NN 112/2018 (14.12.2018.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju

HRVATSKI SABOR

2170

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSIGURANJU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 3. prosinca 2018.

Klasa: 011-01/18-01/159

Urbroj: 71-06-01/1-18-2

Zagreb, 5. prosinca 2018.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSIGURANJU

Članak 1.

U Zakonu o osiguranju (»Narodne novine«, br. 30/15.) u članku 2. stavku 1. točka 3. mijenja se i glasi:

»3. Direktiva (EU) 2016/97 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. siječnja 2016. o distribuciji osiguranja«.

Točka 5. mijenja se i glasi:

»5. Direktiva 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II) (SL L 335, 17. 12. 2009.) kako je posljednji put izmijenjena Direktivom (EU) 2016/2341 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2016. o djelatnostima i nadzoru institucija za strukovno mirovinsko osiguranje (SL L 354, 23. 12. 2016.)«.

Članak 2.

Iza članka 2. dodaje se naslov iznad članka i članak 2.a koji glase:

»Osiguranje provedbe uredbi Europske unije, regulatornih i provedbenih tehničkih standarda te smjernica europskih nadzornih tijela i ovlasti Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga

Članak 2.a

(1) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (u daljnjem tekstu: Agencija) nadležna je i odgovorna za provedbu i nadzor primjene uredbi Europske unije iz članka 2. ovoga Zakona i nadzor subjekata iz članka 1. točaka 3. i 4. ovoga Zakona.

(2) Agencija će na svojoj internetskoj stranici objaviti tekstove smjernica kojih će se Agencija i/ili subjekti nadzora u cijelosti ili djelomično pridržavati ili s kojima se do određenog roka namjeravaju uskladiti, zajedno s obavijesti koja će sadržavati:

a) na koje se subjekte nadzora smjernica odnosi

b) primjenjuje li se smjernica u cijelosti ili djelomično i

c) datum početka primjene smjernice, s relevantnim prijelaznim razdobljima, ako je primjenjivo.

(3) Smjernice koje europska nadzorna tijela donose u skladu sa svojim ovlastima obvezujuće su za Agenciju i osobe čije su obveze definirane odredbama ovoga Zakona i relevantnih propisa ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

a) da se, sukladno proceduri propisanoj uredbama kojima se osnivaju europska nadzorna tijela, Agencija očitovala da se obvezuje u cijelosti ili djelomično pridržavati odredbi pojedine smjernice ili da se do određenog roka namjerava uskladiti s pojedinom smjernicom

b) da je Agencija na svojoj stranici objavila obavijest o očitovanju iz točke a) ovoga stavka pri čemu je stupanje na snagu i početak primjene određen pojedinom smjernicom.

(4) Agencija i subjekti nadzora dužni su poduzeti sve potrebne aktivnosti radi usklađenja sa smjernicama iz stavka 2. ovoga članka.

(5) O zadaćama i odgovornostima koje su joj dodijeljene ovim Zakonom Agencija obavještava Europsku komisiju, EIOPA-u i nadležna tijela država članica.«.

Članak 3.

U članku 3. točka 11. mijenja se i glasi:

»11. »reosiguranje« znači:

– djelatnost koja se sastoji od prihvaćanja rizika koje je ustupilo društvo za osiguranje, društvo za osiguranje iz druge države članice, društvo za osiguranje iz Švicarske Konfederacije odnosno društvo za osiguranje iz treće države ili drugo društvo za reosiguranje, društvo za reosiguranje iz druge države članice, društvo za reosiguranje iz Švicarske Konfederacije odnosno društvo za reosiguranje iz treće države ili

– u slučaju udruge osiguratelja i osiguravajućih društava poznate kao Lloyd’s, djelatnost koja se sastoji od prihvaćanja rizika koje je ustupio bilo koji član udruge Lloyd’s, društvo za osiguranje ili društvo za reosiguranje koje nije udruga osiguratelja i osiguravajućih društava poznata kao Lloyd’s

– osiguranje koje društvo za reosiguranje pruža instituciji na koju se primjenjuju odredbe propisa o djelatnostima i nadzoru institucija za strukovno mirovinsko osiguranje.«.

Točka 20. mijenja se i glasi:

»20. »Agencija« je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga osnovana na temelju Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga i koja je nadležna i odgovorna za provedbu i nadzor primjene ovoga Zakona i uredbi Europske unije iz članka 2. ovoga Zakona.«.

U točki 27. iza riječi: »ovoga članka ili« dodaje se riječ: »takav ili«.

Iza točke 30. dodaju se točke 30.a, 30.b i 30.c koje glase:

»30.a »suradnik stjecatelja kvalificiranog udjela u društvu za osiguranje« je:

– svaka fizička osoba koja je član uprave ili nadzornog odbora u pravnom subjektu u kojem je namjeravani stjecatelj kvalificiranog udjela u društvu za osiguranje član uprave ili nadzornog odbora ili stvarni vlasnik nad pravnim subjektom

– svaka fizička osoba koja je stvarni vlasnik nad pravnim subjektom u kojem je namjeravani stjecatelj kvalificiranog udjela u društvu za osiguranje član uprave ili nadzornog odbora

– svaka fizička osoba koja s namjeravanim stjecateljem kvalificiranog udjela u društvu za osiguranje ima zajedničko stvarno vlasništvo nad pravnim subjektom

30.b »suradnik osobe za koju je podnesen zahtjev nadzornog odbora za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave društva za osiguranje« je:

– svaka fizička osoba koja je član uprave ili nadzornog odbora u pravnom subjektu u kojem je kandidat za člana uprave društva za osiguranje član uprave ili nadzornog odbora ili stvarni vlasnik nad pravnim subjektom

– svaka fizička osoba koja je stvarni vlasnik nad pravnim subjektom u kojem je kandidat za člana uprave društva za osiguranje član uprave ili nadzornog odbora

– svaka fizička osoba koja s kandidatom za člana uprave u društvu za osiguranje ima zajedničko stvarno vlasništvo nad pravnim subjektom

30.c »stvarni vlasnik nad pravnim subjektom« je stvarni vlasnik stranke sukladno zakonu kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma«.

Iza točke 50. dodaje se točka 50.a koja glasi:

»50.a »ispitanik« je osoba čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, a čiji se osobni podaci obrađuju u skladu s Uredbom (EZ) br. 2016/679 i ovim Zakonom«.

U točki 60. na kraju rečenice briše se točka.

Iza točke 60. dodaje se točka 61. koja glasi:

»61. Uredba (EU) br. 2016/679 je Uredba (EU) br. 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119/1, 4. 5. 2016.).«.

Članak 4.

U članku 7. iza stavka 4. dodaju se stavci 5., 6. i 7. koji glase:

»(5) U okviru pružanja usluga osiguranja iz stavka 3. ovoga članka društvo za osiguranje može obavljati isplate iz dobrovoljnog mirovinskog osiguranja u obliku mirovinske rente na temelju:

1. uplaćenih sredstava člana otvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda

2. uplaćenih sredstava člana zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda i

3. obavljanja poslova iz stavka 3. točke 6. ovoga članka.

(6) Kada isplaćuje mirovinsku rentu u skladu sa stavkom 5. točkama 1. ili 2. ovoga članka, društvo za osiguranje dužno je postupati u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje osnivanje i poslovanje mirovinskih osiguravajućih društava koje se odnose na:

1. obvezu sklapanja ugovora o mirovini i

2. obveznu ponudu pružanja usluga isplate doživotne mirovine.

(7) Poslovi osiguranja iz ovoga članka poslovi su od značajnog javnog interesa koji podrazumijevaju i obradu posebne kategorije osobnih podataka kao što su to podaci koji se odnose na zdravlje.«.

Članak 5.

U članku 20. stavku 6. točki 3. na kraju rečenice briše se točka.

Iza točke 3. dodaje se točka 4. koja glasi:

»4. poslove kreditnog posredovanja u skladu s propisima kojima se uređuje poslovanje kreditnih posrednika.«.

Članak 6.

U članku 26. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Zahtjev kojim uprava društva za osiguranje traži odobrenje od Agencije za obavljanje poslova osiguranja u vrsti osiguranja ili samo pojedinim rizicima osiguranja, treba sadržavati poslovni plan u skladu s člankom 29. ovoga Zakona te dokaz o postojanju odgovarajućih vlastitih sredstava za pokriće potrebnog solventnog kapitala i minimalnog potrebnog kapitala, kako je predviđeno u člancima 130. i 157. ovoga Zakona, a na isti način dužna je postupiti i uprava društva za reosiguranje kada želi proširiti svoje poslovanje na drugu skupinu osiguranja.«.

Članak 7.

U članku 27. stavku 3. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. popis članova društva za osiguranje, s izjavom svakog od njih ispunjavaju li uvjete iz članka 36. stavka 8. točaka 6. i 7. ovoga Zakona, zatim informacije o osobama s kojima su usko povezani u smislu odredbi ovoga Zakona i prirodi njihove povezanosti te dokumente kojima se potvrđuje pravni status i podrijetlo financijskih sredstava namijenjenih za uplatu temeljnoga kapitala društva za osiguranje, kao i iznos udjela koji stječu«.

Iza točke 10. dodaje se nova točka 11. koja glasi:

»11. opis mehanizama unutarnjih kontrola koje je uspostavilo društvo za osiguranje radi ispunjavanja obveza koje proizlaze iz propisa kojima se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma«.

Dosadašnje točke 11., 12. i 13. postaju točke 12., 13. i 14.

Stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Agencija može zatražiti po potrebi i druge informacije i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova osiguranja.«.

Članak 8.

Članak 36. mijenja se i glasi:

»(1) Pravna osoba, fizička osoba ili osobe koje djeluju zajednički ili drugi subjekt mogu biti imatelji neposrednog i posrednog kvalificiranog udjela u temeljnom kapitalu i glasačkim pravima društva za osiguranje samo u visini udjela za čije stjecanje imaju prethodno odobrenje Agencije.

(2) Sve fizičke, odnosno pravne osobe ili takve osobe koje djeluju zajednički (namjeravani stjecatelj) ili drugi subjekti koji su donijeli odluku da posredno ili neposredno steknu kvalificirani udjel u društvu za osiguranje ili da dodatno povećaju svoj kvalificirani udjel u društvu za osiguranje na temelju čega bi njihov udjel u glasačkim pravima ili kapitalu bio jednak ili veći od 20 %, 30 % ili 50 % ili takav da bi društvo za osiguranje postalo njihovo društvo kći, dužni su prije stjecanja kvalificiranog udjela podnijeti zahtjev Agenciji za dobivanje odobrenja za stjecanje neposrednog i posrednog kvalificiranog udjela u društvu za osiguranje.

(3) Imatelj kvalificiranog udjela dužan je za svako daljnje stjecanje udjela u glasačkim pravima ili kapitalu društva za osiguranje na osnovi kojih stječe ili prelazi 20 %, 30 % ili 50 % udjela u glasačkim pravima ili kapitalu društva za osiguranje, odnosno ako bi društvo za osiguranje postalo njegovo društvo kći, prethodno dobiti odobrenje Agencije za stjecanje kvalificiranog udjela.

(4) Osoba, osobe koje djeluju zajednički ili drugi subjekt koji je dobio prethodno odobrenje Agencije iz stavka 1. ovoga članka i donio odluku o prodaji ili otuđenju svojih dionica, tako da će se zbog toga njegov udio smanjiti ispod visine za koju je dobio prethodno odobrenje, dužan je o tome prethodno pisano obavijestiti Agenciju, a u slučaju da, nakon toga želi povećati svoj kvalificirani udjel, dužan je ponovno podnijeti Agenciji zahtjev za izdavanje odobrenja za stjecanje tog udjela ako je istekao rok od 12 mjeseci od dana izvršnosti rješenja o odobrenju za stjecanje.

(5) Odobrenje za stjecanje kvalificiranog udjela prestaje vrijediti ako namjeravani stjecatelj u roku od dvanaest mjeseci od izvršnosti rješenja o odobrenju za stjecanje kvalificiranog udjela ne stekne udjel na koji se odobrenje odnosi, osim ako Agencija nije u rješenju kojim odobrava namjeravano stjecanje odredila krajnji rok do kojeg se namjeravano stjecanje mora provesti, a namjeravani stjecatelj može najkasnije 15 dana prije isteka važenja odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela podnijeti obrazloženi zahtjev Agenciji za produženje roka za stjecanje kvalificiranog udjela i to za najdulje šest mjeseci od isteka propisanog roka za važenje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela.

(6) Ako se udjel imatelja kvalificiranog udjela poveća zbog smanjenja kapitala društva za osiguranje ili zbog sličnog njegova djelovanja tako da bude jednak ili prelazi 20 %, 30 %, odnosno 50 %, kvalificirani imatelj dužan je podnijeti zahtjev Agenciji za daljnje stjecanje udjela u kapitalu ili glasačkim pravima u roku od 30 dana od dana kada je saznao ili morao saznati da se njegov udjel povećao zbog djelovanja društva za osiguranje, a ako to ne učini i ne ishodi odobrenje Agencije za stjecanje tog udjela na dio udjela koji je na taj način stekao, primjenjuje se članak 44. ovoga Zakona.

(7) Iznimno, imatelj kvalificiranog udjela iz druge države članice nije obvezan prijaviti dosezanje granice od 30 % udjela kad se prijavljuje za stjecanje 33 % udjela i imatelj kvalificiranog udjela iz druge države članice nije obvezan prijaviti smanjivanje udjela na granicu od 30 % kad je imao prijavljeno smanjivanje na 33 % udjela.

(8) Imatelj kvalificiranog udjela može biti osoba koja nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo:

1. propisano zakonom kojim se uređuje osnivanje i ustroj trgovačkih društava, zakonom kojim se uređuje računovodstvo poduzetnika te za kaznena djela propisana Kaznenim zakonom, i to:

– glava IX. – kaznena djela protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva

– glava X. – kaznena djela protiv života i tijela

– članak 125. – kazneno djelo povrede ravnopravnosti

– glava XII. – kaznena djela protiv radnih odnosa i socijalnog osiguranja

– glava XVI. – kaznena djela protiv spolne slobode

– glava XXIII. – kaznena djela protiv imovine (osim za kazneno djelo neovlaštene uporabe tuđe pokretne stvari i kazneno djelo oštećenja tuđe stvari), kod kojih se kazneni postupak pokreće po službenoj dužnosti

– glava XXIV. – kaznena djela protiv gospodarstva

– glava XXVI. – kaznena djela krivotvorenja

– članak 190. – kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogama

– članak 191. – kazneno djelo omogućavanja trošenja droga

– članak 270. – kazneno djelo računalnog krivotvorenja

– članak 271. – kazneno djelo računalne prijevare

– članak 273. – teška kaznena djela protiv računalnih sustava, programa i podataka

– glava XXVIII. – kaznena djela protiv službene dužnosti

– glava XXIX. – kaznena djela protiv pravosuđa

– glava XXXIII. – kaznena djela protiv strane države ili međunarodne organizacije

– odnosno za kaznena djela iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 125/11. i 143/12.), i to:

– glava X. – kaznena djela protiv života i tijela

– glava XIII. – kaznena djela protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom

– glava XIV. – kaznena djela protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa

– glava XVII. – kaznena djela protiv imovine (osim za kazneno djelo oduzimanja tuđe pokretne stvari i kazneno djelo uništenja i oštećenja tuđe stvari) kod kojih se kazneni postupak pokreće po službenoj dužnosti

– glava XXI. – kaznena djela protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja

– glava XXII. – kaznena djela protiv pravosuđa

– glava XXIII. – kaznena djela protiv vjerodostojnosti isprava

– glava XXV. – kaznena djela protiv službene dužnosti

– kazneno djelo povrede prava na rad i drugih prava iz rada iz članka 114. i kazneno djelo povrede prava na zdravstvenu i invalidsku zaštitu iz članka 115. i

2. koja nije pravomoćno osuđena za kaznena djela iz zakona drugih država članica i trećih država koja po svom opisu odgovaraju kaznenim djelima iz točke 1. ovoga stavka.

(9) Imatelj kvalificiranog udjela u društvu za osiguranje može biti osoba koja nije suradnik osobe pravomoćno osuđene za kaznena djela iz stavka 8. ovoga članka.

(10) Agencija je ovlaštena podatke o pravomoćnoj osuđivanosti namjeravanog stjecatelja kvalificiranog udjela i suradnika namjeravanog stjecatelja kvalificiranog udjela u društvu za osiguranje pribaviti od ministarstva nadležnog za pravosuđe u Republici Hrvatskoj i iz Europskog sustava kaznenih evidencija u skladu sa zakonom kojim se uređuju pravne posljedice osude, kaznena evidencija i rehabilitacija.

(11) Agencija je ovlaštena zatražiti od nadležnih državnih tijela podatke u postupku izdavanja odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela u društvu za osiguranje.

(12) Smatra se da nema dobar ugled osoba koja je pravomoćno osuđena za kazneno djelo iz stavka 8. ovoga članka ili je suradnik osobe koja je pravomoćno osuđena za kazneno djelo iz stavka 8. ovoga članka.

(13) Ako se stjecanjem kvalificiranog udjela omogućava značajan utjecaj ili kontrola nad poslovanjem društva za osiguranje, namjeravani stjecatelj dužan je uz zahtjev za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela u društvu za osiguranje priložiti i:

1. poslovnu strategiju društva za osiguranje u kojoj se stječe kvalificirani udjel

2. poslovni plan društva za osiguranje za iduće tri poslovne godine, koji uključuje projekcije izvještaja o financijskom položaju i izvještaja o sveobuhvatnoj dobiti

3. planirane promjene u organizacijskoj, upravljačkoj i kadrovskoj strukturi društva za osiguranje

4. plan aktivnosti na izradi novih ili izmjeni postojećih internih akata društva za osiguranje i

5. plan aktivnosti na izmjeni postojeće ili uvođenju nove informacijske tehnologije društva za osiguranje.

(14) Agencija može tijekom postupka procjene zatražiti od podnositelja zahtjeva da u roku iz članka 39. stavka 5. ili 6. ovoga Zakona dostavi i drugu dokumentaciju koju ocijeni potrebnom, u svrhu utvrđivanja postoje li opravdani razlozi za sumnju da se u vezi s namjeravanim stjecanjem provelo, provodi ili pokušava provesti pranje novca ili financiranje terorizma ili da namjeravano stjecanje može povećati rizik od provođenja pranja novca i financiranja terorizma.

(15) Odredbe ovoga Zakona o stjecanju kvalificiranog udjela u društvu za osiguranje primjenjuju se i na stjecanje kvalificiranog udjela u društvu za reosiguranje.

(16) Imatelj kvalificiranog udjela dužan je bez odgađanja pisano obavijestiti Agenciju i društvo za osiguranje ako ne ispunjava uvjete za stjecanje kvalificiranog udjela u društvu za osiguranje propisane ovim Zakonom.

(17) Društvo za osiguranje dužno je provjeravati ispunjava li imatelj kvalificiranog udjela propisane uvjete za stjecanje tog udjela i o izvršenoj provjeri obavještavati Agenciju u skladu s odredbama pravilnika Agencije iz članka 201. ovoga Zakona.

(18) Iznimno od stavaka 1. i 2. ovoga članka kada je stjecatelj kvalificiranog udjela Republika Hrvatska, nadležno tijelo ovlašteno da je zastupa dužno je u roku od osam dana od dana stjecanja, ili povećanja, ili smanjenja kvalificiranog udjela o tome pisano obavijestiti Agenciju.

(19) Agencija pravilnikom detaljnije propisuje način podnošenja zahtjeva odnosno obavijesti, sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela, sadržaj obavijesti o smanjenju kvalificiranog udjela i dokumentaciju koju je potrebno dostaviti uz zahtjev odnosno obavijest, a kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela.«.

Članak 9.

Članak 37. mijenja se i glasi:

»(1) Agencija će bez odgađanja, nakon primitka zahtjeva za stjecanje kvalificiranog udjela obavijestiti nadležno nadzorno tijelo pojedine države članice ako je kvalificirani imatelj:

1. kreditna institucija, društvo za osiguranje, društvo za reosiguranje, investicijsko društvo, društvo za upravljanje investicijskim fondovima s javnom ponudom (UCITS fondovima), mirovinsko društvo u skladu sa zakonom kojim se uređuje poslovanje mirovinskih fondova kojem je odobrenje za rad izdano u drugoj državi članici ili je za stjecanje nadležno drugo nadzorno tijelo

2. matično društvo kreditne institucije, društva za osiguranje, društva za reosiguranje, investicijskog društva, društva za upravljanje investicijskim fondovima s javnom ponudom i mirovinskog društva iz točke 1. ovoga stavka kojem je odobrenje za rad izdano u drugoj državi članici ili je za stjecatelja nadležno drugo nadzorno tijelo

3. fizička ili pravna osoba koja kontrolira kreditnu instituciju, društvo za osiguranje, društvo za reosiguranje, investicijsko društvo, društvo za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom i mirovinsko društvo iz točke 1. ovoga stavka kojem je odobrenje za rad izdano u drugoj državi članici ili je za stjecatelja nadležno drugo nadzorno tijelo.

(2) Nadzorna tijela bez neopravdanog odgađanja međusobno dostavljaju sve informacije koje su bitne ili značajne za procjenu, a u vezi s tim, nadzorna tijela međusobno na zahtjev dostavljaju sve značajne informacije i na vlastitu inicijativu dostavljaju sve bitne informacije.

(3) U rješenju Agencije kojim se odlučuje o odobrenju za stjecanje kvalificiranog udjela navode se svi stavovi i izdvojena mišljenja koje je iznijelo nadzorno tijelo nadležno za namjeravanog stjecatelja.«.

Članak 10.

Članak 38. mijenja se i glasi:

»(1) Osobe ili drugi subjekti koji djeluju zajednički jesu fizičke ili pravne osobe ili drugi subjekti koji namjeravaju steći ili povećati kvalificirani udio, u skladu s izričitim ili implicitnim, usmenim ili pisanim sporazumom postignutim između njih i dužni su podnijeti zahtjev iz članka 36. ovoga Zakona.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ako Agencija smatra da postoje okolnosti koje upućuju na to da osobe ili drugi subjekti djeluju zajednički kod stjecanja kvalificiranog udjela u društvu za osiguranje, a između kojih ne postoji sporazum iz stavka 1. ovoga članka, pozvat će ih uz obrazloženje da podnesu zahtjev iz članka 36. ovoga Zakona.«.

Članak 11.

Članak 39. mijenja se i glasi:

»(1) Agencija će bez odgađanja, a u svakom slučaju u roku od dva radna dana od dana primitka urednog zahtjeva za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela, izdati potvrdu podnositelju zahtjeva o primitku tog zahtjeva i obavijestiti ga o danu isteka razdoblja procjene.

(2) Kada uz zahtjev nije priložena sva dokumentacija propisana pravilnikom iz članka 36. ovoga Zakona, Agencija će u primjerenom roku pozvati podnositelja zahtjeva da istu dostavi, a po primitku sve propisane dokumentacije iz članka 36. ovoga Zakona Agencija će podnositelju zahtjeva izdati potvrdu o njezinu primitku i obavijestiti ga o danu isteka razdoblja procjene.

(3) Agencija će u roku od 60 radnih dana od dana izdavanja potvrde iz stavaka 1. i 2. ovoga članka provesti postupak odlučivanja o zahtjevu za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela (razdoblje procjene) i donijeti rješenje o zahtjevu.

(4) Ako je Agencija zaprimila dva ili više zahtjeva za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela, odnosit će se prema svim namjeravanim stjecateljima ravnopravno.

(5) Tijekom postupka odlučivanja o zahtjevu za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela, a najkasnije 50. radni dan razdoblja procjene iz stavka 3. ovoga članka, Agencija može pisanim putem pozvati podnositelja zahtjeva da dostavi dodatne obavijesti, informacije i dokumentaciju koja je potrebna za odlučivanje o zahtjevu.

(6) Razdoblje procjene ne teče od dana kada podnositelj zahtjeva zaprimi poziv Agencije iz stavka 5. ovoga članka do dana zaprimanja odgovora podnositelja zahtjeva, pri čemu prekid razdoblja procjene može trajati najdulje 20 radnih dana, a daljnji zahtjevi Agencije za dopunu ili pojašnjenjem informacija ne prekidaju razdoblje procjene.

(7) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, razdoblje procjene neće teći najviše do 30 radnih dana u sljedećim slučajevima:

1. kada namjeravani stjecatelj kvalificiranog udjela ima prebivalište ili sjedište u trećoj državi, odnosno kada podliježe zakonodavstvu treće države ili

2. kada je stjecatelj kvalificiranog udjela fizička ili pravna osoba koja prema odredbama ovoga Zakona, odnosno propisa države članice u kojoj je njezino prebivalište ili sjedište nije subjekt nadzora.

(8) Osoba koja je dobila odobrenje Agencije za stjecanje kvalificiranog udjela u društvu za osiguranje dužna je u roku od osam dana od dana stjecanja kvalificiranog udjela o tome pisano obavijestiti Agenciju.

(9) Ako Agencija u roku propisanom ovim člankom ne odluči o zahtjevu za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela, smatra se da je stjecanje odobreno.

(10) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, rok za donošenje rješenja o zahtjevu za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela računa se 60 dana od dana urednosti zadnjeg urednog zahtjeva kada je primijenjen članak 28. ovoga Zakona.

(11) Agencija će prilikom donošenja odluke o zahtjevu za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela uzeti u obzir odredbe Zajedničkih smjernica ESA-e za bonitetnu procjenu stjecanja i povećanja kvalificiranih udjela u financijskom sektoru i drugih primjenjivih propisa.«.

Članak 12.

U članku 40. stavku 1. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. ugledu namjeravanog stjecatelja, a osobito:

– provodi li se protiv namjeravanog stjecatelja istraga, kazneni progon, kazneni postupak ili prekršajni postupak, je li donesena presuda odnosno rješenje u tim postupcima te vrsta presude odnosno rješenja, stupanj u kojemu se postupak nalazi, izjavljene pravne lijekove, izrečenu sankciju, postojeće okolnosti, razdoblje koje je proteklo od vremena počinjenja djela i ponašanje osobe u tom vremenu

– je li namjeravani stjecatelj počinio veći broj prekršajnih ili kaznenih djela koja pojedinačno ne narušavaju, ali zajedno mogu narušiti dobar ugled

– je li prema podacima kojima Agencija raspolaže ponašanje namjeravanog stjecatelja u dosadašnjem profesionalnom radu bilo nekorektno, poput netransparentnog postupanja, nesuradnje s nadležnim tijelima ili nepoštivanja izrečenih mjera Agencije ili drugoga nadležnog tijela.«.

U točki 2. iza riječi: »voditi poslove« dodaju se riječi: »ili nadzirati vođenje poslova«.

U stavku 2. riječi: »obavijest o namjeravanom stjecanju kvalificiranog udjela« zamjenjuju se riječima: »zahtjev za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela«.

Članak 13.

U članku 41. stavku 1. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. ocijeni da primjerenost ili financijsko stanje namjeravanog stjecatelja kvalificiranog udjela ne zadovoljava kriterije iz članka 40. ovoga Zakona i ako nije zadovoljen uvjet iz članka 36. stavka 8. ovoga Zakona te uvjeti propisani pravilnikom Agencije«.

U točki 5. na kraju rečenice briše se točka.

Iza točke 5. dodaju se točke 6. i 7. koje glase:

»6. ocijeni da osoba koja će nakon stjecanja voditi poslove ili nadzirati vođenje poslova društva za osiguranje ne ispunjava kriterij iz članka 40. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona

7. na temelju podnesenog zahtjeva procijeni da članovi odnosno dioničari društva za osiguranje, zbog svojih kvalifikacija, nisu sposobni za upravljanje tim društvom u skladu s pažnjom dobrog stručnjaka.«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Ako Agencija, nakon završetka procjene, utvrdi da iz svih okolnosti, činjenica te dokaza proizlazi da su ostvareni uvjeti za odbijanje zahtjeva za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela, o tome će u roku od dva radna dana, a prije kraja isteka razdoblja procjene, u pisanom obliku obavijestiti namjeravanog stjecatelja i navesti razloge za to i na taj će način, prije donošenja rješenja na temelju stavka 1. ovoga članka, odnosno stavka 2. ovoga članka, upoznati namjeravanog stjecatelja o utvrđenom te mu odrediti rok za očitovanje.«.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Agencija će na zahtjev namjeravanog stjecatelja kvalificiranog udjela objaviti na internetskoj stranici Agencije rješenje kojim odbija izdati odobrenje za stjecanje kvalificiranog udjela. Agencija može i sama donijeti odluku o objavi rješenja kojim odbija izdati odobrenje za stjecanje kvalificiranog udjela na internetskoj stranici Agencije.«.

Članak 14.

U naslovu iznad članka 42. riječi: »ili poništenje« brišu se.

U članku 42. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Agencija može ukinuti rješenje o odobrenju za stjecanje kvalificiranog udjela ako:

1. imatelj kvalificiranog udjela više ne ispunjava kriterije iz članka 40. ovoga Zakona

2. imatelj kvalificiranog udjela krši svoje obveze propisane ovim Zakonom, odnosno ne postupi u skladu s rješenjem Agencije ili nadležnog nadzornog tijela druge države članice, odnosno treće države nadležnog za nadzor na konsolidiranoj osnovi kojim mu se nalaže otklanjanje nezakonitosti ili nepravilnosti

3. u slučaju provedene obnove postupka utvrdi da je rješenje doneseno na temelju neistinitih ili netočnih podataka ili izjava bitnih za donošenje tog rješenja

4. imatelj kvalificiranog udjela postupa protivno interesima društva za osiguranje.«.

Članak 15.

U članku 43. stavku 1. iza riječi: »sjedištem« dodaju se riječi: »na području i«.

Članak 16.

Članak 44. mijenja se i glasi:

»(1) Osoba, osobe koje su zajednički stekle ili drugi subjekt koji stekne ili drži dionice u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona nema pravo glasa odnosno sudjelovanja u upravljanju društvom za osiguranje na temelju dionica koje je pribavio na taj način, a kvorum za valjano odlučivanje i potrebna većina za donošenje odluka glavne skupštine društva za osiguranje računaju se u odnosu na temeljni kapital umanjen za iznos dionica na temelju kojih stjecatelj ne može ostvarivati pravo glasa.

(2) Agencija može donijeti rješenje kojim će osobi, osobama koje su zajednički stekle ili drugom subjektu iz stavka 1. ovoga članka naložiti prodaju dionica iz stavka 1. ovoga članka, a posrednom imatelju kvalificiranog udjela u društvu za osiguranje Agencija može rješenjem naložiti prodaju udjela ili dionica koje stekne ili drži u posrednom ili neposrednom imatelju kvalificiranog udjela društva za osiguranje u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona.«.

Članak 17.

Članak 47. mijenja se i glasi:

»Posrednim stjecateljem smatra se:

1. osoba ili drugi subjekt za čiji je račun druga osoba (neposredni stjecatelj) stekla dionice, poslovne udjele ili druga prava u pravnoj osobi ili

2. osoba ili drugi subjekt koji je usko povezan s neposrednim stjecateljem dionica, poslovnih udjela ili drugih prava u pravnoj osobi

3. druga osoba odnosno drugi subjekt kad je to primjenjivo prema propisima u skladu s kojima Agencija procjenjuje posredno stjecanje.«.

Članak 18.

Članak 51. mijenja se i glasi:

»(1) Član uprave društva za osiguranje može biti osoba koja u svakom trenutku ispunjava sljedeće uvjete:

1. primjerenosti odnosno ima dobar ugled i integritet

2. stručnosti odnosno posjeduje odgovarajuće stručne kvalifikacije, znanje i iskustvo primjereno za upravljanje i vođenje poslova društva za osiguranje pažnjom dobrog stručnjaka

3. koja nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo iz članka 36. stavka 8. ovoga Zakona

4. nad čijom imovinom kao dužnika pojedinca (trgovac pojedinac ili obrtnik) nije otvoren, ne vodi se niti je proveden stečajni postupak, odnosno nije pokrenut i ne vodi se postupak predstečajne nagodbe, osim ako Agencija ocijeni da ta osoba nije svojim nesavjesnim ili nestručnim radom i postupanjem utjecala na otvaranje stečaja, odnosno pokretanje postupka predstečajne nagodbe

5. koja nije u sukobu interesa u odnosu na društvo za osiguranje, dioničare, članove nadzornog odbora, nositelje ključnih funkcija i više rukovodstvo društva za osiguranje

6. ispunjava uvjete za člana uprave dioničkog društva iz Zakona o trgovačkim društvima

7. za koju je na osnovi dosadašnjeg ponašanja moguće opravdano zaključiti da će pošteno i savjesno obavljati poslove člana uprave društva za osiguranje

8. koja nije suradnik osobe pravomoćno osuđene za kaznena djela iz točke 3. ovoga stavka.

(2) Prokurist društva za osiguranje može biti osoba koja ispunjava uvjete iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Nadzorni odbor dužan je donijeti primjerenu politiku za izbor i procjenu postojanja uvjeta za obavljanje funkcije člana uprave, a uprava društva dužna je donijeti primjerenu politiku za izbor i procjenu postojanja uvjeta za obavljanje poslova prokurista i iste su dužni primjenjivati pri donošenju odluke o imenovanju kandidata za člana uprave i člana uprave te prokurista, kao i za cijelo vrijeme trajanja njihovih mandata.

(4) Agencija je ovlaštena zatražiti i dobiti podatke o kandidatu za člana uprave, članu uprave i prokuristu iz prekršajne i kaznene evidencije od ministarstva nadležnog za pravosuđe u Republici Hrvatskoj ili iz Europskog sustava kaznenih evidencija.

(5) Agencija je ovlaštena podatke o pravomoćnoj osuđivanosti suradnika kandidata za člana uprave društva za osiguranje, pribaviti od ministarstva nadležnog za pravosuđe u Republici Hrvatskoj ili iz Europskog sustava kaznenih evidencija u skladu sa zakonom kojim se uređuju pravne posljedice osude, kaznena evidencija i rehabilitacija.

(6) Agencija je ovlaštena zatražiti od nadležnih državnih tijela podatke u postupku izdavanja odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave društva za osiguranje.

(7) Agencija pravilnikom detaljnije propisuje uvjete iz stavka 1. ovoga članka i sadržaj politika iz stavka 3. ovoga članka s dinamikom procjene.«.

Članak 19.

