih nasljednika, a mora se koristiti na prikladan način. Pristanak se daje ovjerenom izjavom.

(3) Ako je za registraciju određenog naziva zaklade potrebna suglasnost treće osobe ili nadležnog tijela, zaklada može dobiti taj naziv samo uz suglasnost treće osobe koja se daje ovjerenom izjavom odnosno odlukom nadležnog tijela.

(4) U naziv zaklade može se unijeti naziv i znak međunarodne organizacije uz njezinu suglasnost.

(5) Vrijeđa li zaklada svojim djelovanjem ili na koji drugi način čast i ugled osobe čije je ime uneseno u njezin naziv, ta osoba, a ako je osoba umrla, njezini nasljednici, mogu podnijeti tužbu općinskom sudu nadležnom prema sjedištu zaklade.

III. UPIS ZAKLADE

Upis zaklade u registar zaklada

Članak 15.

(1) Zahtjev za upis u registar zaklada podnosi osoba ovlaštena za zastupanje zaklade.

(2) Zahtjevu za upis u registar zaklada prilaže se:

– akt o osnivanju zaklade

– odluka o imenovanju osoba ovlaštenih za zastupanje zaklade

– odluka o imenovanju članova tijela upravljanja zaklade

– potvrda o svojstvu izvršitelja oporuke

– dokaz o uplaćenim novčanim sredstvima za osnivanje zaklade odnosno drugoj osnovnoj imovini iz kojeg je vidljivo da je imovina koju je zakladnik namijenio zakladi njegovo vlasništvo

– procjena ovlaštenog sudskog vještaka iz članka 9. stavka 2. ovoga Zakona

– izvod iz sudskog ili drugog registra za stranu pravnu osobu zakladnika

– izjave o unošenju imena ili naziva u naziv zaklade iz članka 14. stavaka 2., 3. i 4. ovoga Zakona

– pravomoćna presuda nadležnog suda ako je oporuka pobijana

– statut zaklade.

Vođenje registra zaklada

Članak 16.

(1) Zaklade se upisuju u registar zaklada pri uredima državne uprave u županiji odnosno gradskom uredu Grada Zagreba nadležnom za poslove opće uprave (u daljnjem tekstu: nadležni ured), prema sjedištu zaklade.

(2) Registar zaklada je središnja elektronička baza podataka koju vode nadležni uredi jedinstveno za sve zaklade u Republici Hrvatskoj.

Postupak po zahtjevu za upis

Članak 17.

(1) O zahtjevu za upis zaklade u registar zaklada nadležni ured donosi rješenje u roku od 30 dana od dana predaje urednog zahtjeva.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, rok za donošenje rješenja produžit će se za 30 dana ako nadležni ured ocijeni potrebnim zatražiti od ministarstva ili drugog tijela u čijem je djelokrugu ostvarivanje svrhe zaklade mišljenje o usklađenosti svrhe osnivanja zaklade s posebnim propisima.

(3) Rješenje o upisu zaklade u registar zaklada mora sadržavati:

– naziv i sjedište zaklade

– registarski broj upisa

– svrhu zaklade

– utvrđenje da zaklada upisom u registar zaklada stječe svojstvo pravne osobe te da će se upis izvršiti danom izvršnosti rješenja

– imena osoba ovlaštenih za zastupanje

– članove tijela upravljanja.

(4) Upis u registar zaklada izvršit će se po izvršnosti rješenja o upisu.

(5) Žalba protiv rješenja o upisu u registar zaklada ne odgađa izvršenje rješenja.

(6) Primjerak statuta zaklade nadležni ured ovjerava i uz rješenje o upisu u registar zaklada dostavlja zakladi.

(7) Rješenje o upisu zaklade nadležni ured dužan je odmah po upisu u registar zaklada dostaviti Ministarstvu financija, Poreznoj upravi.

(8) Zaklada može obavljati svoju djelatnost nakon upisa u registar zaklada.

Odbijanje zahtjeva za upis

Članak 18.

Zahtjev za upis u registar zaklada odbit će se ako su odredbe akta o osnivanju i statuta u suprotnosti s Ustavom ili zakonom ili ako se ne dostave dokazi bez kojih se ne može udovoljiti zahtjevu za upis.

Upis promjena u registar zaklada

Članak 19.

(1) Osoba ovlaštena za zastupanje zaklade podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar zaklada koje se odnose na:

– naziv

– sjedište i adresu sjedišta

– osobe ovlaštene za zastupanje i članove tijela upravljanja zaklade, neovisno o tome radi li se o osobama iz prethodnog mandata

– svrhu

– statut

– prestanak zaklade.

