NN 112/2018 (14.12.2018.), Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 1286/2014 o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode

Hrvatski sabor

2166

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 1286/2014 O DOKUMENTIMA S KLJUČNIM INFORMACIJAMA ZA UPAKIRANE INVESTICIJSKE PROIZVODE

Proglašavam Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 1286/2014 o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 3. prosinca 2018.

Klasa: 011-01/18-01/148

Urbroj: 71-06-01/1-18-2

Zagreb, 5. prosinca 2018.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 1286/2014 O DOKUMENTIMA S KLJUČNIM INFORMACIJAMA ZA UPAKIRANE INVESTICIJSKE PROIZVODE

I. OPĆE ODREDBE

Predmet Zakona

Članak 1.

Ovim se Zakonom utvrđuje nadležno tijelo, područje rada i ovlasti nadležnog tijela i prekršajne odredbe za provedbu uredbe Europske unije iz članka 2. ovoga Zakona.

Pravo Europske unije

Članak 2.

Ovim se Zakonom osiguravaju pretpostavke za provedbu Uredbe (EU) br. 1286/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. studenog 2014. o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode za male ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode (PRIIP-ovi) (SL L 352/1, 9. 12. 2014.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1286/2014).

Pojmovi

Članak 3.

(1) U smislu ovoga Zakona pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. Agencija je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga čije su nadležnosti i područje rada propisani zakonom kojim se uređuje područje rada i nadležnosti Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, ovim Zakonom i drugim zakonima

2. ESMA je Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala, osnovano Uredbom (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenog 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije br. 2009/77/EZ (SL L 331, 15. 12. 2010.)

3. EIOPA je Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje, osnovano Uredbom (EU) br. 1094/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenog 2010. o osnivanju Europskoga nadzornog tijela (Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje), o izmjeni Odluke broj 716/2009/EZ i o stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/79/EZ (SL L 331, 15. 12. 2010.)

4. EBA je Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo osnovano Uredbom (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenog 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo), kojom se izmjenjuje Odluka br. 716/2009/EZ i stavlja izvan snage Odluka Komisije 2009/78/EZ (SL L 331, 15. 12. 2010.)

5. ESA je zajednički izraz za europska nadzorna tijela, i to:
EIOPA, EBA i ESMA

6. ukupan prihod je ukupni godišnji prihod na temelju posljednjih dostupnih godišnjih financijskih izvještaja koji je počinitelj prekršaja ostvario od obavljanja svoje gospodarske djelatnosti

7. godišnji financijski izvještaji su godišnji financijski izvještaji u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo poduzetnika.

(2) Ostali pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju istovjetno značenje kao pojmovi upotrijebljeni u Uredbi (EU) br. 1286/2014.

II. NADLEŽNO TIJELO, NJEGOVE NADLEŽNOSTI I PODRUČJE RADA

Nadležno tijelo

Članak 4.

Nadležno tijelo za provedbu Uredbe (EU) br. 1286/2014 i ovoga Zakona je Agencija.

Subjekti nadzora Agencije

Članak 5.

Subjekti nadzora Agencije su izdavatelji PRIIP-a i osobe koje savjetuju o PRIIP-u ili ga prodaju, kako su određeni zakonima kojima je uređeno osnivanje i poslovanje tih subjekata.

Nadležnosti Agencije

Članak 6.

Nadležnosti Agencije za potrebe provedbe Uredbe (EU) br. 1286/2014 i ovoga Zakona odnose se na:

1. provođenje nadzora u smislu pridržavanja odredbi Uredbe (EU) br. 1286/2014 i ovoga Zakona nad subjektima nadzora Agencije iz članka 5. ovoga Zakona

2. izricanje nadzornih mjera subjektima nadzora iz članka 5. ovoga Zakona

3. podnošenje optužnih prijedloga kod utvrđenih povreda odredbi Uredbe (EU) br. 1286/2014 i ovoga Zakona od strane subjekata nadzora iz članka 5. ovoga Zakona.

Područje rada Agencije

Članak 7.

