NN 32/2019 (29.3.2019.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

680

Na osnovi članka 87. stavka 1. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13. i 137/13.) i članka 26. točke 18. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14. i 83/15.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 38. sjednici održanoj 27. ožujka 2019. godine uz suglasnost ministra zdravstva, a prema prethodno pribavljenom mišljenju nadležnih komora, donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNOVAMA ZA SKLAPANJE UGOVORA O PROVOĐENJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 1.

U Odluci o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 56/17., 73/17. – ispravak, 30/18., 35/18. – ispravak i 119/18.) u članku 3. stavku 2. riječi: »za djelatnosti koje se u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti obavljaju na osnovi koncesije, kao niti«, brišu se.

Članak 2.

Iza članka 3. dodaje se članak 3.a koji glasi:

»Članak 3.a

Zdravstvene ustanove/privatni zdravstveni radnici koji sa Zavodom imaju sklopljen ugovor o provođenju zdravstvene zaštite na osnovi koncesije nastavljaju ugovorni odnos sa Zavodom ako tijekom ugovornog razdoblja osnovom rješenja Ministarstva zdravstva nastavljaju obavljati zdravstvenu djelatnost u privatnoj praksi u ordinaciji.

Kada tijekom ugovornog razdoblja osnovom rješenja Ministarstva zdravstva pojedini timovi primarne odnosno specijalističko-
-konzilijarne zdravstvene zaštite ugovoreni u domovima zdravlja, postanu privatne prakse/privatne prakse u ordinaciji/medicinsko-
-biokemijski laboratoriji u zakupu doma zdravlja, sklapaju sa Zavodom ugovor o provođenju zdravstvene zaštite, a nakon što je Zavod s domovima zdravlja sklopio dodatak ugovora kojim se domovima zdravlja odgovarajuće smanjuje broj timova i pripadajući iznos sredstava.

Zdravstvene ustanove/privatni zdravstveni radnici iz stavka 1. i 2. ovoga članka, radi nastavka ugovornog odnosa sa Zavodom dostavljaju potrebnu dokumentaciju u svrhu dokazivanja zadovoljavanja uvjeta iz ove Odluke.«.

Članak 3.

U tablici iz članka 17. stavka 1. iza rednog broja 7. dodaje se novi redni broj 7.a sa sljedećim podacima:

»

7.aPripravnost u djelatnosti higijensko-epidemiološke zdravstvene zaštite1 spec.epidemiologije/javnog zdravstva1 na razini županije


«.

Ispod tablice napomena pod oznakom: »2«, briše se.

Članak 4.

Članak 20. mijenja se i glasi:

»Osnova za sklapanje ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite za djelatnosti opće/obiteljske medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece, zdravstvene zaštite žena i dentalne zdravstvene zaštite (polivalentne) je broj opredijeljenih osiguranih osoba u skladu s odredbama ove Odluke te zadovoljavanje ostalih uvjeta utvrđenih Zakonom, Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, podzakonskim propisima, općima aktima Zavoda i ovom Odlukom.«.

Članak 5.

U članku 22. stavku 8. riječi: »kao i raspisanom natječaju za dodjelu koncesije« zamjenjuju se riječima: »kao i provođenju natječaja iz članaka 3. i 4. ove Odluke«.

Članak 6.

Članak 36. mijenja se i glasi:

»Osnova za sklapanje ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz djelatnosti laboratorijske dijagnostike je broj osiguranih osoba opredijeljenih za ugovorne timove opće/obiteljske medicine i ugovorne timove zdravstvene zaštite predškolske djece koji su prema sjedištu ordinacije najbliži tom laboratoriju, a razmjerno kadrovskom normativu pojedinog laboratorija te zadovoljavanje ostalih uvjeta utvrđenih Zakonom, Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, podzakonskim propisima, općim aktima Zavoda i ovom Odlukom.«.

Članak 7.

Članak 39. mijenja se i glasi:

»Osnova za sklapanje ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz djelatnosti zdravstvene njege čini broj potrebnih medicinskih sestara u skladu s Mrežom te zadovoljavanje ostalih uvjeta utvrđenih Zakonom, Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, podzakonskim propisima, općima aktima Zavoda i ovom Odlukom.«.

Članak 8.

U Tablici iz članka 63. stavka 2. podaci pod šiframa OM095 i OM235 mijenjaju se i glase:

»

OM095Pregled neopredijeljene osigurane osobe – migrirajuće1uz OM095 ne može se bilježiti/obračunati niti jedan drugi postupak. Obvezno je izdavanje nalaza/povijest bolesti te arhiviranje istog u ordinaciji. Pregled se može bilježiti/obračunati isključivo za osigurane osobe Zavoda koje zdravstvenu zaštitu koriste privremeno izvan mjesta sjedišta ordinacije izabranog doktora (grada/općine) i to u skladu s Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (traume, akutne upalne i zarazne bolesti, akutni poremećaji koji zahtijevaju terapijsko zbrinjavanje i sl.)K1,00
OM235Kontinuirano mjerenje tlaka kroz 24 sata (holter RR) u slučaju horizontalnog upućivanja²obavezno navesti medicinsku indikaciju i dokumentiranje nalazaK1,92


«.

Članak 9.

U Tablici iz članka 77. stavka 2. podaci pod šiframa GI103, GI106, GI107, GI108, GI115 i GI214 mijenjaju se i glase:

»

GI103Folikulometrija³obvezno evidentiranje nalazaK1,40
GI106CTG ³obvezno evidentiranje nalazaP0,91
GI107Amnioskopija³obvezno evidentiranje nalazaP1,22
GI108Kolposkopija³obvezno evidentiranje nalazaK2,25
GI115Ultrazvučna cervikometrija³obvezno evidentiranje nalazaP1,20
GI214Uterobrush³obvezno evidentiranje nalazaP1,00


«.

Ispod tablice dodaje se nova napomena »3« sa sljedećim podacima:

»³ ne uračunava se u maksimalno utvrđeni iznos novčanih sredstava za plaćanje po DTP-u uz ograničenje do 15% izvršenja svih DTP-a s eksponentom 2 i 3.«.

Članak 10.

U Tablici iz članka 89. stavka 3. podaci pod šifrom LAB02 mijenjaju se i glase:

»

2.LAB02Glikozilirani hemoglobin A1C (HbA1c)Laboratorijska dijagnostikaZaračunava se samo za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti (MKB šifre Dg. od E10 do E14 i Dg.Q24)49,74


«.

Članak 11.

Tablica iz članka 90. mijenja se i glasi:

»

Red. br.ŠifraNaziv DTP-aVrijemeCijena
1.NJEGA1Zdravstvena njega3051,50
2.NJEGA2Pojačana zdravstvena njega bolesnika s povećanim potrebama6085,80
3.NJEGA3Opsežna zdravstvena njega90120,12
4.NJEGA4Zdravstvena njega izrazito teškog bolesnika ili bolesnika u terminalnoj fazi bolesti120154,44
5.NJEGA5Primjena klizme-52,50
6.NJEGA6Toaleta i previjanje rane 1 i 2 stupnja-51,48
7.NJEGA7Toaleta i previjanje rane 3 i 4 stupnja-85,80
8.NJEGA8Postavljanje i promjena nazogastrične sonde-51,48


«.

Članak 12.

Ispod tablice iz članka 92. napomena pod oznakom »*« mijenja se i glasi:

»*plaćanje se provodi u skladu sa stvarnim kadrovskim sastavom tima, ali ne više od sastava tima utvrđenog Pravilnikom o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i med. tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine.«.

Članak 13.

U tablici iz članka 94. stavka 1. iza rednog broja 2. dodaje se novi redni broj 2.1 s podacima kako slijedi:

»

2.1Pripravnost u djelatnosti higijensko-epidemološke zdravstvene zašite (24 sata)197.238,80


«.

Članak 14.

U Tablici 2.2. iz članka 99. stavka 3. podaci pod šiframa AL009, DT001, DT058, DT062, DT097, DT098, DT099, EN021, FT006, GE052, GE053, GE054, GE055, IF001, IF002, IF003, IF004, IF005, IF006, IF007, IF008, IF011, JK076, JK077, JK078, JK079, JK080, JK081, JK082, JK083, JK084, JK085, JK086, JK087, JK088, JK089, LB001, LB082, LB085, LB086, LB087, LB088, LB089, LB090, LB108, LB393, LB405, LB472, LB536, LB860, LC034, LG011, LG053, LG055, LG056, LG057, LG058, LG060, LG061, LG062, LG064, LG066, LG068, LG069, LG071, LG073, LG156, LG179, LG197, LG198, LG211, LG212, NF017, OL025, PE017, PE018, PE019, PE020, PE023, PU043, SK009, UL036 i UL037, mijenjaju se i glase:

»