U članku 55. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Članovi uprave dužni su pri svakom imenovanju ili prestanku svoje funkcije u nadzornom odboru ili u upravi drugih pravnih osoba, kao i o prestanku obavljanja funkcije člana nadzornog odbora društva za osiguranje prije isteka njegova mandata pisanim putem obavijestiti Agenciju u roku propisanom pravilnikom Agencije iz članka 201. ovoga Zakona.«.

Iza stavka 7. dodaje se stavak 8. koji glasi:

»(8) Članovi uprave društva za osiguranje dužni su osigurati da društvo za osiguranje dio prihoda svake godine izdvaja za aktivnosti kojima se podržava osnaživanje financijske pismenosti građana Republike Hrvatske.«.

Članak 20.

U naslovu iznad članka 56. riječi: »ili poništenje« brišu se.

U članku 56. stavku 1. riječi: »ili poništenju« brišu se.

Točka 2. mijenja se i glasi:

»2. ako u slučaju provedene obnove postupka utvrdi da je rješenje doneseno na temelju neistinitih ili netočnih podataka ili izjava bitnih za donošenje tog rješenja«.

Točka 4. briše se.

Dosadašnje točke 5., 6., 7., 8. i 9. postaju točke 4., 5., 6., 7. i 8.

U stavku 2. riječi: »točaka 5. – 7.« zamjenjuju se riječima: »točaka 4. – 6.«, a riječi: »ili poništiti« brišu se.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Iznimno od slučajeva iz stavka 1. ovoga članka, Agencija može donijeti rješenje o ukidanju rješenja o odobrenju za obavljanje funkcije člana uprave društva za osiguranje ako član uprave nije osigurao provođenje ili nije proveo mjere koje je naložila Agencija.«.

Članak 21.

U članku 59. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Član nadzornog odbora društva za osiguranje može biti osoba koja u svakom trenutku ispunjava uvjete stručnosti, odnosno posjeduje odgovarajuće stručne kvalifikacije, znanje i iskustvo potrebno za ispunjavanje obveza iz svoje nadležnosti, kao i uvjete primjerenosti, odnosno ima dobar ugled i integritet i nije u sukobu interesa u odnosu na društvo za osiguranje, dioničare, druge članove nadzornog odbora, nositelje ključnih funkcija i više rukovodstvo društva za osiguranje.«.

Iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Smatra se da osoba koja je pravomoćno osuđena za kazneno djelo iz članka 36. stavaka 8. i 9. ovoga Zakona nema dobar ugled.«.

Članak 22.

U članku 60. stavku 1. točka 7. briše se.

Članak 23.

U članku 62. stavci 6. i 7. mijenjaju se i glase:

»(6) Društvo za osiguranje može osnovati podružnicu i početi obavljati poslove osiguranja u drugoj državi članici preko podružnice od dana kada je Agencija primila informacije nadležnog nadzornog tijela iz stavka 5. ovoga članka ili u slučaju da ih ne zaprimi, protekom dva mjeseca od dana kada je nadležno nadzorno tijelo zaprimilo dokumentaciju iz stavka 2. ovoga članka.

(7) O izmjenama sadržaja podataka navedenih u stavku 2. ovoga članka društvo za osiguranje dužno je pisano obavijestiti Agenciju i nadležno nadzorno tijelo države članice najkasnije mjesec dana prije namjeravane provedbe izmjena tako da navedena nadzorna tijela mogu ispuniti obveze međusobnog izvještavanja, a ako se navedena izmjena odnosi na proširenje poslovanja, ono je dopušteno tek nakon proteka mjesec dana od kada je društvo za osiguranje o tome obavijestilo Agenciju.«.

Iza stavka 8. dodaje se stavak 9. koji glasi:

»(9) Agencija pravilnikom detaljnije propisuje uvjete u vezi s primjerenosti odnosno dobrim poslovnim ugledom i iskustvom ovlaštenog zastupnika iz članka 66. stavka 2. ovoga Zakona.«.

Članak 24.

U članku 63. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Ako se promijeni bilo koji od dostavljenih podataka iz stavka 2. ovoga članka, društvo za osiguranje dužno je o tome pisano obavijestiti Agenciju najkasnije mjesec dana prije nastanka takve promjene, a Agencija će o toj izmjeni obavijestiti nadležno nadzorno tijelo države članice najkasnije mjesec dana od datuma primitka obavijesti društva za osiguranje.«.

Iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»(7) Odredbe ovoga članka ne primjenjuju se na društvo za reosiguranje.«.

Članak 25.

U članku 66. stavak 8. mijenja se i glasi:

»(8) Društvo za osiguranje iz druge države članice može osnovati podružnicu na području Republike Hrvatske i početi poslovati od datuma kada nadležno nadzorno tijelo zaprimi informacije iz stavka 4. ovoga članka ili ako ih ne zaprimi, nakon isteka dva mjeseca od dana kada je Agencija zaprimila dokumentaciju iz stavka 2. ovoga članka.«.

Članak 26.

U članku 67. stavku 3. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. ime i adresu predstavnika u vezi s pružanjem usluga obveznih osiguranja u prometu«.

U točki 2. na kraju rečenice stavlja se točka.

Točka 3. briše se.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Društvo za osiguranje može početi poslovati od datuma kada dobije obavijest nadležnog nadzornog tijela da su Agenciji dostavljene informacije iz stavka 2. ovoga članka, odnosno iz stavka 3. ovoga članka.«.

Članak 27.

U članku 93. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) U okviru sustava upravljanja društvo za osiguranje dužno je ustrojiti sljedeće učinkovite ključne funkcije, vodeći računa o tome da su iste ustrojene razmjerno prirodi, opsegu i složenosti poslovanja:

1. funkciju upravljanja rizicima

2. funkciju praćenja usklađenosti

3. funkciju unutarnje revizije i

4. aktuarsku funkciju.«.

U stavku 5. točka 4. se mijenja i glasi:

»4. koja nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo iz članka 36. stavka 8. ovoga Zakona«.

Točka 5. briše se.

U dosadašnjoj točki 6. koja postaje točka 5. na kraju rečenice stavlja se točka.

Točka 7. briše se.

Stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) Pod dokazom iz stavka 5. točke 4. ovoga članka podrazumijeva se, kad je primjenjivo, uvjerenje nadležnog tijela da kandidat nije pravomoćno osuđen za navedena kaznena djela ili ovjerena izjava osobe.«.

U stavku 12. iza riječi: »za obavljanje« dodaje se riječ: »poslova nositelja«.

Članak 28.

U članku 98. stavku 5. iza riječi: »povezanosti« dodaju se riječi: »osim ako su ispunjeni uvjeti odredbi članka 271. Uredbe (EU) br. 2015/35«.

Članak 29.

U članku 136. stavku 2. točki 3. riječ: »nesposobnosti« na oba mjesta zamjenjuje se riječju: »invalidnosti«.

U stavku 6. riječi: »zastupnika i posrednika« zamjenjuju se u riječju: »posrednika«.

Članak 30.

U članku 142. stavku 3. riječi: »SCRistek označava podmodul rizika isteka« zamjenjuju se riječima: »SCRodustanak označava podmodul rizika odustanka«.

Članak 31.

U članku 158. stavku 1. točka 4. mijenja se i glasi:

»4. minimalni potrebni kapital mora biti najmanje jednak apsolutnom pragu minimalnog potrebnog kapitala koji iznosi:

– 19.500.000,00 kuna za društva za osiguranje, uključujući vlastita društva za osiguranje, koja imaju odobrenje za obavljanje poslova osiguranja iz skupine neživotnih osiguranja, osim kada su pokriveni neki ili svi rizici uključeni u jednu od vrsta osiguranja koje su navedene u članku 7. stavku 2. točkama 10. – 15. ovoga Zakona, u kojem slučaju apsolutni prag minimalnog potrebnog kapitala iznosi 28.860.000,00 kuna

– 28.860.000,00 kuna za društva za osiguranje koja imaju odobrenje za obavljanje poslova osiguranja iz skupine životnih osiguranja, uključujući vlastita društva za osiguranje

– 28.080.000,00 kuna za društva za osiguranje koja imaju odobrenje za obavljanje poslova reosiguranja i društva za reosiguranje, osim u slučaju vlastitih društava za reosiguranje, u kojem slučaju apsolutni prag minimalnog potrebnog kapitala iznosi 9.360.000,00 kuna

– zbroj iznosa iz podtočaka 1. i 2. ove točke za društva za osiguranje koja istodobno obavljaju djelatnosti životnih i neživotnih osiguranja.«.

Članak 32.

U članku 162. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»(2) Ako su prava ugovaratelja osiguranja na temelju ugovora o osiguranju neposredno vezana uz vrijednost udjela UCITS fonda, kako je definirano zakonom kojim se uređuje osnivanje i poslovanje otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom, ili uz vrijednost imovine unutarnjeg fonda društva za osiguranje koja se u pravilu dijeli na udjele, tehničke pričuve koje oblikuje društvo za osiguranje u vezi s tim osiguranjima moraju u najvećoj mogućoj mjeri odgovarati ukupnoj vrijednosti tih udjela, odnosno ako udjeli nisu oblikovani, vrijednosti te imovine.

(3) Ako su prava ugovaratelja osiguranja na temelju ugovora o osiguranju neposredno vezana uz dionički indeks, odnosno druge referentne vrijednosti, osim onih navedenih u stavku 2. ovoga članka, tehničke pričuve koje društvo za osiguranje oblikuje u vezi s ovim osiguranjima moraju u najvećoj mogućoj mjeri odgovarati ukupnoj vrijednosti udjela koji predstavljaju referentnu vrijednost, odnosno, ako udjeli nisu oblikovani, vrijednosti imovine primjerene sigurnosti i utrživosti koja u najvećoj mogućoj mjeri odgovara imovini na kojoj se temelji indeks, odnosno druga referentna vrijednost.«.

Članak 33.

U članku 165. stavku 3. riječi: »s potrebnim solventnim kapitalom« zamjenjuju se riječima: »iz stavka 1. ovoga članka«.

U stavku 7. iza riječi: »financijski plan« dodaju se riječi: »i prema potrebi nakon savjetovanja s ESRB-om,«.

U stavku 12. na kraju stavka dodaje se rečenica koja glasi:

»Na isti način postupit će Agencija kada zaprimi takav zahtjev od strane nadležnog nadzornog tijela matične države članice.«.

Članak 34.

U članku 166. stavku 3. riječi: »s minimalnim potrebnim kapitalom« zamjenjuju se riječima: »iz stavka 1. ovoga članka«.

U stavku 5. na kraju stavka dodaje se rečenica koja glasi:

»Na isti način postupit će Agencija kada zaprimi takav zahtjev od strane nadležnog nadzornog tijela matične države članice.«.

Članak 35.

U članku 173. stavak 3. briše se.

Dosadašnji stavci 4., 5. i 6. postaju stavci 3., 4. i 5.

Članak 36.

Naslov iznad članka 177. mijenja se i glasi: »Matematička pričuva«.

U članku 177. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Matematička pričuva oblikuje se za ugovore o osiguranju kod kojih se kumuliraju sredstva štednje ili sredstva za pokriće rizika u kasnijim godinama osiguranja, a posebice za životna osiguranja odnosno druga osiguranja kod kojih se upotrebljavaju tablice vjerojatnosti i obračuni kao u životnim osiguranjima.

(2) Matematička pričuva izračunata primjenom odgovarajućeg aktuarskog vrednovanja mora biti dovoljna da omogući ispunjavanje svih razumno predvidivih obveza koje proizlaze iz ugovora o osiguranju.«.

Članak 37.

Naziv ODJELJKA 2. mijenja se i glasi: »POSEBNE ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA IMOVINU ZA POKRIĆE MATEMATIČKE PRIČUVE I IMOVINU ZA POKRIĆE POSEBNE PRIČUVE«.

Naslov iznad članka 182. mijenja se i glasi: »Odvajanje imovine za pokriće matematičke pričuve i imovine za pokriće posebne pričuve od imovine društva za osiguranje«.

Članak 182. mijenja se i glasi:

»(1) Društvo za osiguranje dužno je imovinu za pokriće matematičke pričuve iz članka 180. stavka 3. ovoga Zakona odvojiti od svoje imovine na način koji je, s obzirom na vrstu te imovine, propisan u člancima 183. – 185. ovoga Zakona.

(2) Društvo za osiguranje dužno je imovinu UCITS fonda, imovinu unutarnjeg fonda te imovinu na kojoj se temelji dionički indeks odnosno druga referentna vrijednost za pokriće posebne pričuve odvojiti od svoje imovine.«.

Članak 38.

Naslov iznad članka 183. mijenja se i glasi: »Račun imovine za pokriće matematičke pričuve i imovine za pokriće posebne pričuve«.

Članak 183. mijenja se i glasi:

»Društvo za osiguranje dužno je kod kreditne institucije ovlaštene za obavljanje platnog prometa otvoriti račun preko kojeg će isključivo primati uplate i obavljati isplate iz poslova u svezi s imovinom za pokriće matematičke pričuve i poslova u svezi s imovinom za pokriće posebne pričuve, a nad sredstvima koja se drže na tim računima ne može se provesti ovrha niti ta sredstva ulaze u imovinu, odnosno stečajnu ili likvidacijsku masu te kreditne institucije, kao ni stečajnu ili likvidacijsku masu društva za osiguranje.«.

Članak 39.

U članku 186. stavku 2. točka 4. mijenja se i glasi:

»4. koja nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo iz članka 36. stavka 8. ovoga Zakona«.

Točka 5. briše se.

Dosadašnja točka 6. postaje točka 5.

U stavku 5. riječi: »ili poništiti« brišu se.

Točka 1. mijenja se i glasi:

»1. u slučaju provedene obnove postupka utvrdi da je rješenje doneseno na temelju neistinitih ili netočnih podataka ili izjava bitnih za donošenje tog rješenja«.

U stavku 6. riječi: »ili poništenju« brišu se.

Članak 40.

Naslov iznad članka 191. mijenja se i glasi: »Financijski i drugi izvještaji društva za osiguranje«.

U članku 191. točkama 1. i 2. riječ: »oblik« zamjenjuje se riječju: »strukturu«.

Članak 41.

U članku 192. stavku 1. točki 1. iza riječi: »obavljenoj« dodaje se riječ: »zakonskoj«.

Stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Izvještaji iz stavka 5. ovoga članka sastavljaju se i podliježu obvezi revizije u skladu s propisima države sjedišta osnivača podružnice.«.

Članak 42.

Članak 194. mijenja se i glasi:

»(1) Godišnji financijski izvještaji društva za osiguranje, konsolidirani godišnji financijski izvještaji grupe osiguratelja u Republici Hrvatskoj, konsolidirani financijski izvještaji osigurateljnog holdinga, mješovitog osigurateljnog holdinga i konsolidirani godišnji financijski izvještaji grupe ako su članovi grupe i nefinancijske institucije podliježu obvezi zakonske revizije za svaku poslovnu godinu.

(2) Revizija iz stavka 1. ovoga članka provodi se u skladu s propisima Republike Hrvatske i pravom Europske unije, a kojima se uređuju računovodstvo i revizija ako ovim Zakonom i propisima donesenima na temelju ovoga Zakona nije drukčije određeno.«.

Članak 43.

Članak 195. mijenja se i glasi:

»(1) Glavna skupština društva za osiguranje imenuje revizorsko društvo koje će obaviti zakonsku reviziju za poslovnu godinu na koju se revizija odnosi najkasnije do 30. rujna te poslovne godine.

(2) Odluku o imenovanju revizorskog društva uprava društva za osiguranje dužna je dostaviti Agenciji u roku od osam dana od dana donošenja odluke.

(3) Revizorsko društvo dužno je za svako društvo za osiguranje koje mu je povjerilo obavljanje zakonske revizije do 31. listopada tekuće godine dostaviti Agenciji plan obavljanja zakonske revizije za tu poslovnu godinu, iz kojeg se vide područja poslovanja koja će biti predmet zakonske revizije, opis sadržaja planirane zakonske revizije po pojedinim područjima i predviđeno trajanje zakonske revizije.

(4) Društvo za osiguranje može za pružanje revizorskih usluga sklopiti ugovor samo s revizorskim društvom koje ispunjava uvjet iz članka 196. stavka 2. ovoga Zakona.«.

Članak 44.

Članak 196. mijenja se i glasi:

»(1) Isto revizorsko društvo može obavljati zakonsku reviziju određenog društva za osiguranje najviše za sedam uzastopnih godina, nakon čega isto revizorsko društvo ne smije sljedeće četiri godine obavljati zakonsku reviziju tog društva za osiguranje.

(2) Zakonsku reviziju društva za osiguranje može obavljati samo revizorsko društvo u kojem tu reviziju obavljaju najmanje tri ovlaštena revizora koji su zaposlenici revizorskog društva.

(3) Zakonsku reviziju i reviziju za potrebe Agencije mora obavljati isto revizorsko društvo, osim ako ovim Zakonom ili na temelju njega donesenim propisima nije određeno drukčije.«.

Članak 45.

Članak 197. mijenja se i glasi:

»(1) U slučaju raskida ugovora o obavljanju zakonske revizije društvo za osiguranje, odnosno revizorsko društvo dužni su, u primjerenom roku, Agenciji pisano obrazložiti razloge za raskid.

(2) Ovlašteni revizor ili revizorsko društvo koji obavljaju zakonsku reviziju društva za osiguranje i svi članovi mreže kojoj ovlašteni revizor ili revizorsko društvo pripadaju, ne smiju pružati, izravno ili neizravno, društvu za osiguranje koje je predmet revizije, njezinu matičnom društvu ili njezinim društvima koja su pod njezinom kontrolom u državama članicama bilo koje zabranjene nerevizorske usluge iz članka 5. stavka 1. Uredbe (EU) br. 537/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o posebnim zahtjevima u vezi sa zakonskom revizijom subjekata od javnog interesa i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2005/909/EZ (SL L 158, 27. 5. 2014) tijekom:

1. razdoblja između početka razdoblja koje je predmet revizije i izdavanja revizorskog izvješća i

2. financijske godine koja prethodi razdoblju iz točke 1. ovoga stavka u vezi s uslugom osmišljavanja i provedbe postupaka unutarnje kontrole ili upravljanja rizikom povezanih s pripremom i/ili nadzorom financijskih informacija ili osmišljavanje i provedba tehnoloških sustava za financijske informacije.«.

Članak 46.

U članku 198. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Otkrivanje u dobroj vjeri bilo koje činjenice u smislu stavaka 2. i 3. ovoga članka od strane revizorskog društva ne smatra se kršenjem propisa i odredaba ugovora sklopljenog između revizorskog društva i društva za osiguranje koje se odnose na ograničenja davanja podataka, niti kršenje obveze čuvanja revizorske tajne koja proizlazi iz zakona kojim se uređuje revizija ili iz ugovora sklopljenog između revizorskog društva i društva za osiguranje.«.

Članak 47.

Naslov iznad članka 199. mijenja se i glasi: »Odbacivanje i odbijanje godišnjih financijskih izvještaja«.

Članak 199. mijenja se i glasi:

»(1) Ako revizorsko društvo obavi zakonsku reviziju društva za osiguranje suprotno članku 196. ili članku 197. stavku 2. ovoga Zakona, Agencija će donijeti rješenje kojim će odbaciti godišnje financijske izvještaje društva za osiguranje odnosno godišnje konsolidirane financijske izvještaje za tu godinu.

(2) Ako Agencija utvrdi da su godišnji financijski izvještaji i godišnji konsolidirani financijski izvještaji sastavljeni suprotno propisima ili da oni ne pružaju istinit i fer prikaz financijskog položaja i uspješnosti poslovanja društva za osiguranje ili grupe osiguratelja u Republici Hrvatskoj o kojima je u revizorskom izvješću izdano pozitivno ili uvjetno mišljenje, donijet će rješenje kojim će odbiti godišnje financijske izvještaje odnosno godišnje konsolidirane financijske izvještaje.

(3) U slučaju iz stavaka 1., 2. i 6. ovoga članka društvo za osiguranje dužno je ponovo izraditi godišnje financijske izvještaje odnosno godišnje konsolidirane financijske izvještaje, osigurati obavljanje zakonske revizije tih izvještaja te revizorsko izvješće, uključujući i relevantne financijske izvještaje, dostaviti Agenciji u roku koji je svojim rješenjem odredila Agencija, a novu zakonsku reviziju ne smije obaviti revizorsko društvo koje je izdalo mišljenje o godišnjim financijskim izvještajima odnosno godišnjim konsolidiranim financijskim izvještajima koji su odbijeni odnosno odbačeni.

(4) Odbacivanje iz stavaka 1. i 6. ovoga članka ili odbijanje iz stavaka 2. i 6. ovoga članka ima za posljedicu odbacivanje ocjene iz članka 200. ovoga Zakona i Agencija će u tom slučaju zahtijevati od društva za osiguranje da ocjenu iz članka 200. ovoga Zakona daju ovlašteni revizori drugoga revizorskog društva, a na trošak društva za osiguranje.

(5) O odbacivanju iz stavka 1. ovoga članka odnosno odbijanju iz stavka 2. ovoga članka Agencija će bez odgađanja obavijestiti tijelo nadležno za nadzor osoba ovlaštenih za obavljanje revizorskih usluga prema zakonu kojim je uređena revizija uz obrazloženje razloga odbacivanja odnosno odbijanja.

(6) Ako tijelo nadležno za nadzor osoba ovlaštenih za obavljanje revizorskih usluga prema zakonu kojim je uređena revizija utvrdi da revizorsko izvješće ne ispunjava zahtjeve iz zakona kojima se uređuje revizija i iz Uredbe (EU) br. 537/2014, Agencija može odbiti ili odbaciti godišnje financijske izvještaje odnosno godišnje konsolidirane financijske izvještaje društva za osiguranje za koju je ta osoba obavila zakonsku reviziju.

(7) Društvo za osiguranje ne smije objaviti godišnje financijske izvještaje odnosno godišnje konsolidirane financijske izvještaje koji su odbijeni odnosno odbačeni te je dužno osigurati da godišnji financijski izvještaji odnosno godišnji konsolidirani financijski izvještaji koji su odbijeni odnosno odbačeni ne budu javno objavljeni, a ako su godišnji financijski izvještaji odnosno godišnji konsolidirani financijski izvještaji koji su odbijeni odnosno odbačeni već dostavljeni radi javne objave Financijskoj agenciji odnosno uređenom tržištu vrijednosnih papira, društvo za osiguranje dužno je bez odgađanja obavijestiti Financijsku agenciju i uređena tržišta vrijednosnih papira na kojima ima uvrštene vrijednosnice, o činjenicama da su rješenjem Agencije odbijeni odnosno odbačeni njegovi revidirani godišnji financijski izvještaji odnosno godišnji konsolidirani financijski izvještaji i istu obavijest bez odgađanja društvo za osiguranje dužno je objaviti i na svojim internetskim stranicama.

(8) U slučaju iz stavka 4. ovoga članka Agencija neće sljedeće dvije kalendarske godine prihvaćati revizorsko izvješće koje je izdalo isto revizorsko društvo čija ocjena iz članka 200. ovoga Zakona je odbijena.

(9) Agencija pravilnikom detaljnije propisuje razloge za odbijanje godišnjih financijskih izvještaja društva za osiguranje odnosno godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja.«.

Članak 48.

U članku 200. stavku 4. iza riječi: »Zakona« brišu se riječi: »zakonom kojim se uređuje revizija i pravilima revizorske struke«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Odbijanje ocjene iz stavka 1. ovoga članka nema za posljedicu odbijanje godišnjih financijskih izvještaja odnosno godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja za tu godinu o kojima je u revizorskom izvješću izdano pozitivno ili uvjetno mišljenje.«.

Iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

»(6) Na obavljanje revizije iz ovoga članka na odgovarajući način primjenjuju se odredbe članaka 194. – 199. ovoga Zakona.«.

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 7.

Članak 49.

Naslov iznad članka 201. mijenja se i glasi: »Izvještavanje o značajnim promjenama i izvještavanje na zahtjev Agencije«.

U članku 201. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Društvo za osiguranje dužno je izvještavati Agenciju u skladu s člankom 215. stavkom 3. točkom 2. ovoga Zakona o nastupanju svih događaja koji bi mogli dovesti ili su već doveli do značajnih promjena u poslovanju i rezultatu, sustavu upravljanja, profilu rizičnosti te solventnosti i financijskom položaju društva za osiguranje, a što najmanje uključuje sljedeće informacije:

1. o upisu i promjenama podataka koji se upisuju u sudski registar

2. o sazivu glavne skupštine i svim odlukama prihvaćenim na glavnoj skupštini

3. o imateljima dionica društva za osiguranje te o stjecanju, odnosno izmjeni kvalificiranih udjela iz članka 36. ovoga Zakona najmanje jednom godišnje

4. o imenovanju, odnosno razrješenju članova uprave i nadzornog odbora

5. o imenovanju, odnosno razrješenju osoba koje su nositelji ključnih funkcija u društvu za osiguranje

6. o planiranom otvaranju, preseljenju, zatvaranju ili privremenom prestanku rada podružnice ili predstavništva, odnosno promjenama vrste poslova koje obavlja podružnica

7. o ulaganjima na temelju kojih je društvo za osiguranje posredno ili neposredno steklo kvalificirani udjel u drugoj pravnoj osobi, kao i o svakom daljnjem ulaganju u tu pravnu osobu

8. o značajnijim promjenama u strukturi kapitala

9. o prestanku obavljanja određenih poslova osiguranja

10. o pritužbama ugovaratelja osiguranja, osiguranika ili korisnika iz ugovora o osiguranju.«.

U stavku 3. točki 3. na kraju rečenice briše se točka.

Iza točke 3. dodaju se točke 4. i 5. koje glase:

»4. o rezultatu ponovnog izračuna potrebnog solventnog kapitala kada profil rizičnosti društva za osiguranje značajno odstupa od pretpostavki na kojima se temelji posljednji izračun potrebnog solventnog kapitala dostavljen Agenciji

5. o vlastitoj procjeni rizika i solventnosti sastavljenoj nakon značajne promjene profila rizičnosti.«.

Članak 50.

U članku 203. stavku 5. točka 3. mijenja se i glasi:

»3. osobe koje obavljaju poslove distribucije osiguranja i distribucije reosiguranja«.

U točki 5. iza riječi: »reosiguranja« dodaju se riječi: »i udruženje osiguratelja«.

Stavak 6. briše se.

Dosadašnji stavci 7., 8. i 9. postaju stavci 6., 7. i 8.

Članak 51.

Naslov iznad članka 211. mijenja se i glasi: »Nadzor nad distributerima osiguranja i distributerima reosiguranja«.

Članak 211. mijenja se i glasi:

»(1) Na nadzor nad osobama koje obavljaju poslove distribucije osiguranja i distribucije reosiguranja na odgovarajući se način primjenjuju odredbe ove glave, osim članaka 239. – 294. ovoga Zakona.

(2) Nad posrednicima iz članka 407. ovoga Zakona Agencija provodi nadzor u skladu s ovim Zakonom i to u dijelu obavljanja poslova distribucije osiguranja i distribucije reosiguranja.

(3) Na temelju provedenog neposrednog ili posrednog nadzora Agencija može distributeru osiguranja i distributeru reosiguranja, njihovim članovima uprave i nadzornog odbora i svakoj fizičkoj osobi koja je odgovorna za kršenje odredbi ovoga Zakona izreći nadzorne mjere propisane ovim Zakonom, vodeći računa da su one djelotvorne, razmjerne i odvraćajuće.

(4) Agencija svoje nadzorne ovlasti iz stavka 1. ovoga članka može provesti:

1. izravno

2. u suradnji s drugim tijelima

3. podnošenjem zahtjeva nadležnim pravosudnim tijelima.

(5) Agencija može društvu za osiguranje ili posredniku u osiguranju koji ne ispunjava uvjete iz pravila o poslovanju propisane člancima 430. – 436.g ovoga Zakona, a koji se odnose na distribuciju investicijskih proizvoda osiguranja izreći jednu ili više mjera, a koje mogu biti:

1. javna objava informacije u kojoj se navodi odgovorna fizička osoba i distributer osiguranja i/ili reosiguranja koji je pravna osoba i svojstva kršenja

2. donošenje rješenja kojim se distributeru osiguranja i/ili reosiguranja nalaže da prestane s takvim postupanjem i da takvo postupanje više ne ponovi

3. donošenje rješenja kojim se ukida dozvola za distribuciju osiguranja i kojim se posrednik u osiguranju briše iz registra Agencije

4. donošenje rješenja kojim se privremeno zabranjuje obavljanje funkcije člana uprave ili direktora posrednika u osiguranju ili društva za osiguranje koji se smatra odgovornim za prekršaj

5. mjera iz članka 233. ovoga Zakona.

(6) Agencija može izreći jednu ili više primjerenih mjera distributerima osiguranja i distributerima reosiguranja ako:

1. društvo za osiguranje, društvo za reosiguranje, posrednik u osiguranju ili posrednik u reosiguranju ne prijavi svoje poslove distribucije u skladu s člankom 412. ovoga Zakona

2. društvo za osiguranje, društvo za reosiguranje, posrednik u osiguranju ili posrednik u reosiguranju se koristi uslugama distribucije osiguranja ili reosiguranja od osobe koja nije upisana u registar Agencije za obavljanje poslova distribucije osiguranja u skladu s odredbama članka 412. ovoga Zakona

3. posrednik u osiguranju ili posrednik u reosiguranju ili sporedni posrednik u osiguranju je upisan u registar Agencije na temelju lažne izjave ili protivno uvjetima iz članka 410. ovoga Zakona

4. distributer u osiguranju ne ispunjava uvjete iz članka 422. i članka 423. ovoga Zakona

5. distributer osiguranja ne postupi u skladu s odredbama o pravilima poslovanja iz poglavlja V. glave XXIII. ovoga Zakona, a koje se odnosi na uvjete informiranja i pravila poslovnog ponašanja na sve proizvode osiguranja osim investicijskih proizvoda osiguranja.

(7) Mjere koje iz stavka 6. ovoga članka koje Agencija može izreći su:

a) rješenje kojim se odgovornom distributeru osiguranja i/ili reosiguranja nalaže da prestane s takvim postupanjem i da takvo postupanje više ne ponovi

b) donošenje rješenja kojim se ukida dozvola za distribuciju osiguranja i kojim se posrednik u osiguranju odnosno posrednik u reosiguranju briše iz registra Agencije

c) mjere iz članka 233. ovoga Zakona.«.

Članak 52.

Iza članka 211. dodaju se naslovi iznad članaka i članci 211.a, 211.b, 211.c, 211.d, 211.e i 211.f koji glase:

»Objava izrečenih mjera i prekršajnih sankcija distributerima osiguranja i distributerima reosiguranja

Članak 211.a

(1) Agencija je obvezna bez odgađanja javno objaviti na svojoj internetskoj stranici svaku mjeru izrečenu distributeru osiguranja i distributeru reosiguranja zbog kršenja odredbi glave XXIII. ovoga Zakona, kao i odluku o prekršaju iz članka 444. i članka 445. ovoga Zakona zbog kršenja odredbi glave XXIII. ovoga Zakona, i to:

1. pravomoćnu odluku suda nadležnog za prekršajne predmete i/ili drugog tijela nadležnog za vođenje prekršajnih postupaka, koja je donesena u postupcima u kojima je Agencija ovlašteni tužitelj, a nepravomoćnu odluku samo kada je za to ovlaštena posebnim propisom

2. prekršajni nalog na koji nije uložen prigovor sukladno propisima kojima se uređuje prekršajni postupak

3. sporazum o uvjetima priznavanja krivnje i sporazumijevanju o sankcijama i mjerama, sklopljen s počiniteljem prekršaja sukladno propisima kojima se uređuje prekršajni postupak.

(2) Objava iz stavka 1. ovoga članka sadrži najmanje informacije o vrsti i karakteru kršenja i identitetu počinitelja prekršaja.

(3) Agencija će na svojoj internetskoj stranici bez odgode objaviti informacije o podnesenim žalbama odnosno tužbama i sve naknadne informacije o ishodu takve tužbe odnosno žalbe. Objavit će se i svaka odluka koja poništava prethodno objavljenu odluku o izricanju mjere ili prekršaja. Informacije objavljene u skladu s odredbama ovoga članka bit će dostupne na internetskoj Agencije najmanje pet godina od dana njihove objave.

(4) U skladu s odredbama o rehabilitaciji u smislu zakona kojim se uređuje prekršajni postupak, Agencija će istekom roka od tri godine od dana pravomoćnosti odluke o prekršaju sa svojih internetskih stranica ukloniti osobne podatke u smislu zakona kojim se uređuje zaštita osobnih podataka, a iz kojih bi bilo moguće utvrditi identitet počinitelja prekršaja.

(5) Agencija će obavijestiti EIOPA-u o svim izrečenim mjerama i prekršajima iz članka 444. i članka 445. ovoga Zakona koje nisu objavljene u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, uključujući svaku tužbu odnosno žalbu koja je s tim povezana te njezin ishod.

(6) Agencija će prije donošenja odluke o objavi mjera i prekršaja iz članka 444. i članka 445. ovoga Zakona izraditi procjenu razmjernosti objavljivanja identiteta pravnih osoba ili identiteta i osobnih podataka fizičkih osoba i ako utvrdi da bi objavljivanje takvih podataka ugrozilo stabilnost financijskih tržišta ili istragu u tijeku Agencija može odgoditi objavljivanje, otkazati objavljivanje ili objaviti sankcije ili mjere anonimno.

Učinkovita primjena sankcija i drugih mjera

Članak 211.b

Pri određivanju mjere Agencija će uzeti će u obzir sve relevantne okolnosti, uključujući, ako je prikladno:

1. ozbiljnost i trajanje kršenja

2. stupanj odgovornosti odgovorne fizičke ili pravne osobe

3. financijsku snagu odgovorne fizičke ili pravne osobe, koja se iskazuje kao godišnji dohodak odgovorne fizičke osobe ili kao ukupni promet odgovorne pravne osobe

4. važnost ostvarenih profita ili izbjegnutih gubitaka odgovorne fizičke ili pravne osobe, ako mogu biti utvrđeni

5. gubitke za stranke i treće strane prouzročene povredom, ako ih je moguće utvrditi

6. razinu suradnje odgovorne fizičke ili pravne osobe s Agencijom

7. mjere koje je odgovorna fizička ili pravna osoba poduzela kako bi spriječila ponavljanje nezakonitosti ili nepravilnosti i

8. sve prethodne mjere i prekršaje odgovorne fizičke ili pravne osobe.

