NN 98/2018 (7.11.2018.), Pravilnik o uvjetima za dobivanje dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

Ministarstvo kulture

1896

Na temelju članka 100. stavka 2. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99, 151/03, 153/03 – Ispravak, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 44/17 i 90/18), uz prethodnu suglasnost ministra gospodarstva, poduzetništva i obrta, ministrica kulture donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA ZA DOBIVANJE DOPUŠTENJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA NA ZAŠTITI I OČUVANJU KULTURNIH DOBARA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom utvrđuju uvjeti za dobivanje dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara prema Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

(2) Dopuštenje iz stavka 1. ovoga članka izdaje se fizičkim osobama radi utvrđivanja stručne osposobljenosti za obavljanje poslova zaštite i očuvanja kulturnih dobara utvrđenih ovim Pravilnikom, osim za slučajeve kada je stručna osposobljenost fizičkih osoba već utvrđena u smislu članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(3) Nadležno tijelo u smislu ovoga Pravilnika je Konzervatorski odjel Ministarstva kulture na području kojega se kulturno dobro nalazi, a za područje Grada Zagreba Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode u Zagrebu.

Članak 2.

(1) Poslovi zaštite i očuvanja kulturnih dobara iz članka 1. stavka 1. ovoga Pravilnika za koje Ministarstvo kulture izdaje dopuštenje su:

1. konzervatorsko-restauratorska istraživanja invazivnim metodama s izradom elaborata istraživanja

2. izrada prijedloga konzervatorsko-restauratorskih postupaka na pokretnom kulturnom dobru

3. izvođenje radova preventivne konzervacije na kulturnom dobru prema užoj specijalnosti

4. izvođenje konzervatorsko-restauratorskih radova na kulturnom dobru prema užoj specijalnosti

5. izrada konzervatorskih elaborata za nepokretno kulturno dobro

6. izrada arhitektonskog snimka postojećeg stanja nepokretnog kulturnog dobra

7. izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za radove na nepokretnom kulturnom dobru

8. poslovi projektiranja sustava tehničke zaštite na kulturnom dobru.

(2) Za pojedini posao zaštite i očuvanja kulturnih dobara iz stavka 1. ovoga članka, može se utvrditi uže područje specijalnosti dopuštenih radova prema dokumentiranoj osposobljenosti podnositelja zahtjeva.

(3) Pod užim specijalnostima konzervatorsko-restauratorskih radova u smislu ovoga Pravilnika podrazumijevaju se specijalnosti navedene u pravilniku kojim se uređuju stručna zvanja za obavljanje restauratorsko-konzervatorskih poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara te uvjetima i načinu njihova stjecanja.

(4) Pojedini posao zaštite i očuvanja kulturnih dobara za koji nije predviđeno izdavanje dopuštenja prema stavku 1. i 2. ovoga članka, izvođač radova na kulturnom dobru može obaviti, ako je pribavljeno prethodno odobrenje za izvođenje radova od nadležnog tijela sukladno članku 62. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

Članak 3.

(1) Stručna osposobljenost fizičke osobe za obavljanje poslova iz članka 1. stavka 2. ovoga Pravilnika utvrđuje se prema odgovarajućem obrazovanju i iskustvu stečenom u radu na kulturnim dobrima.

(2) Fizička osoba koja obavlja registriranu djelatnost stručno je osposobljena za obavljanje restauratorsko-konzervatorskih poslova određene uže specijalnosti iz članka 2. stavka 1. točke 1., 2., 3. i 4. ovoga Pravilnika:

– ako ima stručno zvanje za obavljanje restauratorsko-konzervatorskih poslova stečeno prema Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ili Zakonu o muzejima, ili

– ako ima završen restauratorski studij određene specijalnosti, dvije godine je surađivala na poslovima za koje traži dopuštenje tijekom kojeg vremena je u skladu s pravilima struke obavila najmanje tri konzervatorsko-restauratorska posla, ili

– ako ima studij uže specijalnosti, dvije godine je surađivala na poslovima za koje traži dopuštenje tijekom kojeg vremena je u skladu s pravilima struke obavila najmanje tri konzervatorsko-restauratorska posla.