(2) Zahtjevu se prilažu zapisnik o radu i odlukama tijela zaklade koje je po statutu nadležno za donošenje odluke zbog koje se traži upis promjene u registar zaklada te novi statut ili njegove izmjene i dopune odnosno izmjene ili dopune akta o osnivanju.

(3) U postupku upisa promjena u registar zaklada i kod donošenja rješenja o upisu promjena na odgovarajući način primjenjuju se odredbe članka 17. ovoga Zakona.

(4) Zahtjev za upis promjena u registar zaklada odbit će se u slučajevima propisanim člankom 18. ovoga Zakona te ako nadležni ured utvrdi da odluka zbog koje se traži upis promjene u registar zaklada nije donesena sukladno odredbama statuta zaklade odnosno akta o osnivanju zaklade.

Upis strane zaklade u registar stranih zaklada

Članak 20.

(1) Strana zaklada u smislu ovoga Zakona je zaklada koja je valjano osnovana na temelju pravnog poretka druge države.

(2) Strana zaklada može ostvarivati svoju svrhu na području Republike Hrvatske nakon upisa u Registar stranih zaklada u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: registar stranih zaklada), sukladno propisima Republike Hrvatske.

(3) Registar stranih zaklada je središnja elektronička baza podataka koju vode nadležni uredi jedinstveno za sve strane zaklade u Republici Hrvatskoj.

(4) Strane zaklade se upisuju pri nadležnim uredima, prema sjedištu strane zaklade u Republici Hrvatskoj.

(5) Strana zaklada upisom u registar stranih zaklada ne stječe svojstvo pravne osobe.

Postupak po zahtjevu za upis strane zaklade

Članak 21.

(1) Zahtjev za upis u registar stranih zaklada podnosi osoba ovlaštena za zastupanje strane zaklade u Republici Hrvatskoj.

(2) Zahtjevu za upis prilaže se:

– izvadak iz registra strane države u koji je strana zakla­da upisana iz kojega je vidljivo tko je ovlašten zastupati stranu zakladu te s kojom je svrhom osnovana

– akt o osnivanju, statut ili druga isprava o osnivanju, koju je ovjerilo nadležno tijelo strane države iz koje je vidljivo tko je ovlašten zastupati stranu zakladu te s kojom je svrhom osnovana, ako po pravu države po kojem je osnovana nije propisan upis u registar

– odluka o djelovanju strane zaklade u Republici Hrvatskoj

– odluka o imenova­nju osoba ovlaštenih za zastupanje strane zaklade u Republici Hrvatskoj

– ovjereno revizorsko izvješće o poslovanju zaklade u prethodnoj poslovnoj godini

– preslika isprave o identitetu osobe ovlaštene za zastupanje strane zaklade u Republici Hrvatskoj

– drugi dokazi ako su posebnim zakonom propisane posebne pretpostavke za upis u registar stranih zaklada u Republici Hrvatskoj

– ovjereni prijevod na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu dokumenata iz podstavka 1. – 5. ovoga stavka.

(3) Odluka o djelovanju strane zaklade u Republici Hrvatskoj sadrži:

– naziv i sjedište strane zaklade u stranoj državi

– naziv i sjedište strane zaklade u Republici Hrvatskoj

– svrhu strane zaklade u stranoj državi

– svrhu strane zaklade u Republici Hrvatskoj

– imena osoba ovlaštenih za zastupanje strane zaklade u Republici Hrvatskoj.

Rješenje o upisu strane zaklade

Članak 22.

(1) O upisu strane zaklade donosi se rješenje koje mora sadržavati:

– naziv, osobni identifikacijski broj (OIB) i sjedište strane zaklade

– registarski broj upisa

– svrhu strane zaklade u Republici Hrvatskoj

– imena osoba ovlaštenih za zastupanje strane zaklade u Republici Hrvatskoj

– utvrđenje da će se upis u registar stranih zaklada izvršiti danom izvršnosti rješenja.

(2) Na strane zaklade na odgovarajući način se primjenjuju odredbe članaka 17., 18. i 19. ovoga Zakona.

Pravni lijekovi

Članak 23.

(1) O žalbi protiv rješenja nadležnog ureda odlučuje središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove opće uprave.

(2) Protiv rješenja središnjeg tijela državne uprave iz stavka 1. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

(3) U slučaju pokretanja upravnog spora protiv rješenja kojim zaklada prestaje tužba nadležnom upravnom sudu odgađa izvršenje rješenja protiv kojeg je podnesena.