Prijavljivanje kršenja

Članak 211.c

(1) Svatko tko ima saznanja o potencijalnom ili stvarnom kršenju odredbi glave XXIII. ovoga Zakona dužan je postupiti u skladu s člankom 378. stavkom 3. ovoga Zakona tako da o kršenju odredbi pisano obavijestiti Agenciju i dostavi dokaze za svoje tvrdnje.

(2) Postupak zaprimanja prijava iz stavka 1. ovoga članka uključuje:

1. zaprimanje prijava kršenja odredbi pisanim putem, elektroničkim putem ili usmeno na zapisnik kod Agencije

2. odgovarajuću zaštitu zaposlenika distributera osiguranja ili distributera reosiguranja i, kada je to moguće, drugih osoba, koji prijave kršenja počinjena unutar tih subjekata i

3. zaštitu identiteta osobe koja prijavi kršenja i fizičke osobe koja je okrivljena za kršenje, u svim fazama postupka, osim ako je takva objava obvezna prema nacionalnom pravu u kontekstu daljnje istrage ili naknadnog upravnog ili sudskog postupka.

(3) Agencija će nakon zaprimanja prijave obavijestiti podnositelja prijave o poduzetim radnjama u skladu sa svojim ovlastima.

Dostavljanje informacija EIOPA-i u vezi sa sankcijama i drugim mjerama

Članak 211.d

(1) Agencija će obavijestiti EIOPA-u o svim izrečenim mjerama Agencije i prekršajima distributera osiguranja i distributera reosiguranja koje nisu objavljene u skladu s člankom 211.a ovoga Zakona.

(2) Agencija će jednom godišnje dostaviti EIOPA-i zbirne podatke o svim izrečenim mjerama Agencije i prekršajima iz članaka 444. i 445. ovoga Zakona koja će te informacije objaviti u svojem godišnjem izvješću.

(3) Ako Agencija objavi izrečene mjere i prekršaje iz članaka 444. i 445. ovoga Zakona, istodobno o tome mora obavijestiti EIOPA-u.

Zaštita podataka

Članak 211.e

(1) Distributeri osiguranja i/ili reosiguranja dužni su obrađivati osobne podatke u skladu s propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

(2) Osim odredbi ovoga Zakona na distribuciju osiguranja i distribuciju reosiguranja primjenjuju se i delegirani akti koje je ovlaštena donijeti Europska komisija, a koji se odnose na uvjete za nadgledanje proizvoda i upravljanje, sukob interesa, informacije za potrošače i procjene primjerenosti i prikladnosti te izvještavanje potrošača uz uvjet propisan člankom 39. Direktive (EU) 2016/97 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. siječnja 2016. o distribuciji osiguranja.

Suradnja s drugim nadležnim tijelima

Članak 211.f

U izvršavanju svojih ovlasti u području distribucije osiguranja i distribucije reosiguranja Agencija će blisko surađivati s drugim nadležnim tijelima kako bi se osiguralo da se izrečenim mjerama i prekršajima ostvari željeni rezultat te će međusobno koordinirati u rješavanju prekograničnih predmeta, uz istodobno jamčenje poštivanja uvjeta zakonite obrade podataka u skladu s propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.«.

Članak 53.

Članak 215. mijenja se i glasi:

»(1) Na zahtjev Agencije društvo za osiguranje dužno je dostaviti informacije koje su potrebne za nadzor koje moraju najmanje sadržavati informacije koje su potrebne za:

1. procjenu sustava upravljanja društva za osiguranje, djelatnosti koje društvo za osiguranje obavlja, načela vrednovanja koja se primjenjuju za potrebe solventnosti, rizika kojima je društvo za osiguranje izloženo, sustava upravljanja rizicima i njihove strukture kapitala

2. donošenje primjerenih odluka Agencije koje proizlaze iz provedbe njezinih nadzornih prava i dužnosti.

(2) Društvo za osiguranje dužno je dostavljati informacije Agenciji u skladu s ovim Zakonom, Uredbom (EU) br. 2015/35 i drugim propisima Europske komisije kojima se uređuje nadzorno izvještavanje.

(3) Agencija može, ovisno o slučaju, naložiti društvu za osiguranje da dostavi informacije iz stavka 1. ovoga članka te odrediti prirodu, opseg i oblik informacija:

1. u unaprijed određenim razdobljima (redovito nadzorno izvještavanje)

2. nakon što se dogode unaprijed utvrđeni događaji (izvještavanje o značajnim promjenama)

3. tijekom obavljanja postupka nadzora društva za osiguranje (izvještavanje za postupak nadzora Agencije).

(4) Agencija može za potrebe nadzora zatražiti sve informacije o ugovorima koje drže posrednici u osiguranju ili reosiguranju ili ugovorima koji su sklopljeni s trećim stranama.

(5) Agencija može za potrebe nadzora zatražiti informacije od vanjskih stručnjaka, kao što su revizori i aktuari.

(6) Informacije iz stavaka 1. – 5. ovoga članka sadržavaju:

1. kvalitativne i kvantitativne elemente ili bilo koju primjerenu kombinaciju tih elemenata

2. prošle, sadašnje i buduće elemente ili bilo koju primjerenu kombinaciju tih elemenata

3. podatke iz unutarnjih i vanjskih izvora ili bilo koju primjerenu kombinaciju tih informacija.

(7) Informacije iz stavaka 1. – 5. ovoga članka moraju biti usklađene sa sljedećim načelima:

1. moraju odražavati prirodu, opseg i složenost poslovanja društva za osiguranje, a posebno rizike prisutne u njegovu poslovanju

2. moraju biti dostupne, potpune, usporedive i dosljedne tijekom vremena

3. moraju biti relevantne, pouzdane i razumljive.

(8) Subjekti nadzora dužni su osigurati Agenciji dostupnost svih informacija i podataka za potrebe nadzora i transparentno surađivati s Agencijom u postupku provjere poslovanja u skladu s propisima te poštivati izrečene mjere Agencije ili drugog nadležnog tijela i postupati u skladu s njima. Navedene okolnosti Agencija će procjenjivati kod primjene odredbi ovoga Zakona.«.

Članak 54.

U članku 217. stavku 1. broj: »131.« zamjenjuje se u brojem: »158.«.

Članak 55.

U članku 219. iza stavka 3. dodaju se stavci 4., 5. i 6. koji glase:

»(4) Odredbe ovoga poglavlja primjenjuju se na odgovarajući način i na postupak obavljanja tajnog nadzora (engl. mystery shopping), osim ako odredbama ovoga Zakona nije drukčije određeno i ako se ne protivi cilju i svrsi takvog nadzora.

(5) Agencija u postupku nadzora neće procjenjivati ugovor o reosiguranju sklopljen s društvom za reosiguranje odnosno s društvom za osiguranje, koje je dobilo odobrenje za rad za obavljanje poslova reosiguranja, u vezi s razlozima koji su izravno povezani s financijskom stabilnošću tog društva za reosiguranje odnosno društva za osiguranje.

(6) Agencija u postupku nadzora neće procjenjivati ugovor o retrocesiji koji je društvo za reosiguranje sklopilo s društvom za reosiguranje odnosno s društvom za osiguranje, koje je dobilo odobrenje za rad za obavljanje poslova reosiguranja, koji su izravno povezani s financijskom stabilnošću tog društva za reosiguranje odnosno društva za osiguranje.«.

Članak 56.

U članku 220. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, za obavljanje zadataka u vezi s nadzorom Agencija može zatražiti stručno sudjelovanje revizora, revizorskog društva, druge stručno osposobljene osobe ili posredstvom osobe koju je Agencija ovlastila za sudjelovanje u nadzoru iz članka 219. stavka 4. ovoga Zakona.«.

Članak 57.

U članku 222. iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Iznimno od stavaka 1., 4. i 5. ovoga članka, u slučaju provođenja tajnog nadzora iz članka 219. stavka 4. ovoga Zakona obavijest o neposrednom nadzoru ne sadrži podatke iz stavka 1. točke 2. ovoga članka o osobama koje je Agencija posebno ovlastila za provođenje takvog nadzora, a može se dostaviti nakon obavljenog nadzora iz članka 219. stavka 4. ovoga Zakona.«.

Članak 58.

U članku 226. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Na dostavljeni zapisnik društvo za osiguranje ima pravo podnijeti pisani prigovor u roku od 15 dana, računajući od dana kada je društvo za osiguranje primilo taj zapisnik.«.

Članak 59.

U članku 227. stavku 1. iza riječi: »sastaviti dopunu zapisnika« dodaju se riječi: »i dostaviti je društvu za osiguranje«.

Članak 60.

U članku 228. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Ako Agencija ocijeni osnovanim pojedine navode iz prigovora na zapisnik, izradit će dopunu zapisnika i dostaviti je društvu za osiguranje.«.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Ako Agencija ocijeni osnovanim sve navode iz prigovora, donijet će rješenje kojim se obustavlja postupak nadzora.«.

U dosadašnjem stavku 3., koji postaje stavak 4., iza riječi: »članka 226. stavka 2.« dodaju se riječi: »i 3.«.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

Članak 61.

U članku 229. stavku 1. točka 3. mijenja se i glasi:

»3. utvrđuje posluje li društvo za osiguranje u skladu s propisima o upravljanju rizicima, zaštiti potrošača i drugim propisima donesenim na temelju ovoga Zakona i drugim propisima kojima se uređuje poslovanje društva za osiguranje.«.

Članak 62.

U članku 233. točka 3. mijenja se i glasi:

»3. posebne nadzorne mjere«.

U točkama 5., 6., 7. i 8. riječi: »ili poništenje« brišu se.

Članak 63.

U članku 237. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Ako iz izvješća iz stavka 1. ovoga članka i priloženih dokaza proizlazi da su sve utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti otklonjene, Agencija će donijeti rješenje kojim utvrđuje da su nezakonitosti i nepravilnosti otklonjene te da je postupak nadzora okončan. Agencija može prije donošenja rješenja obaviti ponovni nadzor u opsegu potrebnom da bi se utvrdilo jesu li nezakonitosti i nepravilnosti otklonjene.«.

U stavku 5. riječi: »dodatne mjere« zamjenjuju se riječima: »posebne nadzorne mjere«, a riječi: »dodatnih mjera« zamjenjuju se riječima: »posebnih nadzornih mjera«.

Članak 64.

Naziv ODJELJKA IV. mijenja se i glasi: »POSEBNE NADZORNE MJERE«.

Naslov iznad članka 238. mijenja se i glasi: »Posebne nadzorne mjere u svrhu realizacije pravila o upravljanju rizicima«.

Članak 238. mijenja se i glasi:

»(1) Ako Agencija prilikom obavljanja nadzora utvrdi da društvo za osiguranje teže krši pravila o upravljanju rizikom, može rješenjem odrediti i sljedeće posebne nadzorne mjere:

1. naložiti upravi društva za osiguranje da prihvati plan mjera radi osiguranja potrebne razine prihvatljivih vlastitih sredstava za pokriće potrebnog solventnog kapitala ili smanjenja profila rizičnosti društva za osiguranje kako bi se osigurala usklađenost s potrebnim solventnim kapitalom, odnosno radi osiguranja prihvatljivih osnovnih vlastitih sredstava najmanje na razinu minimalnog potrebnog kapitala ili smanjenja profila rizičnosti društva za osiguranje kako bi se osigurala usklađenost s minimalnim potrebnim kapitalom

2. naložiti upravi društva za osiguranje i nadzornom odboru sazivanje glavne skupštine društva za osiguranje te predlaganje odgovarajućih odluka

3. zabraniti društvu za osiguranje sklapanje novih ugovora o osiguranju u pojedinim ili svim vrstama osiguranja

4. zabraniti društvu za osiguranje isplatu akontacije dobiti ili dividende, dobiti ili dividende ili obavljanje isplata određenim osobama pri čemu će Agencija uzeti u obzir svu zadržanu dobit društva za osiguranje, kao i dobit ili dividendu koja nije isplaćena do dana donošenja te mjere

5. zabraniti društvu za osiguranje sklapanje poslova s pojedinim dioničarima, članovima uprave, članovima nadzornog odbora, prokuristima, društvima i osobama koje su usko povezane s društvom za osiguranje ili su s njim povezane osobe u smislu Zakona o trgovačkim društvima

6. naložiti upravi društva za osiguranje da donese ili provede mjere radi:

– poboljšanja sustava upravljanja

– promjene područja poslovanja društva za osiguranje

– ograničavanja davanja zajmova

– poboljšanja postupka naplate dospjelih tražbina društva za osiguranje

– ispravnog vrednovanja bilančnih i izvanbilančnih stavki

– poboljšanja informacijskog sustava

– poboljšanja postupaka unutarnjih kontrola i unutarnje revizije

– druge mjere nužne radi realizacije pravila o ograničavanju rizika

7. zabraniti, odnosno ograničiti društvu za osiguranje slobodno raspolaganje imovinom, koju će Agencija odrediti u rješenju

8. naložiti društvu za osiguranje da razriješi nositelja ključne funkcije i imenuje novog

9. naložiti društvu za osiguranje uvođenje kapitalnog dodatka

10. naložiti društvu za osiguranje povećanje tehničkih pričuva kako bi odgovarale razini koja je određena u skladu s odredbama članaka 106. – 120. ovoga Zakona

11. naložiti društvu za osiguranje druge mjere.

(2) Društvo za osiguranje teže krši pravila o upravljanju rizikom osobito ako:

1. nije izračunalo potrebni solventni kapital i minimalni potrebni kapital ili ne dostiže razinu prihvatljivih vlastitih sredstava za pokriće potrebnog solventnog kapitala ili nije usklađeno s minimalnim potrebnim kapitalom iz ovoga Zakona ili ako nije izvršilo mjere iz članaka 165. i 166. ovoga Zakona

2. nije organiziralo poslovanje, odnosno ne vodi tekuće poslovne knjige, poslovnu dokumentaciju te druge administrativne i poslovne evidencije na način da je moguće u bilo kojem trenutku provjeriti posluje li u skladu s pravilima o ograničavanju rizika

3. ne donese mjere i ne odredi pravila odgovarajućeg vrednovanja bilančnih i izvanbilančnih stavki za potrebe financijskog izvještavanja i za potrebe solventnosti, odnosno ako te stavke vrednuje u suprotnosti s ovim Zakonom i drugim propisima

4. obavlja djelatnosti koje prema ovom Zakonu ne smije obavljati

5. društvo za osiguranje nije uspostavilo, ne provodi ili redovito ne održava sustav upravljanja propisan ovim Zakonom

6. društvo za osiguranje nije uspostavilo sustave i strukture za pružanje informacija u nadzorne svrhe i pisana pravila propisana člankom 216. ovoga Zakona

7. društvo za osiguranje ne postupi u skladu sa zahtjevima ovoga Zakona i propisima koji se odnose na sustav upravljanja rizicima

8. društvo za osiguranje ne provodi vlastitu procjenu rizika i solventnosti propisanu odredbama ovoga Zakona

9. isplaćuje dividende suprotno odredbama članka 164. ovoga Zakona

10. često krši obvezu pravodobnog i korektnog izvještavanja utvrđenu ovim Zakonom, odnosno na temelju njega donesenih propisa

11. sklapa prividne poslove u namjeri netočnog iskazivanja financijskog stanja društva za osiguranje

12. obavlja druge poslove koji mogu ugroziti njegovu likvidnost, odnosno solventnost

13. adekvatno ne upravlja rizicima kojima je izloženo ili kojima bi moglo biti izloženo, a osobito u slučaju nerazboritog ulaganja, ugrožavanja prava korisnika usluga osiguranja, nesavjesnog preuzimanja rizika, postojanja sklonosti preuzimanju rizika većeg od mogućnosti društva za osiguranje, nesagledavanja mogućih posljedica rizika u budućnosti i donošenja neadekvatnih odluka o upravljanju društvom pri čemu bi takvim postupanjem moglo ugroziti svoje poslovanje.

(3) Mjere iz stavka 1. točke 7. ovoga članka Agencija će posebno odrediti u slučaju:

1. ako društvo za osiguranje nije usklađeno s odredbama članaka 106. – 120. ovoga Zakona o tehničkim pričuvama

2. ako društvo za osiguranje nije usklađeno s minimalnim potrebnim kapitalom propisanim odredbama ovoga Zakona

3. u iznimnim okolnostima kad smatra da će se financijsko stanje društva za osiguranje dodatno pogoršati unatoč poduzetim mjerama iz članka 166. stavka 4. ovoga Zakona

4. u slučaju oduzimanja ili prestanka važenja odobrenja za obavljanje poslova osiguranja.

(4) O određivanju mjere iz stavka 1. točke 7. ovoga članka i o njezinim učincima Agencija izvješćuje nadležna nadzorna tijela država članica u kojima društvo za osiguranje prema kojem je primijenjena takva mjera ima podružnicu.

(5) Agencija može rješenjem naložiti nadzornom odboru društva za osiguranje da razriješi dužnosti predsjednika uprave ili članove uprave i da imenuje novoga predsjednika ili članove uprave:

1. ako društvo za osiguranje ne postupa djelomično ili u cijelosti u skladu s rješenjem o otklanjanju nezakonitosti i nepravilnosti, odnosno

2. ako uprava društva za osiguranje ne provede posebne nadzorne mjere iz stavka 1. ovoga članka koje je odredila, odnosno

3. ako društvo za osiguranje učestalo krši obvezu pravodobnog i točnog izvještavanja, odnosno obavještavanja Agencije ili ometa Agenciju u obavljanju nadzora.

Članak 65.

U članku 239. stavku 9. iza riječi: »stavak 2.« riječi: »ovoga Zakona« zamjenjuju se riječima: »ovoga članka«.

Članak 66.

U nazivu ODJELJKA VI. riječi: »ILI PONIŠTENJE« brišu se.

U naslovu iznad članka 246. riječi: »ili poništenje« brišu se.

U stavku 2. riječi: »ili poništiti« brišu se.

Točka 4. mijenja se i glasi:

»4. ako nakon provedene obnove postupka utvrdi da je rješenje doneseno na temelju neistinitih ili netočnih podataka ili izjava bitnih za donošenje tog rješenja«.

U stavku 6. riječi: »poništenom ili« brišu se.

Članak 67.

U članku 264. stavku 2. riječi: »stavaka 1. – 6.« brišu se.

Članak 68.

U članku 273. stavku 2. točka 3. mijenja se i glasi:

»3. ako je rješenje o odobrenju za obavljanje poslova osiguranja društva za osiguranje ukinuto tako da društvo više nema odobrenje za obavljanje poslova osiguranja«.

Članak 69.

Naslov iznad članka 291. mijenja se i glasi: »Posebne odredbe za isplatu tražbina iz ugovora o osiguranju kod kojih ugovaratelj snosi rizik ulaganja«.

U članku 291. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ako su prava ugovaratelja osiguranja na temelju ugovora o osiguranju kod kojih ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja neposredno vezana za vrijednost udjela UCITS fonda, vrijednost imovine unutarnjeg fonda ili za dionički indeks odnosno drugu referentnu vrijednost, ugovaratelj osiguranja ima isključivo pravo namirenja iz imovine tog UCITS fonda, unutarnjeg fonda odnosno imovine na kojoj se temelji dionički indeks odnosno druga referentna vrijednost koja mu pripada s osnove tog ugovora.«.

Članak 70.

U članku 312. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Kada Europska komisija na temelju propisa Europske komisije kojima se uređuje istovjetnost trećih država donese delegirani akt kojim se određuje da je bonitetni sustav treće države privremeno istovjetan, za potrebe stavka 1. ovoga članka smatra se da je ta treća država istovjetna.«.

Članak 71.

U članku 328. stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) Sudjelujuće društvo za osiguranje, osigurateljni holding ili mješoviti financijski holding mogu provesti istodobno na razini grupe i na razini bilo kojeg društva kćeri u grupi bilo koju procjenu zahtijevanu u skladu s člankom 96. ovoga Zakona i mogu pripremiti jedinstveno izvješće koje obuhvaća sve procjene i u tom slučaju sudjelujuće društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje, osigurateljni holding ili mješoviti financijski holding dužno je dostaviti pisanu obavijest Agenciji kao nadzornom tijelu grupe, najkasnije 60 dana prije navedenog postupanja, a Agencija će se, kao nadzorno tijelo grupe, konzultirati s drugim članovima kolegija nadzornih tijela i uzeti u obzir njihova mišljenja i ograde o izradi navedenog jedinstvenog izvješća.«.

Iza stavka 7. dodaje se stavak 8. koji glasi:

»(8) U slučaju postizanja sporazuma o izradi jedinstvenog izvješća između svih nadležnih nadzornih tijela unutar grupe, sudjelujuće društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje, osigurateljni holding ili mješoviti financijski holding dostavlja izvješće Agenciji i svim nadležnim nadzornim tijelima istodobno, obveza društva kćeri prema članku 96. ovoga Zakona o provedbi vlastite procjene rizika i solventnosti ostaje na snazi.«.

Članak 72.

U članku 330. stavku 6. na kraju stavka dodaje se rečenica koja glasi:

»Nakon savjetovanja s drugim nadležnim nadzornim tijelima, nadzorno tijelo grupe na odgovarajući način razmatra bilo koji savjet koji mu je dala EIOPA u roku od dva mjeseca od primitka tog savjeta prije nego što donese svoju konačnu odluku u kojoj se navode svi razlozi i obrazloženje o svim značajnim odstupanjima od bilo kojeg primljenog savjeta zaprimljenog od EIOPA-e i tu odluku dostavlja drugim nadležnim nadzornim tijelima.«.

Članak 73.

U članku 344. broj: »255.« zamjenjuju se brojem: »335.«.

Članak 74.

U članku 350. stavku 3. riječi: »svoj statut« zamjenjuju se riječima: »ugovor o osnivanju udruženja«.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Posrednici se mogu udružiti u udruženje posrednika i na njih se primjenjuju stavci 2. i 3. ovoga članka na odgovarajući način.«.

Članak 75.

U članku 370. stavku 2. iza riječi: »Na statusne promjene društva za« dodaje se riječ: »uzajamno«.

Članak 76.

U članku 378. stavku 2. iza riječi: »dužno je« dodaje se riječ: »pisano«.

U stavku 4. riječi: »stavka 4.« zamjenjuju se riječima: »stavka 3.«.

Članak 77.

Naslov iznad članka 379. mijenja se i glasi: »Pravo stranke na pravni lijek u upravnim stvarima u kojima odlučuje Agencija«.

Članak 379. mijenja se i glasi:

»(1) Protiv rješenja koja u upravnim stvarima iz svoje nadležnosti donosi Agencija žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

(2) Tužba kojom se pokreće upravni spor protiv rješenja Agencije ne može imati odgodni učinak.

(3) Kada Agencija utvrdi razloge za ukidanje rješenja, donijet će rješenje kojim se ukida doneseno rješenje u roku od 60 dana od dana utvrđivanja tih razloga.«.

Članak 78.

U članku 380. stavku 1. točka 7. mijenja se i glasi:

»7. o visini premije osiguranja, iznosu osiguranja za osnovno i dopunsko pokriće i prema potrebi, o načinu plaćanja i trajanju plaćanja premije osiguranja, visini doprinosa ako je primjenjivo, poreza i drugih troškova i naknada koji se naplaćuju osim premije osiguranja i ukupan iznos plaćanja«.

U stavku 5. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. informaciju o premiji osiguranja za svaki iznos osiguranja, kako osnovno tako i dopunsko pokriće te definiciju svakog iznosa osiguranja i opcije iz ugovora o osiguranju«.

Točka 4. mijenja se i glasi:

»4. individualizirane tablice otkupnih i kapitaliziranih vrijednosti po godinama trajanja osiguranja te u kojoj mjeri su ove vrijednosti garantirane«.

U stavku 6. podstavak 1. mijenja se i glasi:

» – u slučaju osiguranja vezanih uz vrijednost udjela UCITS fonda, ključne informacije za ulagatelje UCITS fonda s uputom ugovaratelju osiguranja gdje može pronaći podatke sadržane u prospektu i pravilima UCITS fonda kako su definirani zakonom kojim se uređuje osnivanje i poslovanje otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom«.

Članak 79.

U članku 381. stavku 1. iza riječi: »stavka 1.« dodaju se riječi: »do stavka 6.«.

Članak 80.

Članak 383. mijenja se i glasi:

»(1) Odredbe ovoga poglavlja odgovarajuće se primjenjuju na sve distributere osiguranja ako promidžbene aktivnosti provode u ulozi voditelja obrade osobnih podataka u skladu s Uredbom (EZ) br. 2016/679.

(2) Promidžbene aktivnosti i informacije o društvima za osiguranje i proizvodima koje nude na tržištu moraju sadržavati jasne, istinite i potpune informacije koje se temelje na vjerodostojnim podacima.

(3) Društvo za osiguranje obavlja aktivnosti izravne promidžbe proizvoda koje nudi na tržištu kao svoj legitimni interes kada je takva promidžba usmjerena prema ugovornoj stranki za vrijeme trajanja ugovornog odnosa, a pod uvjetom da istu obavlja u skladu s Uredbom (EZ) br. 2016/679 i da je ugovornoj stranki osigurano pravo na prigovor.«.

Članak 81.

U članku 386. ispred riječi: »Društvo« dodaje se oznaka stavka: »(1)«.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Odredbe ove glave odgovarajuće se primjenjuju se na sve distributere osiguranja i Hrvatski ured za osiguranje ako u obradi osobnih podataka sudjeluju u ulozi voditelja obrade osobnih podataka u skladu s Uredbom (EZ) br. 2016/679.«.

Članak 82.

U članku 387. stavku 1. riječi: »Zakona o zaštiti osobnih podataka« zamjenjuju se riječima: »propisa kojima se uređuje zaštita osobnih podataka«.

U stavku 2. riječi: »Obveza čuvanja podataka« zamjenjuju se riječju: »Zabrana«.

Iza točke 7. dodaju se točke 8. i 9. koje glase:

»8. u slučajevima određenim Uredbom (EU) br. 2016/679 koji se odnose na mogućnost i pravila obrade osobnih podataka koju u ime osiguratelja provode izvršitelji obrade

9. ako su podaci potrebni u svrhu reosiguranja i suosiguranja.«.

Stavak 6. briše se.

Stavak 7., koji postaje stavak 6., mijenja se i glasi:

»(6) Kada se razmjena povjerljivih podataka obavlja u skladu sa stavkom 2. točkama 1., 8. ili 9. ovoga članka, društvo za osiguranje dužno je osigurati ostvarenje načela obrade osobnih podataka u skladu s propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.«.

Članak 83.

Naslov iznad članka 388. mijenja se i glasi: »Obrada osobnih podataka«.

Članak 388. mijenja se i glasi:

»(1) Distributeri osiguranja i Hrvatski ured za osiguranje dužni su ovisno o ulozi voditelja ili izvršitelja obrade osobnih podataka postupati u skladu s propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

(2) Društva za osiguranje i Hrvatski ured za osiguranje prikupljaju, obrađuju, čuvaju, dostavljaju i upotrebljavaju osobne podatke potrebne za sklapanje ugovora o osiguranju, obradu i likvidaciju šteta koje proizlaze iz osiguranja, a sve u skladu s propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

(3) Društvima za osiguranje dopuštena je obrada podataka koji se odnose na zdravlje ispitanika kada je s obzirom na samu vrstu osigurateljnog pokrića zdravstveno stanje ispitanika nužno za sklapanje i izvršenje ugovora o osiguranju te ostvarenje zakonskih prava osiguratelja po nastupu osiguranog slučaja.

(4) Odredba stavka 3. ovoga članka primjenjuje se na ispitanike iz druge države članice u Republici Hrvatskoj ako obradu provodi voditelj obrade s poslovnim nastanom u Republici Hrvatskoj ili koji pruža usluge u Republici Hrvatskoj.

(5) Društvima za osiguranje i Hrvatskom uredu za osiguranje dopuštena je obrada osobnog identifikacijskog broja ili drugog primjenjivog osobnog identifikatora koji jednoznačno označava ispitanika u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora o osiguranju te ostvarenja zakonskih prava osiguratelja.

(6) U svrhu sklapanja i izvršenja ugovora o osiguranju te u svrhu isplate šteta ili druge financijske transakcije, kada je to nužno za utvrđivanje identiteta ispitanika i za osiguranje točnosti podataka, društvima za osiguranje i Hrvatskom uredu za osiguranje dopuštena je obrada osobnih podataka prikupljanjem preslike odgovarajućeg identifikacijskog dokumenta i drugih javnih isprava koje izdaju nadležna državna tijela te kartice bankovnog računa bez vidljivog kontrolnog koda.

(7) Obrada iz stavka 6. ovoga članka vrši se uz primjenu odgovarajućih mjera zaštite prava i sloboda ispitanika te uz ograničavanje količine podataka sukladno svrsi koja se takvom obradom ostvaruje.

(8) Sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, društva za osiguranje i Hrvatski ured za osiguranje osiguravaju čuvanje podataka onoliko dugo koliko traje ugovor o osiguranju, a nakon toga onoliko koliko su propisani zakonski rokovi zastare potraživanja po određenim vrstama ugovora ili zastara potraživanja za naknadu štete. Društva za osiguranje i Hrvatski ured za osiguranje određene podatke pohranjuju i u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje obvezno razdoblje pohrane.«.

Članak 84.

Iza članka 388. dodaju se naslovi iznad članaka i članci 388.a i 388.b koji glase:

»Obrada osobnih i drugih podataka radi utvrđivanja spornih okolnosti štetnog događaja

Članak 388.a

(1) Hrvatski ured za osiguranje može obrađivati osobne i druge podatke iz baza podataka društava za osiguranje i Hrvatskog ureda za osiguranje koji se čuvaju u skladu s člankom 388. stavkom 8. i 9. ovoga Zakona, u svrhu utvrđivanja spornih okolnosti u vezi sa štetnim događajem.

(2) Ako iz podataka o štetnim događajima Hrvatski ured za osiguranje utvrdi da postoje određene sporne okolnosti, dužan je društvima za osiguranje koja se bave zahtjevima za naknadu štete u vezi s tim događajima omogućiti pristup tim podacima.

(3) Hrvatski ured za osiguranje vodi evidenciju utvrđenih spornih okolnosti s podacima iz stavka 1. ovoga članka pet godina od datuma podnošenja prijave društvima za osiguranje. Nakon isteka razdoblja čuvanja podaci se brišu iz registara, a dokumenti se uništavaju tako da se njihov sadržaj ne može utvrditi i ne može se ponovno koristiti.

Razmjena osobnih podataka o spornim štetnim događajima između društava za osiguranje i između društava za osiguranje i Hrvatskog ureda za osiguranje

Članak 388.b

(1) Prilikom rješavanja štetnih događaja ili ispitivanja sumnjivih slučajeva nepravilno plaćenih naknada ili koristi društva za osiguranje koja se bave zahtjevima za naknadu štete u spornim štetnim događajima mogu, kako bi se utvrdile stvarne okolnosti i u mjeri u kojoj je to potrebno, razmjenjivati osobne i druge podatke iz baze društava za osiguranje i Hrvatskog ureda za osiguranje koji se čuvaju u skladu s člankom 388. stavkom 8. ovoga Zakona s drugim društvima za osiguranje i Hrvatskim uredom za osiguranje.

(2) Osobne i druge podatke potrebne za rješavanje štetnog događaja u kojemu se utvrđuju sporne okolnosti pribavit će društva za osiguranje u skladu s člankom 387. ovoga Zakona.

(3) Ako su sporne okolnosti štetnog događaja upozorile na postojanje kaznenog djela prijevare u području poslova osiguranja ili kada društvo za osiguranje otkrije prijevaru ili drugo kazneno djelo prilikom obavljanja djelatnosti osiguranja, društvo za osiguranje u skladu sa zakonom kojim se uređuje kazneni postupak mora podnijeti prijavu nadležnom tijelu zajedno s već prikupljenim dokazima.

(4) Ako društvo za osiguranje prilikom rješavanja štetnog događaja utvrdi da sporne okolnosti ne utječu na obveze društva za osiguranje temeljem ugovora o osiguranju, podaci dobiveni od Hrvatskog ureda za osiguranje ili drugog društva za osiguranje brišu se u roku od 30 dana od dana isplate naknade ili koristi, a dokumenti će biti uništeni tako da se njihov sadržaj ne može utvrditi i ne može se ponovno koristiti.

(5) Stavci 1. – 4. ovoga članka primjenjuju se i u slučajevima potrebe razmjene osobnih podataka s društvima za osiguranje i organizacijama iz druge države članice i treće države, u skladu s propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, u svrhu sprječavanja prijevara u osiguranju.

(6) Za analitičke i statističke svrhe društva za osiguranje dužna su jednom godišnje izvijestiti Hrvatski ured za osiguranje o broju prijava podnesenih u skladu sa stavkom 3. ovoga članka i o broju štetnih događaja koji su riješeni prema stavku 4. ovoga članka.«.

Članak 85.

U članku 389. stavku 2. točka 12. briše se.

Točke 13. i 14. postaju točke 12. i 13.

U stavku 3. riječi: »(osim informacija iz stavka 2. točke 12. ovog članka)« brišu se.

Članak 86.

U članku 397. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Obveza čuvanja poslovne tajne iz stavaka 1. i 2. ovoga članka ne sprječava razmjenu informacija između Agencije i nadležnih nadzornih tijela drugih država članica na temelju ovoga Zakona i drugih propisa koji se primjenjuju na društva za osiguranje ili za društva za reosiguranje, a za tako pribavljene podatke vrijedi obveza povjerljivosti na temelju stavka 1. ovoga članka.«.

U stavku 6. riječi: »stavka 1.« zamjenjuju se riječima: »stavaka 1. i 2.«.

U točki 1. iza riječi: »uprave« dodaje se zarez i riječi: »u vezi sa slučajevima obuhvaćenim kaznenim pravom«.

U točki 3. riječi: »zastupnike ili posrednike u osiguranju« zamjenjuju se riječju: »posrednike«.

U točki 11. iza riječi: »EIOPA-i« dodaju se riječi: »pod uvjetima propisanim ostalim odredbama ovoga Zakona«, a iza riječi: »Europskoj komisiji« dodaju se riječi: »pod uvjetima propisanim ostalim odredbama ovoga Zakona«.

U stavku 7. riječi: »stavka 1.« zamjenjuju se riječima: »stavaka 1. i 2.«, a iza riječi: »državi članici« dodaje se zarez i riječi: »trećoj državi ili Švicarskoj Konfederaciji«.

U stavku 8. točki 2. riječi: »stavka 1.« zamjenjuju se riječima: »stavaka 1. i 2.«.

U točki 3. iza riječi: »države članice« dodaju se riječi: »treće države ili Švicarske Konfederacije,«.

