NN 14/2019 (7.2.2019.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpadom

HRVATSKI SABOR

277

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpadom, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 25. siječnja 2019.

Klasa: 011-01/19-01/10

Urbroj: 71-06-01/1-19-2

Zagreb, 30. siječnja 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM

Članak 1.

U Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, br. 94/13. i 73/17.) u članku 2. stavku 1. iza podstavka 9. na kraju rečenice briše se točka i dodaje podstavak 10. koji glasi:

» – Direktiva 2006/21/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2006. o gospodarenju otpadom od industrija vađenja minerala i o izmjeni Direktive 2004/35/EZ (SL L 102, 11. 4. 2006.).«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Ovim se Zakonom utvrđuje okvir za provedbu Uredbe (EZ-a) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o pošiljkama otpada (SL L 190, 12. 7. 2006.), kako je zadnje izmijenjena i dopunjena Uredbom Komisije (EU) 2015/2002 оd 10. studenoga 2015. o izmjeni priloga I.C i V. Uredbi (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o pošiljkama otpada (SL L 294, 11. 11. 2015.).«.

Članak 2.

U članku 4. stavku 1. točka 5. briše se.

Dosadašnje točke 6. do 22. postaju točke 5. do 21.

Dosadašnja točka 23., koja postaje točka 22., mijenja se i glasi:

»22. »mobilni uređaj za obradu otpada« je pokretna tehnička jedinica u kojoj se otpad obrađuje na mjestu nastanka ili na mjestu ugradnje u materijale postupcima obrade, osim postupaka R1, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D10, D11 i D12;«.

Dosadašnje točke 24. do 26. postaju točke 23. do 25.

Dosadašnja točka 27., koja postaje točka 26., mijenja se i glasi:

»26. »neopasni otpad« je otpad koji ne posjeduje niti jedno od opasnih svojstava iz Priloga Uredbe Komisije (EU) br. 1357/2014 od 18. prosinca 2014. o zamjeni Priloga III. Direktivi 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o otpadu i stavljaju izvan snage određenih direktiva (SL L 365, 19. 12. 2014.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1357/2014) i Priloga Uredbe Vijeća (EU) 2017/997 od 8. lipnja 2017. o izmjeni Priloga III. Direktivi 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu opasnog svojstva HP 14 »ekotoksično« (SL L 150, 14. 6. 2017.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 2017/997);«.

Dosadašnja točka 28., koja postaje točka 27., mijenja se i glasi:

»27. »neusklađeno odlagalište« je odlagalište koje ne ispunjava uvjete propisane pravilnikom iz članka 104. ovoga Zakona;«.

Dosadašnje točke 29. do 32. postaju točke 28. do 31.

Dosadašnja točka 33., koja postaje točka 32., mijenja se i glasi:

»32. »opasni otpad« je otpad koji posjeduje jedno ili više opasnih svojstava iz Priloga Uredbe (EU) br. 1357/2014 i Priloga Uredbe (EU) br. 2017/997;«.

Dosadašnje točke 34. do 48. postaju točke 33. do 47.

Dosadašnja točka 49., koja postaje točka 48., mijenja se i glasi:

»48. »proizvođač proizvoda« je pravna ili fizička osoba – obrtnik ili fizička osoba koja razvija, proizvodi, prerađuje, obrađuje, prodaje, unosi ili uvozi, odnosno stavlja na tržište proizvode i/ili uređaje i/ili opremu;«.

Dosadašnja točka 50. postaje točka 49.

Dosadašnja točka 51., koja postaje točka 50., mijenja se i glasi:

»50. »reciklažno dvorište za građevni otpad« je građevina namijenjena razvrstavanju, mehaničkoj obradi i privremenom skladištenju građevnog otpada. Reciklažno dvorište za građevni otpad ne smatra se reciklažnim dvorištem iz točke 49. ovoga stavka.«.

Dosadašnje točke 52. do 64. postaju točke 51. do 63.

Iza točke 63. dodaju se točke 64., 65., 66. i 67. koje glase:

»64. »operater« znači svaka fizička ili pravna osoba odgovorna za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije koja je u smislu ovoga Zakona ovlaštenik istražnog prostora mineralne sirovine ili koncesionar za eksploataciju mineralne sirovine, uključujući privremeno skladištenje otpada iz rudarske industrije, tijekom razdoblja rada postrojenja i nakon njegova zatvaranja;

65. »otpad iz rudarske industrije« je otpad koji je nastao istraživanjem, otkopavanjem, pridobivanjem, oplemenjivanjem, obradom i skladištenjem mineralne sirovine;

66. »patološki otpad« su dijelovi ljudskog tijela, amputati, tkiva i organi odstranjeni tijekom kirurških zahvata, tkiva uzeta u dijagnostičke svrhe, placente i fetusi te drugi anatomski otpad definiran od strane stručnog osoblja u zdravstvu kao patološki otpad, te koji zbog etičkih razloga zahtjeva posebne uvjete gospodarenja kad potječe iz humane medicine;

67. »postrojenje za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije« je svako područje namijenjeno akumulaciji ili pohrani otpada iz rudarske industrije u krutom ili tekućem stanju, u otopini ili suspenziji otopine, u sljedećim razdobljima:

a) bez vremenskog ograničenja za postrojenja za gospodarenje otpadom kategorije A i postrojenja za gospodarenje opasnim otpadom, koja su navedena u planu gospodarenja otpadom iz rudarske industrije,

b) dulje od šest mjeseci za postrojenja na kojima se zbrinjava neočekivano nastali opasni otpad,

c) dulje od jedne godine za postrojenja za zbrinjavanje neopasnog otpada i otpada koji nema svojstvo inertnog otpada,

d) dulje od tri godine za postrojenja za zbrinjavanje tla koje nije onečišćeno, neopasnog otpada nastalog istraživanjem, otpada nastalog vađenjem, obradom ili skladištenjem treseta i inertnog otpada.

U postrojenja za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije uključene su akumulacije, otpadna jalovišta, brane i sve građevine koje služe zadržavanju, spremanju ili osiguravaju stabilnosti postrojenja; međutim, nisu uključeni rudarskim radovima otkopani prostori u koje se otpad vraća nakon otkopavanja i pridobivanja mineralnih resursa, radi njihova saniranja ili u svrhu građenja.«.

Članak 3.

U članku 12. stavci 5. i 6. mijenjaju se i glase:

»(5) Otpad koji u Katalogu nije određen kao opasni otpad smatra se opasnim otpadom ako se ispitivanjem utvrdi da posjeduje jedno ili više opasnih svojstava iz Priloga Uredbe (EU) br. 1357/2014 i Priloga Uredbe (EU) br. 2017/997.

(6) Katalog otpada na način propisan Odlukom Komisije 2000/532/EZ koja zamjenjuje Odluku 94/3/EZ koja donosi popis otpada u skladu s člankom 1. točkom (a) Direktive Vijeća 75/442/EEZ o otpadu i Odluku Vijeća 94/904/EZ koja donosi popis opasnog otpada u skladu s člankom 1. stavkom 4. Direktive Vijeća 91/689/EEZ o opasnom otpadu, kategorizaciju za prekogranični promet otpadom, popis i određivanje opasnih svojstava otpada i količinu određenog otpada koja se smatra neznatnom propisuje ministar pravilnikom.«.

Članak 4.

Naslov iznad članka 13. i članak 13. brišu se.

Članak 5.

Članak 14. mijenja se i glasi:

»(1) Posjednik tvari ili predmeta koji je nastao kao rezultat proizvodnog procesa čija primarna svrha nije proizvodnja te tvari ili predmeta, može s istim postupati kao s nusproizvodom, a ne kao s otpadom, ako je nusproizvod upisan u Očevidnik nusproizvoda.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka proizvođač nusproizvoda životinjskog porijekla, koji je upisan u evidenciju odobrenih objekata u kojima nastaju nusproizvodi životinjskog porijekla pri državnom tijelu nadležnom za veterinarstvo, može s nusproizvodom životinjskog porijekla postupati kao s nusproizvodom bez da je upisan u Očevidnik nusproizvoda.

(3) Zahtjev za upis u Očevidnik nusproizvoda podnosi se na obrascu kojem se prilaže:

1. dokaz da je osigurana daljnja uporaba te tvari ili predmeta,

2. dokazi da se tvar ili predmet može upotrijebiti izravno ili uobičajenim industrijskim postupcima,

3. dokazi da tvar ili predmet nastaje kao sastavni dio proizvodnog procesa,

4. dokazi da je daljnja uporaba tvari ili predmeta dopuštena, odnosno da tvar ili predmet ispunjava sve relevantne zahtjeve u pogledu proizvoda, zaštite okoliša i zdravlja ljudi za tu konkretnu uporabu i neće dovesti do značajnih štetnih učinaka na okoliš ili zdravlje ljudi.

(4) Ministarstvo će upisati nusproizvod u Očevidnik nusproizvoda i o tome izdati rješenje ako utvrdi da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. da je osigurana daljnja uporaba tvari ili predmeta koja čini nusproizvod,

2. da se tvar ili predmet može upotrijebiti izravno bez dodatne obrade, osim uobičajenim industrijskim postupcima,

3. da tvar ili predmet nastaje kao sastavni dio proizvodnog postupka i

4. da je daljnja uporaba tvari ili predmeta dopuštena, odnosno da tvar ili predmet ispunjava sve relevantne zahtjeve u pogledu proizvoda, zaštite okoliša i zdravlja ljudi za tu konkretnu uporabu i neće dovesti do značajnih štetnih učinaka na okoliš ili zdravlje ljudi.

(5) Rješenje iz stavka 4. ovoga članka smatra se dokazom da određeni proizvodni ostatak može biti nusproizvod, a ne otpad.

(6) Osoba upisana u Očevidnik nusproizvoda dužna je provoditi postupak provjere svojstava nusproizvoda i ostalih uvjeta na osnovi kojih je izvršen upis u Očevidnik nusproizvoda za svaku novu pošiljku sirovina i dodataka koji se koriste u proizvodnom procesu, a u slučaju proizvodnog procesa kod kojeg ne dolazi do promjene sirovina i aditiva, jednom godišnje putem akreditiranog laboratorija ili ovlaštenog laboratorija ako je tako propisano u posebnom propisu i čuvati dokaze o tome.

(7) Osoba upisana u Očevidnik nusproizvoda dužna je do 1. ožujka tekuće kalendarske godine za prethodnu kalendarsku godinu dostaviti Izvješće o nusproizvodima Ministarstvu.

(8) Pojedinosti dokaza iz stavka 3. ovoga članka i izvješće iz stavka 7. ovoga članka propisuje ministar pravilnikom.«.

Članak 6.

Članak 15. mijenja se i glasi:

»(1) Posjednik otpada može ukinuti status otpada za određenu vrstu otpada ako je ukidanje statusa otpada koje radi upisano u Očevidnik za ukidanje statusa otpada.

(2) Zahtjev za upis u Očevidnik ukidanja statusa otpada podnosi se na obrascu kojem se prilaže:

1. dokaz da za tvar ili predmet postoji tržište ili potražnja,

2. izjava o namjeri korištenja tvari ili predmeta kojem se traži ukidanje statusa otpada, ako se tvar ili predmet za koje se traži ukidanje statusa otpada koristi u proizvodnom procesu osobe koja podnosi zahtjev za ukidanje statusa otpada ili će ga ta osoba koristiti u korisne svrhe,

3. dozvola za gospodarenje otpadom za djelatnost oporabe odgovarajućeg otpada ili drugi akt kojim se odobrava oporaba otpada,

4. potvrda o sukladnosti sustava upravljanja ili potvrda o upisu u registar sustava EMAS ili potvrda o sukladnosti sustava primijenjenog prema posebnom propisu i dokument ovoga sustava u kojem je određeno područje primjene sustava upravljanja kvalitetom,

5. potvrda o akreditaciji certifikacijskog tijela koju je izdalo nadležno akreditacijsko tijelo,

6. dokaz o ispunjavanju posebnih kriterija za ukidanje statusa otpada.

(3) Ministarstvo će upisati ukidanje statusa otpada za koje kriteriji nisu utvrđeni na razini Europske unije u Očevidnik ukidanja statusa otpada i o tome izdati rješenje ako utvrdi da:

1. tvar ili predmet za koju se traži ukidanje statusa otpada prije ukidanja statusa otpada prolazi postupak oporabe, uključujući recikliranje,

2. tvar ili predmet za koju se traži ukidanje statusa otpada uobičajeno se koristi u posebne svrhe,

3. za tvar ili predmet za koju se traži ukidanje statusa otpada postoji tržište ili potražnja,

4. tvar ili predmet za koju se traži ukidanje statusa otpada ispunjava tehničke zahtjeve za posebne svrhe i zadovoljava postojeće zakonodavstvo i norme koje važe za proizvode i

5. uporaba tvari ili predmeta za koju se traži ukidanje statusa otpada neće dovesti do štetnih učinaka na okoliš ili zdravlje ljudi i

6. su ispunjeni posebni kriteriji za ukidanje statusa otpada.

(4) Ministarstvo će upisati ukidanje statusa otpada za koje su kriteriji utvrđeni na razini Europske unije u Očevidnik ukidanja statusa otpada i o tome izdati rješenje ako utvrdi da:

1. tvar ili predmet za koju se traži ukidanje statusa otpada prije ukidanja statusa otpada prolazi postupak oporabe, uključujući recikliranje,

2. otpad i proizvod koji nastaje ukidanjem statusa otpada ispunjavanju kriterije propisanih propisima na razini Europske unije.

(5) Osoba upisana u Očevidnik ukidanja statusa otpada dužna je svaku pošiljku tvari ili predmeta kojoj je ukinut status otpada popratiti izjavom o sukladnosti.

(6) Osoba upisana u Očevidnik ukidanja statusa otpada dužna je do 1. ožujka tekuće kalendarske godine za prethodnu kalendarsku godinu dostaviti Izvješće o ukidanju statusa otpada Ministarstvu.

(7) O ukidanju statusa otpada iz stavka 3. ovoga članka Ministarstvo obavještava Europsku komisiju na način određen propisom kojim se uređuju postupci obavješćivanja u području normi i tehničkih propisa.

