NN 119/2018 (28.12.2018.), Odluka Vijeća za elektroničke medije klasa: UP/I-612-12/18-02/0005, urbroj: 567-06/04-18-02 od 19. prosinca 2018.

Agencija za elektroničke medije

2398

Vijeće za elektroničke medije u sastavu Josip Popovac, predsjednik Vijeća te Damir Bučević, Vanja Gavran, Anita Malenica i Davor Marić, kao članovi Vijeća, na temelju članka 69. stavka 1. podstavka 1. Zakona o elektroničkim medijima (»Narodne novine« broj 153/09, 84/11, 94/13 i 136/13) i članka 24. Pravilnika o sadržaju i postupku obavijesti o namjeri davanja koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i radija (»Narodne novine« broj 131/13), a temeljem provedenog postupka sukladno Obavijesti o namjeri davanja koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga radija br. 05/18 (»Narodne novine« broj 96/2018 od 31. listopada 2018.) na 47-18 sjednici održanoj 19. prosinca 2018. godine, donijelo je

ODLUKU

I. Poništava se odluka o objavi Obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga radija br. 05/18 od 26. listopada 2018., KLASA: UP/I-612-12/18-02/0005, URBROJ: 567-06-18-01 objavljena u »Narodnim novinama« broj 96 od 31. listopada 2018. godine.

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Na temelju članka 73. ZEM-a, Pravilnika o sadržaju i postupku obavijesti o namjeri davanja koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i radija (dalje: Pravilnik), te provedenih pripremnih radnji za davanje koncesija te tehničke podloge koju je utvrdila Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, Vijeće za elektroničke medije (dalje: Vijeće) je Odlukom o objavi Obavijesti o namjeri davanja koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga radija br. 05/18 od 26. listopada 2018., KLASA: UP/I-612-12/18-02/0005, URBROJ: 567-06-18-01 objavljena u »Narodnim novinama« broj 96 od 31. listopada 2018. raspisalo Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija na području grada Splita (G-ST2).

Na 46-18 sjednici Vijeća, dana 12. prosinca 2018. održano je javno otvaranje ponuda pristiglih temeljem Obavijesti o namjeri davanja koncesije br. 05/18 te je utvrđeno kako su temeljem navedene Obavijesti pristigle dvije ponude i to ponuda trgovačkog društva Laganini FM Split d.o.o. iz Zagreba i ponuda trgovačkog društva Radio Virovitica d.o.o. iz Virovitice.

Vijeće je pristupilo postupku utvrđivanja zadovoljavanja formalnih uvjeta ponuda pristiglih na javni natječaj.

U postupku utvrđivanja formalnih uvjeta utvrđeno je kako ponude oba ponuditelja ne udovoljavaju formalnim uvjetima sukladno Obavijesti o namjeri davanja koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga radija br. 05/18 od 26. listopada 2018. te pripadajućoj dokumentaciji za nadmetanje.

Pregledom ponude ponuditelja Laganini FM Split d.o.o. utvrđeno je kako ponuda ne udovoljava formalnim uvjetima zbog toga što sukladno poslovnom planu ponuditelja za 3 -mjesečno poslovanje potrebno je 198.062 kn, a prikazano stanje na računu je 132.000 kn. Odredbom članka 12. stavka 1. Pravilnika o minimalnim uvjetima za obavljanje audio i audiovizualnih medijskih usluga i vođenju očevidnika (»Narodne novine« broj 83/14 – dalje: Pravilnik) propisano je kako za obavljanje djelatnosti medijskih usluga televizije i/ili radija na području koncesije pružatelji moraju osigurati početna financijska sredstva za rad u visini potrebnih sredstava dovoljnih za podmirenje troškova tromjesečnog poslovanja, ovisno o razini koncesije i drugim uvjetima, sukladno poslovnom planu pružatelja medijske usluge. Nadalje, ponuditelj je kao dokaz ispunjavanju prostornih uvjeta priložio predugovor o zakupu poslovnog prostora u sjedištu ponuditelja (Zagreb) dok je za područje koncesije (Split) dostavio samo tlocrt poslovnog prostora bez pripadajućeg dokaza. Odredbom članka 6. stavka 2. Pravilnika propisano je kako pružatelji medijskih usluga općeg radijskog i/ili televizijskog programa te pružatelji medijskih usluga iz članka 79. Zakona o elektroničkim medijima trebaju unutar poslovnog prostora osigurati odvojene prostorije za: a) upravu i/ili glavnog urednika, b) novinare (redakciju), c) marketing i računovodstveno-knjigovodstvene poslove, ako pružatelj medijske usluge obavlja te poslove, d) studio i režiju. Osim toga, odredbom stavka 5. navedenog članka Pravilnika prostorni uvjeti se dokazuju vjerodostojnom ispravom o raspolaganju odgovarajućim poslovnim prostorom potrebnim za obavljanje djelatnosti, uključujući i raspolaganje na temelju ugovora o zakupu prostora.

Pregledom ponude ponuditelja Radio Virovitica d.o.o. utvrđeno je kako ponuda ne udovoljava formalnim uvjetima zbog toga što sukladno poslovnom planu ponuditelja za 3 mjesečno poslovanje im je potrebno 70.955 kn, a prikazano stanje na računu je 8.515 kn, a što je u suprotnosti s već citiranom odredbom čl. 12. st. 1. Pravilnika. Nadalje, ponuditelj je kao dokaz ispunjavanju prostornih uvjeta priložio predugovor o zakupu poslovnog prostora u Splitu površine 24,83 m2 iz kojeg nije razvidno udovoljava li uvjetima iz citirane odredbe čl. 6. st. 2. Pravilnika.

Slijedom svega naprijed navedenog, utvrđeno je kako ponude ponuditelja Laganini FM Split d.o.o. te Radio Virovitica d.o.o. nisu udovoljile formalnim uvjetima sukladno Obavijesti o namjeri davanja koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga radija br. 05/18 od 26. listopada 2018. te pripadajućoj dokumentaciji za nadmetanje te je Vijeće za elektroničke medije odlučilo kao u izreci ove odluke te temeljem odredbe članka 24. Pravilnika o sadržaju i postupku obavijesti o namjeri davanja koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i radija donijelo odluku o poništenju odluke o objavi Obavijesti o namjeri davanja koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga radija br. 05/18.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke nije dopuštena žalba ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim Upravnim sudom u roku od 30 dana od dana primitka odluke. Tužba se predaje ili šalje neposredno Upravnom sudu, a može se podnijeti i na zapisnik kod redovnog suda nadležnog za obavljanje pravne pomoći.

Klasa: UP/I-612-12/18-02/0005
Urbroj: 567-06/04-18-02
Zagreb, 19. prosinca 2018.

AGENCIJA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE

Vijeće za elektroničke medije
Josip Popovac, v. r.