AL009Grupno alergološko savjetovanje ili škola atopije ili edukacija vezana uz primjenu terapijeObračunava se po osiguranoj osobi. Samo u klinici ili specijaliziranoj ustanovi.18,230,87
DT001Test vitaliteta zubaElektroničkim endometrom ili vitalometrom. Ostali (toplo, hladno, palpacijom i sl.) uključeni su u ostalim DTP-ima. Do 4 puta po dolasku. Po zubu, samo u klinikama. Prosječno vrijeme rada 5 minuta po osiguranoj osobi.18,240,22
DT058Endodontsko liječenje zubi s morfološkom anomalijomSamo u klinikama. Prosječno vrijeme rada 110 minuta po osiguranoj osobi.18,2410,1
DT062Dekompresija i trepanacija kosti uz drenažu (Schroeder)Samo u klinikama. Cjevasta drenaža. Uključuje sve postupke. Prosječno vrijeme rada 110 minuta po osiguranoj osobi.18,248,91
DT097Inlay kompozitniUključuje izradu kaviteta, otisak, dezinfekciju, direktnu modelaciju na modelu (ne uključuje izradu gipsanog modela), brušenje u artikulaciji, jetkanje cakline, adhezivno cementiranje, impregnaciju ili zaštitu zuba. Samo u klinikama. Prosječno vrijeme rada 155 minuta po osiguranoj osobi.18,2428,21
DT098Onlay kompozitniUključuje izradu kaviteta, otisak, dezinfekciju, direktnu modelaciju na modelu (ne uključuje izradu gipsanog modela), brušenje u artikulaciji, jetkanje cakline, adhezivno cementiranje, impregnaciju ili zaštitu zuba. Samo u klinikama. Prosječno vrijeme rada 170 minuta po osiguranoj osobi.18,2429,56
DT099Overlay kompozitniUključuje izradu kaviteta, otisak, dezinfekciju, direktnu modelaciju na modelu (ne uključuje izradu gipsanog modela), brušenje u artikulaciji, jetkanje cakline, adhezivno cementiranje, impregnaciju ili zaštitu zuba. Samo u klinikama. Prosječno vrijeme rada 200 minuta po osiguranoj osobi.18,2429,11
EN021Izvođenje testa stimulacije sintetskim ACTHSamo u kliničkim bolničkim centrima. Uključuje skrb i opservaciju tijekom provođenja testa i očitanje testa od strane dr. med. spec.12,18,266,64
FT006Fizikalna terapija – individualnaUključuje sve fizikalne procedure koje indicira dr. med. spec. fizikalne medicine i rehabilitacije (elektrotoplinske, elektrostimulacije, magnetoterapiju, vibracijsku terapiju, udarni val, krioterapiju, proprioceptivnu ljepljivu traku, dekompresijsku trakciju kralježnice, aparat za kontinuirani pasivni pokret, aparat za smanjenje edema i sl.) i/ili individualnu kineziterapiju (terapijske vježbe, manualna fizioterapija). Prosječno 45 min rada prvostupnika fizioterapije/fizioterapeutskog tehničara po osiguranoj osobi. Uključuje davanje uputa, edukaciju i savjetovanje. Može se obračunati jednom po danu (iznimno – kod politraume se postupak može obračunati do dva puta). Ne može se obračunati uz ostale postupke fizikalne terapije, osim uz hidroterapiju.
1,19
GE052Konfokalna laserska endomiroskopija – ezofagoduodenoskopijaSamo u kliničkim bolničkim centrima na indikaciju konzilija. Uključuje ezofagoduodenoskopiju, sedaciju i lokalnu anesteziju.9,18,2643,8
GE053Konfokalna laserska endomiroskopija – kolonoskopijaSamo u kliničkim bolničkim centrima na indikaciju konzilija. Uključuje totalnu kolonoskopiju, sedaciju i lokalnu anesteziju.9,18,2650,82
GE054Konfokalna laserska endomikroskopija – endoskopska retrogradna kolangiopankreatografijaSamo u kliničkim bolničkim centrima na indikaciju konzilija. Uključuje endoskopsku retrogradnu kolangiopankreatografiju, sedaciju i lokalnu anesteziju. Ne može se obračunati uz RD061 i RD062.9,18,26112,67
GE055Mjerenje potrošnje energije indirektnom kalorimetrijomProvodi multidisciplinarni nutritivni tim, samo u kliničkim centrima koji posjeduju Odjel za kliničku prehranu, za bolesnike oboljele od malignih bolesti kod kojih prijeti ili se manifestira kaheksija, oboljele od gastrointestinalnih bolesti koje uzrokuju maldigestiju i malapsorpciju te od bolesti metabolizma – primarno stanja nutritivnog deficita i pothranjenosti9,263,26
IF001IUI/AIH/AID u prirodnom ciklusuMože se obračunati samo jednom po ciklusu. Uključuje troškove svih dijagnostičko-terapijskih postupaka (dnevnu bolnicu, prvi i kontrolne preglede specijalista, ultrazvučno praćenje, anesteziju, hormonalnu dijagnostičku obradu i ostale postupke tijekom ciklusa). Uključuje sve troškove materijala i lijekova.2,3,1319,94
IF002IUI/AIH/AID u stimuliranom ciklusuMože se obračunati samo jednom po ciklusu. Uključuje troškove svih dijagnostičko-terapijskih postupaka (dnevnu bolnicu, prvi i kontrolne preglede specijalista, ultrazvučno praćenje, anesteziju, hormonalnu dijagnostičku obradu i ostale postupke tijekom ciklusa). Uključuje sve troškove materijala i lijekova. Ne uključuje DTP za kriopohranu.2,3,1349,85
IF003IVF/ICSI u prirodnom ciklusuMože se obračunati samo jednom po ciklusu. Uključuje troškove svih dijagnostičko-terapijskih postupaka (dnevnu bolnicu, prvi i kontrolne preglede specijalista, ultrazvučno praćenje, anesteziju, hormonalnu dijagnostičku obradu i ostale postupke tijekom ciklusa). Uključuje sve troškove materijala i lijekova. Ne uključuje DTP za kriopohranu.2,3,1353,42
IF004IVF/ICSI u stimuliranom ciklusu – blagi protokolMože se obračunati samo jednom po ciklusu. Uključuje troškove svih dijagnostičko-terapijskih postupaka (dnevnu bolnicu, prvi i kontrolne preglede specijalista, ultrazvučno praćenje, anesteziju, hormonalnu dijagnostičku obradu i ostale postupke tijekom ciklusa). Uključuje sve troškove materijala i lijekova osim lijeka za stimulaciju ovulacije. Ne uključuje DTP za kriopohranu.2,3,11,13115,29
IF005IVF/ICSI u stimuliranom ciklusu – standardni protokolMože se obračunati samo jednom po ciklusu. Uključuje troškove svih dijagnostičko-terapijskih postupaka (dnevnu bolnicu, prvi i kontrolne preglede specijalista, ultrazvučno praćenje, anesteziju, hormonalnu dijagnostičku obradu i ostale postupke tijekom ciklusa). Uključuje sve troškove materijala i lijekova osim lijeka za stimulaciju ovulacije. Ne uključuje DTP za kriopohranu.2,3,11,13129,20
IF006Kriopohrana spermija – onkofertilitetni programUključuje sve troškove kriopohrane do 5 godina.3,914,18
IF007Kriopohrana zametakaUključuje sve troškove kriopohrane do 5 godina. Uključuje rad i materijale potrebne za kriopohranu 2 zametka/blastociste na 1 nosaču (pajeti).340,06
IF008Sakupljanje i kriopohrana oocita bez postupka IVF – onkofertilitetni programMože se obračunati samo jednom po ciklusu. Uključuje troškove svih dijagnostičko-terapijskih postupaka (dnevnu bolnicu, prvi i kontrolne preglede specijalista, ultrazvučno praćenje, anesteziju, hormonalnu dijagnostičku obradu i ostale postupke tijekom ciklusa). Uključuje sve troškove materijala i lijekova osim lijeka za stimulaciju ovulacije. Ne uključuje DTP za kriopohranu (IF016).2,3,11,1368,83
IF011Sekundarni IVF/ICSIUključuje troškove svih dijagnostičko-terapijskih postupaka (dnevnu bolnicu, prvi i kontrolne preglede specijalista, ultrazvučno praćenje, hormonalnu dijagnostičku obradu i ostale postupke tijekom ciklusa) i sve troškove odmrzavanja i transfera.2,3,1356,08
JK076Ekscizija spermatokele
2,9,13,18,2060,29
JK077VazektomijaU skladu sa Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju. Medicinsku indikaciju potkrijepiti odgovarajućom medicinskom dokumentacijom.2,9,13,18,2038,08
JK078Orhidopeksija nespuštenog testisa
2,9,13,18,2060,29
JK079Liječenje varikokele
2,9,13,18,2060,29
JK080Zatvorena biopsija bubrega
2,9,13,18,20103,13
JK081Endoskopska zamjena trajnog urinarnog katetera
2,9,13,18,2030,14
JK082Injekcija tvari parauretralno radi statičke (stresne) inkontinencije muškaraca
2,9,13,18,2072,98
JK083Injekcija tvari parauretralno radi statičke (stresne) inkontinencije žena
2,9,13,18,20134,86
JK084Operativno liječenje prijeloma kostiju šake (metakarpalne ili falange)
2,9,13,18,2053,94
JK085Operativno liječenje prijeloma palčane kosti
2,9,13,18,20153,89
JK086BlefaroplastikaU skladu sa Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju. Medicinsku indikaciju potkrijepiti odgovarajućom medicinskom dokumentacijom.2,9,13,18,2038,08
JK087Operativno liječenje ginekomastijeU skladu sa Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju. Medicinsku indikaciju potkrijepiti odgovarajućom medicinskom dokumentacijom.2,9,13,18,20149,13
JK088LiposukcijaU skladu sa Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju. Medicinsku indikaciju potkrijepiti odgovarajućom medicinskom dokumentacijom.2,9,13,18,20161,83
JK089Rekonstrukcija fleksorne ili ekstenzorne tetive šake
2,9,13,18,2053,94
LB001Uzimanje urinaFakturira se jednom po uzorku za sve pretrage.13,180,07
LB082Citrati (U)
93,73
LB085Glicerat (U)
95,15
LB086Oksalati (S)
93,62
LB087Citrati (S)
93,62
LB088Sulfat (S)
95,09
LB089Glikolat (S)
95,16
LB090Glicerat (S)
95,27
LB108Oksalati (U)
93,70
LB393Pojedinačni porfirini – mokraća (HPLC)
95,57
LB405Pojedinačni porfirini – plazma (HPLC)
95,57
LB472Alfa amanitin

5,14
LB536Metabolički fenotip lijekova
92,84
LB860Antimilerov hormon (AMH)
94,8
LC034Procjena i označavanje citoloških i histoloških materijala za molekularnu analizu (1-4 preparata)Pregled i označavanje (područja i udjela tumorskih stanica) preparata citološkog ili histološkog materijala za molekularnu analizu.90,69
LG011FISH analiza amplifikacije MYCN genaAnaliza amplifikacija MYCN gena na preparatima fiksiranih uzoraka tkiva uklopljenih u parafin ili citoloških razmaza FISH metodom. Analiza obuhvaća pripremu FISH preparata i očitavanje podataka.919,88
LG053Enzimi metabolizma lijekova (CYP2D6) – *2, *3, *4, *5, *6, *41Genotipizacija alela.1016,11
LG055Enzimi metabolizma lijekova (CYP2C9) – *2, *3Genotipizacija alela *2 i *3.103,91
LG056Enzimi metabolizma lijekova (CYP2C19) – *2, *3, *17Genotipizacija alela *2, *3 i *17.106,86
LG057CYP3A4 genotipizacija
105,69
LG058CYP3A5 genotipizacija
106,33
LG060UGT2 genotipizacija
105,62
LG061MDR1 (ABCB1) genotipizacija
107,21
LG062MRP2 (ABCC2) genotipizacija
106,69
LG064DAT1 genotipizacija
106,31
LG066TPMT genotipizacija
108,19
LG068AT1R genotipizacija
106,49
LG069DPYD genotipizacija
107,16
LG071NAT2 genotipizacija
107,29
LG073ABCG2 genotipizacija
103,92
LG156Analiza mutacija BRAF genaUzorak tkiva solidnog tumora uklopljenog u parafin, periferne krvi ili dr. materijala analiziran na mutacije BRAF gena. Analiza obuhvaća izolaciju DNA, testiranje i obradu rezultata.935,66
LG179Analiza mutacija KRAS genaUzorak tkiva solidnog tumora uklopljenog u parafin, periferne krvi ili dr. materijala analiziran na mutacije KRAS gena. Analiza obuhvaća izolaciju DNA, testiranje i obradu rezultata.934,92
LG197Analiza mutacija EGFR genaUzorak tkiva solidnog tumora uklopljenog u parafin, periferne krvi ili dr. materijala analiziran na mutacije EGFR gena. Analiza obuhvaća izolaciju DNA, testiranje i obradu rezultata.939,49
LG198Analiza mutacija NRAS genaUzorak tkiva solidnog tumora uklopljenog u parafin, periferne krvi ili dr. materijala analiziran na mutacije NRAS gena. Analiza obuhvaća izolaciju DNA, testiranje i obradu rezultata.935,66
LG211BRCA1 (analiza eksona), genotipizacija nasljednog karcinoma dojkeUzorak tkiva solidnog tumora uklopljenog u parafin, periferne krvi ili dr. materijala analiziran metodom sekvenciranja na mutacije u eksonima BRCA1 gena. Analiza obuhvaća izolaciju DNA, provjeru kakvoće izolata, testiranje i obradu rezultata.978,20
LG212BRCA2 (analiza eksona), genotipizacija nasljednog karcinoma dojkeUzorak tkiva solidnog tumora uklopljenog u parafin, periferne krvi ili dr. materijala analiziran metodom sekvenciranja na mutacije u eksonima BRCA2 gena. Analiza obuhvaća izolaciju DNA, provjeru kakvoće izolata, testiranje i obradu rezultata.978,20
NF017Imunoadsorpcija – prvi tretmanSamo u kliničkim bolničkim centrima i kliničkim bolnicama. Ne uključuje globaffin adsorber koji se može zaračunati samo kod prvog tretmana do količine 29,11,18,24184,51
OL025Ultrazvučna biomikroskopijaUltrazvučna biomikroskopija na standardiziranom uređaju, pregled na biomikroskopu, fotodokumentacija na biomikroskopu te standardizirana ehografija. Samo u klinici na indikaciju dr. med. spec. Uključuje lokalnu anesteziju.9,18,248,25
PE017ERG djelomičan djetetaRegistriranje maksimalnog odgovora ERG. Ne može se obračunati uz PE018 ni uz OL008.232,99
PE018ERG kompletan djetetaRegistriranje svih odgovora ERG. Ne može se obračunati uz PE017 ni uz OL008.233,74
PE019VEP – flash djeteta
233,49
PE020VEP – pattern-shift djeteta
235,49
PE023AEP – ABR djeteta
232,99
PU043Dijagnostička bronhoskopija s alveoskopijom s konfokalnom laserskom endomikroskopijomSamo u kliničkim bolničkim centrima na indikaciju konzilija. Uključuje fleksibilnu bronhoskopiju, uzimanje aspirata bronha ili mini lavata, sedaciju i lokalnu anesteziju. Ne može se obračunati uz PU015, PU016, PU017, PU018, PU019, PU020, SK048, SK0499,18,26123,74
SK009Timska konzultacija više od tri doktora medicine specijalista (najmanje tri različite specijalizacije/subspecijalizacije)Uključuje pisani savjet ili pisano mišljenje o ocjeni stanja osigurane osobe i/ili o najpogodnijem načinu liječenja, koje na zahtjev izabranog doktora ili nadležnog doktora specijalista izdaju više od tri dr. med. spec. različite specijalnosti. Specijalistički tim sastoji se od najviše pet članova, a ukoliko se iznimno sastoji od više članova, potrebno je uz račun dostaviti obrazloženje. Obračunava se po doktoru specijalistu.
0,81
UL036Dijagnostička cistoskopija, uretroskopija i ureterorenoskopija s konfokalnom laserskom endomikroskopijom bez probne ekscizijeSamo u kliničkim bolničkim centrima na indikaciju konzilija. Uključuje cistoskopiju, uretroskopiju i ureterorenoskopiju, sedaciju i lokalnu anesteziju. Ne može se obračunati uz UL0379,18,2638,72
UL037Dijagnostička cistoskopija, uretroskopija i ureterorenoskopija s konfokalnom laserskom endomikroskopijom s probnom ekscizijomSamo u kliničkim bolničkim centrima na indikaciju konzilija. Uključuje cistoskopiju, uretroskopiju i ureterorenoskopiju, sedaciju i lokalnu anesteziju. Ne može se obračunati uz UL0369,18,2640,76

