NN 1/2019 (2.1.2019.), Pravilnik o obavještavanju Ureda za sprječavanje pranja novca o sumnjivim transakcijama, sredstvima i osobama

MINISTARSTVO FINANCIJA

6

Na temelju članka 59. stavka 3. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (»Narodne novine« broj 108/17, dalje u tekstu: Zakon) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O OBAVJEŠTAVANJU UREDA ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA O SUMNJIVIM TRANSAKCIJAMA, SREDSTVIMA I OSOBAMA

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje način i opseg dostavljanja podataka o sumnjivim transakcijama, sredstvima i osobama (dalje u tekstu: sumnjiva transakcija) i dodatni podatci koje su obveznici iz članka 9. Zakona (dalje u tekstu: Obveznik) i središnja kontaktna točka iz članka 65. Zakona (dalje u tekstu: središnja kontaktna točka) dužni dostavljati Ministarstvu financija, Uredu za sprječavanje pranja novca (dalje u tekstu: Ured).

II. DOSTAVLJANJE PODATAKA O SUMNJIVIM TRANSAKCIJAMA, SREDSTVIMA I OSOBAMA

Članak 2.

(1) Obveznik je dužan sumnjivu transakciju dostaviti Uredu na Obrascu za obavještavanje Ureda za sprječavanje pranja novca o sumnjivim transakcijama, sredstvima i osobama (Obrazac UZSPN-O-59, dalje u tekstu: Obrazac), koji je zajedno s privitkom Obrascu i Uputom za popunjavanje Obrasca za obavještavanje Ureda za sprječavanje pranja novca o sumnjivim transakcijama, sredstvima i osobama (dalje u tekstu: Uputa) sastavni dio ovoga Pravilnika.

(2) U Obrazac Obveznik upisuje sljedeće podatke:

1. iz članka 20. stavka 1. točke 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. i 13. Zakona

2. je li stranka za koju se obavlja transakcija politički izložena osoba, u slučaju kada stranka za koju se obavlja transakcija ima uspostavljen poslovni odnos kod Obveznika

3. je li primatelj transakcije politički izložena osoba, u slučaju kada primatelj transakcije ima uspostavljen poslovni odnos kod Obveznika

4. je li stvarni vlasnik stranke za koju se obavlja transakcija politički izložena osoba, u slučaju kada stranka za koju se obavlja transakcija ima uspostavljen poslovni odnos kod Obveznika

5. je li stvarni vlasnik primatelja transakcije politički izložena osoba, u slučaju kada primatelj transakcije ima uspostavljen poslovni odnos kod Obveznika.

(3) Osim podataka iz stavka 2. ovoga članka, Obveznik upisuje i podatke o:

1. broju transakcijskog računa, datumu otvaranja transakcijskog računa, nazivu banke kod koje je otvoren račun stranke za koju se obavlja transakcija i podatak o državi sjedišta banke

2. broju transakcijskog računa, datumu otvaranja transakcijskog računa, nazivu banke kod koje je otvoren račun primatelja transakcije i podatak o državi sjedišta banke

3. mjestu uspostavljanja poslovnog odnosa

4. datumu odbijanja poslovnoga odnosa ili datum odbijanja obavljanja transakcije

5. stanju po transakcijskim računima osobe za koju se dostavlja sumnjiva transakcija

6. osobnom identifikacijskom broju stvarnog vlasnika stranke, ako je Obvezniku taj podatak dostupan

7. identifikacijskom broju stvarnog vlasnika stranke, ako je Obvezniku taj podatak dostupan.

(4) Obveznik je dužan popuniti Obrazac na način kako je to propisano Uputom.

(5) U slučaju kada podatci u Obrascu nisu popunjeni na način kako je to propisano Uputom ili nisu čitljivi (nečitljiv rukopis, nečitljiva slova), Obveznik je dužan na način i u roku koji odredi Ured dostaviti pravilno popunjen Obrazac.

III. NAČIN DOSTAVLJANJA PODATAKA

Članak 3.

Obveznik je dužan podatke o sumnjivoj transakciji dostaviti Uredu na Obrascu UZSPN-O-59 iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika, na jedan od sljedećih načina:

1. elektroničkim prijenosom podataka (elektronički Obrazac) ili

2. u fizičkom obliku (tiskani Obrazac), poštom ili telefaksom.

Elektronički prijenos podataka

Članak 4.

(1) Obveznik iz članka 9. stavka 2. točke 1., 3. 4. i središnja kontaktna točka dužni su Uredu dostaviti sumnjivu transakciju elektroničkim prijenosom podataka korištenjem aplikativnoga sustava Ureda.

(2) Ugovorom između Ministarstva financija i Obveznika te središnje kontaktne točke, uređuju se međusobna prava i obveze koje proizlaze iz korištenja aplikativnoga sustava Ureda.

(3) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka i drugi Obveznici mogu Uredu dostavljati sumnjivu transakciju elektroničkim prijenosom podataka korištenjem aplikativnoga sustava Ureda.

Članak 5.

(1) Obveznik koji dostavlja sumnjivu transakciju elektroničkim prijenosom podataka, korištenjem aplikativnoga sustava Ureda, dužan je dostaviti podatke na način i u skladu s Tehničkom uputom za korištenje aplikativnoga sustava Ureda.

(2) Smatra se da je Obveznik dostavio sumnjivu transakciju u trenutku kada je elektronički Obrazac zabilježen na poslužitelju za zaprimanje podataka.

(3) U opravdanim slučajevima tehničke nemogućnosti dostave podataka (npr. kvar na sustavu) na način opisan u članku 4. ovoga Pravilnika, Obveznik je bez odlaganja dužan o tome obavijestiti Ured te prema uputama Ureda osigurati dostavu podataka u fizičkom obliku (tiskani Obrazac), poštom ili telefaksom.