Javnost registara

Članak 24.

(1) Registar zaklada i registar stranih zaklada su javni.

(2) Podaci upisani u registar zaklada i statut zaklade te podaci upisani u registar stranih zaklada su javni i objavljuju se na mrežnoj stranici središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove opće uprave.

(3) U registru zaklada i registru stranih zaklada putem poveznice na Registar neprofitnih organizacija javno su dostupni izvještaji o financijskom poslovanju zaklade i strane zaklade.

(4) Ministar nadležan za poslove opće uprave propisat će pravilnikom sadržaj registra zaklada i registra stranih zaklada te način njihova vođenja, kao i obrasce zahtjeva za upis u registar zaklada i registar stranih zaklada te zahtjeva za upis promjena u te registre.

IV. UNUTARNJE USTROJSTVO ZAKLADE

Statut zaklade

Članak 25.

(1) Statut je temeljni opći akt zaklade.

(2) Statut zaklade sadrži odredbe o:

– nazivu i sjedištu zaklade

– svrsi zaklade

– tijelima zaklade, njihovom sastavu, imenovanju, opozivu, pravima i obvezama, trajanju mandata te načinu odlučivanja

– zastupanju zaklade

– osnovnoj imovini

– djelatnostima kojima se ostvaruje svrha

– gospodarskim djelatnostima sukladno zakonu, ako ih obavlja

– javnosti rada

– statusnim promjenama

– prestanku zaklade

– raspolaganju imovinom u slučaju prestanka zaklade, sukladno odredbama ovoga Zakona

– izmjenama i dopunama statuta zaklade te donošenja drugih općih akata zaklade.

(3) Statut može sadržavati i druge odredbe od važnosti za unutarnje ustrojstvo i djelovanje zaklade.

(4) U skladu s aktom o osnivanju, statut zaklade može sadržavati i odredbe koje se odnose na odlučivanje o promjeni svrhe zaklade, osnovne imovine, nazivu zaklade, statusnim promjenama i prestanku zaklade.

(5) Ako aktom o osnivanju nije drukčije uređeno, statut zaklade donosi upravni odbor.

Tijela zaklade

Članak 26.

(1) Ako aktom o osnivanju nije drukčije uređeno, tijela zaklade su upravni odbor i upravitelj.

(2) Statutom zaklade mogu se urediti i druga tijela zaklade.

(3) Zaklada može rabiti i druge nazive za svoja tijela.

Upravni odbor zaklade

Članak 27.

(1) Zakladom upravlja upravni odbor, koji se sastoji od najmanje tri člana.

(2) Članove upravnog odbora zaklade u postupku osnivanja imenuje zakladnik, a nakon upisa zaklade u registar zaklada članovi upravnog odbora imenuju se u skladu s aktom o osnivanju i statutom zaklade.

(3) Ako aktom o osnivanju zaklade i statutom nije drukčije uređeno, upravni odbor zaklade:

– imenuje i razrješava upravitelja zaklade

– donosi statut te izmjene i dopune statuta

– usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu te izvješće o radu i financijski izvještaj za prethodnu godinu

– odlučuje o načinu korištenja imovine

– obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i statutom zaklade.

(4) Ako aktom o osnivanju nije drukčije uređeno, upravni odbor odlučuje o promjeni svrhe zaklade, osnovne imovine, statusnim promjenama, prestanku zaklade i raspodjeli preostale imovine.

(5) Ako statutom zaklade nije drukčije uređeno, mandat članova upravnog odbora zaklade traje četiri godine, uz mogućnost ponovnog izbora.

Upravitelj zaklade

Članak 28.

(1) Upravitelj zaklade:

– zastupa zakladu

– odgovoran je za zakonitost rada zaklade

– vodi poslove zaklade sukladno odlukama upravnog odbora

– podnosi upravnom odboru prijedlog planskih i izvještajnih dokumenata

– obavlja druge poslove u skladu s ovim Zakonom, drugim propisima i statutom zaklade koji nisu u nadležnosti drugih tijela zaklade.

(2) Ako statutom zaklade nije drukčije uređeno, mandat upravitelja zaklade traje četiri godine, uz mogućnost ponovnog izbora.

Sukob interesa

Članak 29.

(1) Član upravnog odbora ili drugog tijela zaklade ne smije odlučivati o pitanjima u kojima on ili s njim povezane osobe imaju imovinski interes.