(3) Fizička osoba je stručno osposobljena za obavljanje poslova iz članka 2. stavka 1. točke 5. i 8. ovoga Pravilnika ako ima odgovarajuće obrazovanje i dvije je godine surađivala na poslovima za koje traži dopuštenje tijekom kojeg vremena je u skladu s pravilima struke obavila najmanje tri cjelovita posla.

(4) Fizička osoba je stručno osposobljena za obavljanje poslova iz članka 2. stavka 1. točke 6. i 7. ovoga Pravilnika ako ima odgovarajuće obrazovanje i dvije je godine surađivala na poslovima za koje traži dopuštenje tijekom kojeg vremena je u skladu s pravilima struke obavila najmanje tri cjelovita posla i upisana je u nadležnu komoru.

(5) Strane fizičke i pravne osobe smatraju se stručno osposobljenima za obavljanje poslova iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika ako podnesu dokaze o stručnoj osposobljenosti ovjerene od nadležnog tijela za kulturnu baštinu države članice Europske unije ili trećih država u kojoj imaju poslovni nastan, kao i mišljenje o do sada izvedenim radovima na kulturnim dobrima.

II. IZDAVANJE DOPUŠTENJA

Članak 4.

Dopuštenje za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara iz članka 2. stavka 1. točaka 1. do 8. ovog Pravilnika može se izdati fizičkoj osobi ako su ispunjeni uvjeti koji se odnose na stručnu osposobljenost.

Članak 5.

(1) Fizička osoba u smislu ovog Pravilnika ima dopuštenje za obavljanje restauratorsko-konzervatorskih poslova određene uže specijalnosti iz članka 2. stavka 1. točke 1., 2., 3. i 4. ovoga Pravilnika ako ima stručno zvanje za obavljanje restauratorsko-konzervatorskih poslova stečeno prema Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ili Zakonu o muzejima.

(2) Na fizičku osobu koja je obavljala ili obavlja poslove predviđene člankom 2. stavkom 1. točkama 1., 2., 3. i 4. ovoga Pravilnika suprotno zakonskoj zbrani takmičenja s poslodavcem koji je pravna osoba kojoj je osnivač ili suosnivač Republika Hrvatska, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ili koja je obavljala ili obavlja navedene poslove kao neregistriranu djelatnost suprotno zakonu kojim se uređuje zabrana obavljanja neregistrirane djelatnosti, ne primjenjuje se stavak 1. ovoga članka.

Članak 6.

(1) Pravna osoba u smislu ovog Pravilnika ima dopuštenje za obavljanje poslova iz članka 2. stavka 1. točaka 1. do 8. ovoga Pravilnika ako za obavljanje registrirane djelatnosti osigura rad fizičke osobe iz članka 4. ovoga Pravilnika odnosno ako za obavljanje restauratorsko-konzervatorskih poslova određene uže specijalnosti iz članka 2. stavka 1. točke 1., 2., 3. i 4. ovoga Pravilnika osigura rad osobe iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(2) Odredba stavka 1. ovoga članka primjenjuje se i na obrtnika koji osigura rad fizičke osobe iz članka 4. i članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika, za slučaj kada obrtnik kao fizička osoba nema za te poslove dopuštenje u smislu ovoga Pravilnika.

Članak 7.

(1) U slučajevima izvanrednih događaja koji mogu dovesti u opasnost kulturna dobra, fizička i pravna osoba je dužna hitno djelovati i na traženje nadležnoga tijela staviti mu na raspolaganje zaposlenike i opremu u cilju otklanjanja opasnosti za kulturna dobra.

(2) Fizička i pravna osoba koja obavlja poslove na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara dužna je potpisati izjavu iz Priloga II. koji je sastavni dio ovog Pravilnika, kojom se obvezuje na provođenje mjera iz stavka 1. ovog članka.

Članak 8.