(8) Pojedinosti uvjeta i posebni kriteriji za ukidanje statusa otpada iz stavka 3. ovoga članka, način provedbe propisa Europske unije kojima se utvrđuju kriteriji za ukidanje statusa pojedine vrste otpada, sadržaj izjave iz stavka 5. ovoga članka i izvješće iz stavka 6. ovoga članka propisuje ministar pravilnikom iz članka 14. stavka 8. ovoga Zakona.

(9) Pravilnik iz članka 14. stavka 8. ovoga Zakona u dijelu koji se odnosi na građevne proizvode koji utječu na ispunjavanje temeljnog zahtjeva za građevinu ili na drugi način uvjetuju gradnju građevina ili utječu na građevne ili druge proizvode koji se ugrađuju u građevinu, donosi se uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za graditeljstvo i prostorno uređenje.«.

Članak 7.

U članku 18. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Plan sprječavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane Republike Hrvatske uređuje se posebnim propisom koji uređuje poljoprivredu.«.

Članak 8.

U članku 20. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dužno je dostaviti godišnje izvješće o provedbi Plana za prethodnu kalendarsku godinu jedinici područne (regionalne) samouprave i objaviti ga u svom službenom glasilu do 31. ožujka tekuće godine.

(2) Izvršno tijelo jedinice je dužno dostaviti godišnje izvješće o provedbi Plana i objedinjena izvješća iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvu i objaviti ih u svom službenom glasilu i na svojim mrežnim stranicama do 31. svibnja tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.«.

U stavku 3. riječ: »Agencija« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

Članak 9.

U članku 23. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Provedbeno tijelo na državnoj razini je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond).«.

Članak 10.

U članku 24. stavku 1. riječi: »i neusklađenim odlagalištima« brišu se.

U stavku 2. riječi: »i neusklađenom odlagalištu« brišu se.

U stavku 4. riječ: »Agenciji« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvu«.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Sadržaj i izgled obrasca iz stavka 4. ovoga članka propisuje ministar pravilnikom iz članka 86. stavka 4. ovoga Zakona.«.

Članak 11.

Naslov iznad članka 25. briše se.

Članak 25. mijenja se i glasi:

»Odlagalište mora ispunjavati zahtjeve utvrđene zakonom kojim se uređuje potvrđivanje Ugovora između Kraljevine Belgije, Republike Bugarske, Češke Republike, Kraljevine Danske, Savezne Republike Njemačke, Republike Estonije, Irske, Grčke Republike, Kraljevine Španjolske, Francuske Republike, Talijanske Republike, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Velikog Vojvodstva Luksemburga, Republike Mađarske, Republike Malte, Kraljevine Nizozemske, Republike Austrije, Republike Poljske, Portugalske Republike, Rumunjske, Republike Slovenije, Slovačke Republike, Republike Finske, Kraljevine Švedske, Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske (države članice Europske unije) i Republike Hrvatske o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji.«.

Članak 12.

Članak 26. mijenja se i glasi:

»(1) Osoba koja upravlja odlagalištem dužna je određivati masu otpada odgovarajućim uređajem umjerenim za određivanje mase povezanim sa sustavom identifikacije vozila (npr. sustav za praćenje registarskih oznaka vozila).

(2) Izračun najveće dopuštene mase biorazgradivog komunalnog otpada iz članka 24. stavka 1. ovoga Zakona, koeficijenta iz članka 24. stavka 3. ovoga Zakona izrađuje Ministarstvo.

(3) Ministarstvo najmanje dva puta godišnje utvrđuje količinu otpada odloženog na odlagalište.

(4) Podatke iz stavka 2. ovoga članka Ministarstvo objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

(5) Osoba koja upravlja odlagalištem može, u odnosu na objavljene podatke iz stavka 4. ovoga članka, Ministarstvu, u roku od 30 dana od dana objave tih podataka, podnijeti prijedlog za drugačije uređenje raspodjele mase otpada iz članka 24. stavka 2. ovoga Zakona te koeficijenta iz članka 24. stavka 3. ovoga Zakona ako provedba prijedloga ne uzrokuje mogućnost odlaganja veće ukupne mase biorazgradivog otpada od mase određene sukladno stavku 2. ovoga članka.

(6) Ministar temeljem izračuna iz stavka 2. ovoga članka, prijedloga iz stavka 5. ovoga članka, ako je podnesen, odlukom određuje masu otpada iz članka 24. stavka 2. ovoga Zakona i koeficijente iz članka 24. stavka 3. ovoga Zakona za razdoblje od šest mjeseci.

(7) Osoba koja upravlja odlagalištem dužna je pridržavati se količina otpada određenih odlukom iz stavka 6. ovoga članka neovisno o ishođenim aktima kojima se uređuje rad odlagališta.

(8) Na temelju odluke iz stavka 6. ovoga članka osobe koje upravljaju odlagalištem međusobno sklapaju ugovor kojim se uređuju prava i obveze u vezi raspodjele mase otpada iz članka 24. stavka 2. ovoga Zakona te koeficijenta iz članka 24. stavka 3. ovoga Zakona.

(9) Način određivanja udjela biorazgradivog komunalnog otpada u komunalnom otpadu propisuje ministar pravilnikom iz članka 86. stavka 4. ovoga Zakona.

(10) Redoslijed i dinamiku zatvaranja odlagališta i obvezu osobe koja upravlja odlagalištem da preuzima određeni miješani komunalni otpad određuje ministar Odlukom sukladno Dinamici zatvaranja odlagališta neopasnog otpada.

(11) Osoba koja upravlja odlagalištem dužna je, u vrijeme i na način propisan Odlukom iz stavka 10. ovoga članka, obustaviti preuzimanje otpada na odlagalištu i zatvoriti odlagalište te, za vrijeme dok odlagalište još nije zatvoreno, preuzimati miješani komunalni otpad prikupljen iz određene jedinice lokalne samouprave pri čemu je dužan primjenjivati istu cijenu za preuzimanje miješanog komunalnog otpada po toni za sve davatelje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada.

(12) Način i uvjete provedbe postupka utvrđivanja statusa usklađenosti odlagališta s obzirom na propisane zahtjeve, način utvrđivanja količine odloženog otpada na odlagalištu i neusklađenom odlagalištu i način obračuna naknade za odlaganje komunalnog otpada iz članka 27. ovoga Zakona propisuje Vlada uredbom.«.

Članak 13.

U članku 27. stavku 1. riječi: »ili neusklađenom odlagalištu« brišu se.

U stavku 2. riječi: »ili neusklađenim odlagalištem« brišu se.

U stavku 3. riječi: »ili neusklađenim odlagalištem« brišu se.

U stavku 7. riječi: »usklađivanja neusklađenog odlagališta sa zahtjevima propisane pravilnikom iz članka 104. ovoga Zakona i« brišu se.

Članak 14.

U članku 28. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dužno je na svom području osigurati:

1. obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s javnom uslugom na način propisan ovim Zakonom i uredbom iz članka 29. stavka 10. ovoga Zakona,

2. odvojeno prikupljanje problematičnog otpada, otpadnog papira i kartona, metala, stakla, plastike i tekstila, krupnog (glomaznog) komunalnog otpada i otpada propisanog pravilnikom iz članka 86. stavka 4. ovoga Zakona,

3. sprječavanje odbacivanja otpada na način suprotan ovom Zakonu te uklanjanje tako odbačenog otpada,

4. provedbu Plana

5. donošenje i provedbu plana gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave, odnosno Grada Zagreba,

6. provođenje izobrazno-informativne aktivnosti na svom području,

7. mogućnost provedbe akcija prikupljanja otpada,

8. predaju miješanog komunalnog otpada u centar za gospodarenje otpadom sukladno Planu, a sve sukladno Sporazumu koje je Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dužno potpisati s pripadajućim centrom za gospodarenje otpadom kojim će regulirati međusobne odnose vezane za predaju mješanog komunalnog otpada i

9. prestanak rada i zatvaranje odlagališta kojim upravlja pravna osoba koja je u vlasništvu jedinice lokalne samouprave te preuzimati miješani komunalni otpad prikupljen iz određene jedinice lokalne samouprave sukladno Odluci iz članka 26. stavka 11. ovoga Zakona.«.

Stavci 3. i 4. mijenjaju se i glase:

»(3) Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dužno je osigurati provedbu mjera u sustavu sakupljanja posebnih kategorija otpada propisanih propisom koji uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada.

(4) Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dužno je osigurati provedbu obveze iz stavka 1. ovoga članka na kvalitetan, postojan i ekonomski učinkovit način u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša i gospodarenja otpadom, osiguravajući pri tom javnost rada.«.

Iza stavka 4. dodaju se stavci 5. i 6. koji glase:

»(5) Trgovačko društvo, koje obavlja djelatnost i poslove centra za gospodarenje otpadom, dužno je primjenjivati istu cijenu obrade preuzetog miješanog komunalnog otpada po toni za sve davatelje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, koji su sukladno Planu dužni predavati miješani komunalni otpad u taj centar za gospodarenje otpadom.

(6) Izvršno tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave i jedinice lokalne samouprave, koja je vlasnik trgovačkog društva koje obavlja djelatnost i poslove centra za gospodarenje otpadom, dužno je osigurati provedbu obveze iz stavka 5. ovoga članka.«.

Članak 15.

U članku 29. stavku 6. riječi: »po ekvivalent stanovniku« brišu se.

Članak 16.

U članku 30. stavak 9. mijenja se i glasi:

»(9) Kriterij obračuna količine otpada iz stavka 7. točke 1. ovoga članka je masa predanog otpada u obračunskom razdoblju ili volumen spremnika otpada i broj pražnjenja spremnika u obračunskom razdoblju.«.

Članak 17.

U članku 32. stavku 1. iza točke 4. na kraju rečenice umjesto točke stavlja se zarez i dodaju točke 5. i 6. koje glase:

»5. predati miješani komunalni otpad u centar za gospodarenje otpadom sukladno Planu,

6. pružati javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada u skladu s Uredbom iz članka 29. stavka 10. ovoga Zakona.«.

U stavku 5. riječ: »Agenciji« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvu«.

Članak 18.

U članku 33. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Davatelj usluge dužan je korisniku usluge obračunati cijenu javne usluge iz članka 30. stavka 1. ovoga Zakona razmjerno količini predanog otpada u obračunskom razdoblju koristeći kriterij obračuna količine otpada određen odlukom iz članka 30. stavka 7. ovoga Zakona, pri čemu obračun cijene javne usluge mora biti u skladu s uredbom iz članka 29. stavka 10. ovoga Zakona.«.

U stavku 3. riječi: »iz stavka 2. ovoga članka« zamjenjuju se riječima: »iz članka 30. stavka 9. ovoga Zakona«.

Stavak 11. mijenja se i glasi:

»(11) Usklađenost cjenika s odredbama ovoga Zakona, uredbe iz članka 29. stavka 10. ovoga Zakona i odluke iz članka 30. stavka 7. ovoga Zakona nadzire tržišna inspekcija.«.

U stavku 13. riječ: »Agenciji« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvu«.

U stavku 15. riječ: »Agenciji« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvu«.

Članak 19.

U članku 35. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dužno je osigurati izvršenje obveze odvojenog prikupljanja problematičnog otpada, biorazgradivog otpada, otpadnog metala, stakla, plastike, tekstila i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na način da osigura:

1. funkcioniranje jednog ili više reciklažnih dvorišta, odnosno mobilne jedinice na svom području sukladno stavcima 2., 3. i 4. ovoga članka,

2. postavljanje spremnika za miješani komunalni otpad i spremnika za odvojeno sakupljanje otpadnog papira i kartona, biootpada, metala, stakla, plastike kod korisnika usluge i, kad je to prikladno, spremnike za odvojeno sakupljanje otpadnog papira i kartona, metala, stakla, plastike i tekstila na javnoj površini,

3. obavještavanje kućanstava o lokaciji i izmjeni lokacije reciklažnog dvorišta, mobilne jedinice i spremnika za odvojeno sakupljanje problematičnog otpada, otpadnog papira i kartona, metala, stakla, plastike i tekstila i

4. uslugu prijevoza krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na zahtjev korisnika usluge.«.

U stavku 2. točkama 1. i 2. broj: »1.500« zamjenjuje se brojem: »3.000«.

U stavku 4. iza prve rečenice dodaje se druga rečenica koja glasi: »Više jedinica lokalne samouprave mogu sporazumno osigurati zajedničko ispunjenje obveze osiguravanja funkcioniranja reciklažnog dvorišta posredstvom mobilne jedinice koja se u smislu ovoga Zakona smatra reciklažnim dvorištem.«.

Članak 20.

U članku 36. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Radi provedbe mjera iz stavka 1. točke 2. ovoga članka komunalni redar rješenjem naređuje uklanjanje otpada vlasniku nekretnine na kojoj je nepropisno odložen otpad ili posjedniku nekretnine ako vlasnik nekretnine nije poznat ili osobi koja sukladno posebnom propisu upravlja određenim područjem (dobrom), ako je otpad odložen na tom području (dobru) ili osobi koju je zatekao da odbacuje otpad izvan lokacije gospodarenja otpadom.«.

Članak 21.

U članku 40. stavku 11. riječ: »Agenciji« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvu«.

U stavku 12. riječ: »Agencija« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

Članak 22.

U članku 41. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Grad Zagreb i jedinica lokalne samouprave na čijem se području nalazi odlagalište otpada imaju pravo na novčanu naknadu za korištenje odlagališta otpada.«.

Iza stavka 5. dodaju se stavci 6. i 7. koji glase:

»(6) Obveznik plaćanja naknade iz stavka 5. ovoga članka je jedinica lokalne samouprave koja koristi odlagalište otpada druge jedinice lokalne samouprave.

(7) Mjerila i način određivanja iznosa naknade, način uplate i isplate naknada iz stavaka 1. i 5. ovoga članka propisuje ministar pravilnikom.«.

Članak 23.

