NN 112/2018 (14.12.2018.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu

Ministarstvo financija

2175

Na temelju članka 100. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08, 136/12 i 15/15) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O FINANCIJSKOM IZVJEŠTAVANJU U PRORAČUNSKOM RAČUNOVODSTVU

Članak 1.

(1) U Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (»Narodne novine«, broj 3/15, 93/15, 135/15, 2/17 i 28/17) članak 14. mijenja se i glasi:

»(1) Obvezne Bilješke uz Bilancu jesu:

1. Popis ugovornih odnosa i slično koji uz ispunjenje određenih uvjeta, mogu postati obveza ili imovina (dana kreditna pisma, hipoteke i slično) i

2. Popis sudskih sporova u tijeku.

(2) Popisi iz stavka 1. ovoga članka iskazuju se u tablicama.

(3) Popis sudskih sporova u tijeku iz stavka 1. ovoga članka obvezno sadrži sažeti opis prirode spora, procjenu financijskog učinka koji može proisteći iz sudskog spora kao obveza ili imovina te procijenjeno vrijeme odljeva ili priljeva sredstava.«

(2) Tablice obveznih Bilješki iz članka 14. stavka 2. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (»Narodne novine«, broj 3/15, 93/15, 135/15, 2/17 i 28/17) koje su se nalazile u prilogu, brišu se i više nisu njegov sastavni dio.

Članak 2.

(1) Članak 17. briše se.

(2) Obrazac: UDJ iz članka 17. stavka 2. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (»Narodne novine«, broj 3/15, 93/15, 135/15, 2/17 i 28/17) koji se nalazio u prilogu, briše se i više nije njegov sastavni dio.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/18-01/338

Urbroj: 513-05-03-18-1

Zagreb, 6. prosinca 2018.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.