Stavak 11. mijenja se i glasi:

»(11) Povjerljive informacije koje je Agencija zaprimila u skladu sa stavkom 4. ovoga članka mogu se objaviti samo uz izričitu suglasnost nadzornog tijela države članice, treće države ili Švicarske Konfederacije od kojeg te informacije potječu, uz iznimke propisane ovim člankom.«.

Iza stavka 12. dodaju se stavci 13., 14., 15. i 16. koji glase:

»(13) Iznimno od stavaka 1., 2. i 5. ovoga članka dopušteno je priopćavanje povjerljivih informacija središnjim tijelima državne uprave koja su nadležna za zakonodavstvo iz područja nadzora kreditnih institucija, financijskih institucija, investicijskih usluga i društava za osiguranje odnosno društava za reosiguranje te inspektorima koji djeluju u ime tih tijela i takvo priopćavanje dopušteno je samo kada je to potrebno radi provođenja bonitetnog nadzora, a ako su povjerljive informacije koje se moraju priopćiti zaprimljene u postupku razmjene informacija između Agencije i nadležnih nadzornih tijela drugih država i razmjenom informacija s tijelima iz stavka 6. točaka 3. – 7. ovoga članka ili su pribavljene tijekom nadzora poslovanja podružnice društva za osiguranje ili društva za reosiguranje u drugoj državi, mogu se proslijediti samo uz izričitu suglasnost nadzornog tijela od kojeg te informacije potječu ili nadzornog tijela države u kojoj je nadzor obavljen.

(14) Agencija može sporazumom o suradnji koji se sklapa u skladu sa stavkom 4. ovoga članka ugovoriti da je razmjena povjerljivih informacija s tijelima iz stavka 6. točaka 3. – 7. ovoga članka dopuštena samo uz izričitu suglasnost nadzornog tijela treće države odnosno nadzornog tijela Švicarske Konfederacije od kojeg navedene informacije potječu.

(15) Razmjena podataka između Agencije i nadležnih nadzornih tijela trećih država i Švicarske Konfederacije dopuštena je samo ako je sklopljen sporazum o suradnji u tom smislu, ako su ti podaci potrebni za obavljanje nadzornih zadataka tih tijela i ako ta tijela i osobe, koje je to tijelo ovlastilo, podliježu obvezi povjerljivosti iz stavaka 1. i 2. ovoga članka.

(16) Informacije koje je Agencija dužna priopćiti trećoj državi i Švicarskoj Konfederaciji, a koje potječu iz druge države članice ne smiju se priopćiti bez izričite suglasnosti nadležnog nadzornog tijela te države članice te, prema potrebi, samo u svrhe za koje je to tijelo dalo svoju suglasnost.«.

Članak 87.

Naziv glave XXIII. mijenja se i glasi: »DISTRIBUCIJA OSIGURANJA«.

Naziv POGLAVLJA I. mijenja se i glasi: »OPĆE ODREDBE«.

Naslov iznad članka 399. mijenja se i glasi: »Pojmovi«.

Članak 399. mijenja se i glasi:

»(1) Za potrebe ove glave primjenjuju se sljedeći pojmovi:

1. »distribucija osiguranja« je djelatnost predlaganja i sklapanja ugovora o osiguranju, savjetovanja o ugovorima o osiguranju ili obavljanja drugih pripremnih radnji za sklapanje ugovora o osiguranju, ili sklapanja takvih ugovora, ili pružanja pomoći pri upravljanju takvim ugovorima i njihovu izvršavanju, posebice u slučaju rješavanja odštetnog zahtjeva, uključujući pružanje informacija o jednom ili više ugovora o osiguranju u skladu s kriterijima koje odabiru stranke putem internetske stranice ili nekog drugog medija i sastavljanje rang-liste proizvoda osiguranja, uključujući i usporedbu cijena i proizvoda ili popust na cijenu ugovora o osiguranju, ako stranka može izravno ili neizravno sklopiti ugovor o osiguranju na internetskoj stranici ili drugom mediju

2. »stranka« je fizička osoba – potrošač kako je određen zakonom kojim se uređuje zaštita osnovnih prava potrošača, kao i predstavnik grupe potrošača ili pravna osoba koja odabire i ima namjeru izravno ili neizravno sklopiti ili je već sklopila ugovor o osiguranju s društvom za osiguranje

3. »potrošač« je fizička osoba kako je određena zakonom kojim se uređuje zaštita osnovnih prava potrošača

4. »distribucija reosiguranja« je aktivnost savjetovanja, predlaganja ili provođenja drugih poslova u pripremi sklapanja ugovora o reosiguranju, sklapanje tih ugovora ili pomoć u upravljanju tim ugovorima i njihovoj provedbi, posebice u slučaju odštetnih zahtjeva, uključujući i kada ih obavlja društvo za reosiguranje bez intervencije posrednika u reosiguranju

5. »posrednik u osiguranju« je fizička ili pravna osoba, osim društva za osiguranje ili društva za reosiguranje i njihovih zaposlenika i osim sporednog posrednika u osiguranju, koja za primitak ima pravo obavljati ili obavlja poslove distribucije osiguranja

6. »sporedni posrednik u osiguranju« je fizička ili pravna osoba, osim kreditnih institucija ili investicijskih društava u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkama 1. i 2. Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 i osim HP – Hrvatske pošte d. d. i Financijske agencije, koja je upisana u registar sporednih posrednika u osiguranju koji vodi Agencija, a koja za primitak ima pravo obavljati ili obavlja poslove distribucije osiguranja kao sporednu djelatnost, i ispunjava sve sljedeće uvjete:

a) glavna poslovna djelatnost te osobe nije distribucija osiguranja

b) ta osoba distribuira samo određene proizvode osiguranja koji služe kao dopuna nekoj robi ili usluzi

c) distribuirani proizvodi osiguranja ne obuhvaćaju životno osiguranje ili rizik od odgovornosti, osim ako ono što obuhvaćaju dopunjuje robu ili uslugu koje posrednik pruža kao svoju glavnu poslovnu djelatnost

7. »posrednik u reosiguranju« je fizička ili pravna osoba, osim društva za reosiguranje ili njegovih zaposlenika, koja za primitak ima pravo obavljati ili obavlja poslove distribucije reosiguranja

8. »posrednik« je osoba koja je posrednik u osiguranju i/ili posrednik u reosiguranju

9. »distributer osiguranja« je svaki posrednik u osiguranju, sporedni posrednik u osiguranju ili društvo za osiguranje

10. »primitak« je svaka provizija, naknada, naplata ili drugo plaćanje, uključujući svaku gospodarsku korist ili svaku financijsku ili nefinancijsku prednost ili poticaj koji se nude ili se daju u pogledu aktivnosti distribucije osiguranja

11. »matična država članica« je:

a) ako je posrednik fizička osoba, država članica u kojoj se nalazi prebivalište posrednika

b) ako je posrednik pravna osoba, država članica u kojoj se nalazi njegovo registrirano sjedište ili, ako prema nacionalnom pravu nema registrirano sjedište, država članica u kojoj se nalazi njegovo glavno sjedište odnosno mjesto u kojem je uprava društva odnosno odakle se upravlja poslovima

12. »država članica domaćin« je država članica u kojoj je posrednik stalno prisutan ili ima poslovni nastan ili pruža usluge, a koja nije njegova matična država članica

13. »podružnica« je organizacijska jedinica ili podružnica posrednika koja se nalazi na državnom području države članice koja nije matična država članica

14. »glavno mjesto poslovanja« je mjesto iz kojeg se upravlja glavnom djelatnosti

15. »savjetovanje« je davanje osobne preporuke stranki, bilo na njezin zahtjev bilo na inicijativu distributera osiguranja u pogledu jednog ili više ugovora o osiguranju

16. »investicijski proizvod osiguranja« je proizvod osiguranja koji nudi vrijednost po isteku ili otkupnu vrijednost police osiguranja i kod kojeg je ta vrijednost po isteku ili otkupna vrijednost u potpunosti ili dijelom, izravno ili neizravno, izložena fluktuacijama na tržištu i ne uključuje:

a) proizvode neživotnog osiguranja iz članka 7. stavka 2. ovoga Zakona

b) ugovore o životnom osiguranju kod kojih se osigurnine predviđene ugovorom plaćaju samo u slučaju smrti ili u vezi s nesposobnošću koja je posljedica ozljede, bolesti ili invalidnosti

c) mirovinske proizvode kojima je, prema posebnom zakonu, priznato da im je prvotna svrha pružati ulagatelju prihod u mirovini te koji ulagatelju daju pravo na određene koristi

d) službeno priznate programe strukovnih mirovina prema zakonima koji uređuju strukovne mirovine

e) proizvode individualnog mirovinskog osiguranja za koje je na temelju posebnog zakona propisan financijski doprinos poslodavca i kod kojih poslodavac ili zaposlenik ne mogu birati proizvod mirovinskog osiguranja ili osiguravatelja

17. »trajni medij« je svako sredstvo koje:

a) omogućuje stranki pohranjivanje informacija koje su joj osobno upućene tako da joj budu dostupne za buduću uporabu u razdoblju koje odgovara namjeni tih informacija te

b) omogućuje neizmijenjenu reprodukciju pohranjenih informacija

18. »proizvođač proizvoda osiguranja« je društvo za osiguranje, kao i posrednik koji izrađuje odnosno dizajnira proizvode osiguranja i stavlja na raspolaganje distributerima sve odgovarajuće informacije o proizvodu osiguranja i postupku odobrenja proizvoda, uključujući utvrđeno ciljano tržište proizvoda, a u skladu s delegiranim aktom Europske komisije kojim se uređuje primjena odredbi o distribuciji osiguranja.

(2) Za potrebe stavka 1. točaka 1. i 2. ovoga članka ne smatra se distribucijom osiguranja ni distribucijom reosiguranja:

1. usputno pružanje informacija u okviru druge poslovne djelatnosti ako:

a) pružatelj ne poduzima dodatne korake u cilju pružanja pomoći stranki pri sklapanju odnosno izvršavanju ugovora o osiguranju

b) svrha te aktivnosti nije pomoći stranki pri sklapanju odnosno izvršavanju ugovora o reosiguranju

2. upravljanje odštetnim zahtjevima društva za osiguranje ili društva za reosiguranje na profesionalnoj osnovi, likvidacija šteta ili stručna procjena odštetnih zahtjeva

3. puko pružanje podataka i informacija o mogućim ugovarateljima osiguranja, posrednicima u osiguranju, posrednicima u reosiguranju, društvima za osiguranje ili društvima za reosiguranje ako pružatelj ne poduzima dodatne korake radi pružanja pomoći pri sklapanju ugovora o osiguranju ili reosiguranju

4. puko pružanje informacija mogućim ugovarateljima osiguranja o proizvodima osiguranja ili reosiguranja, posredniku u osiguranju, posredniku u reosiguranju, društvu za osiguranje ili društvu za reosiguranje ako pružatelj ne poduzima dodatne korake radi pružanja pomoći pri sklapanju ugovora o osiguranju ili reosiguranju.«.

Članak 88.

Naslov iznad članka 400. mijenja se i glasi: »Područje primjene«.

Članak 400. mijenja se i glasi:

»(1) Ovom se glavom propisuju pravila osnivanja i obavljanja poslova distribucije osiguranja i distribucije reosiguranja na području Republike Hrvatske.

(2) Ova se glava odnosi na sve fizičke ili pravne osobe koje imaju prebivalište, boravište ili sjedište na području Republike Hrvatske i koje obavljaju poslove distribucije proizvoda osiguranja i reosiguranja i upisane su u registar distributera koji vodi Agencija.

(3) Ova se glava ne odnosi na sporedne posrednike u osiguranju koji pružaju usluge distribucije osiguranja ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. osiguranje predstavlja dopunu robi ili usluzi koju pruža bilo koji pružatelj usluge, ako takvo osiguranje pokriva:

a) rizik kvara, gubitka, krađe ili oštećenja robe ili nekorištenja usluge koju pružatelj usluge pruža ili

b) oštećenje ili gubitak prtljage i druge rizike vezane uz putovanje rezervirano kod toga pružatelja usluge

2. iznos godišnje premije osiguranja za proizvod osiguranja ne premašuje 4680,00 kuna, izračunato na proporcionalnoj (pro rata) godišnjoj osnovi

3. iznimno od odredbe iz točke 2. ovoga stavka, ako osiguranje predstavlja dopunu usluzi iz točke 1. ovoga stavka, a ta se usluga pruža tri mjeseca ili kraće, iznos premije osiguranja ne premašuje 1560,00 kuna po osobi.

(4) Pri obavljanju poslova distribucije osiguranja od strane sporednog posrednika u osiguranju iz stavka 3. ovoga članka distributer osiguranja dužan je osigurati sljedeće:

1. informiranje stranke prije sklapanja ugovora o svojem identitetu i adresi te o postupcima iz članka 427. ovoga Zakona kojima se strankama i drugim zainteresiranim osobama omogućuje podnošenje pritužbi i prigovora

2. poduzimanje odgovarajućih i proporcionalnih koraka za ispunjavanje uvjeta informiranja i pravila poslovnog ponašanja iz članka 430. ovoga Zakona i pravila za unakrsnu prodaju iz članka 436.a ovoga Zakona te kako bi se prije sklapanja ugovora u obzir uzeli zahtjevi i potrebe stranaka

3. dostavljanje dokumenta stranki s informacijama o proizvodu osiguranja navedenog u članku 433. stavku 6. ovoga Zakona prije sklapanja ugovora o osiguranju.

(5) Agencija nadzire distributera osiguranja i sporednog posrednika iz stavka 4. ovoga članka u izvršavanju obveza iz tog stavka.

(6) Agencija prati tržišta, uključujući tržište proizvoda dodatnog osiguranja koji se stavljaju na tržište, distribuiraju ili prodaju u ili iz Republike Hrvatske.

(7) Ovaj se Zakon ne primjenjuje na poslove distribucije osiguranja i distribucije reosiguranja koji su povezani s rizicima i obvezama izvan područja Republike Hrvatske i izvan drugih država članica.

(8) Odredbe ove glave ne odnose se na društva za osiguranje, društva za reosiguranje i posrednike koji obavljaju poslove distribucije osiguranja i distribucije reosiguranja preko poslovnog nastana ili u skladu s načelom slobode pružanja usluga na području treće države pod uvjetom da je zajamčeno jednako postupanje prema svim osobama koje obavljaju ili imaju odobrenje za rad za obavljanje poslova distribucije osiguranja i distribucije reosiguranja na tom tržištu.

(9) Odredbe ove glave ne odnose se na poslove distribucije osiguranja ili distribucije reosiguranja koje se obavljaju u trećim državama.

(10) Odredbe ove glave ne primjenjuju se na fizičku osobu koja na temelju zaposlenja, odnosno drugog pravnog odnosa pomaže distributeru osiguranja tako da ga samo i isključivo dovodi u vezu s potencijalnim ugovarateljem osiguranja (pomoćnik distributera osiguranja) radi sklapanja ugovora o osiguranju, na temelju koje ostvaruje pravo na naknadu, a istodobno ne smije te poslove obavljati za više distributera osiguranja.

(11) Agencija je dužna obavijestiti Europsku komisiju o svim općim poteškoćama s kojima se distributeri osiguranja ili distributeri reosiguranja susreću pri ostvarivanju prava poslovnog nastana ili pri obavljanju poslova distribucije osiguranja ili distribucije reosiguranja u trećoj državi.«.

Članak 89.

Iznad naslova članka 401. dodaje se naziv POGLAVLJA II. koji glasi: »DISTRIBUCIJA OSIGURANJA I DISTRIBUCIJA REOSIGURANJA«.

Naslov iznad članka 401. mijenja se i glasi: »Distributeri osiguranja i/ili reosiguranja«.

Članak 401. mijenja se i glasi:

»(1) Poslove distribucije osiguranja na području Republike Hrvatske mogu obavljati distributeri osiguranja upisani u registar Agencije, i to:

1. posrednik u osiguranju

2. sporedni posrednik u osiguranju

3. društvo za osiguranje.

(2) Poslove distribucije reosiguranja na području Republike Hrvatske mogu obavljati distributeri reosiguranja upisani u registar Agencije, i to:

1. posrednik u reosiguranju

2. društvo za reosiguranje

3. društvo za osiguranje koje ima odobrenje Agencije za obavljanje poslova reosiguranja.

(3) Osim poslova distribucije osiguranja iz članka 399. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona posrednik u osiguranju iz članka 402. stavka 1. točaka 1. – 6. ovoga Zakona iznimno može:

1. pružati druge intelektualne i tehničke usluge u vezi s poslovima distribucije osiguranja kao što su usluge savjetovanja, izrade i provođenja promidžbenih aktivnosti te usluge edukacije

2. obavljati poslove nuđenja udjela investicijskih fondova te poslove ponude mirovinskih programa dobrovoljnih mirovinskih fondova i mirovinskih osiguravajućih društava u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje poslovanje investicijskih fondova, dobrovoljnih mirovinskih fondova i mirovinskih osiguravajućih društava

3. surađivati s drugim osobama ovlaštenim za obavljanje poslova distribucije osiguranja u obavljanju poslova distribucije osiguranja uz prethodnu suglasnost distributera osiguranja čiji proizvod distribuira.

(4) Društvo za zastupanje u osiguranju, društvo za brokerske poslove u osiguranju i društvo za brokerske poslove u reosiguranju može obavljati i poslove kreditnog posredovanja u skladu s propisima kojima se uređuje poslovanje kreditnih posrednika.

(5) Osim osoba iz stavaka 1. i 2. ovoga članka poslove distribucije osiguranja i poslove distribucije reosiguranja mogu obavljati distributeri osiguranja i distributeri reosiguranja iz drugih država članica pod uvjetima propisanim u poglavlju III. ovoga Zakona.«.

Članak 90.

Naslov iznad članka 402. mijenja se i glasi: »Kategorije posrednika«.

Članak 402. mijenja se i glasi:

»(1) Kategorije posrednika u osiguranju iz članka 401. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona su:

1. zastupnik u osiguranju, fizička osoba koja u ime i za račun jednog ili više društava za osiguranje ili društava za osiguranje iz druge države članice obavlja poslove distribucije osiguranja

2. obrtnik zastupnik u osiguranju koji u ime i za račun jednog ili više društava za osiguranje ili društava za osiguranje iz druge države članice obavlja poslove distribucije osiguranja

3. društvo za zastupanje u osiguranju koje u ime i za račun jednog ili više društava za osiguranje ili društava za osiguranje iz druge države članice obavlja poslove distribucije osiguranja

4. broker u osiguranju, fizička osoba koja po nalogu stranke obavlja poslove distribucije osiguranja

5. obrtnik broker u osiguranju koji po nalogu stranke obavlja poslove distribucije osiguranja

6. društvo za brokerske poslove u osiguranju koje po nalogu stranke obavlja poslove distribucije osiguranja

7. kreditna institucija koja u ime i za račun jednog ili više društava za osiguranje ili po nalogu stranke obavlja poslove distribucije osiguranja i osnovana je u skladu sa zakonom kojim se uređuje osnivanje kreditnih institucija

8. investicijsko društvo koje u ime i za račun jednog ili više društava za osiguranje ili po nalogu stranke obavlja poslove distribucije osiguranja i osnovano je u skladu sa zakonom kojim se uređuje osnivanje investicijskih društava

9. HP – Hrvatska pošta d. d. koja u ime i za račun jednog ili više društava za osiguranje ili po nalogu stranke obavlja poslove distribucije osiguranja

10. Financijska agencija koja u ime i za račun jednog ili više društava za osiguranje ili po nalogu stranke obavlja poslove distribucije osiguranja.

(2) Kategorije posrednika u reosiguranju iz članka 401. stavka 2. točke 1. ovoga Zakona su:

1. broker u reosiguranju, fizička osoba koja po nalogu stranke obavlja poslove distribucije reosiguranja

2. obrtnik broker u reosiguranju koji po nalogu stranke obavlja poslove distribucije reosiguranja

3. društvo za brokerske poslove u reosiguranju koji po nalogu stranke obavlja poslove distribucije reosiguranja.«.

Članak 91.

Naslov iznad članka 403. mijenja se i glasi: »Obveze posrednika«.

Članak 403. mijenja se i glasi:

»(1) Posrednik u osiguranju dužan je obavljati poslove distribucije osiguranja, a posrednik u reosiguranju dužan je obavljati poslove distribucije reosiguranja u skladu s odredbama ovoga Zakona.

(2) Posrednik je dužan obavljati poslove distribucije osiguranja i distribucije reosiguranja u skladu s pravilima struke i štititi interese svog nalogodavca.

(3) Radi ispunjavanja obveze iz ovoga članka broker u osiguranju i/ili reosiguranju, obrtnik broker u osiguranju i/ili reosiguranju te društvo za brokerske poslove u osiguranju i/ili reosiguranju dužni su:

1. voditi popis pisanih naloga, punomoći stranaka ili drugih dokumenta na temelju kojih su ovlašteni obavljati poslove distribucije osiguranja ili distribucije reosiguranja za stranku, a koji sadržava:

a) redni broj i datum upisa

b) ime, prezime, OIB i prebivalište/boravište fizičke osobe te tvrtku i sjedište pravne osobe stranke

c) vrstu osiguranja

d) naziv društva za osiguranje ili društva za reosiguranje ako je sklopljen ugovor o osiguranju ili ugovor o reosiguranju po nalogu stranke

2. obavijestiti društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje o traženju ponude stranke za sklapanje ugovora o osiguranju, odnosno reosiguranju te od koga može zahtijevati naplatu u skladu s člankom 435. stavku 2. ovoga Zakona

3. načiniti odgovarajuću analizu rizika i informirati stranku u skladu s odredbama ove glave

4. pisano obrazložiti svoj prijedlog izbora društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje i određenog osiguranja i izvijestiti ga o primitku u skladu s odredbama ove glave

5. po nalogu stranke obavljati poslove distribucije osiguranja ili distribucije reosiguranja radi sklapanja ugovora o osiguranju ili ugovora o reosiguranju u skladu sa zahtjevom stranke s obzirom na osigurateljno pokriće, pri čemu ta obveza može biti ograničena samo na određene usluge distribucije osiguranja, odnosno distribucije reosiguranja

6. provjeriti sadržaj police osiguranja, odnosno ugovora o reosiguranju

7. uručiti ugovaratelju osiguranja i ugovaratelju reosiguranja policu osiguranja, odnosno ugovor o reosiguranju te druge akte koji se predaju ugovaratelju osiguranja u skladu s odredbama ovoga Zakona, a u vezi s ugovorom o osiguranju, odnosno reosiguranju

8. pružati pomoć ugovaratelju osiguranja, ugovaratelju reosiguranja, odnosno osiguraniku pri izvršavanju prava i obveza iz ugovora o osiguranju za vrijeme trajanja ugovora o osiguranju, odnosno reosiguranju, i to i prije i nakon nastupanja osiguranog slučaja te se ponajprije brinuti da ugovaratelj osiguranja, ugovaratelj reosiguranja, odnosno osiguranik poduzme sve pravne radnje koje su bitne za očuvanje, odnosno realizaciju prava na temelju ugovora o osiguranju, odnosno reosiguranju u rokovima određenim za poduzimanje tih pravnih radnji

9. stalno provjeravati ugovore o osiguranju, odnosno reosiguranju koje je ugovaratelj osiguranja, odnosno reosiguranja sklopio na temelju njegove distribucije te izraditi prijedloge za izmjenu ovih ugovora o osiguranju, odnosno reosiguranju radi što bolje zaštite kada je potrebno.

(4) Na posrednike se na odgovarajući način primjenjuju i propisi Republike Hrvatske koji se odnose na obvezu čuvanja poslovne tajne, zaštitu potrošača te propisi kojima se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma.

(5) Posrednici smiju za obavljanje poslova distribucije osiguranja i distribucije reosiguranja koristiti samo usluge posrednika ili sporednog posrednika u osiguranju iz članka 401. ovoga Zakona i to samo za distribuciju onih vrsta osiguranja za koje su upisani u registar Agencije ili notificirani za rad na području Republike Hrvatske, uključujići i društva za osiguranje i osobe iz članka 400. stavka 3. ovoga Zkona.

(6) Posrednik ne smije biti u istom ugovoru o osiguranju ili ugovoru o reosiguranju i stranka i distributer osiguranja osim ako može dokazati da je osiguraniku pružio sve informacije u svezi s ugovorom o osiguranju koji se na njega odnosi i da ga je upoznao sa svim pravima iz ugovora o osiguranju koji se odnosi na osiguranika, a kada posrednik u osiguranju u istom ugovoru o osiguranju nastupa u svojstvu distributera i stranke iz ugovora o osiguranju, dužan je osiguranika upoznati s činjenicom da u istom ugovoru o osiguranju nastupa u svojstvu posrednika u osiguranju, naznačiti kako u pogledu ugovora o osiguranju ostvaruje pravo na proviziju, a što osiguranik prije sklapanja ugovora o osiguranju mora potvrditi pisanim putem odnosno dati svoj pristanak.«.

Članak 92.

Naslov iznad članka 404. mijenja se i glasi: »Obveze društva za osiguranje i društva za reosiguranje«.

Članak 404. mijenja se i glasi:

»(1) Društvo za osiguranje i društvo za reosiguranje ne smiju omogućiti da poslove distribucije osiguranja i distribucije reosiguranja obavljaju druge osobe osim osoba iz članka 401. ovoga Zakona i to samo za distribuciju onih vrsta osiguranja za koje su upisani u registar Agencije ili notificirani za rad na području Republike Hrvatske, uključujići i društva za osiguranje i osobe iz članka 400. stavka 3. ovoga Zakona.

(2) Društvo za osiguranje i društvo za reosiguranje dužna su odobravati, provoditi i redovito preispitivati svoje unutarnje politike i odgovarajuće unutarnje postupke kako bi se osiguralo poštivanje uvjeta stručnosti i primjerenosti iz članaka 422. i 423. ovoga Zakona.

(3) Društvo za osiguranje i društvo za reosiguranje dužna su ustrojiti funkciju za praćenje i kontrolu distribucije osiguranja i reosiguranja koja će osigurati pravilno provođenje odobrenih politika i postupaka i imenovati nositelja te funkcije koji će ispunjavati uvjete iz članaka 422. i 423. ovoga Zakona i o nositelju te funkcije obavijestiti Agenciju u skladu s pravilnikom iz članka 201. ovoga Zakona.

(4) Društvo za osiguranje i društvo za reosiguranje uspostavljaju, održavaju i redovito ažuriraju evidencije svih relevantnih dokumenata u pogledu primjene i provjere uvjeta stručnosti i primjerenosti iz članaka 422. i 423. ovoga Zakona.«.

Članak 93.

Naslov iznad članka 405. mijenja se i glasi: »Obrt za zastupanje u osiguranju i obrt za brokerske poslove u osiguranju i/ili reosiguranju«.

Članak 405. mijenja se i glasi:

»(1) Obrt za zastupanje u osiguranju je samostalno i trajno obavljanje djelatnosti distribucije osiguranja u ime i za račun društva za osiguranje u skladu s odredbama ovoga Zakona.

(2) Obrt za brokerske poslove u osiguranju i/ili reosiguranju je samostalno i trajno obavljanje djelatnosti distribucije osiguranja i distribucije reosiguranja po nalogu stranke u skladu s odredbama ovoga Zakona.

(3) Obrt iz stavaka 1. i 2. ovoga članka osniva se u skladu s odredbama ovoga Zakona i zakona kojim se uređuje osnivanje obrta.

(4) Obrtnik zastupnik u osiguranju je fizička osoba, vlasnik obrta za zastupanje u osiguranju s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj koji je upisan u registar Agencije, a zastupa jedno ili više društava za osiguranje.

(5) Obrtnik broker u osiguranju i/ili reosiguranju je fizička osoba, vlasnik obrta za brokerske poslove u osiguranju i/ili reosiguranju s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj koji je upisan u registar Agencije, a koji po nalogu stranke obavlja djelatnost distribucije osiguranja i distribucije reosiguranja.

(6) Obrtnik, koji nije zastupnik u osiguranju iz stavka 4. ovoga članka, mora, u skladu s odredbama zakona kojem se uređuje obrt, imati zaposlenog poslovođu koji je zastupnik u osiguranju upisan u registar Agencije, a obrtnik, koji nije broker u osiguranju i/ili reosiguranju iz stavka 5. ovoga članka, mora imati zaposlenog poslovođu koji je broker u osiguranju i/ili reosiguranju upisan u registar Agencije.

(7) Odredbe ovoga Zakona koje se odnose na društvo za zastupanje u osiguranju primjenjuju se i na obrtnika zastupnika u osiguranju.

(8) Odredbe ovoga Zakona koje se odnose na društvo za brokerske poslove u osiguranju i/ili reosiguranju primjenjuju se i na obrtnika brokera u osiguranju i/ili reosiguranju.«.

Članak 94.

Naziv POGLAVLJA II. iznad naslova članka 406. briše se.

Naslov iznad članka 406. mijenja se i glasi: »Društvo za zastupanje u osiguranju i društvo za brokerske poslove u osiguranju i/ili reosiguranju«.

Članak 406. mijenja se i glasi:

»(1) Društvo za zastupanje u osiguranju je pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja u ime i za račun jednog ili više društava za osiguranje obavlja poslove distribucije osiguranja i upisana je u registar Agencije na temelju dozvole Agencije za obavljanje poslova distribucije osiguranja.

(2) Društvo za brokerske poslove u osiguranju i/ili reosiguranju je pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja po nalogu stranke obavlja poslove distribucije osiguranja i/ili distribucije reosiguranja i upisana je u registar Agencije na temelju dozvole Agencije za obavljanje poslova distribucije osiguranja ili na temelju dozvole Agencije za obavljanje poslova distribucije reosiguranja.

(3) Društva iz stavaka 1. i 2. ovoga članka mogu se osnovati kao dioničko društvo, društvo s ograničenom odgovornošću ili kao jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću prema zakonu kojim se uređuju trgovačka društva.«.

Članak 95.

Naslov iznad članka 407. mijenja se i glasi: »Posebne odredbe za kreditne institucije, investicijska društva, HP – Hrvatsku poštu d. d. i Financijsku agenciju«.

Članak 407. mijenja se i glasi:

»(1) Kreditne institucije, investicijska društva, HP – Hrvatska pošta d. d. i Financijska agencija ovlaštene su obavljati poslove distribucije osiguranja na temelju dozvole za obavljanje poslova distribucije osiguranja isključivo u ime i za račun jednog ili više društava za osiguranje ili distribuciju osiguranja isključivo po nalogu stranke u skladu s odredbama ovoga Zakona.

(2) Kreditne institucije ovlaštene su obavljati poslove distribucije osiguranja ako za obavljanje tih poslova imaju pisanu suglasnost Agencije i odobrenje Hrvatske narodne banke.

(3) Kreditne institucije podnose Agenciji zahtjev za izdavanje suglasnosti, a ostali posrednici iz ovoga članka zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje poslova distribucije osiguranja, u kojem navode da bi distribuciju osiguranja obavljali u ime i za račun jednog ili više društava za osiguranje ili da bi distribuciju osiguranja obavljali po nalogu stranke i uz taj zahtjev dostavljaju dokaze propisane člankom 412. ovoga Zakona.

(4) O ukidanju suglasnosti kreditnoj instituciji za obavljanje poslova distribucije osiguranja odnosno prestanku postojanja uvjeta propisanih ovim Zakonom za obavljanje poslova distribucije osiguranja Agencija će bez odgađanja obavijestiti Hrvatsku narodnu banku koja će bez odgađanja ukinuti odobrenje kreditnoj instituciji za obavljanje poslova distribucije osiguranja.

(5) Agencija će o zahtjevu za izdavanje suglasnosti i dozvole iz stavka 3. ovoga članka odlučiti u roku od 60 dana od dana zaprimanja urednog zahtjeva.

(6) Ako posrednici iz ovoga članka umjesto u ime i za račun jednog ili više društava za osiguranje žele promijeniti način obavljanja poslova distribucije osiguranja i raditi po nalogu stranke ili obratno, moraju podnijeti zahtjev Agenciji zajedno s popisom svih zaposlenika koji obavljaju poslove distribucije osiguranja u skladu s člankom 412. stavkom 2. ovoga Zakona.

(7) Posrednici iz ovoga članka mogu zastupati jedno ili više društava za osiguranje u obavljanju poslova distribucije osiguranja.«.

Članak 96.

Naslov iznad članka 408. mijenja se i glasi: »Sporedni posrednik u osiguranju«.

Članak 408. mijenja se i glasi:

»(1) Sporedni posrednik u osiguranju koji je pravna osoba i koji obavlja poslove distribucije osiguranja u skladu s odredbama ovoga Zakona mora biti upisan u registar Agencije.

(2) Sporedni posrednik u osiguranju koji je fizička osoba i upisan je u registar Agencije smije obavljati poslove distribucije osiguranja samo na temelju ugovora o radu, odnosno drugog ugovornog odnosa sklopljenog s pravnom osobom iz stavka 1. ovoga članka.«.

Članak 97.

Naslov iznad članka 409. mijenja se i glasi: »Pripajanje i spajanje«.

Članak 409. mijenja se i glasi:

»(1) Društvo za zastupanje u osiguranju dužno je prije pripajanja i o izvršenom upisu u sudski registar pripajanja drugog društva za zastupanje u osiguranju o tome obavijestiti Agenciju kako je to propisano pravilnikom iz članka 201. ovoga Zakona.

(2) Društvo za brokerske poslove u osiguranju i/ili reosiguranju dužno je prije pripajanja i o izvršenom upisu pripajanja drugog društva za brokerske poslove u osiguranju i/ili reosiguranju o tome pisano obavijestiti Agenciju u skladu s pravilnikom Agencije iz članka 201. ovoga Zakona.

(3) Kada se društva za zastupanje u osiguranju namjeravaju spojiti i kada se društva za brokerske poslove u osiguranju i/ili reosiguranju namjeravaju spojiti, moraju prije spajanja od Agencije dobiti dozvolu za novo društvo koje će nastati njihovim spajanjem.«.

Članak 98.

Naslov iznad članka 410 mijenja se i glasi: »Upis u registar«.

Članak 410. mijenja se i glasi:

»(1) Agencija vodi registar pravnih i fizičkih osoba koje u skladu s odredbama ovoga Zakona imaju pravo na području Republike Hrvatske obavljati poslove distribucije osiguranja i distribucije reosiguranja.

