NN 14/2019 (7.2.2019.), Zakon o izmjenama Zakona o zaštiti prirode

HRVATSKI SABOR

276

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o zaštiti prirode, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 25. siječnja 2019.

Klasa: 011-01/19-01/09

Urbroj: 71-06-01/1-19-2

Zagreb, 30. siječnja 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE

Članak 1.

U Zakonu o zaštiti prirode (»Narodne novine«, br. 80/13. i 15/18.) u članku 8. stavku 2. riječi: »te redovite« brišu se.

U stavku 3. riječi: »Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (u daljem tekstu: Agencija) dužna je« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo je dužno«, a riječ: »Ministarstvo« i zarez iza riječi brišu se.

Članak 2.

U članku 9. stavku 1. točki 16. riječ: »Agencija« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

Članak 3.

U članku 12. stavku 3. riječ: »Agencija« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Izvješće o stanju prirode objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva.«.

Članak 4.

U članku 13. stavku 1. riječ: »Agenciji« i zarez iza riječi brišu se.

U stavku 2. podstavku 8. riječi: »i Agenciji« brišu se.

Članak 5.

Članak 14. briše se.

Članak 6.

U članku 15. stavci 1., 2. i 3. brišu se.

U dosadašnjem stavku 4., koji postaje stavak 1., ispred riječi: »Nadležna« briše se oznaka stavka a riječ: »Agenciji« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvu«.

Članak 7.

U članku 30. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) O podnesenom zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka nadležno tijelo iz članka 29. stavka 2. ovoga Zakona zatražit će prethodno mišljenje Ministarstva o mogućnosti značajnih negativnih utjecaja zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže. Ministarstvo je dužno prethodno mišljenje dostaviti najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva nadležnog tijela iz članka 29. stavka 2. ovoga Zakona.«.

Članak 8.

U članku 31. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Na studiju iz stavka 2. ovoga članka nadležno tijelo iz članka 29. stavka 2. ovoga Zakona zatražit će prethodno mišljenje Ministarstva o mogućnosti značajnih negativnih utjecaja zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže. Ministarstvo je dužno prethodno mišljenje dostaviti najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva nadležnog tijela iz članka 29. stavka 2. ovoga Zakona.«.

U stavku 6. iza riječi: »tijelo« zarez i riječi: »po primitku mišljenja Agencije iz stavka 5. ovoga članka,« brišu se.

Članak 9.

U članku 35. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) O podnesenom zahtjevu iz članka 34. ovoga Zakona Ministarstvo informira javnost objavom informacije na svojim mrežnim stranicama.«.

Stavak 2. briše se.

U dosadanjem stavku 3., koji postaje stavak 2., iza riječi: »utvrdi« zarez i riječi: »uzimajući u obzir mišljenje iz stavka 1. ovoga članka,« brišu se.

U dosadašnjem stavku 4., koji postaje stavak 3., iza riječi: »utvrdi« zarez i riječi: »uzimajući u obzir mišljenje iz stavka 1. ovoga članka,« brišu se.

Članak 10.

U članku 37. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ako Ministarstvo utvrdi da su predloženi kompenzacijski uvjeti zadovoljavajući i da ih je moguće provesti te da nema drugih pogodnih mogućnosti kojima je moguće ostvariti svrhu zahvata, dostavlja zahtjev iz članka 34. ovoga Zakona i prijedlog odluke o utvrđivanju prevladavajućeg javnog interesa za provedbu zahvata Vladi u roku od 30 dana od dana zatvaranja javne rasprave iz članka 35. stavka 3. ovoga Zakona, odnosno ishođenja mišljenja Europske komisije iz stavka 4. ovoga članka.«.

Članak 11.

U članku 48. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) O podnesenom zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka nadležno tijelo iz članka 46. stavka 2. ovoga Zakona zatražit će mišljenje Ministarstva o mogućnosti značajnih negativnih utjecaja strategije, plana ili programa na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže. Ministarstvo je dužno mišljenje dostaviti najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva nadležnog tijela iz članka 46. stavka 2. ovoga Zakona.«.

U stavku 4. riječ: »Agencije« briše se.

Članak 12.

