NN 5/2019 (16.1.2019.), Odluka o dopuni Odluke o lokalnim porezima Općine Unešić

Općina Unešić

97

Na temelju članka 20. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine«, broj: 115/16 i 101/17) i članka 34. Statuta Općine Unešić (»Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije«, broj: 05/18 i 7/18), Općinsko vijeće Općine Unešić, na 8. sjednici održanoj 19. prosinca 2018. godine, donijelo je

ODLUKU

O DOPUNI ODLUKE O LOKALNIM POREZIMA OPĆINE UNEŠIĆ

Članak 1.

U Odluci o lokalnim porezima Općine Unešić (»Narodne novine«, broj 90/17, 3/18 i »Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije«, broj 12/17, 15/17), u daljnjem tekstu: Odluka, u članku 15. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Ovlašćuje se nadležna organizacija za platni promet zadužena za naplatu javnih prihoda (FINA) da naknade predviđene ovom Odlukom Poreznoj upravi obračuna i uplati u Državni Proračun do zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec sukladno suglasnosti Ministarstva financija da Porezna uprava može obavljati poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 1/17).«

Članak 2.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama« i »Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije«, a stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije«.

Klasa: 410-01/18-01/08

Urbroj: 2182/07-18-01-3

Unešić, 19. prosinca 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE UNEŠIĆ

Predsjednik
Ante Božić, v. r.