NN 98/2018 (7.11.2018.), Pravilnik o sadržaju, načinu i roku dostave statističkih podataka o privremenom obavljanju poslova

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

1895

Na temelju članka 44. stavka 8. Zakona o radu (»Narodne novine«, broj 93/14 i 127/17), ministar rada i mirovinskoga sustava donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU, NAČINU I ROKU DOSTAVE STATISTIČKIH PODATAKA O PRIVREMENOM OBAVLJANJU POSLOVA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom uređuje sadržaj, način i rok u kojem je Agencija za privremeno zapošljavanje (u daljnjem tekstu: agencija) dužna ministarstvu nadležnom za rad (u daljnjem tekstu: ministarstvo) dostavljati statističke podatke o ustupljenim radnicima za privremeno obavljanje poslova.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

II. SADRŽAJ PODATAKA

Članak 3.

(1) Sadržaj podataka koje je agencija dužna dostavljati čine:

1) podatak o agenciji koja zapošljava radnika radi ustupanja korisniku:

– naziv tvrtke, sjedište (adresa i mjesto), adresa elektroničke pošte i osobni identifikacijski broj (u daljnjem tekstu: OIB agencije)

– podatak o godišnjem prosječnom broju radnika agencije, koji nisu ustupljeni radnici.

2) statistički podatak o ustupljenom radniku kojeg agencija zapošljava radi ustupanja korisniku:

– o osobnom identifikacijskom broju ustupljenog radnika (u daljnjem tekstu: OIB radnika), radi metodološki točnog i pouzdanog praćenja podataka o ukupnom broju ustupljenih radnika

– o spolu, dobi, razini obrazovanja ustupljenog radnika

– o nazivu poslova, odnosno zanimanju (NKZ) koje je ustupljeni radnik obavljao kod korisnika

– o mjestu ustupanja radnika (županija ustupanja u tuzemstvu ili inozemstvo)

– o ugovoru o radu ustupljenog radnika sklopljenog na neodređeno vrijeme odnosno o trajanju ugovora o radu ustupljenog radnika sklopljenog na određeno vrijeme

– o radnom vremenu radnika za koje je sklopljen ugovor o radu ustupljenog radnika (punom ili nepunom radnom vremenu)

– o datumu sklapanja ugovora o radu s ustupljenim radnikom

– o trajanju ustupanja korisniku (datum početka i kraja ustupanja)

– o djelatnosti korisnika (NKD)

– o materijalnim pravima isplaćenim ustupljenom radniku, uz naznaku tih prava (prijevoz, jubilarna nagrada, regres, nagrada za božićne blagdane i drugo).

3) datum unošenja podatka.

(2) Statistički podaci iz stavka 1. točke 2. ovoga članka dostavljaju se pojedinačno za svakog radnika kojeg agencija iz stavka 1. točke 1. ovoga članka zaposli u godini za koju se dostavljaju podaci, uz naznaku podatka o OIB-u radnika.

III. NAČIN DOSTAVLJANJA, OBRADE I KORIŠTENJA PODATAKA

Članak 4.

(1) Agencija dostavlja ministarstvu podatke iz članka 3. ovoga Pravilnika u elektroničkom obliku.

(2) Ministarstvo, putem posebne aplikacije – Privremeno zapošljavanje (u daljnjem tekstu: aplikacija PZ), prikuplja i u elektroničkom obliku obrađuje podatke iz članka 3. ovoga Pravilnika.

(3) Aplikacija PZ sadrži:

– formu za registraciju

– formu za prijavu radi pristupa aplikaciji

– formu za unos podataka (u daljnjem tekstu: forma FPZ)

– bazu podataka (u daljnjem tekstu: baza APZ) pojedine agencije

– bazu podataka o obavljanju poslova agencija za privremeno zapošljavanje (u daljnjem tekstu: baza BPZ)

– formu izvješća o statističkim podacima o ustupljenim radnicima i privremenom zapošljavanju (u daljnjem tekstu: izvješće IPZ) iz članka 3. ovoga Pravilnika.

(4) Forma za registraciju, dostupna je na mrežnim stranicama ministarstva, a koristi se za prvu prijavu podataka iz članka 3. stavka 1. točke 1. ovoga Pravilnika, odnosno u postupku dodjele ovlaštenja za rad pojedine agencije u aplikaciji PZ.