(1) Zahtjev za izdavanje dopuštenja iz Priloga I. koji je sastavni dio ovog Pravilnika, podnosi se na odgovarajućim obrascima koji su dostupni na mrežnim stranicama Ministarstva kulture: www.min-
-kulture.hr/dopuštenje za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

(2) Popunjeni obrazac podnositelj dostavlja potpisan u tiskanome obliku s obrazloženjem zahtjeva i svim prilozima na adresu: Ministarstvo kulture, Zagreb, Runjaninova 2, odnosno e-adresu pisarnica@min-kulture.hr.

Članak 9.

(1) Radi utvrđivanja uvjeta za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ministar kulture imenuje Stručno povjerenstvo za utvrđivanje uvjeta za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (u daljnjem tekstu: Stručno povjerenstvo) od pet članova, od kojih je jedan predsjednik, te njihove zamjenike.

(2) Četiri člana Stručnog povjerenstva iz stavka 1. ovoga članka imenuju se iz redova stručnjaka iz područja djelatnosti navedenih u članku 2. stavku 1. ovog Pravilnika, a jedan član iz reda pravne struke.

(3) Administrativne i tehničke poslove za Stručno povjerenstvo obavlja Ministarstvo kulture uključujući i pripremu materijala za rad Stručnog povjerenstva.

(4) Stručno povjerenstvo donosi poslovnik o svojem radu.

Članak 10.

(1) Ministarstvo kulture, Uprava nadležna za poslove zaštite kulturnih dobara zatražit će o podnesenom zahtjevu mišljenje nadležnoga tijela na području kojega se nalazi kulturno dobro na kojemu je podnositelj zahtjeva izvodio radove, osim ako se radi o utvrđivanju stručne osposobljenosti strane fizičke osobe koja nije radila na području Republike Hrvatske.

(2) Mišljenje iz stavka 1. ovoga članka daje se za svaki izvedeni rad.

(3) Ako Stručno povjerenstvo ocijeni potrebnim, zatražit će dodatnu dokumentaciju.

(4) Stručno povjerenstvo može po potrebi obaviti očevid u cilju utvrđivanja postojanja uvjeta propisanih ovim Pravilnikom i/ili imenovati izvjestitelja za područje uže specijalnosti iz Liste izvjestitelja, koju utvrđuje ministar kulture, radi davanja stručnog mišljenja o postojanju navedenih uvjeta.

Članak 11.

(1) Na temelju prijedloga Stručnog povjerenstva Ministarstvo kulture donosi rješenje o dopuštenju za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika kojim utvrđuje ispunjavanje potrebnih uvjeta.

(2) Kada Stručno povjerenstvo utvrdi da podnositelj zahtjeva ne ispunjava uvjete propisane ovim Pravilnikom, Ministarstvo kulture će rješenjem odbiti izdavanje dopuštenja.

(3) Na temelju izvršnog rješenja iz stavka 1. ovoga članka, Ministarstvo kulture izvršit će upis fizičke osobe u Upisnik specijaliziranih fizičkih osoba koje imaju dopuštenje za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (u daljnjem tekstu: Upisnik) u kojemu će se evidentirati za koje je poslove fizička osoba dobila dopuštenje.

(4) Upisnik vodi Ministarstvo kulture i objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva kulture.

Članak 12.

(1) Fizička osoba kojoj je Ministarstvo kulture izdalo dopuštenje, dužna je o svakoj promjeni glede ispunjavanja uvjeta propisanih ovim Pravilnikom i drugih podataka vezanih uz njezino poslovanje, pisano obavijestiti Ministarstvo kulture u roku od osam dana od nastanka promjene radi unošenja izmjena u Upisnik.

(2) Na temelju obavijesti iz stavka 1. ovoga članka Stručno povjerenstvo će odlučiti o valjanosti dopuštenja, a ako ocijeni da više ne postoje uvjeti propisani ovim Pravilnikom, predložit će Ministarstvu kulture donošenje rješenja kojim će utvrditi nepostojanje uvjeta za obavljanje određenih poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

(3) Na temelju izvršnog rješenja iz stavka 2. ovoga članka Ministarstvo kulture izvršit će brisanje fizičke osobe odnosno obavljanje određenih poslova iz Upisnika.