(2) Pod povezanim osobama, u smislu ovoga Zakona, smatraju se osobe koje su bračni ili izvanbračni drug, životni partner, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre, skrbnik, partner-skrbnik djeteta te posvojitelj odnosno posvojenik te ostale fizičke i pravne osobe koje se prema drugim osnovama i okolnostima opravdano mogu smatrati interesno povezanima s članom upravnog odbora ili drugog tijela zaklade, osim kad se odlučuje o pitanjima ostvarivanja općekorisne ili dobrotvorne svrhe.

Statusne promjene

Članak 30.

Zaklada se može pripojiti drugoj zakladi, spojiti s jednom ili više zaklada ili podijeliti na dvije ili više zaklada, u skladu s ovim Zakonom, aktom o osnivanju i statutom zaklade.

Pripajanje zaklada

Članak 31.

(1) Pripajanje jedne ili više zaklada drugoj upisuje se u registar zaklada.

(2) Pripajanjem se prenosi ukupna imovina jedne zaklade drugoj zakladi, na osnovu odluke o pripajanju.

(3) Odluka o pripajanju sadrži nazive i sjedišta zaklada i odredbe o prijenosu imovine (točan opis prava i obveza koje se prenose) zaklade koja se pripaja (u daljnjem tekstu: pripojena zaklada).

(4) Na upis pripajanja odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovoga Zakona o upisu promjena u registar zaklada. Zahtjev za upis promjena podnosi osoba ovlaštena za zastupanje zaklade koja nastavlja s radom (u daljnjem tekstu: zaklada pripajatelj).

(5) Uz zahtjev za upis promjena podnose se u istom tekstu i odluke nadležnih tijela zaklada koje sudjeluju u pripajanju o suglasnosti za pripajanje. Upisom pripajanja u registar zaklada prestaje postojati pripojena zaklada, a zaklada pripajatelj nastavlja s radom pod nazivom pod kojim je upisana u registar zaklada.

Spajanje zaklada

Članak 32.

(1) Spajanje je osnivanje nove zaklade na koju prelazi ukupna imovina dvije ili više zaklada koje se spajaju.

(2) Na postupak spajanja zaklada odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovoga Zakona o pripajanju.

(3) Spajanjem prestaju postojati zaklade koje su se spojile, a novonastala zaklada smatra se novom zakladom na koju se odgovarajuće primjenjuju odredbe ovoga Zakona o upisu zaklade.

Podjela zaklade

Članak 33.

(1) Zaklada se može podijeliti na dvije ili više zaklada.

(2) Odluka o podjeli zaklade ima pravni učinak akta o osnivanju.

(3) Na postupak podjele odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovoga Zakona o pripajanju zaklade.

(4) Podijeljena zaklada prestaje postojati, a na postupak upisa novonastalih zaklada primjenjuju se odredbe ovoga Zakona o upisu u registar zaklada.

(5) Zaklade nastale podjelom odgovaraju solidarno za obveze podijeljene zaklade.

(6) Zaklade nastale podjelom upisuju se u registar zaklada nakon razgraničenja sredstava, prava i obveza.

V. IMOVINA ZAKLADE

Izvori imovine zaklade

Članak 34.

(1) Imovinu zaklade čini osnovna imovina navedena u aktu o osnivanju zaklade i druga imovina koju je zaklada stekla od donacija, dobrovoljnih priloga i drugih prihoda ostvarenih u skladu sa zakonom.

(2) Imovinu zaklade čine i sredstva ostvarena iz prihoda koje je zaklada stekla od svoje imovine (najamnina, kamate, dividende, prihodi od autorskih prava, patenata, licencija, prihodi od poljodjelskog, šumskog i drugog zemljišta i slični prihodi).

(3) Radi stjecanja imovine zaklada može organizirati određene aktivnosti: humanitarne akcije, dobrotvorne priredbe, prigodnu lutriju, izradu i prodaju prigodnih tiskovina te ostale slične aktivnosti.

(4) Zaklada može stjecati prihode obavljanjem gospodarske djelatnosti pod uvjetom da je djelatnost uređena statutom, a sukladno posebnim propisima kojima se propisuju uvjeti za obavljanje te vrste djelatnosti.

(5) Ako u obavljanju gospodarske djelatnosti zaklada ostvari višak prihoda nad rashodima, on se mora sukladno statutu zaklade koristiti isključivo za ostvarenje svrhe zaklade.

(6) Zaklada može stjecati i imati imovinu i u inozemstvu.

Korištenje imovine i raspolaganje imovinom u slučaju prestanka zaklade

Članak 35.

(1) Imovinom zaklade treba upravljati na način predviđen aktom o osnivanju ili statutom zaklade.

(2) Imovina zaklade može se koristiti samo za ostvarivanje svrhe zbog koje je zaklada osnovana.

