NN 28/2019 (22.3.2019.), Pravilnik o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

591

Na temelju članka 4. stavka 12. Zakona o tržištu rada (»Narodne novine«, broj 118/18) ministar rada i mirovinskoga sustava donosi

PRAVILNIK

O OBAVLJANJU DJELATNOSTI U SVEZI SA ZAPOŠLJAVANJEM

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom uređuju se uvjeti i način obavljanja djelatnosti posredovanja pri zapošljavanju, profesionalno usmjeravanje, obrazovanje u cilju povećanja zapošljivosti radne snage kada te djelatnosti obavljaju pravne i fizičke osobe izvan Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Zavod).

(2) Djelatnost u svezi sa zapošljavanjem smatra se i posredovanje za obavljanje poslova i usluga bez zasnivanja radnog odnosa.

(3) Oglašavanje ponuda i potražnje za obavljanje poslova i usluga putem tiska i elektroničkih medija, koju objavu zatraže tražitelji zaposlenja odnosno poslodavci bez poduzimanja drugih aktivnosti usmjerenih na spajanje ponude i potražnje ne smatra se posredovanjem pri zapošljavanju u smislu ovoga Pravilnika.

(4) Preuzimanje već objavljenih oglasa ponuda i potražnje za obavljanje poslova i usluga putem drugog tiska i elektroničkih medija, dozvoljeno je na način i u rokovima koji su uređeni pisanim sporazumom sklopljenim između oglašivača i oglašivača preuzimatelja.

(5) Kriterije i uvjete za sklapanje sporazuma iz stavka 4. ovoga članka o preuzimanju oglasa ponuda i potražnje za obavljanje poslova i usluga objavljenih od strane Zavoda utvrđuje Upravno vijeće Zavoda.

(6) Ako u provedbi inspekcijskog nadzora središnje tijelo državne uprave nadležno za nadzor primjene propisa o radu utvrdi da oglašivač preuzimatelj oglašava ponude i potražnje za obavljanje poslova i usluga koje su već objavljene putem drugog tiska i elektroničkih medija bez sporazuma iz stavka 4. ovoga članka, zabranit će takvo preuzimanje dok oglašivač i oglašivač preuzimatelj ne sklope sporazum.

(7) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

(1) Djelatnosti iz članka 1. ovoga Pravilnika (u daljnjem tekstu: djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem) mogu obavljati pravne osobe kao trgovačka društva, a fizičke osobe kao samostalnu djelatnost.

(2) Strana fizička i pravna osoba sa sjedištem u drugoj državi ugovornici Europskog gospodarskog prostora koja u toj državi obavlja djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem, može u Republici Hrvatskoj privremeno ili povremeno obavljati one poslove koje je prema propisima države u kojoj ima sjedište ovlaštena obavljati, nakon što o tome obavijesti ministarstvo nadležno za rad u pisanom ili elektroničkom obliku.

(3) Pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem uz iste mogu obavljati djelatnosti istraživanja tržišta i ispitivanja javnog mnijenja, djelatnosti savjetovanja u vezi s upravljanjem te djelatnost ustupanja radnika korisnicima za privremeno obavljanje poslova prema posebnom propisu.

(4) Srednjoškolske ustanove mogu obavljati poslove posredovanja za povremeni rad svojih redovitih učenika u zemlji, a iznimno i za redovite učenike drugih srednjoškolskih ustanova sa sjedištem u istoj županiji, na temelju pisanog sporazuma koji su dužne dostaviti ministarstvu nadležnom za rad.

(5) Srednjoškolske ustanove su: srednje škole i učenički domovi prema posebnim propisima.

(6) Pravne i fizičke osobe iz stavka 1. ovoga članka i srednjoškolske ustanove iz stavka 4. ovoga članka dužne su prije početka obavljanja djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem odnosno poslova posredovanja za povremeni rad redovitih učenika upisati se u odgovarajuću evidenciju ministarstva nadležnog za rad.

II. PRIJAVA U EVIDENCIJU

Članak 3.

(1) Prijava u evidenciju iz članka 2. stavka 6. ovoga Pravilnika podnosi se ministarstvu nadležnom za rad u pisanom ili elektroničkom obliku, uz dokaz o registraciji prema posebnom propisu.