(5) Forma za prijavu radi pristupa aplikaciji, dostupna je na mrežnim stranicama ministarstva, a koristi se za svaku narednu prijavu osobe koja unosi podatke, radi ovlaštenog pristupa i rada u aplikaciji PZ.

(6) Forma FPZ u aplikaciji PZ, dostupna je na mrežnim stranicama ministarstva, a koristi se za dostavljanje i unos podataka iz članka 3. ovoga Pravilnika.

(7) Bazu APZ pojedine agencije čine svi podaci iz članka 3. ovoga Pravilnika, koji su za pojedinu agenciju, putem forme za registraciju odnosno forme FZP, uneseni u odgovarajuća polja, odnosno koje je agencija dostavila ministarstvu na način propisan ovim Pravilnikom.

(8) Bazu BPZ čine svi prikupljeni podaci koje su agencije dostavile ministarstvu na način propisan ovim Pravilnikom, a koristi se za analitičku obradu i izradu izvješća o statističkim podacima iz članka 3. ovoga Pravilnika.

(9) Izvješće IPZ izrađuje se na temelju svih godišnje prikupljenih, analiziranih i sažetih podataka iz članka 3. ovoga Pravilnika, u svrhu djelotvornog praćenja privremenog zapošljavanja ustupljenih radnika, koje u aplikaciji PZ imaju odgovarajuću formu te sadržaj propisan člankom 9. ovoga Pravilnika.

Članak 5.

(1) Poslove vezane za prikupljanje, obradu i korištenje podataka iz članka 3. ovoga Pravilnika, putem aplikacije PZ za ministarstvo obavlja administrator (jedna ili više osoba), kojeg za obavljanje tih poslova posebno imenuje i ovlašćuje ministar nadležan za rad.

(2) Ovlašteni pristup aplikaciji PZ, odnosno svim podacima koji su putem odgovarajuće forme uneseni za svaku agenciju i čine bazu BPZ podataka o obavljanju poslova agencije za privremeno zapošljavanje, može imati samo administrator iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Poslove dostavljanja podataka u skladu s člankom 44. Zakona o radu, za agenciju može obavljati osoba koja se putem forme za registraciju iz članka 4. stavka 4. ovoga Pravilnika, nakon unosa podataka o agenciji te korištenjem zaporke i korisničkog imena, prijavila za rad u aplikaciji PZ i kojoj je administrator za takav rad dozvolio pristup.

(4) Administrator iz stavka 1. ovoga članka, elektroničkim putem omogućava pristup, odnosno dozvoljava rad u aplikaciji PZ za agenciju upisanu u skladu s člankom 44. Zakona o radu u evidenciju ministarstva, ako je osoba urednim korištenjem zaporke i korisničkog imena te podataka o agenciji koji odgovaraju podacima iz evidencije ministarstva, provela postupak prve prijave radi dodjele pojedinoj agenciji ovlaštenja za rad u aplikaciji PZ.

(5) Osoba iz stavka 3. ovoga članka, u smislu ovoga Pravilnika, je ovlaštena osoba za unos podataka agencije i može putem forme za prijavu iz članka 4. stavka 5. ovoga Pravilnika, ostvariti ovlašteni pristup posebnoj formi FPZ, u aplikaciji PZ i bazi APZ agencije čiji je ovlaštenik.

(6) Ovlašteni pristup formi FPZ i bazi APZ pojedine agencije, može imati samo ovlaštena osoba za unos podataka te agencije i administrator ministarstva.

Članak 6.

Prikupljanje, obrada i korištenje podataka iz članka 3. ovoga Pravilnika, provodi se u skladu s posebnim propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka i propisima koji uređuju povjerljivost poslovnih podataka.

Članak 7.

(1) Podaci iz članka 3. ovoga Pravilnika, dostavljaju se, prikupljaju i obrađuju posebno za svaku kalendarsku godinu.

(2) Način dostavljanja i prikupljanja podataka u elektroničkom obliku, određen je formom FZP u aplikaciji PZ, koja sadrži polja za unos svakog podatka iz članka 3. ovoga Pravilnika, a način unosa (upisom ili korištenjem izbornika) utvrđuje se Uputom za pristup elektroničkoj usluzi.

(3) Dostavljanje podataka iz članka 3. ovoga Pravilnika, za određenu kalendarsku godinu može se provoditi jednokratnim ili višekratnim pristupom elektroničkoj usluzi, a dostavljanje tih podataka za sve radnike zaposlene kod agencije u kalendarskoj godini za koju se podaci dostavljaju, mora biti dovršeno najkasnije do roka za dostavu cjelovitih podataka o agenciji, utvrđenog člankom 8. ovoga Pravnika.