(4) U trenutku kada prestanu razlozi tehničke nemogućnosti dostave sumnjive transakcije, Obveznik je dužan sumnjivu transakciju koju je dostavio na način iz stavka 3. ovoga članka, dostaviti elektroničkim prijenosom podataka korištenjem aplikativnoga sustava Ureda najkasnije u roku od 3 dana od dana prestanka okolnosti koje su prouzročile tehničku nemogućnost takve dostave.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obavješćivanju Ureda za sprječavanje pranja novca o sumnjivim transakcijama i osobama (»Narodne novine« broj 1/09), Pravilnik o načinu i rokovima obavješćivanja Ureda za sprječavanje pranja novca o sumnjivim transakcijama i osobama te vođenju evidencija od strane odvjetnika odvjetničkih društava, javnih bilježnika, revizorskih društava i samostalnih revizora te pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju računovodstvene poslove i poslove poreznog savjetovanja (»Narodne novine« broj 01/09) i Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu i rokovima obavješćivanja Ureda za sprečavanje pranja novca o sumnjivim transakcijama i osobama te vođenju evidencija od strane odvjetnika, odvjetničkih društava, javnih bilježnika, revizorskih društava i samostalnih revizora te pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju računovodstvene poslove i poslove poreznog savjetovanja (»Narodne novine« broj 153/13).

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 470-00/15-001/1

Urbroj: 513-12-2-2/027-18-210

Zagreb, 17. prosinca 2018.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.

UPUTA O NAČINU POPUNJAVANJA OBRASCA ZA OBAVJEŠTAVANJE UREDA ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA O SUMNJIVIM TRANSAKCIJAMA, SREDSTVIMA I OSOBAMA

Ovom Uputom propisan je način na koji obveznici primjene mjera, radnja i postupaka za sprječavanje i otkrivanje pranja novca i financiranja terorizma (dalje u tekstu: Obveznik) popunjavaju Obrazac za obavještavanje Ureda za sprječavanje pranja novca o sumnjivim transakcijama, sredstvima i osobama (dalje u tekstu: Obrazac) koji sukladno odredbama članaka 56. i 59. Zakona o sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma (dalje u tekstu: Zakon) dostavljaju Uredu za sprječavanje pranja novca (dalje u tekstu: Ured). Sastavni dio Obrasca je privitak Obrascu za obavješćivanje Ureda za sprječavanje pranja novca o sumnjivim transakcijama, sredstvima i osobama s Uputama.

Obrazac privitak Obrascu se u gornjem desnom uglu označavaju stupnjem tajnosti »OGRANIČENO« uz napomenu »NAKON POPUNJAVANJA« sukladno članku Zakona.

Obrazac sadrži 66 rubrika u koje rubrike Obveznik upisuje podatke ili ispred kojih rubrika Obveznik u kvadratu ispred teksta označava ponuđene mogućnosti. Napominjemo da ovisno o vrsti i naravi transakcije; vrsti sudionika transakcije; činjenici da li sudionik u transakciji ima uspostavljeni poslovni odnos kod Obveznika ili nema uspostavljeni poslovni odnos kod Obveznika; o tome da li Obveznik prijavljuje sumnjivu transakciju ili sumnjiva sredstva; o tome da li Obveznik obavještava Ured zbog odbijanja ili prekidanja poslovnog odnosa; nisu sve rubrike u Obrascu obvezne, već je potrebno upisati podatke koje je Obveznik dužan prikupiti sukladno odredbama Zakona i pripadajućih podzakonskih akata.

Ako se podatci dostavljaju na tiskanom obrascu koristeći se preporučenom poštanskom pošiljkom, telefaksom ili preko dostavljača, isti moraju biti popunjeni čitljivo, tiskanim slovima i bez naknadnog prepravljanja.

U poglavlje A. Obrasca »PODATCI O TRANSAKCIJI I SREDSTVIMA« (rubrike 1 do 11) Obveznik upisuje i označava podatke je li u vezi s transakcijom, sredstvima ili osobom postoje razlozi za sumnju na pranje novca ili financiranjem terorizma, je li Obveznik obavještava Ured o sumnjivoj transakciji ili sumnjivim sredstvima, te podatke o sumnjivoj transakciji.

1.     U rubrici 1 »U vezi s transakcijom ili osobom postoje razlozi za sumnju« Obveznik označava je li u vezi s transakcijom, sredstvima ili osobom postoje razlozi za sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma, na način da upiše oznaku X u polje ispred teksta.

2.     U rubrici 2 »Obveznik obavještava Ured za sprječavanje pranja novca o« Obveznik označava je li Ured obavještava o sumnjivoj transakciji ili sumnjivim sredstvima, na način da upiše oznaku X u polje ispred teksta. Ako Obveznik obavještava Ured o sumnjivim sredstvima, Obveznik prilikom popunjavanja Obrasca upisuje podatke u sljedeće rubrike Obrasca: 9, 10, 11, 21 do 37, 56 do 66.

3.     U rubrici 3 »Transakcija je prijavljena« Obveznik označava je li obavještava Ured o transakciji prije izvršenja ili nakon izvršenja, na način da upiše oznaku X u polje ispred teksta.

4.     U rubrici 4 »Transakcija« Obveznik označava je li transakcija obavljena ili nije obavljena, na način da upiše oznaku X u polje ispred teksta.

5.     U rubrici 5 »Transakcija je« Obveznik označava se je li transakcija gotovinska ili negotovinska. na način da upiše oznaku X u polje ispred teksta. Gotovinska transakcija jest svaka transakcija pri kojoj obveznik fizički primi od stranke gotovinu odnosno stranci fizički preda gotovinu u posjedovanje i na raspolaganje.

6.     U rubrici 6 »Način provođenja transakcije« Obveznik označava način provođenja transakcije , na način da upiše oznaku X u polje ispred teksta.

7.     U rubrici 7 »Datum i vrijeme provođenja transakcije« Obveznik upisuje brojčanim oznakama dan, mjesec i godinu, te sat i minutu provođenja transakcije.

8.     U rubrici 8 »Svrha (namjena) transakcije« Obveznik označava svrhu odnosnu namjenu transakcije, na način da upiše oznaku X u polje ispred teksta. U polje »Obrazloženje« Obveznik može upisati i obrazloženje označene svrhe (namjene) transakcije, odnosno navesti svrhu (namjenu) transakcije koja nije ponuđena u tekstu.