(2) O prijavi u evidenciju ministarstvo nadležno za rad izdaje potvrdu koja sadrži broj pod kojim je pravna i fizička osoba iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika i srednjoškolska ustanova iz članka 2. stavka 4. ovoga Pravilnika upisana te datum upisa u evidenciju.

(3) Potvrda iz stavka 2. ovoga članka dostavlja se Zavodu.

III. OBAVLJANJE DJELATNOSTI

Članak 4.

(1) Radi zaštite zdravlja, razvoja i ćudorednosti maloljetnika, pravne i fizičke osobe iz članka 2. stavaka 1. i 2. ovoga Pravilnika odnosno srednjoškolske ustanove iz članka 2. stavka 4. ovoga Pravilnika mogu obavljati djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem odnosno posredovati za povremeni rad redovitih učenika samo pod uvjetima utvrđenim posebnim propisom kojim se uređuje zapošljavanje maloljetnika.

(2) Pravne i fizičke osobe iz članka 2. stavaka 1. i 2. ovoga Pravilnika odnosno srednjoškolske ustanove iz članka 2. stavka 4. ovoga Pravilnika su dužne djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem, odnosno posredovanje za povremeni rad redovitih učenika obavljati na način da ne izazovu poremećaje na tržištu rada.

(3) Pravne i fizičke osobe iz članka 2. stavaka 1. i 2. ovoga Pravilnika odnosno srednjoškolske ustanove iz članka 2. stavka 4. ovoga Pravilnika ne mogu obavljati djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem odnosno posredovati za povremeni rad redovitih učenika za poslodavca kod kojeg je u tijeku štrajk.

1. Djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem

Članak 5.

(1) Pravne i fizičke osobe iz članka 2. stavaka 1. i 2. ovoga Pravilnika dužne su utvrditi svoje uvjete poslovanja s kojima su dužne upoznati poslodavce i tražitelje zaposlenja koji zatraže njihove usluge.

(2) Pravne i fizičke osobe iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika i srednjoškolske ustanove iz članka 2. stavka 4. ovoga Pravilnika dužne su u pravnom prometu, u poslovnim ispravama, na svakom dopisu i oglasu navesti broj pod kojim su upisane u evidenciju ministarstva nadležnog za rad.

Članak 6.

(1) Kada pravne i fizičke osobe iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika obavljaju djelatnosti posredovanja pri zapošljavanju u inozemstvu, dužne su ih obavljati u suradnji s nadležnim tijelima pojedinih zemalja.

(2) U postupku posredovanja pri zapošljavanju u inozemstvu pravne i fizičke osobe iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika dužne su obavijestiti osobe za koje posreduju o uvjetima života i rada, pravima i obvezama po osnovi rada i drugim bitnim elementima zakonitosti rada i radnim uvjetima.

(3) Pravne i fizičke osobe iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika snose odgovornost prema osobama za koje su posredovale u inozemstvu za zakonitost njihova zapošljavanja i rada sukladno zakonodavstvu zemlje u koju posreduju, te snose troškove prijevremenog povratka osobe za koju su posredovali ako je isti uzrokovan nezakonitim zapošljavanjem ili radom, a odgovaraju i za eventualnu štetu koju bi osoba mogla pretrpjeti zbog pogrešnih informacija o bitnim elementima uvjeta života i rada.

(4) Pravne i fizičke osobe iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika dužne su pružiti osobama za koje su posredovale u inozemstvu svu potrebnu pomoć u ostvarivanju njihovih prava po osnovi rada nakon povratka s rada u inozemstvu.

Članak 7.

(1) Pravne i fizičke osobe iz članka 2. stavaka 1. i 2. ovoga Pravilnika obavljaju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem za tražitelje zaposlenja bez naknade te djeluju nepristrano u odnosu na tražitelje zaposlenja i poslodavce.

(2) Pravne i fizičke osobe iz članka 2. stavaka 1. i 2. ovoga Pravilnika uslugu za obavljene djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem mogu naplatiti samo od poslodavca.

(3) Cijene usluga moraju biti utvrđene u fiksnim iznosima i ne mogu se odrediti kao postotak od ugovorene plaće između poslodavca i radnika za kojeg su pravne i fizičke osobe iz članka 2. stavaka 1. i 2. ovoga Pravilnika posredovale.

Članak 8.