«.

Iza postupka šifre IF015 dodaje se nova šifra IF016 s podacima kako slijedi:

»

IF016Kriopohrana oocitaUključuje sve troškove kriopohrane do 5 godina. Uključuje rad i materijale potrebne za kriopohranu 4 jajne stanice (oocite) na 1 nosaču (pajeti).342,93


«.

Iza postupka šifre LB902 dodaju se nove sifre LB903 i LB904 s podacima kako slijedi:

»

LB903Sredstva ovisnosti i lijekovi kvalitativno – probiranje GC-MS

5,29
LB904Sredstva ovisnosti i lijekovi kvalitativno – potvrda GC-MS

5,28


«.

Iza postupka šifre LC037 dodaje se nova šifra LC038 s podacima kako slijedi:

»

LC038Procjena i označavanje citoloških i histoloških materijala za molekularnu analizu (= > 5 preparata)Pregled i označavanje (područja i udjela tumorskih stanica) preparata citološkog ili histološkog materijala za molekularnu analizu.91,42


«.

Iza postupka šifre LG212 dodaju se nove šfire LG216, LG217, LG218, LG219, LG220, LG221, LG222, LG223, LG224, LG225, LG226, LG227, LG228, LG229, LG230, LG231, LG232, LG233, LP030, LP031, LP032, LP033, LP034, LP035, LP036 i LT078 s podacima kako slijedi:

»

LG216Sveobuhvatno gensko profiliranje tumorske DNK molekule metodom sekvenciranja nove generacije (NGS) – hybrid captureIz tumorskog tkiva ili periferne krvi. Samo kod uznapredovale i metastatske bolesti kada je primjena lijeka uvjetovana specifičnom mutacijom.9,24,27573,29
LG217X-vezani hiper-IgM sindrom-gen CD40LG (sekvencioniranje)
10,2759,21
LG218Charcot-Marie-Tooth tip 1B-gen MPZ (sekvencioniranje)
10,2757,41
LG219MEN2 – geni RET i CDKN1B (sekvencioniranje)
10,2764,32
LG220MEN1 – gen MEN1 (sekvencioniranje)
10,2764,32
LG221Haptoglobin – polimorfizam Hp 1/2
10,277,27
LG222Charcot -Marie-Tooth X-vezana – gen GJB1
10,2737,52
LG223Spinalna mišićna atrofija – broj kopija gena SMN1, SMN2 i NAIP
10,2723,25
LG224Kalretikulin – detekcija tipa mutacije
10,2753,85
LG225MPL – detekcija tipa mutacije
10,2753,85
LG226Monogenski dijabetes – gen HNF1A (sekvencioniranje)
10,2769,79
LG227Monogenski dijabetes – gen HNF4A (sekvencioniranje)
10,2769,79
LG228Monogenski dijabetes – gen GCK (sekvencioniranje)
10,2769,79
LG229Monogenski dijabetes – gen HNF1B (sekvencioniranje)
10,2769,79
LG230Leberova nasljedna optička neuropatija (LHON) – mutacije G11778A, T14484C i G3460A
10,2719,01
LG231Mikrodelecija kromosoma Y – ekstenzijska analiza
10,278,44
LG232Izolacija genomske DNA uz kontrolu PCR-omIzolacija genomske DNA iz uzoraka fiksiranog tkiva uklopljenog u parafin, periferne krvi ili dr. tipa uzorka (uključuje provjeru kakvoće izolata).96,45
LG233Izolacija RNA uz kontrolu RT-PCR-omIzolacija RNA iz uzoraka fiksiranog tkiva uklopljenog u parafin, periferne krvi ili dr. tipa uzorka (uključuje provjeru kakvoće izolata).911,03
LP030Analiza sadržaja DNA i staničnog ciklusa fiksiranih uzoraka tkiva uklopljenih u parafin protočnom citometrijomUzorak fiksiranog tkiva solidnog tumora uklopljenog u parafin analiziran protočnim citometrom u svrhu određivanja sadržaja DNA (stupnja ploidnosti). Analiza obuhvaća pripremu uzorka, citometriju i obradu podataka.95,76
LP031FISH analize solidni tumoriAnaliza citogenetičkih promjena na preparatima fiksiranih uzoraka tkiva uklopljenih u parafin ili citoloških razmaza FISH metodom. Kao npr.amplifikacija MYCN, MDM2 i dr. gena; preraspodjela EWSR1, FOXO1, SS18, MYCC, FUS, DDIT3 i dr. gena; delecija u kromosomima 1 i 19 i dr.; ostale citogenetičke promjene. Analiza obuhvaća pripremu FISH preparata i očitavanje podataka.
30,38
LP032Složene FISH analize solidni tumoriAnaliza citogenetičkih promjena na preparatima fiksiranih uzoraka tkiva uklopljenih u parafin ili citoloških razmaza FISH metodom. Tu spadaju citogenetičke promjene za čiju su detekciju potrebne posebno skupe probe i odgovarajuće kontrole: preraspodjela ALK i dr. gena; ostale citogenetičke promjene. Analiza obuhvaća pripremu FISH preparata i očitavanje podataka.965,62
LP033RT-PCR analiza translokacija svojstvenih različitim tipovima tumora (sarkoma) – I kategorijaUzorak tkiva solidnog tumora uklopljenog u parafin, periferne krvi ili koštane srži analiziran metodom RT-PCR na translokacije svojstvene određenom tipu tumora (Ewingov sarkom, sinovijalni sarkom, rabdomiosarkom, liposarkom, dezmoplastični tumor malih okruglih stanica i dr.). I kategorija podrazumijeva izvođenje ≤3 RT-PCR analize po uzorku s različitim setovima početnica. Analiza obuhvaća izolaciju RNA, provjeru kakvoće izolata, testiranje i obradu rezultata. Ne može se fakturirati uz LP034.929,79
LP034RT-PCR analiza translokacija svojstvenih različitim tipovima tumora (sarkoma) – II kategorijaUzorak tkiva solidnog tumora uklopljenog u parafin, periferne krvi ili koštane srži analiziran metodom RT-PCR na translokacije svojstvene određenom tipu tumora (Ewingov sarkom, sinovijalni sarkom, rabdomiosarkom, liposarkom, dezmoplastični tumor malih okruglih stanica i dr.). II kategorija podrazumijeva izvođenje ≥4 RT-PCR analize po uzorku s različitim setovima početnica. Analiza obuhvaća izolaciju RNA, provjeru kakvoće izolata, testiranje i obradu rezultata. Ne može se fakturirati uz LP033.941,22
LP035Sekvenciranje mutacija solidnih tumora više regija (do 4)Uzorak tkiva solidnog tumora uklopljenog u parafin, periferne krvi ili dr. materijala analiziran metodom sekvenciranja na mutacije određenih gena (nekoliko regija od interesa). Analiza obuhvaća izolaciju DNA, provjeru kakvoće izolata, testiranje i obradu rezultata.933,87
LP036Detekcija HPV-a i dr. patogena iz parafinskih uzoraka molekularnim metodama dijagnostikeDetekcija i genotipizacija PCR-om HPV-a i dr. patogena u uzorcima fiksiranog tkiva uklopljenog u parafin. Analiza obuhvaća izolaciju DNA, provjeru kakvoće izolata, testiranje i obradu rezultata.
13,97
LT078Genotipizacija slabi D tipovi 1, 2, 3U djelatnosti transfuzijske medicine.97,37«.

Iza postupka šifre PE080 dodaju se nove sifre PE081 i PE082 s podacima kako slijedi:

»

PE081Lumbalna punkcija kod djeteta mlađeg od 3 mjeseca ili starijeg od 10 godina

3,02
PE082Lumbalna punkcija kod djeteta starijeg od 3 mjeseca i mlađeg od 10 godina

4,20


«.

Iza postupka šifre PU044 dodaje se nova šifra PU045 s podacima kako slijedi:

»

PU045Inducirani sputumU dijagnostičkoj obradi prije uvođenja biološke terapije za tešku astmu. Uključuje postupke PU001 -Spirometrija i SK049 – Primjena kisika preko nosnog katetera96,76


«.

Postupci pod šiframa SK129 i SK130 brišu se.

Iza postupka šifre SK132 dodaju se nove šifre SK133, SK134 i SK135 s podacima kako slijedi:

»

SK133EpidurolizaPostupak se izvodi u operacijskoj dvorani. Uključuje upotrebu fluoroskopa, monitoring vitalnih funkcija (EKG, saturacija kisikom arterijske krvi, krvni tlak), anesteziju/analgeziju, kontrast, sve materijale uključujući Ratzov kateter i lijekove. Ne može se ponoviti unutar 6 mjeseci. Uključuje anesteziju/analgeziju.973,66
SK134KrioanalgezijaDo deset postupaka. Uključuje anesteziju/analgeziju. U ambulanti za liječenje boli. CO2/N2O uključen u cijenu.90,94
SK135Krioneuroliza u terapiji boliPostupak se izvodi u operacijskoj dvorani ili u ambulanti za liječenje boli u sterilnim uvjetima. Uključuje upotrebu ultrazvuka ili fluoroskopa, perifernog neurostimulatora, monitoring vitalnih funkcija (EKG, saturacija kisikom arterijske krvi, krvni tlak), anesteziju/analgeziju, kontrast, sve materijale uključujući jednokratnu sondu za cryo i lijekove. Ne može se ponoviti unutar 6 mjeseci. Ne može se fakturirati uz SK075. Uključuje anesteziju/analgeziju.979,16


«.

Ispod tablice napomena (2) mijenja se i glasi:

»(2) Uključuje dnevno bolničku skrb, smještaj i prehranu.«.