9.     U rubrici 9 »Oznaka valute« Obveznik upisuje troslovnu oznaku države prema međunarodnom standardu ISO 4217.

10.     U rubrici 10 »Iznos u valuti« Obveznik upisuje se iznos transakcije u valuti u kojoj se transakcija provodi.

11.     U rubrici 11 »Vrijednost u kunama« Obveznik upisuje vrijednost transakcije u kunama.

U poglavlje B. Obrasca »NALOGODAVATELJ TRANSAKCIJE – FIZIČKA OSOBA KOJA ZAHTIJEVA ILI OBAVLJA TRANSAKCIJU« (rubrike 12 do 19) Obveznik upisuje i označava podatke o fizičkoj osobi koja kod obveznika zahtijeva ili obavlja transakciju. Ako Obveznik obavještava Ured o sumnjivoj transakciji kod koje fizička osoba ne zahtijeva ili obavlja transakciju kod obveznika (npr. Doznaka iz inozemstva), Obveznik ne unosi podatke u rubrike koje se nalaze u Poglavlju B Obrasca.

1.     U rubrici 12 »Transakciju obavlja« Obveznik označava je li transakciju obavlja ili zahtijeva jedna osoba ili dvije ili više osoba, na način da upiše oznaku X u polje ispred teksta. Ako transakciju obavlja dvije ili više osoba, u Obrazac se upisuje prva osoba, a ostale se osobe upisuju u privitku Obrasca.

2.     U rubrici 13 »Prezime« i »Ime« upisuje se prezime i ime fizičke osobe koja zahtijeva ili obavlja transakciju.

3.     U rubrici 14 »Osobni identifikacijski broj (OIB)« Obveznik upisuje osobni identifikacijski broj određen zakonom kojim se uređuje osobni identifikacijski broj za fizičku osobu koja zahtjeva ili obavlja transakciju.

4.     U rubrici 15 »Identifikacijski broj« Obveznik upisuje identifikacijski broj za fizičku osobu koja zahtjeva ili obavlja transakciju, a za koju fizičku osobu Obveznik ne raspolaže s podatkom o osobnom identifikacijskom broju određenom zakonom kojim se uređuje osobni identifikacijski broj.

5.     U rubrici 16 »Prebivalište« Obveznik upisuje ulicu i kućni broj, mjesto i država (troslovna oznaka države prema međunarodnom standardu ISO 4217) prebivališta fizičke osobe koja zahtijeva ili obavlja transakciju.

6.     U rubrici 17 »Datum rođenja« Obveznik upisuje brojčanim oznakama dan, mjesec i godinu rođenja nalogodavatelja transakcije.

7.     U rubrici 18 »Identifikacijska isprava« Obveznik označava vrstu identifikacijske isprave (službenog osobnog dokumenta s fotografijom što ga je izdalo nadležno državno domaće ili strano tijelo), na način da upiše oznaku X u polje ispred teksta. Obveznik upisuje sljedeće podatke: broj isprave, izdavatelj isprave, država (troslovna oznaka države prema međunarodnom standardu ISO 4217) izdavatelja isprave.

8.     U rubrici 19 »Nalogodavatelj obavlja transakciju« Obveznik označava za koga nalogodavatelj obavlja transakciju, na način da upiše oznaku X u polje ispred teksta.

U poglavlje C. Obrasca »STRANKA ZA KOJU SE OBAVLJA TRANSAKCIJA« (rubrike 20 do 30) Obveznik upisuje i označava podatke o stranci (fizičkoj ili pravnoj osobi za koju se obavlja transakcija). Ako stranka za koju se obavlja transakcija nema uspostavljeni poslovni odnos kod obveznika, npr. u slučaju sumnjivih transakcija čiji je način provođenja »Doznaka iz inozemstva« ili »Tuzemna doznaka« a stranka za koju se obavlja transakcija nema uspostavljeni poslovni odnos kod Obveznika koji obavještava Ured o sumnjivoj transakciji, obveznik u poglavlju C. upisuje i označava podatke u rubrikama 21, 23, 26 i 30.

1.     U rubrici 20 »Transakcija se obavlja u ime ili za račun« Obveznik označava obavlja li se transakcija u ime ili za račun jedne ili dvije ili više stranaka, na način da upiše oznaku X u polje ispred teksta. Ako se transakcija obavlja za dvije ili više stranaka, u Obrazac se upisuju podatci za prvu stranku, a podatci za ostale stranke upisuju se u privitku Obrasca.

2.     U rubrici 21 »Stranka je« Obveznik označava vrstu stranke na način da upiše oznaku X u polje ispred teksta.

3.     U rubrici 22 »Stranka je politički izložena osoba« Obveznik označava je li stranka politički izložena osoba. Navedeni podatak obveznik označava samo u slučajevima kada je stranka za koju se obavlja transakcija fizička osoba.

4.     U rubrici 23 »Prezime«, »Ime«, »Naziv pravne osobe ili druge pravne osobe i drugog s njom izjednačenog subjekta« Obveznik upisuje prezime i ime za stranku za koju se obavlja transakcija koja je fizička osoba, odnosno naziv za pravnu osobu i drugog s njom izjednačenog subjekta.

5.     U rubrici 24 »Osobni identifikacijski broj (OIB)« Obveznik upisuje osobni identifikacijski broj određen zakonom kojim se uređuje osobni identifikacijski broj za stranku za koju se obavlja transakcija.

6.     U rubrici 25 »Identifikacijski broj« Obveznik upisuje identifikacijski broj za stranku za koju se obavlja transakcija, a za koju osobu Obveznik ne raspolaže s podatkom o osobnom identifikacijskom broju određenom zakonom kojim se uređuje osobni identifikacijski broj.

7.     U rubrici 26 »Prebivalište / Sjedište« Obveznik upisuje ulicu i kućni broj, mjesto i državu (troslovna oznaku države prema međunarodnom standardu ISO 4217) prebivališta ili sjedišta stranke za koju se obavlja transakcija.

8.     U rubrici 27 »Državljanstvo« Obveznik upisuje državljanstvo stranke za koju se obavlja transakcija koja je fizička osoba. Obveznik upisuje troslovnu oznaku države prema međunarodnom standardu ISO 4217.

9.     U rubrici 28 »Datum rođenja« Obveznik upisuje brojčanim oznakama dan, mjesec i godinu rođenja za stranku za koju se obavlja transakcija koja je fizička osoba.