(1) Pravne i fizičke osobe iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika su dužne voditi evidenciju o osobama koje traže zaposlenje, poslodavcima koji traže zaposlenike, traženim radnicima i zaposlenim radnicima.

(2) Pravne i fizičke osobe iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika smiju o nezaposlenoj osobi prikupljati samo podatke koje može prikupljati Zavod u skladu sa zakonom i općim aktima Zavoda.

(3) Pravne i fizičke osobe iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika su dužne dokumentaciju o posredovanju i evidencije čuvati na način i u rokovima utvrđenim Pravilnikom o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva s posebnim popisom roka i načina čuvanja Zavoda.

(4) Dokumentaciju o posredovanju pravne i fizičke osobe iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika mogu dati na uvid samo poslodavcu za kojeg su posredovale, odnosno tražitelju zaposlenja u dijelu koji se odnosi na njega.

(5) Svi podaci koje pravne i fizičke osobe iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika prikupljaju mogu se obrađivati i dostavljati drugim osobama isključivo u skladu s propisima koji uređuju zaštitu i obradu osobnih podataka.

(6) Podatke iz stavka 1. ovoga članka pravne i fizičke osobe iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika su dužne dostaviti ministarstvu nadležnom za rad polugodišnje, odnosno za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja, najkasnije do 31. srpnja za šestomjesečno razdoblje tekuće godine te za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca najkasnije do 31. siječnja za šestomjesečno razdoblje prethodne godine.

(7) Podaci iz stavka 1. ovoga članka dostavljaju se ministarstvu nadležnom za rad na obrascu (ODP-1) u elektroničkom obliku, koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

(8) Ako u provedbi inspekcijskog nadzora središnje tijelo državne uprave nadležno za nadzor primjene propisa o radu utvrdi da pravne i fizičke osobe iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika nisu dostavile podatke iz stavka 1. i 7. ovoga članka ili ih nisu dostavile u roku utvrđenom u stavku 6. ovoga članka, središnje tijelo državne uprave nadležno za nadzor primjene propisa o radu naložit će dostavu istih najkasnije u roku od osam dana od dana dostave rješenja.

2. Posredovanje za povremeni rad redovitih učenika

Članak 9.

Posredovanje za povremeni rad redovitih učenika koje obavljaju srednjoškolske ustanove u smislu ovoga Pravilnika je:

1) obavljanje poslova posredovanja za povremeni rad redovitih učenika srednjoškolskih ustanova za vrijeme zimskog, proljetnog i ljetnog odmora, čije trajanje za svaku školsku godinu propisuje ministar nadležan za obrazovanje

2) vođenje očevidnika učenika – članova i obavljenih posredovanja

3) obračun i naplata učenikove zarade, propisanog doprinosa te naknade za posredovanje od naručitelja i

4) isplata punog iznosa zarade učeniku bez naknade.

Članak 10.

Za posredovanje za rad maloljetnog redovitog učenika srednjoškolske ustanove moraju imati pisanu suglasnost njegovog zakonskog zastupnika ili skrbnika, a za učenika mlađeg od 15 godina i pisanu suglasnost nadležnog inspektora.

Članak 11.

(1) Sporazum iz članka 2. stavka 4. ovoga Pravilnika, uz opće uvjete poslovanja srednjoškolskih ustanova, mora sadržavati i uglavke kojima se:

1) ovlašćuju srednjoškolske ustanove koje obavljaju poslove posredovanja za povremeni rad svojih redovitih učenika temeljem potvrde iz članka 3. stavka 2. ovoga Pravilnika da obavlja poslove posredovanja za povremeni rad redovitih učenika drugih srednjoškolskih ustanova sa sjedištem u istoj županiji i

2) utvrđuje način dostave i obrade podataka o redovitim učenicima srednjoškolskih ustanova koje ovlašćuju druge srednjoškolske ustanove koje obavljaju poslove posredovanja za povremeni rad svojih redovitih učenika temeljem potvrde iz članka 3. stavka 2. ovoga Pravilnika, isključivo u skladu s propisima koji uređuju zaštitu i obradu osobnih podataka.

(2) Sporazum iz članka 2. stavka 4. ovoga Pravilnika srednjoškolske ustanove koje obavljaju poslove posredovanja za povremeni rad svojih redovitih učenika temeljem potvrde iz članka 3. stavka 2. ovoga Pravilnika mogu sklopiti sa više srednjoškolskih ustanova sa sjedištem u istoj županiji.

