NN 118/2018 (27.12.2018.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša

HRVATSKI SABOR

2345

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI OKOLIŠA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 14. prosinca 2018.

Klasa: 011-01/18-01/225

Urbroj: 71-06-01/1-18-2

Zagreb, 19. prosinca 2018.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI OKOLIŠA

Članak 1.

U Zakonu o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, br. 80/13., 153/13. – Zakon o gradnji, 78/15. i 12/18.) u članku 4. stavku 1. točka 4. mijenja se i glasi:

»4. ekološka mreža Natura 2000 (u daljnjem tekstu: ekološka mreža) je koherentna europska ekološka mreža sastavljena od područja u kojima se nalaze prirodni stanišni tipovi i staništa divljih vrsta od interesa za Europsku uniju, a omogućuje očuvanje ili, kad je to potrebno, povrat u povoljno stanje očuvanja određenih prirodnih stanišnih tipova i staništa vrsta u njihovu prirodnom području rasprostranjenosti,«.

Točka 31. mijenja se i glasi:

»31. ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu je postupak kojim se ocjenjuje utjecaj strategije, plana, programa ili zahvata, samog ili s drugim strategijama, planovima, programima i zahvatima na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže,«.

Točka 48. mijenja se i glasi:

»48. ovlaštenik je pravna ili fizička osoba – obrtnik koja posjeduje suglasnost za obavljanje stručnih poslova iz područja zaštite okoliša i prirode,«.

Točka 71. mijenja se i glasi:

»71. stručna osoba ovlaštenika je fizička osoba u svojstvu radnika ovlaštenika koja obavlja stručne poslove zaštite okoliša i prirode u ulozi voditelja stručnih poslova ili stručnog suradnika,«.

Članak 2.

U članku 5. stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavci 3. do 8. postaju stavci 2. do 7.

Članak 3.

U članku 34. podstavku 6. riječi: »Hrvatska agencija za okoliš i prirodu i« brišu se.

Članak 4.

Iza članka 36. dodaje se članak 36.a koji glasi:

»Članak 36.a

(1) Poslove prikupljanja i objedinjavanja prikupljenih podataka i informacija o okolišu i prirodi, radi osiguravanja i praćenja provedbe politike zaštite okoliša i održivog razvitka, obavlja Ministarstvo.

(2) Djelatnost Ministarstva, među ostalim, obuhvaća i:

– uspostavu, razvoj, vođenje i koordinaciju jedinstvenog informacijskog sustava zaštite okoliša u Državi,

– prikupljanje i objedinjavanje podataka i /ili informacija o okolišu,

– vođenje odgovarajućih baza podataka o okolišu te upis u registar sustava za ekološko upravljanje i neovisno ocjenjivanje EMAS te ostale poslove u skladu s člankom 211. ovoga Zakona,

– praćenje i izvješćivanje o stanju okoliša,

– praćenje i izvješćivanje o utjecaju okoliša na zdravlje, u suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo,

– obavljanje stručno-savjetodavnih poslova pri određivanju sadržaja, metodologije i načina praćenja stanja okoliša i vođenja jedinstvenog informacijskog sustava zaštite okoliša,

– pripremu podataka za izradu dokumenata i izvješća u vezi sa zaštitom okoliša i održivim razvitkom,

– izradu stručnih podloga za izradu, odnosno suradnju na izradi, dokumenata održivog razvitka i zaštite okoliša te izvješća koja se daju u vezi s provedbom tih dokumenata,

– izradu Izvješća o stanju okoliša iz članka 58. stavka 1. ovoga Zakona,

– izradu Nacionalne liste pokazatelja,

– suradnju s tijelima državne uprave, upravnim odjelima županije, upravnim odjelima Grada Zagreba, upravnim odjelima velikog grada, grada i općine, pravnim osobama s javnim ovlastima i drugim osobama, međunarodnim tijelima, institucijama i udrugama na izradi i realizaciji projekata i programa zaštite okoliša,

– provođenje, odnosno sudjelovanje u provedbi međunarodnih ugovora i sporazuma iz područja zaštite okoliša kojih je Država stranka, u dijelu koji se odnosi na izvješćivanje prema preuzetima obvezama,

– sudjelovanje u projektima i programima iz područja zaštite okoliša koji se provode na temelju međunarodnih ugovora,

– osiguravanje uvjeta za pristup informacijama o okolišu, kojima raspolaže i koje nadzire.

(3) Ministarstvo obavlja i stručne poslove zaštite prirode sukladno posebnom zakonu kojim se uređuje zaštita prirode.

(4) Ministarstvo je središnje informacijsko tijelo države za koordinaciju izvješćivanja i izvješćivanje Europske komisije o provedbi pojedinih propisa zaštite okoliša te provodi koordinaciju izvješćivanja i izvješćivanje.

(5) Ministarstvo surađuje s Europskom agencijom za okoliš i izvješćuje u skladu sa zahtjevima Europske okolišne informacijske i promatračke mreže (EIONET).

(6) Nacionalna lista pokazatelja iz stavka 2. podstavka 10. ovoga članka izrađuje se na temelju posebnih propisa i međunarodnih ugovora, vodeći računa o specifičnim zahtjevima za zaštitu okoliša.