Agencija za potrebe provedbe Uredbe (EU) br. 1286/2014 i ovoga Zakona obavlja sljedeće poslove:

1. nadzire usklađenost subjekata nadzora Agencije iz članka 5. ovoga Zakona s obvezama iz Uredbe (EU) br. 1286/2014 i ovoga Zakona

2. prati tržište za investicijske osigurateljne proizvode koji se stavljaju na tržište, distribuiraju ili prodaju u Republici Hrvatskoj ili iz Republike Hrvatske, u skladu s člankom 15. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1286/2014

3. na svojoj internetskoj stranici objavljuje obavijest o svakoj odluci o izricanju zabrane ili ograničenja iz članka 17. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1286/2014, u skladu s člankom 17. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 1286/2014, kao i obavijest o razlozima postupanja protivno mišljenju EIOPA-e u skladu s člankom 18. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1286/2014

4. razmjenjuje informacije i surađuje s nadležnim tijelima drugih država članica i EIOPA-om u skladu s člankom 17. stavcima 3. i 4. Uredbe (EU) br. 1286/2014

5. izvještava ESA-u o izrečenim sankcijama i mjerama u skladu s člancima 27. i 29. Uredbe (EU) br. 1286/2014

6. na svojoj internetskoj stranici objavljuje svaku izrečenu sankciju i drugu mjeru za kršenje odredbi Uredbe (EU) br. 1286/2014 u skladu s člankom 29. Uredbe (EU) br. 1286/2014, što uključuje i podatke o zaprimljenim nepravomoćnim odlukama o prekršaju, uz naznaku da je odluka nepravomoćna, kao i sporazume o uvjetima priznavanja krivnje i sporazumijevanju o sankciji i mjerama, sklopljene s počiniteljem prekršaja u skladu sa zakonom kojim je uređen prekršajni postupak, a u slučaju iz članka 29. stavka 1. podstavka 4. točke c. Uredbe (EU) br. 1286/2014 o neobjavljenim izrečenim sankcijama i drugim mjerama obavještava ESA-u.

III. NADZOR

Postupak nadzora koji provodi Agencija

Članak 8.

(1) Nadzor nad provedbom Uredbe (EU) br. 1286/2014 i subjektima nadzora iz članka 5. ovoga Zakona u okviru svoje nadležnosti obavlja Agencija u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 1286/2014, ovoga Zakona, zakona kojima je uređeno osnivanje i poslovanje subjekata nadzora iz članka 5. ovoga Zakona i zakona kojim se uređuje područje rada i nadležnosti Agencije.

(2) Agencija nadzor iz stavka 1. ovoga članka obavlja:

1. praćenjem, prikupljanjem i provjerom objavljenih podataka i obavijesti koje se u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 1286/2014 dostavljaju Agenciji te provođenjem nadzora u skladu sa zakonima kojima je uređeno osnivanje i poslovanje subjekata nadzora iz članka 5. ovoga Zakona i zakonom kojim se uređuje područje rada i nadležnosti Agencije i

2. izricanjem nadzornih mjera iz članka 10. ovoga Zakona.

Ovlasti Agencije pri provođenju nadzora

Članak 9.

(1) Ako je to potrebno u svrhu nadzora nad poštivanjem odredbi Uredbe (EU) br. 1286/2014 i ovoga Zakona, Agencija može od subjekata nadzora iz članka 5. ovoga Zakona zahtijevati pristup svakom dokumentu u bilo kojem obliku i dostavu njegove preslike.

(2) Agencija može zatražiti i svu ostalu dokumentaciju i informacije u svrhu provjere usklađenosti poslovanja subjekata nadzora s Uredbom (EU) br. 1286/2014, ovim Zakonom te propisima donesenim na temelju ovoga Zakona i drugim relevantnim propisima.

(3) Ako je to potrebno u svrhu nadzora nad poštivanjem odredbi Uredbe (EU) br. 1286/2014 i ovoga Zakona, Agencija može provesti neposredni nadzor s prethodnom dostavom obavijesti o nadzoru ili bez nje.

Nadzorne mjere Agencije

Članak 10.

