NN 119/2018 (28.12.2018.), Odluka o izmjeni Odluke o porezima Grada Ploča

Grad Ploče

2393

Na temelju članka 20. i članka 42. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16) i članka 24. Statuta Grada Ploča (»Službeni glasnik Grada Ploča« broj 14/09, 3/12, 1/13, 3/17 i 1/18), Gradsko vijeće Grada Ploča na 13. sjednici održanoj 30. listopada 2018. godine donijelo je

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O POREZIMA GRADA PLOČA

Članak 1.

U Odluci o porezima Grada Ploča (»Službeni glasnik Grada Ploča« broj 6/17) u članku 6. stavak 2. mijenja se i glasi: »Porez na potrošnju plaća se po stopi od 1% na osnovicu iz stavka 1. ovog članka«.

Članak 2.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama« i »Službenom glasniku Grada Ploča« a stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine.

Klasa: 021-05/18-01/41
Urbroj: 2165-01-18-3
Ploče, 30. listopada 2018.

Predsjednik Gradskog vijeća
Niko Orepić, v. r.