NN 6/2019 (18.1.2019.), Pravilnik o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

136

Na temelju članka 15. stavka 3. i članka 51. stavka 2. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 123/17), ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donosi

PRAVILNIK

O ROKOVIMA I POSTUPCIMA PRAĆENJA I IZVJEŠTAVANJA O PROVEDBI AKATA STRATEŠKOG PLANIRANJA OD NACIONALNOG ZNAČAJA I OD ZNAČAJA ZA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Pravilnikom o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisuju se rokovi i postupci praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave .

Članak 2.

Odredbe ovoga Pravilnika odnose se na ministarstva, središnje državne urede, državne upravne organizacije i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Temeljni pojmovi

Članak 3.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

(1) biblioteka pokazatelja je registar pokazatelja kojeg uspostavlja i održava Koordinacijsko tijelo, a koriste ga tijela zadužena za izradu, provedbu i praćenje provedbe akata strateškog planiranja

(2) akti strateškog planiranja su Nacionalna razvojna strategija, višesektorske i sektorske strategije, nacionalni planovi, planovi razvoja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, program Vlade Republike Hrvatske, program konvergencije, nacionalni program reformi te provedbeni programi središnjih tijela državne uprave i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

(3) javna politika je usmjerenost djelovanja javnih tijela na ciljeve kojima se odgovara na javne potrebe ili probleme u određenom razdoblju

(4) javno tijelo je svako tijelo koje je naručitelj u smislu propisa kojim se uređuje područje javne nabave

(5) koordinacijsko tijelo je, sukladno propisu o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju od 2014. do 2020. godine, središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

(6) koordinator za strateško planiranje je unutarnja ustrojstvena jedinica nadležna za poslove strateškog planiranja u središnjem tijelu državne uprave

(7) lokalni koordinator je pravna ili fizička osoba koju je odredio općinski načelnik ili gradonačelnik kao predstavnik jedinice lokalne samouprave za obavljanje i koordinaciju poslova strateškog planiranja na razini jedinice lokalne samouprave

(8) priručnik o strateškom planiranju detaljno opisuje metodologiju i postupke u procesu pripreme, izrade, donošenja, provedbe, praćenja i vrednovanja akata strateškog planiranja i način upravljanja cjelokupnim sustavom strateškog planiranja i upravljanja razvojem (u daljnjem tekstu: Priručnik)

(9) provedbeni program jedinice lokalne samouprave je kratkoročni akt strateškog planiranja povezan s višegodišnjim proračunom kojeg gradonačelnik, odnosno općinski načelnik, donosi u roku od 120 dana od dana stupanja na dužnost, a odnosi se na mandatno razdoblje te opisuje prioritetne mjere i aktivnosti za provedbu ciljeva iz povezanih, hijerarhijski viših akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

(10) provedbeni program jedinice područne (regionalne) samouprave je kratkoročni akt strateškog planiranja povezan s višegodišnjim proračunom kojeg župan donosi u roku od 120 dana od dana stupanja na dužnost, a odnosi se na mandatno razdoblje te opisuje prioritetne mjere i aktivnosti za provedbu ciljeva iz povezanih, hijerarhijski viših akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

(11) provedbeni program središnjeg tijela državne uprave je kratkoročni akt strateškog planiranja povezan s višegodišnjim proračunom kojeg središnje tijelo državne uprave priprema u roku od 120 dana od dana formiranja nove Vlade ili dana stupanja na dužnost novog čelnika tijela, a odnosi se na mandatno razdoblje te opisuje prioritetne mjere i aktivnosti za provedbu ciljeva utvrđenih u programu Vlade, nacionalnim razvojnim planovima i drugim relevantnim aktima strateškog planiranja od nacionalnog značaja

(12) regionalni koordinator je pravna osoba osnovana sukladno propisu koji uređuje područje politike regionalnoga razvoja za područje jedince područne (regionalne) samouprave

(13) sektorska strategija je dugoročni akt strateškog planiranja od nacionalnog značaja za oblikovanje i provedbu javne politike u određenom upravnom području

(14) strategija je dugoročni akt strateškog planiranja od nacionalnog značaja koji se izrađuje temeljem posebnog zakona ili međunarodnog akta za jedno ili više upravnih područja, a koji odnosi Hrvatski sabor

(15) višesektorska strategija je dugoročni akt strateškog planiranja od nacionalnog značaja za oblikovanje i provedbu javnih politika u više srodnih i međusobno povezanih upravnih područja.

