NN 9/2019 (25.1.2019.), Pravilnik o obvezi informiranja potrošača

Ministarstvo financija

192

Na temelju članka 5. stavka 2. Zakona o potrošačkom kreditiranju (»Narodne novine«, br. 75/09, 112/12, 143/13, 147/13, 09/15, 78/15, 102/15 i 52/16) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O OBVEZI INFORMIRANJA POTROŠAČA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se sadržaj i oblik informacija koje su vjerovnik i kreditni posrednik dužni pravodobno pružiti potrošaču prije prihvaćanja ponude ili sklapanja ugovora o kreditu.

Odredbe ovog Pravilnika ne primjenjuju se na kreditnu instituciju i kreditnu uniju kojima odobrenje za odobravanje kredita izdaje Hrvatska narodna banka na temelju zakona kojima se uređuje poslovanje tih institucija, kao ni na kreditnog posrednika koji na temelju zakona kojim se uređuje stambeno potrošačko kreditiranje pruža ili namjerava pružati usluge kreditnog posredovanja i /ili savjetodavne usluge.

Članak 2.

Sadržaj i oblik informacija iz članka 5. stavka 1. Zakona o potrošačkom kreditiranju (»Narodne novine«, br. 75/09, 112/12, 143/13, 147/13, 09/15, 78/15, 102/15 i 52/16; dalje u tekstu: Zakon) vezane za nužne informacije prije sklapanja ugovora o kreditu uređeni su Obrascem o informacijama prije sklapanja ugovora o kreditu koji se nalazi u Prilogu I. ovoga Pravilnika.

Sadržaj i oblik informacija iz članka 6. stavka 1. Zakona vezane za nužne informacije prije sklapanja određenih posebnih ugovora o kreditu uređeni su Obrascem o informacijama prije sklapanja određenih posebnih ugovora o kreditu koji se nalazi u Prilogu II. ovoga Pravilnika.

Članak 3.

Informacije iz članka 2. ovoga Pravilnika pružaju se potrošaču na obrascima propisanima ovim Pravilnikom u pisanom obliku ili nekom drugom trajnom mediju prema članku 2. točki 13. Zakona, koji potrošaču omogućuje pohranu isključivo njemu upućenih informacija na način da ih može koristiti u razdoblju relevantnom za te informacije u skladu s odredbama Zakona, te koji omogućuje reprodukciju pohranjenih informacija bez ikakve promjene u skladu s posebnim propisima, uključujući propise koji uređuju elektroničke isprave i elektronički potpis.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obvezi informiranja potrošača i o dodatnim pretpostavkama za izračun efektivne kamatne stope (»Narodne novine«, broj 14/10 i 124/13).

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 450-14/18-01/01
Urbroj: 513-06-03-18-20
Zagreb, 14. siječnja 2019.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.

PRILOG I.

OBRAZAC O INFORMACIJAMA PRIJE SKLAPANJA UGOVORA O KREDITU

1. Podaci o vjerovniku/kreditnom posredniku

Ime i prezime/Naziv vjerovnika

Adresa

Broj telefona (*)

Elektronička adresa (*)

Broj telefaksa (*)

Internetska stranica (*)


Ako se može primijeniti

Ime i prezime/Naziv kreditnog posrednika

Adresa

Broj telefona (*)

Elektronička adresa (*)

Broj telefaksa (*)

Internetska stranica (*)


(*) Ove informacije nisu obvezne za vjerovnika/kreditnog posrednika


2. Opis glavnih značajki kreditnog proizvoda

Vrsta kredita

Ukupan iznos kredita, uključujući valutu u kojoj je nominirana glavnica ili uz koju je vezana glavnica te vrsta tečaja po kojoj se obavlja isplata i naplata kredita

Gornja granica ili ukupan iznos stavljen na raspolaganje prema ugovoru o kreditu


Uvjeti kojima je uređeno povlačenje iznosa iskorištenoga kredita (tranše)

Kako i kada će vam se isplatiti novac


Trajanje ugovora o kreditu
Uplate te, ako se može primijeniti, redoslijed korištenja uplata

Morate platiti sljedeće:

(Navesti reprezentativni primjer otplatne tablice koji uključuje iznos, broj i učestalost uplata koje je potrošač dužan izvršiti)