(7) Nacionalna lista pokazatelja redovito se ažurira i objavljuje na internetskim stranicama Ministarstva.«.

Članak 5.

Naslov iznad članka 38. i članak 38. brišu se.

Članak 6.

Članak 40. mijenja se i glasi:

»(1) Stručne poslove zaštite okoliša i prirode, pod uvjetima propisanim ovim Zakonom, obavlja ovlaštenik.

(2) Ovlaštenik pod uvjetima određenim ovim Zakonom i pravilnikom iz stavka 9. ovoga članka može obavljati stručne poslove koji se odnose na sljedeće grupe stručnih poslova:

1. GRUPA:

– izradu studija o značajnom utjecaju strategije, plana ili programa na okoliš (u daljnjem tekstu: strateška studija),

2. GRUPA:

– izradu studija o utjecaju zahvata na okoliš, uključujući i dokumentaciju za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, dokumentacije za određivanje sadržaja studije o utjecaju na okoliš i dokumentaciju o usklađenosti glavnog projekta s mjerama zaštite okoliša i programom praćenja stanja okoliša,

3. GRUPA:

– izradu poglavlja i studija ocjene prihvatljivosti strategije, plana ili programa za ekološku mrežu,

– izradu poglavlja i studija ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu,

– pripremu i izradu dokumentacije za postupak utvrđivanja prevladavajućeg javnog interesa s prijedlogom kompenzacijskih uvjeta,

4. GRUPA:

– izradu procjene rizika i osjetljivosti za sastavnice okoliša,

– izradu programa zaštite okoliša,

– izradu izvješća o stanju okoliša,

5. GRUPA:

– praćenje stanja okoliša,

6. GRUPA:

– izradu dokumentacije vezano za postupak izdavanja okolišne dozvole, uključujući izradu Temeljnog izvješća,

– izradu izvješća o sigurnosti,

– izradu sanacijskih elaborata, programa i sanacijskih izvješća,

– procjenu šteta nastalih u okolišu, uključujući i prijeteće opasnosti,

7. GRUPA:

– izradu projekcija emisija izvješća o provedbi politike i mjera smanjenja emisija i nacionalnog izvješća o promjeni klime,

– izradu izvješća o proračunu (inventaru) emisija stakleničkih plinova i drugih emisija onečišćujućih tvari u okoliš,

– izradu i/ili verifikaciju izvješća o emisijama stakleničkih plinova iz postrojenja i zrakoplova,

– izradu i/ili verifikaciju izvješća o održivosti proizvodnje biogoriva i izvješća o emisijama stakleničkih plinova,

– izradu i/ili verifikaciju izvješća o emisijama stakleničkih plinova u životnom vijeku fosilnih goriva,

– izradu i/ili verifikaciju posebnih elaborata, proračuna i projekcija za potrebe sastavnica okoliša,

8. GRUPA:

– obavljanje stručnih poslova za potrebe sustava upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja,

– izradu elaborata o usklađenosti proizvoda s mjerilima u postupku ishođenja znaka zaštite okoliša »Prijatelj okoliša« i znaka EU Ecolabel,

– izradu elaborata o utvrđivanju mjerila za određenu skupinu proizvoda za dodjelu znaka zaštite okoliša »Prijatelj okoliša«,

– izradu elaborata o zaštiti okoliša koji se odnose na zahvate za koje nije propisana obveza procjene utjecaja na okoliš, niti ocjene o potrebi procjene,

– obavljanje stručnih poslova za potrebe Registra onečišćavanja okoliša.

(3) Ovlaštenik za obavljanje stručnih poslova iz stavka 2. ovoga članka mora ispunjavati uvjete sukladno ovom Zakonu i pravilniku iz stavka 9. ovoga članka.

(4) Ovlaštenik može započeti obavljati neki od stručnih poslova iz stavka 2. ovoga članka nakon što ishodi suglasnost Ministarstva za obavljanje tih stručnih poslova.

(5) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, ovlaštenik za stručne poslove izrade i/ili verifikacije izvješća o emisijama stakleničkih plinova iz postrojenja i zrakoplova te verifikacije izvješća o održivosti proizvodnje biogoriva, uključujući izvješća o emisijama stakleničkih plinova, te za verifikaciju izvješća o emisijama stakleničkih plinova u životnom vijeku fosilnih goriva mora biti akreditiran sukladno posebnom propisu kojim se uređuje zaštita zraka.

(6) O izdanim suglasnostima iz stavka 4. ovoga članka Ministarstvo vodi očevidnik.

(7) Ministarstvo redovito ažurira i objavljuje na internetskim stranicama popis izdanih suglasnosti iz stavka 4. ovoga članka.

(8) Nositelj zahvata, operater i izrađivač strategije, plana ili programa ne mogu obavljati stručne poslove zaštite okoliša i prirode u svojstvu ovlaštenika, u istom postupku koji se vodi sukladno odredbama ovoga Zakona.

(9) Način izdavanja suglasnosti za obavljanje stručnih poslova, sadržaj i način vođenja očevidnika iz stavka 6. ovoga članka te druga pitanja s tim u vezi pobliže propisuje ministar pravilnikom.«.

