NN 111/2018 (12.12.2018.), Zakon o izmjenama Zakona o drvenastim kulturama kratkih ophodnji

HRVATSKI SABOR

2146

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O DRVENASTIM KULTURAMA KRATKIH OPHODNJI

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o drvenastim kulturama kratkih ophodnji, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 3. prosinca 2018.

Klasa: 011-01/18-01/153

Urbroj: 71-06-01/1-18-2

Zagreb, 5. prosinca 2018.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O DRVENASTIM KULTURAMA KRATKIH OPHODNJI

Članak 1.

U Zakonu o drvenastim kulturama kratkih ophodnji (»Narodne novine«, br. 15/18.) u članku 5. stavku 1. točka 3. mijenja se i glasi:

»3. ostalom obradivom poljoprivrednom zemljištu (P3), koje je zakorovljeno i obraslo višegodišnjim raslinjem, uz odobrenje ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede i šumarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo)«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, Ministarstvo može na predmetnim površinama nakon isteka dvadesete godine od osnivanja kulture, nakon provedenog stručnog nadzora, produljiti uzgoj kultura na dodatni period od 20 godina.«.

Članak 2.

U članku 9. stavku 1. riječi: »Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba« zamjenjuju se riječju: »Ministarstvo«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Ako se stručnim nadzorom utvrdi neudovoljavanje zahtjevima propisanim ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega, o istom će se obavijestiti nadležna inspekcija iz članka 10. ovoga Zakona.«.

Članak 3.

U članku 14. stavku 1. riječi: »Hrvatsku poljoprivredno-šumarsku savjetodavnu službu« zamjenjuju se riječju: »Ministarstvo«.

Članak 4.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2019.

Klasa: 022-03/18-01/221

Zagreb, 3. prosinca 2018.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.