Kamatna stopa i pristojbe se plaćaju na sljedeći način:

Ukupan iznos za plaćanje

Ukupan iznos kredita uključujući kamate i ostale troškove kredita

(Zbroj ukupnog iznosa kredita i ukupnih troškova kredita)

Ako se može primijeniti

Kredit s odgodom plaćanja za proizvode ili usluge te kredit povezan s isporukom specifičnih proizvoda ili pružanjem usluga

Naziv proizvoda/usluge

Cijena za gotovinu


Ako se može primijeniti

Traženi instrumenti osiguranja

Opis instrumenta osiguranja koji se od vas traži za sklapanje ugovora o kreditu

(Vrsta osiguranja)

Ako se može primijeniti

Ugovorom o kreditu ne osigurava se trenutačna otplata ukupnog iznosa iskorištenog kredita

Kod ugovora o kreditu prema kojemu uplate potrošača ne rezultiraju trenutačnom odgovarajućom otplatom ukupnog iznosa kredita
3. Troškovi kredita

Kamatna stopa i uvjeti kojima je uređena primjena kamatne stope ili, ako se može primijeniti, različite kamatne stope koje se primjenjuju na ugovor o kreditu(Indeks ili referentna stopa koja se primjenjuje na početnu kamatnu stopu, te razdoblja, uvjeti i postupci promjene kamatne stope)

EKS

Ovo je ukupni trošak kredita izražen kao godišnji postotak ukupnog iznosa kredita koji vam pomaže u usporedbi različitih ponuda

(Predočiti reprezentativni primjer navodeći sve pretpostavke korištene za izračun EKS-a)

Obveza sklapanja police osiguranja ili dodatnog ugovora o dodatnim uslugama uz ugovor o kreditu kada je to obvezno radi dobivanja kredita ili radi dobivanja kredita prema uvjetima i odredbama oglašenima na tržištu

Ako vjerovniku nisu poznati troškovi tih usluga, ne ulaze u obračun EKS-a

Da/ne

(Ako da, navesti vrstu osiguranja/dodatne usluge)

Srodni troškovi

Ako se može primijeniti

Pristojbe za vođenje jednog ili većeg broja računa na kojima su vidljive transakcije uplata i povlačenja iznosa iskorištenoga kredita


Ako se može primijeniti

Iznos naknada u slučaju uporabe određenih sredstava plaćanja za transakcije uplata i povlačenja iznosa iskorištenoga kredita (npr. kreditne kartice)


Ako se može primijeniti

Ostale naknade koje proizlaze iz ugovora o kreditu


Ako se može primijeniti

Uvjeti prema kojima se naknade koje proizlaze iz ugovora o kreditu smiju mijenjati


Ako se može primijeniti

Obveza plaćanja troškova javnog bilježnika


Troškovi u slučaju izostalih/zakašnjelih uplata

Posljedice izostalih/zakašnjelih uplata za vas mogu biti prisilna prodaja i nemogućnost daljnjeg dobivanja kredita.

Za izostale/zakašnjele uplate naplaćujemo vam...

(Zatezna kamatna stopa koja se primjenjuje pri izostalim/zakašnjelim uplatama i mjere njezine prilagodbe te, ako se može primijeniti, naknade koje se plaćaju za neispunjenje obveze plaćanja)4. Ostale važne pravne značajke

Pravo na odustanak od ugovora o kreditu

Imate pravo odustati od ugovora o kreditu u roku od 14 dana

Da/ne

Pravo na prijevremenu otplatu

Imate pravo na prijevremenu otplatu kredita u bilo kojem trenutku u djelomično ili u cijelosti


Ako se može primijeniti

Naknada vjerovniku u slučaju prijevremene otplate

(Iznos naknade i način određivanja naknade u skladu sa člankom 16. Zakona)

Uvid u kreditni registar radi procjene kreditne sposobnosti potrošača

Ako se zahtjev za kredit odbije na temelju podataka iz dostupnog kreditnog registra, vjerovnik je dužan smjesta i besplatno vas obavijestiti o tim informacijama i o pojedinostima kreditnog registra iz kojeg je pribavio informacije. Ova obavijest daje se u svim slučajevima, osim ako je pružanje informacija zabranjeno posebnim propisima


Pravo na besplatan primjerak nacrta ugovora o kreditu

Imate pravo, na zahtjev, besplatno dobiti primjerak nacrta ugovora o kreditu. Ovo se ne primjenjuje ako vjerovnik tijekom obrade nije voljan nastaviti sa sklapanjem ugovora o kreditu s vama


Ako se može primijeniti

Razdoblje tijekom kojega vjerovnika obvezuju informacije dane u razdoblju prije sklapanja ugovora o kreditu

Ove informacije vrijede od …. do ….