10.     U rubrici 29 »Identifikacijska isprava« Obveznik označava za stranku za koju se obavlja transakcija koja je fizička osoba, vrstu identifikacijske isprave (službenog osobnog dokumenta s fotografijom što ga je izdalo nadležno državno domaće ili strano tijelo), na način da upiše oznaku X u polje ispred teksta. Obveznik upisuje sljedeće podatke: broj isprave, izdavatelj isprave, država (troslovna oznaka države prema međunarodnom standardu ISO 4217) izdavatelja isprave

11.     U rubrici 30 Obveznik upisuje podatke o broju računa po IBAN konstrukciji ako je Obvezniku dostupna, dan mjesec i godinu otvaranja računa po kojem je obavljena transakcija ako je račun otvoren kod Obveznika, naziv banke u kojoj je otvoren račun i troslovnu oznaku države (prema međunarodnom standardu ISO 4217) banke u kojoj je račun otvoren.

U poglavlje C.1. Obrasca »PODATCI O FIZIČKOJ OSOBI STVARNOM VLASNIKU STRANKE ZA KOJU SE OBAVLJA TRANSAKCIJA KOJA JE PRAVNA OSOBA (AKO JE PRAVNA OSOBA ZA KOJU SE OBAVLJA TRANSAKCIJA STRANKA KOD OBVEZNIKA)« (rubrike 31 do 37) Obveznik upisuje podatke o fizičkoj osobi koja je stvarni vlasnik stranke (pravne osobe) za koju se obavlja transakcija. Obveznik upisuje podatke ako pravna osoba za koju se obavlja transakcija ima uspostavljani poslovni odnos kod obveznika. Ako ima više stvarnih vlasnika, u Obrazac se upisuju podatci za prvog stvarnog vlasnika, a podatci zaostale stvarne vlasnike upisuju se u privitku Obrasca za sumnjive transakcije.

1.     U rubrici 31 »Prezime« i »Ime« Obveznik upisuje prezime i ime fizičke osobe stvarnog vlasnika stranke za koju se obavlja transakcija.

2.     U rubrici 32 »Prebivalište« Obveznik upisuje državu prebivališta fizičke osobe koja je stvarni vlasnik stranke za koju se obavlja transakcija. Obveznik upisuje troslovnu oznaku države prema međunarodnom standardu ISO 4217.

3.     U rubrici 33 »Državljanstvo« Obveznik upisuje državljanstvo fizičke osobe koja je stvarni vlasnik stranke za koju se obavlja transakcija. Obveznik upisuje troslovnu oznaku države prema međunarodnom standardu ISO 4217.

4.     U rubrici 34 »Osobni identifikacijski broj (OIB)« Obveznik, ako mu je taj podatak dostupan, upisuje osobni identifikacijski broj, određen zakonom kojim se uređuje osobni identifikacijski broj, za fizičku osobu stvarnog vlasnika stranke za koju se obavlja transakcija.

5.     U rubrici 35 »Identifikacijski broj« Obveznik, ako mu je taj podatak dostupan, upisuje identifikacijski broj za fizičku osobu stvarnog vlasnika stranke za koju se obavlja transakcija.

6.     U rubrici 36 »Datum rođenja« Obveznik upisuje brojčanim oznakama dan, mjesec i godinu rođenja za fizičku osobu stvarnog vlasnika stranke za koju se obavlja transakcija.

7.     U rubrici 37 »Stranka je politički izložena osoba« Obveznik označava je li fizička osoba koja je stvarni vlasnik stranke za koju se obavlja transakcija politički izložena osoba.

U poglavlje D Obrasca »PRIMATELJ TRANSAKCIJE – OSOBA KOJOJ JE TRANSAKCIJA NAMIJENJENA« (rubrike 38 do 48) Obveznik upisuje i označava podatke o primatelju transakcije (fizička ili pravna osoba). Ako primatelj transakcije nema uspostavljeni poslovni odnos kod obveznika, obveznik u poglavlju D. upisuje i označava podatke u rubrikama 39, 41, 44, te sve podatke u polju 48 ako su podatci iz navedenog polja dostupni Obvezniku.

1.     U rubrici 38 »Transakcija je namijenjena« Obveznik označava jeli transakcija namijenjena jednom primatelju ili za dva ili više primatelja, na način da upiše oznaku X u polje ispred teksta. Ako je transakcija namijenjena za dva ili više primatelja, u Obrazac se upisuju podatci za prvog primatelja, a podatci za ostale primatelje upisuju se u privitku Obrasca.

2.     U rubrici 39 »Primatelj je« Obveznik označava vrstu primatelja na način da upiše oznaku X u polje ispred teksta.

3.     U rubrici 40 »Primatelj transakcije je politički izložena osoba« Obveznik označava je li primatelj transakcije politički izložena osoba. Navedeni podatak obveznik označava samo u slučajevima kada je primatelj transakcije fizička osoba.

4.     U rubrici 41 »Prezime», »Ime», »Naziv pravne osobe ili druge pravne osobe i drugog s njom izjednačenog subjekta« Obveznik upisuje prezime i ime za primatelja transakcije koja je fizička osoba, odnosno naziv za pravnu osobu i drugog s njom izjednačenog subjekta.

5.     U rubrici 42 »Osobni identifikacijski broj (OIB)« Obveznik upisuje osobni identifikacijski broj određen zakonom kojim se uređuje osobni identifikacijski broj za primatelja transakcije.

6.     U rubrici 43 »Identifikacijski broj« Obveznik upisuje identifikacijski broj za primatelja transakcije, a za koju osobu Obveznik ne raspolaže s podatkom o osobnom identifikacijskom broju određenom zakonom kojim se uređuje osobni identifikacijski broj.

7.     U rubrici 44 »Prebivalište / Sjedište« Obveznik upisuje ulicu i kućni broj, mjesto i državu (troslovna oznaka države prema međunarodnom standardu ISO 4217) prebivališta ili sjedišta primatelja transakcije.

8.     U rubrici 45 »Državljanstvo« Obveznik upisuje državljanstvo primatelja transakcije koji je fizička osoba. Obveznik upisuje troslovnu oznaku države prema međunarodnom standardu ISO 4217.

9.     U rubrici 46 »Datum rođenja« Obveznik upisuje brojčanim oznakama dan, mjesec i godinu rođenja za primatelja transakcije koji je fizička osoba.