(3) Srednjoškolske ustanove koje temeljem sporazuma iz članka 2. stavka 4. ovoga Pravilnika obavljaju poslove posredovanja za povremeni rad redovitih učenika drugih srednjoškolskih ustanova sa sjedištem u istoj županiji, iste obavljaju bez naknade.

(4) Srednjoškolske ustanove koje ovlašćuju druge srednjoškolske ustanove koje obavljaju poslove posredovanja za povremeni rad svojih redovitih učenika temeljem potvrde iz članka 3. stavka 2. ovoga Pravilnika ne mogu tražiti isplatu naknade iz članka 17. stavka 3. točke 3. ovoga Pravilnika.

(5) Srednjoškolske ustanove koje temeljem sporazuma iz članka 2. stavka 4. ovoga Pravilnika obavljaju poslove posredovanja za povremeni rad redovnih učenika drugih srednjoškolskih ustanova sa sjedištem u istoj županiji, dužne su isti dostaviti ministarstvu nadležnom za rad u roku od 30 dana od dana sklapanja sporazuma.

Članak 12.

(1) O povremenom radu redovitog učenika sklapa se ugovor koji nosi naziv: »Ugovor o povremenom radu redovitog učenika« (u daljnjem tekstu: ugovor).

(2) Ugovor iz stavka 1. ovoga članka sklapaju maloljetni redoviti učenik uz supotpis zakonskog zastupnika ili skrbnika i naručitelja posla, a uz posredovanje srednjoškolske ustanove.

(3) Ugovor iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati broj pod kojim su srednjoškolske ustanove upisane u evidenciju ministarstva nadležnog za rad, ime i prezime učenika, datum i mjesto rođenja učenika, OIB učenika, broj članske isprave, puni naziv i sjedište naručitelja posla, podatke o vrsti poslova, broju radnih sati, cijeni sata rada i iznosu zarade.

(4) Ugovor se sklapa u tri istovjetna primjerka.

Članak 13.

(1) Puno radno vrijeme maloljetnog redovitog učenika ne smije biti duže od 7 sati dnevno i 35 sati tjedno.

(2) Iznimno, puno radno vrijeme maloljetnog redovitog učenika koji je navršio 15 godina života može biti 8 sati dnevno i 40 sati tjedno.

Članak 14.

(1) Maloljetni redoviti učenik koji dnevno radi više od 4 sata i 30 minuta, ima pravo na odmor (stanku) od najmanje 30 minuta.

(2) Između dva uzastopna radna dana, maloljetni redoviti učenik ima pravo na odmor (dnevni odmor) od najmanje 14 sati neprekidno.

(3) Maloljetni redoviti učenik ima pravo na tjedni odmor u trajanju od najmanje 48 sati neprekidno.

Članak 15.

Zabranjen je rad maloljetnog redovitog učenika u razdoblju između 20 sati uvečer i 6 sati ujutro.

Članak 16.

(1) Ako u provedbi inspekcijskog nadzora središnje tijelo državne uprave nadležno za nadzor primjene propisa o radu utvrdi da redoviti učenik radi protivno odredbama članaka 4., 13., 14. i 15. ovoga Pravilnika, zabranit će rješenjem takav rad učenika.

(2) Ako u provedbi inspekcijskog nadzora prosvjetna inspekcija utvrdi da srednjoškolske ustanove u obavljanju poslova posredovanja za povremeni rad redovitih učenika radi protivno odredbama članka 9., 10., 11. i 12. ovoga Pravilnika, zabranit će rješenjem takav rad srednjoškolskoj ustanovi.

(3) Žalba na rješenje iz stavka 1. i 2. ovoga članka ne odgađa izvršenje rješenja.

Članak 17.

(1) Srednjoškolske ustanove prije početka rada učeniku uručuju ugovor iz članka 12. ovoga Pravilnika.

(2) Naručitelj je dužan ovjeriti i dopuniti ugovor sa stvarnim brojem sati rada i iznosom zarade učenika u roku od 15 dana nakon obavljenog posla odnosno nakon što mu učenik po obavljenom poslu dostavi ugovor.

