NN 16/2019 (15.2.2019.), Pravilnik o načinu i mjerilima za povezivanje u Sustav muzeja Republike Hrvatske

MINISTARSTVO KULTURE

338

Na temelju članka 13. stavka 2. Zakona o muzejima (»Narodne novine«, broj 61/18) ministrica kulture donosi

PRAVILNIK

O NAČINU I MJERILIMA ZA POVEZIVANJE U SUSTAV MUZEJA REPUBLIKE HRVATSKE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se način i mjerila za povezivanje u Sustav muzeja Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Sustav muzeja) te određuju matični muzeji prema propisanim standardima, kao i tijela koordiniranja unutar Sustava muzeja Republike Hrvatske.

Članak 2.

U Sustav muzeja povezuju se svi muzeji kojima su osnivači Republika Hrvatska, odnosno jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave radi primjene jedinstvenoga stručnog pristupa u obavljanju muzejske djelatnosti.

Sustav muzeja temelji se na klasifikaciji muzeja prema vrsti sukladno pravilniku kojim se uređuju stručni i tehnički standardi za muzeje iz članka 19. Zakona o muzejima.

Članak 3.

U Sustavu muzeja obavlja se matična djelatnost kao oblik stručnog djelovanja, čiji je osnovni cilj poboljšanje kvalitete djelovanja muzeja, uspostavljanjem jedinstvenih standarda i normi za obavljanje muzejske djelatnosti.

Korisnici stručne savjetodavne pomoći su svi muzeji, galerije, muzeji zajednice, eko muzeji i samostalne zbirke upisane u upisnik pri Muzejskom dokumentacijskom centru kao i drugi vlasnici muzejskih zbirki i muzejske građe.

Članak 4.

Matična djelatnost obuhvaća:

– stručno-savjetodavnu pomoć muzejima i drugim vlasnicima muzejskih zbirki i muzejske građe

– unaprjeđenje stručnoga rada u muzejima i podizanje razine zaštite i očuvanja muzejske građe

– usklađivanje rada i razvitka muzeja i koordinacije rada u Sustavu muzeja

– stručni nadzor nad radom muzeja

– druge poslove sukladno Zakonu o muzejima.

Članak 5.

Stručni nadzor podrazumijeva nadzor nad provođenjem stručnog rada u muzejima, a posebno nad pribavljanjem i obradom muzejske građe, vođenjem dokumentacije, čuvanjem i zaštitom, te izlaganjem muzejske građe.

Članak 6.

Stručni nadzor nad muzejima, kao i nad zaštitom muzejske građe i dokumentacije, obavljaju matični muzeji ili drugi muzej koji Ministarstvo kulture ovlasti, a stručni nadzor nad radom matičnih muzeja i zaštitom njihove muzejske građe i muzejske dokumentacije provodi Ministarstvo kulture.

Stručni nadzor redovito se obavlja sukladno godišnjem planu rada Vijeća Sustava muzeja, a može se provesti i na zahtjev Ministarstva kulture, Hrvatskog muzejskog vijeća i osnivača muzeja.

O stručnom nadzoru sastavlja se pisano izvješće koje se sastoji od nalaza i mišljenja s prijedlogom mjera za otklanjanje uočenih nedostataka ili poboljšanja rada muzeja, a izvješće o stručnom nadzoru dostavlja se nadziranom muzeju i njegovom osnivaču, Ministarstvu kulture za muzeje kojima je osnivač Republika Hrvatska, Hrvatskom muzejskom vijeću, Muzejsko-dokumentacijskom centru u Zagrebu, te po potrebi i drugom nadležnom tijelu.

Nadzirani muzej obvezan je postupiti sukladno izvješću o stručnom nadzoru i o tome obavijestiti nadležni matični muzej.

Članak 7.

Stručna pomoć sastoji se od konzultacija, naputaka i suradnje u vezi sa sakupljanjem, istraživanjem, dokumentacijom, čuvanjem, zaštitom i izlaganjem građe kao i davanjem mišljenja na godišnje planove rada i izvješća rada.