Dodaju se napomene (26) i (27) sa sljedećim podacima:

»(26) Samo u Kliničkim bolničkim centrima.«.

(27) Samo u bolnici 0. kategorije.«.

Članak 15.

Tablica 3.1 iz članka 103. stavka 1. mijenja se, otisnuta je uz ovu Odluku i čini njezin sastavni dio.

U stavku 2. brojka: »7.500,00« zamjenjuje se brojkom: »7.650,00«.

Članak 16.

U Tablici iz članka 104. podaci pod šiframa DBL20, DBL24 i DBL56 mijenjaju se i glase:

»

2.1.DBL20Palijativna skrb3960000Samo za MKB Z51.5.

Ne uključuje troškove lijekova s Listi lijekova Zavoda, osim antiseptika i dezinficijensa.

Indikacije za bolnički smještaj sukladno preporukama Europskog udruženja za palijativnu skrb (EAPC).

Kod bolničkog smještaja duljeg od 14 dana, 14. dan, te nastavno svakih 7 dana potrebna pisana evaluacija provedenog liječenja od strane nadležnog liječnika, te obrazloženje potrebe za daljnjim smještajem u bolnici.

MKB šifra dijagnoze bolesti/stanja od koje osigurana osoba boluje, obavezno se upisuje na račun kao dodatna dijagnoza.

5,50
2.2.DBL24Palijativna skrb u stacionaru doma zdravlja2960000Samo za MKB Z51.5.

Ne uključuje troškove lijekova s Listi lijekova Zavoda, osim antiseptika i dezinficijensa.

Indikacije za smještaj u stacionaru sukladno preporukama Europskog udruženja za palijativnu skrb (EAPC).

Kod smještaja u stacionaru duljeg od 14 dana, 14. dan, te nastavno svakih 7 dana potrebna pisana evaluacija provedenog liječenja od strane nadležnog liječnika, te obrazloženje potrebe za daljnjim smještaj u stacionaru.

MKB šifra dijagnoze bolesti/stanja od koje osigurana osoba boluje, obavezno se upisuje na račun kao dodatna dijagnoza.

4,51
6.7.DBL56Produženo liječenje na djelatnosti pedijatrije – palijativna skrb309xxxxSamo za MKB Z51.5.

Ne uključuje troškove lijekova s Listi lijekova Zavoda, osim antiseptika i dezinficijensa.

MKB šifra dijagnoze bolesti/stanja od koje osigurana osoba boluje, obavezno se upisuje na račun kao dodatna dijagnoza.

7,15


«.

Članak 17.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. travnja 2019. godine.

Klasa: 025-04/19-01/50

Urbroj: 338-01-01-19-01

Zagreb, 27. ožujka 2019.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med., spec., v. r.

Tablica 3.1.     Cijene dijagnostičko-terapijskih skupina – DTS – bolnička zdravstvena zaštita