IV. ROK DOSTAVE PODATAKA

Članak 8.

(1) Cjelovite podatke iz članka 3. ovoga Pravilnika, Agencija je dužna dostaviti ministarstvu na način propisan ovim Pravilnikom, najkasnije do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu.

(2) Istekom roka iz stavka 1. ovoga članka, podaci uneseni putem forme FPZ u bazu APZ pojedine agencije, ne mogu se više mijenjati niti dopunjavati, osim uz dozvolu administratora.

V. IZVJEŠTAVANJE

Članak 9.

(1) Izvješće IPZ izrađuje se na temelju svih godišnje prikupljenih podataka iz članka 3. ovoga Pravilnika o svim agencijama upisanim u evidenciju ministarstva, koje su dostavile podatke na način i u roku propisanom ovim Pravilnikom.

(2) Svi prikupljeni podaci iz članka 3. ovoga Pravilnika analiziraju se putem informatičkih alata iz aplikacije PZ.

(3) Izvješće IPZ, može biti prikazano u jednoj ili više numeriranih različitih formi, a najmanji sadržaj izvještajnih podataka mora se odnositi na:

– izvještajno razdoblje (godina) na koje se statistički podaci iz članka 1. ovoga Pravilnika odnose

– podatak o broju agencija koje su dostavile podatke iz članka 3. ovoga Pravilnika

– broj ustupljenih radnika iskazan po spolu, dobi, razini obrazovanja, zanimanju (NKZ)

– broju radnika ustupljenih korisniku u tuzemstvu (županija ustupanja) odnosno inozemstvu

– broju radnika koji s agencijom imaju sklopljene ugovore o radu na određeno vrijeme

– broju radnika koji s agencijom imaju sklopljene ugovore o radu na neodređeno vrijeme

– broju radnika koji rade u nepunom radnom vremenu

– broju radnika čiji ugovori o radu nisu trajali duže od vremena ustupanja

– broj ustupanja (svako razdoblje između početka i završetka ustupanja uneseno u odgovarajuće polje forme FPZ)

– prosječno trajanje ugovora o radu na određeno vrijeme

– broju radnika čiji su ugovori o radu trajali neprekidno duže od dvanaest uzastopnih mjeseci

– prikaz djelatnosti korisnika (NKD) prema vrsti, broju ili drugim obilježjima

– broj radnika kojima su isplaćena materijalna prava, uz naznaku tih prava (prijevoz, jubilarna nagrada, regres, nagrada za božićne blagdane i drugo).

(4) Izvješće IPZ ne smije sadržavati osobne podatke radnika, niti naznaku podatka o njegovu OIB-u.

(5) Administrator iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika, dužan je pripremiti nacrt izvješća IPZ radi njegova donošenja i objave u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

(6) Izvješće IPZ, donosi se i objavljuje na mrežnim stranicama ministarstva jednom godišnje za prethodnu godinu, a najkasnije do 31. ožujka tekuće godine.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Ministar nadležan za rad će u roku od petnaest dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, imenovati i ovlastiti administratore iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika za obavljanje poslova vezanih za prikupljanje, obradu i korištenje podataka propisanih ovim Pravilnikom.

Članak 11.

(1) Forma za registraciju, forma za prijavu radi pristupa aplikaciji te forma FPZ objavit će se, u skladu sa člankom 4. stavkom 4., 5. i 6. ovoga Pravilnika, najkasnije u roku od trideset dana od dana imenovanja administratora ministarstva.

(2) U roku iz stavka 1. ovoga članka, na mrežnim stranicama ministarstva će se objaviti Uputa za pristup elektroničkoj usluzi.

Članak 12.

Korištenje elektroničke usluge dostavljanja, prikupljanja i obrade podataka iz članka 3. ovoga Pravilnika, započet će danom objave aplikacije PZ, u dijelu koji se odnosi na formu za registraciju, formu za prijavu radi pristupa aplikaciji te formu FPZ, na mrežnim stranicama ministarstva.

Članak 13.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sadržaju, načinu i roku dostave statističkih podataka o privremenom obavljanju poslova (»Narodne novine«, broj 125/15).

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-01/19

Urbroj: 524-03-01-01/5-18-34

Zagreb, 25. listopada 2018.

Ministar
mr. sc. Marko Pavić, v. r.