Članak 7.

Članak 41. mijenja se i glasi:

»(1) Zahtjev za izdavanje suglasnosti iz članka 40. stavka 4. ovoga Zakona (u daljnjem tekstu: zahtjev) podnosi se Ministarstvu.

(2) U zahtjevu pravna osoba, odnosno fizička osoba – obrtnik mora navesti nazive stručnih poslova odnosno grupu/grupe poslova za koje traži suglasnost.

(3) Uz zahtjev pravna osoba odnosno fizička osoba – obrtnik dužna je priložiti dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta, i to:

1. za voditelja stručnih poslova:

– presliku diplome,

– dokaz o radnom stažu,

– presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu,

– i druge dokaze sukladno pravilniku iz članka 40. stavka 9. ovoga Zakona,

2. za svakog stručnog suradnika:

– presliku diplome,

– dokaz o radnom stažu,

– presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu,

– i druge dokaze sukladno pravilniku iz članka 40. stavka 9. ovoga Zakona,

3. presliku odgovarajuće potvrde Hrvatske akreditacijske agencije ako je obveza pribavljanja takve potvrde propisana ovim Zakonom, odnosno posebnim propisom.

4. ostale dokaze sukladno pravilniku iz članka 40. stavka 9. ovoga Zakona.«.

Članak 8.

U članku 42. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ovlaštenik može pribaviti suglasnost za obavljanje grupe stručnih poslova ili više grupa stručnih poslova.«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Suglasnost za obavljanje stručnih poslova daje se za razdoblje od pet godina.«.

Članak 9.

Članak 43. mijenja se i glasi:

»(1) U slučaju prestanka ispunjavanja propisanih uvjeta, odnosno promjene u propisanim uvjetima za obavljanje registrirane djelatnosti ovlaštenik je dužan u roku od 30 dana od prestanka ispunjavanja propisanih uvjeta, odnosno promjene obavijestiti Ministarstvo o novonastalim okolnostima.

(2) Ministarstvo će rješenjem ukinuti suglasnost nakon obavijesti iz stavka 1. ovog članka ako nisu ispunjeni uvjeti iz članka 41. ovoga Zakona.

(3) Protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.«.

Članak 10.

U članku 44. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ministarstvo će, po službenoj dužnosti rješenjem, ovlašteniku ukinuti suglasnost za obavljanje stručnih poslova i prije isteka roka iz članka 42. stavka 3. ovoga Zakona u sljedećim slučajevima:

– na zahtjev ovlaštenika,

– ako prestane ispunjavati uvjete za davanje suglasnosti,

– ako stručne poslove obavlja protivno ovom Zakonu, propisima donesenim na temelju ovoga Zakona ili posebnim propisima,

– ako se u dva postupka koji se vode temeljem ovoga Zakona utvrdi stručna neutemeljenost i necjelovitost dokumenata koje izrađuje sukladno izdanoj suglasnosti,

– ako se inspekcijskim nadzorom utvrdi da je ovlaštenik prestao ispunjavati neki od Zakonom, odnosno posebnim propisom propisanih posebnih uvjeta,

– ako Ministarstvo uvidom u odgovarajuću dokumentaciju u spisima utvrdi da ovlaštenik stručne poslove ne obavlja na propisani način.«.

Članak 11.

U članku 45. stavcima 1. i 2. iza riječi: »fizička osoba« dodaje se crtica i riječ: »obrtnik«.

Članak 12.

Članak 47. mijenja se i glasi:

»(1) Za poslove voditelja stručnih poslova polaže se stručni ispit.

(2) Stručnim ispitom provjerava se poznavanje važećih propisa iz područja koja se uređuju ovim Zakonom i drugim propisima važnim za primjenu ovoga Zakona.

(3) Stručne ispite iz stavka 1. ovoga članka provodi Ministarstvo.

(4) Troškove polaganja stručnog ispita iz stavka 1. ovoga članka snosi osoba koja polaže stručni ispit.

(5) Program, uvjete i način polaganja stručnog ispita, kao i upotpunjavanje i usavršavanje znanja osoba koje su položile ispit iz stavka 1. ovoga članka, te njegove provjere, propisuje ministar pravilnikom.«.

Članak 13.

U članku 53. stavku 10. riječ: »Agenciji« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvu«.

Članak 14.

U članku 54. stavku 4 riječ: »Agenciji« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvu«.

Članak 15.

Članak 57. mijenja se i glasi:

»(1) Planom intervencija utvrđuju se postupci i mjere za predviđanje, sprječavanje, ograničavanje, spremnost za i reagiranje na iznenadna onečišćenja mora radi zaštite morskog okoliša i obalnog područja.

(2) Plan intervencija temelji se na procjeni rizika i prijetnji od onečišćenja mora koja se izrađuje za razdoblje od deset godina.

(3) Plan intervencija te njegove izmjene i dopune sukladno ovom Zakonu, zakonu kojim se uređuje zaštita i očuvanje prirodnih morskih bogatstava i morskog okoliša te posebnom propisu o sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika predlaže ministarstvo nadležno za pomorstvo u suradnji sa središnjim tijelom državne uprave nadležnim za zaštitu okoliša, a donosi ga Vlada.