Članak 13.

(1) Fizička osoba kojoj je Ministarstvo kulture izdalo dopuštenje, dužna je poslove zaštite i očuvanja kulturnog dobra obavljati sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i propisima donesenim na temelju toga Zakona, a posebno:

– pravovremeno prethodno izvijestiti nadležno tijelo o početku radova na kulturnom dobru

– postupati u skladu s posebnim uvjetima zaštite kulturnog dobra

– postupati u skladu s prethodnim odobrenjem nadležnog tijela kojim se određuje vrsta radova, investitor, izvođač radova, kao i službena osoba nadležnog tijela koja obavlja nadzor provedbe radova

– postupati u skladu uputama i upozorenjima službene osobe nadležnog tijela koja obavlja nadzor provedbe radova

– dostaviti dokumentirano izvješće nadležnom tijelu o izvršenim radovima.

(2) Nadležno tijelo vodi evidenciju radova koje je fizička osoba iz stavka 1. ovoga članka obavljala, a koja sadrži podatke koji se odnose na radove na kulturnom dobru, njihovom početku i završetku, podnesenom izvješću izvođača radova i provedbi nadzora nad radovima.

III. ODUZIMANJE DOPUŠTENJA

Članak 14.

(1) Na prijedlog nadležnog tijela ili inspektora zaštite kulturnih dobara Ministarstvo kulture oduzet će fizičkoj osobi izdano dopuštenje za obavljanje određenih poslova zaštite i očuvanja kulturnog dobra ako:

– postupa protivno odredbama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i propisima donesenim na temelju toga Zakona

– ne postupa sukladno odredbama članka 13. stavka 1. ovoga Pravilnika

– se utvrdi da poslove za koje izdano dopuštenje ne obavlja sukladno pravilima struke radi čega je nastala šteta na kulturnom dobru

– je pokrenut kazneni postupak zbog oštećenja ili uništenja kulturnog dobra

– je obavljala ili obavlja poslove predviđene ovim Pravilnikom bez prethodnog odobrenja nadležnog tijela

– naknadno utvrdi da podaci na temelju kojih je izdano dopuštenje nisu istiniti

– se naknadno promjene uvjeti na temelju kojih je izdano dopuštenje, odnosno ako fizička osoba kojoj je izdano dopuštenje prestane ispunjavati propisane uvjete

– je obavljala ili obavlja poslove predviđene ovim Pravilnikom kao neregistriranu djelatnost suprotno zakonu kojim se uređuje zabrana obavljanja neregistrirane djelatnosti.

(2) Na temelju izvršnog rješenja iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo kulture brisat će fizičku osobu odnosno obavljanje određenih poslova iz Upisnika.

IV. TROŠKOVI POSTUPKA

Članak 15.

(1) Članovi Stručnog povjerenstva i njihovi zamjenici te izvjestitelji koji nisu zaposlenici Ministarstva kulture te ustanova u kulturi kojima je osnivač Republika Hrvatska, imaju pravo na naknadu za rad u Stručnom povjerenstvu.

(2) Naknada se određuje po održanoj sjednici.

(3) Visinu naknade utvrđuje Ministarstvo kulture.

(4) Posebne troškove postupka u svezi s izdavanjem dopuštenja snosi podnositelj zahtjeva uključujući i troškove očevida koji se obavlja izvan mjesta u kojem je sjedište Stručnog povjerenstva.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

(1) Dopuštenja izdana pravnim osobama sukladno Pravilniku o uvjetima za fizičke i pravne osobe radi dobivanja dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine«, broj 74/03 i 44/10) ostaju na snazi do isteka vremena na koje su ta dopuštenja izdana.

(2) Dopuštenja izdana fizičkim osobama na određeno vrijeme sukladno Pravilniku iz stavka 1. ovoga članka za poslove koji su propisani člankom 2. ovoga Pravilnika ostaju na snazi.