Članak 44. mijenja se i glasi:

»(1) Proizvođač otpada i drugi posjednik otpada dužan je predati otpad osobi koja je ovlaštena za preuzimanje otpada sukladno članku 84. stavku 7. ovoga Zakona ili ga isporučiti izvan Republike Hrvatske.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, proizvođač otpada i drugi posjednik otpada nije dužan predati otpad osobi koja je ovlaštena za preuzimanje otpada sukladno članku 84. stavku 7. ovoga Zakona ili ga isporučiti izvan Republike Hrvatske u slučaju kada:

1. obrađuje vlastiti otpad u okviru obavljanja djelatnosti oporabe, zbrinjavanja ili druge obrade otpada u skladu s člankom 84. stavcima 1., 2. i 4. ovoga Zakona,

2. je proizvođač otpada fizička osoba koja obrađuje vlastiti biootpad biološkom aerobnom obradom (kućno kompostiranje) u skladu s člankom 9. stavkom 1. ovoga Zakona,

3. je proizvođač otpadnog mulja nastalog radom uređaja za pročišćavanje otpadne vode koji vlastiti otpadni mulj predaje fizičkoj ili pravnoj osobi koja taj mulj koristi u poljoprivredi sukladno posebnom propisu koji uređuje korištenje mulja u poljoprivredi,

4. je proizvođač patološkog otpada koji vlastiti patološki otpad predaje na zbrinjavanje osobi koja upravlja grobljem ili krematorijem sukladno posebnom propisu koji uređuje gospodarenje medicinskim otpadom,

5. je proizvođač otpada pravna osoba ili fizička osoba – obrtnik čijim obavljanjem djelatnosti nastaje biološki razgradivi otpad i koji vlastiti biološki razgradivi otpad obrađuje biološkom aerobnom obradom (kompostiranjem) može to činiti bez ishođenja dozvole za gospodarenje otpadom u količini do 10.000 kg godišnje ako obradu vlastitog biološki razgradivog otpada obavlja na mjestu nastanka tog otpada i nastali kompost ne stavlja na tržište, već ga koristi na mjestu nastanka toga otpada.

(3) Posjednik otpada koji predaje pošiljku otpada dužan je osobi koja preuzima tu pošiljku otpada, a koja je ovlaštena za preuzimanje otpada sukladno članku 84. stavku 6. ovoga Zakona, uz pošiljku otpada predati prateći list koji sadrži informacije o vrsti i količini otpada koji čini pošiljku, o osobama koje imaju pošiljku u posjedu, o vlasništvu nad pošiljkom i druge potrebne informacije o pošiljci.

(4) Posjednik otpada koji je preuzeo pošiljku otpada u posjed dužan je prilikom preuzimanja pošiljke otpada potvrditi preuzimanje pošiljke ovjerom pratećeg lista.

(5) Osoba koja ispunjava prateći list odgovorna je za točnost podataka koje navodi u pratećem listu.

(6) Posjednik otpada je odgovoran za otpad koji ima u posjedu, a odgovornost posjednika otpada za predanu pošiljku otpada prestaje nakon što osoba koja je ovlaštena za preuzimanje otpada sukladno članku 84. stavku 7. ovoga Zakona na propisani način preuzme pošiljku otpada i to potvrdi ovjerom pratećeg lista ili dokumenta o prometu ako je otpad isporučen izvan Republike Hrvatske.

(7) Posjednik otpada je dužan čuvati podatke o gospodarenju s otpadom najmanje tri godine od dana poduzimanja radnje s otpadom, odnosno 12 mjeseci ako se radi o prijevozu opasnog otpada.

(8) Posjednik otpada je dužan dokaze i ostale relevantne podatke o poduzetim radnjama u gospodarenju otpadom učiniti dostupnim na uvid na zahtjev nadležnih tijela ili prethodnog posjednika otpada.

(9) Obrazac pratećeg lista i iznimke od obveze predaje pratećeg lista propisuje ministar pravilnikom iz članka 86. stavka 4. ovoga Zakona.«.

Članak 24.

U članku 45. stavku 1. riječi: »obavlja djelatnost gospodarenja otpadom« zamjenjuju se riječima: »preuzima otpad u posjed«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Očevidnik o nastanku i tijeku otpada sastoji se od obrasca očevidnika i pratećih listova za pojedinu vrstu otpada i priloženih dokumenata propisanih pravilnicima iz članka 53. stavka 3., članka 104. i članka 105. ovoga Zakona.«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Osoba koja je ishodila dozvolu iz članka 86. ovoga Zakona, trgovac otpadom koji je ovlašten preuzeti otpad u posjed, osoba upisana u očevidnik reciklažnih dvorišta, osoba upisana u očevidnik prijevoznika otpada, davatelj javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, osoba upisana u Očevidnik oporabe otpada za koju nije potrebno ishoditi dozvolu za gospodarenje otpadom, proizvođač i korisnik otpadnog mulja koji nastaje radom uređaja za pročišćavanje otpadne vode dužan je voditi Očevidnik o nastanku i tijeku otpada (e-onto) putem mrežne aplikacije iz članka 137. ovoga Zakona.«.

Članak 25.

U članku 46. stavku 6. riječ: »Agenciji« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvu«.

Članak 26.

U članku 47. stavku 1. riječi: »u skladu sa člankom 114. ovoga Zakona« brišu se.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Proizvođač otpada koji skladišti vlastiti proizvodni otpad dužan je skladištiti otpad u skladu s uvjetima skladištenja vlastitog proizvodnog otpada koje propisuje ministar pravilnikom iz članka 86. stavka 4. ovoga Zakona.«.

Članak 27.

Naslov iznad članka 48. mijenja se i glasi: »Plan gospodarenja otpadom iz rudarske industrije«.

Članak 48. mijenja se i glasi:

»(1) Operater, koji je proizvođač otpada, dužan je izraditi Plan gospodarenja otpadom iz rudarske industrije u skladu s podacima iz rudarskog projekta i uz poštivanje načela održivog razvoja.

(2) Osoba iz stavka 1. ovoga članka dužna je 15 dana prije početka rada i u slučaju značajne izmjene u radu postrojenja za gospodarenjem otpadom iz rudarske industrije ishoditi suglasnost mjesno nadležnog upravnog tijela na plan iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Nadležno upravno tijelo će po zaprimljenom zahtjevu za ishođenje suglasnosti na Plan gospodarenja otpadom iz rudarske industrije dostaviti prijedlog Plana gospodarenja otpadom iz rudarske industrije na očitovanje ministarstvu nadležnom za rudarstvo odnosno energetiku.

(4) Nadležno upravno tijelo će u roku od 30 dana od zaprimanja zahtjeva izdati suglasnost iz stavka 2. ovoga članka ako ministarstvo nadležno za rudarstvo odnosno energetiku ocijeni da je prijedlog Plana gospodarenja otpadom iz rudarske industrije prihvatljiv te ako ocijeni da su odabrane metode i postupci istraživanja, eksploatacije i obrade mineralnih resursa prihvatljivi u svrhu ispunjenja ciljeva plana te da je osoba iz stavka 1. ovoga članka sposobna ispuniti ciljeve plana i obveze propisane ovim Zakonom i pravilnikom iz članka 105.a ovoga Zakona, da je Plan gospodarenja otpadom iz rudarske industrije sukladan ovom Zakonu i propisima donesenim temeljem ovoga Zakona.

(5) Suglasnost na Plan gospodarenja otpadom iz rudarske industrije je upravni akt.

(6) Suglasnost na Plan gospodarenja otpadom iz rudarske industrije izdaje se na rok od pet godina.

(7) Protiv rješenja kojim je odlučeno o zahtjevu za izdavanje suglasnosti na Plan gospodarenja otpadom iz rudarske industrije može se izjaviti žalba Ministarstvu.

(8) Osoba iz stavka 1. ovoga članka koje je ishodila suglasnost na Plan gospodarenja otpadom iz rudarske industrije dužna je u roku od 60 dana prije dana isteka suglasnosti na Plan gospodarenja otpadom iz rudarske industrije, a nema značajne izmjene u radu postrojenja za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije, dostaviti nadležnom tijelu zahtjev za produženje suglasnosti.

(9) Nadležno upravno tijelo dostavlja izdanu suglasnost i Plan gospodarenja otpadom iz rudarske industrije Ministarstvu i ministarstvu nadležnom za rudarstvo.

(10) Ministarstvo vodi Evidenciju gospodarenja otpadom iz rudarske industrije.

(11) Operater postrojenja za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije kategorije A, osim postrojenja za gospodarenje otpadom na koje se primjenjuje propis o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari, dužan je prije početka rada izraditi sustav upravljanja sigurnošću, plan sprječavanja velikih nesreća, unutarnji plan za hitne slučajeve i imenovati osobu odgovornu za uvođenje i nadzor sustava upravljanja sigurnošću.

(12) Operater postrojenja za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije kategorije A dužan je mjesno nadležnom upravnom tijelu prije početka rada postrojenja dostaviti plan sprječavanja velikih nesreća, unutarnji plan za hitne slučajeve i dokaz o uspostavi sustava upravljanja sigurnošću i sve podatke nužne za izradu Plana za slučaj velike nesreće izvan lokacije postrojenja za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije kategorije A.

(13) Mjesno nadležno upravno tijelo izrađuje i svake tri godine razmatra, po potrebi mijenja i dostavlja središnjem tijelu državne uprave nadležnom za civilnu zaštitu Plan za slučaj velike nesreće izvan lokacije postrojenja za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije kategorije A, osim za postrojenja za gospodarenje otpadom na koje se primjenjuje propis o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari.

(14) U slučaju velike nesreće, operater mora središnjem tijelu državne uprave nadležnom za civilnu zaštitu dostaviti sve bitne informacije kako bi se mogle umanjiti posljedice po ljudsko zdravlje, te procijeniti i smanjiti opseg stvarnog ili mogućeg onečišćenja okoliša i ispuniti sve zahtjeve i mjere propisane unutarnjim planom za hitne slučajeve i Planom za slučaj velike nesreće izvan lokacije postrojenja za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije kategorije A.

(15) Ciljeve, sadržaj, način izrade i obveznike izrade Plana gospodarenja otpadom iz rudarske industrije, dostupnost i način vođenja Evidencije gospodarenja otpadom iz rudarske industrije, pojedinosti plana sprječavanja velikih nesreća i unutarnjeg plana za hitne slučajeve te informiranje javnosti o tome propisuje Ministar pravilnikom iz članka 105.a ovoga Zakona.«.

Članak 28.

Članak 49. mijenja se i glasi:

»Proizvodnja, sakupljanje i prijevoz opasnog otpada, kao i njegovo skladištenje i obrada, moraju se obavljati sukladno člancima 6. i 9. ovoga Zakona uz primjenu mjera kojima se osigurava sljedivost od proizvodnje do njegove obrade, kao i nadzor toka opasnog otpada.«.

Članak 29.

Članak 50. mijenja se i glasi:

»(1) Pravna osoba može obavljati uzorkovanje i ispitivanje otpada ako je akreditirana za odgovarajuću metodu uzorkovanja i ispitivanja.

(2) Središnje državno tijelo za akreditaciju temeljem podataka iz registra akreditiranih tijela objavljuje popis akreditiranih osoba za uzorkovanje i ispitivanje otpada.

(3) Popis iz stavka 2. ovoga članka je javno dostupan i sadrži popis tvrtki, akreditirane metode i kontakt podatke.«.

Članak 30.

Naslov iznad članka 51. i članak 51. brišu se.

Članak 31.

U članku 57. stavci 3. i 4. brišu se.

Članak 32.

U članku 64. stavku 1. riječ: »Agencijom« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvom«.

U stavku 2. riječ: »okvirni« briše se.

U stavku 3. riječ: »okvirnog« briše se.

U stavku 7. riječi: »i Agencije« brišu se.

Članak 33.

U članku 69. stavku 2. iza riječi: »Narodnim novinama« zarez i riječi: »sredstvima javnog priopćavanja« brišu se.

Članak 34.

U članku 71. stavku 3. iza riječi: »Narodnim novinama« zarez i riječi: »sredstvima javnog priopćavanja« brišu se.

Članak 35.

U članku 79. stavku 3. iza riječi: »okoliša« briše se zarez, a riječi: »Fondu i Agenciji« zamjenjuju se riječima: »i Fondu«.

Članak 36.

Članak 84. mijenja se i glasi:

»(1) Pravna i fizička osoba – obrtnik može, nakon što ishodi odgovarajuću dozvolu, započeti i obavljati djelatnost sakupljanja otpada postupkom sakupljanja otpada i interventnog sakupljanja otpada te djelatnost oporabe, zbrinjavanja ili druge obrade otpada.

(2) Operater koji upravlja postrojenjem za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije može, nakon što ishodi odgovarajuću dozvolu, započeti s radom postrojenja za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije.

(3) Pravna i fizička osoba – obrtnik može, nakon upisa u odgovarajući očevidnik, započeti i obavljati djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom, trgovanja otpadom, prijevoza otpada ili sakupljanja otpada postupkom sakupljanja otpada u reciklažnom dvorištu.

(4) Pravna i fizička osoba – obrtnik može, nakon upisa u odgovarajući očevidnik, započeti i obavljati postupak oporabe otpada koji je izuzet od obveze ishođenja dozvole za gospodarenje otpadom.

(5) Pravna i fizička osoba – obrtnik koja posjeduje dozvolu za gospodarenje otpadom ili dozvolu za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije ili je upisana u očevidnik iz članka 109. ovoga Zakona dužna je gospodariti otpadom sukladno člancima 6. i 9. ovoga Zakona.

(6) Osoba iz stavaka 1., 2., 3. i 4. ovoga članka odgovorna je za sve što je znala i morala znati u vezi otpada s kojim gospodari.

(7) Pravna i fizička osoba – obrtnik je ovlaštena preuzeti odgovarajuću pošiljku otpada u posjed ako:

– ima dozvolu za gospodarenje otpadom ili

– je upisana u Očevidnik reciklažnih dvorišta ili

– je upisana u Očevidnik trgovaca otpadom i može preuzeti otpad u posjed sukladno članku 112. stavku 3. ovoga Zakona ili

– je upisana u Očevidnik oporabe otpada za koju nije potrebno ishoditi dozvolu za gospodarenje otpadom ili

– je preuzimanje otpada u posjed za određeni postupak dopušteno posebnim propisom koji uređuje posebne kategorije otpada ili

– je korisnik otpadnog mulja u poljoprivredi ovlašten preuzeti pošiljku otpadnog mulja sukladno pravilniku iz članka 53. stavka 5. ovoga Zakona.

(8) Osoba upisana u očevidnik prijevoznika otpada smatra se temeljem tog upisa ovlaštenom preuzeti pošiljku otpada u posjed samo za potrebe prijevoza tog otpada od osobe koja predaje tu pošiljku otpada do osobe koja preuzima tu pošiljku otpada.