10.     U rubrici 47 »Identifikacijska isprava« Obveznik označava za primatelja transakcije koji je fizička osoba, vrstu identifikacijske isprave (službenog osobnog dokumenta s fotografijom što ga je izdalo nadležno državno domaće ili strano tijelo), na način da upiše oznaku X u polje ispred teksta. Obveznik upisuje sljedeće podatke: broj isprave, izdavatelj isprave, država (troslovna oznaka države prema međunarodnom standardu ISO 4217) izdavatelja isprave.

11.     U rubrici 48 Obveznik upisuje podatke o broju računa po IBAN konstrukciji ako je Obvezniku dostupna, dan mjesec i godinu otvaranja računa po kojem je obavljena transakcija ako je račun otvoren kod Obveznika, naziv banke u kojoj je otvoren račun i troslovnu oznaku države (prema međunarodnom standardu ISO 4217) banke u kojoj je račun otvoren.

U poglavlje D.1. Obrasca »PODATCI O FIZIČKOJ OSOBI STVARNOM VLASNIKU PRIMATELJA TRANSAKCIJE KOJI JE PRAVNA OSOBA (AKO JE PRAVNA OSOBA PRIMATELJ, STRANKA KOD OBVEZNIKA)« (rubrike 49 do 55) Obveznik upisuje i označava podatke o fizičkoj osobi koja je stvarni vlasnik primatelja (pravne osobe) transakcije. Obveznik upisuje podatke ako pravna osoba primatelj transakcije ima uspostavljani poslovni odnos kod obveznika. Ako ima više stvarnih vlasnika, u Obrazac se upisuju podatci za prvog stvarnog vlasnika, a podatci zaostale stvarne vlasnike upisuju se u privitku Obrasca za sumnjive transakcije.

1.     U rubrici 49 »Prezime« i »Ime« Obveznik upisuje prezime i ime fizičke osobe stvarnog vlasnika primatelja transakcije.

2.     U rubrici 50 »Prebivalište« Obveznik upisuje državu prebivališta fizičke osobe koja je stvarni vlasnik primatelja transakcije. Obveznik upisuje troslovnu oznaku države prema međunarodnom standardu ISO 4217.

3.     U rubrici 51 »Državljanstvo« Obveznik upisuje državljanstvo fizičke osobe koja je stvarni vlasnik primatelja transakcije. Obveznik upisuje troslovnu oznaku države prema međunarodnom standardu ISO 4217.

4.     U rubrici 52 »Osobni identifikacijski broj (OIB)« Obveznik, ako mu je taj podatak dostupan, upisuje osobni identifikacijski broj, određen zakonom kojim se uređuje osobni identifikacijski broj, za fizičku osobu stvarnog vlasnika primatelja transakcije.

5.     U rubrici 53 »Identifikacijski broj« Obveznik, ako mu je taj podatak dostupan, upisuje identifikacijski broj za fizičku osobu stvarnog vlasnika primatelja transakcije.

6.     U rubrici 54 »Datum rođenja« Obveznik upisuje brojčanim oznakama dan, mjesec i godinu rođenja za fizičku osobu stvarnog vlasnika primatelja transakcije.

7.     U rubrici 55 »Stranka je politički izložena osoba« Obveznik označava je li fizička osoba koja je stvarni vlasnik primatelja transakcije politički izložena osoba.

U poglavlje E. Obrasca »PODATCI O PRIRODI POSLOVNOG ODNOSA« (rubrike 56 do 60) Obveznik upisuje sljedeće podatke:

1.     U rubrici 56 »Datum uspostavljanja poslovnog odnosa« Obveznik upisuje brojčanim oznakama dan, mjesec i godinu uspostavljanja poslovnog odnosa. Poslovni odnos je definiran u članku 4. točka 31. Zakona.

2.     U rubrici 57 »Mjesto uspostavljanja poslovnog odnosa« Obveznik upisuje grad u kojem je uspostavljen poslovni odnos.

3.     U rubrici 58 »Datum odbijanja ili prekidanja poslovnog odnosa (članak 19. Zakona)« Obveznik upisuje brojčanim oznakama dan, mjesec i godinu odbijanja ili prekidanja poslovnog odnosa, ako je do odbijanja ili prekidanja poslovnog odnosa došlo sukladno odredbama članka 19. Zakona.

4.     U rubrici 59 »Podatci o namjeni i predviđenoj prirodi poslovnog odnosa te informacije o djelatnosti stranke« Obveznik upisuju i navodi razloge zbog kojih stranka uspostavlja poslovni odnos Nadalje, potrebno je navesti podatke o djelatnosti koju obavlja stranka.

5.     U rubrici 60 »Podatci o izvoru sredstava koja jesu ili će biti predmet transakcije ili poslovnog odnosa« Obveznik upisuje podatke o izvoru sredstava koje je prikupio od stranke ili kroz stalno praćenje poslovnog odnosa.

U poglavlje F. Obrasca »PODATCI O RAZLOZIMA ZA SUMNJU NA PRANJE NOVCA ILI FINANCIRANJE TERORIZMA« (rubrike 61 do 64) Obveznik upisuje obrazložene razloge za sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma.

1.     U rubrici 61 »Obveznik zna ili ima razloge za sumnju (članak 56. stavak 6. Zakona)« Obveznik označava jedan ili više ponuđenih razloga (isti su propisani i definirani u članku 56. stavak 6. Zakona) za dostavljanje obavijesti Uredu, na način da upiše oznaku X u polje ispred teksta.

2.     U rubrici 62 »Obrazloženje razloga za sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma« Obveznik upisuje obrazložene razloge za sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma na način da detaljno opiše razloge zbog kojih se dostavlja obavijest Uredu, uzimajući u obzir činjenice, sumnjive aktivnosti, transakcije, sredstva i relevantne indikatore na kojima obveznik temelji sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma.

3.     U rubrici 63 »Stanje po računima osoba ili osobe za koju se dostavlja obavijest Uredu« Obveznik upisuje stanje po računima osobe ili osoba za koje se dostavlja obavijest Uredu, a po kojim računima su evidentirane sumnjive transakcije ili sumnjiva sredstva.