(1) Kada Agencija, u skladu s nadležnosti iz članka 6. ovoga Zakona, utvrdi povrede odredbi Uredbe (EU) br. 1286/2014 i/ili ovoga Zakona, ovlaštena je rješenjem izreći nadzorne mjere:

1. naložiti objavu dokumenta s ključnim informacijama za male ulagatelje na internetskoj stranici

2. zahtijevati izmjenu postojećeg dokumenta s ključnim informacijama za male ulagatelje, ako je netočan, neistinit, nejasan ili dvosmislen

3. zahtijevati usklađenje sadržaja dokumenta s ključnim informacijama za male ulagatelje sa svim obvezujućim ugovornim dokumentima, s odgovarajućim dijelovima ponudbenih dokumenata te s uvjetima PRIIP-ova

4. zabraniti ili suspendirati promidžbeni materijal koji:

a) uključuje izjave koje su u suprotnosti s informacijama sadržanima u dokumentu s ključnim informacijama ili koje umanjuju značaj dokumenta s ključnim informacijama

b) ne navodi da je dokument s ključnim informacijama dostupan i ne pruža informacije o tome kako i otkuda ga je moguće dobiti, uključujući internetsku stranicu izdavatelja PRIIP-a

5. zahtijevati reviziju dokumenta s ključnim informacijama kad je procijenjeno da je potrebno izvršiti izmjene, zabraniti dostavu prije nego što su izvršene izmjene te naložiti objavu revidirane verzije bez odgađanja

6. naložiti pravodobnu dostavu dokumenta s ključnim informacijama malim ulagateljima prije nego što su ti mali ulagatelji obvezani bilo kojim ugovorom ili ponudom koja se odnosi na taj PRIIP, osim u slučaju iz članka 13. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1286/2014

7. zabraniti naplatu dostave dokumenta s ključnim informacijama malim ulagateljima od strane osobe koja savjetuje o PRIIP-u ili ga prodaje

8. javno objaviti upozorenje u kojem se navodi osoba odgovorna za povredu i priroda povrede odredbi Uredbe (EU) br. 1286/2014.

(2) Kada Agencija utvrdi povrede odredaba Uredbe br. 1286/2014 ili ovoga Zakona od strane subjekata nadzora iz članka 5. ovoga Zakona, Agencija može pod uvjetima iz članka 17. Uredbe (EU) br. 1286/2014, osim nadzornih mjera propisanih stavkom 1. ovoga članka, rješenjem zabraniti ili ograničiti u Republici Hrvatskoj ili iz Republike Hrvatske sljedeće:

1. oglašavanje, distribuciju i/ili prodaju određenih investicijskih osigurateljnih proizvoda i/ili investicijskih osigurateljnih proizvoda koji imaju posebna obilježja ili

2. vrstu financijske aktivnosti i/ili prakse društva za osiguranje ili društva za reosiguranje.

(3) Agencija može rješenjem naložiti subjektu nadzora iz članka 5. ovoga Zakona da izravno obavijesti malog ulagatelja o izrečenoj sankciji ili drugoj mjeri i o mogućnosti podnošenja pritužbe ili ostvarivanja pravne zaštite.

(4) Protiv rješenja Agencije iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

IV. SURADNJA

Suradnja

Članak 11.

U svrhu provedbe Uredbe (EU) br. 1286/2014 i ovoga Zakona Agencija surađuje s drugim ovlaštenim tijelima te s njima razmjenjuje podatke, u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 1286/2014, relevantnim zakonskim odredbama i sporazumima o suradnji.

V. JEZIK, ROKOVI DOSTAVE I OBJAVE OBAVIJESTI

Dostava dokumenta s ključnim informacijama

Članak 12.

(1) Izdavatelj PRIIP-a iz Republike Hrvatske ili osoba koja prodaje PRIIP u Republici Hrvatskoj dužna je dostaviti Agenciji dokument s ključnim informacijama za taj PRIIP.

(2) Agencija pravilnikom propisuje rokove i način dostave dokumenta s ključnim informacijama.

Jezik i objave obavijesti

Članak 13.

(1) Dokument s ključnim informacijama PRIIP-a koji se distribuira u Republici Hrvatskoj mora biti napisan na hrvatskom jeziku ili preveden na hrvatski jezik u skladu s odredbom članka 7. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1286/2014.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, Agencija može dozvoliti uporabu drugog jezika u dokumentu s ključnim informacijama, u slučajevima u kojima je razvidno da to ne utječe negativno na interese malih ulagatelja kojima se proizvod distribuira.

