NN 3/2019 (9.1.2019.), Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju cijene obrtnice

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA

66

Na temelju članka 14. stavka 5. Zakona o obrtu (»Narodne novine «, broj 143/2013) ministar nadležan za obrt, donosi

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O UTVRĐIVANJU CIJENE OBRTNICE

Članak 1.

U Odluci o utvrđivanju cijene obrtnice (»Narodne novine« br. 159/2013, 151/2014, 135/2015, 3/2017 i 3/2018), članak 6. mijenja se i glasi:

»Iznimno, u razdoblju od 2. 1. 2019. do 1. 1. 2020. godine fizička osoba oslobađa se plaćanja utvrđene cijene za izdavanje obrtnice iz članka 2. ove Odluke.«

Članak 2.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 2. siječnja 2019. godine.

Klasa: 011-01/18-01/05

Urbroj: 526-04-02/1-19-2

Zagreb, 2. siječnja 2019.

Ministar
Darko Horvat, v. r.