4.     U rubrici 64 »Oznaka i naziv indikatora« Obveznik upisuje se oznaku te kratki naziv indikatora iz popisa indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija, sredstava i osoba.

U poglavlje G. »PODATCI O OBVEZNIKU KOJI DOSTAVLJA OBAVIJEST UREDU« (rubrika 65) Obveznik koji dostavlja obavijest Uredu upisuje svoj naziv.

Obveznik također upisuje mjesto (naziv grada) organizacijske jedinice obveznika kod koje je obavljena ili zahtijeva sumnjiva transakcija. Ako Obveznik obavještava Ured o sumnjivim sredstvima, ili je sumnjiva transakcija obavljena ili zahtijevana bez fizičke prisutnosti nalogodavatelja kod obveznika, Obveznik upisuje grad u kojem je uspostavljen poslovni odnos.

U poglavlje G.1. »OVLAŠTENA OSOBA OBVEZNIKA« (rubrika 66) Obveznik upisuje prezime i ime ovlaštene osobe obveznika ili njezinog zamjenika koja dostavlja obavijest Uredu. Obveznik upisuje brojčanim oznakama dan, mjesec i godinu dostavljanja obavijesti Uredu.

UPUTA O NAČINU POPUNJAVANJA PRIVITKA OBRASCU ZA OBAVJEŠTAVANJE UREDA ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA O SUMNJIVIM TRANSAKCIJAMA, SREDSTVIMA I OSOBAMA

Ovom Uputom propisan je način na koji obveznici primjene mjera, radnja i postupaka za sprječavanje i otkrivanje pranja novca i financiranja terorizma (dalje u tekstu: Obveznik) popunjavaju Privitak Obrascu za obavještavanje Ureda za sprječavanje pranja novca o sumnjivim transakcijama, sredstvima i osobama (dalje u tekstu: Privitak) koji sukladno odredbama članaka 56. i 59. Zakona o sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma (dalje u tekstu: Zakon) dostavljaju Uredu za sprječavanje pranja novca (dalje u tekstu: Ured).

Privitak je potrebno popuniti ako transakciju obavlja ili zahtjeva više osoba, ako se transakcija obavlja ili zahtijeva u ime i za račun više stranaka, ako je transakcija namijenjena za više primatelja, ako ima više stvarnih vlasnika i u svim slučajevima kada se transakcija sastoji od više valuta.

Obrazac privitak Obrascu se u gornjem desnom uglu označavaju stupnjem tajnosti »OGRANIČENO« uz napomenu »NAKON POPUNJAVANJA« sukladno članku Zakona.

Privitak sadrži 46 rubrika u koje rubrike Obveznik upisuje podatke ili ispred kojih rubrika Obveznik u kvadratu ispred teksta označava ponuđene mogućnosti. Napominjemo da ovisno o vrsti i naravi transakcije; vrsti sudionika transakcije; činjenici da li sudionik u transakciji ima uspostavljeni poslovni odnos kod Obveznika ili nema uspostavljeni poslovni odnos kod Obveznika; nisu sve rubrike u Privitku obvezne, već je potrebno upisati podatke koje je Obveznik dužan prikupiti sukladno odredbama Zakona i pripadajućih podzakonskih akata.

Ako se podatci dostavljaju na tiskanom obrascu koristeći se preporučenom poštanskom pošiljkom, telefaksom ili preko dostavljača, isti moraju biti popunjeni čitljivo, tiskanim slovima i bez naknadnog prepravljanja.

U poglavlje A. Obrasca »PODATCI O TRANSAKCIJI I SREDSTVIMA« (rubrike 1 do 5) Obveznik upisuje i označava podatke o sumnjivoj transakciji.

1.     U rubrici 1 »Datum i vrijeme provođenja transakcije« Obveznik upisuje brojčanim oznakama dan, mjesec i godinu, te sat i minutu provođenja transakcije.

2.     U rubrici 2 »Svrha (namjena) transakcije« Obveznik označava svrhu odnosnu namjenu transakcije, na način da upiše oznaku X u polje ispred teksta. U polje »Obrazloženje« Obveznik može upisati i obrazloženje označene svrhe (namjene) transakcije, odnosno navesti svrhu (namjenu) transakcije koja nije ponuđena u tekstu.

3.     U rubrici 3 »Oznaka valute« Obveznik upisuje troslovnu oznaku države prema međunarodnom standardu ISO 4217.

4.     U rubrici 4 »Iznos u valuti« Obveznik upisuje se iznos transakcije u valuti u kojoj se transakcija provodi.

5.     U rubrici 5 »Vrijednost u kunama« Obveznik upisuje vrijednost transakcije u kunama.

U poglavlje B. Obrasca »NALOGODAVATELJ TRANSAKCIJE – FIZIČKA OSOBA KOJA ZAHTIJEVA ILI OBAVLJA TRANSAKCIJU« (rubrike 6 do 12) Obveznik upisuje i označava podatke o fizičkoj osobi koja kod obveznika zahtijeva ili obavlja transakciju. Ako Obveznik obavještava Ured o sumnjivoj transakciji kod koje fizička osoba ne zahtijeva ili obavlja transakciju kod obveznika (npr. Doznaka iz inozemstva), Obveznik ne unosi podatke u rubrike koje se nalaze u Poglavlju B Obrasca.

1.     U rubrici 6 »Prezime« i »Ime« upisuje se prezime i ime fizičke osobe koja zahtijeva ili obavlja transakciju.

2.     U rubrici 7 »Osobni identifikacijski broj (OIB)« Obveznik upisuje osobni identifikacijski broj određen zakonom kojim se uređuje osobni identifikacijski broj za fizičku osobu koja zahtjeva ili obavlja transakciju.

3.     U rubrici 8 »Identifikacijski broj« Obveznik upisuje identifikacijski broj za fizičku osobu koja zahtjeva ili obavlja transakciju, a za koju fizičku osobu Obveznik ne raspolaže s podatkom o osobnom identifikacijskom broju određenom zakonom kojim se uređuje osobni identifikacijski broj.

4.     U rubrici 9 »Prebivalište« Obveznik upisuje ulicu i kućni broj, mjesto i država (troslovna oznaka države prema međunarodnom standardu ISO 4217) prebivališta fizičke osobe koja zahtijeva ili obavlja transakciju.