(3) Ugovor iz stavka 2. ovoga članka za srednjoškolske ustanove je vjerodostojna isprava za obračun i naplatu:

1) zarade za obavljeni rad redovitog učenika

2) doprinosa za slučaj ozljede na radu redovitog učenika odnosno drugih doprinosa prema posebnim propisima i

3) naknade za srednjoškolske ustanove koja ne može biti veća od 10% od iznosa učenikove zarade.

(4) Naknada iz stavka 3. točke 3. ovoga članka može se naplatiti samo od naručitelja i služi u svrhu poboljšanja učeničkog standarda u srednjoškolskim ustanovama.

Članak 18.

(1) Srednjoškolske ustanove imaju pravo i dužnost zaštititi redovitog učenika kod potraživanja zarade za obavljeni rad.

(2) Nakon što naručitelj valjano potvrdi obavljanje rada, srednjoškolske ustanove solidarno s naručiteljem odgovaraju za obveze naručitelja prema redovitom učeniku.

Članak 19.

(1) Srednjoškolske ustanove su dužne svim redovitim učenicima za koje posreduju za povremeni rad izdati člansku iskaznicu.

(2) Srednjoškolske ustanove dužne su voditi evidenciju i čuvati dokumentaciju u skladu s člankom 8. stavkom 1., 2., 3., 4. i 5. ovoga Pravilnika.

IV. NADZOR

Članak 20.

U skladu s odredbom članka 92. Zakona o tržištu rada, nakon što rješenje o privremenoj zabrani obavljanja djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem odnosno obavljanja poslova posredovanja za povremeni rad redovitih učenika postane izvršno, inspekcijska tijela nadležna za nadzor nad zakonitošću obavljanja djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem i obavljanja poslova posredovanja za povremeni rad redovitih učenika dužna su to rješenje dostaviti ministarstvu nadležnom za rad.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

Na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem (»Narodne novine«, broj 52/17).

Članak 22.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/19-01/50

Urbroj: 524-04-01-01/2-19-1

Zagreb, 7. ožujka 2019.

Ministar
mr. sc. Marko Pavić, v. r.

Obrazac za dostavu podataka (ODP – 1)

Na temelju članka 4. stavka 11. Zakona o tržištu rada (»Narodne novine«, broj 118/18)

Posrednik: __________________________________________

naziv i sjedište

Broj rješenja – potvrde: ________________________________


dostavljaMinistarstvu rada i mirovinskoga sustava
podatke za izvještajno polugodišnje razdoblje godine __ :☐ I. (1. 1. – 30. 6.)
(označiti potrebno)☐ II. (1. 7. – 31. 12.)


1. Podaci o osobama koje traže zaposlenje

Unijeti po jedan redak za svakog novog tražitelja zaposlenja evidentiranoga u polugodišnjem razdoblju

Redni broj tražiteljaZanimanje
(NKZ šifra skupine zanimanja)
SpolDobŽupanija tražiteljaRazina obrazovanja
1.
2.
3.
4.
5.
...

2. Podaci o poslodavcima koji traže zaposlenike

Unijeti po jedan redak za svakog poslodavca koji je tražio radnike u polugodišnjem razdoblju

Redni broj poslodavcaPravni oblikSjedište poslodavca (županija/država, za inozemnog poslodavca)Djelatnost (po važećoj NKD)
1.


2.


3.


4.


5.


...3. Podaci o traženim radnicima

Unijeti po jedan redak za svaki zahtjev pojedinog poslodavca za radnicima određenoga zanimanja u polugodišnjem razdoblju
Redni broj zahtjevaRedni broj poslodavca
(iz prethodne tablice)
Zanimanje
(NKZ šifra skupine zanimanja)
Prema trajanju ugovoraPrema radnom vremenuTražena razina obrazovanjaBroj traženih radnika u zahtjevu
1.

2.

3.

4.

5.

...


4. Podaci o zaposlenim radnicima

Unijeti po jedan redak za svakog zaposlenog radnika u polugodišnjem razdoblju
Redni broj zaposlenogZanimanje zaposlenja
(NKZ šifra skupine zanimanja)
SpolDobPrema trajanju ugovoraPrema radnom vremenuŽupanija zaposlenjaRazina obrazovanja
1.


2.


3.


4.


5.


...
...

U ____________________________________________________
Mjesto i datumPodnositelj