NN 23/2019 (8.3.2019.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kontnom planu za kreditne institucije

Hrvatska narodna banka

472

Na temelju članka 161. stavka 1. Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 159/2013., 19/2015., 102/2015. i 15/2018.) i članka 43. stavka 2. točke 9. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KONTNOM PLANU ZA KREDITNE INSTITUCIJE

Članak 1.

U Odluci o kontnom planu za kreditne institucije (»Narodne novine«, br. 104/2017.) u članku 3. stavku 4. u razredu 8 riječ »financijskog« briše se.

Članak 2.

U Uputi za primjenu kontnog plana, koja je sastavni dio Odluke o kontnom planu za kreditne institucije, točka 8. mijenja se i glasi:

»8. Osim toga, u ovoj skupini iskazuju se ulaganja u nekretnine u skladu s MRS-om 40 – Ulaganja u nekretnine te imovina s pravom uporabe koja se odnosi na materijalnu imovinu u skladu s MSFI-jem 16 – Najmovi.«

Članak 3.

Točka 9. Upute mijenja se i glasi:

»9. Na računima skupine 01 iskazuje se nematerijalna imovina u skladu s MRS-om 38 – Nematerijalna imovina i imovina s pravom uporabe koja se odnosi na nematerijalnu imovinu u skladu s MSFI-jem 16 – Najmovi.«

Članak 4.

Točka 10. Upute mijenja se i glasi:

»10. Kreditna institucija može, u skladu sa svojim potrebama, razvrstati navedenu imovinu po vrsti:

– osnivački izdaci

goodwill

– aplikativni softver (softver koji nije dio hardvera)

– ulaganja radi poboljšanja funkcionalnosti tuđih nekretnina i opreme za vrijeme dugoročnog najma (troškovi ulaganja u iznajmljene nekretnine i opremu koje kreditna institucija upotrebljava za obavljanje svoje djelatnosti, radi poboljšanja njihova kapaciteta ili funkcionalnosti) te

– ostala nematerijalna imovina.«

Članak 5.

U točki 33. Upute riječ »poslovni« briše se, a iza riječi »mjeseci« dodaju se riječi »ili ako je riječ o najmu imovine niske vrijednosti«.

Članak 6.

Naslov iznad točke 137. Upute mijenja se i glasi:

»Skupina 88 – Obveze na osnovi leasinga u kunama«.

U točki 137. Upute riječi »ako umjesto kupnjom ili poslovnim najmom pribavlja nekretnine i opremu putem financijskog leasinga« zamjenjuju se riječima »ako umjesto kupnjom pribavlja nekretnine i opremu putem leasinga«.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

O. br. 58-020/02-19/BV
Zagreb, 28. veljače 2019.

Guverner
Boris Vujčić, v. r.