NN 108/2018 (4.12.2018.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za 2018. godinu i projekcije plana za 2019. i 2020. godinu

HRVATSKI SABOR

2087

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08, 136/12 i 5/15), Hrvatski sabor na sjednici 3. prosinca 2018., donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2019. I 2020. GODINU

I.

Daje se suglasnost Centru za restrukturiranje i prodaju na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2018. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 73.000.000 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 27.595.000 kuna

– višak u iznosu od 45.405.000 kuna.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/18-01/05

Zagreb, 3. prosinca 2018.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2019. I 2020. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Plan 2018.Povećanje/ smanjenjeNovi plan 2018.
PRIHODI POSLOVANJA80.300.000-8.605.00071.695.000
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE500.000805.0001.305.000
UKUPNI PRIHODI80.800.000-7.800.00073.000.000
RASHODI POSLOVANJA34.845.000-7.800.00027.045.000
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE550.0000550.000
UKUPNI RASHODI35.395.000-7.800.00027.595.000
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK45.405.000045.405.000


B. RAČUN FINANCIRANJA

Plan 2018.Povećanje/ smanjenjeNovi plan 2018.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA54.100.000615.900.000670.000.000
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA99.505.000325.870.000425.375.000
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE000
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE0-290.030.000-290.030.000
NETO FINANCIRANJE-45.405.0000-45.405.000
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE000


A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz­redSku­pinaPodskupinaNaziv prihodaPlan 2018.Povećanje/smanjenjeNovi plan 2018.
6

PRIHODI POSLOVANJA80.300.000-8.605.00071.695.000
64Prihodi od imovine53.200.0004.895.00058.095.000
641Prihodi od financijske imovine49.200.000895.00050.095.000
642Prihodi od nefinancijske imovine3.000.0002.000.0005.000.000
643Prihodi od kamata na dane zajmove1.000.0002.000.0003.000.000
65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i nakanada100.0000100.000
652Prihodi po posebnim propisima100.0000100.000
66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija26.000.000-24.000.0002.000.000
661Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga26.000.000-24.000.0002.000.000
68Kazne, upravne mjere i ostali prihodi1.000.00010.500.00011.500.000
683Ostali prihodi1.000.00010.500.00011.500.000
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE500.000805.0001.305.000
72Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine500.000805.0001.305.000
721Prihodi od prodaje građevinskih objekata500.000800.0001.300.000
722Prihodi od prodaje postrojenja i opreme05.0005.000


RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz­redSku­pinaPodskupinaNaziv rashodaPlan 2018.Povećanje/smanjenjeNovi plan 2018.
3RASHODI POSLOVANJA34.845.000-7.800.00027.045.000
31Rashodi za zaposlene13.750.000013.750.000
311Plaće (Bruto)11.150.000011.150.000
312Ostali rashodi za zaposlene600.0000600.000
313Doprinosi na plaće2.000.00002.000.000
32Materijalni rashodi7.575.000740.0008.315.000
321Naknade troškova zaposlenima515.00010.000525.000
322Rashodi za materijal i energiju1.680.00001.680.000
323Rashodi za usluge3.270.000710.0003.980.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa20.000020.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja2.090.00020.0002.110.000
34Financijski rashodi13.500.000-8.540.0004.960.000
342Kamate za primljene kredite i zajmove12.000.000-8.000.0004.000.000
343Ostali financijski rashodi1.500.000-540.000960.000
38Ostali rashodi20.000020.000
383Kazne, penali i naknade štete20.000020.000
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE550.0000550.000
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine100.0000100.000
412Nematerijalna imovina100.0000100.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine450.0000450.000
422Postrojenja i oprema400.0000400.000
426Nematerijalna proizvedena imovina50.000050.000B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz­redSku­pinaPodskupina
Plan 2018.Povećanje/smanjenjeNovi plan 2018.NETO FINANCIRANJE-45.405.000290.030.000244.625.000
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA54.100.000615.900.000670.000.000
81Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova3.000.00080.900.00083.900.000
814Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru3.000.00017.000.00020.000.000
817Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti063.900.00063.900.000
83Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici51.100.000535.000.000586.100.000
832Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici50.000.000-40.000.00010.000.000
833Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora100.0000100.000
834Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora1.000.000575.000.000576.000.000
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA99.505.000325.870.000425.375.000
51Izdaci za dane zajmove i depozite01.000.0001.000.000
518Izdaci za depozite i jamčevne pologe01.000.0001.000.000
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova99.505.000324.870.000424.375.000
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora99.505.000226.495.000326.000.000
547Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti098.375.00098.375.000


II. POSEBNI DIO

ŠifraNazivPlan 2018.Povećanje/ smanjenjeNovi plan 2018.
05CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU134.900.000318.070.000452.970.000
     
100ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE, OPREMANJE I KONTROLA DRŽAVNE IMOVINE23.395.000200.00023.595.000
     
A1000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE22.845.000200.00023.045.000
31Rashodi za zaposlene13.750.000013.750.000
311Plaće (Bruto)11.150.000011.150.000
312Ostali rashodi za zaposlene600.0000600.000
313Doprinosi na plaće2.000.00002.000.000
32Materijalni rashodi7.575.000740.0008.315.000
321Naknade troškova zaposlenima515.00010.000525.000
322Rashodi za materijal i energiju1.680.00001.680.000
323Rashodi za usluge3.270.000710.0003.980.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa20.000020.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja2.090.00020.0002.110.000
34Financijski rashodi1.500.000-540.000960.000
343Ostali financijski rashodi1.500.000-540.000960.000
38Ostali rashodi20.000020.000
383Kazne, penali i naknade štete20.000020.000
K2000OPREMANJE550.0000550.000
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine100.0000100.000
412Nematerijalna imovina100.0000100.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine450.0000450.000
422Postrojenja i oprema400.0000400.000
426Nematerijalna proizvedena imovina50.000050.000
     
101SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA111.505.000316.870.000428.375.000
     
A1001ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA111.505.000316.870.000428.375.000
34Financijski rashodi12.000.000-8.000.0004.000.000
342Kamate za primljene kredite i zajmove12.000.000-8.000.0004.000.000
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova99.505.000324.870.000424.375.000
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora99.505.000226.495.000326.000.000
547Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti098.375.00098.375.000
     
103DANI ZAJMOVI01.000.0001.000.000
     
A1003DANI ZAJMOVI01.000.0001.000.000
51Izdaci za dane zajmove i depozite01.000.0001.000.000
518Izdaci za depozite i jamčevne pologe01.000.0001.000.000