(3) Na sve obavijesti koje su subjekti nadzora iz članka 5. ovoga Zakona dužni dostavljati Agenciji i javno objavljivati u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 1286/2014 i ovoga Zakona na odgovarajući se način primjenjuju odredbe o jeziku objavljivanja informacija iz zakona kojima je uređeno osnivanje i poslovanje subjekata nadzora iz članka 5. ovoga Zakona, osim ako delegirane uredbe Europske komisije ili drugi provedbeni propisi doneseni na temelju Uredbe (EU) br. 1286/2014 u određenim slučajevima ne propisuju izričitu objavu na određenom jeziku.

VI. MEHANIZMI KOJI POTIČU PRIJAVE MOGUĆIH ILI STVARNIH KRŠENJA UREDBE (EU) br. 1286/2014

Mehanizmi koji potiču prijave mogućih ili stvarnih kršenja Uredbe (EU) br. 1286/2014

Članak 14.

(1) Obraćanje radnika Agenciji zbog prijave mogućeg ili stvarnog kršenja Uredbe (EU) br. 1286/2014 počinjenog unutar svog poslodavca ili u dobroj vjeri podnošenja prijave o toj sumnji Agenciji ne predstavlja opravdani razlog za otkaz ugovora o radu.

(2) U slučaju spora oko stavljanja radnika u nepovoljniji položaj od drugih radnika zbog obraćanja radnika Agenciji radi prijave mogućeg ili stvarnog kršenja Uredbe (EU) br. 1286/2014 počinjenog unutar svog poslodavca ili u dobroj vjeri podnošenja prijave o toj sumnji Agenciji, a što je dovelo do povrede nekog od prava radnika iz radnog odnosa, ako radnik učini vjerojatnim da je stavljen u nepovoljniji položaj i da mu je povrijeđeno neko od njegovih prava iz radnog odnosa, teret dokazivanja prelazi na poslodavca koji mora dokazati da radnika nije stavio u nepovoljniji položaj od drugih radnika odnosno da mu nije povrijedio pravo iz radnog odnosa.

(3) Agencija pravilnikom propisuje djelotvorne mehanizme za zaprimanje i istragu prijava mogućih ili stvarnih kršenja Uredbe (EU) br. 1286/2014 i daljnje postupanje, uključujući uspostavu sigurnih komunikacijskih kanala za takve prijave, pri čemu će se na odgovarajući način primijeniti odredbe članka 28. Uredbe (EU) br. 1286/2014.

Ovlasti Agencije

Članak 15.

Agencija pravilnikom, radi provedbe Uredbe (EU) br. 1286/2014, delegiranih akata i regulatornih tehničkih standarda, uređuje:

– pojedinosti postupka koji se koristi za utvrđivanje ima li PRIIP posebne okolišne ili društvene ciljeve koje Europska komisija donosi na temelju članka 8. stavka 4. Uredbe (EU) br. 1286/2014

– pojedinosti vezane uz sadržaj informacija, prikaz rizika i nagrada i metodologiju izračuna troškova u dokumentu s ključnim informacijama koje Europska komisija donosi na temelju članka 8. stavka 5. Uredbe (EU) br. 1286/2014

– pojedinosti oko provođenja postupka preispitivanja informacija sadržanih u dokumentu s ključnim informacijama od strane izdavatelja PRIIP-a koje Europska komisija donosi na temelju članka 10. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1286/2014

– pojedinosti vezane za utvrđivanje uvjeta za ispunjavanje zahtjeva za osiguravanje dokumenta s ključnim informacijama koje Europska komisija donosi na temelju članka 13. stavka 5. Uredbe (EU) br. 1286/2014

– pojedinosti vezane za kriterije i čimbenike koje nadležna tijela trebaju uzeti u obzir prilikom utvrđivanja postoji li značajna zabrinutost o zaštiti ulagatelja ili prijetnja urednom funkcioniranju i integritetu financijskih tržišta ili tržišta robe te stabilnosti financijskog sustava koje Europska komisija donosi na temelju članka 17. stavka 7. Uredbe (EU) br. 1286/2014.

VII. PREKRŠAJNE ODREDBE

Uvodne odredbe

Članak 16.

(1) Ako je počinitelj prekršaja, u smislu zakona kojim se uređuje računovodstvo poduzetnika, matično društvo ili ovisno društvo matičnog društva koje ima obvezu izrade konsolidiranih financijskih izvještaja, ukupni prihod iz članaka 17., 18. i 19. ovoga Zakona određuje se na temelju konsolidiranih financijskih izvještaja koje je odobrilo upravljačko tijelo krajnjeg matičnog društva.