Ako se može primijeniti

5. Dodatne informacije u slučaju marketinga financijskih usluga na daljinu

(a) za vjerovnika

Ako se može primijeniti

Predstavnik vjerovnika u državi članici u kojoj vi imate prebivalište

Adresa

Broj telefona (*)

Elektronička adresa (*)

Broj telefaksa (*)

Internetska stranica (*)


Ako se može primijeniti

Registracija

(Sudski ili drugi registar u kojem je vjerovnik upisan te matični broj subjekta ili drugi način identifikacije u registru)

Ako se može primijeniti

Naziv i adresa nadležnoga nadzornog tijela


(b) za ugovor o kreditu

Ako se može primijeniti

Pravo na odustanak od ugovora o kreditu

(Navesti razdoblje tijekom kojega se to pravo može ostvarivati te druge uvjete koji uređuju njegovo ostvarivanje, uključujući adresu na koju valja dostaviti obavijest o ostvarivanju toga prava te posljedice neostvarivanja toga prava)

Ako se može primijeniti

Pravo na kojem vjerovnik temelji uspostavu kreditnog odnosa s vama prije sklapanja ugovora o kreditu


Ako se može primijeniti

Klauzula kojom se utvrđuje pravo koje se primjenjuje na ugovor o kreditu i/ili nadležni sud

(Navesti klauzulu)

Ako se može primijeniti

Jezik

Jezik na kojem se pružaju informacije i navode ugovorni uvjeti

Uz vašu suglasnost, namjeravamo komunicirati s vama na (navesti određeni jezik) tijekom trajanja ugovora o kreditu
(c) za rješavanje sporova
Izvansudsko rješavanje sporova(Postoji li izvansudska pritužba i mehanizam obeštećenja za potrošače u slučaju sklapanja ugovora na daljinu te, ako postoje, metode pristupa njima)
(*) Ove informacije nisu obvezne za vjerovnika


Pod naznačenim ako se može primijeniti, vjerovnik/kreditni posrednik mora ispuniti polje ako su te informacije bitne za određenu vrstu ugovora o kreditu, odnosno izbrisati informacije ili cijeli redak ako te informacije nisu bitne za određeni ugovor o kreditu.

Napomene u zagradama objašnjenja su za vjerovnika i kreditnog posrednika te se moraju zamijeniti odgovarajućim informacijama.

PRILOG II.

OBRAZAC O INFORMACIJAMA PRIJE SKLAPANJA ODREĐENIH POSEBNIH UGOVORA O KREDITU

1. Informacije o vjerovniku/kreditnom posredniku

Ime i prezime/Naziv vjerovnika

Adresa

Broj telefona(*)

Elektronička adresa(*)

Broj telefaksa(*)

Internetska stranica(*)


Ako se može primijeniti

Ime i prezime/Naziv kreditnog posrednika

Adresa

Broj telefona(*)

Elektronička adresa(*)

Broj telefaksa(*)

Internetska stranica(*)


(*) Ove informacije nisu obvezne za vjerovnika/kreditnog posrednika2. Opis glavnih značajki kreditnog proizvoda

Vrsta kredita

Ukupan iznos kredita

Gornja granica ili ukupan iznos stavljen na raspolaganje potrošaču prema ugovoru o kreditu


Trajanje ugovora o kreditu

Ako se može primijeniti

Od vas se u svakom trenutku može zahtijevati otplata kredita u cijelosti3. Troškovi kredita

Kamatna stopa, uvjeti kojima je uređena primjena kamatne stope ili, ako se može primijeniti, različite kamatne stope koje se primjenjuju na ugovor o kreditu(Indeks ili referentna stopa koja se primjenjuje na početnu kamatnu stopu)