(3) Imovinu zaklade ne mogu koristiti zakladnici, članovi tijela zaklade, zaposlenici ili s njima povezane osobe iz članka 29. stavka 2. ovoga Zakona, osim radi ostvarivanja općekorisne ili dobrotvorne svrhe.

(4) Rad u tijelima zaklade u pravilu je počastan i dobrovoljan. Članovi tijela zaklade imaju pravo na primjerenu naknadu za svoj rad koji obavljaju u tijelima zaklade, ali samo iz prihoda zaklade, u skladu s aktom o osnivanju ili statutom te ako je to moguće s obzirom na prihode zaklade.

(5) Osnovna imovina zaklade može se uvećavati radi ostvarivanja svrhe zaklade.

(6) Osnovna imovina zaklade ne smije se umanjivati.

(7) Iznimno od stavka 6. ovoga članka, aktom o osnivanju zaklade i statutom zaklade može se utvrditi da se osnovna imovina zaklade može umanjiti, ako se time osigurava ispunjenje svrhe i postojanja zaklade.

(8) U slučaju prestanka zaklade imovina se, u skladu s aktom o osnivanju ili statutom, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka predaje zakladi iste ili slične svrhe, udruzi ili ustanovi koje imaju iste ili slične ciljeve ili jedinici lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave.

(9) Ako se u slučaju prestanka zaklade iz bilo kojih razloga ne može provesti postupak s imovinom zaklade koji je zaklada odredila svojim aktom o osnivanju ili statutom, preostalu imovinu stječe jedinica lokalne samouprave na čijem je području sjedište zaklade.

Odgovornost zaklade za obveze

Članak 36.

(1) Za svoje obveze zaklada odgovara svojom cjelokupnom imovinom.

(2) Članovi tijela zaklade ne odgovaraju za obveze zaklade.

(3) Nad zakladom se može provesti stečajni postupak, sukladno zakonu koji uređuje stečajni postupak.

Odgovornost za štetu

Članak 37.

Zaklada i osobe ovlaštene za zastupanje zaklade za štetu učinjenu u zakladi ili zaklade prema trećim osobama odgovaraju sukladno općim propisima o odgovornosti za štetu.

Poslovne knjige, financijski izvještaji i objava izvješća o radu

Članak 38.

(1) Zaklade i strane zaklade dužne su cjelokupno financijsko poslovanje, računovodstveni sustav i druga područja koja se odnose na financijsko poslovanje, izvještavanje i računovodstvo zaklade voditi sukladno propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenje računovodstva neprofitnih organizacija.

(2) Zaklade i strane zaklade na svojim mrežnim stranicama ili na drugi odgovarajući način objavljuju godišnja izvješća o radu.

VI. NADZOR

Inspekcijski nadzor

Članak 39.

(1) Inspekcijski nadzor nad djelovanjem zaklade obavljaju ovlašteni državni službenici nadležnog ureda.

(2) Inspekcijski nadzor nad djelovanjem zaklade iz stavka 1. ovoga članka posebno se odnosi na prijavu promjena sukladno članku 19. ovoga Zakona te je li zaklada prestala djelovati odnosno jesu li nastupili razlozi za prestanak zaklade.

(3) Ako državni službenik ovlašten za provedbu inspekcijskog nadzora utvrdi da je povrijeđen ovaj Zakon, ovlašten je odrediti rok u kojem je zaklada dužna otkloniti utvrđene nedostatke i nepravilnosti.

(4) Ako u određenom roku zaklada ne otkloni nedostatke i nepravilnosti utvrđene u inspekcijskom nadzoru, državni službenik ovlašten za provedbu inspekcijskog nadzora izdat će zakladi obvezni prekršajni nalog.

(5) Inspekcijski nadzor nad obavljanjem djelatnosti zaklade obavljaju nadležni inspektori i ovlašteni državni službenici, sukladno posebnim propisima kojima se uređuju te djelatnosti.

(6) Ako nadležni inspektor iz stavka 5. ovoga članka nad zakladom poduzme propisane mjere iz svog djelokruga, dužan je o tome odmah obavijestiti nadležni ured.

(7) Odredbe ovoga članka na odgovarajući način primjenjuju se i na strane zaklade.

Financijski nadzor

Članak 40.

(1) Nadzor nad financijskim poslovanjem, računovodstvom zaklade i podnošenjem propisanih financijskih izvještaja provodi Ministarstvo financija, sukladno posebnim propisima.