Stručna pomoć se provodi na zahtjev muzeja, galerije, muzeja zajednice, ekomuzeja i samostalne zbirke, te njihovih osnivača, kao i zbog potreba provođenja zajedničkih programa na regionalnoj, državnoj, međunarodnoj ili drugoj razini.

Članak 8.

Usklađivanje rada u Sustavu muzeja obuhvaća unaprjeđenje i koordiniranje stručnog muzeološkog rada, podizanje razine zaštite i očuvanja muzejske građe, te razvitak muzeja, galerija, muzeja zajednice, ekomuzeja i samostalnih zbirki.

Usklađivanje rada provodi se temeljem godišnjeg plana rada Vijeća Sustava muzeja.

II. MATIČNI MUZEJI

Članak 9.

Matična djelatnost obavlja se na dvije razine, a provode je matični muzeji sukladno Zakonu o muzejima i ovom Pravilniku.

Matična djelatnosti na prvoj razini provodi se za područje Republike Hrvatske.

Matična djelatnosti na drugoj razini provodi se za određeno područje, a radi vertikalnog povezivanja muzeja u Sustav muzeja.

Članak 10.

Kriteriji za određivanje matičnih muzeja koji provode matičnu djelatnost prve razine su:

– sveobuhvatnost i najviša kategorija muzejske građe i muzejske dokumentacije na državnoj razini

– broj i sveobuhvatnost stručnog muzejskog osoblja

– odgovarajuća informatička i tehnička opremljenost

– odgovarajuća razina zaštite muzejske građe i muzejske dokumentacije

– odgovarajuća razina prezentacije muzejske građe i muzejske dokumentacije s obzirom na izložbenu i izdavačku djelatnost

– razvijena edukativna djelatnost.

Članak 11.

Matični muzeji koji obavljaju matičnu djelatnost prve razine ustrojeni su po odjelima prema povijesnim, regionalnim ili znanstvenim kriterijima, a muzejska građa i muzejska dokumentacija je ustrojena po muzejskim zbirkama i dokumentacijskim zbirkama.

Matični muzeji koji obavljaju matičnu djelatnost prve razine imaju obvezu ustrojavanja restauratorsko-konzervatorskog odjela.

Mjerila (standardi) za ustroj odjela određena su pravilnikom o stručnim i tehničkim standardima iz članka 19. Zakona o muzejima.

Članak 12.

Nositelji provedbe matične djelatnosti prve razine su specijalizirani matični muzeji:

1. Za umjetničke muzeje, zbirke i građu te muzeje, zbirke i građu primijenjenih umjetnosti – Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb

2. Za arheološke muzeje, zbirke i građu – Arheološki muzej u Zagrebu

3. Za povijesne muzej, zbirke i građu – Hrvatski povijesni muzej, Zagreb

4. Za etnografske muzeje, zbirke i građu – Etnografski muzej, Zagreb

5. Za prirodoslovne muzeje, zbirke i građu – Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb

6. Za muzeje znanosti i tehnike, zbirke i građu – Tehnički muzej Nikola Tesla, Zagreb.

Članak 13.

Matični muzeji koji obavljaju matičnu djelatnost druge razine su opći ili specijalizirani muzeji od regionalnog značenja sukladno pravilniku o stručnim i tehničkim standardima iz članka 19. Zakona o muzejima.

Članak 14.

Kriteriji za matične muzeje koji obavljaju matičnu djelatnost druge razine ili odjele tj. zbirke općih muzeja su:

– sveobuhvatnost muzejske građe i dokumentacije na određenom području

– broj i osposobljenost stručnog muzejskog osoblja

– odgovarajuća informatička i tehnička opremljenost

– odgovarajuća razina zaštite muzejske građe i muzejske dokumentacije

– odgovarajuća razina prezentacije muzejske građe i muzejske dokumentacije, s obzirom na izložbenu i izdavačku djelatnost

– razvijena edukativna djelatnost.

Članak 15.