(2) Posrednici i sporedni posrednici u osiguranju upisuju se u registar Agencije pod uvjetima propisanim ovim Zakonom i ovlašteni su obavljati poslove distribucije osiguranja odnosno distribucije reosiguranja dok su upisani u registar Agencije.

(3) Registar iz stavka 1. ovoga članka je javan, Agencija ga vodi na svojoj internetskoj stranici, a uspostavljen je kao jedinstveno informativno mjesto koje omogućuje brz i jednostavan javni pristup informacijama iz registra, koje se prikupljaju elektroničkim putem i ažuriraju te sadrži identifikacijske podatke nadležnih tijela matične države članice.

(4) Svaki posrednik i sporedni posrednik u osiguranju dužan je bez odgađanja, pisanim putem obavijestiti Agenciju o izmijeni ili prestanku postojanja uvjeta na temelju kojih je upisan u registar.

(5) Distributeri osiguranja, distributeri reosiguranja i udruženja društava za osiguranje i društava za reosiguranje mogu sudjelovati pri upisu podataka u registar o fizičkim i pravnim osobama iz stavka 1. ovoga članka, kao i pri upisu podataka o njihovu ispunjavanju uvjeta stručnosti i primjerenosti ako imaju ovlaštenje Agencije u skladu s pravilnikom iz članka 428. ovoga Zakona.

(6) Društvo za osiguranje ili društvo za reosiguranje ili društvo za zastupanje u osiguranju ili društvo za brokerske poslove u osiguranju i reosiguranju koje ima ovlaštenje iz stavka 5. ovoga članka upisat će u registar podatke o posredniku u osiguranju ili reosiguranju ili sporednom posredniku u osiguranju koji za njega obavlja poslove distribucije osiguranja ili distribucije reosiguranja.

(7) Društvo za osiguranje i društvo za reosiguranje i njihovi zaposlenici ne upisuju se u registar Agencije iz ove glave.

(8) Posrednik i sporedni posrednik nisu obvezni upisati podatke u registar o svim svojim zaposlenicima uključenim u poslovima distribucije osiguranja ili reosiguranja već samo o onim koji su izravno odgovorni za distribuciju osiguranja ili distribuciju reosiguranja.

(9) Agencija nadzire upis podataka i redovito provjerava podatke u registru iz ovoga članka.«.

Članak 99.

Naslov iznad članka 411. mijenja se i glasi: »Registar Agencije«.

Članak 411. mijenja se i glasi:

»(1) Agencija vodi registar:

1. zastupnika u osiguranju

2. obrtnika zastupnika u osiguranju

3. društava za zastupanje u osiguranju

4. brokera u osiguranju i/ili u reosiguranju

5. obrtnika brokera u osiguranju i/ili u reosiguranju

6. društava za brokerske poslove u osiguranju i/ili u reosiguranju

7. kreditnih institucija koje obavljaju distribuciju osiguranja isključivo za društva za osiguranje ili distribuciju osiguranja isključivo po nalogu stranke

8. investicijskih društava koja obavljaju distribuciju osiguranja isključivo za društva za osiguranje ili distribuciju osiguranja isključivo po nalogu stranke

9. HP – Hrvatske pošte d. d. kada obavlja poslove distribucije osiguranja isključivo za društva za osiguranje ili distribuciju osiguranja po nalogu stranke

10. Financijske agencije kada obavlja poslove distribucije osiguranja isključivo za društva za osiguranje ili distribuciju osiguranja isključivo po nalogu stranke

11. sporednih posrednika u osiguranju fizičkih osoba

12. sporednih posrednika turističkih agencija koje obavljaju poslove distribucije osiguranja uz osnovnu djelatnost

13. drugih sporednih posrednika koji obavljaju poslove distribucije osiguranja uz osnovnu djelatnost.

(2) Registar osoba iz stavka 1. ovoga članka sadržava za svaku pojedinu osobu iz stavka 1. ovoga članka sljedeće:

1. registarski broj

2. ime i prezime/naziv

3. osobni identifikacijski broj (OIB)

4. adresu/sjedište/glavno sjedište/glavno mjesto poslovanja

5. kategoriju posrednika ili sporednog posrednika u osiguranju

6. podatke o odgovornim osobama u upravi distributera osiguranja ili reosiguranja ili koje su odgovorne za distribuciju osiguranja ili distribuciju reosiguranja

7. vrstu osiguranja ili reosiguranja koju distribuira

8. datum upisa u registar

9. naziv društva za osiguranje ili reosiguranje koje zastupa

10. državu članicu ili države članice u kojoj namjerava poslovati ili posluje na temelju slobode pružanja usluga ili slobode poslovnog nastana.«.

Članak 100.

Naslov iznad članka 412. mijenja se i glasi: »Uvjeti za upis u registar«.

Članak 412. mijenja se i glasi:

»(1) Agencija upisuje pravnu osobu u registar na temelju izdane dozvole za obavljanje poslova distribucije osiguranja ili distribucije reosiguranja i primljene obavijesti te osobe o upisu djelatnosti distribucije osiguranja ili distribucije reosiguranja u sudski registar.

(2) Zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje poslova distribucije osiguranja ili distribucije reosiguranja iz stavka 1. ovoga članka Agenciji podnosi osnivač posrednika i sporednog posrednika ili odgovorna osoba pravne osobe koja namjerava promijeniti djelatnost i obavljati poslove distribucije osiguranja ili distribucije reosiguranja, a zahtjev mora sadržavati:

1. navedenu kategoriju posrednika ili sporednog posrednika u osiguranju u kojoj namjerava obavljati poslove distribucije osiguranja ili distribucije reosiguranja i kada je to primjenjivo, navod hoće li obavljati poslove distribucije osiguranja u ime i za račun jednog ili više društava za osiguranje ili po nalogu stranke

2. podatke o osobi koja će biti odgovorna osoba u upravi tog posrednika ili sporednog posrednika za obavljanje poslova distribucije osiguranja odnosno distribucije reosiguranja, a upisana je u registar Agencije za obavljanje poslova distribucije osiguranja ili distribucije reosiguranja u onim vrstama osiguranja za koje će distribuciju obavljati taj posrednik ili sporedni posrednik u osiguranju

3. podatke o identitetu dioničara ili članova posrednika odnosno sporednog posrednika u osiguranju, bilo da se radi o fizičkim bilo o pravnim osobama, koji imaju vlasnički udio u temeljnom kapitalu posrednika odnosno sporednog posrednika u osiguranju veći od 10 %

4. podatke o identitetu osoba (ime, prezime, adresa prebivališta, OIB fizičke osobe ili tvrtka, sjedište, OIB pravne osobe) koje su u uskoj povezanosti s tim posrednikom ili sporednim posrednikom u osiguranju

5. očitovanje iz kojeg proizlazi da ti udjeli ili uska povezanost nisu prepreka učinkovitom izvršavanju nadzornih ovlasti Agencije.

(3) Agencija će upisati fizičku osobu u registar nakon položenog ispita za provjeru stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova distribucije osiguranja ili distribucije reosiguranja.

(4) Fizička osoba može pristupiti ispitu za provjeru stručnih znanja iz stavka 3. ovoga članka na temelju prijave koju podnosi Agenciji, a koja sadržava:

1. navod o kategoriji posrednika ili sporednog posrednika u osiguranju u kojoj namjerava obavljati poslove distribucije osiguranja ili distribucije reosiguranja odnosno hoće li poslove distribucije osiguranja obavljati u ime i za račun društva za osiguranje kao zastupnik u osiguranju ili po nalogu stranke kao broker u osiguranju i/ili reosiguranju

2. dokaze o posjedovanju najmanje srednje stručne spreme

3. potvrdu iz kaznene evidencije o ispunjavanju uvjeta primjerenosti iz članka 423. ovoga Zakona, a kad to nije primjenjivo, prilaže se izjava osobe o ispunjavanju uvjeta primjerenosti iz članka 423. ovoga Zakona

4. podatke o identitetu osoba (ime, prezime, adresa prebivališta, OIB fizičke osobe ili tvrtka, sjedište, OIB pravne osobe) koje su u uskoj povezanosti s podnositeljem prijave

5. očitovanje je li uska povezanost iz točke 4. ovoga stavka prepreka obavljanju poslova distribucije i učinkovitom izvršavanju nadzornih ovlasti Agencije.

(5) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, Agencija će upisati u registar posrednika ili sporednog posrednika u osiguranju iz druge države članice, bez prethodne provjere stručnog znanja, na temelju njegova zahtjeva uz koji je priložena potvrda da je upisan u registar distributera druge države članice i uz dokaz o ispunjavanju uvjeta iz stavka 4. ovoga članka.

(6) Agencija će najkasnije u roku od tri mjeseca upisati u registar fizičku i pravnu osobu koja je ispunila uvjete propisane ovim člankom.

(7) Svaki posrednik i sporedni posrednik u osiguranju dužan je pisano i bez odgađanja obavijestiti Agenciju o promjenama njegovih podataka koji se upisuju u registar, o prestanku uvjeta na temelju kojih su upisani u registar iz ovoga članka i o visini osigurane odgovornosti iz članka 424. ovoga Zakona.

(8) Upis podataka o posrednicima i sporednim posrednicima u registar obavlja se putem interneta na temelju obrasca koji je objavljen na internetskoj stranici Agencije i u skladu s pravilnikom Agencije iz članka 428. točke 1. ovoga Zakona.

(9) Smatra se da je fizička osoba koja je uspješno položila ispit kojim se provjeravaju stručna znanja iz stavka 3. ovoga članka ispunila uvjet iz članka 422. stavka 4. ovoga Zakona.

(10) Agencija je ovlaštena podatke o pravomoćnoj osuđivanosti posrednika i sporednog posrednika u osiguranju pribaviti od ministarstva nadležnog za pravosuđe u Republici Hrvatskoj ili iz Europskog sustava kaznenih evidencija u skladu sa zakonom kojim se uređuju pravne posljedice osude, kaznena evidencija i rehabilitacija.«.

Članak 101.

Naslov iznad članka 413. mijenja se i glasi: »Odbijanje zahtjeva i brisanje iz registra«.

Članak 413. mijenja se i glasi:

»(1) Agencija će donijeti rješenje kojim se odbija zahtjev za izdavanje dozvole iz članka 412. ovoga Zakona:

1. ako nisu ispunjeni uvjeti propisani člankom 412. ovoga Zakona

2. ako zakoni i drugi propisi treće države koji se odnose na jednu ili više fizičkih ili pravnih osoba s kojima je posrednik u uskoj povezanosti ili poteškoće u provođenju tih zakona i drugih propisa onemogućavaju učinkovito izvršavanje nadzornih ovlasti Agencije

3. ako iz zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje poslova distribucije osiguranja ili distribucije reosiguranja proizlazi da nisu ispunjeni drugi uvjeti za izdavanje dozvole.

(2) Agencija će ukinuti dozvolu za obavljanje poslova distribucije osiguranja ili distribucije reosiguranja i brisati iz registra posrednika i sporednog posrednika u osiguranju u sljedećim slučajevima:

1. ako nakon provedene obnove postupka utvrdi da je dozvola izdana na temelju neistinitih ili netočnih podataka ili izjava bitnih za donošenje tog rješenja

2. ako pravna osoba iz članka 401. ovoga Zakona učestalo krši odredbe glave XXIII. ovoga Zakona

3. ako pravna osoba iz članka 401. ovoga Zakona nema osiguranu odgovornost u skladu s člankom 424. ovoga Zakona

4. ako pravna osoba iz članka 401. ovoga Zakona učestalo krši obveze pravodobnog i potpunog izvještavanja Agencije određene ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega

5. ako pravna osoba iz članka 401. ovoga Zakona ne postupi po rješenju Agencije

6. ako pravna osoba iz članka 401. ovoga Zakona obavlja poslove za koje nije ovlaštena

7. ako su prestali postojati uvjeti iz članka 412. ovoga Zakona

8. ako pravna osoba iz članka 401. ovoga Zakona ne ispunjava mjere zaštite interesa stranaka propisane ovim Zakonom

9. ako pravna osoba iz članka 401. ovoga Zakona ometa nadzor.

(3) Dozvola za obavljanje poslova distribucije u osiguranju i/ili reosiguranju prestaje važiti, a Agencija briše pravnu osobu iz članka 401. ovoga Zakona iz registra distributera:

1. ako pravna osoba iz članka 401. ovoga Zakona ne počne poslovati u roku od šest mjeseci od izdavanja dozvole

2. ako pravna osoba iz članka 401. ovoga Zakona ne obavlja poslove distribucije osiguranja ili distribucije reosiguranja dulje od 12 mjeseci

3. ako pravna osoba iz članka 401. ovoga Zakona donese odluku o prestanku poslovanja

4. po sili zakona, otvaranjem postupka likvidacije, predstečajne nagodbe, predstečajnog ili stečajnog postupka nad pravnom osobom iz članka 401. ovoga Zakona

5. po sili zakona, dovršetkom statusne promjene zbog koje je pravna osoba iz članka 401. ovoga Zakona prestala postojati.

(4) O nastupanju okolnosti iz stavka 3. ovoga članka pravna osoba iz članka 401. ovoga Zakona dužna je bez odgađanja pisano obavijestiti Agenciju.

(5) Ako nastupi razlog iz stavka 3. točaka 1., 2. ili 3. ovoga Zakona, Agencija će donijeti rješenje kojim će utvrditi da je prestala važiti dozvola posredniku i sporednom posredniku u osiguranju za obavljanje poslova distribucije osiguranja ili distribucije reosiguranja.

(6) U slučajevima iz stavaka 2. i 3. ovoga članka, kao i slučajevima kada posrednik i sporedni posrednik u osiguranju više ne ispunjavaju uvjete za upis u registar propisan ovim Zakonom, Agencija će brisati posrednika i sporednog posrednika u osiguranju iz registra te o tom brisanju obavijestiti državu članicu domaćina u kojoj su obavljali poslove distribucije osiguranja ili distribucije reosiguranja.

(7) Agencija će rješenjem brisati iz registra kreditnu instituciju ako je ispunjen uvjet iz stavka 3. ovoga članka ili na temelju obavijesti Hrvatske narodne banke ili kreditne institucije o prestanku važenja odobrenja Hrvatske narodne banke za obavljanje poslova distribucije osiguranja ili distribucije osiguranja ili reosiguranja.

(8) Agencija će o brisanju pravne osobe iz članka 401. ovoga Zakona koja obavlja poslove distribucije osiguranja i distribucije reosiguranja u drugim državama članicama obavijestiti državu članicu domaćina.

(9) Protiv rješenja donesenog na temelju odredbi ovoga članka podnositelj zahtjeva ili posrednik i sporedni posrednik u osiguranju te posrednik iz stavka 7. ovoga članka imaju pravo podnijeti tužbu nadležnom sudu.

(10) Agencija će brisati iz registra fizičku osobu iz članka 412. stavka 3. ovoga Zakona:

1. ako je u prijavi za pristup provjeri stručnih znanja navela ili dostavila neistinite podatke

2. ako ne ispunjava uvjete stručnog osposobljavanja i usavršavanja propisane člankom 422. ovoga Zakona

3. ako su prestali postojati uvjeti iz članka 423. ovoga Zakona

4. ako krši odredbe ovoga Zakona ili ometa nadzor ili ne postupa po rješenju Agencije.

(11) Agencija će donijeti rješenje o brisanju fizičke osobe iz registra ako utvrdi nastupanje razloga iz stavka 10. točaka 1., 3. ili 4. ovoga članka.

(12) Fizička osoba koju je Agencija brisala iz registra, u skladu sa stavkom 11. ovoga članka, ne može prije isteka tri godine od dana pravomoćnosti rješenja o brisanju iz registra podnijeti prijavu iz članka 412. stavka 4. ovoga Zakona.

(13) Agencija će ponovno upisati u registar fizičku osobu, koju je brisala iz registra posrednika ili registra sporednih posrednika u osiguranju zbog primjene stavka 10. točke 2. ovoga članka, ako ta osoba podnese Agenciji u roku od jedne godine od brisanja iz registra prijavu za ponovni upis u registar i dostavi dokaze da ispunjava uvjete iz članka 412. stavka 4. točke 3. ovoga Zakona i da za tu godinu ispunjava uvjet iz članka 422. stavka 2. ovoga Zakona.

(14) Ako Agencija utvrdi da je prijava za ponovni upis u registar osnovana, upisat će fizičku osobu u registar u roku od 30 dana od dana primitka uredne prijave, a u suprotnom će donijeti rješenje kojim će odbiti upis u registar.

(15) Nakon isteka roka od godine dana od brisanja iz registra, zbog primjene stavka 10. točke 2. ovoga članka, fizička osoba može podnijeti prijavu za polaganje ispita u skladu s člankom 412. stavkom 2. ovoga Zakona, a radi ispunjenja uvjeta za ponovni upis u registar.«.

Članak 102.

Naslov iznad članka 414. mijenja se i glasi: »EIOPA-ini registri«.

Članak 414. mijenja se i glasi:

»(1) EIOPA uspostavlja, objavljuje na svojoj internetskoj stranici i ažurira jedinstveni elektronički registar s evidencijama notificiranih posrednika te sporednih posrednika u osiguranju koji imaju namjeru poslovati prekogranično u skladu s odredbama ovoga Zakona i sadržava i poveznice na internetsku stranicu Agencije i nadležnih tijela svake države članice, a s tih mu se internetskih stranica može i pristupiti.

(2) Agencija će EIOPA-i bez odgađanja dostaviti relevantne informacije kako bi joj omogućila da ispuni svoju obvezu iz stavka 1. ovoga članka.«.

Članak 103.

Naziv POGLAVLJA III. iznad naslova članka 415. briše se.

Naslov iznad članka mijenja se i glasi: »Posebne odredbe za obavljanje poslova distribucije osiguranja na stanicama za tehnički pregled vozila«.

Članak 415. mijenja se i glasi:

»(1) Stanica za tehnički pregled vozila je mjesto gdje se obavlja djelatnost od općeg interesa, kako je propisano zakonom kojim se uređuje sigurnost prometa na cestama.

(2) Poslove distribucije osiguranja u stanicama za tehnički pregled vozila smije obavljati obrtnik zastupnik u osiguranju, društvo za zastupanje u osiguranju, obrtnik broker u osiguranju te društvo za brokerske poslove u osiguranju koji obavljaju poslove distribucije osiguranja i upisani su u registar Agencije.

(3) Društvo za zastupanje u osiguranju ili obrtnik zastupnik u osiguranju na stanici za tehnički pregled vozila mora obavljati poslove distribucije osiguranja za sva zainteresirana društva za osiguranje.

(4) Društvo za zastupanje u osiguranju ili obrtnik zastupnik u osiguranju na stanici za tehnički pregled vozila može obavljati poslove distribucije osiguranja za neživotna osiguranja iz članka 7. stavka 2. ovoga Zakona.«.

Članak 104.

Iznad naslova članka 416. dodaje se naziv POGLAVLJA III. koji glasi: »SLOBODA PRUŽANJA USLUGA I SLOBODA POSLOVNOG NASTANA«.

Naslov iznad članka 416. mijenja se i glasi: »Ostvarivanje slobode pružanja usluga«.

Članak 416. mijenja se i glasi:

»(1) Svaki posrednik te sporedni posrednik u osiguranju koji namjerava po prvi put poslovati na području druge države članice na temelju slobode pružanja usluga, dužan je dostaviti Agenciji sljedeće podatke:

1. ime, prezime, prebivalište/boravište, OIB za fizičku osobu te tvrtku, sjedište, OIB tvrtke i, prema potrebi, registarski broj iz registra posrednika

2. državu članicu ili države članice u kojoj posrednik ili sporedni posrednik u osiguranju namjerava poslovati

3. kategoriju posrednika i, prema potrebi, tvrtku društva za osiguranje ili reosiguranje koje zastupa i

4. prema potrebi, relevantne vrste osiguranja odnosno reosiguranja u kojima posrednik ili sporedni posrednik u osiguranju namjerava poslovati.

(2) U roku od mjesec dana od zaprimanja podataka iz stavka 1. ovoga članka Agencija te podatke prosljeđuje nadležnom tijelu države članice domaćina, koje bez odgađanja potvrđuje njihov primitak.

(3) Agencija pisanim putem obavještava posrednika ili sporednog posrednika u osiguranju da je nadležno tijelo države članice domaćina zaprimilo podatke iz stavka 1. ovoga članka i da posrednik ili sporedni posrednik u osiguranju može započeti s poslom u državi članici domaćinu.

(4) Prema potrebi, Agencija istodobno obavještava posrednika ili sporednog posrednika u osiguranju o činjenici da je informacija koja se odnosi na zakonske odredbe iz članka 425. ovoga Zakona koje se primjenjuju u državi članici domaćinu dostupna putem internetske stranice nadzornog tijela domaćina i da posrednik ili sporedni posrednik u osiguranju mora poštivati te odredbe kako bi mogao započeti poslovanje u državi članici domaćinu.

(5) U slučaju izmjene podataka proslijeđenih u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, posrednik ili sporedni posrednik u osiguranju dužan je obavijestiti o toj izmjeni Agenciju barem jedan mjesec prije provođenja izmjene, a Agencija će o toj izmjeni obavijestiti nadležno tijelo države članice domaćina čim je to izvedivo, a najkasnije jedan mjesec od datuma na koji je Agencija zaprimila podatke.

(6) Kada je Agencija nadležno tijelo države članice domaćina prilikom ostvarivanja slobode pružanja usluga od strane posrednika te sporednog posrednika u osiguranju iz druge države članice, Agencija postupa na istovjetan način kako je propisano za nadležno nadzorno tijelo države članice domaćina u ovome članku.«.

Članak 105.

Naslov iznad članka 417. mijenja se i glasi: »Povreda obveza pri korištenju slobode pružanja usluga«.

Članak 417. mijenja se i glasi:

»(1) Ako Agencija ima razloga smatrati da posrednik ili sporedni posrednik u osiguranju iz druge države članice koji posluje na području Republike Hrvatske na temelju slobode pružanja usluga ne postupa u skladu s odredbama ovoga Zakona koje se na njega primjenjuju, o istome obavještava nadležno tijelo matične države članice.

(2) Kada je Agencija nadležno tijelo matične države članice i zaprimi informacije od strane nadležnog tijela druge države članice domaćina iz stavka 1. ovoga članka, dužna je ocijeniti zaprimljene informacije te prema potrebi i što je moguće prije poduzeti odgovarajuće mjere radi otklanjanja utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti u skladu s odredbama ovoga Zakona i o poduzetim mjerama obavijestiti nadležno tijelo države članice domaćina u primjerenom roku.

(3) Ako se, unatoč mjerama koje je poduzelo nadležno tijelo matične države članice ili zbog toga što se te mjere pokažu nedovoljnima ili manjkavima, posrednik ili sporedni posrednik u osiguranju iz druge države članice nastavi ponašati tako da očito nanosi veliku štetu interesima potrošača na području Republike Hrvatske ili urednom funkcioniranju tržišta osiguranja i reosiguranja, Agencija može, nakon što je obavijestila nadležno tijelo matične države članice, poduzeti odgovarajuće mjere kako bi spriječila daljnje nezakonitosti i nepravilnosti, uključujući, samo ako je to nužno, sprečavanje posrednika ili sporednog posrednika iz druge države članice da nastavi sklapati nove poslove na području Republike Hrvatske.

(4) Agencija može predmet dodatno uputiti EIOPA-i te zahtijevati njezinu pomoć u skladu s člankom 19. Uredbe (EU) br. 1094/2010, a EIOPA u tom slučaju može djelovati u skladu s ovlastima koje su joj dodijeljene tim člankom.

(5) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, Agencija kao nadležno tijelo države članice domaćina može poduzeti odgovarajuće mjere radi otklanjanja utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti koje su počinjene na području Republike Hrvatske, kada je potrebno odmah djelovati kako bi se zaštitila prava potrošača, a ta ovlast uključuje mogućnost Agencije da izda mjeru kojom će zabraniti posredniku te sporednom posredniku u osiguranju da sklapaju nove poslove na području Republike Hrvatske.

(6) Obrazloženu odluku o nadzornim mjerama iz stavaka 3. i 5. ovoga članka, koje Agencija donese, kao nadležno tijelo države članice domaćina dostavlja posredniku ili sporednom posredniku u osiguranju na kojeg se predmetna mjera odnosi i o njoj bez odgađanja obavještava nadležno tijelo matične države članice, EIOPA-u i Europsku komisiju.«.

Članak 106.

Naziv POGLAVLJA IV. iznad naslova članka 418. briše se.

Naslov iznad članka 418. mijenja se i glasi: »Izvršavanje slobode poslovnog nastana«.

Članak 418. mijenja se i glasi:

»(1) Svaki posrednik ili sporedni posrednik u osiguranju koji namjerava obavljati poslove distribucije osiguranja na temelju prava poslovnog nastana osnivanjem podružnice ili stalne prisutnosti na državnom području druge države članice dužan je o tome obavijestiti Agenciju i dostaviti sljedeće podatke:

1. ime, prezime, prebivalište/boravište, OIB za fizičku osobu te tvrtku, sjedište, OIB tvrtke i, prema potrebi, registarski broj iz registra posrednika

2. državu članicu na čijem državnom području posrednik namjerava osnivati podružnicu ili uspostaviti stalnu prisutnost

3. kategoriju posrednika i, prema potrebi, naziv društva za osiguranje ili reosiguranje koje zastupa

4. prema potrebi, relevantne vrste osiguranja

5. adresu u Republici Hrvatskoj na kojoj se mogu dobiti dokumenti

6. ime osobe odgovorne za upravljanje podružnicom ili stalnom prisutnošću.

(2) Svaka trajna prisutnost posrednika na području Republike Hrvatske koja je istovjetna podružnici tretira se na isti način kao podružnica, osim ako posrednik ili sporedni posrednik u osiguranju u skladu s propisima ne uspostavi tu trajnu prisutnost u nekom drugom pravnom obliku.

(3) Ako Agencija, kao nadležno tijelo matične države članice nema razloga smatrati organizacijsku strukturu ili financijsku situaciju posrednika ili sporednog posrednika u osiguranju neodgovarajućom, uzimajući u obzir predviđene poslove distribucije, u roku od mjesec dana od zaprimanja podataka iz stavka 1. ovoga članka o tome obavještava nadležno tijelo države članice domaćina koje bez odgađanja potvrđuje primitak te obavijesti, a Agencija pisanim putem obavještava posrednika ili sporednog posrednika u osiguranju da je nadležno tijelo države članice domaćina zaprimilo podatke.

(4) Kada je Agencija nadležno tijelo države članice domaćina dužna je, u roku od mjesec dana od primitka obavijesti nadležnog nadzornog tijela matične države članice o izvršavanju slobode poslovnog nastana, dostaviti istome obavijest o internetskoj stranici Agencije na kojoj se nalaze pravila općeg dobra iz članka 425. ovoga Zakona, a nadležno tijelo matične države članice prosljeđuje posredniku i sporednom posredniku u osiguranju tu informaciju i obavještava ih da mogu započeti poslovanje na području Republike Hrvatske pod uvjetom da poštuju te zakonske odredbe.

(5) Ako posrednik ili sporedni posrednik u osiguranju iz druge države članice nije zaprimio obavijest u roku iz stavka 4. ovoga članka, može osnovati podružnicu na području Republike Hrvatske i započeti poslovanje.

(6) Ako Agencija, kao nadležno tijelo matične države članice smatra organizacijsku strukturu ili financijsku situaciju posrednika ili sporednog posrednika u osiguranju neodgovarajućom, uzimajući u obzir predviđene poslove distribucije, u roku od mjesec dana od primanja podataka iz stavka 1. ovoga članka o tome je dužna donijeti obrazloženo rješenje kojim će odbiti prosljeđivanje obavijesti nadležnom nadzornom tijelu države domaćina i s uputom o pravnom lijeku dostaviti ga posredniku ili sporednom posrednika u osiguranju.

(7) U slučaju promjene podataka dostavljenih u skladu sa stavkom 1. ovoga članka posrednik ili sporedni posrednik u osiguranju o tome obavještava Agenciju najmanje mjesec dana prije nego što je promjena nastupila, a Agencija će o toj izmjeni obavijestiti nadležno tijelo države članice domaćina čim je to izvedivo, a najkasnije mjesec dana od datuma primitka tih podataka.

(8) Ako Agencija propusti dostaviti podatke iz ovoga članka ili ne postupi u skladu sa svojim obvezama iz ovoga članka ili donese rješenje kojim odbija proslijediti obavijest o izvršavanju slobode poslovnog nastana, posrednik ili sporedni posrednik u osiguranju može podnijeti tužbu nadležnom sudu.«.

Članak 107.

Naslov iznad članka 419. mijenja se i glasi: »Podjela nadležnosti između matičnih država članica i država članica domaćina«.

Članak 419. mijenja se i glasi:

»(1) Ako se glavno mjesto poslovanja posrednika ili sporednog posrednika u osiguranju iz Republike Hrvatske nalazi u drugoj državi članici, Agencija se može dogovoriti s nadležnim tijelom te druge države članice da ono djeluje kao nadležno tijelo matične države članice u smislu odredbi iz poglavlja IV., V., VI. i VII. ove glave, a u slučaju takva dogovora Agencija će bez odgađanja obavijestiti posrednika ili sporednog posrednika u osiguranju i EIOPA-u.

(2) Kad je glavno mjesto poslovanja posrednika ili sporednog posrednika u osiguranju iz druge države članice u Republici Hrvatskoj, Agencija može zatražiti da se tretira kao nadležno tijelo matične države na istovjetan način kako je opisano u stavku 1. ovoga članka.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka Agencija, kao nadležno tijelo države članice domaćina snosi odgovornost da usluge koje posrednik ili sporedni posrednik u osiguranju pruža na temelju prava poslovnog nastana na području Republike Hrvatske budu u skladu s obvezama utvrđenima u poglavljima V. i VI. ove glave, koja se odnose na uvjete informiranja i pravila poslovnog ponašanja, kao i dodatnih uvjeta u pogledu investicijskih proizvoda osiguranja i mjerama koje su usvojene u skladu s time.

(4) Agencija, kao nadležno tijelo države članice domaćina ima pravo ispitati sporazume o poslovnom nastanu i tražiti promjene koje su potrebne kako bi joj omogućile da provodi obveze u skladu s poglavljima V. i VI. ove glave, koja se odnose na uvjete informiranja i pravila poslovnog ponašanja, kao i dodatnih uvjeta u pogledu investicijskih proizvoda osiguranja i mjere usvojene sukladno tome u pogledu usluga ili aktivnosti koje pruža poslovni nastan na području Republike Hrvatske.«.

Članak 108.

Naslov iznad članka 420. mijenja se i glasi:

»Povreda obveza pri korištenju slobode poslovnog nastana«.

Članak 420. mijenja se i glasi:

»(1) Ako Agencija, kao nadležno tijelo države članice domaćina utvrdi da posrednik ili sporedni posrednik u osiguranju ne postupa u skladu s odredbama iz poglavlja V. i VI. ove glave, koja se odnose na uvjete informiranja i pravila poslovnog ponašanja, kao i dodatnih uvjeta u pogledu investicijskih proizvoda osiguranja, Agencija može poduzeti odgovarajuće mjere.

(2) Ako Agencija, kao nadležno tijelo države članice domaćina ima razloga smatrati da je posrednik ili sporedni posrednik u osiguranju, koji na temelju prava poslovnog nastana posluje na području Republike Hrvatske, povrijedio bilo koju obvezu propisanu ovim Zakonom i ako Agencija nije odgovorna u skladu s člankom 419. stavcima 3. i 4. ovoga Zakona, o svojim saznanjima obavještava nadležno tijelo matične države članice koje o poduzetim mjerama obavještava Agenciju.

(3) Kada je Agencija nadležno tijelo matične države članice i zaprimi informaciju da posrednik ili sporedni posrednik u osiguranju posluje protivno odredbama propisa o distribuciji donesenim u državi članici domaćina koje se odnose na uvjete informiranja i pravila poslovnog ponašanja, kao i dodatnih uvjeta u pogledu investicijskih proizvoda osiguranja, Agencija će, prema potrebi i što je moguće prije, poduzeti odgovarajuće mjere radi otklanjanja nezakonitosti i nepravilnosti u skladu s odredbama ovoga Zakona i o poduzetim mjerama obavijestiti nadležno tijelo države članice domaćina.

(4) Ako se, unatoč mjerama koje je poduzelo nadzorno tijelo matične države članice iz stavka 2. ovoga članka ili zbog toga što se te mjere pokažu nedovoljnima ili manjkavima, posrednik ili sporedni posrednik u osiguranju iz druge države članice nastavi ponašati tako da očito nanosi veliku štetu interesima potrošača na području Republike Hrvatske ili urednom funkcioniranju tržišta osiguranja i reosiguranja, Agencija može, nakon što je obavijestila nadležno tijelo matične države članice, poduzeti odgovarajuće mjere kako bi spriječila daljnje nezakonitosti i nepravilnosti, uključujući, samo ako je to nužno, zabraniti posredniku i sporednom posredniku da nastave sklapati nove poslove na području Republike Hrvatske.

(5) Agencija može predmet uputiti EIOPA-i te zahtijevati njezinu pomoć u skladu s člankom 19. Uredbe (EU) br. 1094/2010. U tom slučaju EIOPA može djelovati u skladu s ovlastima koje su joj dodijeljene tim člankom.

(6) Iznimno od stavaka 2. i 3. ovoga članka, Agencija kao nadležno tijelo države članice domaćina može poduzeti odgovarajuće i nediskriminirajuće mjere kako bi spriječila ili kaznila nepravilnosti koje su počinjene na području Republike Hrvatske, u situaciji u kojoj je nužno odmah djelovati kako bi se zaštitila prava potrošača kao i u slučaju kada su poduzete mjere u matičnoj državi članici nedostatne ili manjkave, a ta ovlast uključuje mogućnost Agencije da izda mjeru kojom će zabraniti posredniku u osiguranju ili reosiguranju ili sporednom posredniku u osiguranju da sklapa nove poslove unutar području Republike Hrvatske.

(7) Obrazložena odluka s nadzornim mjerama iz ovoga članka, koje Agencija donese, dostavlja se posredniku ili sporednom posredniku u osiguranju i o njoj se bez nepotrebnog odgađanja obavještava nadležno tijelo matične države članice, EIOPA i Europska komisija.«.

Članak 109.

Naslov iznad članka 421. mijenja se i glasi:

»Ovlasti u odnosu na nacionalne odredbe donesene u interesu općeg dobra«.