(2) Ako službeni godišnji financijski izvještaji za godinu u kojoj je počinjen prekršaj nisu dostupni u trenutku izricanja novčane kazne, za osnovicu izračuna visine kazne za prekršaje iz članaka 17., 18. i 19. ovoga Zakona primijenit će se posljednja službena godišnja financijska izvješća koja su prethodila toj godini.

(3) Agencija pri određivanju vrste nadzornih mjera te pri podnošenju optužnih prijedloga kod utvrđenih povreda odredbi Uredbe (EU) br. 1286/2014 i ovoga Zakona uzima u obzir sve relevantne okolnosti, a posebno one određene odredbama članka 25. Uredbe (EU) 1286/2014.

Teži prekršaji izdavatelja PRIIP-a

Članak 17.

(1) Za prekršaj će se kazniti pravna osoba izdavatelj PRIIP-a novčanom kaznom u iznosu koji je višekratnik broja 1000, a koja ne može biti manja od 0,01 % ni veća od 3 % od ukupnog prihoda koji je izdavatelj PRIIP-a ostvario u godini kada je počinjen prekršaj, utvrđenog službenim financijskim izvještajima za tu godinu, u slučaju sustavnog i teškog utjecaja počinjenog prekršaja na interese malih ulagatelja ako:

1. ne sastavi dokument s ključnim informacijama prije nego što PRIIP postane dostupan malim ulagateljima odnosno taj dokument ne objavi na svojoj internetskoj stranici u skladu s člankom 5. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1286/2014

2. ne sastavi dokument s ključnim informacijama na točan, istinit, jasan i nedvosmislen način u skladu s člankom 6. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1286/2014

3. ne sastavi dokument s ključnim informacijama u skladu s člankom 6. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1286/2014 koji pruža ključne informacije ili

4. sastavi dokument s ključnim informacijama koji nije usklađen sa svim obvezujućim ugovornim dokumentima odnosno s odgovarajućim dijelovima ponudbenih dokumenata te s uvjetima PRIIP-a protivno članku 6. stavku 1. Uredbe (EU) br. 1286/2014

5. sastavi dokument s ključnim informacijama koji nije samostalan ili nije jasno odvojen od promidžbenih materijala protivno članku 6. stavku 2. Uredbe (EU) br. 1286/2014

6. sastavi dokument s ključnim informacijama koji sadrži unakrsno upućivanje na promidžbene materijale protivno članku 6. stavku 2. Uredbe (EU) br. 1286/2014

7. u slučaju kada sve informacije u odnosu na temeljnu mogućnost ulaganja nije moguće pružiti u jednom sažetom samostalnom dokumentu, dokument s ključnim informacijama ne pruža generički opis temeljnih mogućnosti ulaganja niti navodi gdje se i kako je moguće pronaći detaljniju predugovornu informativnu dokumentaciju koja se odnosi na investicijske proizvode koji podupiru temeljne mogućnosti ulaganja u skladu s člankom 6. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1286/2014

8. ne sastavi dokument s ključnim informacijama u skladu s člankom 7. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1286/2014

9. ne sastavi dokument s ključnim informacijama u skladu s člankom 7. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1286/2014 u slučaju kada se PRIIP promovira u Republici Hrvatskoj putem promidžbenih materijala

10. sastavi dokument s ključnim informacijama koji nije ispravno naslovljen ili koji nije ispravno strukturiran u skladu s člankom 8. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1286/2014

11. sastavi dokument s ključnim informacijama koji ne sadrži propisano obrazloženje u skladu s člankom 8. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1286/2014

12. sastavi dokument s ključnim informacijama koji ne sadrži sve propisane informacije ili koji ne sadrži bilo koju informaciju ili element u svojem obliku i sadržaju u skladu s člankom 8. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1286/2014

13. sastavi promidžbeni sadržaj s informacijama o PRIIP-ovima čiji su podaci u suprotnosti s podacima iz dokumenta s ključnim informacijama protivno članku 9. Uredbe (EU) br. 1286/2014