Šifra DTS-aNaziv DTS-aKoeficijent*Trim dan
901ZEkstenzivni operativni postupak nepovezan s glavnom dijagnozom1,03-
902ZNeekstenzivni operativni postupak nepovezan s glavnom dijagnozom0,61-
903ZNadomjesni operativni postupak nepovezan s glavnom dijagnozom0,87-
960ZNe može se grupirati0-
961ZNeprihvatljiva glavna dijagnoza0-
963ZNovorođenačka dijagnoza neusklađena s dobi/masom0-
A01ZTransplantacija jetre130,1544
A03ZTransplantacija pluća ili srca i pluća138,1998
A05ZTransplantacija srca130,3177
A06ZTraheostomija ili ventilacija > 95 sati114,0447
A07ZAlogenična transplantacija matičnih stanica34,15159
A08AAutologna transplantacija matičnih stanica s vrlo teškim KK113,674
A08BAutologna transplantacija matičnih stanica bez vrlo teških KK6,6893
A09ATransplantacija bubrega s transplantacijom gušterače ili s vrlo teškim KK113,9487
A09BTransplantacija bubrega, bez transplantacije gušterače, bez vrlo teških KK18,3556
A10ZTransplantacija rožnice2,0918
A11ZPriprema donora, multiorganska eksplantacija i eksplantacija tkiva4,51-
A12ZPriprema donora i multiorganska eksplantacija4,45-
A13ZPriprema donora i eksplantacija organa4,39-
A14ZPriprema donora i eksplantacija rožnice/očne jabučice jednostrana i/ili obostrana0,23-
A40ZIzvantjelesna membranska oksigenacija (ECMO) bez operacije srca 124,7557
A41AIntubacija, dob < 16 godina s KK2,336
A41BIntubacija, dob < 16 godina bez KK0,469
A42ZSerološka obrada donora organa/tkiva0,34-
B01ZRevizija ventrikulskog spoja (shunta)1,7722
B02AKraniotomija s vrlo teškim KK4,3572
B02BKraniotomija s teškim ili umjerenim KK13,1945
B02CKraniotomija bez KK2,4235
B03APostupci na kralježnici s vrlo teškim ili teškim KK14,6458
B03BPostupci na kralježnici bez vrlo teških ili teških KK12,4726
B04AEkstrakranijski postupci na krvnim žilama s vrlo teškim ili teškim KK2,1831
B04BEkstrakranijski postupci na krvnim žilama bez vrlo teških ili teških KK1,2123
B05ZOperacija karpalnog kanala0,18-
B06APostupci zbog cerebralne paralize, mišićne distrofije, neuropatije s vrlo teškim ili teškim KK4,8130
B06BPostupci zbog cerebralne paralize, mišićne distrofije, neuropatije bez vrlo teških ili teških KK10,8713
B07APostupci na perifernim i kranijskim živcima, te drugi postupci na živčanom sustavu s KK1,7329
B07BPostupci na perifernim i kranijskim živcima, te drugi postupci na živčanom sustavu bez KK10,8512
B40ZPlazmafereza kod neurološke bolesti5,55-
B42ZStereotaktička radiokirurgija gama-nož (gamma knife)3,6-
B60AUstanovljena paraplegija/kvadriplegija s ili bez operativnog postupaka s vrlo teškim KK2,8955
B60BUstanovljena paraplegija/kvadriplegija s ili bez operativnog postupaka bez vrlo teških KK1,2927
B61AStanja kralježnične moždine s ili bez operativnog postupaka s vrlo teškim ili teškim KK1,2616
B61BStanja kralježnične moždine s ili bez operativnog postupaka bez vrlo teških ili teških KK0,8826
B62ZPrijam zbog afereze1,01-
B63ZDemencija i ostale kronične smetnje funkcije mozga0,7827
B64ADelirij s vrlo teškim KK0,7924
B64BDelirij bez vrlo teških KK10,6929
B65ZCerebralna paraliza10,5914
B66ANovotvorina živčanog sustava s vrlo teškim ili teškim KK2,1432
B66BNovotvorina živčanog sustava bez vrlo teških ili teških KK11,2523
B67ADegenerativni poremećaji živčanog sustava s vrlo teškim ili teškim KK11,6834
B67BDegenerativni poremećaji živčanog sustava, dob > 59 godina bez vrlo teških ili teških KK0,9130
B67CDegenerativni poremećaj živčanog sustava, dob < 60 godina bez vrlo teških ili teških KK0,7524
B68AMultipla skleroza i cerebelarna ataksija s KK1,7529
B68BMultipla skleroza i cerebelarna ataksija bez KK10,6222
B69ATIA i precerebralna okluzija s vrlo teškim ili teškim KK1,1824
B69BTIA i precerebralna okluzija bez vrlo teških ili teških KK0,5217
B70AInzult s vrlo teškim KK1,7939
B70BInzult s teškim KK1,1532
B70CInzult bez vrlo teških ili teških KK10,8431
B70DInzult, smrtni ishod ili premještaj u drugu ustanovu za akutnu skrb, boravak < 5 dana0,68-
B71APoremećaj kranijskih i perifernih živaca s KK11,4227
B71BPoremećaj kranijskih i perifernih živaca bez KK10,5523
B72AInfekcija živčanog sustava osim virusnog meningitisa s vrlo teškim ili teškim KK14,2654
B72BInfekcija živčanog sustava osim virusnog meningitisa bez vrlo teških ili teških KK11,9936
B73ZVirusni meningitis10,5620
B74ZNetraumatski stupor i koma11,1412
B75ZFebrilne konvulzije10,4914
B76ANapad (cerebralni) s vrlo teškim ili teškim KK10,9624
B76BNapad (cerebralni) bez vrlo teških ili teških KK10,4316
B77ZGlavobolja10,3512
B78AIntrakranijska ozljeda s vrlo teškim ili teškim KK2,4139
B78BIntrakranijska ozljeda bez vrlo teških ili teških KK10,9320
B79ZPrijelom lubanje10,7415
B80ZOstale ozljede glave0,197
B81AOstali poremećaji živčanog sustava s vrlo teškim ili teškim KK11,3225
B81BOstali poremećaji živčanog sustava bez vrlo teških ili teških KK10,7122
C01ZPostupci zbog penetrantne ozljede oka11,118
C02ZEnukleacija i postupci na orbiti10,7919
C03ZPostupci na mrežnici10,969
C04ZVeliki postupci na rožnici, bjeloočnici i spojnici1,2412
C05ZDakriocistorinostomija0,43-
C10ZPostupci zbog strabizma0,39-
C11ZPostupci na vjeđi10,24-
C12ZOstali postupci na rožnici, bjeloočnici i spojnici10,21-
C13ZPostupci na suznom aparatu0,27-
C14ZOstali postupci na oku0,19-
C15AGlaukom i složeni postupci zbog katarakte0,46-
C15BGlaukom i složeni postupci zbog katarakte, isti dan0,45-
C16APostupci na leći0,378
C16BPostupci na leći, isti dan0,36-
C60AAkutne i velike infekcije oka, dob > 54 godine, ili s vrlo teškim ili teškim KK0,7725
C60BAkutne i velike infekcije oka, dob < 55 godina bez vrlo teških ili teških KK0,4416
C61ZNeurološki i krvožilni poremećaji oka10,4717
C62ZHifem i medicinski obrađena trauma oka10,3413
C63AOstali poremećaji oka s KK10,5811
C63BOstali poremećaji oka bez KK10,259
D01ZUgradnja pužničnog nadomjesnog uređaja11,1617
D02APostupci na glavi i vratu s vrlo teškim ili teškim KK2,9174
D02BPostupci na glavi i vratu, s malignom bolesti, ili s umjerenim KK1,8348
D02CPostupci na glavi i vratu, bez maligne bolesti, bez umjerenih KK0,7819
D03ZKirurški popravak rascijepa usne ili nepca10,6820
D04AOperacija maksilarnog područja s KK1,2421
D04BOperacija maksilarnog područja bez KK0,6715
D05ZPostupci na parotidnoj žlijezdi0,9520
D06ZPostupci na paranazalnim sinusima i mastoidnom nastavku, te složeni postupci na srednjem uhu0,7719
D09ZRazni postupci na uhu, nosu, usnoj šupljini i grlu10,4512
D10ZPostupci na nosu0,4911
D11ZTonzilektomija i/ili adenoidektomija0,326
D12ZOstali postupci na uhu, nosu, usnoj šupljini i grlu10,5815
D13ZMiringotomija s umetanjem cjevčice0,277
D14ZPostupci na usnoj šupljini i žlijezdama slinovnicama0,7511
D40ZVađenje i izrada ispuna ili nadomjestka zuba u općoj anesteziji10,3-
D60AMaligna bolest uha, nosa, usne šupljine i grla s vrlo teškim ili teškim KK1,941
D60BMaligna bolest uha, nosa, usne šupljine i grla bez vrlo teških ili teških KK10,6514
D61ZGubitak ravnoteže10,4818
D62ZKrvarenje iz nosa10,26-
D63AUpala srednjeg uha i infekcije gornjih dišnih putova s KK1,30,715
D63BUpala srednjeg uha i infekcije gornjih dišnih putova bez KK1,30,3312
D64ZLaringotraheitis i epiglotitis0,27-
D65ZTrauma i deformacija nosa0,38
D66AOstale dijagnoze kod uha, nosa, usne šupljine i grla s KK10,716
D66BOstale dijagnoze kod uha, nosa, usne šupljine i grla bez KK0,3412
D67APoremećaji usne šupljine i zubiju, osim vađenja i izrade ispuna ili nadomjestka zuba u općoj anesteziji10,4211
D67BPoremećaji usne šupljine i zubiju, osim vađenja i izrade ispuna ili nadomjestka zuba u općoj anesteziji, isti dan10,08-
E01AVeliki postupci na prsnome košu s vrlo teškim KK13,6357
E01BVeliki postupci na prsnome košu bez vrlo teških KK12,5940
E02AOstali operativni postupci na dišnom sustavu s vrlo teškim KK13,4455
E02BOstali operativni postupci na dišnom sustavu s teškim KK1,7135
E02COstali operativni postupci na dišnom sustavu s vrlo teškim ili teškim KK0,8419
E40ZBolest dišnog sustava s potporom disanju1,7625
E41ZBolest dišnog sustava s neinvazivnom ventilacijom11,5140
E60ACistična fibroza s vrlo teškim ili teškim KK13,0541
E60BCistična fibroza bez vrlo teških ili teških KK11,9129
E61APlućna embolija s vrlo teškim ili teškim KK2,1133
E61BPlućna embolija bez vrlo teških ili teških KK1,2734
E62AInfekcija/upala dišnog sustava s vrlo teškim KK1,31,5232
E62BInfekcija/upala dišnog sustava s teškim ili umjerenim KK1,31,0528
E62CInfekcija/upala dišnog sustava bez KK0,5921
E63ZApneja u spavanju10,28-
E64ZEdem pluća i zatajenje disanja0,9526
E65AKronična opstruktivna bolest dišnih putova s vrlo teškim ili teškim KK0,9328
E65BKronična opstruktivna bolest dišnih putova bez vrlo teških ili teških KK10,6525
E66AVelika trauma prsnoga koša, dob > 69 godina s KK0,8523
E66BVelika trauma prsnoga koša, dob > 69 godina, ili s KK0,516
E66CVelika trauma prsnoga koša, dob < 70 godina bez KK0,4414
E67ASimptomi i znakovi povezani s dišnim sustavom s vrlo teškim ili teškim KK0,7422
E67BSimptomi i znakovi povezani s dišnim sustavom bez vrlo teških ili teških KK0,5412
E68ZPneumotoraks0,7621
E69ABronhitis i astma, dob > 49 godina s KK0,7926
E69BBronhitis i astma, dob > 49 godina, ili s KK0,4719
E69CBronhitis i astma, dob < 50 godina bez KK10,3912
E70AHripavac i akutni bronhiolitis s KK0,623
E70BHripavac i akutni bronhiolitis bez KK0,4318
E71ANovotvorevina dišnog sustava s vrlo teškim KK1,2927
E71BNovotvorevina dišnog sustava s teškim ili umjerenim KK10,925
E71CNovotvorevina dišnog sustava bez KK10,7418
E72ZProblemi s disanjem koji potječu iz novorođenačke dobi0,9438
E73APleuralni izljev s vrlo teškim KK1,4732
E73BPleuralni izljev s teškim KK1,0132
E73CPleuralni izljev bez vrlo teških ili teških KK0,8527
E74ABolest intersticija pluća s vrlo teškim KK1,329
E74BBolest intersticija pluća s teškim KK0,8728
E74CBolest intersticija pluća bez vrlo teških ili teških KK0,8624
E75AOstali poremećaji dišnog sustava, dob > 64 godine s KK0,9121
E75BOstali poremećaji dišnog sustava, dob > 64 godine, ili s KK0,6820
E75COstali poremećaji dišnog sustava, dob < 65 godina bez KK10,4911
F01AUmetanje ili zamjena automatskog kardioverter-defibrilatora, potpuni sustav, s vrlo teškim ili teškim KK10,29-
F01BUmetanje ili zamjena automatskog kardioverter-defibrilatora, potpuni sustav, bez vrlo teških ili teških KK7,72-
F02ZUmetanje ili zamjena dijela automatskog kardioverter-defibrilatora3,97-
F03ZPostupci na zalisku srca s primjenom crpke za kardiopulmonalno premoštenje, s invazivnom dijagnostikom na srcu19,1372
F04APostupci na zalisku srca s primjenom crpke za kardiopulmonalno premoštenje, bez invazivne dijagnostike na srcu, s vrlo teškim KK111,4351
F04BPostupci na zalisku srca s primjenom crpke za kardiopulmonalno premoštenje, bez invazivne dijagnostike na srcu, bez vrlo teških KK19,247
F05AKoronarno premoštenje s invazivnom dijagnostikom na srcu s vrlo teškim KK8,3671
F05BKoronarno premoštenje s invazivnom dijagnostikom na srcu bez vrlo teških KK5,6854