Članak 421. mijenja se i glasi:

»(1) Agencija je ovlaštena kada je to nužno prema posredniku ili sporednom posredniku u osiguranju iz druge države članice poduzeti odgovarajuće i nediskriminirajuće mjere radi kažnjavanja postupanja protivnog članku 425. ovoga Zakona koje je počinjeno na području Republike Hrvatske, a ima ovlast i izreći mjeru kojom posredniku ili sporednom posredniku u osiguranju sprječava sklapanje novih poslova na području Republike Hrvatske.

(2) Agencija je kao nadležno tijelo države članice domaćina ovlaštena poduzeti odgovarajuće mjere kako bi spriječila distributera osiguranja s poslovnim nastanom u drugoj državi članici da na području Republike Hrvatske obavlja poslove distribucije osiguranja na temelju slobode pružanja usluga ili, prema potrebi, slobode poslovnog nastana ako se ta djelatnost potpuno ili uglavnom obavlja na području Republike Hrvatske isključivo u svrhu izbjegavanja zakonskih odredbi koje bi se primjenjivale kada bi taj distributer osiguranja imao stalno boravište ili registrirano sjedište u Republici Hrvatskoj i osim toga, ako njegova djelatnost ozbiljno ugrožava uredno funkcioniranje tržišta osiguranja i reosiguranja u Republici Hrvatskoj s obzirom na zaštitu potrošača.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka, Agencija, nakon obavješćivanja nadležnog tijela matične države članice, može u pogledu tog distributera osiguranja poduzeti sve odgovarajuće mjere koje su potrebne kako bi se zaštitila prava stranaka u Republici Hrvatskoj.

(4) Agencija i nadležno tijelo matične države članice mogu uputiti predmet EIOPA-i te zatražiti njezinu pomoć u skladu s člankom 19. Uredbe (EU) br. 1094/2010, a u tom slučaju EIOPA može djelovati u skladu s ovlastima koje su joj dodijeljene tim člankom u slučaju neslaganja između Agencije i nadležnih tijela matičnih država članica.

(5) Odredbe ovoga poglavlja primjenjuju se i na društvo za osiguranje koje ima namjeru obavljati ili obavlja poslove distribucije osiguranja za drugo društvo za osiguranje u državi članici domaćina.«.

Članak 110.

Iznad naslova članka 422. dodaje se naziv POGLAVLJA IV. koji glasi: »ORGANIZACIJSKI UVJETI«.

Naslov iznad članka 422. mijenja se i glasi: »Stručnost«.

Članak 422. mijenja se i glasi:

»(1) Distributeri osiguranja i zaposlenici društava za osiguranje i distributeri reosiguranja i zaposlenici društava za reosiguranje moraju ispunjavati uvjet stručnosti tako da posjeduju odgovarajuća znanja i sposobnosti kako bi primjereno izvršili svoje zadaće i obavili svoje dužnosti.

(2) Posrednici, zaposlenici društva za osiguranje koji obavljaju poslove distribucije osiguranja za društvo za osiguranje i zaposlenici društva za reosiguranje koji obavljaju poslove distribucije reosiguranja za društvo za reosiguranje, kao i zaposlenici posrednika iz registra Agencije, koji obavljaju poslove distribucije osiguranja odnosno distribucije reosiguranja, moraju poštovati uvjete stalnog stručnog osposobljavanja i usavršavanja kako bi se održala odgovarajuća razina učinkovitosti koja odgovara ulozi koju imaju i relevantnom tržištu u trajanju od najmanje 15 sati godišnje, pri čemu se pojedina godina za ispunjavanje uvjeta kontinuirane stručnosti iz ovoga stavka računa za svakog pojedinog posrednika od dana i mjeseca njegova prvog upisa u registar distributera osiguranja odnosno distributera reosiguranja koji vodi Agencija.

(3) Minimalno stručno znanje i uvjete stručnosti prema vrstama osiguranja iz stavaka 1. i 2. ovoga članka obuhvaća sljedeće:

1. Neživotna osiguranja iz članka 7. stavka 2. ovoga Zakona:

a) minimalno potrebno znanje o uvjetima ponuđenih polica, uključujući dodatne rizike ako su pokriveni tim policama

b) minimalno potrebno znanje o primjenjivim zakonima kojima se uređuje distribucija proizvoda osiguranja, kao što su zakoni kojima se uređuje zaštita potrošača, relevantni zakoni kojima se uređuju porezi te relevantni zakoni kojima se uređuju radna i socijalna prava

c) minimalno potrebno znanje o rješavanju odštetnih zahtjeva

d) minimalno potrebno znanje o rješavanju pritužbi i prigovora

e) minimalno potrebno znanje o procjeni zahtjeva i potreba stranaka

f) minimalno potrebno znanje o tržištu osiguranja

g) minimalno potrebno znanje o standardima poslovne etike i

h) minimalna potrebna financijska stručnost

2. Investicijski proizvodi osiguranja iz članka 7. stavka 3. točke 3. ovoga Zakona:

a) minimalno potrebno znanje o investicijskim proizvodima osiguranja, uključujući uvjete, netopremije i, ako je primjenjivo, zajamčene i nezajamčene naknade

b) minimalno potrebno znanje o prednostima i manama raznih investicijskih opcija za ugovaratelje osiguranja

c) minimalno potrebno znanje o financijskim rizicima za ugovaratelje osiguranja

d) minimalno potrebno znanje o policama koje pokrivaju životne rizike i drugim štednim proizvodima

e) minimalno potrebno znanje o organizaciji mirovinskog sustava i povlasticama koje on nudi

f) minimalno potrebno znanje o primjenjivim zakonima kojima se uređuje distribucija proizvoda osiguranja, kao što su zakoni kojima se uređuje zaštita potrošača i relevantni zakoni kojima se uređuju porezi

g) minimalno potrebno znanje o tržištu osiguranja i tržištu štednih proizvoda

h) minimalno potrebno znanje o rješavanju pritužbi i prigovora

i) minimalno potrebno znanje o procjeni zahtjeva i potreba stranaka

j) upravljanje sukobima interesa

k) minimalno potrebno znanje o standardima poslovne etike i

l) minimalna potrebna financijska stručnost

3. Životna osiguranja iz članka 7. stavka 3. točaka 1., 2., 4., 5. i 6. ovoga Zakona:

a) minimalno potrebno znanje o policama, uključujući uvjete, zajamčene naknade i, ako je primjenjivo, dodatne rizike

b) minimalno potrebno znanje o organizaciji mirovinskog sustava relevantne države članice i povlasticama koje on nudi

c) znanje o primjenjivom zakonu kojim se uređuju ugovori o osiguranju, zakonu kojim se uređuje zaštita osnovnih prava potrošača, zakonu kojim uređuje se zaštiti podataka, zakonu kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma, ako je primjenjivo, relevantnim zakonima kojima se uređuju porezi, relevantnim zakonima kojima se uređuju radna i socijalna prava

d) minimalno potrebno znanje o tržištu osiguranja i drugih relevantnih financijskih usluga

e) minimalno potrebno znanje o rješavanju pritužbi i prigovora

f) minimalno potrebno znanje o procjeni zahtjeva i potreba stranaka

g) upravljanje sukobima interesa

h) minimalno potrebno znanje o standardima poslovne etike i

i) minimalna potrebna financijska stručnost.

(4) Uvjeti znanja i sposobnosti iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka moraju odgovarati poslovima koje obavljaju distributeri osiguranja ili distributeri reosiguranja i distribuiranim proizvodima, a uvjete znanja i sposobnosti za posrednike i sporedne posrednike u osiguranju Agencija će detaljnije propisati pravilnikom iz članka 428. točke 2. ovoga Zakona.

(5) Društva za osiguranje, društva za reosiguranje i posrednici provjeravaju znanja i sposobnost svojih zaposlenika uključenih u distribuciju osiguranja ili distribuciju reosiguranja i po potrebi pružaju im mogućnost osposobljavanja ili stručnog usavršavanja koje odgovara uvjetima koji se odnose na proizvode koje distribuiraju i upisuju podatke o istome u registar u skladu s pravilnikom Agencije.

(6) Uvjet posjedovanja znanja i sposobnosti iz ovoga članka ne primjenjuje se na sve zaposlenike društva za osiguranje i društva za reosiguranje, ali je društvo za osiguranje i društvo za reosiguranje dužno na zahtjev Agencije dokazati da članovi uprava tih društava koji su odgovorni za izvršavanje politika i procedura povezanih s poslovima distribucije proizvoda osiguranja i reosiguranja i sve ostale osobe izravno uključene u distribuciju osiguranja ili distribuciju reosiguranja tih društava imaju odgovarajuća znanja i sposobnosti potrebne za obavljanje svojih dužnosti.

(7) Uvjet posjedovanja znanja i sposobnosti iz ovoga članka ne primjenjuje se na zaposlenike posrednika koji nisu izravno uključeni u distribuciju osiguranja ili distribuciju reosiguranja.

(8) Posrednici su dužni dokazati usklađenost s relevantnim uvjetima stručnog znanja i sposobnosti propisanim ovim člankom.«.

Članak 111.

Naslov iznad članka 423. mijenja se i glasi: »Primjerenost«.

Članak 423. mijenja se i glasi:

»(1) Fizičke osobe, koje su zaposlenici distributera osiguranja ili distributera reosiguranja i izravno su uključene u distribuciju osiguranja ili distribuciju reosiguranja, uključujući i članove uprave tih društava iz stavka 5. ovoga članka, kao i osobe koje rade distribuciju za društvo na temelju drugog pravnog odnosa moraju ispunjavati uvjet primjerenosti odnosno moraju imati dobar ugled.

(2) Smatra se da dobar ugled ima fizička osoba koja nije pravomoćno osuđena za kaznena djela protiv imovine, kaznena djela protiv gospodarstva i kaznena djela protiv krivotvorenja ili je nastupila rehabilitacija te nad kojom nije otvoren postupak stečaja potrošača u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj potrošača.

(3) Svaki distributer osiguranja i distributer reosiguranja dužan je provjeravati dobar ugled svojih zaposlenika izravno uključenih u distribuciju osiguranja i/ili distribuciju reosiguranja i članova uprave odgovornih za distribuciju osiguranja i/ili distribuciju reosiguranja kao i posrednika koji za njih rade, a u slučaju prestanka njihove primjerenosti, bez odgađanja, pisano o tome obavijestiti Agenciju.

(4) Provjera uvjeta primjerenosti iz ovoga članka primjenjuje se na sve fizičke osobe koje rade u društvu za osiguranje, društvu za reosiguranje ili kod posrednika, a koje su izravno uključene u poslove distribucije osiguranja ili reosiguranja.

(5) Društvo za osiguranje i društvo za reosiguranje dužna su na zahtjev Agencije dokazati da članovi uprava tih društava koji su odgovorni za izvršavanje politika i procedura povezanih s poslovima distribucije proizvoda osiguranja i reosiguranja, funkcija za praćenje i kontrolu distribucije osiguranja i reosiguranja i sve ostale osobe izravno uključene u distribuciju osiguranja ili distribuciju reosiguranja tih društava ispunjavaju uvjet primjerenosti odnosno imaju dobar ugled.«.

Članak 112.

Naslov iznad članka 424. mijenja se i glasi: »Zaštita interesa stranaka«.

Članak 424. mijenja se i glasi:

»(1) Posrednici koji su pravne osobe, obrtnici za zastupanje u osiguranju i obrtnici brokeri u osiguranju ili reosiguranju moraju imati osiguranje od profesionalne odgovornosti koje vrijedi na području Republike Hrvatske i drugih država članica ili odgovarajuće jamstvo koje pokriva profesionalnu odgovornost iz obavljanja poslova distribucije osiguranja ili distribucije reosiguranja u iznosu od najmanje 9.750.000,00 kuna po svakom odštetnom zahtjevu i ukupno 14.430.000,00 kuna za sve odštetne zahtjeve u jednoj godini, osim ako je društvo za osiguranje, društvo za reosiguranje ili neko drugo društvo u čije ime djeluje posrednik ili za koje je posrednik ovlašten djelovati već dalo takvo osiguranje ili odgovarajuće jamstvo, ili ako takvo društvo preuzima punu odgovornost za djelovanje posrednika.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, sporedni posrednici u osiguranju koji su turističke agencije, autokuće i ostala poduzeća za iznajmljivanje vozila (engl. rent-a-car) moraju imati osiguranje od profesionalne odgovornosti ili odgovarajuća jamstva koja pokrivaju profesionalnu odgovornost u visini od 50 % iznosa iz stavka 1. ovoga članka, a ostali sporedni posrednici u osiguranju u visini od 30 % iznosa iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Posrednik koji je pravna osoba, obrtnik zastupnik u osiguranju i obrtnik broker u osiguranju ili reosiguranju mogu kada su za to pisano ovlašteni od osiguratelja ili od stranke zaprimiti novčani iznos na svoj račun pod uvjetom da u svakom trenutku imaju raspoloživa financijska sredstva u visini koja odgovara iznosu od 4 % iznosa godišnje primljenih premija ili minimalno 150.000,00 kuna raspoloživih financijskih sredstava ili temeljnog kapitala.

(4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka, posrednik je dužan najkasnije u roku od tri radna dana, od primitka novčanog iznosa iz stavka 3. ovoga članka, proslijediti sa svog računa premiju osiguranja osiguratelju, a osigurninu ili drugi novčani iznos korisniku osiguranja odnosno osobi kojoj pripada pravo na isplatu osigurnine s osnova ugovora o osiguranju.

(5) Iznos iz stavka 4. ovoga članka prosljeđuje se putem strogo odvojenih korisničkih računa i ti se računi ne smiju koristiti za naknadu štete drugim vjerovnicima u slučaju ovrhe ili otvaranja stečajnog postupka posrednika, ili sporednog posrednika u osiguranju ili kreditne institucije kod koje je taj račun otvoren.

(6) Novčani iznos u svrhu uplate premije osiguranja koji stranka uplaćuje posredniku smatra se da je plaćen društvu za osiguranje, dok se novčani iznos koji društvo za osiguranje uplaćuje posredniku ne smatra isplaćenim stranki sve dok ga stranka zaista i ne primi.«.

Članak 113.

Naslov iznad članka 425. mijenja se i glasi: »Objava pravila općeg dobra«.

Članak 425. mijenja se i glasi:

»(1) Agencija objavljuje na svojoj internetskoj stranici kao jedinstvenoj kontaktnoj točki relevantne zakonske odredbe koje štite opće dobro, uključujući informacije o primjeni odredbi iz članka 436.f stavaka 5. i 6. ovoga Zakona, koje se primjenjuju na obavljanje distribucije osiguranja i distribucije reosiguranja na području Republike Hrvatske.

(2) Agencija nadzire provođenje i primjenu odredbi propisa kojima se uređuje distribucija osiguranja, kao i odredbi ovoga Zakona razmjerno zaštiti potrošača.«.

Članak 114.

Naslov iznad članka 426. mijenja se i glasi: »Suradnja i razmjena informacija između nadležnih tijela država članica«.

Članak 426. mijenja se i glasi:

»(1) Agencija surađuje i razmjenjuje sve relevantne informacije o distributerima osiguranja i/ili reosiguranja s nadležnim nadzornim tijelima drugih država članica kako bi osigurala odgovarajuću primjenu ovoga Zakona.

(2) Posebno, pri postupku upisa u registar Agencija i druga nadležna tijela neprestano razmjenjuju relevantne informacije u pogledu dobrog ugleda, stručnog znanja i sposobnosti distributera osiguranja i/ili reosiguranja.

(3) Agencija i druga nadležna tijela razmjenjuju informacije o distributerima osiguranja i/ili reosiguranja protiv kojih je izrečena sankcija ili druga mjera navedena u poglavlju VII. ove glave i informacije koje dovode do brisanja takvih distributera iz registra.

(4) Sve osobe iz Agencije koje su obvezne primati ili otkrivati informacije u okviru ove glave podliježu obvezi čuvanja poslovne tajne na isti način kako predviđa članak 397. ovoga Zakona.«.

Članak 115.

Naslov iznad članka 427. mijenja se i glasi: »Pritužbe i izvansudsko rješavanje sporova«.

Članak 427. mijenja se i glasi:

»(1) Zainteresirane osobe iz članka 375. ovoga Zakona, a posebno udruge potrošača imaju pravo podnijeti pritužbe distributeru osiguranja i distributeru reosiguranja na njegov rad.

(2) Distributer osiguranja i distributer reosiguranja dužni su na svaku pritužbu odgovoriti u roku kako je to propisano člankom 378. ovoga Zakona.

(3) Ako osoba iz stavka 1. ovoga članka smatra da distributer osiguranja ili distributer reosiguranja postupa protivno odredbama ovoga Zakona, može o tome podnijeti predstavku Agenciji, a Agencija će postupiti kako je to propisano člankom 378. ovoga Zakona.

(4) Distributer osiguranja i distributer reosiguranja dužni su uspostaviti adekvatan i učinkovit, nepristran i neovisan postupak izvansudskih rješavanja pritužbi i sporova sa strankama koji se odnose na prava i obveze koje proizlaze iz ovoga Zakona i u skladu s relevantnim zakonodavnim aktima Europske unije i drugim propisima Republike Hrvatske, kao i uz pomoć drugih tijela ovlaštenih za mirno rješavanje sporova.

(5) Postupci izvansudskog rješavanja pritužbi i prigovora propisani poglavljem I. glavom XX. ovoga Zakona istovjetno se primjenjuju na distributere osiguranja i/ili reosiguranja.

(6) U postupku izvansudskog rješavanja prekograničnih sporova Agencija će surađivati s drugim nadležnim tijelima kako bi se osigurala prava i obveze koje proizlaze iz ovoga Zakona.«.

Članak 116.

Naslov iznad članka 428. mijenja se i glasi: »Donošenje pravilnika«.

Članak 428. mijenja se i glasi:

»Agencija pravilnikom detaljnije propisuje sljedeće:

1. upis podataka u registar Agencije iz članka 411. i članka 412. ovoga Zakona

2. način stjecanja, provjere i ocjenjivanja odnosno dokazivanja znanja i stručnosti posrednika, zaposlenika društava za osiguranje i društava za reosiguranje, zaposlenika posrednika iz članka 422. stavaka 2. i 3. ovoga Zakona i sporednog posrednika iz članka 422. stavka 4. ovoga Zakona kako bi se moglo učinkovito provjeravati i ocjenjivati njihovo znanje i stručnost, uzimajući u obzir svojstva proizvoda koje distribuiraju, vrstu distributera, ulogu koju imaju i aktivnosti koje obavljaju u okviru djelatnosti distributera osiguranja i/ili reosiguranja, kao i ispunjenje uvjeta navedenih u članku 423. stavku 2. ovoga Zakona i

3. oblik i sadržaj izvješća iz članka 429. stavaka 2. i 4. ovoga Zakona.«.

Članak 117.

Naslov iznad članka 429. mijenja se i glasi: »Poslovne knjige i financijski i statistički izvještaji«.

Članak 429. mijenja se i glasi:

»(1) Društvo za zastupanje u osiguranju, odnosno društvo za brokerske poslove u osiguranju i/ili reosiguranju dužno je voditi poslovne knjige, sastavljati knjigovodstvene isprave, vrednovati imovinu i obveze te sastavljati financijske izvještaje u skladu sa zakonom kojim se uređuju trgovačka društva, zakonom kojim se uređuje računovodstvo poduzetnika i drugim propisima, poštujući pritom računovodstvene i financijske standarde i načela te opće računovodstvene pretpostavke, ako to ovim Zakonom nije drukčije propisano.

(2) Društvo za zastupanje u osiguranju, odnosno društvo za brokerske poslove u osiguranju i/ili reosiguranju sastavlja polugodišnje i godišnje financijsko izvješće te statistička izvješća.

(3) Društvo za zastupanje u osiguranju, odnosno društvo za brokerske poslove u osiguranju i/ili reosiguranju dužno je Agenciji dostaviti godišnje financijsko izvješće najkasnije u roku od tri mjeseca nakon isteka kalendarske godine, a polugodišnje financijsko izvješće najkasnije u roku od 30 dana nakon isteka polugodišta za koje se izvješće sastavlja.

(4) Sporedni posrednik u osiguranju, obrtnik zastupnik u osiguranju, društvo za zastupanje u osiguranju, društvo za brokerske poslove u osiguranju i/ili reosiguranju, obrtnik broker u osiguranju i/ili reosiguranju, kreditna institucija, Financijska agencija, HP – Hrvatska pošta d. d. i investicijsko društvo dužni su Agenciji dostaviti polugodišnje statističko izvješće u roku od 30 dana od proteka polugodišta za koje se izvješće sastavlja. Godišnje statističko izvješće dostavlja se najkasnije u roku od tri mjeseca nakon isteka kalendarske godine.«.

Članak 118.

Iznad naslova članka 430. dodaje se naziv POGLAVLJA V. koji glasi: »UVJETI INFORMIRANJA I PRAVILA POSLOVNOG PONAŠANJA«.

Naslov iznad članka 430. mijenja se i glasi: »Opća načela«.

Članak 430. mijenja se i glasi:

»(1) Prilikom distribucije osiguranja distributeri osiguranja moraju uvijek postupati pošteno, pravedno i profesionalno u skladu s najboljim interesima svojih stranaka.

(2) Neovisno o propisima kojima je uređena zaštita potrošača, sve informacije koje se odnose na distribuciju osiguranja, uključujući promidžbene sadržaje koje distributer osiguranja dostavlja strankama ili potencijalnim strankama, moraju biti korektne, jasne i ne dovoditi u zabludu te promidžbeni sadržaji moraju biti jasno prepoznatljivi.

(3) Distributeri osiguranja ne smiju primati niti davati primitke kao niti ocjenjivati učinkovitost svojih zaposlenika na način koji je protivan najboljem interesu stranaka. Distributer osiguranja osobito ne smije sklapati sporazume u vezi s nagrađivanjem, prodajnim ciljevima ili nečim drugim koji bi mogli njega ili njegove zaposlenike potaknuti da preporuče stranki određeni proizvod osiguranja koji ne odgovara njezinim potrebama.«.

Članak 119.

Naslov iznad članka 431. mijenja se i glasi: »Opće informacije koje pruža posrednik u osiguranju ili društvo za osiguranje prije sklapanja ugovora o osiguranju«.

Članak 431. mijenja se i glasi:

»(1) Posrednik u osiguranju dužan je pravodobno prije sklapanja ugovora o osiguranju dati strankama sljedeće informacije:

1. svoje ime i prezime i adresu ako se radi o obrtniku odnosno naziv i adresu ako se radi o pravnoj osobi

2. informaciju da je posrednik u osiguranju

3. daje li ili ne daje savjet o proizvodima osiguranja koje distribuira

4. informaciju o mogućnosti zainteresiranih stranaka iz članka 375. ovoga Zakona da podnesu pritužbu na rad posrednika u osiguranju iz članka 402. ovoga Zakona te o postupcima izvansudskog rješavanja pritužbi i sporova iz članka 427. ovoga Zakona

5. informaciju o registru u koji je upisan i način provjere toga upisa i

6. informaciju postupa li po nalogu stranke ili djeluje u ime i za račun jednog ili više društva za osiguranje.

(2) Osim obveze propisane člancima 380. i 382. ovoga Zakona, društvo za osiguranje dužno je pravodobno, prije sklapanja ugovora o osiguranju, osigurati da će njegov zaposlenik dati strankama i sljedeće informacije:

1. naziv i adresu društva za osiguranje

2. informaciju da je zaposlenik društva za osiguranje

3. informaciju daje li ili ne daje savjete o proizvodima osiguranja koje distribuira

4. informaciju o mogućnosti potrošača, stranaka i drugih zainteresiranih strana iz članka 375. ovoga Zakona da podnesu pritužbu na rad društva za osiguranje te o postupcima izvansudskog rješavanja pritužbi i sporova iz članka 427. ovoga Zakona.«.

Članak 120.

Naslov iznad članka 432. mijenja se i glasi: »Sukob interesa i transparentnost«.

Članak 432. mijenja se i glasi:

»(1) Osim informacija iz članka 431. ovoga Zakona posrednik u osiguranju dužan je pravodobno prije sklapanja ugovora o osiguranju pružiti stranki i sljedeće informacije:

1. ima li udjel, izravni ili neizravni, koji predstavlja 10 % ili više prava glasa ili kapitala u predmetnom društvu za osiguranje

2. ima li određeno društvo za osiguranje odnosno matično društvo određenog društva za osiguranje udjel, posredno ili neposredno, koji predstavlja 10 % ili više prava glasa ili kapitala u posredniku u osiguranju

3. u vezi sa sadržajem ugovora koji je predložio ili u vezi s kojim je dao savjet dužan je dati informaciju o tome:

a) daje li savjete na temelju nepristrane i personalizirane analize

b) je li pod ugovornom obvezom obavljati poslove distribucije osiguranja isključivo s jednim ili više društava za osiguranje, u kojem slučaju treba dostaviti imena tih društava za osiguranje

c) je li pod ugovornom obvezom obavljanja distribucije osiguranja za jednog ili više društava za osiguranje i daje li savjete na temelju nepristrane i personalizirane analize, u kojem slučaju treba navesti imena društava za osiguranje s kojima može poslovati i s kojima posluje

4. narav primljenih primitaka u vezi s ugovorom o osiguranju

5. radi li u vezi s ugovorom o osiguranju

a) na honorarnoj osnovi, odnosno u obliku naknade koju izravno plaća stranka

b) na osnovi provizije bilo koje vrste, što znači da su primici uključeni u premiju osiguranja

c) na osnovi bilo kojih drugih vrsta primitaka, uključujući ekonomsku korist bilo kakve vrste koja se nudi ili daje u pogledu ugovora o osiguranju

d) na osnovi kombinacije bilo koje vrste primitaka navedene u podtočkama a), b) i c) ove točke.

(2) Ako naknadu izravno plaća stranka, posrednik u osiguranju dužan je obavijestiti stranku o iznosu naknade ili, ako to nije moguće, načinu izračuna naknade.

(3) Društvo za osiguranje dužno je pravodobno, prije sklapanja ugovora o osiguranju obavijestiti svoju stranku o naravi primitaka koju primaju njegovi zaposlenici u vezi s ugovorom o osiguranju za poslove distribucije osiguranja.

(4) U slučaju bilo kakvih drugih plaćanja stranaka, osim premije osiguranja i planiranih plaćanja, na temelju ugovora o osiguranju nakon njegova sklapanja, posrednik u osiguranju ili društvo za osiguranje mora izvijestiti stranku i o svakoj takvoj uplati u skladu s ovim člankom.«.

Članak 121.

Naslov iznad članka 433. mijenja se i glasi: »Savjeti i standardi za prodaju ako se ne daju savjeti«.

Članak 433. mijenja se i glasi:

»(1) Prije sklapanja ugovora o osiguranju distributer osiguranja pojašnjava, na temelju informacija koje je dobio od stranke, zahtjeve i potrebe stranke i stranki je dužan dati objektivne informacije o proizvodu osiguranja u razumljivom obliku kako bi se toj stranki omogućilo da donese odluku o sklapanju ugovora o osiguranju na temelju primljenih informacija.

(2) Svaki ponuđeni ugovor o osiguranju mora biti u skladu sa zahtjevima i potrebama stranke.

(3) Ako se prije sklapanja bilo kojeg posebnog ugovora o osiguranju stranki daju savjeti, distributer osiguranja stranki je dužan dati personaliziranu preporuku u kojoj objašnjava zašto bi određeni proizvod najbolje ispunio zahtjeve i potrebe stranke.

(4) Informacije iz stavka 1. ovoga članka mijenjaju se ovisno o složenosti ponuđenog proizvoda osiguranja i kategorije stranke.

(5) Kada posrednik u osiguranju obavijesti stranku da savjete daje na temelju nepristrane i personalizirane analize, dužan je takve savjete davati na temelju analize dostatno velikog broja ugovora o osiguranju raspoloživih na tržištu kako bi mogao dati osobnu preporuku, u skladu sa stručnim kriterijima, o tome koji bi ugovor o osiguranju odgovarao potrebama stranke.

(6) Neovisno o informacijama iz članka 380. ovoga Zakona te bez obzira na to je li dobiven savjet i neovisno o tome je li proizvod osiguranja dio paketa u skladu s člankom 436.a ovoga Zakona, prije sklapanja ugovora distributer osiguranja stranki je dužan dati relevantne informacije o proizvodu osiguranja u razumljivom obliku kako bi stranki omogućio da donese informiranu odluku, uzimajući pritom u obzir složenost proizvoda osiguranja i kategoriju stranke.

(7) U vezi s distribucijom proizvoda neživotnog osiguranja iz članka 7. stavka 2. ovoga Zakona, informacija iz stavka 6. ovoga članka mora se dati putem standardiziranog dokumenta s informacijama o proizvodu osiguranja na papiru ili drugom trajnom mediju.

(8) Dokument s informacijama o proizvodu osiguranja iz stavka 7. ovoga članka sastavlja proizvođač proizvoda neživotnog osiguranja.

(9) Dokument s informacijama o proizvodu osiguranja iz stavka 7. ovoga članka:

1. mora biti kratak i samostalan dokument

2. mora biti prikazan i strukturiran tako da je jasan i jednostavan za čitanje te napisan slovima veličine koja omogućuje čitanje

3. ne smije, u slučaju da je izvorna verzija bila u boji, biti u manjoj mjeri razumljiv kada je tiskan ili fotokopiran u crno-bijeloj verziji

4. mora biti napisan na hrvatskom jeziku, službenim jezicima ili na jednom službenom jeziku kojim se služi u dijelu države članice u kojem se proizvod osiguranja nudi ili, ako se tako dogovore potrošač odnosno stranka i distributer, na drugom jeziku

5. mora biti točan i ne dovoditi u zabludu

6. mora sadržavati naslov: »Dokument s informacijama o proizvodu osiguranja« na vrhu prve stranice

7. mora sadržavati izjavu o tome da se sve predugovorne i ugovorne informacije o proizvodu nalaze u drugim dokumentima.

(10) Dokument s informacijama o proizvodu osiguranja iz stavka 7. ovoga članka treba se dati zajedno s informacijama iz članaka 380. i 382. ovoga Zakona ili informacijama drugih propisa Europske unije pod uvjetom da su ispunjeni svi uvjeti određeni u stavku 9. ovoga članka.

(11) Dokument s informacijama o proizvodu osiguranja iz ovoga članka sadržava sljedeće informacije:

1. informacije o vrsti osiguranja

2. sažetak pokrića osiguranja, uključujući osigurane osnovne rizike, iznos osiguranja i, prema potrebi, zemljopisni opseg i sažetak isključenih rizika

3. način plaćanja premije i trajanje plaćanja

4. isključenja iz ugovora o osiguranju

5. obveze na početku ugovora o osiguranju

6. obveze tijekom razdoblja trajanja ugovora

7. obveze u slučaju odštetnog zahtjeva

8. razdoblje trajanja ugovora, uključujući datum početka i isteka ugovora

9. načine raskida ugovora.

(12) U vezi s distribucijom proizvoda investicijskih proizvoda osiguranja iz članka 7. stavka 3. ovoga Zakona informacije se daju u skladu s propisima kojima se uređuje davanje ključnih informacija o investicijskim proizvodima osiguranja.

(13) Iznimno od stavaka 7. i 8. ovoga članka, dokument s informacijama o proizvodu osiguranja izdaje i proizvođač životnih osiguranja osim investicijskih proizvoda osiguranja iz stavka 12. ovoga članka u skladu s odredbama ovoga članka i članka 380. ovoga Zakona.«.

Članak 122.

Naslov iznad članka 434. mijenja se i glasi: »Informacije koje daju sporedni posrednici u osiguranju«.

Članak 434. mijenja se i glasi:

»Sporedni posrednik u osiguranju dužan je pravodobno prije sklapanja ugovora o osiguranju dati strankama sljedeće opće informacije:

1. svoje ime, prezime i adresu te informaciju da je sporedni posrednik u osiguranju

2. informaciju o mogućnost stranaka i drugih zainteresiranih strana da podnesu pritužbu na rad posrednika u osiguranju iz članka 427. ovoga Zakona te o postupcima izvansudskog rješavanja pritužbi i sporova iz članka 427. ovoga Zakona

3. informaciju o registru u koji je upisan i način provjere toga upisa i

4. narav primljenih primitaka u pogledu ugovora o osiguranju.«.

Članak 123.

Naslov iznad članka 435. mijenja se i glasi: »Izuzeća u pogledu pružanja informacija i klauzula o fleksibilnosti«.

Članak 435. mijenja se i glasi:

»(1) Informacije iz članaka 431., 432. i 433. ovoga Zakona nije potrebno pružati kada distributer osiguranja obavlja poslove distribucije povezane s osiguranjem velikih rizika.

(2) Informacije iz članaka 436.f i 436.g ovoga Zakona nije potrebno pružiti profesionalnom ulagatelju kako je uređeno zakonom kojim se uređuje tržište kapitala.

(3) Distributer osiguranja i osobe za koje distributer osiguranja odgovara ne smiju naplatiti niti prihvatiti primitak ili bilo koje drugo novčano plaćanje ili nenovčanu korist od treće strane ili za račun treće strane koje se odnosi na distribuciju proizvoda osiguranja.

(4) Društvo za zastupanje u osiguranju, zastupnik u osiguranju ili obrtnik zastupnik pravo na proviziju za distribuciju osiguranja ili bilo koji drugi primitak ima isključivo od društva za osiguranje čiji proizvod osiguranja je distribuirao.

(5) Društvo za zastupanje u osiguranju, zastupnik u osiguranju ili obrtnik zastupnik nema pravo od ugovaratelja osiguranja, odnosno osiguranika, odnosno druge osobe koja ima pravni interes u vezi s osiguranjem ili poslovima distribucije osiguranja zahtijevati primitak.

(6) Društvo za brokerske poslove u osiguranju i/ili reosiguranju, broker u osiguranju i/ili reosiguranju ili obrtnik broker u osiguranju i/ili reosiguranju pravo na proviziju za distribuciju osiguranja ili distribuciju reosiguranja ili bilo koji drugi primitak ima od društva za osiguranje ili od društva za reosiguranje čiji proizvod osiguranja ili reosiguranja je distribuirao.

(7) Društvo za brokerske poslove u osiguranju i/ili reosiguranju, broker u osiguranju i/ili reosiguranju ili obrtnik broker u osiguranju i/ili reosiguranju pravo na naknadu za distribuciju osiguranja ili distribuciju reosiguranja ili bilo koji drugi primitak može ostvariti i od ugovaratelja osiguranja ili ugovaratelja reosiguranja po čijem je nalogu obavljao poslove u vezi sa sklapanjem ugovora o osiguranju ili ugovora o reosiguranju ako je to navedeno u nalogu za obavljanje tih poslova.

