NN 21/2019 (1.3.2019.), Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o mjerama prilagodbe zahtjevima propisa o hrani životinjskog podrijetla

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

441

Na temelju članka 92. podstavka 10. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 82/13. i 148/13., 115/18.), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O MJERAMA PRILAGODBE ZAHTJEVIMA PROPISA O HRANI ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA

Članak 1.

U Pravilniku o mjerama prilagodbe zahtjevima propisa o hrani životinjskog podrijetla (»Narodne novine«, br. 51/15. i 106/15.) u članku 3. točki 10. iza riječi: »područjima« briše se točka i dodaju točke 11., 12., 13. i 14. koje glase:

»11. »objekt malog kapaciteta za preradu jaja« – objekt u kojem se prerađuje do 3.000.000 jaja godišnje

12. »objekt za preradu puževa i žaba malog kapaciteta« – objekt u kojemu se prerađuje do 10.000 kilograma puževa ili žaba godišnje

13. »objekt za proizvodnju topljene životinjske masti i čvaraka malog kapaciteta« – objekt u kojemu se proizvodi topljena životinjska mast i čvarci, čija ulazna sirovina ne prelazi količinu od 5.000 kilograma tjedno

14. »sabiralište mlijeka« – objekt u kojemu se sabire mlijeko od dva ili više proizvođača u sustavu otkupa od jednog objekta odobrenog za preradu mlijeka.«.

Članak 2.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»U objektima malog kapaciteta za preradu mlijeka, sabiralištima mlijeka, objektima malog kapaciteta za preradu mesa i/ili proizvoda ribarstva, objektima malog kapaciteta za preradu jaja i pakirnim centrima za jaja malog kapaciteta, objektima za preradu puževa i žaba malog kapaciteta, objektima za proizvodnju topljene životinjske masti i čvaraka malog kapaciteta, ako se ne ugrožava javno zdravstveni interes i ne dovode u pitanje udovoljavanje zahtjevima higijene hrane, dopušta se primjena sljedećih uvjeta:

a) različite tehnološke faze proizvodnje i/ili proizvodnja različitih proizvoda može se obavljati u istoj prostoriji ako je osigurana vremenska odvojenost između proizvodnih faza i da se između pojedinih faza provodi odgovarajuće čišćenje te po potrebi pranje i dezinfekcija

b) skladištenje sirovine, gotovih proizvoda i zadržanih proizvoda može se obavljati u istoj prostoriji uz odgovarajuću prostornu odvojenost, na način da se spriječi moguća kontaminacija i pod uvjetom da su zadržani proizvodi zapakirani, zatvoreni te jasno označeni

c) garderobni prostor za radnike, prostor za skladištenje ambalaže te prostor za sredstva za čišćenje i dezinfekciju proizvodnog pogona može biti dislociran od radnog dijela ako se nalazi unutar kruga objekta

d) korištenje istog ulaza/izlaza za sirovinu, gotov proizvod i nesukladan proizvod ako je osigurana odgovarajuća vremenska odvojenost

e) u objektima koji su smješteni u istom krugu gdje je i privatni stambeni objekt, kao garderobni i sanitarni prostor može se koristiti privatni prostor koji je smješten u krugu objekta

f) sabirališta mlijeka koja imaju ukupno dnevno radno vrijeme do tri sata ne moraju imati sanitarni čvor, no na raspolaganju moraju imati odgovarajući zahod i umivaonik za pranje ruku.«.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik notificiran je u skladu s postupkom utvrđenim Direktivom (EU) 2015/1535 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. rujna 2015. o utvrđivanju postupka pružanja informacija u području tehničkih propisa i pravila o uslugama informacijskog društva (SL L 241 od 17. rujna 2015., str. 1.).

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-01/47
Urbroj: 525-10/0527-19-8
Zagreb, 1. veljače 2019.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
i ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.