Praćenje i izvještavanje u okviru procesa
strateškog planiranja

Članak 4.

(1) Praćenje i izvještavanje o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave je dio procesa strateškog planiranja.

(2) Praćenje provedbe akata strateškog planiranja je proces prikupljanja, analize i usporedbe pokazatelja kojima se sustavno prati uspješnost provedbe ciljeva i mjera akata strateškog planiranja.

(3) Izvještavanje o provedbi akata strateškog planiranja je proces pružanja pravovremenih i relevantnih informacija ključnim nositeljima strateškog planiranja na nacionalnoj razini i razini lokalne i područne (regionalne) samouprave te široj javnosti o statusu provedbe akata strateškog planiranja.

Načela praćenja i izvještavanja

Članak 5.

Praćenje i izvještavanje temelji se na načelima strateškog planiranja i upravljanja razvojem iz Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 123/17; u daljnjem tekstu: Zakon).

Ciljevi praćenja i izvještavanja

Članak 6.

Ciljevi praćenja i izvještavanja su:

– sustavno praćenje uspješnosti provedbe ciljeva i mjera akata strateškog planiranja

– učinkovito upravljanje provedbom akata strateškog planiranja i kontinuirano unapređivanje javne politike korištenjem rezultata praćenja i izvještavanja

– pružanje pravovremenih i relevantnih osnova donositeljima odluka prilikom određivanja prioriteta razvojne politike, donošenja odluka na razini strateškog planiranja i reviziju akata strateškog planiranja kroz analizu učinka, ishoda i rezultata provedenih ciljeva i mjera

– utvrđivanje nenamjernih pozitivnih i negativnih posljedica provedbe planskih dokumenta

– povezivanje politike, programa, prioriteta, mjera i razvojnih projekata i

– osiguranje transparentnosti i odgovornosti za korištenje javnih sredstava i izvještavanje javnosti o učincima potrošnje javnih sredstava.

II. VRSTE IZVJEŠĆA O PROVEDBI AKATA
STRATEŠKOG PLANIRANJA

Godišnje izvješće o napretku u provedbi nacionalne
razvojne strategije

Članak 7.

(1) Godišnje izvješće o napretku u provedbi nacionalne razvojne strategije je izvješće o provedbi strateških ciljeva i ostvarivanju pokazatelja uspješnosti iz nacionalne razvojne strategije koje Koordinacijsko tijelo jednom godišnje podnosi Vladi Republike Hrvatske na temelju podataka o provedbi koje mu dostavljaju središnja tijela državne uprave te, prema potrebi, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(2) Sadržaj godišnjeg izvješća o napretku u provedbi nacionalne razvojne strategije te detaljne tehničke i metodološke upute za njegovo popunjavanje bit će utvrđeni Priručnikom o strateškom planiranju.

Godišnje izvješće o provedbi akata strateškog planiranja

Članak 8.

(1) Godišnje izvješće o provedbi akata strateškog planiranja je izvješće o napretku u provedbi dugoročnih, srednjoročnih i kratkoročnih akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja koje Koordinacijsko tijelo jednom godišnje podnosi Vladi Republike Hrvatske na temelju godišnjih i polugodišnjih izvješća o provedbi dostavljenih od strane koordinatora za strateško planiranje.

(2) Godišnje izvješće o provedbi akata strateškog planiranja obuhvaća izvješća o provedbi Nacionalne razvojne strategije te sektorskih i višesektorskih strategija, izvješće o provedbi nacionalnih planova i izvješće o provedbi provedbenih programa središnjih tijela državne uprave.

(3) Sadržaj Godišnjeg izvješća o provedbi akata strateškog planiranja te detaljne tehničke i metodološke upute za njegovo popunjavanje bit će utvrđeni Priručnikom o strateškom planiranju.

Godišnje izvješće o provedbi sektorske ili
višesektorske strategije

Članak 9.

(1) Godišnje izvješće o provedbi sektorske ili višesektorske strategije je izvješće o provedbi strateških ciljeva i ostvarivanju pokazatelja uspješnosti iz sektorske ili višesektorske strategije koje nositelj izrade sektorske ili višesektorske strategije podnosi Koordinacijskom tijelu.

(2) Sadržaj godišnjega izvješća o provedbi sektorske ili višesektorske strategije te detaljne tehničke i metodološke upute za njegovo popunjavanje bit će utvrđeni Priručnikom o strateškom planiranju.

Godišnje izvješće o provedbi nacionalnog plana

Članak 10.

