NN 23/2019 (8.3.2019.), Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Ministarstvo financija

468

Na temelju članka 2. stavka 3. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA I PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA PRORAČUNA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE TE O NAČINU VOĐENJA REGISTRA PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA

Članak 1.

U Pravilniku o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika (»Narodne novine«, broj 128/09.) u članku 2. stavku 1. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. izvanproračunski korisnici državnog proračuna i izvanproračunski korisnici proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave su izvanproračunski fondovi, trgovačka društva i druge pravne osobe u kojima država, odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ima odlučujući utjecaj na upravljanje, i to na izradu financijskih planova, upravljanje novčanim sredstvima, zaduživanje i davanje jamstava, računovodstvo, izradu i podnošenje izvještaja i provedbu proračunskog nadzora, a koji se, s obzirom na izvore financiranja, uključuju u opći proračun odnosno koji se sukladno pravilima statističke metodologije Europske unije (ESA 2010, propisana Uredbom (EU) 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća) razvrstavaju u sektor opće države, a nisu proračunski korisnici.«

Članak 2.

U članku 5. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Izvanproračunski korisnici koji ne ispunjavaju uvjete iz stavka 1. ovoga članka vode se u popisu sektora s.13 Ukupna država sektorske klasifikacije institucionalnih jedinica prema ESA 2010 metodologiji za razvrstavanje institucionalnih jedinica u sektore i podsektore i ne upisuju se u Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika.«

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/19-01/3
Urbroj: 513-05-03-19-1
Zagreb, 21. veljače 2019.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.