(4) Plan intervencija objavljuje se u »Narodnim novinama«.

(5) Plan intervencija daje se na raspolaganje Europskoj komisiji, drugim državama članicama, odnosno susjednim trećim zemljama koje bi mogle biti pogođene i javnosti.

(6) Država sukladno ovom Zakonu i Zakonu o potvrđivanju Sporazuma o Subregionalnom planu intervencija za sprječavanje, spremnost za i reagiranje na iznenadna onečišćenja Jadranskog mora većih razmjera (»Narodne novine« – Međunarodni ugovori, br. 7/08.), kojim je uspostavljen mehanizam suradnje država članica, odnosno trećih zemalja, redovito ispituje svoju pripravnost za učinkovito djelovanje u suradnji s državama članicama koje bi mogle biti pogođene, relevantnim agencijama Europske unije te na osnovi uzajamnosti s trećim zemljama koje bi mogle biti pogođene.«.

Članak 16.

U članku 58. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Izvješće o stanju okoliša sadrži osobito: pregled ostvarivanja ciljeva Strategije i Plana, podatke o stanju sastavnica okoliša i opterećenja na okoliš, integriranih tema te tema opće politike zaštite okoliša te druge podatke od značenja za zaštitu okoliša.«.

Članak 17.

U članku 59. stavku 5. riječ: »Agenciji« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvu«.

Članak 18.

U članku 60. stavku 3. iza riječi: »fizičke osobe« dodaje se crtica i riječ: »obrtnici«, a riječ: »Agenciji« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvu«.

U stavku 4. iza riječi: »fizička osoba« dodaje se crtica i riječ: »obrtnik«.

Članak 19.

U članku 63. stavku 1. podstavak 1. mijenja se i glasi:

» – strategije, planove i programe, njihove izmjene i dopune, uključujući i one čija se provedba financira iz sredstava Europske unije, a koji se donose na državnoj, područnoj (regionalnoj) te na lokalnoj razini, iz područja: poljoprivrede, šumarstva, ribarstva, energetike, industrije, rudarstva, prometa, elektroničkih komunikacija, turizma, prostornog planiranja, regionalnog razvoja, gospodarenja otpadom i vodnog gospodarstva kada daju okvir za zahvate koji podliježu ocjeni o potrebi procjene utjecaja na okoliš, odnosno procjeni utjecaja na okoliš«.

Podstavak 2. briše se.

Dosadašnji podstavak 3. postaje podstavak 2.

Članak 20.

U članku 64. stavku 2. iza riječi: »okoliš« dodaju se riječi: »odnosno ocjeni o potrebi procjene utjecaja na okoliš«.

U stavku 4. riječi: »o strateškoj procjeni strategije, plana i programa« brišu se.

Članak 21.

Članak 66. mijenja se i glasi:

»(1) Tijelo zaduženo za izradu strategije, plana ili programa dužno je prije započinjanja postupka izrade strategije, plana ili programa ishoditi mišljenje Ministarstva, odnosno nadležnog upravnog tijela za zaštitu okoliša u županiji o potrebi provedbe postupka ocjene, odnosno strateške procjene.

(2) Postupak ocjene o potrebi strateške procjene za strategiju, plan i program, iz članka 64. ovoga Zakona, provodi nadležno tijelo za područje za koje se strategija, plan ili program donosi, u suradnji s Ministarstvom, odnosno nadležnim upravnim tijelom za zaštitu okoliša u županiji.

(3) Stratešku procjenu za strategiju, plan i program iz članka 63. i članka 64. stavka 4. ovoga Zakona provodi nadležno tijelo za područje za koje se strategija, plan ili program donosi, u suradnji s Ministarstvom, odnosno nadležnim upravnim tijelom za zaštitu okoliša u županiji.«.

Članak 22.

U članku 71. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Tijelo nadležno za provedbu strateške procjene prije upućivanja prijedloga strategije, plana ili programa u proceduru donošenja, obvezno je o strateškoj procjeni ishoditi mišljenje Ministarstva, odnosno nadležnog upravnog tijela za zaštitu okoliša u županiji.

(2) Tijelo nadležno za provedbu postupka ocjene o potrebi strateške procjene dužno je, prije upućivanja prijedloga strategije, plana ili programa u proceduru donošenja, o postupku ocjene ishoditi mišljenje Ministarstva, odnosno nadležnog upravnog tijela za zaštitu okoliša u županiji.«.

Članak 23.

U članku 72. stavku 1. iza riječi: »izlaganje, nacrt« dodaje se riječ: »prijedloga«.

U stavku 4. iza riječi: »upravnog tijela« dodaju se riječi: »za zaštitu okoliša«.

Članak 24.

U članku 73. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Prije stavljanja u proceduru donošenja pri utvrđivanju konačnog prijedloga strategije, plana ili programa tijelo nadležno za provedbu strateške procjene obvezno je uzeti u obzir rezultate strateške procjene, mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisom, razmotriti primjedbe, prijedloge i mišljenja javnosti i rezultate prekograničnih konzultacija ako su bile obvezne sukladno ovom Zakonu, koji su dani na nacrt prijedloga strategije, plana i programa, mišljenje savjetodavnog stručnog povjerenstva i mišljenje Ministarstva, odnosno nadležnog upravnog tijela za zaštitu okoliša u županiji.