F06AKoronarno premoštenje bez invazivne dijagnostike na srcu s vrlo teškim ili teškim KK5,6440
F06BKoronarno premoštenje bez invazivne dijagnostike na srcu bez vrlo teških ili teških KK4,9135
F07AOstali kardiotorakalni/krvožilni postupci s primjenom crpke za kardiopulmonalno premoštenje (CPB pumpa) s vrlo teškim KK111,0862
F07BOstali kardiotorakalni/krvožilni postupci s primjenom crpke za kardiopulmonalno premoštenje (CPB pumpa) bez vrlo teških KK15,8856
F08AVeliki rekonstrukcijski postupci na krvožilnom sustavu bez primjene crpke za kardiopulmonalno premoštenje (CPB pumpa) s vrlo teškim KK7,9952
F08BVeliki rekonstrukcijski postupci na krvožilnom sustavu bez primjene crpke za kardiopulmonalno premoštenje (CPB pumpa) bez vrlo teških KK4,0237
F09AOstali kardiotorakalni postupci bez primjene crpke za kardiopulmonalno premoštenje (CPB pumpa) s vrlo teškim KK16,128
F09BOstali kardiotorakalni postupci bez primjene crpke za kardiopulmonalno premoštenje (CPB pumpa) bez vrlo teških KK13,3120
F10ZPerkutana koronarna intervencija s akutnim infarktom miokarda2,4619
F11AAmputacija zbog poremećaja cirkulacijskog sustava, osim gornje okrajine i prsta na nozi, s vrlo teškim KK4,4249
F11BAmputacija zbog poremećaja cirkulacijskog sustava, osim gornje okrajine i prsta na nozi, bez vrlo teških KK2,239
F12ZUmetanje elektrostimulatora srca2,2630
F13ZAmputacija gornje okrajine i prsta na nozi zbog poremećaja cirkulacijskog sustava1,7231
F14APostupci na krvožilnom sustavu, osim velike rekonstr., bez primjene crpke za kardiopulmonalno premoštenje (CPB pumpa), s vrlo teškim KK2,8129
F14BPostupci na krvožil, sustavu, osim velike rekonstr, bez primjene crpke za kardiopulmon, premoštenje (CPB pumpa), s teškim KK12,1723
F14CPostupci na krvožil. sustavu, osim velike rekonstr., bez primjene crpke za kardiopulmon premoštenje (CPB pump), bez vrlo teških ili teških KK11,616
F15ZPerkutana koronarna intervencija, bez akutnog infarkta miokarda, s umetanjem stenta2,2913
F16ZPerkutana koronarna intervencija, bez akutnog infarkta miokarda, bez umetanja stenta1,7612
F17ZZamjena elektrostimulatora srca2,2118
F18ZRevizija elektrostimulatora srca, osim zamjene uređaja1,7432
F19ZOstale transvaskularne perkutane intervencije na srcu2,4210
F20ZPostavljanje ligature na venu i njezino uklanjanje (stripping)0,399
F21AOstali operativni postupci na cirkulacijskom sustavu s vrlo teškim KK12,7938
F21BOstali operativni postupci na cirkulacijskom sustavu bez vrlo teških KK11,0818
F40ZDijagnoza u vezi cirkulacijskog sustava s potporom disanju12,823
F41APoremećaj cirkulacije s akutnim infarktom miokarda, s invazivnom dijagnostikom na srcu, te s vrlo teškim ili teškim KK1,6525
F41BPoremećaj cirkulacije s akutnim infarktom miokarda, s invazivnom dijagnostikom na srcu, bez vrlo teških ili teških KK1,2322
F42APoremećaj cirkulacije bez akutnog infarkta miokarda, s invazivnom dijagnostikom na srcu, sa složenim dijagnozama/postupcima11,1216
F42BPoremećaj cirkulacije bez akutnog infarkta miokarda, s invazivnom dijagnostikom na srcu, bez složenih dijagnoza/postupaka10,838
F60APoremećaj cirkulacije s akutnim infarktom miokarda, bez invazivne dijagnostike na srcu, s vrlo teškim ili teškim KK1,7530
F60BPoremećaj cirkulacije s akutnim infarktom miokarda, bez invazivne dijagnostike na srcu, bez vrlo teških ili teških KK124
F60CPoremećaj cirkulacije s akutnim infarktom miokarda, bez invazivne dijagnostike na srcu, sa smrtnim ishodom0,798
F61ZInfektivni endokarditis2,968
F62AZatajenje srca i šok s vrlo teškim KK1,0827
F62BZatajenje srca i šok bez vrlo teških KK10,7727
F63AVenska tromboza s vrlo teškim ili teškim KK0,9828
F63BVenska tromboza bez vrlo teških ili teških KK0,727
F64ZVrijed (ulkus) kože zbog poremećaja cirkulacije0,9631
F65APoremećaj perifernih krvnih žila s vrlo teškim ili teškim KK11,3120
F65BPoremećaj perifernih krvnih žila bez vrlo teških ili teških KK10,9117
F66AAteroskleroza koronarnih krvnih žila s KK0,9725
F66BAteroskleroza koronarnih krvnih žila bez KK0,4417
F67AHipertenzija s KK121
F67BHipertenzija bez KK10,4417
F68ZKongenitalna bolest srca10,9114
F69APoremećaji zalistaka srca s vrlo teškim ili teškim KK1,5626
F69BPoremećaji zalistaka srca bez vrlo teških ili teških KK10,4418
F70AZnačajna aritmija i zastoj rada srca s vrlo teškim ili teškim KK11,3618
F70BZnačajna aritmija i zastoj rada srca bez vrlo teških ili teških KK10,9915
F71AAritmija manjeg značenja i poremećaji provođenja s vrlo teškim ili teškim KK11,1123
F71BAritmija manjeg značenja i poremećaji provođenja bez vrlo teških ili teških KK10,4112
F72ANestabilna angina pectoris s vrlo teškim ili teškim KK1,0325
F72BNestabilna angina pectoris bez vrlo teških ili teških KK0,5120
F73ASinkopa i kolaps s vrlo teškim ili teškim KK0,6722
F73BSinkopa i kolaps bez vrlo teških ili teških KK10,416
F74ZBol u prsima10,3811
F75AOstali poremećaji cirkulacijskog sustava s vrlo teškim KK11,0729
F75BOstali poremećaji cirkulacijskog sustava s teškim KK10,8525
F75COstali poremećaji cirkulacijskog sustava bez vrlo teških ili teških KK10,8218
G01AResekcija rektuma s vrlo teškim KK4,5564
G01BResekcija rektuma bez vrlo teških KK2,7847
G02AVeliki postupci na tankom i debelom crijevu s vrlo teškim KK1457
G02BVeliki postupci na tankom i debelom crijevu bez vrlo teških KK2,5445
G03APostupci na želucu, jednjaku i dvaneastniku s malignom bolešću3,7148
G03BPostupci na želucu, jednjaku i dvaneastniku, bez maligne bolesti, s vrlo teškim ili teškim KK12,2245
G03CPostupci na želucu, jednjaku i dvanaestniku, bez maligne bolesti, bez vrlo teških ili teških KK11,3929
G04AAdhezioliza peritoneuma, dob > 49 godina s KK2,342
G04BAdhezioliza peritoneuma, dob > 49 godina, ili KK1,9528
G04CAdhezioliza peritoneuma, dob < 50 godina bez KK10,8117
G05AManji postupci na tankom i debelom crijevu s KK1,9238
G05BManji postupci na tankom i debelom crijevu bez KK1,1222
G06ZPostupak pilorotomije1,2526
G07AApendektomija s vrlo teškim ili teškim KK11,4428
G07BApendektomija bez vrlo teških ili teških KK10,7815
G08AAbdominalni i ostali postupci zbog hernija, dob > 59 godina, ili s vrlo teškim ili teškim KK0,9516
G08BAbdominalni i ostali postupci zbog hernija, dob 1 - 59 godina bez vrlo teških ili teških KK10,5511
G09ZPostupci zbog ingvinalne i femoralne hernije, dob > 0 godina10,49-
G10ZPostupci zbog hernije, dob < 1 godine0,458
G11APostupci na anusu i stome s vrlo teškim ili teškim KK11,9533
G11BPostupci na anusu i stome bez vrlo teških ili teških KK10,8912
G12AOstali operativni postupci na probavnom sustavu s vrlo teškim ili teškim KK12,4940
G12BOstali operativni postupci na probavnom sustavu bez vrlo teških ili teških KK11,2121
G42AOstali gastroskopski postupci zbog velike bolesti probavnog sustava0,8524
G42BOstali gastroskopski postupci zbog velike bolesti probavnog sustava, isti dan0,51-
G43ZSložena kolonoskopija0,4411
G44AOstali kolonoskopski postupci s vrlo teškim ili teškim KK1,128
G44BOstali kolonoskopski postupci bez vrlo teških ili teških KK0,5114
G44COstalo kolonoskopski postupci, isti dan0,17-
G45AOstali gastroskopski postupci zbog manje bolesti probavnog sustava10,617
G45BOstali gastroskopski postupci zbog manje bolesti probavnog sustava, isti dan0,18-
G46ASložena gastroskopija s vrlo teškim ili teškim KK1,3432
G46BSložena gastroskopija bez vrlo teških ili teških KK10,723
G46CSložena gastroskopija, isti dan10,16-
G60AMaligna bolest probavnog sustava s vrlo teškim ili teškim KK2,1515
G60BMaligna bolest probavnog sustava bez vrlo teških ili teških KK11,2712
G61AKrvarenje iz gastrointestinalnog sustava, dob > 64 godine, ili s vrlo teškim ili teškim KK1,2520
G61BKrvarenje iz gastrointestinalnog sustava, dob < 65 godina bez vrlo teških ili teških KK10,6413
G62ZKomplicirani peptički vrijed1,7221
G63ZNekomplicirani peptički vrijed0,7417
G64ZUpalna bolest crijeva10,8624
G65AOpstrukcija gastrointestinalnog sustava s KK1,3119
G65BOpstrukcija gastrointestinalnog sustava bez KK0,7214
G66ABol u trbuhu ili mezenterijski adenitis s KK10,7214
G66BBol u trbuhu ili mezenterijski adenitis bez KK10,349
G67AEzofagitis, gastroenteritis i razni poremećaji probavnog sustava, dob > 9 godina s vrlo teškim ili teškim KK1,30,8218
G67BEzofagitis, gastroenteritis i razni poremećaji probavnog sustava, dob > 9 godina bez vrlo teških ili teških KK10,3512
G68AGastroenteritis, dob < 10 godina s KK0,4812
G68BGastroenteritis, dob < 10 godina bez KK0,279
G69ZEzofagitis i razni poremećaji probavnog sustava, dob < 10 godina0,319
G70AOstali poremećaji probavnog sustava s KK11,2420
G70BOstali poremećaji probavnog sustava bez KK10,4412
H01APostupci na gušterači, jetri i spojevima (shuntovima) s vrlo teškim KK5,5662
H01BPostupci na gušterači, jetri i spojevima (shuntovima) bez vrlo teških KK3,5847
H02AVeliki postupci na žučnom sustavu, s malignom bolesti, ili s vrlo teškim KK4,1658
H02BVeliki postupci na žučnom sustavu, bez maligne bolesti, s teškim ili umjerenim KK2,2748
H02CVeliki postupci na žučnom sustavu, bez maligne bolesti, bez KK1,8533
H05ADijagnostički postupci na hepatobilijarnom sustavu s vrlo teškim ili teškim KK2,6350
H05BDijagnostički postupci na hepatobilijarnom sustavu bez vrlo teških ili teških KK1,7116
H06ZOstali operativni postupci na hepatobilijarnom sustavu i gušterači1,9331
H07AOtvorena kolecistektomija sa zatvorenim ispitivanjem prohodnosti ductus choledocus ili s vrlo teškim KK2,4543
H07BOtvorena kolecistektomija, bez zatvorenog ispitivanja prohodnosti ductus choledocusa, bez vrlo teških KK1,127
H08ALaparoskopska kolecistektomija sa zatvorenim ispitivanjem prohodnosti ductus choledocusa ili s vrlo teškim ili teškim KK1,3325
H08BLaparoskopska kolecistektomija, bez zatvorenog ispitivanja prohodnosti ductus choledocusa, bez vrlo teških ili teških KK10,8813
H40ZEndoskopski postupci zbog krvarećih varikoziteta jednjaka2,0826
H41ASloženi terapijski postupci pomoću endoskopske retrogradne kolangiopankreatografije (ERCP) s vrlo teškim ili teškim KK3,0339
H41BSloženi terapijski postupci pomoću endoskopske retrogradne kolangiopankreatografije (ERCP) bez vrlo teških ili teških KK1,3926
H42AOstali terapijski postupci pomoću endoskopske retrogradne kolangiopankreatografije (ERCP) s vrlo teškim ili teškim KK1,8536
H42BOstali terapijski postupci pomoću endoskopske retrogradne kolangiopankreatografije (ERCP) s umjerenim KK1,2627
H42COstali terapijski postupci pomoću endoskopske retrogradne kolangiopankreatografije (ERCP) bez KK1,121
H60ACiroza i alkoholni hepatitis s vrlo teškim KK2,838
H60BCiroza i alkoholni hepatitis s teškim KK1,6832
H60CCiroza i alkoholni hepatitis bez vrlo teških ili teških KK0,9124
H61AMaligna bolest hepatobilijarnog sustava i gušterače, dob > 69 godina s vrlo teškim ili teškim KK, ili s vrlo teškim KK1,3224
H61BMaligna bolest hepatobilijarnog sustava i gušterače, dob > 69 godina bez vrlo teških ili teških KK, ili bez vrlo teških KK1,1216
H62APoremećaji gušterače, osim maligne bolesti, s vrlo teškim ili teškim KK12,0236
