NN 113/2018 (17.12.2018.), Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Centra za restrukturiranje i prodaju za 2019. godinu i projekcije plana za 2020. i 2021. godinu

HRVATSKI SABOR

2194

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08, 36/12 i 15/15), Hrvatski sabor na sjednici 3. prosinca 2018., donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2020. I 2021. GODINU

I.

Daje se suglasnost Centru za restrukturiranje i prodaju na:

1. Financijski plan za 2019. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 37.600.000 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 28.700.000 kuna

– višak u iznosu od 8.900.000 kuna

2. Projekciju plana za 2020. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 59.600.000 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 25.115.000 kuna

– višak u iznosu od 34.485.000 kuna

3. Projekciju plana za 2021. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 56.600.000 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 22.465.000 kuna

– višak u iznosu od 34.135.000 kuna.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine.

Klasa: 400-06/18-01/06

Zagreb, 3. prosinca 2018.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

FINANCIJSKI PLAN CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU ZA 2019. I PROJEKCIJE PLANA
ZA 2020. I 2021. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Izvršenje 2017.Plan za 2018.Plan za 2019.Projekcija plana za 2020.Projekcija plana za 2021.
PRIHODI POSLOVANJA93.369.57880.300.00037.100.00059.100.00056.100.000
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE425.815500.000500.000500.000500.000
UKUPNI PRIHODI93.795.39380.800.00037.600.00059.600.00056.600.000
RASHODI POSLOVANJA36.577.35034.845.00028.290.00024.705.00022.055.000
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE381.641550.000410.000410.000410.000
UKUPNI RASHODI36.958.99135.395.00028.700.00025.115.00022.465.000
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK56.836.40245.405.0008.900.00034.485.00034.135.000


B. RAČUN FINANCIRANJA

Izvršenje 2017.Plan za 2018.Plan za 2019.Projekcija plana za 2020.Projekcija plana za 2021.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA604.329.56554.100.00015.090.0005.100.0004.600.000
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA622.791.07399.505.000990.00000
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE00000
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU-38.374.8930-23.000.000-39.585.000-38.735.000
NETO FINANCIRANJE-56.836.402-45.405.000-8.900.000-34.485.000-34.135.000
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE00000


A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-redSku-pinaPodskupinaNaziv prihodaIzvršenje 2017.Plan za 2018.Plan za 2019.Projekcija plana za 2020.Projekcija plana za 2021.
6

PRIHODI POSLOVANJA93.369.57880.300.00037.100.00059.100.00056.100.000
64Prihodi od imovine87.905.46453.200.0007.000.0005.000.0005.000.000
641Prihodi od financijske imovine83.772.33549.200.0004.500.000
642Prihodi od nefinancijske imovine3.486.3563.000.0001.500.000
643Prihodi od kamata na dane zajmove646.7741.000.0001.000.000
65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada8.234100.000100.000100.000100.000
652Prihodi po posebnim propisima8.234100.000100.000
66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija3.735.74426.000.00029.000.00053.000.00050.000.000
661Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga3.735.74426.000.00029.000.000
68Kazne, upravne mjere i ostali prihodi1.720.1361.000.0001.000.0001.000.0001.000.000
683Ostali prihodi1.720.1361.000.0001.000.000
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE425.815500.000500.000500.000500.000
72Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine425.815500.000500.000500.000500.000
721Prihodi od prodaje građevinskih objekata303.915500.000500.000
722Prihodi od prodaje postrojenja i opreme70000
723Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava121.20000


RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-redSku-pinaPod­skupinaNaziv rashodaIzvršenje 2017.Plan za 2018.Plan za 2019.Projekcija plana za 2020.Projekcija plana za 2021.
3RASHODI POSLOVANJA36.577.35034.845.00028.290.00024.705.00022.055.000
31Rashodi za zaposlene14.933.33113.750.00016.000.00016.000.00013.750.000
311Plaće (Bruto)10.086.44711.150.00013.150.000
312Ostali rashodi za zaposlene3.157.307600.000600.000
313Doprinosi na plaće1.689.5772.000.0002.250.000
32Materijalni rashodi5.420.3737.575.0009.855.0008.255.0007.855.000
321Naknade troškova zaposlenima434.950515.000670.000
322Rashodi za materijal i energiju793.3711.680.0001.770.000
323Rashodi za usluge3.043.3283.270.0004.770.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa13.36720.00020.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.135.3582.090.0002.625.000
34Financijski rashodi16.176.31313.500.0002.415.000430.000430.000
342Kamate za primljene kredite i zajmove14.068.10812.000.0000
343Ostali financijski rashodi2.108.2051.500.0002.415.000
38Ostali rashodi47.33320.00020.00020.00020.000
383Kazne, penali i naknade štete47.33320.00020.000
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE381.641550.000410.000410.000410.000
41Rashodi za nabavu nefinancijske imovine23.825100.00050.00050.00050.000
412Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine23.825100.00050.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine357.816450.000360.000360.000360.000
422Postrojenja i oprema162.554400.000310.000
423Prijevozna sredstva195.26200
426Nematerijalna proizvedena imovina050.00050.000


B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz-redSku-pinaPodskupina
Izvršenje 2017.Plan za 2018.Plan za 2019.Projekcija plana za 2020.Projekcija plana za 2021.
NETO FINANCIRANJE-18.461.508-45.405.00014.100.0005.100.0004.600.000
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA604.329.56554.100.00015.090.0005.100.0004.600.000
81Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova5.643.4313.000.0003.990.0003.000.0003.000.000
814Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru4.787.8103.000.0003.000.000
818Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa855.6210990.000
83Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici272.938.20651.100.00011.100.0002.100.0001.600.000
832Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici5.023.57150.000.00010.000.000
833Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora0100.000100.000
834Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora267.914.6351.000.0001.000.000
84Primici od zaduživanja325.747.9280000
844Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora325.747.92800
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA622.791.07399.505.000990.00000
51Izdaci za dane zajmove i depozite00990.00000
518Izdaci za depozite i jamčevne pologe00990.000
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova622.791.07399.505.000000
542Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru1.174.04300
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora621.617.03099.505.0000


II. POSEBNI DIO

ŠifraNazivIzvršenje 2017.Plan za 2018.Plan za 2019.Projekcija plana za 2020.Projekcija plana za 2021.
05CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU659.750.064134.900.00029.690.00025.115.00022.465.000
       
100ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE22.890.88423.395.00028.700.00025.115.00022.465.000
       
A1000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE22.509.24322.845.00028.290.00024.705.00022.055.000
31Rashodi za zaposlene14.933.33113.750.00016.000.00016.000.00013.750.000
311Plaće (Bruto)10.086.44711.150.00013.150.000
312Ostali rashodi za zaposlene3.157.307600.000600.000
313Doprinosi na plaće1.689.5772.000.0002.250.000
32Materijalni rashodi5.420.3737.575.0009.855.0008.255.0007.855.000
321Naknade troškova zaposlenima434.950515.000670.000
322Rashodi za materijal i energiju793.3711.680.0001.770.000
323Rashodi za usluge3.043.3283.270.0004.770.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa13.36720.00020.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.135.3582.090.0002.625.000
34Financijski rashodi2.108.2051.500.0002.415.000430.000430.000
343Ostali financijski rashodi2.108.2051.500.0002.415.000
38Ostali rashodi47.33320.00020.00020.00020.000
383Kazne, penali i naknade štete47.33320.00020.000
K2000OPREMANJE381.641550.000410.000410.000410.000
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine23.825100.00050.00050.00050.000
412Nematerijalna imovina23.825100.00050.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine357.816450.000360.000360.000360.000
422Postrojenja i oprema162.554400.000310.000
423Prijevozna sredstva195.26200
426Nematerijalana proizvedena imovina050.00050.000
       
101SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA636.859.181111.505.000000
       
A1001ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU I IZVAN JAVNOG SEKTORA636.859.181111.505.000000
34Financijski rashodi14.068.10812.000.000000
342Kamate za primljene kredite i zajmove14.068.10812.000.0000
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova622.791.07399.505.000000
542Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru1.174.04300
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora621.617.03099.505.0000
       
103DANI ZAJMOVI00990.00000
       
A1003DANI ZAJMOVI00990.00000
51Izdaci za dane zajmove i depozite00990.00000
518Izdaci za depozite i jamčevne pologe00990.000