(2) Postupak strateške procjene završava izvješćem tijela nadležnog za provedbu strateške procjene.«.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Izvješće sadrži informaciju o: načinu na koji su pitanja zaštite okoliša integrirana u strategiju, plan ili program, rezultatima toga postupka te mjerama zaštite okoliša i načinu praćenja primjene mjera koje su postale sadržajem strategije plana ili programa kao i načinu praćenja značajnih utjecaja na okoliš donesene strategije plana ili programa, te ostale podatke sukladno uredbi iz članka 64. stavka 6. ovoga Zakona.«.

Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 4. i 5.

Članak 25.

U članku 74. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka izvješće tijela nadležnog za provedbu postupka strateške procjene sadrži i informaciju o provedenom postupku ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, rezultatima tog postupka te mjere ublažavanja negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.

(3) Rezultati ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, mjere ublažavanja negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže obvezujući su za tijelo koje donosi i tijelo koje provodi strategiju, plan ili program.«.

Članak 26.

U članku 78. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Obvezni sadržaj zahtjeva i kriterije za procjenu utjecaja zahvata na okoliš, sadržaj studije o utjecaju zahvata na okoliš kada sadržaj studije nije određen uputom, način sudjelovanja ovlaštenika koji je izradio studiju o utjecaju zahvata na okoliš, način pojedinačnih ispitivanja i kriteriji na temelju kojih se odlučuje o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, način davanja ocjene; obvezni sadržaj zahtjeva za izdavanje upute o sadržaju studije o utjecaju zahvata na okoliš i način izdavanja te upute; obvezni sadržaj pismena koja se izdaju vezano za informiranje javnosti i sudjelovanje zainteresirane javnosti u postupcima: procjene utjecaja zahvata na okoliš, ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i izdavanja upute o sadržaju studije o utjecaju zahvata na okoliš, te način rada i obvezni sadržaj mišljenja koje izdaje povjerenstvo koje sudjeluje u postupku procjene utjecaja zahvata na okoliš, način izrade smjernica za izradu studije o utjecaju zahvata na okoliš, sadržaj elaborata iz članka 82. stavka 2. podstavka 2. ovoga Zakona, te druga pitanja s tim u vezi pobliže uređuje Vlada uredbom.«.

Članak 27.

U članku 80. stavku 2. točki 1. iza riječi: »zahvata« dodaju se riječi: »i ovlašteniku«.

U točki 3. iza riječi: »potvrdom« zarez i riječi: »uvjerenjem i sl.« brišu se.

Točka 5. briše se.

Dosadašnja točka 6. postaje točka 5.

Članak 28.

U članku 90. stavku 6. riječi: »Na zahtjev nositelja zahvata« brišu se, a riječ: »rješenje« zamjenjuje se riječju: »Rješenje«.

Članak 29.

U članku 93. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Za značajnu izmjenu ili dopunu namjeravanog zahvata, odnosno za izmjenu propisanih mjera zaštite okoliša i/ili programa praćenja stanja okoliša za koji je izdano rješenje iz članka 89. stavka 1. ovoga Zakona, odnosno članka 90. ovoga Zakona nositelj zahvata obvezan je prije podnošenja zahtjeva za izdavanje lokacijske dozvole ili drugog akta prema posebnom propisu ishoditi rješenje iz članka 90. ovoga Zakona s obzirom na nastale promjene.«.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Značajnost izmjena zahvata u odnosu na značaj utjecaja te izmjene na okoliš utvrđuje nadležno tijelo mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš.«.

Dosadašnji stavci 2., 3. i 4. postaju stavci 3., 4. i 5.

Članak 30.

U članku 103. stavku 5. riječ: »Agenciji« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvu«.

Članak 31.

U članku 109. stavku 1. riječ: »Agenciji« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvu«.

Članak 32.

U članku 111. stavak 9. briše se.

Dosadašnji stavci 10. do 13. postaju stavci 9. do 12.

Članak 33.

U članku 118. stavku 1. podstavku 1. riječi: »članka 114. stavka 2.« zamjenjuju se riječima: »članka 114. stavka 3.«, a riječi: »članka 115. stavka 2.« zamjenjuju se riječima: »članka 115. stavka 3.«.

Članak 34.

Članak 119. mijenja se i glasi:

»(1) Ministarstvo ustrojava i vodi očevidnik izdanih okolišnih dozvola za postrojenja.

(2) Sadržaj i način vođenja očevidnika iz stavka 1. ovoga članka propisuje ministar pravilnikom.«.

Članak 35.

U članku 121. stavku 4. riječi: »U slučajevima iz stavka 3. ovoga članka operater je dužan« zamjenjuju se riječima: »Operater koji je utvrdio moguću prisutnost, odnosno prisutnost opasnih tvari, prema vrstama i količinama, sukladno odredbama uredbe iz članka 120. stavka 2. dužan je«.

Članak 36.

