NN 109/2018 (5.12.2018.), Odluka o određivanju visine naknade za vođenje jedinstvenog računovodstva osobnih računa članova obveznih mirovinskih fondova

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

2103

Na temelju članka 27. stavka 4. Zakona o Središnjem registru osiguranika (»Narodne novine«, br. 159/13 i 39/18), ministar rada i mirovinskoga sustava u suradnji s ministrom financija, donosi

ODLUKU

O ODREĐIVANJU VISINE NAKNADE ZA VOĐENJE JEDINSTVENOG RAČUNOVODSTVA OSOBNIH RAČUNA ČLANOVA OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA

I.

Ovom Odlukom određuje se visina naknade za vođenje jedinstvenog računovodstva osobnih računa članova obveznih mirovinskih fondova, koju Središnji registar osiguranika zaračunava obveznim mirovinskim društvima.

II.

Naknada iz točke I. ove odluke iznosi 3,00 kn po članu obveznog mirovinskog fonda.

III.

Obračun naknade iz točke II. ove Odluke obavlja se na dnevnoj osnovi, prema prosječnom broju članova u obveznom mirovinskom fondu u mjesecu za koji se zaračunava naknada, a račun se ispostavlja do osmoga u mjesecu za prethodni mjesec.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-01/15-01/140
Urbroj: 524-05-01-02/2-18-18
Zagreb, 26. studenoga 2018.

Ministar
mr. sc. Marko Pavić, v. r.