5.     U rubrici 10 »Datum rođenja« Obveznik upisuje brojčanim oznakama dan, mjesec i godinu rođenja nalogodavatelja transakcije.

6.     U rubrici 11 »Identifikacijska isprava« Obveznik označava vrstu identifikacijske isprave (službenog osobnog dokumenta s fotografijom što ga je izdalo nadležno državno domaće ili strano tijelo), na način da upiše oznaku X u polje ispred teksta. Obveznik upisuje sljedeće podatke: broj isprave, izdavatelj isprave, država (troslovna oznaka države prema međunarodnom standardu ISO 4217) izdavatelja isprave.

7.     U rubrici 12 »Nalogodavatelj obavlja transakciju« Obveznik označava za koga nalogodavatelj obavlja transakciju, na način da upiše oznaku X u polje ispred teksta.

U poglavlje C. Obrasca »STRANKA ZA KOJU SE OBAVLJA TRANSAKCIJA« (rubrike 13 do 22) Obveznik upisuje i označava podatke o stranci (fizičkoj ili pravnoj osobi za koju se obavlja transakcija). Ako stranka za koju se obavlja transakcija nema uspostavljeni poslovni odnos kod obveznika, npr. u slučaju sumnjivih transakcija čiji je način provođenja »Doznaka iz inozemstva« ili »Tuzemna doznaka« a stranka za koju se obavlja transakcija nema uspostavljeni poslovni odnos kod Obveznika koji obavještava Ured o sumnjivoj transakciji, obveznik u poglavlju C. upisuje i označava podatke u rubrikama 13, 15, 18 i 30.

1.     U rubrici 13 »Stranka je« Obveznik označava vrstu stranke na način da upiše oznaku X u polje ispred teksta.

2.     U rubrici 14 »Stranka je politički izložena osoba« Obveznik označava je li stranka politički izložena osoba. Navedeni podatak obveznik označava samo u slučajevima kada je stranka za koju se obavlja transakcija fizička osoba.

3.     U rubrici 15 »Prezime«, »Ime«, »Naziv pravne osobe ili druge pravne osobe i drugog s njom izjednačenog subjekta« Obveznik upisuje prezime i ime za stranku za koju se obavlja transakcija koja je fizička osoba, odnosno naziv za pravnu osobu i drugog s njom izjednačenog subjekta.

4.     U rubrici 16 »Osobni identifikacijski broj (OIB)« Obveznik upisuje osobni identifikacijski broj određen zakonom kojim se uređuje osobni identifikacijski broj za stranku za koju se obavlja transakcija.

5.     U rubrici 17 »Identifikacijski broj« Obveznik upisuje identifikacijski broj za stranku za koju se obavlja transakcija, a za koju osobu Obveznik ne raspolaže s podatkom o osobnom identifikacijskom broju određenom zakonom kojim se uređuje osobni identifikacijski broj.

6.     U rubrici 18 »Prebivalište / Sjedište« Obveznik upisuje ulicu i kućni broj, mjesto i državu (troslovna oznaku države prema međunarodnom standardu ISO 4217) prebivališta ili sjedišta stranke za koju se obavlja transakcija.

7.     U rubrici 19 »Državljanstvo« Obveznik upisuje državljanstvo stranke za koju se obavlja transakcija koja je fizička osoba. Obveznik upisuje troslovnu oznaku države prema međunarodnom standardu ISO 4217.

8.     U rubrici 20 »Datum rođenja« Obveznik upisuje brojčanim oznakama dan, mjesec i godinu rođenja za stranku za koju se obavlja transakcija koja je fizička osoba.

9.     U rubrici 21 »Identifikacijska isprava« Obveznik označava za stranku za koju se obavlja transakcija koja je fizička osoba, vrstu identifikacijske isprave (službenog osobnog dokumenta s fotografijom što ga je izdalo nadležno državno domaće ili strano tijelo), na način da upiše oznaku X u polje ispred teksta. Obveznik upisuje sljedeće podatke: broj isprave, izdavatelj isprave, država (troslovna oznaka države prema međunarodnom standardu ISO 4217) izdavatelja isprave

10.     U rubrici 22 Obveznik upisuje podatke o broju računa po IBAN konstrukciji ako je Obvezniku dostupna, dan mjesec i godinu otvaranja računa po kojem je obavljena transakcija ako je račun otvoren kod Obveznika, naziv banke u kojoj je otvoren račun i troslovnu oznaku države (prema međunarodnom standardu ISO 4217) banke u kojoj je račun otvoren.

U poglavlje C.1. Obrasca »PODATCI O FIZIČKOJ OSOBI STVARNOM VLASNIKU STRANKE ZA KOJU SE OBAVLJA TRANSAKCIJA KOJA JE PRAVNA OSOBA (AKO JE PRAVNA OSOBA ZA KOJU SE OBAVLJA TRANSAKCIJA STRANKA KOD OBVEZNIKA)« (rubrike 23 do 29) Obveznik upisuju podatke o fizičkoj osobi koja je stvarni vlasnik stranke (pravne osobe) za koju se obavlja transakcija. Obveznik upisuje podatke ako pravna osoba za koju se obavlja transakcija ima uspostavljani poslovni odnos kod obveznika.

1.     U rubrici 23 »Prezime« i »Ime« Obveznik upisuje prezime i ime fizičke osobe stvarnog vlasnika stranke za koju se obavlja transakcija.

2.     U rubrici 24 »Prebivalište« Obveznik upisuje državu prebivališta fizičke osobe koja je stvarni vlasnik stranke za koju se obavlja transakcija. Obveznik upisuje troslovnu oznaku države prema međunarodnom standardu ISO 4217.

3.     U rubrici 25 »Državljanstvo« Obveznik upisuje državljanstvo fizičke osobe koja je stvarni vlasnik stranke za koju se obavlja transakcija. Obveznik upisuje troslovnu oznaku države prema međunarodnom standardu ISO 4217.

4.     U rubrici 26 »Osobni identifikacijski broj (OIB)« Obveznik, ako mu je taj podatak dostupan, upisuje osobni identifikacijski broj, određen zakonom kojim se uređuje osobni identifikacijski broj, za fizičku osobu stvarnog vlasnika stranke za koju se obavlja transakcija.

