NN 108/2018 (4.12.2018.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu

HRVATSKI SABOR

2091

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2018. GODINU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 3. prosinca 2018.

Klasa: 011-01/18-01/145

Urbroj: 71-06-01/1-18-2

Zagreb, 3. prosinca 2018.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2018. GODINU

Članak 1.

U Zakonu o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu (»Narodne novine«, br. 124/17.) u članku 13. stavku 1. iznos: »200.000.000,00« zamjenjuje se iznosom: »80.000.000,00«.

Članak 2.

U članku 28. stavku 1. ispred riječi: »financijskih« riječ: »dospjelih« briše se.

Članak 3.

U članku 29. stavku 1. iznos: »22.516.245.383,00« zamjenjuje se iznosom: »24.721.096.115,00«.

U stavku 2. iznos: »17.390.967.021,00« zamjenjuje se iznosom: »17.095.947.522,00«.

U stavku 3. iznos: »1.791.550.100,00« zamjenjuje se iznosom: »3.721.006.571,00«, a iznos: »1.857.345.000,00« zamjenjuje se iznosom: »4.332.230.000,00«.

Članak 4.

U članku 31. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Ministar financija može se, uz suglasnost Vlade, u 2018. godini dodatno zadužiti iznad visine zaduživanja iz članka 29. ovoga Zakona za razliku između visine podmirenih obveza temeljem rashoda nastalih provedbom projekata koji se sufinanciraju iz sredstava Europske unije i visine priljeva ostvarenih iz fondova Europske unije u 2018. godini, a najviše do iznosa sredstava za koji se očekuje povrat iz fondova Europske unije u 2019. godini.«.

Članak 5.

U članku 35. stavku 2. iznos: »5.650.000.000,00« zamjenjuje se iznosom: »3.450.000.000,00«, a iznos: »2.300.000.000,00« zamjenjuje se iznosom: »1.100.000.000,00«.

U stavku 7. ispred riječi: »jamstva« riječ: »financijska« briše se, a iznos: »265.000.000,00« zamjenjuje se iznosom: »2.865.000.000,00«.

Stavak 16. mijenja se i glasi:

»(16) Jamstvo se može mijenjati ili dopunjavati uz suglasnost Vlade, a iznimno, samo uz pisanu suglasnost ministra financija, i to ako se izmjenama i dopunama ugovaraju uvjeti zaduživanja koji su povoljniji za korisnika kredita i ako dođe do ustupanja, prenošenja, zamjene, obnove (novacije) ili zalaganja prava i/ili obveza banke davatelja kredita na ime izdanog jamstva. U slučaju zalaganja ili prijenosa prava i tražbina iz ugovora o kreditu ili prijenosa ugovora o kreditu drugim osobama, prava iz jamstva prenose se samo ako se s prijenosom/zalaganjem prethodno pisano suglasio ministar financija.«.

Članak 6.

U članku 41. iza stavka 7. dodaje se stavak 8. koji glasi:

»(8) Uplaćeni, a neutrošeni namjenski prihodi ostvareni temeljem uplata pristojbi i naknada za financiranje troškova službenih kontrola koje se provode u objektima koji posluju s hranom životinjskog podrijetla, hranom za životinje, nusproizvodima, iz nadležnosti Ministarstva poljoprivrede mogu se koristiti i za podmirenje troškova laboratorijskih analiza i uzimanja uzoraka iz nadležnosti Ministarstva poljoprivrede.«.

Članak 7.

Iza članka 53. dodaje se članak 53.a koji glasi:

»Članak 53.a

(1) Iz razdjela 096 – MINISTARSTVO ZDRAVSTVA isplatit će se namjenska pomoć županijama za podmirivanje dijela dospjelih obveza bolničkih zdravstvenih ustanova u vlasništvu županija prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala.

(2) Ministarstvo zdravstva rasporedit će namjensku pomoć iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Ministarstvo zdravstva i županije potpisat će ugovore o načinu utroška sredstava doznačenih u skladu s ovim člankom.

(4) Županije su dužne pratiti utrošak sredstava koja će biti doznačena bolničkim zdravstvenim ustanovama, a o utrošku sredstava dužne su obavijestiti Ministarstvo zdravstva na način i u rokovima koje utvrdi Ministarstvo zdravstva.«.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 8.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/18-01/04

Zagreb, 3. prosinca 2018.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.