NN 28/2019 (22.3.2019.), Odluka o osnivanju Hrvatskog povjerenstva za suradnju s Organizacijom Ujedinjenih naroda za prosvjetu, znanost i kulturu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

574

Na temelju članka 24. stavaka 1. i 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. ožujka 2019. godine donijela

ODLUKU

O OSNIVANJU HRVATSKOG POVJERENSTVA ZA SURADNJU S ORGANIZACIJOM UJEDINJENIH NARODA ZA PROSVJETU, ZNANOST I KULTURU

I.

Osniva se Hrvatsko povjerenstvo za suradnju s Organizacijom Ujedinjenih naroda za prosvjetu, znanost i kulturu (u daljnjem tekstu: Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO), koje djeluje kao savjetodavno tijelo Vlade Republike Hrvatske.

II.

Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO obavlja sljedeće poslove:

– razmatra pitanja iz područja prosvjete, znanosti i kulture, te informacije od interesa za međunarodnu suradnju Republike Hrvatske s Organizacijom Ujedinjenih naroda za prosvjetu, znanost i kulturu i daje o tome mišljenja Vladi Republike Hrvatske

– razmatra i daje Vladi Republike Hrvatske mišljenja o akcijama i projektima UNESCO-a u kojima sudjeluje Republika Hrvatska

– daje Vladi Republike Hrvatske mišljenja o sastavu, prijedlozima i stajalištima izaslanstva Republike Hrvatske na službenim skupovima tijela UNESCO-a i na skupovima što ih organizira UNESCO

– u sklopu svog područja rada sudjeluje u pripremi stajališta i razmatra pitanja u vezi sa sklapanjem i izvršavanjem međunarodnih ugovora što ih sklapa Republika Hrvatska, te o tome daje svoje mišljenje Vladi Republike Hrvatske i njezinim tijelima, po potrebi i na njihov zahtjev

– putem Ministarstva kulture i Stalnog predstavništva Republike Hrvatske pri UNESCO-u, sudjeluje u razmjeni svih relevantnih informacijskih materijala s UNESCO-om, u svrhu prijenosa i primjene međunarodnih iskustava i spoznaja na području prosvjete, znanosti, kulture i informacija, nastalih djelatnošću UNESCO-a, te na primjeren način upoznaje hrvatsku javnost s ciljevima, zadaćama i djelatnošću UNESCO-a

– u obavljanju svojih poslova priprema za Vladu Republike Hrvatske potrebne stručne podloge, materijale i dokumente u skladu s programom Vlade Republike Hrvatske i na njezin zahtjev.

III.

Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO ima predsjednika i šesnaest članova.

Predsjednik Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora, član je Hrvatskog povjerenstva za UNESCO po položaju.

Ostale članove Hrvatskog povjerenstva za UNESCO, iz reda uglednih stručnjaka u područjima kulture, znanosti i prosvjete, te organizacija civilnog društva, predlažu: Ministarstvo kulture pet članova, Ministarstvo znanosti i obrazovanja pet članova, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova jednog člana, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike jednog člana, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja jednog člana i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti tri člana.

Predsjednika i članove Hrvatskog povjerenstva za UNESCO imenuje Vlada Republike Hrvatske.

Predsjednik i članovi Hrvatskog povjerenstva za UNESCO imenuju se na četiri godine i mogu biti ponovno imenovani.

IV.

Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO donosi poslovnik o svom radu.

Povjerenstvo može osnivati i svoja radna tijela.

V.

Stručne, administrativne i druge poslove Hrvatskog povjerenstva za UNESCO obavlja Ministarstvo kulture.

VI.

Sredstva za rad Hrvatskog povjerenstva za UNESCO osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske, u razdjelu Ministarstva kulture.

VII.

Članovi Hrvatskog povjerenstva za UNESCO imenovani na temelju Odluke o osnivanju Hrvatskog povjerenstva za suradnju s Organizacijom Ujedinjenih naroda za prosvjetu, znanost i kulturu (»Narodne novine«, br. 126/04 i 40/14) nastavljaju obavljati svoju dužnost do imenovanja članova Hrvatskog povjerenstva za UNESCO na temelju ove Odluke.

VIII.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Hrvatskog povjerenstva za suradnju s Organizacijom Ujedinjenih naroda za prosvjetu, znanost i kulturu (»Narodne novine«, br. 126/04 i 40/14).

IX.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/19-04/91

Urbroj: 50301-27/25-19-2

Zagreb, 21. ožujka 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.