NN 115/2018 (20.12.2018.), Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o šumama

HRVATSKI SABOR

2249

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA DOPUNI ZAKONA O ŠUMAMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o šumama, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 7. prosinca 2018.

Klasa: 011-01/18-01/174

Urbroj: 71-06-01/1-18-2

Zagreb, 13. prosinca 2018.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O ŠUMAMA

Članak 1.

U Zakonu o šumama (»Narodne novine« br. 68/18.) u članku 8. stavku 1. točka 6. briše se.

Dosadašnje točke 7. – 29. postaju točke 6. – 28.

Članak 2.

U članku 15. stavku 2. riječi: »nadležnim uredima Službe« zamjenjuju se riječju: »Ministarstvu«.

U stavku 3. riječ: »Služba« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

Stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Protiv rješenja iz stavka 3. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.«.

Članak 3.

Naslov iznad članka 25. mijenja se i glasi: »Gospodarenje šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu privatnih šumoposjednika«.

Članak 25. mijenja se i glasi:

»Za unapređenje gospodarenja šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu privatnih šumoposjednika nadležno je Ministarstvo.«.

Članak 4.

U članku 29. stavku 1. riječ: »Službe« zamjenjuje se riječima: »licenciranih izvođača«.

U stavku 9. podstavku 4. riječ: »Službu« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

U stavku 10. riječ: »Službu« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

Članak 5.

U članku 30. stavku 1. riječ: »Služba« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

U stavku 3. riječ: »Služba« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

Članak 6.

U članku 31. stavku 4. iza riječi: »osobe« umjesto zareza stavlja se točka, a riječi: »a za šume privatnih šumoposjednika na zahtjev Službe« brišu se.

Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»(5) Operativni godišnji plan za ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za šume privatnih šumoposjednika izrađuje Ministarstvo.«.

Dosadašnji stavci 5. i 6. postaju stavci 6. i 7.

Članak 7.

U članku 33. stavku 5. riječ: »Službe« zamjenjuje se riječima: »privatnog šumoposjednika«.

Članak 8.

U članku 36. stavku 3. riječ: »Službi« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvu«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) O zahtjevu za doznaku kada nije izrađen program gospodarenja za šume privatnih šumoposjednika Ministarstvo odlučuje rješenjem«.

U stavku 5. riječ: »Služba« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

Stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) Protiv rješenja iz stavka 4. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.«.

Članak 9.

U članku 39. stavku 4. riječ: »Službi« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvu«.

Članak 10.

U članku 40. stavku 7. riječ: »Služba« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

Članak 11.

U članku 41. stavku 2. riječ: »Služba« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

Članak 12.

U članku 43. stavku 2. riječ: »Služba« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

Članak 13.

U članku 44. stavku 5. riječ: »Služba« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

Članak 14.

U članku 72. stavku 2. riječi: »državni šumarski inspektori i šumarski inspektori u područnoj jedinici Ministarstva (u daljnjem tekstu: šumarski inspektori)« zamjenjuju se riječima: »šumarski inspektori Državog inspektorata (u daljnjem tekstu: šumarski inspektori)«.

U stavku 5. riječ: »državni« briše se, a riječi: »nadležni ministri« zamjenjuju se riječima: »čelnici nadležnih tijela«.

Članak 15.

U članku 73. riječi: »državni šumarski inspektor i šumarski inspektor u područnoj jedinci ministarstva« zamjenjuju se riječima: »viši šumarski inspektor – specijalist, viši šumarski inspektor i šumarski inspektor«.

Članak 16.

Članci 74. i 75. brišu se.

Članak 17.

U članku 76. riječi: »državnih šumarskih inspektora ili šumarskih inspektora« zamjenjuju se riječima: »šumarskih inspektora«.

Članak 18.

Naslov iznad članka 77. mijenja se i glasi: »Šumarski inspektor u Područnom uredu Državnog inspektorata«.

U članku 77. u uvodnoj rečenici riječi: »područnoj jedinici Ministarstva« zamjenjuju se riječima: »Područnom uredu Državnog inspektorata«.

Članak 19.

Naslov iznad članka 78. mijenja se i glasi:

»Šumarski inspektor u središnjem uredu Državnog inspektorata«.

U članku 78. u uvodnoj rečenici riječi: »Državni šumarski inspektor« zamjenjuju se riječima: »Šumarski inspektor u središnjem uredu Državnog inspektorata«.

Članak 20.

U članku 79. stavku 3. riječ: »osam« zamjenjuje se brojem: »15«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Protiv rješenja šumarskih inspektora može se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja izjaviti žalba Državnom inspektoratu.«.

Članak 21.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2019., osim članaka 14., 15., 16., 17., 18., 19. i 20. ovoga Zakona koji stupaju na snagu 1. travnja 2019.

Klasa: 022-03/18-01/223

Zagreb, 7. prosinca 2018.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.