(9) Osoba koja preuzme u posjed pošiljku otpada, a nije ovlaštena preuzeti tu pošiljku otpada u posjed sukladno ovom Zakonu, obavlja nedozvoljeni promet otpadom.«.

Članak 37.

Iza članka 84. dodaje se članak 84.a koji glasi:

»Članak 84.a

(1) Djelatnost oporabe otpada, sakupljanja otpada, zbrinjavanja otpada, druge obrade otpada i prijevoza otpada smatra se gospodarskom, odnosno komunalno-servisnom djelatnošću. Djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom i trgovanja otpadom smatra se poslovnom djelatnošću.

(2) Obrada opasnog otpada postupkom spaljivanja i odlaganja te centar za gospodarenje otpadom od interesa su za Republiku Hrvatsku.

(3) Djelatnost zbrinjavanja opasnog otpada postupkom odlaganja obavlja trgovačko društvo koje osniva Vlada. Ova djelatnost uključuje samo opasni otpad nastao na teritoriju Republike Hrvatske.

(4) Djelatnost i poslove vezane za centar za gospodarenje otpadom obavlja trgovačko društvo u vlasništvu jedinice područne (regionalne) samouprave i/ili jedinice lokalne samouprave.

(5) Djelatnost zbrinjavanja opasnog otpada postupkom spaljivanja u građevini čija je osnovna djelatnost spaljivanje otpada obavlja trgovačko društvo koje osniva Vlada, odnosno jedinica područne (regionalne) samouprave. Ova djelatnost uključuje samo opasni otpad nastao na teritoriju Republike Hrvatske.

(6) Sredstva za uspostavu građevina za obavljanje djelatnosti i poslova iz stavaka 3., 4. i 5. ovoga članka osiguravaju se putem Fonda i iz drugih izvora.

(7) Iznimno od stavaka 3., 4. i 5. ovoga članka, Ministarstvo može dodjelom koncesije osigurati obavljanje djelatnosti zbrinjavanja opasnog otpada postupkom odlaganja, obavljanje djelatnosti zbrinjavanja opasnog otpada postupkom spaljivanja i obavljanje poslova centra za gospodarenja otpadom.

(8) Građevine za obavljanje djelatnosti iz stavaka 3. i 4. ovoga članka ne ulaze u stečajnu ili likvidacijsku masu te se u slučaju stečaja ili likvidacije odgovarajućeg društva izlučuju u vlasništvo Republike Hrvatske, odnosno jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave koja je njihov izravni ili neizravni udjeličar, dioničar ili osnivač.

(9) Na davanje koncesije propisane ovim Zakonom primjenjuje se zakon koji uređuje koncesije.

(10) Sprečavanje nastanka otpada i gospodarenje otpadom Republika Hrvatska potiče dodjelom potpora prema programu koji donosi Ministarstvo u skladu s posebnim propisom koji uređuje državne potpore.«.

Članak 38.

Članak 85. mijenja se i glasi:

»(1) Ministarstvo rješava o zahtjevu za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom za djelatnost koja uključuje gospodarenje opasnim otpadom, za postupke R 1 – korištenje otpada uglavnom kao goriva ili drugog načina dobivanja energije i D 10 – spaljivanje otpada na kopnu te o zahtjevu za upis u očevidnik iz članka 109. stavka 1. i članka 121. ovoga Zakona.

(2) Mjesno nadležno upravno tijelo rješava o zahtjevu za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom za djelatnost koja nije obuhvaćena stavkom 1. ovoga članka, o zahtjevu za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije i o zahtjevu za upis u očevidnik iz članka 109. stavka 2. ovoga Zakona.«.

Članak 39.

Naslov iznad članka 86. mijenja se i glasi: »Dozvola za gospodarenje otpadom i dozvola za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije«.

U članku 86. stavku 1. riječi: »(u daljnjem tekstu: dozvola)« brišu se.

Točka 6. mijenja se i glasi:

»6. rok do kad mora biti obavljena provjera okolnosti koje utiču na ostvarivanje prava dodijeljenih dozvolom«.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Dozvolom za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije određuje se:

1. operater postrojenja za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije,

2. naziv eksploatacijskog polja,

3. vrsta otpada i postupak zbrinjavanja otpada,

4. primjena najboljih raspoloživih tehnika, uzimajući u obzir tehničko-tehnološke karakteristike postrojenja za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije, geografski položaj i stanje okoliša,

5. klasifikacija postrojenja za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije,

6. lokacija postrojenja za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije,

7. obveze operatera postrojenja za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije,

8. iznos financijskog jamstva propisanog člankom 99. ovoga Zakona,

9. rok do kad mora biti obavljena provjera okolnosti koje utiču na ostvarivanje prava dodijeljenih dozvolom.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Dosadašnji stavci 3. i 4., koji postaju stavci 4. i 5., mijenjaju se i glase:

»(4) Uvjete za gospodarenje otpadom, oblik i sadržaj obrasca dozvole za gospodarenje otpadom, pobliži sadržaj obrasca zahtjeva za izdavanje, odnosno izmjenu dozvole i način utvrđivanja pojave neugode uzrokovane mirisom propisuje ministar pravilnikom.

(5) Elaborat gospodarenja otpadom iz članka 90. ovoga Zakona sastavni je dio dozvole za gospodarenje otpadom.«.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6.

Dosadašnji stavak 6., koji postaje stavak 7., mijenja se i glasi:

»(7) Dozvola za gospodarenje otpadom i dozvola za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije su upravni akti.«.

Iza stavka 7. dodaju se stavci 8. i 9. koji glase:

»(8) Plan gospodarenja otpadom iz rudarske industrije iz članka 48. ovoga Zakona sastavni je dio dozvole za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije.

(9) Dozvole iz ovoga članka javno su dostupne putem mrežne aplikacije iz članka 137. ovoga Zakona.«.

Članak 40.

U članku 87. stavak 4. briše se.

Članak 41.

Članak 88. mijenja se i glasi:

»(1) Zahtjev za izdavanje, odnosno izmjenu dozvole za gospodarenje otpadom podnosi se putem aplikacije iz članka 137. ovoga Zakona na propisanom obrascu.

(2) Zahtjev za izdavanje odnosno izmjenu dozvole za gospodarenje otpadom sadrži podatke o podnositelju zahtjeva, naznaku djelatnosti za koju se traži dozvola s pripadajućim postupcima, lokaciji građevine u kojoj će se obavljati postupci gospodarenja otpadom te podatke o vrstama i količinama otpada.

(3) Uz zahtjev za izdavanje odnosno izmjenu dozvole iz stavka 2. ovoga članka podnositelj zahtjeva prilaže:

1. akt za uporabu građevine, sukladno propisu kojim se uređuje gradnja,

2. dokaz o raspolaganju građevinom u kojoj će se obavljati postupak gospodarenja otpadom,

3. dokaz o imenovanju odgovorne osobe i dokaz o zaposlenju te osobe kod podnositelja zahtjeva (ugovor o radu ili informacija o radnopravnom statusu),

4. elaborat iz članka 90. ovoga Zakona,

5. dokaz o financijskom jamstvu propisanom člankom 99. ovoga Zakona.

(4) Iznimno od odredbi stavka 3. točaka 1. i 2. ovoga članka uz zahtjev za izdavanje odnosno izmjenu dozvole za mobilni uređaj ne prilaže se akt za uporabu građevine i dokaz o raspolaganju građevinom u kojoj će se obavljati postupak gospodarenja otpadom.

(5) Iznimno od odredbi stavka 3. točke 1. ovoga članka uz zahtjev za izdavanje odnosno izmjenu dozvole za djelatnost zbrinjavanja otpada ako je zahtjev podnesen za postupak odlaganja otpada na aktivnom odlagalištu otpada za koje nije izdan akt za uporabu građevine, umjesto akta za uporabu građevine prilaže se akt za građenje propisan posebnim propisom koji uređuje gradnju.

(6) Nadležno tijelo iz članka 85. ovoga Zakona će pribaviti po službenoj dužnosti:

1. izvadak iz sudskog ili obrtnog registra,

2. uvjerenje da podnositelju zahtjeva nije pravomoćno izrečena kazna zabrane obavljanja djelatnosti,

3. očitovanje nadležnog tijela za prostorno planiranje o ispunjavanju uvjeta iz članka 91. stavka 1. točke 6. ovoga Zakona, osim za mobilni uređaj.

(7) Ako je dozvolom za gospodarenje otpadom dopuštena obrada neopasnog otpada mobilnim uređajem na nekoj lokaciji, a obrada se namjerava obavljati istim uređajem i istim postupkom i na drugoj lokaciji, mjesno nadležno upravno tijelo može umjesto nove dozvole izdati suglasnost za obradu neopasnog otpada mobilnim uređajem na način određen dozvolom ako stranke u postupku nisu protivne s obradom otpada na novoj lokaciji.

(8) Suglasnost iz stavka 7. ovoga članka je upravni akt koji je sastavni dio dozvole za gospodarenje otpadom.

(9) Zahtjev za dozvolu za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije sadrži:

1. podatke o operateru postrojenja za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije,

2. naziv istražnog prostora ili eksploatacijskog polja,

3. vrstu otpada i postupak zbrinjavanja otpada,

4. prijedlog lokacija postrojenja za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije,

5. plan gospodarenja otpadom iz rudarske industrije,

6. rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš s mjerama zaštite okoliša i programom praćenja stanja okoliša za zahvat za koji je propisana obvezna procjena utjecaja zahvata na okoliš,

7. opis primjene najboljih raspoloživih tehnika, uzimajući u obzir tehničko-tehnološke karakteristike postrojenja, geografski položaj i stanje okoliša,

8. plan sprječavanja velikih nesreća,

9. unutarnji plan za hitne slučajeve,

10. dokaz o uspostavi sustava upravljanja sigurnošću ako je tako propisano pravilnikom iz članka 105.a ovoga Zakona,

11. dokaz o financijskom jamstvu iz članka 99. ovoga Zakona i

12. podatke propisane pravilnikom iz članka 105.a ovoga Zakona.

(10) Nadležno tijelo iz članka 85. ovoga Zakona pribavit će po službenoj dužnosti plan gospodarenja otpadom iz rudarske industrije.

(11) Zahtjevu za dozvolu za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije prilaže se odobrenje za istraživanje mineralne sirovine ili ugovor o koncesiji za eksploataciju mineralne sirovine.«.

Članak 42.

Članak 89. mijenja se i glasi:

»(1) Podnositelj zahtjeva za ishođenje dozvole za gospodarenje otpadom dužan je imenovati osobu odgovornu za gospodarenje otpadom koja udovoljava sljedećim uvjetima:

1. koja ima tri godine iskustva na poslovima gospodarenja otpadom,

2. koja je stekla kvalifikaciju u području prirodoslovlja, biomedicine i zdravstva, biotehničkom, tehničkom ili tehnološkom području,

3. koja nije obavljala posao odgovorne osobe u pravnoj osobi kojoj je za to vrijeme oduzeta dozvola,

4. koja u tri godine koje prethode danu podnošenja zahtjeva za dozvolu nije osuđena za kazneno djelo propisano Kaznenim zakonom glavom koja propisuje: kaznena djela protiv okoliša, kaznena djela protiv opće sigurnosti, kaznena djela protiv gospodarstva ili za prekršaj propisa koji uređuju zaštitu okoliša i gospodarenje otpadom.

(2) Osoba odgovorna za gospodarenje otpadom dužna je obavljati poslove u gospodarenju otpadom koje propisuje ministar pravilnikom iz članka 86. stavka 4. ovoga Zakona.

(3) Osoba odgovorna za izvođenje rudarskih radova, određena sukladno posebnom propisu koji uređuje rudarstvo, je osoba odgovorna za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije.

(4) Poslove koje je dužna obavljati osoba odgovorna za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije propisuje ministar pravilnikom iz članka 105.a ovoga Zakona.«.

Članak 43.

U članku 90. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Nositelj izrade elaborata gospodarenja otpadom mora preko komore raspolagati osiguranjem od odgovornosti za štetu koju bi mogao prouzročiti elaboratom gospodarenja otpadom koji je izradio.«.

Iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»(7) Za dozvolu za gospodarenja otpadom iz rudarske industrije ne izrađuje se elaborat gospodarenja otpadom.«.

Članak 44.

U članku 91. stavku 1. iza riječi: »dozvole« dodaju se riječi: »za gospodarenje otpadom«.

Točka 1. mijenja se i glasi:

»1. da je podnositelj zahtjeva registriran za djelatnost sukladno pravilniku iz članka 86. stavka 4. ovoga Zakona,«.

Točka 8. mijenja se i glasi:

»8. da raspolaže financijskim jamstvom propisanim člankom 99. ovoga Zakona.«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u postupku rješavanja zahtjeva za dozvolu za:

– mobilni uređaj ne utvrđuje se ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. točaka 2. i 6. ovoga članka, već se utvrđuje da lokacija gospodarenja otpadom na kojoj će se postaviti mobilni uređaj udovoljava uvjetima propisanim pravilnikom iz članka 86. stavka 4. ovoga Zakona,

– djelatnost zbrinjavanja otpada postupkom odlaganja otpada na aktivnom odlagalištu otpada za koje nije izdan akt za uporabu građevine ne utvrđuje se da je za građevinu izdan akt za uporabu građevine, već se utvrđuje da je za odlagalište otpada izdan akt za građenje prema posebnom propisu koji uređuje gradnju.«.

Stavak 9. mijenja se i glasi:

»(9) Podnositelj zahtjeva dužan je raspolagati odgovarajućim financijskim jamstvom propisanim člankom 99. ovoga Zakona.«.

Iza stavka 9. dodaje se stavak 10. koji glasi:

»(10) Dozvola za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije ne može se izdati ako operater ne ispunjava zahtjeve propisane pravilnikom iz članka 105.a ovoga Zakona i ako bi takva dozvola bila protivna Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske.«.

Članak 45.

U članku 92. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Radi ispunjenja obveze iz stavka 1. ovoga članka, nadležno tijelo pozvat će stranku na uvid u elaborat gospodarenja otpadom u kojem će pozivu osobito naznačiti: informacije o postupku, način, vrijeme i mjesto na kojem se može izvršiti uvid te rok i način izjašnjenja.«.