(1) Godišnje izvješće o provedbi nacionalnog plana je izvješće o provedbi posebnih ciljeva i ostvarivanju pokazatelja ishoda iz nacionalnog plana koje nositelj izrade nacionalnog plana podnosi Koordinacijskom tijelu.

(2) Sadržaj godišnjega izvješća o provedbi nacionalnog plana te detaljne tehničke i metodološke upute za njegovo popunjavanje bit će utvrđeni Priručnikom o strateškom planiranju.

Polugodišnje i godišnje izvješće o provedbi provedbenih programa središnjih tijela državne uprave

Članak 11.

(1) Polugodišnje i godišnje izvješće o provedbi provedbenih programa središnjih tijela državne uprave je izvješće o napretku u provedbi mjera, aktivnosti i projekata te ostvarivanju pokazatelja rezultata iz kratkoročnih akata strateškog planiranja koje središnja tijela državne uprave podnose Koordinacijskom tijelu dva puta godišnje.

(2) Sadržaj polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o provedbi provedbenih programa središnjih tijela državne uprave te detaljne tehničke i metodološke upute za njegovo popunjavanje bit će utvrđeni Priručnikom o strateškom planiranju.

Godišnje izvješće o provedbi plana razvoja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Članak 12.

(1) Godišnje izvješće o provedbi plana razvoja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave je izvješće o napretku u provedbi posebnih ciljeva i ostvarenju pokazatelja ishoda planova razvoja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, koje nositelj izrade plana razvoja podnosi predstavničkom tijelu jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave godišnje.

(2) Sadržaj godišnjeg izvješća o provedbi plana razvoja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te detaljne tehničke i metodološke upute za njegovo popunjavanje bit će utvrđeni Priručnikom o strateškom planiranju.

Polugodišnje i godišnje izvješće o provedbi provedbenih programa jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave

Članak 13.

(1) Polugodišnje i godišnje izvješće o provedbi provedbenih programa jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave je izvješće o napretku u provedbi mjera, aktivnosti i projekata te ostvarivanju pokazatelja rezultata iz kratkoročnih akata strateškog planiranja koje nositelj izrade provedbenog programa podnosi izvršnom tijelu jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave dva puta godišnje.

(2) Sadržaj polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o provedbi provedbenih programa jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te detaljne tehničke i metodološke upute za njegovo popunjavanje bit će utvrđeni Priručnikom o strateškom planiranju.

III. ROKOVI I POSTUPCI PRAĆENJA I IZVJEŠTAVANJA O PROVEDBI AKATA STRATEŠKOG PLANIRANJA

Rokovi za izvještavanje o provedbi dugoročnih akata strateškog planiranja

Članak 14.

(1) Koordinacijsko tijelo podnosi Vladi Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vlada) godišnje izvješće o napretku u provedbi nacionalne razvojne strategije do 1. ožujka tekuće godine, na temelju podataka o provedbi u prethodnoj godini.

(2) Nositelj izrade sektorske ili višesektorske strategije podnosi Koordinacijskom tijelu godišnje izvješće o provedbi sektorske ili višesektorske strategije za prethodnu godinu do 1. ožujka tekuće godine.

(3) Koordinacijsko tijelo priprema i podnosi Vladi godišnje izvješće o provedbi akata strateškog planiranja za prethodnu godinu.

(4) Koordinacijsko tijelo priprema godišnje izvješće o napretku u provedbi nacionalne razvojne strategije za prethodnu godinu za podnošenje Hrvatskome saboru do 30. lipnja tekuće godine.

Praćenje i izvještavanje srednjoročnih akata
strateškog planiranja

Članak 15.

(1) Nositelj izrade nacionalnog plana iz članka 12. Uredbe o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 89/18) (u daljnjem tekstu: Uredbe) podnosi Koordinacijskom tijelu godišnje izvješće o provedbi nacionalnog plana do 1. ožujka tekuće godine.

(2) Nositelj izrade plana razvoja jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave podnosi predstavničkom tijelu jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave godišnje izvješće o provedbi plana razvoja do 31. ožujka tekuće godine.

Praćenje i vrednovanje kratkoročnih akata
strateškoga planiranja

Članak 16.

(1) Središnja tijela državne uprave kontinuirano prate napredak u provedbi mjera, aktivnosti i projekata za ostvarivanje posebnih ciljeva navedenih u njihovim provedbenim programima.

