NN 115/2018 (20.12.2018.), Zakon o izmjenama Zakona o poljoprivrednom zemljištu

HRVATSKI SABOR

2253

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o poljoprivrednom zemljištu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 7. prosinca 2018.

Klasa: 011-01/18-01/178

Urbroj: 71-06-01/1-18-2

Zagreb, prosinca 2018.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU

Članak 1.

U Zakonu o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, br. 20/18.) u članku 6. stavku 2. riječi: »Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo« zamijenjuju se riječima: »Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu«.

Članak 2.

U članku 8. stavku 2. riječi: »Hrvatskom centru za poljoprivredu, hranu i selo« zamijenjuju se riječima: »Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu«.

Članak 3.

U članku 10. stavku 2. riječi: »Hrvatskom centru za poljoprivredu, hranu i selo« zamijenjuju se riječima: »Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu«.

Članak 4.

U članku 12. stavku 2. riječi: »Hrvatskom centru za poljoprivredu, hranu i selo« zamijenjuju se riječima: »Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu«.

Članak 5.

U članku 22. stavku 4. riječi: »Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo« zamijenjuju se riječima: »Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu«.

Članak 6.

U članku 48. stavku 2. riječi: »Hrvatski centar za razminiranje« zamijenjuju se riječima: »ministarstvo nadležno za poslove razminiranja«.

Članak 7.

U članku 89. stavak 4. briše se.

Članak 8.

U članku 106. stavcima 2., 3. i 9. riječi: »Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo« zamjenjuju se riječima: »Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu« u odgovarajućem padežu.

Članak 9.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2019., osim članka 7. ovoga Zakona koji stupa na snagu 1. travnja 2019.

Klasa: 022-03/18-01/212

Zagreb, 7. prosinca 2018.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.