NN 16/2019 (15.2.2019.), Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2019. godinu

HRVATSKI SABOR

319

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske, Hrvatski sabor na sjednici 8. veljače 2019. donio je

PLAN

USKLAĐIVANJA ZAKONODAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE S PRAVNOM STEČEVINOM EUROPSKE UNIJE ZA 2019. GODINU

Redni brojZAKONODAVNE MJERE

SJEDNICE HRVATSKOG SABORA

I. KVARTAL

1.Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava (II. čitanje) (MFIN)
2.Zakon o mehanizmima rješavanja sporova povezanih s dvostrukim oporezivanjem (MFIN)
3.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju (MFIN)
4.Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2018/302 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. veljače 2018. o rješavanju pitanja neopravdanog geografskog blokiranja i drugih oblika diskriminacije na unutarnjem tržištu na temelju državljanstva, mjesta boravišta ili mjesta poslovnog nastana klijenta te o izmjeni uredbi (EZ) br. 2006/2004 i (EU) 2017/2394 i Direktive 2009/22/EZ (II. čitanje) (MGPO)
5.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji (MGIPU)
6.Zakon o provedbi Uredbe o uspostavi okvira za pružanje lučkih usluga i zajedničkih pravila o financijskoj transparentnosti luka (MMPI)
7.Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (MMPI)
8.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poštanskim uslugama (MMPI)
9.Zakon o vinu (II. čitanje) (MINPOLJ)
10.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije (MP)
11.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku (MP)
12.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (MP)
13.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima za mladež (MP)
14.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (MRMS)
15.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama (MUP)
16.Zakon o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji (MUP)
17.Zakon o provedbi Delegirane Uredbe Komisije (EU) 2016/161 od 2. listopada 2015. o dopuni Direktive 2001/83/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća utvrđivanjem detaljnih pravila za sigurnosne oznake na pakiranjima lijekova za humanu primjenu (MIZ)
18.Zakon o službenoj statistici (DZS)
19.Zakon o popisu poljoprivrede 2020. (DZS)

ZAKONODAVNE MJERE

SJEDNICE HRVATSKOG SABORA

II. KVARTAL

20.Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/2402 o utvrđivanju općeg okvira za sekuritizaciju i o uspostavi specifičnog okvira za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju (MFIN)
21.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala (MFIN)
22.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (MFIN)
23.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (MFIN)
24.Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/2394 Europskoga parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za izvršavanje propisa o zaštiti potrošača i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2006/2004 (MGPO)
25.Zakon o pružanju informacija o multimodalnim putovanjima (MMPI)
26.Zakon o strancima (MUP)
27.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala (MP)
28.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata (MZOE)
29.Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja (MZOE)
30.Zakon o genetski modificiranim organizmima (MIZ)
31.Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti u visokom obrazovanju (MZO)
32.Zakon o socijalnoj skrbi (MDOMSP)
33.Zakon o popisu stanovništva, kućanstva i stanova u Republici Hrvatskoj u 2021. godini (DZS)
ZAKONODAVNE MJERE

SJEDNICE HRVATSKOG SABORA

III. KVARTAL

34.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit (MFIN)
35.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza (MFIN)
36.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (MFIN)
37.Zakon o elektroničkim medijima (MK)
38.Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda (MMPI)
39.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu
(MINPOLJ)
40.Zakon o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja (MINPOLJ)
41.Zakon o biljnom zdravstvu (MINPOLJ)
42.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 1272/2008 (EU) Europskoga parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa (MIZ)
ZAKONODAVNE MJERE

SJEDNICE HRVATSKOG SABORA

IV. KVARTAL

43.Zakon o upućivanju radnika u Republiku Hrvatsku (MRMS)
44.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 528/2012 (EU) Europskoga parlamenta i Vijeća u vezi sa stavljanjem na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda (MIZ)
45.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kemikalijama (MIZ)
Klasa: 021-03/19-01/07

Zagreb, 8. veljače 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.