5.     U rubrici 27 »Identifikacijski broj« Obveznik, ako mu je taj podatak dostupan, upisuje identifikacijski broj za fizičku osobu stvarnog vlasnika stranke za koju se obavlja transakcija.

6.     U rubrici 28 »Datum rođenja« Obveznik upisuje brojčanim oznakama dan, mjesec i godinu rođenja za fizičku osobu stvarnog vlasnika stranke za koju se obavlja transakcija.

7.     U rubrici 29 »Stranka je politički izložena osoba« Obveznik označava je li fizička osoba koja je stvarni vlasnik stranke za koju se obavlja transakcija politički izložena osoba.

U poglavlje D Obrasca »PRIMATELJ TRANSAKCIJE – OSOBA KOJOJ JE TRANSAKCIJA NAMIJENJENA« (rubrike 30 do 39) Obveznik upisuje i označava podatke o primatelju transakcije (fizička ili pravna osoba). Ako primatelj transakcije nema uspostavljeni poslovni odnos kod obveznika, obveznik u poglavlju D. upisuje i označava podatke u rubrikama 30, 32, 35, te sve podatke u polju 39 ako su podatci iz navedenog polja dostupni Obvezniku.

1.     U rubrici 30 »Primatelj je« Obveznik označava vrstu primatelja na način da upiše oznaku X u polje ispred teksta.

2.     U rubrici 31 »Primatelj transakcije je politički izložena osoba« Obveznik označava je li primatelj transakcije politički izložena osoba. Navedeni podatak obveznik označava samo u slučajevima kada je primatelj transakcije fizička osoba.

3.     U rubrici 32 »Prezime», »Ime», »Naziv pravne osobe ili druge pravne osobe i drugog s njom izjednačenog subjekta« Obveznik upisuje prezime i ime za primatelja transakcije koja je fizička osoba, odnosno naziv za pravnu osobu i drugog s njom izjednačenog subjekta.

4.     U rubrici 33 »Osobni identifikacijski broj (OIB)« Obveznik upisuje osobni identifikacijski broj određen zakonom kojim se uređuje osobni identifikacijski broj za primatelja transakcije.

5.     U rubrici 34 »Identifikacijski broj« Obveznik upisuje identifikacijski broj za primatelja transakcije, a za koju osobu Obveznik ne raspolaže s podatkom o osobnom identifikacijskom broju određenom zakonom kojim se uređuje osobni identifikacijski broj.

6.     U rubrici 35 »Prebivalište / Sjedište« Obveznik upisuje ulicu i kućni broj, mjesto i državu (troslovna oznaka države prema međunarodnom standardu ISO 4217) prebivališta ili sjedišta primatelja transakcije.

7.     U rubrici 36 »Državljanstvo« Obveznik upisuje državljanstvo primatelja transakcije koji je fizička osoba. Obveznik upisuje troslovnu oznaku države prema međunarodnom standardu ISO 4217.

8.     U rubrici 37 »Datum rođenja« Obveznik upisuje brojčanim oznakama dan, mjesec i godinu rođenja za primatelja transakcije koji je fizička osoba.

9.     U rubrici 38 »Identifikacijska isprava« Obveznik označava za primatelja transakcije koji je fizička osoba, vrstu identifikacijske isprave (službenog osobnog dokumenta s fotografijom što ga je izdalo nadležno državno domaće ili strano tijelo), na način da upiše oznaku X u polje ispred teksta. Obveznik upisuje sljedeće podatke: broj isprave, izdavatelj isprave, država (troslovna oznaka države prema međunarodnom standardu ISO 4217) izdavatelja isprave.

10.     U rubrici 39 Obveznik upisuje podatke o broju računa po IBAN konstrukciji ako je Obvezniku dostupna, dan mjesec i godinu otvaranja računa po kojem je obavljena transakcija ako je račun otvoren kod Obveznika, naziv banke u kojoj je otvoren račun i troslovnu oznaku države (prema međunarodnom standardu ISO 4217) banke u kojoj je račun otvoren.

U poglavlje D.1. Obrasca »PODATCI O FIZIČKOJ OSOBI STVARNOM VLASNIKU PRIMATELJA TRANSAKCIJE KOJI JE PRAVNA OSOBA (AKO JE PRAVNA OSOBA PRIMATELJ, STRANKA KOD OBVEZNIKA)« (rubrike 40 do 46) Obveznik upisuju se podatke o fizičkoj osobi koja je stvarni vlasnik primatelja (pravne osobe) transakcije. Obveznik upisuje podatke ako pravna osoba primatelj transakcije ima uspostavljani poslovni odnos kod obveznika.

1.     U rubrici 40 »Prezime« i »Ime« Obveznik upisuje prezime i ime fizičke osobe stvarnog vlasnika primatelja transakcije.

2.     U rubrici 41 »Prebivalište« Obveznik upisuje državu prebivališta fizičke osobe koja je stvarni vlasnik primatelja transakcije. Obveznik upisuje troslovnu oznaku države prema međunarodnom standardu ISO 4217.

3.     U rubrici 42 »Državljanstvo« Obveznik upisuje državljanstvo fizičke osobe koja je stvarni vlasnik primatelja transakcije. Obveznik upisuje troslovnu oznaku države prema međunarodnom standardu ISO 4217.

4.     U rubrici 43 »Osobni identifikacijski broj (OIB)« Obveznik, ako mu je taj podatak dostupan, upisuje osobni identifikacijski broj, određen zakonom kojim se uređuje osobni identifikacijski broj, za fizičku osobu stvarnog vlasnika primatelja transakcije.

5.     U rubrici 44 »Identifikacijski broj« Obveznik, ako mu je taj podatak dostupan, upisuje identifikacijski broj za fizičku osobu stvarnog vlasnika primatelja transakcije.

6.     U rubrici 45 »Datum rođenja« Obveznik upisuje brojčanim oznakama dan, mjesec i godinu rođenja za fizičku osobu stvarnog vlasnika primatelja transakcije.

7.     U rubrici 46 »Stranka je politički izložena osoba« Obveznik označava je li fizička osoba koja je stvarni vlasnik primatelja transakcije politički izložena osoba.