Članak 123. mijenja se i glasi:

»(1) Odredbe ovoga Zakona o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari, koje se primjenjuju na područja postrojenja, ne primjenjuju se na posebnim propisima uređene sustave izvan područja postrojenja kao što su:

1. vojna područja postrojenja, postrojenja i skladišta,

2. opasnosti od ionizirajućeg zračenja koje potječu iz tvari,

3. cestovni, željeznički, zračni prijevoz opasnih tvari i prijevoz opasnih tvari unutarnjim plovnim putovima i morem, te izravno povezano privremeno skladištenje opasnih tvari izvan područja postrojenja na koje se odnose odredbe o sprječavanju velikih nesreća, uključujući ukrcavanje i iskrcavanje te prijevoz iz jednog u drugo prijevozno sredstvo u morskim lukama, pristaništima i lukama unutarnje plovidbe ili ranžirnim kolodvorima,

4. prijevoz opasnih tvari cjevovodima, uključujući pumpne stanice, izvan područja postrojenja na koje se odnose odredbe o sprječavanju velikih nesreća,

5. istraživanje i eksploatacija (vađenje/pridobivanje i oplemenjivanje) mineralnih sirovina u/na istražnim prostorima / eksploatacijskim poljima mineralnih sirovina, uključujući u obliku bušotina,

6. istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina na moru, uključujući ugljikovodike,

7. skladištenje i trajno zbrinjavanje plinova u geološkim strukturama na moru, uključujući lokacije namijenjene skladištenju i lokacije u kojima se također provodi istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina, uključujući ugljikovodike,

8. odlagališta otpada, uključujući podzemno skladištenje otpada.

(2) Iznimno od stavka 1. podstavaka 5. i 8. ovoga članka, odredbe ovoga Zakona o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari, koje se primjenjuju na područja postrojenja operatera, primjenjuju se i na podzemno skladištenje i trajno zbrinjavanje plinova na kopnu, u geološkim strukturama vodonosnicima, slanicima i iscrpljenim rudnicima te na vezane kemijske i termičke postupke prerade i skladištenja opasnih tvari sukladno uredbi iz članka 120. stavka 2. ovoga Zakona, kao i na jalovišta koja uključuju akumulacije, pregrade i/ili brane te građevine za odlaganje i zadržavanje procesne jalovine koji sadrže opasne tvari sukladno uredbi iz članka 120. stavka 2. ovoga Zakona.«.

Članak 37.

U članku 124. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Suglasnost na Politiku sprječavanja velikih nesreća izdaje se na temelju ocjene je li Politika sprječavanja velikih nesreća u skladu s odredbama Zakona i uredbe iz članka 120. stavka 2. ovoga Zakona.«.

Članak 38.

U članku 126. stavku 1. riječi: »i ocjenjivanja provedbe Politike sprječavanja velikih nesreća« brišu se.

Članak 39.

U članku 127. stavku 1. riječ: »uvede« zamjenjuje se riječju: »planira«, a iza riječi: »način« dodaju se riječi: »prije promjene«.

Članak 40.

U članku 129. stavku 3. riječ: »Agenciji« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvu«.

Članak 41.

U članku 130. stavku 1. riječ: »Agencije« zamjenjuje se riječju »Ministarstva«, a riječi: »putem Agencije« brišu se.

Članak 42.

U članku 132. stavku 1. riječ: »Agencija« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

Članak 43.

U članku 134. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Kada nadležno ministarstvo, nadležno upravno tijelo u županiji te u Gradu Zagrebu, odnosno izvršno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u postupku strateške procjene procijeni da bi provedba strategije, plana ili programa mogla znatnije utjecati na okoliš i/ili zdravlje ljudi druge države, o tome će radi provedbe postupka iz stavka 1. ovoga članka bez odgađanja obavijestiti Ministarstvo.«.

Članak 44.

U članku 141. stavku 4. riječ: »Agenciji« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvu«.

U stavku 5. riječ: »Agenciji« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvu«.

Članak 45.

U članku 142. stavku 2. riječ: »Agenciji« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvu«.

Članak 46.

U članku 144. stavku 3. riječ: »Agenciji« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvu«.

Članak 47.

Naslov iznad članka 145. mijenja se i glasi: »Osnivanje referentnih centara«.

Članak 145. mijenja se i glasi:

»(1) U svrhu praćenja stanja okoliša te za potrebe informacijskog sustava zaštite okoliša i izvješćivanja, te razmjene podataka i informacija u sklopu EIONET mreže i sudjelovanje u radu tematskih skupina Europske agencije za okoliš, na prijedlog ministra, Vlada posebnom odlukom određuje referentne centre.

(2) Referentni centri iz stavka 1. ovoga članka prikupljaju i analiziraju podatke o praćenju stanja okoliša uključujući i pokazatelje s Nacionalne liste pokazatelja, za koje su zaduženi.

(3) Referentni centri podatke praćenja stanja, pokazatelje i rezultate analiza ažurno dostavljaju Ministarstvu.

(4) Sredstva za rad referentnih centara iz stavka 1. ovoga članka osiguravaju se u državnom proračunu uz izuzeće referentnih centara koji za obavljanje svoje djelatnosti imaju osigurano financiranje iz drugog izvora prema posebnom zakonu.