(8) Kada posrednik zaprima novčani iznos premije osiguranja od stranke na svoj račun u skladu s člankom 424. stavkom 3. ovoga Zakona, pravo na primitak za obavljanje poslova distribucije osiguranja ili distribucije reosiguranja ostvaruje od stranke i to na temelju pisanog ugovora, osim ako je drukčije ugovoreno.

(9) Kada društvo za brokerske poslove u osiguranju i/ili reosiguranju, broker u osiguranju i/ili reosiguranju ili obrtnik broker u osiguranju i/ili reosiguranju pravo na naknadu ili bilo koji drugi primitak ostvaruje od ugovaratelja osiguranja, tada nema pravo na proviziju ili bilo koji drugi primitak ostvariti od društva za osiguranje ili društva za reosiguranje za ugovor o osiguranju u kojem je obavljao poslove distribucije osiguranja.

(10) Društvo za brokerske poslove u osiguranju i/ili reosiguranju, broker u osiguranju i/ili reosiguranju ili obrtnik broker u osiguranju i/ili reosiguranju može sa strankom ugovoriti naknadu za pomoć u ostvarivanju prava na naknadu štete, neovisno o tome na koji je način ostvario proviziju za poslove distribucije osiguranja.

(11) Sporedni posrednik u osiguranju pravo na proviziju za distribuciju osiguranja ili bilo koji drugi primitak ima isključivo od društva za osiguranje čiji proizvod osiguranja je distribuirao.

(12) Sporedni posrednik u osiguranju nema pravo od ugovaratelja osiguranja, odnosno osiguranika, odnosno druge osobe koja ima pravni interes u vezi s osiguranjem ili poslovima distribucije osiguranja zahtijevati primitak.

(13) Posrednici u osiguranju pravo na proviziju stječu početkom važenja ugovora o osiguranju koje su distribuirali.

(14) Provizija za distribuciju osiguranja ili bilo koji drugi primitak moraju biti određeni u pisanom obliku te se njihov obračun i visina ne smiju naknadno mijenjati za sklopljene ugovore o osiguranju.

(15) Provizija za distribuciju osiguranja ili bilo koji drugi primitak ne mogu imati utjecaj na prava ugovaratelja osiguranja određena ugovorom o osiguranju niti mogu biti ovisni o visini osigurnine koja će biti isplaćena osiguraniku po tom ugovoru.

(16) Odredbe ovoga članka primjenjuju se na kreditne institucije, investicijska društva, Financijsku agenciju i HP – Hrvatsku poštu.«.

Članak 124.

Naslov iznad članka 436. mijenja se i glasi: »Uvjeti dostave informacija«.

Članak 436. mijenja se i glasi:

»(1) O svim informacijama koje je potrebno dostaviti u skladu s člancima 431., 432., 433. i 436.f ovoga Zakona stranka se obavješćuje:

1. na papiru

2. na jasan i točan način, koji je razumljiv stranki

3. na hrvatskom jeziku ili službenom jeziku države članice u kojoj se nalazi rizik ili države članice u kojoj je nastala obveza informiranja ili na nekom drugom jeziku dogovorenom između strana i

4. besplatno.

(2) Iznimno od stavka 1. točke 1. ovoga članka, informacije iz članaka 431., 432., 433. i 436.f ovoga Zakona stranki se dostavljaju na jednom od sljedećih medija:

1. na trajnom mediju koji nije papir, ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni stavkom 4. ovoga članka ili

2. putem internetske stranice ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni stavkom 5. ovoga članka.

(3) U slučaju da se informacije iz članaka 431., 432., 433. i 436.f ovoga Zakona dostavljaju koristeći trajni medij koji nije papir ili preko internetske stranice, na zahtjev stranke besplatno se dostavlja u papirnatom obliku.

(4) Informacije iz članaka 431., 432., 433. i 436.f ovoga Zakona mogu se dostaviti koristeći trajni medij koji nije papir ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. korištenje trajnog medija prikladno je u kontekstu poslovanja između distributera osiguranja i stranke i

2. stranki je dan izbor između informacija na papiru ili na trajnom mediju te je izabrala taj drugi medij.

(5) Informacije iz članaka 431., 432., 433. i 436.f ovoga Zakona mogu se dostaviti preko internetske stranice ako je ona osobno upućena stranki ili ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. dostava tih informacija putem internetske stranice prikladna je u kontekstu poslovanja između distributera osiguranja i stranke

2. stranka je pristala na dostavu tih informacija putem internetske stranice

3. stranka je elektroničkim putem obaviještena o adresi internetske stranice i mjestu na stranici na kojem se nalaze te informacije

4. osigurano je da su te informacije dostupne na internetskoj stranici onoliko dugo koliko je stranki razumno potrebno da se njima koristi.

(6) U svrhu primjene odredbi iz stavaka 4. i 5. ovoga članka, pružanje informacija uz korištenje trajnog medija koji nije papir ili preko internetske stranice smatra se prikladnima u kontekstu poslovanja između distributera osiguranja i stranke ako postoje dokazi da stranka raspolaže redovitim pristupom internetu što se smatra naznačena adresa elektroničke pošte stranke.

(7) U slučaju telefonske prodaje, informacije dane stranki od strane distributera osiguranja prije sklapanja ugovora, uključujući dokument s informacijama o proizvodu osiguranja, moraju biti pružene u skladu s propisima koji se primjenjuju na prodaju financijskih usluga potrošačima odnosno strankama na daljinu.

(8) Ako stranka u slučaju iz stavka 7. ovoga članka odabere da joj se prethodne informacije dostave na trajnom mediju koji nije papir u skladu sa stavkom 4. ovoga članka, distributer osiguranja pruža informacije stranki neposredno nakon sklapanja ugovora o osiguranju.«.

Članak 125.

Iza članka 436. dodaju se naslovi iznad članaka i članci 436.a, 436.b, POGLAVLJE VI. te naslovi i članci 436.c, 436.d, 436.e, 436.f i 436.g koji glase:

»Unakrsna prodaja

Članak 436.a

(1) Kada se proizvod osiguranja nudi zajedno s dodatnim proizvodom ili uslugom koji nisu osiguranje kao dio paketa ili istog ugovora, distributer osiguranja obavješćuje stranku o tome je li moguće odvojeno kupiti te različite sastavnice i, ako jest, dostavlja odgovarajući opis sastavnica ugovora ili paketa, kao i odvojeni dokaz o troškovima i naknadama svake pojedine sastavnice.

(2) U slučaju ispunjenja uvjeta iz stavka 1. ovoga članka i ako se rizici ili osigurateljno pokriće koje proizlazi iz takva ugovora ili paketa ponuđenog stranki razlikuju od onih povezanih sa zasebnim sastavnicama, distributer osiguranja dostavlja adekvatan opis različitih sastavnica ugovora ili paketa te na koji se način njihovom kombinacijom izmjenjuju rizici ili osigurateljno pokriće.

(3) Kada je proizvod osiguranja dodatan u odnosu na robu ili uslugu koji nisu osiguranje kao dio paketa ili istog ugovora, distributer osiguranja daje stranki mogućnost odvojene kupnje te robe ili usluge. Navedeno se ne primjenjuje kada je proizvod osiguranja dodatan u odnosu na investicijsku uslugu ili aktivnost kako je određeno zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, u odnosu na ugovor o kreditu kako je određen zakonom kojim se uređuje potrošačko kreditiranje ili u odnosu na račun za plaćanje kako je određen zakonom kojim se uređuje račun za plaćanje potrošača.

(4) Odredbe ovoga članka ne sprječavaju distribuciju proizvoda osiguranja koji pružaju pokriće od različitih vrsta rizika (polica osiguranja s više pokrivenih rizika).

(5) U slučaju iz stavaka 1. i 3. ovoga članka distributer osiguranja dužan je navesti zahtjeve i potrebe stranaka u odnosu na proizvode osiguranja koji su dio cjelokupnog paketa ili istog ugovora.

(6) Agencija će zabraniti prodaju osiguranja, zajedno s dodatnom uslugom ili proizvodom koji nije osiguranje, kao dio paketa ili istog ugovora, kada postoje dokazi da takva prodaja šteti interesu potrošača.

Uvjeti za nadgledanje proizvoda i upravljanje

Članak 436.b

(1) Proizvođači proizvoda osiguranja za prodaju strankama održavaju, vode i provjeravaju postupak za odobrenje svakog proizvoda osiguranja ili značajne prilagodbe postojećih proizvoda osiguranja prije njihova stavljanja na tržište ili distribucije strankama.

(2) Postupak odobrenja proizvoda razmjeran je i prikladan u odnosu na svojstva proizvoda osiguranja, a istim se precizira utvrđeno ciljano tržište za svaki proizvod, osigurava da su ocijenjeni svi relevantni rizici za takvo utvrđeno ciljano tržište i da je predviđena strategija distribucije usklađena s utvrđenim ciljanim tržištem te se poduzimaju razumne mjere kako bi se zajamčila distribucija proizvoda osiguranja na utvrđenom ciljanom tržištu.

(3) Društvo za osiguranje dužno je razumjeti i redovito provjeravati proizvode osiguranja koje nudi ili prodaje, uzimajući u obzir svaki događaj koji bi mogao bitno utjecati na potencijalni rizik za utvrđeno ciljano tržište, kako bi se barem procijenilo je li proizvod i dalje prilagođen potrebama utvrđenog ciljanog tržišta i je li zamišljena strategija distribucije i dalje prikladna.

(4) Proizvođači proizvoda osiguranja stavljaju na raspolaganje distributerima sve odgovarajuće informacije o proizvodu osiguranja i postupku odobrenja proizvoda, uključujući utvrđeno ciljano tržište proizvoda.

(5) Ako distributer osiguranja nudi ili preporučuje proizvode osiguranja koje ne proizvodi, on mora imati uspostavljene primjerene mjere za dobivanje informacija iz stavka 4. ovoga članka te razumjeti značajke i utvrđeno ciljano tržište svakog proizvoda osiguranja.

(6) Politike, postupci i aranžmani iz ovog članka ne isključuju obvezu primjene svih drugih uvjeta iz ovoga Zakona, uključujući onih koji se odnose na objavljivanje, primjerenost ili prikladnost, utvrđivanje i upravljanje sukobima interesa te dodatne poticaje.

(7) Ovaj članak ne odnosi se na proizvode osiguranja koji uključuju osiguranje velikih rizika.

POGLAVLJE VI.
DODATNI UVJETI U POGLEDU INVESTICIJSKIH PROIZVODA OSIGURANJA

Područje primjene dodatnih uvjeta

Članak 436.c

Uz uvjete propisane člancima 430. – 433. ovoga Zakona, na distribuciju osiguranja investicijskih proizvoda osiguranja primjenjuju se dodatni uvjeti kada je obavljaju posrednik u osiguranju ili društvo za osiguranje.

Sprječavanje sukoba interesa

Članak 436.d

Uz načela iz članka 430. ovoga Zakona, posrednik u osiguranju ili društvo za osiguranje koji provode distribuciju investicijskih proizvoda osiguranja dužni su provoditi i održavati učinkovite organizacijske i administrativne mjere za sprečavanje sukoba interesa u smislu članka 436.e ovoga Zakona kako on ne bi naštetio interesima stranaka koje moraju biti proporcionalne obavljenim poslovima, prodanim proizvodima osiguranja i vrsti distributera.

Sukob interesa

Članak 436.e

(1) Posrednici u osiguranju i društva za osiguranje tijekom provođenja svih poslova distribucije osiguranja dužni su poduzimati sve odgovarajuće mjere za utvrđivanje i otklanjanje sukoba interesa između njih, uključujući njihove odgovorne osobe i zaposlenike ili svaku osobu izravno ili neizravno povezanu s njima putem kontrole i njihovih stranaka ili između dvije stranke.

(2) Ako organizacijske ili administrativne mjere koje su posrednici u osiguranju ili društva za osiguranje poduzeli u skladu s člankom 436.d ovoga Zakona radi rješavanja sukoba interesa nisu dovoljne kako bi se u razumnoj mjeri osiguralo sprečavanje rizika od nastanka štete za interese stranaka, posrednici u osiguranju ili društva za osiguranje dužni su jasno i pravodobno obavijestiti stranku o svojstvima odnosno izvorima sukoba interesa prije sklapanja ugovora u osiguranju.

(3) Iznimno od članka 436. stavka 1. ovoga Zakona, obavješćivanje iz stavka 2. ovoga članka:

1. izvršava se na trajnom mediju i

2. sadrži dostatne pojedinosti, uzimajući u obzir značajke stranke, kako bi stranka mogla donijeti informiranu odluku u pogledu poslova distribucije osiguranja u kontekstu u kojem je došlo do sukoba interesa.

Informacije za stranke

Članak 436.f

(1) Osim obveza iz članaka 380., 381. i 431. te članka 432. stavaka 1., 2. i 3. ovoga Zakona, posrednici i društva za osiguranje dužni su strankama ili potencijalnim strankama pravodobno pružiti odgovarajuće informacije prije sklapanja ugovora u pogledu distribucije investicijskih proizvoda osiguranja te u pogledu svih troškova i povezanih naknada. Te informacije moraju sadržavati sljedeće podatke:

1. kada je riječ o savjetovanju, dobiva li stranka od posrednika u osiguranju ili društva za osiguranje periodičnu procjenu primjerenosti investicijskih proizvoda osiguranja iz članka 436.g ovoga Zakona koji su preporučeni toj stranki

2. u pogledu informacija o investicijskim proizvodima osiguranja i predloženim investicijskim strategijama, prikladne smjernice i upozorenja o rizicima povezanima s investicijskim proizvodima osiguranja ili u vezi s određenom predloženom investicijskom strategijom

3. u pogledu informacija o svim troškovima i povezanim naknadama koje trebaju biti navedene, informacije koje se odnose na distribuciju investicijskog proizvoda osiguranja, uključujući troškove savjetovanja, kada je to primjenjivo, trošak investicijskog proizvoda osiguranja preporučenog ili prodanog stranki i kako stranka može platiti za njega, što obuhvaća i sva plaćanja treće strane.

(2) Informacije o svim troškovima i naknadama, uključujući troškove i naknade u vezi s distribucijom investicijskog proizvoda osiguranja koji nisu prouzročeni pojavom povezanog tržišnog rizika, u zbirnom su obliku kako bi se stranama omogućilo razumijevanje ukupnog troška, kao i kumulativni učinak na povrat ulaganja, te se po zahtjevu stranke pruža pregled troškova i naknada raščlanjen po stavkama, a prema potrebi se takve informacije stranki pružaju periodično, najmanje jednom godišnje tijekom trajanja ulaganja.

(3) Informacije iz stavka 2. ovoga članka dostavljaju se u razumljivom obliku kako bi stranke i potencijalne stranke mogle shvatiti svojstva i rizike određene vrste investicijskog proizvoda osiguranja koje im se nude te na temelju informacija o njima donositi odluke o ulaganjima.

(4) Osim obveza iz članaka 380. i 381., članka 432. stavka 1. točke 4. i 5., članka 432. stavka 4. i članka 435. stavka 3. ovoga Zakona, smatra se da posrednici u osiguranju ili društva za osiguranje ispunjavaju svoje obveze iz članka 430. stavka 1., članka 436.d ili članka 436.e ovoga Zakona ako plaćaju naknadu ili proviziju odnosno iste primaju, ili ako pružaju bilo kakvu nenovčanu korist u vezi s distribucijom investicijskog proizvoda osiguranja ili dodatnih usluga odnosno ako ih primaju od bilo koje strane osim stranke ili osobe koja djeluje za račun stranke, isključivo kada plaćanje ili korist:

1. ne šteti kvaliteti te usluge koja se pruža stranki i

2. ne ometa posrednika u osiguranju ili društvo za osiguranje prilikom ispunjavanja dužnosti da djeluju pošteno, pravedno i profesionalno u skladu s najboljim interesima svojih stranaka.

(5) Zabranjeno je prihvaćanje naknade, provizije ili nenovčane koristi od trećih strana u vezi s pružanjem usluge savjetovanja o osiguranju, a u slučaju prihvaćanja, primljena korist vraća se strankama ili se izjednačuje do visine naknade koju plaća stranka.

(6) Odredbe iz stavka 5. ovoga članka primjenjuju se na posrednike u osiguranju i društva za osiguranje iz Republike Hrvatske i drugih država članica koji obavljaju poslove distribucije osiguranja na temelju slobode pružanja usluga ili poslovnog nastana, prilikom sklapanja ugovora o osiguranju sa strankom koja ima uobičajeno boravište ili poslovni nastan u toj državi članici.

Procjene primjerenosti i prikladnosti te izvještavanje stranaka

Članak 436.g

(1) Osim obveza iz članka 433. stavka 1. ovoga Zakona, prilikom pružanja savjeta o investicijskom proizvodu osiguranja, posrednik u osiguranju ili društvo za osiguranje prikupljaju i sve potrebne informacije u vezi sa znanjem i iskustvom stranke ili potencijalne stranke u području ulaganja relevantnom za određenu vrstu proizvoda ili usluge, financijskom situacijom te osobe, uključujući i sposobnost te osobe da podnese gubitke te investicijskim ciljevima te osobe, uključujući prihvatljivi rizik za tu osobu, kako bi posrednik u osiguranju ili društvo za osiguranje mogli stranki ili potencijalnoj stranki preporučiti investicijske proizvode osiguranja koji su primjereni za nju te su u skladu s njezinom mogućnosti prihvaćanja rizika i sposobnosti da podnese gubitke.

(2) Kada posrednik u osiguranju ili društvo za osiguranje pružaju investicijsko savjetovanje pri kojem preporučuju paket usluga ili proizvoda objedinjenih u skladu s člankom 436.a ovoga Zakona, cjelokupni objedinjeni paket mora biti primjeren za stranku.

(3) Osim obveza iz članka 433. stavka 1. ovoga Zakona, posrednici u osiguranju i društva za osiguranje pri obavljanju poslova distribucije osiguranja koji su različiti od onih navedenih u stavku 1. ovog članka, u vezi s prodajom u kojoj se ne pruža savjetovanje, dužni su zatražiti od stranke ili potencijalne stranke da im dostavi informacije u vezi s njezinim znanjem i iskustvom u investicijskom području relevantnom za određenu vrstu ponuđenih ili traženih proizvoda ili usluga kako bi posrednik u osiguranju i društvo za osiguranje mogli procijeniti odgovara li stranki predviđena investicijska usluga ili proizvod, a ako se radi o objedinjavanju usluga ili proizvoda u skladu s člankom 436.a ovoga Zakona, pri procjeni se razmatra je li cjelokupni objedinjeni paket prikladan.

(4) Ako posrednik u osiguranju ili društvo za osiguranje na temelju informacija dostavljenih u skladu sa stavkom 1. ovoga članka smatra da proizvod ne odgovara stranki ili potencijalnoj stranki, posrednik u osiguranju ili društvo za osiguranje o tome upozorava stranku ili potencijalnu stranku i to se upozorenje može dostaviti u standardiziranom formatu.

(5) U slučaju da stranka ili potencijalna stranka ne dostavi informacije navedene u stavku 1. ovoga članka ili u slučaju da dostavi nedostatne informacije u vezi sa svojim znanjem i iskustvom, posrednik u osiguranju ili društvo za osiguranje upozorava je da ne može utvrditi je li joj predviđeni proizvod prikladan i to se upozorenje može dostaviti u standardiziranom formatu.

(6) Osim obveze iz članka 433. stavka 1. ovoga Zakona, ako se ne pružaju savjeti u vezi s investicijskim proizvodima osiguranja, posrednici u osiguranju i društva za osiguranje mogu obavljati poslove distribucije osiguranja na području Republike Hrvatske iznimno od stavka 3. ovoga članka ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. poslovi se odnose na svaki od sljedećih investicijskih proizvoda osiguranja:

a) ugovore kojima se omogućava samo investicijska izloženost financijskim instrumentima koji se u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala ne smatraju složenima te koji ne sadrže strukturu koja strankama otežava shvaćanje povezanih rizika ili

b) ostale jednostavne investicijske proizvode osiguranja

2. poslovi distribucije osiguranja obavljaju se na zahtjev stranke ili potencijalne stranke

3. stranki ili potencijalnoj stranki objašnjeno je da od posrednika u osiguranju ili društva za osiguranje pri obavljanju poslova distribucije osiguranja nije zatraženo da provede ocjenu prikladnosti investicijskog proizvoda osiguranja ili pružene ili ponuđene usluge distribucije osiguranja te da stranki ili potencijalnoj stranki nije pružena odgovarajuća zaštita u skladu s relevantnim pravilima poslovnog ponašanja i takvo se upozorenje može dati u standardiziranom obliku

4. posrednik u osiguranju ili društvo za osiguranje postupa u skladu sa svojim obvezama iz članaka 436.d i 436.e ovoga Zakona.

(7) Svi posrednici u osiguranju ili društva za osiguranje, uključujući one koji pružaju usluge na temelju slobode pružanja usluga ili poslovnog nastana, dužni su poštivati primjenjive odredbe u državi članici u kojoj stranke s kojima sklapaju ugovore o osiguranju imaju uobičajeno boravište ili poslovni nastan i koja nije primijenila izuzeća iz stavka 6. ovoga članka.

(8) Posrednik u osiguranju ili društvo za osiguranje uspostavlja evidenciju koja sadrži dokument ili dokumente posrednika u osiguranju ili društva za osiguranje i stranke u kojima su utvrđena prava i obveze ugovornih strana te ostali uvjeti na temelju kojih posrednik u osiguranju ili društvo za osiguranje pružaju usluge stranki. Prava i dužnosti ugovornih strana mogu se upućivanjem uvrstiti u druge dokumente ili pravne tekstove.

(9) Posrednik u osiguranju ili društvo za osiguranje dostavlja stranki odgovarajuća izvješća o pruženim uslugama na trajnom mediju, a ta izvješća uključuju periodično obavješćivanje stranaka, uzimajući u obzir vrstu i složenost investicijskih proizvoda osiguranja i svojstva usluge koja se pruža stranki te uključuju, prema potrebi, troškove povezane s transakcijama i uslugama za račun stranke.

(10) Prilikom savjetovanja o investicijskom proizvodu osiguranja posrednik u osiguranju ili društvo za osiguranje prije sklapanja ugovora pružaju stranki izjavu o primjerenosti na trajnom mediju u kojoj se navode savjeti te informacije o tome kako su oni u skladu sa sklonostima, ciljevima i drugim značajkama stranke, a primjenjuju se uvjeti utvrđeni člankom 436. stavcima 1. – 5. ovoga Zakona.

(11) Ako su za sklapanje ugovora korištena sredstva za komunikaciju na daljinu zbog čega se ne može prethodno dostaviti procjena primjerenosti, posrednik u osiguranju ili društvo za osiguranje može dostaviti izjavu o primjerenosti na trajnom mediju odmah nakon što stranka postane vezana bilo kakvim ugovorom pod uvjetom da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. stranka je pristala primiti izjavu o primjerenosti bez odgađanja nakon sklapanja ugovora i

2. posrednik u osiguranju ili društvo za osiguranje dalo je stranki mogućnost odgode sklapanja ugovora kako bi mogao unaprijed primiti izjavu o primjerenosti.

(12) Kada posrednik u osiguranju ili društvo za osiguranje obavijeste stranku da će provoditi periodičnu procjenu primjerenosti, periodično izvješće sadrži ažuriranu izjavu o tome na koji je način investicijski proizvod osiguranja u skladu sa sklonostima, ciljevima i drugim značajkama stranke.«.

Članak 126.

U članku 437. stavku 1. točka 39. mijenja se i glasi:

»39. postupi protivno članku 199. stavku 7. ovoga Zakona tako da društvo za osiguranje objavi godišnje financijske izvještaje odnosno godišnje konsolidirane financijske izvještaje koji su odbijeni odnosno odbačeni te ne osigura da godišnji financijski izvještaji odnosno godišnji konsolidirani financijski izvještaji koji su odbijeni odnosno odbačeni budu javno objavljeni, a ako su godišnji financijski izvještaji odnosno godišnji konsolidirani financijski izvještaji koji su odbijeni odnosno odbačeni već dostavljeni radi javne objave Financijskoj agenciji odnosno uređenom tržištu vrijednosnih papira, društvo za osiguranje bez odgađanja ne obavijesti Financijsku agenciju i uređena tržišta vrijednosnih papira na kojima ima uvrštene vrijednosnice o činjenicama da su rješenjem Agencije odbijeni odnosno odbačeni njegovi revidirani godišnji financijski izvještaji odnosno godišnji konsolidirani financijski izvještaji i tu obavijest bez odgađanja ne objavi i na svojim internetskim stranicama«.

Točka 40. briše se.

Dosadašnje točke 41. – 46. postaju točke 40. – 45.

Članak 127.

U članku 438. stavku 1. točki 25. riječi: »stavkom 4.« zamjenjuju se riječima: »ovoga Zakona ili ne izvještava Agenciju u skladu s odredbama pravilnika propisanoga člankom 201. stavkom 6.«.

Točke 41. i 42. brišu se.

Članak 128.

U članku 439. iza stavka 3. dodaju se stavci 4., 5., 6. i 7. koji glase:

»(4) Novčanom kaznom u iznosu od 500.000,00 do 1.000.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje iz druge države članice, odnosno njihova podružnica u Republici Hrvatskoj ako:

1. protivno članku 385. stavku 1. podstavku 2. ovoga Zakona prilikom pružanja promidžbenih informacija ne navede točan i/ili jasan opis osigurateljnog proizvoda, propisane obveze, projekciju prinosa i/ili mogućnost gubitka te opis rizika koji iz takvog proizvoda proizlazi, a koje postupanje je Agencija utvrdila na temelju sudjelovanja u postupku nadzora na temelju članka 203. stavka 8. te članka 207. stavka 1. ovoga Zakona

2. ne potkrijepi vjerodostojnim dokazima činjenice koje iznosi u promidžbenim informacijama u skladu s člankom 385. stavkom 1. podstavkom 3. ovoga Zakona, a koje postupanje je Agencija utvrdila na temelju sudjelovanja u postupku nadzora na temelju članka 203. stavka 8. te članka 207. stavka 1. ovoga Zakona

3. promidžbene informacije koje pruža nisu jednako i/ili istoznačno zastupljene u skladu s člankom 385. stavkom 1. podstavkom 5. ovoga Zakona, a koje postupanje je Agencija utvrdila na temelju sudjelovanja u postupku nadzora na temelju članka 203. stavka 8. te članka 207. stavka 1. ovoga Zakona.

(5) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 4. ovoga članka i odgovorna osoba društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje te odgovorna osoba u podružnici društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje.

(6) Novčanom kaznom u iznosu od 75.000,00 do 150.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje iz druge države članice, odnosno njihova podružnica u Republici Hrvatskoj ako:

1. ne izvještava Agenciju u skladu s člankom 201. stavkom 4. ovoga Zakona, a koje postupanje je Agencija utvrdila na temelju sudjelovanja u postupku nadzora na temelju članka 203. stavka 8. te članka 207. stavka 1. ovoga Zakona

2. ne preda ili ne dostavi ugovaratelju osiguranja pisanu obavijest u skladu s člankom 380. stavkom 1. ovoga Zakona, a koje postupanje je Agencija utvrdila na temelju sudjelovanja u postupku nadzora na temelju članka 203. stavka 8. te članka 207. stavka 1. ovoga Zakona

3. pisanu obavijest ne sastavi u skladu s člankom 380. stavkom 2. ovoga Zakona, a koje postupanje je Agencija utvrdila na temelju sudjelovanja u postupku nadzora na temelju članka 203. stavka 8. te članka 207. stavka 1. ovoga Zakona

4. pisana obavijest ne sadržava podatke u skladu s člankom 380. stavkom 5. ovoga Zakona, a koje postupanje je Agencija utvrdila na temelju sudjelovanja u postupku nadzora na temelju članka 203. stavka 8. te članka 207. stavka 1. ovoga Zakona

5. prije sklapanja ugovora ne preda ili ne dostavi ugovaratelju osiguranja pisanu obavijest u skladu s člankom 380. stavkom 6. ovoga Zakona, a koje postupanje je Agencija utvrdila na temelju sudjelovanja u postupku nadzora na temelju članka 203. stavka 8. te članka 207. stavka 1. ovoga Zakona

6. o promjeni podataka ne obavijesti ugovaratelja osiguranja u skladu s člankom 381. stavkom 1. ovoga Zakona, a koje postupanje je Agencija utvrdila na temelju sudjelovanja u postupku nadzora na temelju članka 203. stavka 8. te članka 207. stavka 1. ovoga Zakona

7. ne obavijesti ugovaratelja osiguranja o stanju sudjelovanja u dobiti u skladu s člankom 381. stavkom 3. ovoga Zakona, a koje postupanje je Agencija utvrdila na temelju sudjelovanja u postupku nadzora na temelju članka 203. stavka 8. te članka 207. stavka 1. ovoga Zakona

8. ne obavijesti ugovaratelja osiguranja o stanju vrijednosti imovine po polici osiguranja u slučaju osiguranja kod kojih ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja društvo za osiguranje u skladu s člankom 381. stavkom 4. ovoga Zakona, a koje postupanje je Agencija utvrdila na temelju sudjelovanja u postupku nadzora na temelju članka 203. stavka 8. te članka 207. stavka 1. ovoga Zakona.

(7) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 40.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 6. ovoga članka i odgovorna osoba društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje te odgovorna osoba u podružnici društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje.«.

Članak 129.

U članku 442. stavku 1. točka 4. mijenja se i glasi:

»4. ne osigura poslovanje društva u skladu s pravilima struke i/ili ovim Zakonom, propisima donesenim na temelju ovoga Zakona, odnosno u skladu s drugim zakonima i propisima kojima se uređuje poslovanje društva za osiguranje u skladu s člankom 55. stavkom 1. točkom 1. ili 2. ovoga Zakona.«.

Članak 130.

Iznad članka 444. dodaje se naslov koji glasi: »Teži prekršaji distributera osiguranja, distributera reosiguranja i drugih osoba«.

