NN 22/2019 (6.3.2019.), Pravila o sadržaju obrasca izvješća o imovini suca i načinu njegova podnošenja

Državno sudbeno vijeće

461

Na temelju članka 88.a stavak 1. Zakona o državnom sudbenom vijeću (»Narodne novine« broj 116/10, 57/11, 130/11, 13/13, 28/13, 82/15 i 67/18 – dalje ZDSV), Državno sudbeno vijeće (u daljnjem tekstu Vijeće) je na sjednici održanoj 21. veljače 2019. donijelo

PRAVILA

O SADRŽAJU OBRASCA IZVJEŠĆA O IMOVINI SUCA I NAČINU NJEGOVA PODNOŠENJA

Članak 1.

Ovim se Pravilima propisuje oblik i sadržaj obrasca izvješća o imovini suca i način njegova podnošenja.

Članak 2.

Suci koji se imenuju na sudačku dužnost nakon stupanja na snagu ovih Pravila dostavljaju Vijeću u roku od 30 dana od dana stupanja na dužnost u elektroničkom obliku putem mrežne aplikacije za podnošenje imovinskih kartica izvješće o njihovoj imovini, imovini njihova bračnog/izvanbračnog druga/životnog partnera te imovini njihove maloljetne djece sa stanjem na dan stupanja na dužnost popunjavanjem obrasca »IZVJEŠĆE O IMOVINI SUCA«, propisanog ovim Pravilima.

Do osiguranja uvjeta za upotrebu kvalificiranog elektroničkog potpisa, suci izvješće iz stavka 1. ovog članka dostavljaju Vijeću i u pisanom obliku vlastoručno potpisano.

Članak 3.

Ako je tijekom godine došlo do bitne promjene u imovini suca, njegovog bračnog/izvanbračnog druga/životnog partnera ili njegovog maloljetnog djeteta, sudac je dužan Vijeću najkasnije do 1. ožujka sljedeće godine, a za prethodnu kalendarsku godinu, o tome podnijeti u elektroničkom obliku putem mrežne aplikacije za podnošenje imovinskih kartica posebno izvješće o nastalim promjenama u imovini u kojem je dužan naznačiti način i izvor promjene.

Do osiguranja uvjeta za upotrebu kvalificiranog elektroničkog potpisa, suci posebno izvješće o nastalim promjenama u imovini iz stavka 1. ovog članka dostavljaju Vijeću i u pisanom obliku vlastoručno potpisano.

Bitnom promjenom iz stavka 1. ovog članka smatra se svaka promjena u sadržaju imovine, povećanje vrijednosti imovine u iznosu iznad 100.000,00 kuna, kao i svaka promjena u prihodu od honorara ili drugih naknada.

Članak 4.

Za prijavljenu imovinu u podnesenoj imovinskoj kartici, sudac je dužan naznačiti način i izvor njezina stjecanja sukladno obrascu koji se nalazi na mrežnoj aplikaciji za podnošenje imovinskih kartica.

Članak 5.

Imovinska kartica suca ulaže se u zbirku isprava Osobnog očevidnika suca.

Članak 6.

Svi suci koji na dan stupanja na snagu ovih Pravila obnašaju sudačku dužnost, dužni su u roku tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovih Pravila podnijeti Vijeću izvješća o svojoj imovini te imovini bračnog druga, izvanbračnog druga odnosno životnog partnera i maloljetne djece na način propisan ovim Pravilima.

Članak 7.

Podaci o imovini suca, njegovog bračnog druga, izvanbračnog druga odnosno životnog partnera i maloljetne djece, izuzev podataka zaštićenih propisima o zaštiti osobnih podataka, objavljuju se putem mrežne aplikacije za podnošenje imovinskih kartica na internetskim stranicama Vijeća.

Članak 8.

Stupanjem na snagu ovih Pravila prestaje važiti Pravilnik o imovinskoj kartici sudaca od 1. rujna 2011. (»Narodne novine« broj 104/11).

Članak 9.

Ova Pravila objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: OU-86/18

Zagreb, 21. veljače 2019.

Predsjednik
Državnog sudbenog vijeća
Željko Šarić, v. r.