Iza stavka 5. dodaju se stavci 6., 7., 8. i 9. koji glase:

»(6) Kad nadležno tijelo iz članka 85. ovoga Zakona, u postupku rješavanja o zahtjevu za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije za postrojenje za gospodarenje otpadom kategorije A, ocjeni da bi rad postrojenja za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije mogao imati značajan utjecaj na okoliš i zdravlje ljudi u drugoj državi ili na zahtjev druge države, nadležno upravno tijelo putem Ministarstva obavještava nadležno tijelo druge države u isto vrijeme kada je pokrenuto javno savjetovanje o zahtjevu za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije i dostavlja sve pribavljene podatke u okviru zahtjeva za dozvolu za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije.

(7) Podaci koje Ministarstvo dostavi drugoj državi u sklopu obavijesti iz stavka 6. ovoga članka čine osnovu svih potrebnih savjetovanja u okviru bilateralnih odnosa dviju država na temelju uzajamnosti i istovrijednosti.

(8) Postupak informiranja i sudjelovanja javnosti druge države, koja bi mogla biti izložena značajnom utjecaju na okoliš zbog rada postrojenja za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije kategorije A, provodi nadležno tijelo druge države tijekom postupka rješavanja o zahtjevu za izdavanja ili izmjenu dozvole za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije prije donošenja rješenja.

(9) U slučaju nesreće u koju je bilo uključeno postrojenje za gospodarenje otpadom iz stavka 6. ovoga članka nadležno tijelo putem Ministarstva dostavlja drugoj državi podatke koje je operater dužan dostaviti nadležnom tijelu u slučaju velike nesreće kako bi se na najmanju mjeru smanjile posljedice nesreće na ljudsko zdravlje te procijenio i na najmanju mjeru smanjio opseg stvarne i moguće štete za okoliš.«.

Članak 46.

U članku 93. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Nadležno tijelo iz članka 85. ovoga Zakona provodi postupak informiranja i sudjelovanja javnosti o podnesenom zahtjevu za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom za:

1. spaljivanje, oporabu, kemijsku obradu ili odlaganje opasnog otpada,

2. spaljivanje komunalnog otpada kapaciteta preko 3 tone na sat,

3. odlaganje neopasnog otpada kapaciteta većeg od 50 tona na dan,

4. odlaganje na odlagališta koja zaprimaju više od 10 tona otpada na dan ili imaju ukupni kapacitet preko 25.000 tona, osim odlagališta inertnog otpada.«.

Iza stavka 3. dodaju se stavci 4., 5., 6. i 7. koji glase:

»(4) Nadležno tijelo iz članka 85. ovoga Zakona provodi postupak informiranja i sudjelovanja javnosti o podnesenom zahtjevu za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije kojim se javnosti daje pravo na:

1. informacije da je podnesen zahtjev za dozvolu za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije, podaci o operateru i lokaciji postrojenja,

2. informaciju da je o zahtjevu za dozvolu za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije obaviještena druga država radi mogućeg prekograničnog utjecaja rada postrojenja za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije,

3. sve podatke koji su u skladu s posebnim propisom o zaštiti okoliša, a prema mišljenju nadležnog tijela, relevantni za izdavanje ili izmjenu predmetne dozvole,

4. podatke o nadležnom tijelu za rješavanje zahtjeva i dostavljanje primjedbi ili pitanja te rokove za dostavu istih,

5. informaciju o prirodi mogućih odluka,

6. informacije o zahtjevu za izmjenu i dopunu dozvole za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije, ako je primjenjivo,

7. informaciju o rokovima, mjestu ili mediju gdje će se podaci objaviti,

8. detaljne podatke o načinu sudjelovanja javnosti.

(5) Nadležno tijelo iz članka 85. ovoga Zakona u skladu s informacijom o podnesenom zahtjevu za ishođenje dozvole za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije omogućit će javnosti uvid u dokumentaciju zahtjeva za izdavanje, izmjenu i dopunu predmetne dozvole i u dokumentaciju zahtjeva zaprimljenu nakon objave podataka.

(6) Nadležno tijelo iz članka 85. ovoga Zakona dužno je razmotriti zaprimljene komentare u postupku ishođenja dozvole za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije, a očitovanje o prihvatljivosti istih objavljuje na mrežnoj stranici.

(7) Javno savjetovanje o zahtjevu za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije provodi se putem središnjeg državnog internetskog portala za savjetovanje s javnošću.«.

Članak 47.

Naslov iznad članka 96. briše se.

Članak 96. mijenja se i glasi:

»(1) Tijelo iz članka 85. ovoga Zakona rješenjem može izmjeniti pravo dodijeljeno dozvolom za gospodarenje otpadom, privremenom dozvolom za gospodarenje otpadom i dozvolom za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije:

1. na prijedlog stranke ako se taj prijedlog u bitnim pretpostavkama temelji na istom činjeničnom stanju na temelju kojeg je ishođena dozvola za gospodarenje otpadom ili dozvola za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije,

2. kada su se promijenile okolnosti koje utječu na ostvarivanje prava dodijeljenih dozvolom za gospodarenje otpadom, privremenom dozvolom za gospodarenje otpadom i dozvolom za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije.

(2) Provjera okolnosti koje utiču na ostvarivanje prava dodijeljenih dozvolom za gospodarenje otpadom i dozvolom za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije provodi po službenoj dužnosti tijelo iz članka 85. ovoga Zakona najmanje jednom u pet godina.

(3) Tijelo koje provodi provjeru okolnosti koje utiču na ostvarivanje prava dodijeljenih dozvolom za gospodarenje otpadom i dozvolom za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije zaključkom obavještava stranku o pokrenutom postupku i daljnjem tijeku postupka i poziva stranku da dostavi odgovarajuću dokumentaciju i dokaze.«.

Članak 48.

Iznad članka 99. dodaje se naslov koji glasi: »Financijsko jamstvo«.

Članak 99. mijenja se i glasi:

»(1) Pravna i fizička osoba – obrtnik dužna je prije ishođenja dozvole i za svo vrijeme trajanja obveza propisanih dozvolom za gospodarenje otpadom, osim za djelatnost zbrinjavanja otpada postupkom odlaganja otpada, te prije upisa i za svo vrijeme dok je upisana u Očevidnik iz članka 115. ovoga Zakona, raspolagati financijskim jamstvom ili drugim odgovarajućim ekvivalentnim financijskim instrumentom kojim nadležno upravno tijelo osigurava:

1. izvršenje mjera nakon zatvaranja odnosno prestanka obavljanja postupaka za koje je izdana dozvola za gospodarenje otpadom i

2. da su za svo vrijeme rada na lokaciji gospodarenja otpadom dostupna sredstva za uklanjanje i obradu svog otpada koji se sukladno dozvoli odnosno pravilniku iz članka 86. stavka 4. ovoga Zakona može nalaziti na lokaciji gospodarenja otpadom.

(2) Pravna i fizička osoba – obrtnik dužna je prije ishođenja dozvole za gospodarenje otpadom za djelatnost zbrinjavanja otpada postupkom odlaganja otpada i za svo vrijeme trajanja obveza propisanih dozvolom raspolagati financijskim jamstvom ili drugim odgovarajućim ekvivalentnim financijskim instrumentom kojim nadležno upravno tijelo osigurava izvršenje obveza propisanih posebnim propisom koji uređuje odlaganje otpada te dozvolom za gospodarenje otpadom što uključuje svako obvezno postupanje na odlagalištu nakon njegovog zatvaranja.

(3) Financijsko jamstvo ili drugi odgovarajući ekvivalentni financijski instrument iz ovoga članka može izdati kreditna institucija, društvo za osiguranje i Fond, a za potrebe dozvole za gospodarenje otpadom za djelatnost zbrinjavanja otpada postupkom odlaganja otpada financijsko jamstvo ili drugi odgovarajući ekvivalentni financijski instrument može izdati i jedinica lokalne samouprave.

(4) Financijsko jamstvo ili drugi odgovarajući ekvivalentni financijski instrument iz ovoga članka mora biti u pisanom obliku, kao korisnik mora biti navedena Republika Hrvatska, mora sadržavati odredbu »na prvi poziv«, mora sadržavati obvezu davatelja jamstva da financira uklanjanje i obradu svog otpada koji se sukladno dozvoli odnosno pravilniku iz članka 86. stavka 4. ovoga Zakona može nalaziti na lokaciji gospodarenja otpadom i kad se radi o jamstvu za dozvolu za gospodarenje otpadom mora sadržavati obvezu davatelja jamstva da financira izvršenje mjera nakon zatvaranja odnosno prestanka obavljanja postupaka za koje je izdana dozvola za gospodarenje otpadom.

(5) Obveze iz financijskog jamstva ili drugog odgovarajućeg ekvivalentnog financijskog instrumenta iz ovoga članka dužan je izvršiti davatelj jamstva u roku sukladno pisanom zahtjevu tijela koje je izdalo dozvolu za gospodarenje otpadom odnosno koje je izvršilo upis u očevidnik iz članka 115. ovoga Zakona.

(6) Tijelo koje je izdalo dozvolu za gospodarenje otpadom odnosno koje je izvršilo upis u očevidnik iz članka 115. ovoga Zakona podnijet će zahtjev za izvršenjem obveza iz financijskog jamstva ili drugog odgovarajućeg ekvivalentnog financijskog instrumenta iz stavka 1. ovoga članka temeljem obavijesti inspektora zaštite okoliša.

(7) Tijelo koje je izdalo dozvolu za gospodarenje otpadom odnosno koje je izvršilo upis u očevidnik iz članka 115. ovoga Zakona, izvršiti će povrat dokumenta o financijskom jamstvu ili drugom odgovarajućem ekvivalentnom financijskom instrumentu iz ovoga članka nakon što zaprimi obavijest inspektora zaštite okoliša da se na lokaciji gospodarenja otpadom ne nalazi otpad i da su provedene sve mjere nakon zatvaranja, odnosno prestanka obavljanja postupaka određenih dozvolom za gospodarenje otpadom.

(8) Pravna i fizička osoba – obrtnik koja je ishodila dozvolu za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije dužna je prije početka i za svo vrijeme obavljanja postupaka odobrenih dozvolom raspolagati financijskim jamstvom (financijski polog, što uključuje i zajednički industrijski garancijski fond) ili odgovarajućim ekvivalentnim financijskim instrumentom određenim u skladu s Odlukom Komisije 2009/335/EZ od 20. travnja 2009. o tehničkim smjernicama za uspostavljanje financijskog jamstva u skladu s Direktivom 2006/21/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o gospodarenju otpadom od industrija vađenja minerala kojim nadležno upravno tijelo osigurava:

– izvršenje obveza propisanih dozvolom za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije, što uključuje svako obvezno postupanje na postrojenju za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije nakon njegovog zatvaranja i

– da su za sve vrijeme rada postrojenja za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije dostupna sredstva za sanaciju zemljišta onečišćenog radom postrojenja sukladno Planu gospodarenja otpadom iz rudarske industrije i dozvoli za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije.

(9) Pojedinosti financijskog jamstva i drugog odgovarajućeg ekvivalentnog financijskog instrumenta iz ovoga članka i način postupanja Ministarstva i nadležnog upravnog tijela u vezi financijskog jamstva propisanog ovim člankom uređuje ministar pravilnikom iz članka 86. stavka 4. ovoga Zakona.«.

Članak 49.

U članku 100. stavku 1. riječ: »Agenciji« briše se.

U stavku 2. riječ: »Agenciji,« briše se.

Članak 50.

U članku 101. stavku 2. riječ: »Agenciji« briše se.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Dozvola za gospodarenje otpadom, privremena dozvola, dozvola za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije i drugo rješenje kojim je stranka stekla neko pravo temeljem ovoga Zakona, oglasit će se ništavnim ako Ministarstvo odnosno nadležno upravno tijelo pravomoćnom deklaratornom odlukom utvrdi da su neistinito potvrđene činjenice u ispravama na temelju kojih je dodijeljeno ili ostvareno pravo iz dozvole za gospodarenje otpadom, privremene dozvole, dozvole za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije ili drugog rješenja kojim je stranka stekla neko pravo temeljem ovoga Zakona.«.

U dosadašnjem stavku 3., koji postaje stavak 4., riječ: »Agenciji« briše se.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

Članak 51.

Iza članka 105. dodaje se članak 105.a s naslovom iznad njega koji glase:

»Otpad iz rudarske industrije

Članak 105.a

Klasifikacija postrojenja za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije, opći uvjeti gospodarenja otpadom iz rudarske industrije, sprječavanje velikih nesreća i informiranje javnosti, obrazac zahtjeva i dozvole za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije, način vraćanja otpada iz rudarske industrije u rudarskim radovima otkopane prostore, način gradnje i upravljanja postrojenjem za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije, postupak zatvaranja postrojenja za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije i postupanje u fazi nakon zatvaranja postrojenja, mjere sprečavanja onečišćenja vode, zraka i tla od posljedica rada postrojenja za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije, uvjeti za odgovornu osobu za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije, inspekcijski nadzor, karakterizaciju otpada, način i oblik vođenja evidencija i izvještavanja propisuje ministar pravilnikom.«.

Članak 52.

Članak 109. mijenja se i glasi:

»Ministarstvo vodi sljedeće očevidnike:

1. Očevidnik prijevoznika otpada,

2. Očevidnik posrednika u gospodarenju otpadom,

3. Očevidnik trgovaca otpadom,

4. Očevidnik reciklažnih dvorišta,

5. Očevidnik nusproizvoda,

6. Očevidnik ukidanja statusa otpada.

(2) Nadležno upravno tijelo vodi Očevidnik oporabe otpada za koju nije potrebno ishoditi dozvolu za gospodarenje otpadom.

(3) Zahtjev za upis u očevidnik iz stavka 2. ovoga članka rješava mjesno nadležno upravno tijelo prema mjestu na kojem će se obavljati oporaba otpada za koju nije potrebno ishoditi dozvolu za gospodarenje otpadom.«.

Članak 53.

Članak 110. mijenja se i glasi:

»(1) Pravna i fizička osoba – obrtnik koja prevozi otpad dužna je u vozilu imati dokumentaciju o pošiljci otpada koji prevozi na način propisan pravilnikom iz članka 86. stavka 4. ovoga Zakona.