H62BPoremećaji gušterače, osim maligne bolesti, bez vrlo teških ili teških KK10,9130
H63APoremećaji jetre, osim maligne bolesti, ciroze i alkoholnog hepatitisa, s vrlo teškim ili teškim KK1,1630
H63BPoremećaji jetre, osim maligne bolesti, ciroze i alkoholnog hepatitisa, bez vrlo teških ili teških KK10,6117
H64APoremećaji bilijarnog sustava s KK11,4929
H64BPoremećaji bilijarnog sustava bez KK10,6120
I01ZObostrani ili višestruki veliki postupci na zglobovima donjih okrajina5,7346
I02AMikrovaskularni prijenos tkiva ili presatka kože, isključujući šaku, s vrlo teškim ili teškim KK17,7291
I02BPresadak kože, isključujući šaku, bez vrlo teških ili teških KK2,4430
I03ARevizija kuka s vrlo teškim ili teškim KK4,8278
I03BZamjena kuka s vrlo teškim ili teškim KK ili revizija kuka bez vrlo teških ili teških KK3,1752
I03CZamjena kuka bez vrlo teških ili teških KK2,838
I04ZZamjena ili ponovno povezivanje koljena3,6545
I05ZOstale zamjene velikih zglobova i postupci ponovnog povezivanja okrajina3,8535
I06ZSpinalna fuzija s deformitetom4,4755
I07ZAmputacija2,1842
I08AOstali postupci na kuku i femuru s vrlo teškim ili teškim KK12,4543
I08BOstali postupci na kuku i femuru bez vrlo teških ili teških KK1,7339
I09ASpinalna fuzija s vrlo teškim ili teškim KK5,1468
I09BSpinalna fuzija bez vrlo teških ili teških KK13,0235
I10AOstali postupci na leđima i vratu s vrlo teškim ili teškim KK2,3347
I10BOstali postupci na leđima i vratu bez vrlo teških ili teških KK1,1226
I11ZPostupci za produljenje okrajina10,7813
I12AInfekcija/upala kostiju i zglobova s raznim postupcima na mišićnom sustavu i vezivnom tkivu s vrlo teškim KK3,5530
I12BInfekcija/upala kostiju i zglobova s raznim postupcima na mišićnom sustavu i vezivnom tkivu s teškim KK12,143
I12CInfekcija/upala kostiju i zglobova s raznim postupcima na mišićnom sustavu i vezivnom tkivu bez vrlo teških ili teških KK11,236
I13APostupci na humerusu, tibiji, fibuli i gležnju s vrlo teškim ili teškim KK2,2845
I13BPostupci na humerusu, tibiji, fibuli i gležnju, dob > 59 godina bez vrlo teških ili teških KK1,1724
I13CPostupci na humerusu, tibiji, fibuli i gležnju, dob < 60 godina bez vrlo teških ili teških KK0,9220
I14ZRevizija amputacijskog batrljka0,7314
I15ZPostupci na kraniofacijalnom području11,5722
I16ZOstali postupci na ramenu0,8212
I17ZPostupci na maksilofacijalnom području11,0621
I18ZOstali postupci na koljenu10,458
I19ZOstali postupci na laktu i podlaktici0,9616
I20ZOstali postupci na stopalu10,5711
I21ZLokalna ekscizija i odstranjenje unutarnjeg fiksatora kuka i femura0,5911
I23ZLokalna ekscizija i odstranjenje unutarnjeg fiksatora, osim onoga za kuk i femur0,49
I24ZArtroskopija10,35-
I25ZDijagnostički postupci na kostima i zglobovima10,6522
I27APostupci na mekom tkivu s vrlo teškim ili teškim KK1,2824
I27BPostupci na mekom tkivu bez vrlo teških ili teških KK10,5414
I28AOstali postupci na vezivnom tkivu s KK11,8132
I28BOstali postupci na vezivnom tkivu bez KK10,7214
I29ZRekonstrukcija ili revizija koljena1,317
I30ZPostupci na šaci0,34-
I60ZPrijelom trupa femura10,6622
I61ZPrijelom distalnog dijela femura10,416
I63ZRastrgnuća, istegnuća i iščašenja u području kuka, zdjelice i bedra0,5919
I64AOsteomijelitis s KK2,6558
I64BOsteomijelitis bez KK11,2131
I65AMaligna bolest vezivnog tkiva, uključujući patološki prijelom, s vrlo teškim ili teškim KK14,133
I65BMaligna bolest vezivnog tkiva, uključujući patološki prijelom, bez vrlo teških ili teških KK12,0218
I66AUpalni muskuloskeletni poremećaji s vrlo teškim ili teškim KK11,7438
I66BUpalni muskuloskeletni poremećaji bez vrlo teških ili teških KK0,727
I67ASeptički artritis s vrlo teškim ili teškim KK2,8856
I67BSeptički artritis bez vrlo teških ili teških KK10,8428
I68ANekirurški poremećaji kralježnice s KK10,7825
I68BNekirurški poremećaji kralježnice bez KK10,3615
I68CNekirurški poremećaji kralježnice, isti dan0,14-
I69ABolesti kosti i specifične artropatije, dob > 74 godine s vrlo teškim ili teškim KK1,3735
I69BBolesti kosti i specifične artropatije, dob > 74 godine, ili s vrlo teškim ili teškim KK0,8232
I69CBolesti kosti i specifične artropatije, dob < 75 godina bez vrlo teških ili teških KK0,4618
I70ZNespecifične artropatije0,7324
I71AOstali mišićno-tetivni poremećaji, dob > 69 godina s KK2,131
I71BOstali mišićno-tetivni poremećaji, dob > 69 godina, ili KK0,5120
I71COstali mišićno-tetivni poremećaji, dob < 70 godina bez KK0,3215
I72ASpecifični mišićno-tetivni poremećaji, dob > 79 godina, ili s vrlo teškim ili teškim KK1,0328
I72BSpecifični mišićno-tetivni poremećaji, dob < 80 godina bez vrlo teških ili teških KK0,4114
I73ANaknadna skrb za muskuloskeletne umetke/proteze, dob > 59 godina s vrlo teškim ili teškim KK1,1135
I73BNaknadna skrb za muskuloskeletne umetke/proteze, dob > 59 godina, ili s vrlo teškim ili teškim KK0,6216
I73CNaknadna skrb za muskuloskeletne umetke/proteze, dob < 60 godina bez vrlo teških ili teških KK0,3712
I74AOzljeda podlaktice, ručnog zgloba, šake ili stopala, dob > 74 godine s KK0,6419
I74BOzljeda podlaktice, ručnog zgloba, šake ili stopala, dob > 74 godine, ili s KK0,5313
I74COzljeda podlaktice, ručnog zgloba, šake ili stopala, dob < 75 godina bez KK0,348
I75AOzljeda ramena, nadlaktice, lakta, koljena, potkoljenice ili gležnja, dob > 64 godine s KK0,8219
I75BOzljeda ramena, nadlaktice, lakta, koljena, potkoljenice ili gležnja, dob > 64 godine, ili s KK0,6113
I75COzljeda ramena, nadlaktice, lakta, koljena, potkoljenice ili gležnja, dob < 65 godina bez KK10,4911
I76AOstali muskuloskeletni poremećaji, dob > 69 godina s KK1,0230
I76BOstali muskuloskeletni poremećaji, dob > 69 godina, ili s KK0,6228
I76COstali muskuloskeletni poremećaji, dob < 70 godina bez KK0,4412
I77APrijelom zdjelice s vrlo teškim ili teškim KK0,8723
I77BPrijelom zdjelice bez vrlo teških ili teških KK0,4915
I78APrijelom vrata femura s vrlo teškim ili teškim KK1,7931
I78BPrijelom vrata femura bez vrlo teških ili teških KK0,8219
J01ZMikrovaskularni prijenos tkiva zbog poremećaja kože, potkožnog tkiva ili dojke3,5241
J06AVeliki postupci zbog maligne bolesti dojke1,1920
J06BVeliki postupci zbog nemaligne bolesti dojke0,9413
J07AManji postupci zbog maligne bolesti dojke0,8915
J07BManji postupci zbog nemaligne bolesti dojke0,677
J08AOstali presadci kože i/ili postupci debridementa s vrlo teškim ili teškim KK11,427
J08BOstali presadci kože i/ili postupci debridementa bez vrlo teških ili teških KK10,4914
J09ZPerianalni i pilonidalni postupci10,4-
J10ZPlastično-kirurški operativni postupci na koži, potkožnom tkivu i dojci0,5210
J11ZOstali postupci na koži, potkožnom tkivu i dojci0,5110
J12APostupci na donjim okrajinama s vrijedom/celulitisom s vrlo teškim KK3,6547
J12BPostupci na donjim okrajinama s vrijedom/celulitisom, s popravkom pomoću presatka/režnja kože, bez vrlo teških KK1,9361
J12CPostupci na donjim okrajinama s vrijedom/celulitisom, bez popravka pomoću presatka/režnja kože, bez vrlo teških KK1,4628
J13APostupci na donjim okrajinama bez vrijeda/celulitisa, s presatkom kože, s vrlo teškim ili teškim KK2,0153
J13BPostupci na donjim okrajinama bez vrijeda/celulitisa, bez presatka kože, bez vrlo teških ili teških KK0,8523
J14ZVelika rekonstrukcija dojke1,4230
J60AVrijed kože1,0917
J60BVrijed kože, isti dan0,08-
J62AMaligna bolest dojke, dob > 69 godina s KK, ili s vrlo teškim ili teškim KK1,4225
J62BMaligna bolest dojke, dob > 69 godina bez KK, ili bez vrlo teških ili teških KK0,814
J63ZNemaligna bolest dojke0,310
J64ACelulitis, dob > 59 godina s vrlo teškim ili teškim KK30,8927
J64BCelulitis, dob > 59 godina bez vrlo teških ili teških KK, ili dob < 60 godina30,5321
J65ATrauma kože, potkožnog tkiva i dojke, dob > 69 godina0,3412
J65BTrauma kože, potkožnog tkiva i dojke, dob < 70 godina10,239
J67AManji poremećaji kože10,31-
J67BManji poremećaji kože, isti dan0,08-
J68AVeliki poremećaji kože10,5326
J68BVeliki poremećaji kože, isti dan10,08-
K01ZPostupci na dijabetičkom stopalu2,4941
K02ZPostupci na hipofizi2,9250
K03ZPostupci na nadbubrežnim žlijezdama2,3931
K04ZVeliki postupci zbog pretilosti3,0524
K05ZPostupci na doštitnim žlijezdama1,2328
K06ZPostupci na štitnoj žlijezdi1,0923
K07ZOstali postupci zbog pretilosti1,0220
K08ZPostupci na tiroglosalnom kanalu0,8113
K09ZOstali operativni postupci zbog endokrinih, prehrambenih ili metaboličkih uzroka11,7925
K40ZEndoskopski ili dijagnostički postupci zbog metaboličkih poremećaja bez KK10,7833
K60ADijabetes s vrlo teškim ili teškim KK10,6620
K60BDijabetes bez vrlo teških ili teških KK10,4917
K61ZTeški poremećaji prehrane1,7940
K62ARazni metabolički poremećaji s vrlo teškim KK11,6727
K62BRazni metabolički poremećaji, dob > 74 godine, ili s teškim KK0,6825
K62CRazni metabolički poremećaji, dob < 75 godina bez teških ili vrlo teških KK10,5214
K63ZUrođeni poremećaji metabolizma10,5414
K64AEndokrinološki poremećaji s vrlo teškim ili teškim KK10,8624
K64BEndokrinološki poremećaji bez vrlo teških ili teških KK10,5718
L02AOperativno umetanje peritonejskog katetera zbog dijalize s vrlo teškim ili teškim KK3,3438
L02BOperativno umetanje peritonejskog katetera zbog dijalize bez vrlo teških ili teških KK1,5738
L03AVeliki postupci zbog novotvorevine bubrega, mokraćovoda i mokraćnog mjehura s vrlo teškim ili teškim KK2,9553
L03BVeliki postupci zbog novotvorevine bubrega, mokraćovoda i mokraćnog mjehura bez vrlo teških ili teških KK1,836
L04AVeliki postupci na bubregu, mokraćovodu i mokraćnom mjehuru, osim onih zbog novotvorevine, s vrlo teškim KK12,4344
L04BVeliki postupci na bubregu, mokraćovodu i mokraćnom mjehuru, osim onih zbog novotvorevine, s teškim ili umjerenim KK11,3128
L04CVeliki postupci na bubregu, mokraćovodu i mokraćnom mjehuru, osim onih zbog novotvorevine, bez KK0,9620
L05ATransuretralna prostatektomija s vrlo teškim ili teškim KK1,4726
L05BTransuretralna prostatektomija bez vrlo teških ili teških KK0,8116
L06AManji postupci na mokraćnom mjehuru s vrlo teškim ili teškim KK1,2220
L06BManji postupci na mokraćnom mjehuru bez vrlo teških ili teških KK10,8516
L07ATransuretralni postupci, osim prostatektomije, s vrlo teškim ili teškim KK1,420
L07BTransuretralni postupci, osim prostatektomije, bez vrlo teških ili teških KK0,7213
L08APostupci na mokraćnoj cijevi s KK0,7819
L08BPostupci na mokraćnoj cijevi bez KK10,4211
L09AOstali postupci zbog poremećaja bubrega i mokraćnog sustava s vrlo teškim KK2,9935
L09BOstali postupci zbog poremećaja bubrega i mokraćnog sustava s teškim KK1,1926
L09COstali postupci zbog poremećaja bubrega i mokraćnog sustava bez vrlo teških ili teških KK0,713
L40ZUreteroskopija0,55-
L41ZCistoureteroskopija, isti dan10,25-
L42ZESWL (litotripsija) zbog mokraćnih kamenaca0,26-
L60AZatajenje bubrega s vrlo teškim KK2,636
L60BZatajenje bubrega s teškim KK11,4827
L60CZatajenje bubrega bez vrlo teških ili teških KK10,8623
L61ZPrijam zbog bubrežne dijalize10,4-
L62ANovotvorevina bubrega i mokraćnog sustava s vrlo teškim ili teškim KK11,0221
