NN 22/2019 (6.3.2019.), Odluka o provedbi Uredbe (EU) br. 575 /2013 u dijelu kojim se uređuju ulaganja kreditnih institucija u kvalificirane udjele izvan financijskog sektora i o ograničenju ulaganja kreditnih institucija u materijalnu imovinu

Hrvatska narodna banka

458

Na temelju članka 4. stavka 1. točke 40. i članka 89. stavka 3. Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL L 176, 27. 6. 2013.), kako je izmijenjena Uredbom (EU) 2017/2395 (SL L 345, 27. 12. 2017.), članka 11. stavka 1. i članka 101. stavka 2. točke 6. Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 159/2013., 19/2015., 102/2015. i 15/2018.) te članka 43. stavka 2. točke 9. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 575/2013 U DIJELU KOJIM SE UREĐUJU ULAGANJA KREDITNIH INSTITUCIJA U KVALIFICIRANE UDJELE IZVAN FINANCIJSKOG SEKTORA I O OGRANIČENJU ULAGANJA KREDITNIH INSTITUCIJA U MATERIJALNU IMOVINU

I. OPĆE ODREDBE

Predmet Odluke

Članak 1.

Ovom se Odlukom radi provedbe Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL L 176, 27. 6. 2013.), kako je izmijenjena Uredbom (EU) 2017/2395 (SL L 345, 27. 12. 2017., u nastavku teksta: Uredba (EU) br. 575/2013) pobliže uređuju:

1) postupanje kreditnih institucija u slučaju prekoračenja ograničenja u vezi s kvalificiranim udjelima izvan financijskog sektora iz članka 89. stavaka 1. i 2. Uredbe (EU) br. 575/2013 i

2) način procjenjivanja i uključivanja pojedinačnih ulaganja u izračun ograničenja ulaganja u materijalnu imovinu te način izračuna ograničenja.

Obveznici primjene ove Odluke

Članak 2.

Ova Odluka primjenjuje se na kreditne institucije koje su od Hrvatske narodne banke dobile odobrenje za rad i podružnice kreditnih institucija iz treće zemlje koje su od Hrvatske narodne banke dobile odobrenje za osnivanje podružnice iz treće zemlje.

II. ULAGANJE U KVALIFICIRANE UDJELE IZVAN FINANCIJSKOG SEKTORA

Ulaganja u kvalificirane udjele izvan financijskog sektora

Članak 3.

Kreditna institucija dužna je na kvalificirani udio u društvu koje nije jedno od društava iz članka 89. stavka 1. točaka a) i b) Uredbe (EU) br. 575/2013, ako iznos tog kvalificiranog udjela prelazi ograničenja propisana člankom 89. stavcima 1. i 2. Uredbe (EU) br. 575/2013, primijeniti odredbu članka 89. stavka 3. točke a) te Uredbe.

III. ULAGANJE KREDITNE INSTITUCIJE U MATERIJALNU IMOVINU

Ulaganje u materijalnu imovinu

Članak 4.

(1) Za potrebe izračuna ograničenja ulaganja kreditne institucije u materijalnu imovinu iz članka 148. stavka 1. Zakona o kreditnim institucijama u materijalnu imovinu kreditne institucije uključuje se sljedeća materijalna imovina ili pravo korištenja materijalne imovine čiji je vijek upotrebe duži od godine dana:

1) materijalna imovina u obuhvatu Međunarodnoga računovodstvenog standarda 16 Nekretnine, postrojenja i oprema,

2) materijalna imovina u obuhvatu Međunarodnoga standarda financijskog izvještavanja 5 Dugotrajna imovina namijenjena prodaji i prestanak poslovanja,

3) materijalna imovina ili pravo korištenja materijalne imovine u obuhvatu Međunarodnog standarda financijskog izvještavanja 16 Najmovi (u nastavku teksta: MSFI 16),

4) materijalna imovina kojom se kreditna institucija koristi na osnovi ugovora o pravu korištenja odnosno najmu ili zakupu, a izvan djelokruga odredbi MSFI-ja 16,

5) materijalna imovina u obuhvatu Međunarodnoga računovodstvenog standarda 40 Ulaganja u nekretnine,

6) ostala materijalna imovina koja se priznaje i mjeri izvan djelokruga međunarodnih računovodstvenih standarda spomenutih pod točkama 1., 2., 3., i 5. ovog stavka i

7) naknadni izdaci za rekonstrukciju, adaptaciju i modernizaciju materijalne imovine iz ovog stavka, čime se produžava vijek upotrebe, povećava kapacitet ili kvaliteta materijalne imovine, ako se takvi naknadni izdaci evidentiraju kao materijalna imovina.

(2) Ulaganjima u svrhu stjecanja prava korištenja materijalnom imovinom iz stavka 1. točke 4. ovog članka smatraju se izdaci za svu unaprijed plaćenu naknadu, najamninu ili zakupninu prema ugovoru o pravu korištenja odnosno najmu ili zakupu materijalne imovine.

(3) Materijalna imovina iz ovoga članka uključuje se u izračun ograničenja ulaganja kreditne institucije u materijalnu imovinu iz članka 148. stavka 1. Zakona o kreditnim institucijama u iznosu u kojem se priznaje i vrednuje u knjigovodstvenim evidencijama kreditne institucije u skladu s odredbama međunarodnih računovodstvenih standarda donesenih Uredbom Komisije (EZ) br. 1126/2008 od 3. studenoga 2008. o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 320, 29. 11. 2008.).

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 5.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o provedbi Uredbe (EU) br. 575/2013 u dijelu kojim se uređuju ulaganja kreditnih institucija u kvalificirane udjele izvan financijskog sektora i o ograničenju ulaganja kreditnih institucija u materijalnu imovinu (»Narodne novine«, br. 41A/2014. i 51/2015.).

Stupanje na snagu

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu 30. lipnja 2019. godine.

O.br: 39-020/02-19/BV

Zagreb, 15. veljače 2019.

Guverner
Boris Vujčić, v. r.