(3) Dopuštenja izdana fizičkim osobama sukladno Pravilniku iz stavka 1. ovoga članka za poslove koji nisu predviđeni člankom 2. ovoga Pravilnika brisat će se iz Upisnika po isteku vremena na koje su ta dopuštenja izdana.

(4) Za fizičke osobe kojima je stručna osposobljenost za obavljanje određenih poslova utvrđena dopuštenjem izdanom temeljem Pravilnika iz stavka 1. ovoga članka koje dopuštenje je prestalo važiti, neće se ponovno utvrđivati stručna osposobljenost u slučaju podnošenja zahtjeva za izdavanje dopuštenja, osim ako su se stekli uvjeti za oduzimanje dopuštenja iz članka 14. stavka 1. ovoga Pravilnika.

Članak 17.

Postupci započeti do stupanja na snagu ovoga Pravilnika nastavit će se i dovršiti prema odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 18.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima za fizičke i pravne osobe radi dobivanja dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine«, broj 74/03 i 44/10).

Članak 19.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-08/18-01/3199

Urbroj: 532-06-01-01/7-18-5

Zagreb, 29. listopada 2018.

Ministrica
dr. sc. Nina Obuljen Koržinek, v. r.

PRILOG I.

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE DOPUŠTENJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA NA ZAŠTITI I OČUVANJU KULTURNIH DOBARA

1. Ime i prezime
2. Osobni identifikacijski broj/identifikacijski broj u zemlji nastana
3. Adresa prebivališta/boravišta, kontakt telefon:
4. Podaci o upisu u odgovarajući registar, upisnik ili drugu evidenciju (pravni oblik registrirane djelatnosti)
5. Dokaz o stečenom obrazovanjupreslik svjedodžbe/ diplome
6. Podatak o stečenom stručnom zvanju u konzervatorsko-restauratorskoj djelatnosti
7. Strane fizičke osobe podnose dokaze o stručnoj osposobljenosti ovjerene od nadležnog tijela za kulturnu baštinu države članice Europske unije u kojoj imaju poslovni nastan, kao i podatke o do sada izvedenim radovima na kulturnim dobrimaunos/privitak odgovarajućih dokumenata, prevedenih na hrvatski jezik
8. Vrsta poslova za koje se zahtjev podnosi prema članku 2. stavku 1. ovoga Pravilnika
9. Područje uže specijalnosti
10. Popis obavljenih poslova na kulturnim dobrima
11. Izjava o poduzimanju potrebnih mjera iz članka 7. Pravilnika
Datum podnošenja zahtjevaPotpis podnositelja zahtjeva


Napomena: Ovaj obrazac se dostavlja Ministarstvu kulture u elektroničkom obliku s prilozima te u tiskanom obliku s prilozima.

PRILOG II.

__________________________________________________

(ime i prezime, adresa, tvrtka pravne osobe i obrtnika te njihovo sjedište)

MINISTARSTVO KULTURE
UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE
Zagreb, Runjaninova 2

Predmet:Izjava o poduzimanju potrebnih mjera iz članka 7. Pravilnika o uvjetima za dobivanje dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara


Sukladno odredbi članka 7. stavka 1. Pravilnika o uvjetima za dobivanje dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, obvezujem se poduzimati propisane mjere, te izjavljujem kako slijedi:

Ovom Izjavom obvezujem se organizirati obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara uz primjenu mjera potrebnih za sigurnost kulturnih dobara na kojima se izvode radovi, te poduzeti odgovarajuće mjere za sprječavanje oštećivanja ili drugih oblika devastacije kulturnog dobra, kao i odgovarajuće mjere za sprječavanje krađa i drugog protupravnog postupanja, a u slučaju izvanrednih događaja koji mogu dovesti u opasnost kulturna dobra hitno ću djelovati i staviti na raspolaganje svoj rad i opremu te zaposlenike u cilju otklanjanja opasnosti za kulturna dobra.

U______________, ______________ godine.

__________________

(potpis odgovorne osobe)