Ako se može primijeniti

EKS

Ovo je ukupni trošak kredita izražen kao godišnji postotak ukupnog iznosa kredita koji vam pomaže u usporedbi različitih ponuda

(Predočiti reprezentativni primjer navodeći sve pretpostavke korištene za izračun EKS-a)

Ako se može primijeniti

Naknade

Ako se može primijeniti

Uvjeti prema kojima se naknade smiju mijenjati

(Naknade koje se primjenjuju od trenutka sklapanja ugovora o kreditu)
Troškovi u slučaju izostalih/zakašnjelih uplata

Za izostale/zakašnjele uplate naplaćujemo vam...

(Zatezna kamatna stopa koja se primjenjuje u slučaju izostalih/zakašnjenja i mjere za njezinu prilagodbu te, ako se može primijeniti, ostale naknade koje se moraju platiti u slučaju neispunjenja obveze plaćanja)


4. Ostale važne pravne značajke

Odustanak od ugovora o kreditu(Uvjeti i postupak odustanka od ugovora o kreditu)

Uvid u kreditni registar koji se provodi radi procjene kreditne sposobnosti potrošača

Ako se zahtjev za kredit odbije na temelju podataka iz dostupnog kreditnog registra, vjerovnik je dužan smjesta i besplatno obavijestiti vas o tim informacijama i o pojedinostima kreditnog registra iz kojeg je pribavio informacije.Ova obavijest daje se u svim slučajevima, osim ako je pružanje informacija zabranjeno posebnim propisima


Ako se može primijeniti

Razdoblje na koje vjerovnika obvezuju informacije pružene u razdoblju prije sklapanja ugovora o kreditu

Ove informacije vrijede od …. do ….Ako se može primijeniti

5. Dodatne informacije u slučaju marketinga financijskih usluga na daljinu

(a) za vjerovnika

Ako se može primijeniti

Predstavnik vjerovnika u državi članici u kojoj vi imate prebivalište

Adresa

Broj telefona(*)

Elektronička adresa(*)

Broj telefaksa(*)

Internetska stranica(*)


Ako se može primijeniti

Registracija

(Sudski ili drugi registar u kojem je vjerovnik upisan te matični broj subjekta ili drugi način identifikacije u registru)

Ako se može primijeniti

Naziv i adresa nadležnoga nadzornog tijela


(b) za ugovor o kreditu

Pravo na odustanak od ugovora o kreditu

Imate pravo na odustanak od ugovora o kreditu u roku od 14 dana

Ako se može primijeniti

Izvršenje prava na odustanak od ugovora o kreditu

Da/ne

(Navesti uvjete koji uređuju pravo na odustanak od ugovora o kreditu, uključujući adresu na koju treba dostaviti obavijest o ostvarivanju tog prava kao i posljedice neostvarivanja toga prava)

Ako se može primijeniti

Pravo na kojem vjerovnik temelji uspostavu kreditnog odnosa s vama prije sklapanja ugovora o kreditu


Ako se može primijeniti

Klauzula kojom se utvrđuje pravo koje se primjenjuje na ugovor o kreditu i/ili nadležni sud

(Navesti klauzulu)

Ako se može primijeniti

Jezik

Jezik na kojem se pružaju informacije i navode ugovorni uvjeti

Uz vašu suglasnost, namjeravamo komunicirati s vama na (navesti određeni jezik) tijekom trajanja ugovora o kreditu
(c) za rješavanje sporova
Izvansudsko rješavanje sporova(Postoji li izvansudska pritužba i mehanizam obeštećenja za potrošače te, ako postoje, metode pristupa njima)
(*) Ove informacije nisu obvezne za vjerovnika


Pod naznačenim ako se može primijeniti, vjerovnik/kreditni posrednik mora ispuniti polje ako su te informacije bitne za određenu vrstu ugovora o kreditu, odnosno izbrisati informacije ili cijeli redak ako te informacije nisu bitne za određeni ugovor o kreditu.

Napomene u zagradama objašnjenja su za vjerovnika i kreditnog posrednika te se moraju zamijeniti odgovarajućim informacijama.