14. sastavi promidžbeni sadržaj s informacijama o PRIIP-ovima čiji podaci umanjuju značaj dokumenta s ključnim informacijama ili ne sadrže obavijest o dostupnosti dokumenta s ključnim informacijama protivno članku 9. Uredbe (EU) br. 1286/2014

15. u pogledu preispitivanja informacija sadržanih u dokumentu s ključnim informacijama ili revidiranja tog dokumenta ne postupa u skladu s člankom 10. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1286/2014

16. ne uspostavi učinkovite i odgovarajuće postupke i mehanizme koji daju malom ulagatelju sve mogućnosti učinkovitog podnošenja pritužbe i učinkovitog postupka pravne zaštite u skladu s člankom 19. Uredbe (EU) br. 1286/2014.

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se pravna osoba izdavatelj PRIIP-a novčanom kaznom u iznosu od 200.000,00 kuna do 750.000,00 kuna ako počinjeni prekršaj ne utječe sustavno i teško na interese malih ulagatelja, ako taj iznos nije veći od propisanog maksimalnog iznosa iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ako bi iznos novčane kazne utvrđene na temelju stavka 1. ovoga članka bio manji od 500.000,00 kuna, izdavatelj PRIIP-a kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom u iznosu od 500.000,00 kuna do 1.000.000,00 kuna.

(4) U slučaju da je izdavatelj PRIIP-a prekršajem iz stavaka 1. i 2. ovoga članka ostvario korist ili spriječio gubitak, a iznos tako ostvarene koristi ili spriječenog gubitka može se utvrditi, kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. i stavka 2. ovoga članka novčanom kaznom u iznosu dvostruko utvrđenog iznosa tako ostvarene koristi odnosno tako spriječenog gubitka, ako je taj iznos veći od propisanog najvišeg iznosa novčane kazne iz stavka 1. ili 2. ovoga članka.

(5) Za prekršaj iz stavka 1. i stavka 2. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u izdavatelju PRIIP-a u iznosu od 20.000,00 kuna do 50.000,00 kuna.

(6) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba koja obavlja registriranu djelatnost izdavatelj PRIIP-a novčanom kaznom u iznosu od 500.000,00 kuna do 5.400.000,00 kuna.

(7) Kada je fizička osoba iz stavka 6. ovoga članka ostvarila korist ili spriječila gubitak, a iznos tako ostvarene koristi ili spriječenog gubitka može se utvrditi, fizička osoba iz stavka 6. ovoga članka kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. i stavka 2. ovoga članka novčanom kaznom u iznosu do visine dvostruko utvrđenog iznosa tako ostvarene koristi odnosno tako spriječenog gubitka, ako je taj iznos veći od propisanog maksimuma iz stavka 6. ovoga članka.

Lakši prekršaji izdavatelja PRIIP-a

Članak 18.

(1) Za prekršaj će se kazniti pravna osoba izdavatelj PRIIP-a novčanom kaznom u iznosu koji je višekratnik broja 1000, a koja ne može biti manja od 0,01 % ni veća od 1,5 % od ukupnog prihoda koji je izdavatelj PRIIP-a ostvario u godini kada je počinjen prekršaj, utvrđenog službenim financijskim izvještajima za tu godinu, ako učestalo:

1. ne postupa u skladu s člankom 6. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 1286/2014 u pogledu oblika i načina na koji se sastavlja dokument s ključnim informacijama

2. ne postupa u skladu s člankom 6. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 1286/2014 jer u dokumentu s ključnim informacijama upotrebljava boje kojima se umanjuje razumljivost informacija

3. ne postupa u skladu s člankom 6. stavkom 6. Uredbe (EU) br. 1286/2014 jer u dokumentu s ključnim informacijama upotrebljava korporativno obilježavanje ili svoj logotip na način kojim se odvlači pozornost malog ulagatelja od informacija sadržanih u dokumentu, odnosno kojim se tekst u dokumentu čini nejasnim

4. ne postupa u skladu s člankom 12. ovoga Zakona jer ne dostavlja ili ne dostavlja u propisanom roku nadzornom tijelu obavijest iz članka 12. ovoga Zakona.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se pravna osoba izdavatelj PRIIP-a novčanom kaznom u iznosu od 75.000,00 kuna do 200.000,00 kuna ako se postupanje iz stavka 1. ovoga članka ne utvrdi kao učestalo.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ako bi iznos novčane kazne utvrđene na temelju stavka 1. ovoga članka bio manji od 200.000,00 kuna, izdavatelj PRIIP-a kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom u iznosu od 200.000,00 kuna do 500.000,00 kuna.