(2) Financijski nadzor iz stavka 1. ovoga članka obuhvaća i nadzor nad zakonitim pribavljanjem financijskih sredstava iz javnih i drugih izvora, upravljanjem financijskim sredstvima te utvrđivanjem koriste li se sredstva za ostvarivanje svrhe zbog koje je zaklada osnovana.

(3) Kontrolu namjenskog korištenja sredstava koje zaklade dobivaju iz javnih izvora obavljaju nadležna državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i druge javne institucije.

Upravni nadzor

Članak 41.

Upravni nadzor nad provedbom ovoga Zakona provodi središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove opće uprave.

VII. PRESTANAK ZAKLADE

Razlozi za prestanak zaklade

Članak 42.

(1) Razlozi za prestanak zaklade su:

1. odluka zakladnika ili nadležnog tijela zaklade o prestanku zaklade, u skladu s aktom o osnivanju i statutom zaklade

2. statusne promjene

3. odluka suda o ukidanju zaklade

4. zaključenje stečajnog postupka

5. trajni i potpuni gubitak imovine

6. ako imovina zaklade prestane biti dostatna za trajno ispunjavanje svrhe zaklade.

(2) U slučaju iz stavka 1. točaka 1., 5. i 6. ovoga članka upravitelj je dužan nadležnom uredu podnijeti zahtjev za upis prestanka zaklade u registar zaklada u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o prestanku zaklade.

(3) Na temelju pravomoćne odluke suda o ukidanju zaklade te u slučaju utvrđenja činjenica iz stavka 1. točaka 1., 5. i 6. ovoga članka nadležni ured donosi po službenoj dužnosti rješenje o pokretanju likvidacijskog postupka.

Likvidacijski postupak

Članak 43.

(1) Likvidacijski postupak nad zakladom provodi se u slučajevima iz članka 42. stavka 1. točaka 1., 3., 5. i 6. ovoga Zakona.

(2) Nadležni ured donosi rješenje o pokretanju likvidacijskog postupka, koje sadrži razloge za pokretanje postupka, određenje likvidatora između upravitelja, člana tijela zaklade ili druge fizičke ili pravne osobe koju imenuje zakladnik ili nadležno tijelo zaklade, način provođenja likvidacijskog postupka te podatke o promjeni naziva zaklade, tako da se uz naziv zaklade dodaje oznaka »u likvidaciji«, a što mora biti upisano u registar zaklada.

(3) Pokretanjem likvidacijskog postupka prestaju ovlaštenja tijela i osoba ovlaštenih za zastupanje zaklade.

(4) Likvidator je dužan provesti likvidacijski postupak u roku od 60 dana od dana primitka rješenja nadležnog ureda o otvaranju likvidacijskog postupka.

(5) U likvidacijskom postupku likvidator je dužan utvrditi stanje na poslovnom računu zaklade, knjigovodstveno stanje dugovanja i potraživanja, utvrditi ostalu imovinu zaklade te pribaviti iz službene evidencije Ministarstva financija, Porezne uprave potvrdu o stanju duga s osnove javnih davanja. Ako utvrdi da zaklada ima dugovanja, likvidator je dužan objaviti poziv vjerovnicima da prijave svoje tražbine prema zakladi u roku od 30 dana od dana objave poziva, a za eventualna potraživanja dužan je pozvati dužnike na plaćanje dugova u roku od 30 dana. Preostalu imovinu zaklade likvidator će raspodijeliti na način određen aktom o osnivanju ili statutom.

(6) Nakon raspodjele preostale imovine u skladu sa stavkom 5. ovoga članka likvidator je dužan u roku od osam dana od dana okončanja likvidacijskog postupka podnijeti nadležnom uredu izvješće o provedenom likvidacijskom postupku.

(7) Ako likvidator utvrdi da imovina zaklade nije dovoljna za namirenje obveza, dužan je u roku iz stavka 6. ovoga članka o tome obavijestiti nadležni sud prema sjedištu zaklade radi pokretanja stečajnog postupka.

(8) Temeljem zaprimljenog izvješća o provedenom likvidacijskom postupku nadležni ured donosi rješenje o brisanju zaklade iz registra zaklada, osim ako su utvrđeni dugovi zaklade.

Skraćeni postupak za prestanak zaklade

Članak 44.

(1) Iznimno od članka 43. ovoga Zakona, likvidacijski postupak neće se provoditi ako zakladnik ili većina svih članova nadležnog tijela zaklade u slučaju iz članka 42. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona da izjavu pred javnim bilježnikom da zaklada ne djeluje, da su ispunjene sve obveze zaklade i da je preostala imovina zaklade raspodijeljena na način određen aktom o osnivanju ili statutom.