(2) Osoba koja prevozi otpad dužna je predati pošiljku otpada u posjed osobi koja ima važeću dozvolu iz članka 86. ovoga Zakona ili reciklažnom dvorištu ili osobi koja obavlja oporabu otpada za koju nije potrebno ishoditi dozvolu za gospodarenje otpadom ili osobi ovlaštenoj za preuzimanje otpada izvan Republike Hrvatske.

(3) Prijevoz i predaja pošiljke otpada koji se obavlja protivno ovom Zakonu, propisima donesenima na temelju ovoga Zakona ili propisima koji uređuju prekogranični promet otpadom smatra se nedozvoljenim prometom otpadom.

(4) Kad se pošiljka otpada ne može dostaviti na odredište u Republici Hrvatskoj, osoba koja prevozi otpad obvezna je tu pošiljku vratiti osobi od koje ju je preuzela, a kad povrat pošiljke otpada nije moguć, prijevoznik je obvezan osigurati obradu te pošiljke otpada o vlastitom trošku za što može potraživati naknadu od osobe od koje je preuzeo pošiljku otpada na prijevoz.

(5) Pravna osoba ili fizička osoba – obrtnik koja prevozi pošiljku otpada dužna je biti upisana u Očevidnik prijevoznika otpada kad prevozi pošiljku otpada koja nije njegovo vlasništvo (prijevoz otpada za potrebe drugih) ili kad prevozi pošiljku otpada koja jest njegovo vlasništvo (prijevoz otpada za vlastite potrebe) ako pošiljka sadrži otpad nastao obradom otpada koju obavlja pravna osoba ili fizička osoba – obrtnik koja prevozi tu pošiljku otpada.

(6) Iznimno od stavka 5. ovoga članka pravna osoba ili fizička osoba – obrtnik ne podliježe obvezi upisa u Očevidnik prijevoznika otpada kad prevozi:

1. pošiljku otpada u prekograničnom prometu otpada ako je registrirani prijevoznik otpada u svojoj matičnoj državi i u vozilu se nalazi dokument koji dokazuje tu registraciju,

2. pošiljku vlastitog proizvodnog otpada, osim ako pravna osoba ili fizička osoba – obrtnik koja prevozi tu pošiljku obavlja djelatnost gospodarenja otpadom.

(7) U očevidnik prijevoznika otpada upisat će se osoba ako podnese zahtjev i ako je registrirana za djelatnost sukladno pravilniku iz članka 86. stavka 4. ovoga Zakona.

(8) Tijelo iz članka 109. ovoga Zakona će pribaviti po službenoj dužnosti izvadak iz sudskog odnosno obrtnog registra.«.

Članak 54.

U članku 111. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) U očevidnik posrednika u gospodarenju otpadom upisat će se osoba ako podnese zahtjev i ako je registrirana za djelatnost sukladno pravilniku iz članka 86. stavka 4. ovoga Zakona.«.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Tijelo iz članka 109. ovoga Zakona će pribaviti po službenoj dužnosti izvadak iz sudskog odnosno obrtnog registra.«.

Članak 55.

U članku 112. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»(2) U Očevidnik trgovaca otpadom upisat će se osoba ako podnese zahtjev i uz zahtjev dostavi imenovanje osobe odgovorne za gospodarenje otpadom i ako je registrirana za djelatnost sukladno pravilniku iz članka 86. stavka 4. ovoga Zakona.

(3) Trgovac otpadom smatra se vlasnikom otpada koji je otkupio i može preuzeti pošiljku određene vrste i količine otpada u posjed ako raspolaže skladištem otpada za koje je izdana važeća dozvola odgovarajuće vrstu otpada ili reciklažnim dvorištem upisanim u Očevidnik reciklažnih dvorišta ili ima ugovor o usluzi skladištenja odgovarajućeg otpada s osobom koja upravlja reciklažnim dvorištem upisanim u Očevidnik reciklažnih dvorišta ili skladištem za koje postoji važeća dozvola za gospodarenje otpadom.«.

Stavak 8. mijenja se i glasi:

»(8) Osoba koja otkupom preuzme u vlasništvo pošiljku otpada, a nije upisana u Očevidnik trgovaca otpadom obavlja nedozvoljeni promet otpadom.«.

Iza stavka 8. dodaje se stavak 9. koji glasi:

»(9) Tijelo iz članka 109. ovoga Zakona će pribaviti po službenoj dužnosti izvadak iz sudskog odnosno obrtnog registra.«.

Članak 56.

U članku 113. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) U Očevidnik reciklažnih dvorišta upisat će se osoba ako uz zahtjev dostavi dokaze o ispunjavanju sljedećih uvjeta:

1. da je registrirana za djelatnost sukladno pravilniku iz članka 86. stavka 4. ovoga Zakona,

2. da raspolaže reciklažnim dvorištem koje je građevina za koju je izdan akt kojim se dozvoljava uporaba ili da raspolaže mobilnom jedinicom za koju je izdana izjava o sukladnosti proizvoda,

3. da je ishodila suglasnost za uspostavu reciklažnog dvorišta od jedinice lokalne samouprave osim davatelja usluge,

4. da je imenovala osobu odgovornu za gospodarenje otpadom.«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem ne smije otkupljivati otpad temeljem upisa u Očevidnik reciklažnih dvorišta.«.

Iza stavka 5. dodaju se stavci 6. i 7. koji glase:

»(6) Tijelo iz članka 109. ovoga Zakona će pribaviti po službenoj dužnosti izvadak iz sudskog odnosno obrtnog registra.

(7) Suglasnost iz stavka 2. točke 3. ovoga članka nije upravni akt.«.

Članak 57.

Naslov iznad članka 114. i članak 114. brišu se.

Članak 58.

Naslov iznad članka 115. mijenja se i glasi: »Oporaba otpada za koju nije potrebno ishoditi dozvolu za gospodarenje otpadom«.

Članak 115. mijenja se i glasi:

»(1) Pravna ili fizička osoba – obrtnik može obavljati postupak oporabe određenog otpada za koju nije potrebno ishoditi dozvolu za gospodarenje otpadom, ako je upisana u Očevidnik oporabe otpada za koju nije potrebno ishoditi dozvolu za gospodarenje otpadom.

(2) Postupci oporabe koje može obavljati osoba upisana u Očevidnik oporabe otpada za koju nije potrebno ishoditi dozvolu za gospodarenje otpadom su:

1. biološka aerobna oporaba (kompostiranje) biootpada,

2. biološka anaerobna oporaba (proizvodnja bioplina) biootpada,

3. energetska oporaba određenog neopasnog otpada,

4. postupci oporabe otpada propisani pravilnikom koji uređuje gospodarenje otpadom.

(3) Postupak energetske oporabe određenog neopasnog otpada iz stavka 2. ovoga članka obavlja se samo sa sljedećim otpadom:

1. biljni otpad iz poljoprivrede i šumarstva, osim slame i drugog prirodnog neopasnog poljoprivrednog ili šumskog materijala koji su člankom 3. stavkom 1. točkom 6. ovoga Zakona izuzeti od primjene ovoga Zakona,

2. biljni otpad nastao u industriji proizvodnje hrane u slučaju kada se koristi proizvedena toplinska energija,

3. vlaknasti biljni otpad nastao proizvodnjom celuloze i papira, ako se energetska oporaba obavlja na mjestu njegove proizvodnje i uz korištenje proizvedene toplinske energije,

4. drvni otpad izuzev onog koji može sadržavati halogene organske spojeve ili teške metale kao rezultat obrade sa sredstvima zaštite drveta, premazivanja ili lijepljenja te drvnog otpada koji potječe od gradnje ili rušenja,

5. otpad od pluta.

(4) U Očevidnik iz stavka 1. ovoga članka upisat će se osoba koja uz zahtjev dostavi dokaze o ispunjavanje sljedećih uvjeta:

1. da je registrirana za obavljanje djelatnosti u kojoj se upotrebljava korist ostvarena oporabom otpada,

2. da raspolaže uređajima i opremom za oporabu otpada,

3. da raspolaže građevinom za koju je izdan akt za uporabu, sukladno propisu kojim se uređuje gradnja,

4. da je imenovala osobu odgovornu za gospodarenje otpadom koja udovoljava uvjetima iz članka 89. stavka 1. ovoga Zakona,

5. da raspolaže financijskim jamstvom iz članka 99. ovoga Zakona.

(5) Tijelo iz članka 109. ovoga Zakona će po službenoj pribaviti dužnosti izvadak iz sudskog odnosno obrtnog registra.

(6) Postupke te način izvođenja oporabe, vrste i količine otpada za koje nije potrebno ishoditi dozvolu propisuje Ministar pravilnikom iz članka 86. stavka 4. ovoga Zakona.«.

Članak 59.

Članak 116. mijenja se i glasi:

»(1) O upisu osobe u očevidnik iz članaka 14., 15., 109. i 121. ovoga Zakona tijelo iz članka 109. ovoga Zakona izdaje rješenje i unosi podatke u mrežnu aplikaciju iz članka 139. ovoga Zakona.

(2) Tijelo iz članka 109. ovoga Zakona donosi rješenje kojim se briše pravna ili fizička osoba – obrtnik iz odgovarajućeg očevidnika iz članka 14., 15., 109. i 121. ovoga Zakona kad:

1. zaprimi obavijest pravne ili fizičke osobe – obrtnika upisanog u očevidnik da prestaje obavljati djelatnost ili na drugi način utvrdi prestanak obavljanja djelatnosti,

2. utvrdi da pravna ili fizička osoba – obrtnik ne ispunjava uvjete temeljem kojih je stekao pravo na upis u očevidnik,

3. utvrdi da pravna ili fizička osoba – obrtnik nije izvršio propisanu obvezu dostave obrasca o statusu obavljanja djelatnosti i postupaka,

4. utvrdi da pravna ili fizička osoba – obrtnik nije postupio po izvršnom rješenju inspektora zaštite okoliša.

(3) Protiv rješenja o zahtjevu za upis u očevidnik iz članaka 14., 15., 109. stavka 1. i članka 121. ovoga Zakona i rješenja iz stavka 3. ovoga članka koje je donijelo Ministarstvo nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(4) Protiv rješenja o zahtjevu za upis u očevidnik iz članka 109. stavka 2. ovoga Zakona i rješenja iz stavka 3. ovoga članka koje je donijelo nadležno upravno tijelo može se izjaviti žalba Ministarstvu.«.

Članak 60.

Članak 117. mijenja se i glasi:

»(1) Osoba upisana u očevidnik iz članaka 14., 15., 109. i 121. ovoga Zakona mora potvrditi namjeru obavljanja djelatnosti u narednom razdoblju Obrascem o statusu obavljanja odgovarajuće djelatnosti ili postupka tijelu iz članaka 109. i 121. ovoga Zakona u roku od godinu dana od dana prvog upisa, odnosno u roku od godinu dana od dana dostave zadnjeg obrasca o statusu obavljanja djelatnosti.

(2) Pravna ili fizička osoba – obrtnik je dužna dostavom obrasca iz stavka 1. ovoga članka obavijestiti tijelo iz članaka 109. i 121. ovoga Zakona o svakoj promjeni podataka temeljem kojih je izvršen upis u očevidnik iz članaka 14., 15., 109. i 121. ovoga Zakona u roku od 15 dana od nastale promjene.

(3) Obrazac zahtjeva, sadržaj rješenja o upisu, način vođenja očevidnika iz članaka 14., 15., 110., 111., 112., 113., 115. i 121. ovoga Zakona te izgled obrasca o statusu obavljanja djelatnosti propisuje ministar pravilnikom iz članka 86. stavka 4. ovoga Zakona.«.

Članak 61.

U članku 121. stavku 4. riječ: »Agenciji« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvu«, a riječ: »Agencije« zamjenjuje se riječju: »Ministarstva«.

Članak 62.

U članku 122. stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2.

Članak 63.

U članku 124. stavku 1. riječi: »putem prethodne suglasnosti« brišu se.

U stavku 3. točka 3. mijenja se i glasi:

»3. je priložena analiza kemijskog sastava otpada, kad je to moguće,«.

U točki 4. umjesto zareza stavlja se točka.

Točka 5. briše se.

U stavku 4. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. je država odredišta dostavila obavijest o urednosti zahtjeva.«.

U stavku 5. iza točke 5. umjesto zareza stavlja se točka, a točke 6. do 9. brišu se.

Članak 64.

U članku 130. stavku 1. riječ: »Agenciji« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvu«, a riječ: »Agencije« zamjenjuje se riječju: »Ministarstva«.

Članak 65.

U članku 133. stavku 2. riječ: »Agenciji« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvu«, a riječ: »Agencije« zamjenjuje se riječju: »Ministarstva«.

Članak 66.

U članku 137. stavku 2. točka 1. briše se.

Dosadašnje točke 2. do 7. postaju točke 1. do 6.

Dosadašnja točka 8., koja postaje točka 7., mijenja se i glasi:

»7. podatke o posebnim kategorijama otpada sukladno člancima 42. i 44. ovoga Zakona,«.

Dosadašnje točke 9. i 10. postaju točke 8. i 9.

Dosadašnje točke 11. i 12., koje postaju točke 10. i 11., mijenjaju se i glase:

»10. podatke o obveznicima izrade plana gospodarenja otpadom iz rudarske industrije iz članka 48. ovoga Zakona,

11. podatke o postrojenjima za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije, planovima i suglasnostima iz članka 48. ovoga Zakona, dozvolama za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije te zatvorenim i napuštenim postrojenjima za obradu otpada iz rudarske industrije,«.

Dosadašnje točke 13. do 19. postaju točke 12. do 18.

U stavku 3. točka 3. briše se.

Dosadašnje točke 4., 5., 6. i 7. postaju točke 3., 4., 5. i 6.

U stavku 5. riječ: »Agencija« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

U stavku 6. riječ: »Agencija« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

U stavku 9. riječi: »putem Fonda i Agencije« zamjenjuju se riječima: »i Fond«.

Članak 67.

U članku 138. stavku 1. riječ: »Agencija« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

U stavku 2. riječ: »Agencija« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

U stavku 3. riječ: »Agencije« zamjenjuje se riječju: »Ministarstva«.

Članak 68.

U članku 139. stavku 1. točki 1. riječi: »rješenjima o revizijama dozvola« zamjenjuju se riječima: »rješenjima o izmjeni dozvola«.

U stavku 3. riječ: »Agencija« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

Članak 69.