(4) U slučaju da je izdavatelj PRIIP-a prekršajem iz stavka 1. i stavka 2. ovoga članka ostvario korist ili spriječio gubitak, a iznos tako ostvarene koristi ili spriječenog gubitka može se utvrditi, kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. i stavka 2. ovoga članka novčanom kaznom u iznosu dvostruko utvrđenog iznosa tako ostvarene koristi odnosno tako spriječenog gubitka, ako je taj iznos veći od propisanog najvišeg iznosa novčane kazne iz stavka 1. ili stavka 2. ovoga članka.

(5) Za prekršaj iz stavka 1. i stavka 2. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u izdavatelju PRIIP-a u iznosu od 10.000,00 kuna do 40.000,00 kuna.

(6) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba koja obavlja registriranu djelatnost izdavatelj PRIIP-a novčanom kaznom u iznosu od 150.000,00 kuna do 500.000,00 kuna.

(7) Kada je fizička osoba iz stavka 6. ovoga članka ostvarila korist ili spriječila gubitak, a iznos tako ostvarene koristi ili spriječenog gubitka može se utvrditi, fizička osoba iz stavka 6. ovoga članka kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. i stavka 2. ovoga članka novčanom kaznom u iznosu do visine dvostruko utvrđenog iznosa tako ostvarene koristi odnosno tako spriječenog gubitka, ako je taj iznos veći od propisanog maksimuma iz stavka 6. ovoga članka.

Prekršaji osobe koja savjetuje o PRIIP-u ili ga prodaje

Članak 19.

(1) Za prekršaj će se kazniti pravna osoba koja savjetuje o PRIIP-u ili ga prodaje novčanom kaznom u iznosu koji je višekratnik broja 1000, a koja ne može biti manja od 0,01 % ni veća od 3 % od prihoda koji je ostvarila u godini kada je počinjen prekršaj, utvrđenog službenim financijskim izvještajima za tu godinu, u slučaju sustavnog i teškog utjecaja na interese malih ulagatelja ako:

1. ne dostavi pravodobno dokument s ključnim informacijama malom ulagatelju u skladu s člankom 13. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1286/2014

2. ne dostavi besplatno malom ulagatelju dokument s ključnim ulaganjima u skladu s člankom 14. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1286/2014

3. ne postupi u skladu s člankom 14. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1286/2014 u pogledu medija na kojem se malom ulagatelju dostavlja dokument s ključnim informacijama

4. ne postupi u skladu s člankom 14. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1286/2014 u pogledu obveza postupanja prema malom ulagatelju koja se odnose na papirnati primjerak dokumenta s ključnim ulagateljima

5. ne postupi u skladu s člankom 14. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 1286/2014 jer dokument s ključnim informacijama dostavi na trajnom mediju koji nije papir u slučaju kada nisu ostvareni propisani uvjeti

6. ne postupi u skladu s člankom 14. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 1286/2014 jer dokument s ključnim informacijama dostavi putem internetske stranice u slučaju kada nisu ostvareni propisani uvjeti

7. protivno članku 13. stavku 3. Uredbe (EU) br. 1286/2014, malom ulagatelju dostavi dokument s ključnim informacijama nakon zaključenja transakcije u slučaju kada nisu ostvareni zakonom propisani uvjeti

8. u pogledu izvršavanja uzastopnih transakcija koje se odnose na isti PRIIP za račun malog ulagatelja ne postupi u skladu s člankom 13. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 1286/2014

9. ne uspostavi učinkovite i odgovarajuće postupke i mehanizme koji daju malom ulagatelju sve mogućnosti učinkovitog podnošenja pritužbe i učinkovitog postupka pravne zaštite u skladu s člankom 19. Uredbe (EU) 1286/2014

10. ne postupi u skladu s člankom 12. ovoga Zakona jer ne dostavi ili ne dostavi u propisanom roku nadzornom tijelu obavijest iz članka 12. ovoga Zakona.