(2) Zahtjev za upis prestanka zaklade po skraćenom postupku nadležnom uredu podnosi upravitelj odnosno jedan od članova nadležnog tijela zaklade.

(3) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka osobe koje su dale izjavu solidarno odgovaraju za obveze zaklade pet godina od dana brisanja zaklade iz registra zaklada.

(4) Za zakladu koja prestaje po skraćenom postupku, sukladno stavku 1. ovoga članka, nadležni ured donosi rješenje o brisanju zaklade iz registra zaklada. Zaklada se briše iz registra zaklada, uz upis u registar zaklada osobnih imena i prebivališta, OIB-a osoba iz stavka 1. ovoga članka, s naznakom njihove solidarne odgovornosti za obveze zaklade.

Brisanje zaklade iz registra zaklada

Članak 45.

(1) Nadležni ured brisat će zakladu iz registra zaklada na temelju pravomoćnog rješenja o brisanju iz članka 43. stavka 8. i članka 44. stavka 4. ovoga Zakona, pravomoćnog sudskog rješenja o zaključenju stečajnog postupka odnosno provedenih statusnih promjena.

(2) Brisanjem iz registra zaklada, zaklada prestaje postojati i ne smije nastaviti s djelovanjem.

VIII. PREKRŠAJNE ODREDBE

Prekršajne kazne

Članak 46.

(1) Novčanom kaznom od 2000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj zaklada ili strana zaklada ako u određenom roku ne otkloni nedostatke i nepravilnosti utvrđene u inspekcijskom nadzoru (članak 39. stavak 4.).

(2) Novčanom kaznom od 2000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj zaklada ako:

1. upravitelj u propisanom roku ne podnese zahtjev za upis prestanka zaklade (članak 42. stavak 2.)

2. nastavi s djelovanjem nakon brisanja zaklade iz registra zaklada (članak 45. stavak 2.).

(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od 1000,00 do 5000,00 kuna i odgovorna osoba zaklade ili strane zaklade.

(4) Za prekršaje iz stavka 2. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od 1000,00 do 5000,00 kuna i odgovorna osoba zaklade.

(5) Novčanom kaznom od 2000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba likvidator ako:

1. ne provedbe likvidacijski postupak u roku od 60 dana od dana primitka rješenja nadležnog ureda o otvaranju likvidacijskog postupka (članak 43. stavak 4.)

2. ne utvrdi stanje na poslovnom računu zaklade, knjigovodstveno stanje dugovanja i potraživanja, ostalu imovinu zaklade te ne pribavi iz službene evidencije Ministarstva financija, Porezne uprave potvrdu o stanju duga s osnove javnih davanja te ako utvrdi da zaklada ima dugovanja, ne objavi poziv vjerovnicima da prijave svoje tražbine prema zakladi u roku od 30 dana od dana objave poziva odnosno ako za eventualna potraživanja ne pozove dužnike na plaćanje dugova u roku od 30 dana te preostalu imovinu zaklade ne raspodijeli na način određen aktom o osnivanju ili statutom (članak 43. stavak 5.)

3. nakon raspodjele preostale imovine ne podnese nadležnom uredu izvješće o provedenom likvidacijskom postupku (članak 43. stavak 6.)

4. u propisanom roku ne obavijesti nadležni sud prema sjedištu zaklade radi pokretanja stečajnog postupka ako utvrdi da imovina zaklade nije dovoljna za namirenje obveza (članak 43. stavak 7.).

(6) Novčanom kaznom od 1000,00 do 5000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba likvidator ako:

1. ne provedbe likvidacijski postupak u roku od 60 dana od dana primitka rješenja nadležnog ureda o otvaranju likvidacijskog postupka (članak 43. stavak 4.)

2. ne utvrdi stanje na poslovnom računu zaklade, knjigovodstveno stanje dugovanja i potraživanja, ostalu imovinu zaklade te ne pribavi iz službene evidencije Ministarstva financija, Porezne uprave potvrdu o stanju duga s osnove javnih davanja te ako utvrdi da zaklada ima dugovanja, ne objavi poziv vjerovnicima da prijave svoje tražbine prema zakladi u roku od 30 dana od dana objave poziva odnosno ako za eventualna potraživanja ne pozove dužnike na plaćanje dugova u roku od 30 dana te preostalu imovinu zaklade ne raspodijeli na način određen aktom o osnivanju ili statutom (članak 43. stavak 5.)