Iza članka 140. dodaje se članak 140.a koji glasi:

»Članak 140.a

(1) Nadzor zakonitosti Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada iz članka 30. stavka 7. ovoga Zakona obavlja nadležni ured državne uprave u županiji, osim u dijelu koji uređuje cijenu obvezne minimalne javne usluge i ugovornu kaznu za što nadzor zakonitosti obavlja Ministarstvo.

(2) Nadzor zakonitosti Odluke o obvezi plaćanja namjenske naknade iz članka 30. stavka 13. ovoga Zakona i Odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada iz članka 36. stavka 10. ovoga Zakona obavlja nadležni ured državne uprave u županiji.«.

Članak 70.

U članku 141. stavku 1. riječ: »Ministarstva« briše se.

Stavci 4. i 5. brišu se.

Dosadašnji stavci 6. i 7. postaju stavci 4. i 5.

U dosadašnjem stavku 8., koji postaje stavak 6., broj: »6.« zamjenjuje se brojem: »4.«.

Članak 71.

Članak 142. mijenja se i glasi:

»(1) Nadzor nad primjenom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona u dijelu koji se odnosi na obveze proizvođača proizvoda, prekogranični promet otpadom te postupak posredovanja i trgovanja otpadom svaki u okviru svojih nadležnosti provode inspektori zaštite okoliša, ovlašteni službenici ministarstva nadležnog za carinsku upravu i ministarstva nadležnog za unutarnje poslove, ako ovim Zakonom nije određeno drukčije.

(2) Nadzor nad primjenom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona u dijelu koji se odnosi na prijevoz otpada provode inspektori zaštite okoliša i ovlašteni službenici ministarstva nadležnog za unutarnje poslove svaki u okviru svoje nadležnosti.

(3) Nadzor nad primjenom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga zakona u dijelu koji se odnosi na udovoljavanje propisanim uvjetima i označavanje proizvoda i ambalaže provode inspektori zaštite okoliša i tržišni inspektori svaki u okviru svoje nadležnosti.

(4) Nadzor nad primjenom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona u dijelu koji se odnosi na gospodarenje komunalnim otpadom provodi komunalno redarstvo, ako ovim Zakonom nije određeno drukčije.

(5) Prekršajni postupak koji ministarstvo nadležno za carinsku upravu provodi radi utvrđenih povreda odredbi ovoga Zakona i propisa donesenih temeljem ovoga Zakona smatraju se prekršajnim postupcima iz nadležnosti Carinske uprave sukladno propisu kojim se uređuje carinska služba.

(6) Nadzor nad primjenom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona u dijelu koji se odnosi na gospodarenje otpadom iz rudarske industrije provode rudarski inspektori i inspektori zaštite okoliša svaki u okviru svoje nadležnosti.«.

Članak 72.

U članku 143. stavku 2. točki 4. riječ: »Agenciji« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvu«.

Članak 73.

Članak 146. mijenja se i glasi:

»U provedbi inspekcijskog nadzora, u slučaju povrede ovoga Zakona i/ili provedbenih propisa donesenih na temelju ovoga Zakona, inspektor ima pravo i obvezu nadziranoj pravnoj osobi, fizičkoj osobi – obrtniku i fizičkoj osobi rješenjem narediti mjere s rokom izvršenja, i to: otklanjanje nedostataka, otklanjanje nepravilnosti u postupanju, uklanjanje odbačenog otpada, sanaciju onečišćenog tla, zabranu odlaganja otpada, zabranu obavljanja djelatnosti gospodarenja s otpadom, zabranu izvoza, odnosno uvoza otpada, zaustaviti aktivnosti koje dovode u opasnost zdravlje ljudi i nanose ili bi mogle nanijeti znatnu štetu okolišu, poduzimanje mjera za usklađivanje aktivnosti s uvjetima utvrđenim u aktima kojima se određuje način i uvjeti obavljanja djelatnosti gospodarenja otpadom, te poduzimati i druge radnje sukladno posebnim propisima u svrhu sprječavanja gospodarenja otpadom protivno ovome Zakonu i/ili propisima donesenim na temelju ovoga Zakona.«.

Članak 74.

Iza članka 147. dodaje se članak 147.a koji glasi:

»Članak 147.a

(1) Komunalni redar ovlašten je utvrditi identitet fizičke osobe počinitelja odbacivanja otpada uvidom u osobni identifikacijski dokument ili na drugi odgovarajući način.

(2) Fizička osoba počinitelj odbacivanja otpada dužna je na zahtjev predočiti na uvid komunalnom redaru osobni identifikacijski dokument radi utvrđivanja identiteta počinitelja odbacivanja otpada.

(3) Ako fizička osoba počinitelj odbacivanja otpada na zahtjev komunalnog redara ne predoči na uvid osobni identifikacijski dokument radi provjere identiteta, komunalni redar je ovlašten zatražiti pružanje pomoći od djelatnika ministarstva nadležnog za unutarnje poslove radi utvrđivanja identiteta počinitelja odbacivanja otpada.«.

Članak 75.

U članku 158. stavku 2. riječi: »pečatom Ministarstva« zamjenjuju se riječima: »službenim pečatom«.

Članak 76.

Članak 163. mijenja se i glasi:

»(1) Protiv inspekcijskog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu.

(2) Žalba izjavljena protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka ne odgađa izvršenje rješenja.«.

Članak 77.

Članak 164. mijenja se i glasi:

»Kad se u provedbi inspekcijskog nadzora utvrdi da se nadzirana osoba ne pridržava uvjeta određenih u dozvoli za gospodarenje otpadom, odredbi ovoga Zakona ili propisa donesenih na temelju ovoga Zakona, zbog čega može prouzročiti tešku i neposrednu opasnost za život i zdravlje ljudi ili kažnjivo onečišćenje okoliša, inspektor predlaže Ministarstvu, odnosno nadležnom upravnom tijelu ukidanje dozvole.«.

Članak 78.

U članku 165. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ako se u inspekcijskom nadzoru utvrdi da je povrijeđen ovaj Zakon i/ili propis donesen na temelju njega, Državni inspektorat, ovlaštena osoba središnjeg tijela državne uprave i komunalno redarstvo iz članka 142. ovoga Zakona, svaki u okviru svoje nadležnosti, izdaju prekršajni nalog, obvezni prekršajni nalog, podnose nadležnom tijelu optužni prijedlog ili kaznenu prijavu zbog prekršajnog ili kaznenog djela.«.

Članak 79.

U članku 166. stavku 3. riječ: »Ministarstvo« zamjenjuje se riječima: »Državni inspektorat«.

U stavku 5. riječi: »Gospodarski inspektor« zamjenjuju se riječima: »Tržišni inspektor«.

Stavci 6. i 7. se brišu.

Dosadašnji stavci 8., 9. i 10. postaju stavci 6., 7. i 8.

Iza stavka 8. dodaju se stavci 9. i 10. koji glase:

»(9) Komunalno redarstvo poduzima mjere propisane člancima 147. i 152. ovoga Zakona kada u provedbi nadzora postupanja s otpadom utvrdi da je fizička osoba učinila povredu ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona.

(10) Na postupak izvršenja inspekcijskog rješenja iz stavaka 5., 6., 7., 8. i 9. ovoga članka primjenjuju se odredbe članaka 150., 160., 161. i 162. ovoga Zakona.«.

Stavak 11. briše se.

Članak 80.

U članku 167. stavku 1. iza točke 6. dodaje se nova točka 7. koja glasi:

»7. je trgovačko društvo koje obavlja djelatnost i poslove centra za gospodarenje otpadom, a ne primjenjuje istu cijenu obrade preuzetog miješanog komunalnog otpada po toni za sve davatelje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, koji su sukladno Planu dužni predavati miješani komunalni otpad u taj centar za gospodarenje otpadom (članak 28. stavak 5.),«.

Dosadašnje točke 7. do 11. postaju točke 8. do 12.

Dosadašnja točka 12., koja postaje točka 13., mijenja se i glasi:

»13. je davatelj javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i ne predaje miješani komunalni otpad u centar za gospodarenje otpadom sukladno Planu (članak 32. stavak 1. točka 5.),«.

Dosadašnja točka 13., koja postaje točka 14., mijenja se i glasi:

»14. je davatelj javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i ne pruža javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada u skladu s Uredbom iz članka 29. stavka 10. ovoga Zakona (članak 32. stavak 1. točka 6.),«.

Dosadašnje točke 14., 15. i 16. postaju točke 15., 16. i 17.

Članak 81.

Članak 168. mijenja se i glasi:

»Novčanom kaznom u iznosu od 30.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj izvršno tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave koje:

1. ne dostavi Ministarstvu objedinjeno godišnje izvješće o provedbi Plana do 31. svibnja tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu i ne objavi ga na svojim mrežnim stranicama (članak 20. stavak 2.),

2. na svom području ne osigura uvjete i provedbu propisanih mjera za gospodarenje otpadom (članak 23. stavak 4.),

3. nije osiguralo primjenu iste cijene obrade preuzetog miješanog komunalnog otpada po toni za sve davatelje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, koji su sukladno Planu dužni predavati miješani komunalni otpad u određeni centar za gospodarenje otpadom, a jedinica područne (regionalne) samouprave je vlasnik trgovačkog društva koje obavlja djelatnost i poslove centra za gospodarenje otpadom (članak 28. stavak 6.),

4. ne dostavi izdanu suglasnost i Plan gospodarenja otpadom iz rudarske industrije Ministarstvu i ministarstvu nadležnom za rudarstvo (članak 48. stavak 9.),

5. ne izradi ili svake tri godine ne razmotri ili ne dostavi središnjem tijelu državne uprave nadležnom za civilnu zaštitu Plan za slučaj velike nesreće izvan lokacije postrojenja za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije kategorije A, osim za postrojenja za gospodarenje otpadom na koje se primjenjuje propis o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari (članak 48. stavak 13.),

6. u dokumentima prostornog uređenja ne osigura planiranje lokacija za građevine za gospodarenje otpadom od županijskog značaja (članak 83. stavci 4. i 6.).«.

Članak 82.

Članak 169. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom u iznosu od 30.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave koje:

1. ne dostavi županiji godišnje izvješće o provedbi Plana do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu (članak 20. stavak 1.),

2. ne ishodi prethodnu suglasnost nadležnog tijela iz članka 21. stavka 2. ovoga Zakona za prijedlog plana gospodarenja otpadom jedinice lokane samouprave (članak 21. stavak 2.),

3. ne osigura obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s javnom uslugom na način propisan ovim Zakonom i uredbom iz članka 29. stavka 10. ovoga Zakona (članak 28. stavak 1. točka 1.),

4. ne osigura odvojeno prikupljanje problematičnog otpada, otpadnog papira i kartona, metala, stakla, plastike i tekstila, krupnog (glomaznog) komunalnog otpada i otpada propisanog pravilnikom iz članka 86. stavka 4. ovoga Zakona (članak 28. stavak 1. točka 2.),

5. ne osigura provedbu Plana ili donošenje i provedbu plana gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave odnosno Grada Zagreba (članak 28. stavak 1. točke 4. i 5.),

6. ne osigura predaju miješanog komunalnog otpada u centar za gospodarenje otpadom sukladno Planu (članak 28. stavak 1. točka 8.),

7. ne osigura prestanak rada i zatvaranje odlagališta kojim upravlja pravna osoba koja je u vlasništvu jedinice lokalne samouprave te preuzimanje miješanog komunalnog otpada prikupljenog iz određene jedinice lokalne samouprave sukladno Odluci iz članka 26. stavka 11. ovoga Zakona (članak 28. stavak 1. točka 9.),

8. ne osigura provedbu mjera u sustavu sakupljanja posebnih kategorija otpada propisanih propisom koji uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada (članak 28. stavak 3.),

9. ne osigura provedbu obveza iz članka 28. stavka 1. ovoga Zakona na kvalitetan, postojan i ekonomski učinkovit način u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša i gospodarenja otpadom osiguravajući pri tom javnost rada (članak 28. stavak 4.),

10. ne osigura primjenu iste cijene obrade preuzetog miješanog komunalnog otpada po toni za sve davatelje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, koji su sukladno Planu dužni predavati miješani komunalni otpad u određeni centar za gospodarenje otpadom, a jedinica lokalne samouprave je vlasnik trgovačkog društva koje obavlja djelatnost i poslove centra za gospodarenje otpadom (članak 28. stavak 6.),

11. ne dostavi Ministarstvu odluku iz članka 31. stavka 2. ili 7. ovoga Zakona (članak 31. stavak 8.),

12. ne osigura izvršenje obveze odvojenog prikupljanja problematičnog otpada, otpadnog papira i kartona, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na način propisan člankom 35. stavkom 1. ovoga Zakona (članak 35. stavak 1.),

13. ne osigura da se krupni (glomazni) otpad ne odbacuje i ne sakuplja na javnoj površini osim putem spremnika (članak 35. stavak 9.),

14. ne uspostavi sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i sustav evidentiranja lokacija odbačenog otpada (članak 36. stavak 2. točke 1. i 2.),

15. u dokumentima prostornog uređenja ne osigura planiranje lokacija za građevine za gospodarenje otpadom od lokalnog značaja (članak 83. stavci 5. i 6.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 30.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave ako:

1. nije donesena odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada iz članka 30. stavka 7. ovoga Zakona ili odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada iz članka 36. stavka 13. ovoga Zakona (članak 30. stavak 7. i članak 36. stavak 13.),

2. utroši sredstva od naknade iz članka 33. stavka 13. ovoga Zakona protivno njihovoj namjeni propisanoj člankom 33. stavkom 16. ovoga članka (članak 33. stavak 19.),

3. ne odredi davatelja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada sukladno članku 31. stavku 2. ili 4. ovoga Zakona (članak 31. stavci 2. i 4.),

4. komunalni redar ne provede redoviti godišnji nadzor radi utvrđivanja postojanja odbačenog otpada (članak 36. stavak 2. točka 3.),

5. komunalni redar rješenjem ne naredi uklanjanje otpada vlasniku nekretnine na kojoj je nepropisno odložen otpad, ili posjedniku nekretnine, ako vlasnik nekretnine nije poznat ili osobi koja sukladno posebnom propisu upravlja određenim područjem (dobrom), ako je otpad odložen na tom području (dobru) ili osobi koja je zatečena da odbacuje otpad izvan lokacije gospodarenja otpadom (članak 36. stavak 3.),

6. komunalni redar ne utvrdi ispunjenje obveze određene rješenjem (članak 36. stavak 6.),

7. komunalni redar utvrdi da obveza određena rješenjem iz članka 36. stavka 3. ovoga Zakona nije izvršena, a jedinica lokalne samouprave odnosno Grad Zagreb ne osigura uklanjanje tog otpada predajom ovlaštenoj osobi za gospodarenje tom vrstom otpada (članak 36. stavak 6.).«.