(2) Središnja tijela državne uprave podnose Koordinacijskom tijelu polugodišnja i godišnja izvješća o provedbi provedbenih programa središnjih tijela državne uprave za prethodnu godinu do 31. srpnja tekuće godine, a godišnja izvješća o provedbi provedbenih programa središnjih tijela državne uprave za prethodnu godinu do 31. siječnja tekuće godine.

(3) Stavci 1. i 2. ovoga članka primjenjuju se na odgovarajući način i na sadržaj regionalnih i lokalnih provedbenih programa.

Obveze i način praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja

Članak 17.

(1) Koordinatori za strateško planiranje središnjih tijela državne uprave te regionalni i lokalni koordinatori odgovorni su za praćenje i izvještavanje o provedbi akata strateškog planiranja sukladno Zakonu te su dužni prikupljati i unositi pokazatelje o provedbi akata strateškog planiranja u Informacijski sustav za strateško planiranje i upravljanje razvojem (u daljnjem tekstu: Informacijski sustav iz članka 2. točka 6. Zakona).

(2) Informacijski sustav omogućuje standardizirano i sustavno pripremanje izvješća o provedbi akata strateškog planiranja.

(3) Koordinacijsko tijelo izdaje upute za korištenje Informacijskog sustava te organizira i provodi obrazovno-informativne aktivnosti u svezi s njegovim korištenjem i primjenom.

(4) Ukoliko izvještavanje putem informacijskog sustava nije moguće, Koordinatori za strateško planiranje središnjih tijela državne uprave te regionalni i lokalni koordinatori dužni su za prikupljanje i unos pokazatelja o provedbi akata strateškog planiranja koristiti obrasce/ predloške iz Priručnik.

Mjere za poboljšanje provedbe akata strateškog planiranja

Članak 18.

(1) Koordinacijsko tijelo može uz godišnje izvješće o provedbi akata strateškog planiranja, temeljem procjene napretka i uočenih problema u provedbi akata strateškog planiranja te u dogovoru s nadležnim središnjim tijelom državne uprave, predložiti Vladi mjere za otklanjanje uočenih problema u cilju poboljšanja provedbe.

(2) Ako Koordinacijsko tijelo uoči kontinuirane probleme u provedbi sektorskih ili višesektorskih strategija, može zatražiti od nadležnog središnjeg tijela državne uprave pripremu plana poboljšanja provedbe akta strateškog planiranja.

Institucionalni okvir za praćenje i izvještavanje

Članak 19.

Institucionalni okvir za praćenje i izvještavanje o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave čine javna tijela određena člankom 32. Zakona: Hrvatski Sabor, Vlada Republike Hrvatske, središnja tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Koordinacijsko tijelo, koordinatori za strateško planiranje središnjih tijela državne uprave, regionalni i lokalni koordinatori te druga javna tijela koja imaju obveze i odgovornosti praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja sukladno Zakonu.

Uspostava mreže osoba za praćenje i izvještavanje o provedbi akata strateškog planiranja

Članak 20.

U cilju učinkovite suradnje i kontinuiranog poboljšanja sustava praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja uspostavit će se mreža osoba za praćenje i izvještavane o provedbi akata strateškog planiranja imenovanih od strane središnjih tijela državne uprave i regionalnih koordinatora.

Javna dostupnost podataka o provedbi akata
strateškog planiranja

Članak 21.

(1) Koordinacijsko tijelo na svojim mrežnim stranicama objavljuje podatke i godišnje izvješće o provedbi akata strateškog planiranja.

(2) Javno tijelo na svojim mrežnim stranicama objavljuje podatke i godišnja izvješća o provedbi akata strateškog planiranja iz svoje nadležnosti.

Članak 22.

(1) Priručnik o strateškom planiranju opisuje metodologiju i postupke u procesu pripreme, izrade, donošenja, provedbe, praćenja i vrednovanja akata strateškog planiranja i način upravljanja cjelokupnim sustavom strateškog planiranja i upravljanja razvojem.

(2) Priručnik sadrži predloške za praćenje i izvještavanje akata strateškog planiranja i detaljne tehničke i metodološke upute za njihovo popunjavanje i unos podataka u Informacijski sustav izrađene u suradnji s koordinatorima za strateško planiranje središnjih tijela državne uprave te regionalnim i lokalnim koordinatorima.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Stupanje na snagu

Članak 23.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu osmoga dana od dana objave.

Klasa: 011-01/18-02/21
Urbroj: 538-04-1-2/76-19-18
Zagreb, 16. siječnja 2019.

Ministrica
Gabrijela Žalac, dipl. oec., v. r.