3. nakon raspodjele preostale imovine ne podnese nadležnom uredu izvješće o provedenom likvidacijskom postupku (članak 43. stavak 6.)

4. u propisanom roku ne obavijesti nadležni sud prema sjedištu zaklade radi pokretanja stečajnog postupka ako utvrdi da imovina zaklade nije dovoljna za namirenje obveza (članak 43. stavak 7.).

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Usklađivanje s odredbama ovoga Zakona

Članak 47.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona zaklade koje su upisane u Zakladni upisnik u skladu s odredbama Zakona o zakladama i fundacijama (»Narodne novine«, br. 36/95. i 64/01.) nastavljaju djelovati prema odredbama ovoga Zakona.

(2) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona predstavništva stranih zaklada i fundacija koja su upisana u Upisnik predstavništava stranih zaklada i fundacija u Republici Hrvatskoj u skladu s odredbama Zakona o zakladama i fundacijama (»Narodne novine«, br. 36/95. i 64/01.) nastavljaju djelovati kao strane zaklade prema odredbama ovoga Zakona.

(3) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona fundacije kojima nije istekao rok na koji su osnovane nastavljaju djelovati kao zaklade te su dužne uskladiti svoje statute s odredbama ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona i u tome roku podnijeti prijavu nadležnom uredu radi upisa u registar zaklada.

(4) Ako fundacije ne postupe u skladu sa stavkom 3. ovoga članka, nadležni ured donijet će po službenoj dužnosti rješenje o njihovom prestanku i brisanju.

(5) Za fundacije kojima je na dan stupanja na snagu ovoga Zakona istekao rok na koji su osnovane odnosno zaklade ili fundacije koje su upisane u Zakladni upisnik prema odredbama Zakona o zakladama i fundacijama (»Narodne novine«, br. 36/95. i 64/01.), a nisu do dana stupanja na snagu ovoga Zakona podnijele statut na odobrenje, nadležni ured donijet će po službenoj dužnosti rješenje o njihovom brisanju, s datumom stupanja na snagu ovoga Zakona.

(6) Za zaklade i fundacije za koje je rješenjem utvrđen prestanak prema odredbama Zakona o zakladama i fundacijama (»Narodne novine«, br. 36/95. i 64/01.), a do dana stupanja na snagu ovoga Zakona nisu brisane iz Zakladnog upisnika, nadležni ured donijet će po službenoj dužnosti rješenje o njihovom brisanju, s datumom stupanja na snagu ovoga Zakona.

(7) Zakladni upisnik danom stupanja na snagu ovoga Zakona postaje Registar zaklada Republike Hrvatske.

(8) Upisnik predstavništava stranih zaklada i fundacija u Republici Hrvatskoj danom stupanja na snagu ovoga Zakona postaje Registar stranih zaklada u Republici Hrvatskoj.

(9) Središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove opće uprave dostavit će nadležnim uredima zbirke isprava zaklada i fundacija koje su upisane u Zakladni upisnik i zbirke isprava predstavništava stranih zaklada i fundacija koje su upisane u Upisnik predstavništava stranih zaklada i fundacija u Republici Hrvatskoj u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(10) Stupanjem na snagu ovoga Zakona središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove opće uprave prestaje voditi Zakladni upisnik i Upisnik predstavništava stranih zaklada i fundacija u Republici Hrvatskoj, prema odredbama članka 36. stavka 1. i članka 3.a stavka 3. Zakona o zakladama i fundacijama (»Narodne novine«, br. 36/95. i 64/01.).

Pravilnik o registru zaklada i registru stranih zaklada

Članak 48.

Ministar nadležan za poslove opće uprave donijet će pravilnik iz članka 24. stavka 4. ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Postupci koji nisu dovršeni

Članak 49.

Postupci započeti do stupanja na snagu ovoga Zakona nastavit će se i dovršiti prema odredbama Zakona o zakladama i fundacijama (»Narodne novine«, br. 36/95. i 64/01.).

Propisi koji prestaju važiti

Članak 50.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o zakladama i fundacijama (»Narodne novine«, br. 36/95. i 64/01.).

(2) Pravilnik o upisu u zakladni upisnik (»Narodne novine«, br. 4/96., 103/01. i 144/10.) donesen na temelju Zakona o zakladama i fundacijama (»Narodne novine«, br. 36/95. i 64/01.) ostaje na snazi do stupanja na snagu pravilnika iz članka 24. stavka 4. ovoga Zakona.

Stupanje na snagu Zakona

Članak 51.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. ožujka 2019.

Klasa: 022-03/18-01/68
Zagreb, 21. studenoga 2018.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.