(5) Opseg poslova, način obavljanja poslova koji su mu određeni u nadležnost, postupak određivanja referentnih centara, način njihova financiranja te rok na koji se određuju, te druga pitanja s tim u svezi pravilnikom propisuje ministar.«.

Članak 48.

U članku 146. stavku 1. riječ: »Agencija« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«, a riječi: »u suradnji s Ministarstvom, odnosno« brišu se.

Članak 49.

U članku 149. stavku 3. riječ: »Agenciji« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvu«.

Članak 50.

U članku 150. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Tijela državne uprave, nadležno upravno tijelo u županiji, odnosno u Gradu Zagrebu, pravne osobe s javnim ovlastima i ovlaštenici, koji obavljaju poslove praćenja stanja okoliša u skladu s ovim Zakonom, dužni su sukladno uredbi iz članka 149. stavka 3. ovoga Zakona Ministarstvu za potrebe informacijskog sustava u propisanim rokovima dostavljati propisane podatke i informacije kao i odgovarajuća izvješća, te su obvezni Ministarstvu osigurati nesmetan pristup podacima i korištenje podataka za potrebe informacijskog sustava. Podaci koji se dostavljaju moraju biti točni, potpuni i vjerodostojni.«.

Članak 51.

U članku 151. stavku 2. riječ: »Agencija« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

U stavku 5. riječ: »Agenciji« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvu«.

Članak 52.

U članku 152. stavku 2. riječ: »Agenciji« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvu«.

U stavku 3. riječ: »Agenciji« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvu«.

Stavci 4. i 5. mijenjaju se i glase:

»(4) Nadležna tijela dužna su dostaviti informacije i podatke iz stavka 3. ovoga članka Ministarstvu bez naknade, te ih na zahtjev Ministarstva dopuniti u fazama izvješća i reviziji koju provode nadležna tijela Europske unije te međunarodna tijela i organizacije.

(5) Ako nadležna tijela ne dostave podatke, dužna su obavijestiti Ministarstvo o razlozima njihova nedostavljanja s prijedlogom mjera koje će se poduzeti u svrhu njihove dostave.«.

Članak 53.

U članku 153. stavcima 1. i 2. riječi: »putem Agencije« brišu se.

Članak 54.

Članak 211. mijenja se i glasi:

»(1) U svrhu provedbe Uredbe br. 1221/2009 inspekcija zaštite okoliša je nadležna za provedbu inspekcijskog nadzora.

(2) U svrhu provedbe Uredbe br. 1221/2009 Ministarstvo je nadležno za:

– provedbu upravnog nadzora,

– vođenje registra EMAS,

– zaprimanje prijava za registraciju u EMAS i vođenje postupka provjere zaprimljenih prijava,

– upis organizacija u registar EMAS i izdavanje potvrda o upisu u registar EMAS,

– suspenziju i brisanje organizacija iz registra EMAS.

(3) U svrhu provedbe Uredbe br. 1221/2009 Hrvatska akreditacijska agencija nadležna je za:

– akreditiranje verifikatora,

– stručni nadzor nad radom verifikatora.«.

Članak 55.

Članak 216. mijenja se i glasi:

»U svrhu provedbe Uredbe br. 66/2010 Ministarstvo je nadležno za:

– dodjelu znaka EU Ecolabel,

– provođenje nadzora nad upotrebom znaka,

– provjeru sukladnosti proizvoda s mjerilima za dodjelu znaka EU Ecolabel,

– za vođenje baze podataka nositelja znaka EU Ecolabel.«.

Članak 56.

U članku 223. riječi: »Agencije i« brišu se.

Članak 57.

U članku 224. stavku 1. riječi: »provode državni službenici u Ministarstvu raspoređeni na radna mjesta s ovlastima obavljanja inspekcijskog nadzora zaštite okoliša, ako ovim Zakonom nije drugačije određeno« zamjenjuju se riječima: »obavljaju inspektori zaštite okoliša«.

U stavku 5. riječi: »Ministarstva gospodarstva« brišu se.

Članak 58.

Naslovi iznad članaka i članci 225. i 226. brišu se.

Članak 59.

U članku 227. stavku 5. riječ: »Ministarstva« zamjenjuje se riječima: »Državnog inspektorata«.

U stavku 6. riječ: »Ministar« zamjenjuje se riječima: »Glavni državni inspektor«.

Stavak 7. briše se.

Dosadašnji stavci 8., 9. i 10. postaju stavci 7., 8. i 9.

Članak 60.

U članku 228. stavku 4. riječi: »sukladno sporazumu iz članka 227. stavka 7. ovoga Zakona« brišu se.

Članak 61.

U članku 248. stavak 6. briše se.

Članak 62.

Članak 250. mijenja se i glasi:

»(1) Protiv rješenja inspektora može se izjaviti žalba sukladno zakonu kojim se uređuje Državni inspektorat.

(2) Žalba protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka ne odgađa izvršenje rješenja.«.

Članak 63.

U članku 251. stavcima 1. i 2. riječ: »Ministarstva« zamjenjuje se riječima: »Državnog inspektorata«.

Članak 64.

U članku 255. iza riječi: »okoliša« dodaju se riječi: »i prirode«.

Članak 65.