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se pravna osoba koja savjetuje o PRIIP-u ili ga prodaje novčanom kaznom u iznosu od 100.000,00 kuna do 500.000,00 kuna ako počinjeni prekršaj ne utječe sustavno i teško na interese malih ulagatelja.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ako bi iznos novčane kazne utvrđene na temelju stavka 1. ovoga članka bio manji od 200.000,00 kuna, pravna osoba koja savjetuje o PRIIP-u ili ga prodaje kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom u iznosu od 200.000,00 kuna do 500.000,00 kuna.

(4) U slučaju da je pravna osoba koja savjetuje o PRIIP-u ili ga prodaje prekršajem iz stavka 1. ovoga članka ostvarila korist ili spriječila gubitak, a iznos tako ostvarene koristi ili spriječenog gubitka može se utvrditi, kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. i stavka 2. ovoga članka novčanom kaznom u iznosu dvostruko utvrđenog iznosa tako ostvarene koristi odnosno tako spriječenog gubitka, ako je taj iznos veći od propisanog najvišeg iznosa novčane kazne iz stavka 1. ili stavka 2. ovoga članka.

(5) Za prekršaj iz stavaka 1. i 2. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja savjetuje o PRIIP-u ili ga prodaje u iznosu od 10.000,00 kuna do 30.000,00 kuna.

(6) Za prekršaj iz stavaka 1. i 2. ovoga članka kaznit će se fizička osoba koja obavlja registriranu djelatnost koja savjetuje o PRIIP-u ili ga prodaje novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 kuna do 75.000,00 kuna.

(7) Kada je fizička osoba iz stavka 6. ovoga članka ostvarila korist ili spriječila gubitak, a iznos tako ostvarene koristi ili spriječenog gubitka može se utvrditi, fizička osoba iz stavka 6. ovoga članka kaznit će se za prekršaj iz stavaka 1. i 2. ovoga članka novčanom kaznom u iznosu do visine dvostruko utvrđenog iznosa tako ostvarene koristi odnosno tako spriječenog gubitka, ako je taj iznos veći od propisanog maksimuma iz stavka 6. ovoga članka.

Objava izrečenih prekršajnih sankcija

Članak 20.

(1) Agencija je ovlaštena, u skladu s uvjetima iz članka 29. Uredbe (EU) br. 1286/2014, na svojim internetskim stranicama objaviti podatke o svakoj prekršajnoj sankciji ili drugoj mjeri izrečenoj zbog počinjenja prekršaja iz članaka 17. do 19. ovoga Zakona, uključujući i:

1. nepravomoćne odluke sudova nadležnih za prekršajne predmete i drugih tijela nadležnih za vođenje prekršajnih postupaka, a koje su donesene u postupcima u kojima je Agencija ovlašteni tužitelj, uz naznaku da se radi o nepravomoćnim odlukama

2. sporazume stranaka u prekršajnom postupku o priznavanju krivnje odnosno sporazume o sankcijama i mjerama.

(2) Agencija je također dužna objaviti informacije o podnesenim pravnim lijekovima protiv tih odluka, kao i informaciju o ishodu postupka pokrenutog po podnesenom pravnom lijeku.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, Agencija je ovlaštena odgoditi objavu informacija, objaviti informacije bez navođenja identiteta pravnih ili fizičkih osoba ili ne objaviti informacije, u skladu s uvjetima propisanima u članku 29. stavku 1. Uredbe (EU) 1286/2014.

(4) Informacije objavljene u skladu s odredbama ovoga članka bit će dostupne na internetskim stranicama Agencije najmanje pet godina od dana njihove objave.

(5) U skladu s odredbama o rehabilitaciji u smislu zakona kojim se uređuje prekršajni postupak, Agencija će istekom roka od tri godine od dana pravomoćnosti odluke o prekršaju sa svojih internetskih stranica ukloniti osobne podatke u smislu propisa kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, a iz kojih bi se mogao utvrditi identitet počinitelja prekršaja.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Donošenje propisa

Članak 21.

(1) Agencija će donijeti pravilnik čije je donošenje propisano člankom 12. stavkom 2. ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Agencija će donijeti pravilnike čije je donošenje propisano člankom 14. stavkom 3. i člankom 15. ovoga Zakona u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Stupanje na snagu

Članak 22.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-01/67

Zagreb, 3. prosinca 2018.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.