NN 3/2019 (9.1.2019.), Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o dragovoljnom vojnom osposobljavanju

Ministarstvo obrane

61

Na temelju članka 26. stavka 6. Zakona o obrani (»Narodne novine«, br. 73/13, 75/15, 27/16, 110/17 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 30/18) donosim

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O DRAGOVOLJNOM VOJNOM OSPOSOBLJAVANJU

Članak 1.

U Pravilniku o dragovoljnom vojnom osposobljavanju (»Narodne novine«, br. 158/13 i 121/16) u članku 4. stavku 1. riječi: »do kraja kalendarske godine u kojoj navršava 29 godina života« zamjenjuju se riječima: »do posljednjega dana kalendarske godine u kojoj navršavaju 30 godina«.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, na dragovoljno vojno osposobljavanje mogu se uputiti i vojni obveznici stariji od 30 godina ako su kandidati za ugovorne pričuvnike, vojne specijaliste ili za kasni prijam u djelatnu vojnu službu.«.

Članak 2.

U članku 7. stavku 1. podstavak 2. mijenja se i glasi:

» – preslik svjedodžbe/diplome (izvornik dokumenta na uvid).«.

Članak 3.

U članku 27. podstavak 2. mijenja se i glasi:

» – novčanu naknadu u iznosu od 3.000,00 kuna neto za svaki mjesec uspješno izvršenog programa obuke«.

Članak 4.

U članku 31. stavku 2. riječi: »Sektoru za pravne i upravne poslove« zamjenjuju se riječima: »Službi za drugostupanjski upravni postupak i upravne sporove«.

Članak 5.

U cijelom tekstu Pravilnika o dragovoljnom vojnom osposobljavanju (»Narodne novine«, br. 158/13 i 121/16) riječi: »Uprava za ljudske resurse« zamjenjuju se riječima: »Uprava za ljudske potencijale«.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 800-02/18-01/2

Urbroj: 512-01-19-15

Zagreb, 3. siječnja 2019.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
i ministar obrane
Damir Krstičević, v. r.