U članku 256. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Godišnje izvješće iz stavka 1. ovoga članka Državni inspektorat dostavlja Vladi i objavljuje se na internetskoj stranici Ministarstva i Državnog inspektorata.«

Članak 66.

U članku 257. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Informacije o pojedinim inspekcijskim nadzorima i aktivnostima inspekcije zaštite okoliša i koordiniranim inspekcijskim nadzorima i drugim aktivnostima provedenim u okviru međusobne suradnje inspekcije zaštite okoliša i drugih inspekcija u području okoliša objavljuju se na internetskim stranicama Državnog inspektorata i Ministarstva.«.

Članak 67.

U članku 258. riječ: »Ministarstvo« zamjenjuje se riječima: »Državni inspektorat«.

Članak 68.

Članak 259. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom od 50.000,00 do 200.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. obavlja stručne poslove zaštite okoliša i prirode, a ne ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom, odnosno posebnim propisom (članak 40. stavak 3.),

2. započne obavljati stručne poslove zaštite okoliša i prirode bez ishođene suglasnosti Ministarstva za obavljanje tih poslova (članak 40. stavak 4.),

3. obavlja stručne poslove zaštite okoliša i prirode u svojstvu ovlaštenika, u istom postupku u kojem je nositelj zahvata, operater ili izrađivač strategije, plana ili programa (članak 40. stavak 8.),

4. ne dostavi u registar onečišćavanja okoliša vjerodostojne, točne i ažurne podatke u propisanom roku (članak 151. stavak 4.).

(2) Novčanom kaznom iz stavka 1. ovog članka kaznit će se za prekršaj pravna osoba ovlaštenik koja Ministarstvu za potrebe informacijskog sustava zaštite okoliša u propisanim rokovima ne dostavlja točne, potpune i vjerodostojne podatke i informacije kao i odgovarajuća izvješća ili ako ne osigura nesmetan pristup podacima i korištenje podataka za potrebe informacijskog sustava zaštite okoliša (članak 150. stavak 1.).

(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba ovlaštenika novčanom kaznom od 10.000,00 do 15.000,00 kuna.

(4) Za prekršaj iz stavka 1. podstavaka 1. i 2. ovoga članka kaznit će se i fizička osoba – obrtnik novčanom kaznom od 5.000,00 do 10.000,00 kuna.«.

Članak 69.

U članku 260. stavku 1. točki 4. riječ: »Agenciji« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvu«.

U točki 20. riječ: »Agenciji« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvu«.

Članak 70.

Članak 274. briše se.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 71.

Postupci pokrenuti po odredbama Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, br. 80/13., 153/13. – Zakon o gradnji, 78/15. i 12/18.) do stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se prema odredbama toga Zakona.

Članak 72.

Do donošenja nove Strategije održivog razvitka Republike Hrvatske sukladno odredbama ovoga Zakona, a koja se treba donijeti za novo razdoblje, ostaje na snazi Plan zaštite okoliša Republike Hrvatske za razdoblje 2018. – 2020.

Članak 73.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona Ministarstvo zaštite okoliša i energetike preuzima sve poslove i radnike zatečene na preuzetim poslovima, imovinu, opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstava za rad, nekretnine, prava i obveze te financijska sredstva Agencije za zaštitu okoliša i prirode.

(2) Ministar zaštite okoliša i energetike će u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona podnijeti zahtjev za upis brisanja Agencije za zaštitu okoliša i prirode iz sudskog registra.

(3) Agencija za zaštitu okoliša i prirode prestaje danom upisa brisanja u sudskom registru.

(4) Danom upisa brisanja Agencije za zaštitu okoliša i prirode iz sudskog registra prestaje mandat ravnatelja, pomoćnika ravnatelja i Upravnog vijeća Agencije za zaštitu okoliša i prirode

(5) Preuzeti radnici iz stavka 1. ovoga članka danom stupanja na snagu ovoga Zakona postaju državni službenici i do donošenja rješenja o rasporedu prema Pravilniku o unutarnjem redu Ministarstva zaštite okoliša i energetike nastavljaju obavljati poslove i zadržavaju pravo na plaću i druga prava iz radnog odnosa te obveze i odgovornosti prema dosadašnjim ugovorima o radu.

(6) Preuzeti radnici iz stavka 1. ovoga članka koji neće moći biti raspoređeni, stavljaju se na raspolaganje Vladi Republike Hrvatske sukladno propisima o državnim službenicima.

Članak 74.

(1) Vlada Republike Hrvatske izmijenit će Uredbu o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

(2) Ministar će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Uredbe iz stavka 1. ovoga članka uskladiti Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva s odredbama Uredbe iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Danom stupanja na snagu ovog Zakona prestaje važiti Uredba o osnivanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (»Narodne novine«, br. 72/15.).

(4) Ministar zaštite okoliša i energetike će propise iz članaka 6. i 12. ovoga Zakona donijeti u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 75.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2019., osim odredaba članaka 57., 58., 59., 60., 61., 62., 63., 65., 66. i 67. ovoga Zakona koje stupaju na snagu dana 1. travnja 2019.

Klasa: 022-03/18-01/135

Zagreb, 14. prosinca 2018.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.