NN 119/2018 (28.12.2018.), Odluka o porezima Općine Dicmo

Općina Dicmo

2392

Na temelju članka 20. stavak 1. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine«, br. 115/16 i 101/17) i članka 14. Statuta Općine Dicmo (»Službeni glasnik općine Dicmo«, br. 7/09, 12/09, 2/13, 3/13, 4/13, 1/15, 1/18), Općinsko vijeće Općine Dicmo na 11. sjednici održanoj 20. prosinca 2018. godine, donijelo je

ODLUKU

O POREZIMA OPĆINE DICMO

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju vrste poreza, porezni obveznik, porezna osnovica, stopa i visina poreza te način obračuna i plaćanja poreza koji pripadaju Općini Dicmo (u daljnjem tekstu: Općina)

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Općini pripadaju sljedeći porezi:

1. prirez porezu na dohodak,

2. porez na potrošnju.

1. Prirez porezu na dohodak

Članak 3.

Prirez porezu na dohodak plaća se na porez na dohodak od nesamostalnog rada, porez na dohodak od samostalne djelatnosti, porez na dohodak od imovine i imovinskih prava, porez na dohodak od kapitala, porez na dohodak od osiguranja i porez na dohodak od drugog dohotka.

Obveznik prireza porezu na dohodak je fizička osoba koja je obveznik poreza na dohodak i ima prebivalište ili uobičajeno boravište na području Općine.

Članak 4.

Osnovica prireza porezu na dohodak je porez na dohodak utvrđen sukladno zakonu i podzakonskom aktu.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 8% na utvrđenu osnovicu.

2. Porez na potrošnju

Članak 5.

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih (vinjak, rakija, žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima na području Općine.

Osnovica poreza na potrošnju je prodajna cijena pića koja se proda u ugostiteljskom objektu bez poreza na dodanu vrijednost.

Utvrđenu obvezu poreza na potrošnju porezni obveznik dužan je platiti do posljednjeg dana u mjesecu za predhodni mjesec.

Obveznik poreza na potrošnju dužan je podnijeti mjesečni izvještaj o obračunatom i uplaćenom porezu na propisanom obrascu do 20. dana u mjesecu za predhodni mjesec.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3% na osnovicu iz stavka 2. ovog članka.

III. NADLEŽNO TIJELO ZA UTVRĐIVANJE I NAPLATU POREZA

Članak 6.

Poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe poreza na potrošnju prenose se na Poreznu upravu.

Ovlašćuje se nadležna organizacija platnog prometa zadužena za naplatu javnih prihoda (financijska agencija) da naknadu koja pripada Poreznoj upravi, u visini od 5% od ukupno naplaćenih prihoda, obračuna i uplati u Državni proračun i to do zadnjeg dana u mjesecu za protekli mjesec.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o porezima općine Dicmo (»Službeni glasnik općine Dicmo«, br. 4/01, 1/02, 4/04 i 3/07) i Odluka o prirezu porezu na dohodak općine Dicmo (»Narodne novine«, br. 144/09).

Članak 8.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama« i »Službenom glasniku općine Dicmo«, a stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine.

Klasa: 410-01/18-01/1
Urbroj: 2175/02-01-18-1
Dicmo Kraj, 20. prosinca 2018.

Predjednik
Općinskog vijeća
Dražan Grčić, v. r.