U članku 49. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Na studiju iz stavka 2. ovoga članka nadležno tijelo iz članka 46. stavka 2. ovoga Zakona zatražit će mišljenje Ministarstva o mogućnosti značajnih negativnih utjecaja strategije, plana ili programa na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže. Ministarstvo je dužno dostaviti mišljenje najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva nadležnog tijela iz članka 46. stavka 2. ovoga Zakona.«.

Članak 13.

U članku 52. stavku 4. riječ: »Agencija« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

Članak 14.

U članku 54. stavku 6. riječi: »koju izrađuje Agencija« brišu se.

Članak 15.

U članku 56.b stavak 3. briše se.

Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 3. i 4.

Članak 16.

U članku 59. stavci 7. i 8. mijenjaju se i glase:

»(7) Ministarstvo može dostaviti zahtjev iz stavka 6. ovoga članka stručnoj instituciji na stručno mišljenje.

(8) Na zahtjev Ministarstva iz stavka 7. ovoga članka stručna institucija dužna je dostaviti stručno mišljenje o utjecaju aktivnosti na populaciju zavičajne divlje vrste, njezino stanište ili njezine životne uvjete u roku od 15 dana od primitka zahtjeva Ministarstva.«.

Članak 17.

U članku 64. stavku 7. riječ: »Agencije« briše se.

Stavci 8., 9. i 10. brišu se.

Dosadašnji stavak 11., koji postaje stavak 8., mijenja se i glasi:

»(8) Stručna podloga iz stavka 7. ovoga članka vrijedi tri godine, a po potrebi se može revidirati i prije isteka tog roka.«.

U dosadašnjem stavku 12., koji postaje stavak 9., riječ: »Agencija« zamjenjuje se riječju »Ministarstvo«.

Dosadašnji stavak 13. postaje stavak 10.

Članak 18.

U članku 74. stavci 3. i 4. brišu se.

Dosadašnji stavci 5. i 6. postaju stavci 3. i 4.

Članak 19.

U članku 75. stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2.

Stavak 4. briše se.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 3.

Članak 20.

U članku 76. stavku 1. riječi: »na temelju stručnog mišljenja Agencije iz članka 74. stavka 4., odnosno članka 75. stavka 4. ovoga Zakona i« brišu se.

Članak 21.

U članku 77. stavku 1. riječi: »Na temelju mišljenja Agencije o potrebi ponovnog uvođenja ili repopulacije nestale, odnosno ugrožene zavičajne divlje vrste u prirodu,« brišu se.

Članak 22.

U članku 82. stavci 3. i 4. brišu se.

Članak 23.

U članku 90. stavku 2. riječi: »Agenciji ili drugoj« brišu se.

U stavku 3. riječi: »Agencija i druga stručna« zamjenjuju se riječju: »Stručna«.

Članak 24.

U članku 99. stavku 2. riječ: »Agencija« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

Članak 25.

U članku 100. stavku 1. riječi: »i Agencija« brišu se.

Članak 26.

U članku 101. stavku 1. riječi: »i Agenciju« brišu se.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Ministarstvo je dužno provesti hitna istraživanja speleološkog objekta i izraditi stručni nalaz o potencijalnom značaju speleološkog objekta u roku od dvadeset dana od primitka obavijesti iz stavka 1. ovoga članka.«.

U stavku 4. riječ: »dostave« zamjenjuje se riječju: »izrade«.

Stavak 5. briše se.

Članak 27.

U članku 102. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ministarstvo je dužno provesti detaljnije istraživanje speleološkog objekta i izraditi stručni nalaz o značaju otkrivenog speleološkog objekta u roku od trideset dana od donošenja privremenog rješenja o obustavi radova.«.

U stavku 2. riječ: »dostave« zamjenjuje se riječju: »izrade«.

Članak 28.

U članku 124. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Stručnu podlogu izrađuje Ministarstvo za proglašenje zaštićenih područja od državnog značenja. Za proglašenje zaštićenih područja od lokalnog značenja stručnu podlogu izrađuje Ministarstvo na zahtjev i o trošku javne ustanove iz članka 130. stavka 3. ovoga Zakona.«.

Članak 29.

U članku 127. stavku 2. riječi: »i Agenciji« brišu se.

Članak 30.