Članak 444. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom u iznosu do najviše 38.000.000,00 kuna ili najviše do 5 % ukupnog godišnjeg prihoda prema posljednjim dostupnim financijskim izvještajima koje je odobrila uprava društva ili do dvostrukog iznosa ostvarene dobiti ili izbjegnutih gubitaka, ako ne ispunjava uvjete iz pravila o poslovanju koja se odnose na distribuciju investicijskih proizvoda osiguranja, kaznit će se

– posrednik u osiguranju koji je pravna osoba:

1. ako ne postupa pošteno, pravedno i profesionalno u skladu s člankom 430. stavkom 1. ovoga Zakona

2. ako informacije koje se odnose na distribuciju osiguranja, uključujući promidžbene sadržaje nisu u skladu s člankom 430. stavkom 2. ovoga Zakona

3. ako prima ili daje primitke te ocjenjuje učinkovitost svojih zaposlenika na način koji je protivan najboljem interesu stranaka ili ako sklapa sporazume u vezi s nagrađivanjem, prodajnim ciljevima ili nečim drugim protivno članku 430. stavku 3. ovoga Zakona

4. ako pravodobno prije sklapanja ugovora o osiguranju ne daje strankama informacije u skladu s člankom 431. stavkom 1. ovoga Zakona, a sve u skladu s člankom 436. i 436.f ovoga Zakona

5. ako pravodobno prije sklapanja ugovora o osiguranju ne pruži stranki informacije iz članka 432. stavka 1. ovoga Zakona, a sve u skladu s člankom 436. i 436.f ovoga Zakona

6. ako ne obavijesti stranku o iznosu naknade ili, ako to nije moguće, načinu izračuna naknade u skladu s člankom 432. stavkom 2. ovoga Zakona, a sve u skladu s člankom 436. i 436.f ovoga Zakona

7. ako u slučaju bilo kakvih drugih plaćanja stranaka ne izvijesti stranku i o svakoj takvoj uplati u skladu s člankom 432. stavkom 4. ovoga Zakona, a sve u skladu s člankom 436. ovoga Zakona

8. ako ne pojašnjava zahtjeve i potrebe stranke i stranki ne daje objektivne informacije o proizvodu osiguranja u skladu s člankom 433. stavkom 1. ovoga Zakona, a sve u skladu s člankom 436. i 436.g ovoga Zakona

9. ako ponudi ugovor o osiguranju koji nije usklađen sa zahtjevima i potrebama stranke u skladu s člankom 433. stavkom 2. ovoga Zakona, a sve u skladu s člankom 436. ovoga Zakona

10. ako ne daje stranki personaliziranu preporuku u skladu s člankom 433. stavkom 3. ovoga Zakona, a sve u skladu s člankom 436. ovoga Zakona

11. ako obavijesti stranku da savjete daje na temelju nepristrane i personalizirane analize, a takve savjete ne daje na temelju analize u skladu s člankom 433. stavkom 5. ovoga Zakona, a sve u skladu s člankom 436. ovoga Zakona

12. ako prije sklapanja ugovora stranki ne daje relevantne informacije o proizvodu osiguranja i ne sastavi dokument s informacijama o proizvodu osiguranja u skladu s člankom 433. stavcima 6., 7., 8., 9., 10., 11. i 13. ovoga Zakona, a sve u skladu s člankom 436. ovoga Zakona

13. ako ne daje informacije stranki u vezi s distribucijom proizvoda investicijskih proizvoda osiguranja u skladu s člankom 433. stavkom 12. ovoga Zakona, a sve u skladu s člankom 436. ovoga Zakona

14. ako se naknadno dogovori o promjeni načina obračuna ili visini naknade za obavljanje poslova distribucije protivno članku 435. stavku 6. ovoga Zakona

15. ako ne obavijesti stranku o mogućnosti kupnje različitih sastavnica proizvoda osiguranja u skladu s člankom 436.a stavkom 1. ovoga Zakona

16. ako ne dostavi adekvatan opis različitih sastavnica ugovora ili paketa u skladu s člankom 436.a stavka 2. ovoga Zakona

17. ako ne daje stranki mogućnost odvojene kupnje robe ili usluge u skladu s člankom 436.a stavka 3. ovoga Zakona

18. ako ne navede zahtjeve i potrebe stranaka u odnosu na proizvode osiguranja koji su dio cjelokupnog paketa ili istog ugovora u skladu s člankom 436.a stavkom 5. ovoga Zakona

19. ako postupi protivno zabrani Agencije iz članka 436.a stavka 6. ovoga Zakona

20. ako ne vodi i ne provjerava postupak za odobrenje proizvoda osiguranja u skladu s člankom 436.b stavcima 1. i 2. ovoga Zakona

21. ako ne stavi na raspolaganje distributerima sve odgovarajuće informacije o proizvodu osiguranja i postupku odobrenja proizvoda, uključujući utvrđeno ciljano tržište proizvoda u skladu s člankom 436.b stavkom 4. ovoga Zakona

22. ako nema uspostavljene primjerene mjere za dobivanje informacija i ne razumije značajke i utvrđeno ciljano tržište svakog proizvoda osiguranja u skladu s člankom 436.b stavkom 5. ovoga Zakona

23. ako ne provodi i ne održava učinkovite organizacijske i administrativne mjere za sprječavanje sukoba interesa u skladu s člankom 436.d ovoga Zakona

24. ako ne poduzima sve odgovarajuće mjere za utvrđivanje i otklanjanje sukoba interesa u skladu s člankom 436.e stavka 1. ovoga Zakona

25. ako jasno i pravodobno ne obavijesti stranku o svojstvima odnosno izvorima sukoba interesa prije sklapanja ugovora o osiguranju u skladu s člankom 436.e stavcima 2. i 3. ovoga Zakona

26. ako prihvati naknadu, proviziju ili nenovčanu korist od trećih osoba u vezi s pružanjem usluga savjetovanja protivno članku 436.f stavku 5. ovoga Zakona

27. ako prilikom pružanja savjeta o investicijskom proizvodu osiguranja ne prikupi sve informacije u skladu s člankom 436.g stavkom 1. ovoga Zakona

28. ako pruža paket usluga ili proizvoda koji nije primjeren za stranku protivno članku 436.g stavku 2. ovoga Zakona

29. ako u vezi s prodajom u kojoj ne pruža savjetovanje o investicijskom proizvodu osiguranja ne zatraži od stranke ili potencijalne stranke informacije i ne napravi procjenu u skladu s člankom 436.g stavkom 3. ovoga Zakona

30. ako ne upozori stranku u skladu s člankom 436.g stavkcima 4. i 5. ovoga Zakona

31. ako ne uspostavi evidenciju u skladu s člankom 436.g stavkom 8. ovoga Zakona

32. ako ne dostavi stranki odgovarajuća izvješća o pruženim uslugama u skladu s člankom 436.g stavkom 9. ovoga Zakona

33. ako ne uruči stranki izjavu o primjerenosti i informacije u skladu s člankom 436.g stavcima 10. i 11. ovoga Zakona

34. ako u vezi s periodičnom procjenom prikladnosti postupi protivno članku 436.g stavku 12. ovoga Zakona

– društvo za osiguranje:

1. ako ne postupa pošteno, pravedno i profesionalno u skladu s člankom 430. stavkom 1. ovoga Zakona

2. ako informacije koje se odnose na distribuciju osiguranja, uključujući promidžbene sadržaje nisu u skladu s člankom 430. stavkom 2. ovoga Zakona

3. ako prima ili daje primitke te ocjenjuje učinkovitost svojih zaposlenika na način koji je protivan najboljem interesu stranaka ili ako sklapa sporazume u vezi s nagrađivanjem, prodajnim ciljevima ili nečim drugim protivno članku 430. stavku 3. ovoga Zakona

4. ako pravodobno prije sklapanja ugovora o osiguranju ne daje strankama informacije u skladu s člankom 431. stavkom 2. ovoga Zakona, a sve u skladu s člancima 436. i 436.f ovoga Zakona

5. ako pravodobno prije sklapanja ugovora o osiguranju ne obavijesti svoju stranku o naravi primitaka koju primaju njegovi zaposlenici u vezi s ugovorom o osiguranju za poslove distribucije osiguranja u skladu s člankom 432. stavkom 3. ovoga Zakona, osim u slučaju članka 435. stavka 1. ovoga Zakona

6. ako u slučaju bilo kakvih drugih plaćanja stranaka ne izvijesti stranku i o svakoj takvoj uplati u skladu s člankom 432. stavkom 4. ovoga Zakona, a sve u skladu s člankom 436. ovoga Zakona

7. ako ne pojašnjava zahtjeve i potrebe stranke i stranki ne daje objektivne informacije o proizvodu osiguranja u skladu s člankom 433. stavkom 1. ovoga Zakona, a sve u skladu s člancima 436. i 436.g ovoga Zakona

8. ako ponudi ugovor o osiguranju koji nije usklađen sa zahtjevima i potrebama stranke u skladu s člankom 433. stavkom 2. ovoga Zakona, a sve u skladu s člankom 436. ovoga Zakona

9. ako ne daje stranki personaliziranu preporuku u skladu s člankom 433. stavkom 3. ovoga Zakona, a sve u skladu s člankom 436. ovoga Zakona

10. ako prije sklapanja ugovora stranki ne daje relevantne informacije o proizvodu osiguranja i ne sastavi dokument s informacijama o proizvodu osiguranja u skladu s člankom 433. stavcima 6., 7., 8., 9., 10., 11. i 13. ovoga Zakona, a sve u skladu s člankom 436. ovoga Zakona

11. ako ne daje informacije stranki u vezi s distribucijom proizvoda investicijskih proizvoda osiguranja u skladu s člankom 433. stavkom 12. ovoga Zakona, a sve u skladu s člankom 436. ovoga Zakona

12. ako ne obavijesti stranku o mogućnosti kupnje različitih sastavnica proizvoda osiguranja u skladu s člankom 436.a stavkom 1. ovoga Zakona

13. ako ne dostavi adekvatan opis različitih sastavnica ugovora ili paketa u skladu s člankom 436.a stavkom 2. ovoga Zakona

14. ako ne daje stranki mogućnost odvojene kupnje robe ili usluge u skladu s člankom 436.a stavkom 3. ovoga Zakona

15. ako ne navede zahtjeve i potrebe stranaka u odnosu na proizvode osiguranja koji su dio cjelokupnog paketa ili istog ugovora u skladu s člankom 436.a stavkom 5. ovoga Zakona

16. ako postupi protivno zabrani Agencije iz članka 436.a stavka 6. ovoga Zakona

17. ako ne vodi i ne provjerava postupak za odobrenje proizvoda osiguranja u skladu s člankom 436.b stavcima 1. i 2. ovoga Zakona

18. ako ne razumije i redovito ne provjerava proizvode osiguranja u skladu s člankom 436.b stavkom 3. ovoga Zakona

19. ako ne stavi na raspolaganje distributerima sve odgovarajuće informacije o proizvodu osiguranja i postupku odobrenja proizvoda, uključujući utvrđeno ciljano tržište proizvoda u skladu s člankom 436.b stavkom 4. ovoga Zakona

20. ako nema uspostavljene primjerene mjere za dobivanje informacija i ne razumije značajke i utvrđeno ciljano tržište svakog proizvoda osiguranja u skladu s člankom 436.b stavkom 5. ovoga Zakona

21. ako ne provodi i ne održava učinkovite organizacijske i administrativne mjere za sprječavanje sukoba interesa u skladu s člankom 436.d ovoga Zakona

22. ako ne poduzima sve odgovarajuće mjere za utvrđivanje i otklanjanje sukoba interesa u skladu s člankom 436.e stavkom 1. ovoga Zakona

23. ako jasno i pravodobno ne obavijesti stranku o svojstvima odnosno izvorima sukoba interesa prije sklapanja ugovora o osiguranju u skladu s člankom 436.e stavcima 2. i 3. ovoga Zakona

24. ako prihvati naknadu, proviziju ili nenovčanu korist od trećih osoba u vezi s pružanjem usluga savjetovanja protivno članku 436.f stavku 5. ovoga Zakona

25. ako prilikom pružanja savjeta o investicijskom proizvodu osiguranja ne prikupi sve informacije u skladu s člankom 436.g stavkom 1. ovoga Zakona

26. ako pruža paket usluga ili proizvoda koji nije primjeren za stranku protivno članku 436.g stavku 2. ovoga Zakona

27. ako u vezi s prodajom u kojoj ne pruža savjetovanje o investicijskom proizvodu osiguranja ne zatraži od stranke ili potencijalne stranke informacije i ne napravi procjenu u skladu s člankom 436.g stavkom 3. ovoga Zakona

28. ako ne upozori stranku u skladu s člankom 436.g stavcima 4. i 5. ovoga Zakona

29. ako ne uspostavi evidenciju u skladu s člankom 436.g stavkom 8. ovoga Zakona

30. ako ne dostavi stranki odgovarajuća izvješća o pruženim uslugama u skladu s člankom 436.g stavkom 9. ovoga Zakona

31. ako ne uruči stranki izjavu o primjerenosti i informacije u skladu s člankom 436.g stavcima 10. i 11. ovoga Zakona

32. ako u vezi s periodičnom procjenom prikladnosti postupi protivno članku 436.g stavku 12. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom najviše u iznosu do 5.250.000,00 kuna ili do dvostrukog iznosa ostvarene dobiti ili izbjegnutih gubitaka zbog prekršaja, ako se oni mogu odrediti, kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Novčanom kaznom najviše u iznosu do 5.250.000,00 kuna ili do dvostrukog iznosa ostvarene dobiti ili izbjegnutih gubitaka zbog prekršaja, ako se oni mogu odrediti, kaznit će se obrtnik zastupnik u osiguranju i obrtnik broker u osiguranju za počinjeni prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Novčanom kaznom u iznosu od 150.000,00 kuna do najviše 750.000,00 kuna, ako ne ispunjava uvjete iz pravila o poslovanju koja se odnose na distribuciju proizvoda osiguranja osim investicijskih proizvoda osiguranja, kaznit će se:

– posrednik u osiguranju i posrednik u reosiguranju:

1. ako se koriste uslugama distribucije osiguranja ili distribucije reosiguranja od strane osoba koje nisu upisane u registar Agencije ili osoba koje nisu ovlaštene obavljati distribuciju osiguranja u vrstama osiguranja ili distribuciju reosiguranja u vrstama reosiguranja, prema upisu u registar Agencije ili nisu notificirane za pružanje usluga distribucije osiguranja ili distribucije reosiguranja na području Republike Hrvatske u skladu s odredbama članka 403. stavka 5. ovoga Zakona

2. ako podnesu zahtjev za upis u registar Agencije na temelju lažne izjave ili bilo kojim drugim nepravilnim sredstvom, kojim se krše zahtjevi uvjeta upisa u registar Agencije propisani člankom 410. ovoga Zakona, osim krivotvorenom ispravom što je kažnjivo Kaznenim zakonom

3. ako ne postupaju pošteno, pravedno i profesionalno u skladu s člankom 430. stavkom 1. ovoga Zakona

4. ako informacije koje se odnose na distribuciju osiguranja, uključujući promidžbene sadržaje nisu u skladu s člankom 430. stavkom 2. ovoga Zakona

5. ako primaju ili daju primitke te ocjenjuju učinkovitost svojih zaposlenika na način koji je protivan najboljem interesu stranaka ili ako sklapaju sporazume u vezi s nagrađivanjem, prodajnim ciljevima ili nečim drugim protivno članku 430. stavku 3. ovoga Zakona

6. ako pravodobno prije sklapanja ugovora o osiguranju ne daju strankama informacije u skladu s člankom 431. stavkom 1. ovoga Zakona, a sve u skladu s člankom 436. ovoga Zakona

7. ako pravodobno prije sklapanja ugovora o osiguranju ne pruže stranki informacije iz članka 432. stavka 1. ovoga Zakona, a sve u skladu s člankom 436. ovoga Zakona

8. ako ne obavijeste stranku o iznosu naknade ili, ako to nije moguće, načinu izračuna naknade u skladu s člankom 432. stavkom 2. ovoga Zakona, a sve u skladu s člankom 436. ovoga Zakona

9. ako u slučaju bilo kakvih drugih plaćanja stranaka ne izvijeste stranku i o svakoj takvoj uplati u skladu s člankom 432. stavkom 4. ovoga Zakona, a sve u skladu s člankom 436. ovoga Zakona

10. ako ne pojašnjava zahtjeve i potrebe stranke i stranki ne daju objektivne informacije o proizvodu osiguranja u skladu s člankom 433. stavkom 1. ovoga Zakona, a sve u skladu s člankom 436. ovoga Zakona

11. ako ponude ugovor o osiguranju koji nije usklađen sa zahtjevima i potrebama stranke u skladu s člankom 433. stavkom 2. ovoga Zakona, a sve u skladu s člankom 436. ovoga Zakona

12. ako ne daju stranki personaliziranu preporuku u skladu s člankom 433. stavkom 3. ovoga Zakona, a sve u skladu s člankom 436. ovoga Zakona

13. ako obavijeste stranku da savjete daju na temelju nepristrane i personalizirane analize, a takve savjete ne daju na temelju analize u skladu s člankom 433. stavkom 5. ovoga Zakona, a sve u skladu s člankom 436. ovoga Zakona

14. ako prije sklapanja ugovora stranki ne daju relevantne informacije o proizvodu osiguranja i ne sastave dokument s informacijama o proizvodu osiguranja u skladu s člankom 433. stavcima 6., 7., 8., 9., 10., 11. i 13. ovoga Zakona, a sve u skladu s člankom 436. ovoga Zakona

15. ako ne daju informacije stranki u vezi s distribucijom proizvoda investicijskih proizvoda osiguranja u skladu s člankom 433. stavkom 12. ovoga Zakona, a sve u skladu s člankom 436. ovoga Zakona

16. ako se naknadno dogovore o promjeni načina obračuna ili visini naknade za obavljanje poslova distribucije protivno članku 435. stavku 6. ovoga Zakona

17. ako ne obavijeste stranku o mogućnosti kupnje različitih sastavnica proizvoda osiguranja u skladu s člankom 436.a stavkom 1. ovoga Zakona

18. ako ne dostave adekvatan opis različitih sastavnica ugovora ili paketa u skladu s člankom 436.a stavkom 2. ovoga Zakona

19. ako ne daju stranki mogućnost odvojene kupnje robe ili usluge u skladu s člankom 436.a stavkom 3. ovoga Zakona

20. ako ne navedu zahtjeve i potrebe stranaka u odnosu na proizvode osiguranja koji su dio cjelokupnog paketa ili istog ugovora u skladu s člankom 436.a stavkom 5. ovoga Zakona

21. ako postupe protivno zabrani Agencije iz članka 436.a stavka 6. ovoga Zakona

22. ako ne vode i ne provjeravaju postupak za odobrenje proizvoda osiguranja u skladu s člankom 436.b stavcima 1. i 2. ovoga Zakona

23. ako ne stave na raspolaganje distributerima sve odgovarajuće informacije o proizvodu osiguranja i postupku odobrenja proizvoda, uključujući utvrđeno ciljano tržište proizvoda u skladu s člankom 436.b stavkom 4. ovoga Zakona

24. ako nemaju uspostavljene primjerene mjere za dobivanje informacija i ne razumiju značajke i utvrđeno ciljano tržište svakog proizvoda osiguranja u skladu s člankom 436.b stavkom 5. ovoga Zakona

– sporedni posrednik u osiguranju

1. ako podnese zahtjev za upis u registar Agencije na temelju lažne izjave ili bilo kojim drugim nepravilnim sredstvom, kojim se krše zahtjevi uvjeta upisa u registar Agencije propisani člankom 410. ovoga Zakona, osim krivotvorenom ispravom što je kažnjivo Kaznenim zakonom

2. ako ne pruži informacije u skladu s člankom 434. ovoga Zakona

– društvo za osiguranje ili društvo za reosiguranje:

1. ako se koristi uslugama distribucije osiguranja ili reosiguranja od osobe koja nije upisana u registar Agencije za obavljanje poslova distribucije osiguranja u skladu s odredbama članka 403. stavka 5. ovoga Zakona

2. ako ne postupa pošteno, pravedno i profesionalno u skladu s člankom 430. stavkom 1. ovoga Zakona

3. ako informacije koje se odnose na distribuciju osiguranja, uključujući promidžbene sadržaje nisu u skladu s člankom 430. stavkom 2. ovoga Zakona

4. ako prima ili daje primitke te ocjenjuje učinkovitost svojih zaposlenika na način koji je protivan najboljem interesu stranaka ili ako sklapa sporazume u vezi s nagrađivanjem, prodajnim ciljevima ili nečim drugim protivno članku 430. stavku 3. ovoga Zakona

5. ako pravodobno prije sklapanja ugovora o osiguranju ne daje strankama informacije u skladu s člankom 431. stavkom 1. ovoga Zakona, a sve u skladu s člankom 436. ovoga Zakona

6. ako pravodobno prije sklapanja ugovora o osiguranju ne pruži stranki informacije iz članka 432. stavka 1. ovoga Zakona, a sve u skladu s člankom 436. ovoga Zakona

7. ako ne obavijesti stranku o iznosu naknade ili, ako to nije moguće, načinu izračuna naknade u skladu s člankom 432. stavkom 2. ovoga Zakona, a sve u skladu s člankom 436. ovoga Zakona

8. ako u slučaju bilo kakvih drugih plaćanja stranaka ne izvijesti stranku i o svakoj takvoj uplati u skladu s člankom 432. stavkom 4. ovoga Zakona, a sve u skladu s člankom 436. ovoga Zakona

9. ako ne pojašnjava zahtjeve i potrebe stranke i stranki ne daje objektivne informacije o proizvodu osiguranja u skladu s člankom 433. stavkom 1. ovoga Zakona, a sve u skladu s člankom 436. ovoga Zakona

10. ako ponudi ugovor o osiguranju koji nije usklađen sa zahtjevima i potrebama stranke u skladu s člankom 433. stavkom 2. ovoga Zakona, a sve u skladu s člankom 436. ovoga Zakona

11. ako ne daje stranki personaliziranu preporuku u skladu s člankom 433. stavkom 3. ovoga Zakona, a sve u skladu s člankom 436. ovoga Zakona

12. ako obavijesti stranku da savjete daje na temelju nepristrane i personalizirane analize, a takve savjete ne daje na temelju analize u skladu s člankom 433. stavkom 5. ovoga Zakona, a sve u skladu s člankom 436. ovoga Zakona

13. ako prije sklapanja ugovora stranki ne daje relevantne informacije o proizvodu osiguranja i ne sastavi dokument s informacijama o proizvodu osiguranja u skladu s člankom 433. stavcima 6., 7., 8., 9., 10., 11. i 13. ovoga Zakona, a sve u skladu s člankom 436. ovoga Zakona

14. ako ne daje informacije stranki u vezi s distribucijom proizvoda investicijskih proizvoda osiguranja u skladu s člankom 433. stavkom 12. ovoga Zakona, a sve u skladu s člankom 436. ovoga Zakona

15. ako se naknadno dogovori o promjeni načina obračuna ili visini naknade za obavljanje poslova distribucije protivno članku 435. stavku 6. ovoga Zakona

16. ako ne obavijesti stranku o mogućnosti kupnje različitih sastavnica proizvoda osiguranja u skladu s člankom 436.a stavkom 1. ovoga Zakona

17. ako ne dostavi adekvatan opis različitih sastavnica ugovora ili paketa u skladu s člankom 436.a stavkom 2. ovoga Zakona

18. ako ne daje stranki mogućnost odvojene kupnje robe ili usluge u skladu s člankom 436.a stavkom 3. ovoga Zakona

19. ako ne navede zahtjeve i potrebe stranaka u odnosu na proizvode osiguranja koji su dio cjelokupnog paketa ili istog ugovora u skladu s člankom 436.a stavkom 5. ovoga Zakona

20. ako postupi protivno zabrani Agencije iz članka 436.a stavka 6. ovoga Zakona

21. ako ne vodi i ne provjerava postupak za odobrenje proizvoda osiguranja u skladu s člankom 436.b stavcima 1. i 2. ovoga Zakona

22. ako ne stavi na raspolaganje distributerima sve odgovarajuće informacije o proizvodu osiguranja i postupku odobrenja proizvoda, uključujući utvrđeno ciljano tržište proizvoda u skladu s člankom 436.b stavkom 4. ovoga Zakona

23. ako nema uspostavljene primjerene mjere za dobivanje informacija i ne razumije značajke i utvrđeno ciljano tržište svakog proizvoda osiguranja u skladu s člankom 436.b stavkom 5. ovoga Zakona

– druga pravna osoba koja nije distributer osiguranja ili distributer reosiguranja ako obavlja poslove distribucije osiguranja, a nije distributer osiguranja ili ako obavlja poslove distribucije reosiguranja, a nije distributer reosiguranja iz članka 401. ovoga Zakona.

(5) Na posrednike iz druge države članice koji obavljaju poslove distribucije osiguranja na temelju slobode pružanja usluga ili poslovnog nastana u Republici Hrvatskoj primjenjuju se odredbe iz ovoga članka koje se odnose na prekršaje propisane za posrednike u osiguranju, a na društva za osiguranje i društva za reosiguranje iz druge države članice koja obavljaju poslove distribucije osiguranja na temelju slobode pružanja usluga ili poslovnog nastana u Republici Hrvatskoj, kao i na podružnice društava za osiguranje i društava za reosiguranje iz trećih država u Republici Hrvatskoj primjenjuju se odredbe iz ovoga članka koje se odnose na prekršaje propisane za društvo za osiguranje.

(6) Novčanom kaznom u iznosu od 25.000,00 kuna do 50.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi iz stavka 4. ovoga članka za prekršaj iz stavka 4. ovoga članka.

(7) Ako je počinitelj prekršaja, u smislu zakona kojim se uređuje računovodstvo poduzetnika, matično društvo ili ovisno društvo matičnog društva koje ima obvezu izrade konsolidiranih financijskih izvještaja, ukupni godišnji prihod iz stavka 1. ovoga članka određuju se na temelju konsolidiranih financijskih izvještaja koji su odobreni od strane upravljačkog tijela krajnjeg matičnog društva.«.

Članak 131.

Iznad članka 445. dodaje se naslov koji glasi: »Lakši prekršaji distributera osiguranja, distributera reosiguranja i drugih osoba«.

Članak 445. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom u iznosu od 150.000,00 do 250.000,00 kuna kaznit će se:

– posrednik u osiguranju i posrednik u reosiguranju:

1. ako obavljaju druge poslove i/ili pružaju druge usluge, osim onih propisanih člankom 401. stavkom 3. ovoga Zakona

2. ako ne izvještavaju Agenciju o izmjenama ili prestanku postojanja uvjeta za upis u registar u skladu s člankom 410. stavkom 4. ovoga Zakona

3. ako ne izvještavaju Agenciju o promjenama podataka u skladu s člankom 412. stavkom 7. ovoga Zakona

4. ako ne obavijeste Agenciju prije početka obavljanja poslova na području druge države članice u skladu s člankom 416. stavcima 1. i 5. ili člankom 418. stavcima 1. i 7. ovoga Zakona

5. ako nemaju osiguranu odgovornost obavljanja djelatnosti i/ili odgovarajuće jamstvo u skladu s člankom 424. stavkom 1. ovoga Zakona

6. ako ne dostave financijsko odnosno statističko izvješće Agenciji u skladu i u rokovima iz članka 429. ovoga Zakona

– sporedni posrednik u osiguranju:

1. ako ne izvještava Agenciju o izmjenama ili prestanku postojanja uvjeta za upis u registar u skladu s člankom 410. stavkom 4. ovoga Zakona

2. ako ne izvještava Agenciju o promjenama podataka u skladu s člankom 412. stavkom 7. ovoga Zakona

3. ako ne obavijesti Agenciju prije početka obavljanja poslova na području druge države članice u skladu s člankom 416. stavcima 1. i 5. ili člankom 418. stavcima 1. i 7. ovoga Zakona

4. ako nema osiguranu odgovornost obavljanja djelatnosti i/ili odgovarajuće jamstvo u skladu s člankom 424. stavkom 2. ovoga Zakona

5. ako ne dostavi statističko izvješće Agenciji u skladu i u rokovima iz članka 429. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 25.000,00 kuna do 50.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi iz stavka 1. ovoga članka za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 150.000,00 do 250.000,00 kuna kaznit će se društvo za brokerske poslove u osiguranju i/ili reosiguranju ako ne ispunjava obveze vođenja pisanih naloga, punomoći stranaka ili drugih dokumenata ili ne obavlja poslove distribucije osiguranja ili distribucije reosiguranja u skladu s člankom 403. stavkom 3. ovoga Zakona.

(4) Novčanom kaznom u iznosu od 150.000,00 do 250.000,00 kuna kaznit će se obrtnik broker u osiguranju i/ili reosiguranju ako ne ispunjava obveze vođenja pisanih naloga, punomoći stranaka ili drugih dokumenata ili ne obavlja poslove distribucije osiguranja ili distribucije reosiguranja u skladu s člankom 403. stavkom 33. ovoga Zakona.

(5) Novčanom kaznom u iznosu od 25.000,00 kuna do 50.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u društvu za brokerske poslove za prekršaj iz stavka 3. ovoga članka.

Članak 132.

Naslov iznad članka 446. mijenja se i glasi: »Prekršaji društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje«.

Članak 446. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom u iznosu od 150.000,00 do 500.000,00 kuna kaznit će se društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje koje:

1. ne ustroji funkciju upravljanja rizicima u skladu s člankom 95. stavkom 1. ovoga Zakona

2. ne ustroji funkciju praćenja usklađenosti u skladu s člankom 97. stavkom 2. ovoga Zakona

3. ne ustroji funkciju unutarnje revizije u skladu s člankom 98. stavka 1. ovoga Zakona

4. ne uspostavi aktuarsku funkciju u skladu s člankom 103. stavkom 1. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 30.000,00 kuna do 50.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.«.

Članak 133.

Naslov iznad članka 447. i članak 447. brišu se.

Članak 134.

U članku 449. stavku 1. točke 7. i 8. mijenjaju se i glase:

»7. obavlja poslove distribucije osiguranja ili obavlja poslove distribucije reosiguranja protivno članku 401. ovoga Zakona

8. obavlja poslove osiguranja ili poslove reosiguranja bez odobrenja Agencije za obavljanje poslova osiguranja ili poslova reosiguranja protivno članku 406. ovoga Zakona«.

Točke 9. i 10. brišu se.

U stavku 3. točka 10. mijenja se i glasi:

»10. obavlja poslove distribucije osiguranja ili obavlja poslove distribucije reosiguranja protivno članku 401. ovoga Zakona«.

Točke 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17. i 18. brišu se.

Stavci 4., 5., 6. i 7. brišu se.

Članak 135.

U članku 450. stavku 1. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. obavlja zakonsku reviziju financijskih izvještaja društva za osiguranje protivno članku 196. stavcima 1. – 3. ili članku 197. stavku 2. ovoga Zakona«.

Članak 136.

Naslov iznad članka 452. i članak 452. brišu se.

Članak 137.

U članku 454. iza stavka 15. dodaje se stavak 16. koji glasi:

»(16) Na društvo za osiguranje i društvo za reosiguranje koje ulaže u vrijednosne papire namijenjene trgovanju i druge financijske instrumente na temelju preoblikovanih kredita izdanih prije 1. siječnja 2011. primjenjuju se zahtjevi propisani Uredbom (EU) br. 2015/35 samo u okolnostima u kojima se nove odnosne izloženosti nakon 31. prosinca 2014. dodaju ili zamijene.«.

Članak 138.

(1) U cijelom tekstu Zakona o osiguranju (»Narodne novine«, br. 30/15.) riječi: »zastupanje u osiguranju« u određenom rodu i padežu zamjenjuju se riječima: »distribucija osiguranja« u odgovarajućem rodu i padežu osim u riječima: »društvo za zastupanje u osiguranju« i »obrt za zastupanje u osiguranju«.

(2) U cijelom tekstu Zakona o osiguranju (»Narodne novine«, br. 30/15.) riječi: »posredovanje u osiguranju i reosiguranju« u određenom rodu i padežu zamjenjuju se riječima: »distribucija osiguranja i/ili reosiguranja« u odgovorajućem rodu i padežu.

(3) U cijelom tekstu Zakona o osiguranju (»Narodne novine«, br. 30/15.) riječi: »posrednik u osiguranju ili reosiguranju« u određenom rodu i padežu zamjenjuju se riječima: »broker u osiguranju i reosiguranju« u odgovarajućem rodu i padežu.

(4) U cijelom tekstu Zakona o osiguranju (»Narodne novine«, br. 30/15.) riječ: »mrežni« u određenom rodu, broju i padežu zamjenjuje se riječju: »internetski« u odgovarajućem rodu, broju i padežu.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Usklađivanje s odredbama ovoga Zakona

Članak 139.

(1) Osobe koje su do dana stupanja na snagu ovoga Zakona upisane u registar Agencije i imaju ovlaštenje ili dozvolu za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju ostaju upisane u registar Agencije u kategoriji zastupnika u osiguranju, obrtnika zastupnika u osiguranju ili društva za zastupanje u osiguranju i ovlaštene su za obavljanje distribucije osiguranja u skladu s odredbama ovoga Zakona.

(2) Osobe koje su do dana stupanja na snagu ovoga Zakona upisane u registar Agencije i imaju ovlaštenje ili dozvolu za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju i reosiguranju ostaju upisane u registar Agencije u kategoriji brokera u osiguranju i reosiguranju, obrtnika brokera u osiguranju i reosiguranju ili društva za brokerske poslove u osiguranju i reosiguranju i ovlaštene su za obavljanje distribucije osiguranja i reosiguranja u skladu s odredbama ovoga Zakona.

(3) Društva za posredovanje u osiguranju i reosiguranju dužna su do 23. veljače 2019. promijeniti naziv tvrtke u društvo za brokerske poslove u osiguranju i reosiguranju.

(4) Kreditne institucije, investicijska društva, HP – Hrvatska pošta d. d. i Financijska agencija koje su do dana stupanja na snagu ovoga Zakona upisane u registar Agencije ostaju upisane u registru i ovlaštene su za obavljanje poslova distribucije u osiguranju u skladu s odredbama ovoga Zakona.

(5) Svi posrednici koji su upisani u registar Agencije do 23. veljače 2019. smatra se da imaju ispunjene uvjete stručnosti u skladu s člankom 110. ovoga Zakona.

(6) Od 23. veljače 2019. svi posrednici upisani u registar Agencije moraju ispunjavati uvjete kontinuirane edukacije od minimalno 15 sati za svaku godinu koja istječe danom i mjesecom od njihova prvog upisa u registar Agencije odnosno položenog ispita za stjecanje ovlaštenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju ili posredovanja u osiguranju ili reosiguranju.

(7) Društvo za zastupanje u osiguranju i obrt za zastupanje u osiguranju koji imaju dozvolu za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju na stanicama za tehnički pregled u određenim vrstama osiguranja, od dana stupanja na snagu ovoga Zakona mogu pružati usluge distribucije osiguranja u skladu s člankom 103. ovoga Zakona i to koristeći usluge posrednika koji je ovlašten pružati usluge distribucije osiguranja iz vrsta osiguranja ili rizika osiguranja za koje pruža uslugu distribucije na stanici za tehnički pregled.

(8) Osobe koje su na dan stupanja na snagu ovoga Zakona upisane u registar Agencije s ovlaštenjem za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju za životna osiguranja mogu pružati usluge distribucije osiguranja za životna osiguranja i investicijske proizvode osiguranja u skladu s odredbama ovoga Zakona.

(9) Osobe iz članka 112. ovoga Zakona, nakon isteka ugovora kojim ispunjavaju uvjet osiguranja od profesionalne odgovornosti iz Zakona o osiguranju (»Narodne novine«, br. 30/15.), moraju sklopiti novi ugovor koji ispunjava uvjet propisan člankom 112. ovoga Zakona.

Postupci

Članak 140.

Svi postupci za dobivanje odobrenja, ovlaštenja, suglasnosti i dozvola te postupci nadzora koji su pokrenuti prije stupanja na snagu ovoga Zakona i koji su u nadležnosti Agencije dovršit će se u skladu s odredbama Zakona o osiguranju (»Narodne novine«, br. 30/15.), osim postupaka upisa u registar posrednika i sporednih posrednika u osiguranju i izdavanja dozvole za obavljanje poslova distribucije osiguranja ili distribucije reosiguranja koji će se dovršiti prema odredbama glave XXIII. ovoga Zakona.

Rok za donošenje pravilnika

Članak 141.

(1) Agencija će donijeti pravilnike iz članka 116. ovoga Zakona kojim se mijenja članak 428. Zakona o osiguranju najkasnije u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Agencija je dužna uskladiti s odredbama ovoga Zakona, najkasnije u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu ovoga Zakona, sljedeće pravilnike:

1. Pravilnik o obliku i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje (»Narodne novine«, br. 37/16.)

2. Pravilnik o minimalnim standardima, načinu obračuna i mjerilima za izračun tehničkih pričuva prema računovodstvenim propisima (»Narodne novine«, br. 10/16., 42/17. i 59/17.)

3. Pravilnik o uvjetima za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela u društvu za osiguranje odnosno društvu za reosiguranje (»Narodne novine«, br. 7/16. i 91/16.)

4. Pravilnik o reviziji u društvu za osiguranje (»Narodne novine«, br. 78/16.)

5. Pravilnik o uvjetima za stjecanje i provjeru stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara (»Narodne novine«, br. 7/16.)

6. Pravilnik o uvjetima za obavljanje ključne funkcije u društvu za osiguranje i društvu za reosiguranje (»Narodne novine«, br. 7/16.)

7. Pravilnik o uvjetima za obavljanje funkcije člana uprave i člana nadzornog odbora društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje (»Narodne novine«, br. 7/16.)

8. Pravilnik o sadržaju redovitih izvješća i izvješća na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine«, br. 13/16. i 91/16.)

9. Pravilnik o rasporedu vrsta rizika po skupinama i vrstama osiguranja odnosno reosiguranja (»Narodne novine«, br. 23/16. i 27/16.) i

10. Pravilnik o statističkim standardima (»Narodne novine«, br. 23/16. i 27/16.).

(3) Do stupanja na snagu pravilnika iz stavaka 1. i 2. ovoga članka primjenjuju se odredbe pravilnika donesenih na temelju Zakona o osiguranju (»Narodne novine«, br. 30/15.).

(4) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju važiti sljedeći pravilnici:

1. Pravilnik o drugim uslugama koje može pružati društvo za zastupanje u osiguranju (»Narodne novine«, br. 7/16.)

2. Pravilnik o dodatnim poslovima koje može obavljati društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju (»Narodne novine«, br. 7/16.) i

3. Pravilnik o tehničkim i organizacijskim uvjetima za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju u stanici za tehnički pregled vozila (»Narodne novine«, br. 7/16.).

Stupanje na snagu

Članak 142.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-01/89

Zagreb, 3. prosinca 2018.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.