Nositelji provedbe matične djelatnosti druge razine su:

1. Za umjetničke muzeje i muzeje primijenjenih umjetnosti – Muzej moderne i suvremene umjetnosti Rijeka; Galerija umjetnosti, Split; Muzej Slavonije, Osijek

2. Za arheološke muzeje – Arheološki muzej Istre, Pula; Arheološki muzej – Split; Arheološki muzej Zadar; Arheološki muzej u Osijeku

3. Za povijesne muzeje – Muzej Slavonije, Osijek; Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja, Rijeka; Muzej grada Splita; Gradski muzej Varaždin

4. Za etnografske muzeje – Etnografski muzej Istre, Pazin; Etnografski muzej Split; Dubrovački muzeji, Etnografski muzej; Muzeji Hrvatskog zagorja – Muzej »Staro selo« Kumrovec; Muzej Slavonije, Osijek

5. Za prirodoslovne muzeje – Prirodoslovni muzej – Rijeka; Prirodoslovni muzej Split; Gradski muzej Varaždin; Muzej Slavonije, Osijek

6. Za muzeje znanosti i tehnike – Muzej Slavonije, Osijek; Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka.

U pitanjima djelokruga u provedbi matične djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka, odluku donosi Ministarstvo kulture uz prethodno mišljenje Hrvatskog muzejskog vijeća.

Članak 16.

Usklađivanje rada u Sustavu muzeja planira se, koordinira i obavlja putem sljedećih vijeća:

1. Vijeća Sustava muzeja

2. Vijeća za matičnu djelatnost.

Rad Vijeća Sustava muzeja i Vijeća za matičnu djelatnost koordinira Muzejsko-dokumentacijski centar u Zagrebu.

Članak 17.

Vijeće Sustava muzeja čine ravnatelji matičnih muzeja koji vode matičnu djelatnost na prvoj razini iz članka 12. ovoga Pravilnika.

Zadaće Vijeća iz stavka 1. ovoga članka su usklađivanje rada u Sustavu muzeja, unaprjeđenje stručnoga muzeološkog rada, podizanje razine zaštite i očuvanja muzejske građe, te ustroj središnjih regionalnih čuvaonica, kao i razvitak muzeja.

Članak 18.

Vijeća za matičnu djelatnost čine zaposlenici matičnog muzeja imenovani od ravnatelja (viši kustos ili muzejski savjetnik), koji provode matičnu djelatnost na drugoj razini iz članka 15. ovoga Pravilnika.

Ustrojava se šest Vijeća za matičnu djelatnost.

Na čelu svakog Vijeća iz stavka 2. ovoga članka je zaposlenik matičnog muzeja imenovan od ravnatelja (viši kustos ili muzejski savjetnik) koji obavlja matičnu djelatnost na prvoj razini.

Članak 19.

Vijeće za matičnu djelatnost:

– obavlja poslove iz članka 7. ovoga Pravilnika

– donosi uputstva za provođenje matične djelatnosti koja sadrže odredbe o sastavu stručnih tijela i komisija, kriterije za utvrđivanje stanja muzeja, načine pružanja stručne pomoći, pristupe zaštiti građe, koordinaciju rada muzeja i zbirki iste vrste.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Matični muzeji iz članka 12. i 15. ovoga Pravilnika dužni su uskladiti svoje statute i opće akte i svoj rad s odredbama ovoga Pravilnika u roku od 90 dana od dana njegova stupanja na snagu.

Vijeće Sustava muzeja i Vijeća za matičnu djelatnost osnovana temeljem Pravilnika o načinu i mjerilima za povezivanje u Sustav muzeja Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 120/02 i 82/06) nastavit će s radom do ustrojavanja ovih Vijeća sukladno ovom Pravilniku.

Članak 21.

Vijeće Sustava muzeja dužno je donijeti godišnji plan rada iz članka 8. stavka 2. ovoga Pravilnika, a Vijeće za matičnu djelatnost uputstva iz članka 19. ovoga Pravilnika, u roku od šezdeset dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 22.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu i mjerilima za povezivanje u Sustav muzeja Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 120/02 i 82/06).

Članak 23.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-05/19-01/0024
Urbroj: 532-06-01-01/7-19-1
Zagreb, 4. veljače 2019.

Ministrica kulture
dr. sc. Nina Obuljen Koržinek, v. r.