U članku 128. stavku 2. riječi: »Agencija na zahtjev Ministarstva« zamjenjuju se riječju: »Ministarstvo«.

U stavku 3. riječi: »pribavljeno mišljenje Agencije i« brišu se.

Članak 31.

U članku 134. stavku 2. iza riječi: »Ministarstva« zarez i riječi: »po prethodno pribavljenom mišljenju Agencije« brišu se.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Plan upravljanja ostalih zaštićenih područja donosi se uz suglasnost Ministarstva, a godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja uz suglasnost izvršnog tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave po prethodno pribavljenom mišljenju Ministarstva.«.

U stavku 6. iza riječi: »samouprave« zarez i riječi: »kao i Agenciji« brišu se.

Članak 32.

U članku 137. riječ: »Agencija« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

Članak 33.

U članku 142. stavku 1. riječi: »uz prethodno pribavljeno mišljenje Agencije« brišu se.

U stavku 3. riječi: »prethodno pribavljeno mišljenje Agencije i« brišu se.

Članak 34.

U članku 145. stavku 6. riječi: »metodologiji i protokolu iz članka 15. stavka 1. podstavka 6. ovoga Zakona,« zamjenjuju se riječima: »od Ministarstva standardiziranoj metodologiji i protokolu«.

Članak 35.

U članku 151. stavku 2. zarez i riječi: »na prijedlog Agencije« brišu se.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Crveni popis utvrđuje i ažurira Ministarstvo, a objavljuje ga na svojoj mrežnoj stranici.«.

Članak 36.

U članku 154. stavku 1. riječ: »Agenciji« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvu«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Ministarstvo vodi sustav za dojavu i praćenje uhvaćenih, usmrćenih, ozlijeđenih i bolesnih strogo zaštićenih životinja i evidenciju te utvrđuje mjere zaštite u cilju sprječavanja negativnog utjecaja na pojedine vrste.«.

Članak 37.

U članku 156. stavku 1. ispred riječi: »Zahtjev« briše se oznaka stavka »(1)«.

Stavci 2. i 3. brišu se.

Članak 38.

U članku 160. stavku 1. riječi: »na temelju stručnog obrazloženja Agencije, koje se izrađuje na zahtjev Ministarstva,« brišu se.

Članak 39.

U članku 175. stavku 2. iza riječi: »dužnosti« zarez i riječi: »a nakon pribavljenog mišljenja Agencije,« brišu se.

Članak 40.

U članku 194. stavku 1. riječ: »Agencija« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

Članak 41.

U članku 195. stavku 1. riječ: »Agencija« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

Članak 42.

U članku 196. stavku 3. riječ: »Agencija« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

Članak 43.

U članku 197. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Na temelju rezultata praćenja stanja vrsta i stanišnih tipova Ministarstvo i nadležno tijelo iz članka 195. stavka 3. ovoga Zakona, u skladu sa smjernicama Europske komisije iz članka 195. stavka 4. ovoga Zakona, izrađuju izvješće o stanju očuvanosti vrsta, uključujući i ptice, te stanišnih tipova. Ministarstvo utvrđuje izvješće i dostavlja Europskoj komisiji.«.

Članak 44.

U članku 198. riječ: »Agencija« i zarez iza riječi brišu se.

Članak 45.

U članku 200. riječi: »Agenciji i« brišu se.

Članak 46.

U članku 201. stavku 1. riječi: »te Agencija« brišu se.

Članak 47.

U članku 203. stavku 1. podstavku 7. riječi: »Agenciji i« brišu se.

Članak 48.

U članku 205. stavku 2. riječi: »zakonitošću rada Agencije i« brišu se.

U stavku 4. riječi: »Agencije i« brišu se.

Članak 49.

U članku 210. stavku 1. riječ: »Ministarstva« briše se.

Članak 50.

Članak 212., članak 213., u članku 214. stavak 2. i članak 217. brišu se.

Članak 51.

Članak 225. briše se.

Članak 52.

U članku 229. stavku 1. podstavcima 6. i 7. riječi: »i Agenciju« brišu se.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 53.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredaba članaka 49., 50. i 51. ovoga Zakona koje stupaju na snagu 1. travnja 2019.

Klasa: 022-03/19-01/05

Zagreb, 25. siječnja 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.