Članak 83.

U članku 170. stavku 1. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. s ostatkom proizvodnje postupa kao s nusproizvodom, a nije upisan u očevidnik nusproizvoda, osim za iznimku iz članka 14. stavka 2. ovoga Zakona, ili ne radi postupak provjere svojstava nusproizvoda i ostalih uvjeta na osnovi kojih je izvršen upis u Očevidnik nusproizvoda iz članka 14. stavka 6. ovoga Zakona ili ne dostavi do 1. ožujka tekuće kalendarske godine za prethodnu kalendarsku godinu Ministarstvu izvješće iz članka 14. stavka 7. ovoga Zakona (članak 14. stavci 1., 6. i 7.),«.

Točka 5. mijenja se i glasi:

»5. kao posjednik otpada ukine status otpada za određenu vrstu otpada prije nego je ukidanje statusa otpada koje je izvršio upisano u Očevidnik za ukidanje statusa otpada ili nije popratio pošiljku tvari ili predmeta kojoj je ukinut status otpada izjavom o sukladnosti ili ne dostavi do 1. ožujka tekuće kalendarske godine za prethodnu kalendarsku godinu Ministarstvu izvješće iz članka 15 stavka 6. ovoga Zakona (članak 15. stavci 4., 5. i 6.),«.

Točka 14. mijenja se i glasi:

»14. započne obavljati ili obavlja djelatnost sakupljanja, oporabe, zbrinjavanja ili druge obrade otpada bez važeće dozvole za gospodarenje otpadom ili na način koji nije dopušten važećom dozvolom za gospodarenje otpadom (članak 84. stavak 1.),«.

Točka 21. briše se.

Dosadašnje točke 22. i 23., koje postaju točke 21. i 22., mijenjaju se i glase:

»21. bez upisa u očevidnik oporabe otpada za koju nije potrebno ishoditi dozvolu za gospodarenje otpadom obavlja postupak oporabe otpada iz članka 115. ovoga Zakona (članak 115. stavak 1.),

22. je osoba upisana u očevidnik iz članka 109. ovoga Zakona, a ne obavijesti Ministarstvo dostavom obrasca iz članka 117. stavka 1. ovoga Zakona o svakoj promjeni podataka temeljem kojih je izvršen upis u očevidnik u roku od 15 dana od nastale promjene (članak 117. stavak 2.),«.

Dosadašnje točke 24. do 28. postaju točke 23. do 27.

Dosadašnja točka 29., koja postaje točka 28., mijenja se i glasi:

»28. je kao podnositelj obavijesti ili kao primatelj odgovorna za pošiljku otpada koja se smatra nezakonitom u skladu s člankom 2. točkom 35. Uredbe (EZ-a) br. 1013/2006 u neznatnoj količini,«.

Dosadašnje točke 30. do 36. postaju točke 29. do 35.

Iza točke 35. dodaju se točke 36., 37., 38., 39., 40. i 41. koje glase:

»36. započne ili radi s postrojenjem za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije prije nego je ishodila dozvolu za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije (članak 84. stavak 2),

37. preuzme pošiljku otpada u posjed, a nije ovlaštena preuzeti tu pošiljku otpada (članak 84. stavci 7. i 8.),

38. posjeduje dozvolu za gospodarenje otpadom ili dozvolu za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije ili je upisana u očevidnik iz članka 109. ovoga Zakona i ne gospodari otpadom sukladno članku 6. stavku 1. ovoga Zakona (članak 84. stavak 5.),

39. je prijevoznik otpada i ne preda pošiljku otpada u posjed osobi koja raspolaže važećom dozvolom za gospodarenje otpadom ili reciklažnom dvorištu ili osobi koja obavlja oporabu otpada za koju nije potrebno ishoditi dozvolu za gospodarenje otpadom ili osobi ovlaštenoj za preuzimanje otpada izvan Republike Hrvatske (članak 110. stavak 2.),

40. prevozi otpad, a u vozilu nema dokumentaciju o pošiljci otpada koji prevozi na način propisan pravilnikom iz članka 86. stavka 4. ovoga Zakona (članak 110. stavak 1.),

41. obavi nedozvoljeni promet otpadom u količini koja se smatra neznatnom (članak 84. stavak 9., članak 110. stavak 3. i članak 112. stavak 8.).«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Za radnje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se za prekršaj i fizička osoba novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 10.000,00 kuna.«.

Članak 84.

U članku 171. stavku 1. točke 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»1. je osoba koja upravlja odlagalištem i ne pridržava se količine otpada određenih odlukom iz članka 26. stavka 6. ovoga Zakona (članak 26. stavak 7.),

2. je osoba koja upravlja odlagalištem i ne, u vrijeme i na način propisan Odlukom iz članka 26. stavka 10. ovoga Zakona, obustavi preuzimanje otpada na odlagalištu ili ne zatvori odlagalište ili, za vrijeme dok odlagalište još nije zatvoreno, ne preuzima miješani komunalni otpad prikupljen iz određene jedinice lokalne samouprave uz primjenu iste cijene za preuzimanje miješanog komunalnog otpada po toni za sve davatelje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada (članak 26. stavak 11.),«.

Točka 4. mijenja se i glasi:

»4. je davatelj usluge i korisniku usluge ne obračuna cijenu javne usluge iz članka 30. stavka 1. ovoga Zakona razmjerno količini predanog otpada u obračunskom razdoblju koristeći kriterij obračuna količine otpada određen odlukom iz članka 30. stavka 7. ovoga Zakona ili obračun cijene javne usluge nije u skladu s uredbom iz članka 29. stavka 10. ovoga Zakona (članak 33. stavak 2.),«.

U točki 5. riječi: »članka 33. stavka 2.« zamjenjuju se riječima: »članka 30. stavka 7.«.

Točka 11. mijenja se i glasi:

»11. je posjednik otpada koji prilikom preuzimanja pošiljke otpada nije potvrdio preuzimanje pošiljke ovjerom pratećeg lista ili je nepotpuno ili je pogrešno ispunio prateći list (članak 44. stavak 4.),«.

Točke 15. i 16. mijenjaju se i glase:

»15. je operater, a ne izradi Plan gospodarenja otpadom iz rudarske industrije (članak 48. stavak 1.),

16. je operater, a nije 15 dana prije početka rada i u slučaju značajne izmjene u radu postrojenja za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije ishodio suglasnost nadležnog upravnog tijela na Plan gospodarenja otpadom iz rudarske industrije (članak 48. stavak 2.),«.

Točka 17. briše se.

Dosadašnje točke 18. do 20. postaju točke 17. do 19.

U dosadašnjoj točki 21., koja postaje točka 20., riječ: »Agenciji« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvu.«.

Dosadašnje točke 22. do 29. postaju točke 21. do 28.

U dosadašnjoj točki 30., koja postaje točka 29., riječ: »Agenciji« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvu«.

Dosadašnja točka 31. postaje točka 30.

U dosadašnjoj točki 32., koja postaje točka 31., riječ: »Agenciji« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvu«.

Dosadašnje točke 33. i 34. postaju točke 32. i 33.

Iza točke 33. umjesto točke stavlja se zarez i dodaju se točke 34., 35., 36., 37., 38., 39. i 40. koje glase:

»34. je posjednik otpada, koji je predao pošiljku otpada osobi ovlaštenoj za preuzimanje te pošiljke sukladno članku 84. stavku 6. ovoga Zakona, a nije predao prateći list koji sadrži informacije o vrsti i količini otpada koji čini pošiljku, o osobama koje su imale pošiljku u posjedu, o vlasništvu nad pošiljkom otpada i druge propisane informacije o pošiljci ili je predao prateći list s nepotpunim ili neistinitim podacima (članak 44. stavak 3.),

35. je posjednik otpada koji ne čuva podatke o postupanju s otpadom 3 godine, odnosno ne čuva podatke o prijevozu opasnog otpada 12 mjeseci (članak 44. stavak 7.),

36. je posjednik otpada koji nije dokaze i ostale relevantne podatke o poduzetim radnjama u vezi pošiljke otpada učinio dostupnim na zahtjev nadležnog tijela ili prethodnog posjednika otpada (članak 44. stavak 8.),

37. je operater postrojenja za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije kategorije A, osim postrojenja za gospodarenje otpadom na koje se primjenjuje propis o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari i nije prije početka rada izradio sustav upravljanja sigurnošću, plan sprječavanja velikih nesreća, unutarnji plan za hitne slučajeve, imenovao osobu odgovornu za uvođenje i nadzor sustava upravljanja sigurnošću (članak 48. stavak 11.),

38. je operater postrojenja za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije kategorije A i nije mjesno nadležnom upravnom tijelu, prije početka rada postrojenja, dostavio plan sprječavanja velikih nesreća, unutarnji plan za hitne slučajeve i dokaz o uspostavi sustava upravljanja sigurnošću i sve podatke nužne za izradu vanjskog plana (članak 48. stavak 12.),

39. je operater postrojenja i nije u slučaju velike nesreće središnjem tijelu državne uprave nadležnom za civilnu zaštitu dostavio sve bitne informacije kako bi se mogle umanjiti posljedice po ljudsko zdravlje, te procijeniti i smanjiti opseg stvarnog ili mogućeg onečišćenja okoliša i ispuniti sve zahtjeve i mjere propisane unutarnjim planom za hitne slučajeve i Planom za slučaj velike nesreće izvan lokacije postrojenja za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije kategorije A (članak 48. stavak 14.),

40. je osoba koja posjeduje dozvolu za gospodarenje otpadom ili je upisana u Očevidnik trgovaca otpadom ili Očevidnik reciklažnih dvorišta ili Očevidnik oporabe otpada za koju nije potrebno ishoditi dozvolu za gospodarenje otpadom i u kojoj osoba odgovorna za gospodarenje otpadom ne obavlja poslove u gospodarenju otpadom propisane pravilnikom iz članka 86. stavka 4. ovoga Zakona.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 85.

Postupci pokrenuti po odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, br. 94/13. i 73/17.) do dana stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se po odredbama toga Zakona.

Članak 86.

Jedinica lokalne samouprave dužna je donijeti plan gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 87.

Odluku o redoslijedu i dinamici zatvaranja odlagališta donosi ministar u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 88.

Obveza vođenja Očevidnika o nastanku i tijeku otpada putem mrežne aplikacije (e-ONTO) za osobu upisanu o Očevidnik prijevoznika otpada stupa na snagu šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 89.

(1) Osoba koja na dan stupanja na snagu ovoga Zakona ima ishođenu dozvolu za gospodarenje otpadom dužna je pribaviti i dostaviti tijelu koje je izdalo dozvolu za gospodarenje otpadom financijsko jamstvo ili drugi odgovarajući ekvivalentni financijski instrument iz članka 48. ovoga Zakona u sklopu postupka provjere okolnosti koje utiču na ostvarivanje prava dodijeljenih dozvolom.

(2) Ako osoba koja na dan stupanja na snagu ovoga Zakona ima ishođenu dozvolu za gospodarenje otpadom ne ispuni obvezu pribavljanja i dostave financijskog jamstva ili drugog odgovarajućeg ekvivalentnog financijskog instrumenta iz članka 48. ovoga Zakona u sklopu postupka provjere okolnosti koje utiču na ostvarivanje prava dodijeljenih dozvolom, nadležno tijelo koje je izdalo dozvolu za gospodarenje otpadom istu će ukinuti.

(3) Osoba koja je na dan stupanja na snagu ovoga Zakona upisana u Očevidnik energetskih oporabitelja određenog otpada dužna je pribaviti i dostaviti Ministarstvu financijsko jamstvo ili drugi odgovarajući ekvivalentni financijski instrument iz članka 48. ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu pravilnika kojim se uređuju pojedinosti određenog financijskog jamstva.

(4) Ako osoba koja je na dan stupanja na snagu ovoga Zakona upisana u Očevidnik energetskih oporabitelja ne ispuni u roku iz stavka 3. ovoga članka obvezu dostave financijskog jamstva ili drugog odgovarajućeg ekvivalentnog financijskog instrumenta iz članka 48. ovoga Zakona, Ministarstvo će tu osobu ispisati iz Očevidnika energetskih oporabitelja određenog otpada.

(5) Postojeći operater, koji je proizvođač otpada, dužan je ishoditi suglasnost na Plan gospodarenja otpadom iz rudarske industrije te dozvolu za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije u roku od godine dana od stupanja na snagu Pravilnika iz članka 45. ovoga Zakona.

Članak 90.

Aktivno odlagalište otpada iz članaka 41. i 44. ovoga Zakona je odlagalište otpada na koje se u 2018. godini zaprimao i odlagao otpad.

Članak 91.

(1) Ministar će uskladiti Pravilnik o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada (»Narodne novine«, br. 117/14.), Pravilnik o Katalogu otpada (»Narodne novine«, br. 90/15.) i Pravilnik o gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, br. 117/17.) s odredbama ovoga Zakona u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Ministar će donijeti Pravilnik o gospodarenju otpadom iz rudarske industrije i Pravilnik o naknadama zbog blizine i korištenja odlagališta u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 92.

(1) Očevidnik oporabe otpada za koju nije potrebno ishoditi dozvolu za gospodarenje otpadom zamjenjuje dosadašnji Očevidnik energetskih oporabitelja određenog otpada, a podaci sadržani u Očevidniku energetskih oporabitelja određenog otpada prenose se u Očevidnik oporabe otpada za koju nije potrebno ishoditi dozvolu za gospodarenje otpadom.

(2) Očevidnik oporabe otpada za koju nije potrebno ishoditi dozvolu za gospodarenje otpadom Ministarstvo će ustrojiti u roku od šest mjeseca od dana stupanja na snagu Pravilnika o gospodarenju otpadom usklađenog s ovim Zakonom.

Članak 93.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 76., članka 78. i članka 79. stavka 1. ovoga Zakona koji stupaju na snagu 1. travnja 2019.

Klasa: 022-03/18-01/152

Zagreb, 25. siječnja 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.