L62BNovotvorevina bubrega i mokraćnog sustava bez vrlo teških ili teških KK10,6716
L63AInfekcija bubrega i mokraćnog sustava s vrlo teškim KK31,3630
L63BInfekcija bubrega i mokraćnog sustava, dob > 69 godina, ili s teškim KK30,9724
L63CInfekcija bubrega i mokraćnog sustava, dob < 70 godina bez vrlo teških ili teških KK10,4621
L64ZMokraćni kamenci i opstrukcija10,3311
L65AZnakovi i simptomi povezani s bubregom i mokraćnim sustavom s vrlo teškim ili teškim KK0,8217
L65BZnakovi i simptomi povezani s bubregom i mokraćnim sustavom bez vrlo teških ili teških KK10,4113
L66ZStriktura mokraćne cijevi0,3210
L67AOstali poremećaji bubrega i mokraćnog sustava s vrlo teškim KK12,7732
L67BOstali poremećaji bubrega i mokraćnog sustava s teškim KK11,1223
L67COstali poremećaji bubrega i mokraćnog sustava bez vrlo teških ili teških KK10,6517
M01ZVeliki postupci na muškoj zdjelici1,8834
M02ATransuretralna prostatektomija s vrlo teškim ili teškim KK1,2724
M02BTransuretralna prostatektomija bez vrlo teških ili teških KK0,818
M03APostupci na penisu s KK10,8715
M03BPostupci na penisu bez KK10,339
M04APostupci na testisima s KK0,6813
M04BPostupci na testisima bez KK10,388
M05ZObrezivanje (cirkumcizija)0,1-
M06AOstali operativni postupci na muškom spolnom sustavu zbog maligne bolesti0,9116
M06BOstali operativni postupci na muškom spolnom sustavu, osim onih zbog maligne bolesti0,469
M40ZCistoureteroskopija0,44-
M60AMaligna bolest muškog spolnog sustava s vrlo teškim ili teškim KK1,7820
M60BMaligna bolest muškog spolnog sustava bez vrlo teških ili teških KK10,7412
M61ABenigna hipertrofija prostate s vrlo teškim ili teškim KK0,9619
M61BBenigna hipertrofija prostate bez vrlo teških ili teških KK0,1910
M62AUpala muškog spolnog sustava s KK0,6821
M62BUpala muškog spolnog sustava bez KK10,3413
M63ZSterilizacija muškarca0,243
M64ZOstali poremećaji muškog spolnog sustava0,196
N01ZEvisceracija zdjelice i radikalna vulvektomija2,5646
N02APostupci na maternici i adneksima zbog maligne bolesti jajnika ili adneksa s KK3,0251
N02BPostupci na maternici i adneksima zbog maligne bolesti jajnika ili adneksa bez KK1,6633
N03APostupci na maternici i adneksima zbog maligne bolesti, osim maligne bolesti jajnika ili adneksa, s KK2,639
N03BPostupci na maternici i adneksima zbog maligne bolesti, osim maligne bolesti jajnika ili adneksa, bez KK1,6430
N04ZHisterektomija zbog nemalignih uzroka1,2829
N05AOvarijektomija i složeni postupci na jajovodu zbog nemalignih uzroka s vrlo teškim ili teškim KK1,3828
N05BOvarijektomija i složeni postupci na jajovodu zbog nemalignih uzroka bez vrlo teških ili teških KK0,7521
N06ZRekonstrukcijski postupci na ženskom spolnom sustavu1,1419
N07ZOstali postupci na maternici i adneksima zbog nemalignih uzroka10,5-
N08ZEndoskopski i laparoskopski postupci na ženskom spolnom sustavu10,6110
N09ZKonizacija, postupci na rodnici, grliću maternice i stidnici10,267
N10ZDijagnostička kiretaža ili dijagnostička histeroskopija0,15-
N11AOstali operativni postupci na ženskom spolnom sustavu, dob > 64 godine, ili s malignom bolesti, ili s KK2,6339
N11BOstali operativni postupci na ženskom spolnom sustavu, dob < 65 godina, bez maligne bolesti, bez KK0,469
N60AMaligna bolest ženskog spolnog sustava s vrlo teškim ili teškim KK112
N60BMaligna bolest ženskog spolnog sustava bez vrlo teških ili teških KK10,5611
N61ZInfekcije ženskog spolnog sustava10,4515
N62AMenstruacijski i drugi poremećaji ženskog spolnog sustava s KK10,5612
N62BMenstruacijski i drugi poremećaji ženskog spolnog sustava bez KK10,198
O01APorođaj carskim rezom s vrlo teškim KK2,3446
O01BPorođaj carskim rezom s teškim KK1,4245
O01CPorođaj carskim rezom bez vrlo teških ili teških KK0,8925
O02AVaginalni porođaj s operativnim postupkom s vrlo teškim ili teškim KK0,9317
O02BVaginalni porođaj s operativnim postupkom bez vrlo teških ili teških KK0,6917
O03ZEktopična trudnoća0,8415
O04ZRazdoblje poslije porođaja i poslije pobačaja s operativnim postupkom0,5211
O05ZPobačaj s operativnim postupkom0,245
O60AVaginalni porođaj s vrlo teškim ili teškim KK0,8730
O60BVaginalni porođaj bez vrlo teških ili teških KK0,4814
O60CJednoplodni nekomplicirani vaginalni porođaj bez drugih stanja10,4313
O61ZRazdoblje poslije porođaja i poslije pobačaja bez operativnog postupka0,3713
O63ZPobačaj bez operativnog postupka0,2810
O64ALažni trudovi prije 37, tjedna ili s vrlo teškim KK0,4416
O64BLažni trudovi nakon 37, tjedna bez vrlo teških KK0,178
O66AAntenatalni ili drugi opstetrički prijam0,3412
O66BAntenatalni ili drugi opstetrički prijam, isti dan0,19-
P01ZNovorođenče, smrtni ishod ili premještaj u drugu ustanovu za akutnu skrb, boravak < 5 dana, sa značajnim operativnim postupkom2,858
P02ZKardiotorakalni/krvožilni postupci u novorođenčeta12,8547
P03ZNovorođenče, masa pri prijamu 1000 - 1499 g, sa značajnim operativnim postupkom215,4274
P04ZNovorođenče, masa pri prijamu 1500 - 1999 g, sa značajnim operativnim postupkom214,577
P05ZNovorođenče, masa pri prijamu 2000 - 2499 g, sa značajnim operativnim postupkom214,2569
P06ANovorođenče, masa pri prijamu > 2499 g, sa značajnim operativnim postupkom i s višestrukim velikim poteškoćama29,5546
P06BNovorođenče, masa pri prijamu > 2499 g, sa značajnim operativnim postupkom, bez višestrukih velikih poteškoća22,7615
P60ANovorođenče, umrlo ili premješteno u drugu ustanovu za akutnu skrb < 5 dana od porođaja, bez značajnog operativnog postupka0,76-
P60BNovorođenče, umrlo ili premješteno u drugu ustanovu za akutnu skrb < 5 dana od ponovnog prijama, bez značajnog operativnog postupka0,43-
P61ZNovorođenče, masa pri prijamu < 750 g17,09141
P62ZNovorođenče, masa pri prijamu 750 - 999 g10,26192
P63ZNovorođenče, masa pri prijamu 1000 - 1249 g, bez značajnog operativnog postupka7,08143
P64ZNovorođenče, masa pri prijamu 1250 -1499 g, bez značajnog operativnog postupka6,14111
P65ANovorođenče, masa pri prijamu 1500 - 1999 g, bez značajnog operativnog postupka, s višestrukim velikim teškoćama5,5782
P65BNovorođenče, masa pri prijamu 1500 - 1999 g, bez značajnog operativnog postupka, s velikim teškoćama2,5571
P65CNovorođenče, masa pri prijamu 1500 - 1999 g, bez značajnog operativnog postupka, s ostalim teškoćama2,4668
P65DNovorođenče, masa pri prijamu 1500 - 1999 g, bez značajnog operativnog postupka, bez teškoća2,1853
P66ANovorođenče, masa pri prijamu 2000 - 2499 g, bez značajnog operativnog postupka, s višestrukim velikim teškoćama3,0848
P66BNovorođenče, masa pri prijamu 2000 - 2499 g, bez značajnog operativnog postupka, s velikim teškoćama1,4746
P66CNovorođenče, masa pri prijamu 2000 - 2499 g, bez značajnog operativnog postupka, s ostalim teškoćama1,0636
P66DNovorođenče, masa pri prijamu 3000 - 3499 g, bez značajnog operativnog postupka, bez teškoća0,9620
P67ANovorođenče, masa pri prijamu > 2499 g, bez značajnog operativnog postupka, s višestrukim velikim teškoćama1,6444
P67BNovorođenče, masa pri prijamu > 2499 g bez značajnog operativnog postupka, s velikim teškoćama1,1127
P67CNovorođenče, masa pri prijamu > 2499 g, bez značajnog operativnog postupka, s ostalim teškoćama0,6416
P67DNovorođenče, masa pri prijamu > 2499 g, bez značajnog operativnog postupka, bez teškoća0,4410
Q01ZSplenektomija2,2843
Q02AOstali operativni postupci zbog bolesti krvi ili krvotvornih organa s vrlo teškim ili teškim KK14,2833
Q02BOstali operativni postupci zbog bolesti krvi ili krvotvornih organa bez vrlo teških ili teških KK10,8921
Q60APoremećaji imuniteta i retikuloendotelnog sustava s vrlo teškim ili teškim KK11,3927
Q60BPoremećaji imuniteta i retikuloendotelnog sustava, s malignom bolesti, bez vrlo teških ili teških KK11,3218
Q60CPoremećaji imuniteta i retikuloendotelnog sustava, bez maligne bolesti, bez vrlo teških ili teških KK10,6915
Q61APoremećaji eritrocita s vrlo teškim KK11,0227
Q61BPoremećaji eritrocita s teškim KK10,6321
Q61CPoremećaji eritrocita bez vrlo teških ili teških KK10,4619
Q62ZPoremećaji zgrušavanja krvi1,6325
R01ALimfom i leukemija s velikim operativnim postupcima i s vrlo teškim ili teškim KK7,9241
R01BLimfom i leukemija s velikim operativnim postupcima, bez vrlo teških ili teških KK1,7836
R02AOstali novotvorevinski poremećaji s velikim operativnim postupcima i s vrlo teškim ili teškim KK2,3421
R02BOstali novotvorevinski poremećaji s velikim operativnim postupcima, bez vrlo teških ili teških KK1,2431
R03ALimfom i leukemija s ostalim operativnim postupcima s vrlo teškim ili teškim KK19,2767
R03BLimfom i leukemija s ostalim operativnim postupcima, bez vrlo teških ili teških KK11,6426
R04AOstali novotvorevinski poremećaji s ostalim operativnim postupcima, s vrlo teškim ili teškim KK1,9233
R04BOstali novotvorevinski poremećaji s ostalim operativnim postupcima, bez vrlo teških ili teških KK0,7413
R60AAkutna leukemija s vrlo teškim KK16,2337
R60BAkutna leukemija s teškim KK11,3629
R60CAkutna leukemija bez vrlo teških ili teških KK11,4825
R61ALimfom i neakutna leukemija s vrlo teškim KK13,4943
R61BLimfom i neakutna leukemija bez vrlo teških KK11,221
R61CLimfom i neakutna leukemija, isti dan10,25-
R62AOstali novotvorevinski poremećaji s KK11,7830
R62BOstali novotvorevinski poremećaji bez KK0,8317
R63ZKemoterapija10,465
R64ZRadioterapija11,37-
S60ZHIV, isti dan0,6-
S65ABolesti povezane s HIV-om s vrlo teškim KK9,7378
S65BBolesti povezane s HIV-om s teškim KK2,8833
S65CBolesti povezane s HIV-om bez vrlo teških ili teških KK2,6130
T01AOperativni postupci zbog zaraznih i parazitskih bolesti s vrlo teškim KK14,9552
T01BOperativni postupci zbog zaraznih i parazitskih bolesti s teškim ili umjerenim KK1,841
T01COperativni postupci zbog zaraznih ili parazitskih bolesti bez KK11,0219
T60ASeptikemija s vrlo teškim ili teškim KK1,32,0230
T60BSeptikemija bez vrlo teških ili teških KK11,1628
T61APostoperativne i posttraumatske infekcije, dob > 54 godine, ili s vrlo teškim ili teškim KK0,8626
T61BPostoperativne i posttraumatske infekcije, dob < 55 godina bez teških ili teških KK10,4723
T62AVrućica nepoznatog uzroka s KK1,30,9823
T62BVrućica nepoznatog uzroka bez KK0,5417
T63AVirusna bolest, dob > 59 godina, ili s KK30,6622
T63BVirusna bolest, dob < 60 godina bez KK0,417
T64AOstale zarazne i parazitske bolesti s vrlo teškim ili teškim KK0,9420
T64BOstale zarazne i parazitske bolesti bez vrlo teških ili teških KK10,5317
U40ZLiječenje mentalnog zdravlja, isti dan, s elektrokonvulzijskom terapijom0,11-
U60ZLiječenje mentalnog zdravlja, isti dan, bez elektrokonvulzijske terapije10,08-
U61AShizofreni poremećaji - prisilno liječenje1,0724
U61BShizofreni poremećaji - liječenje vlastitom voljom0,6924
U62AParanoja i akutni psihotični poremećaj s vrlo teškim ili teškim KK ili prisilno liječenje1,2523
U62BParanoja i akutni psihotični poremećaj bez vrlo teških ili teških KK10,6721
U63AVeliki afektivni poremećaji, dob > 69 godina, ili s vrlo teškim ili teškim KK0,8624
U63BVeliki afektivni poremećaji, dob < 70 godina, bez vrlo teških ili teških KK10,6922
U64ZOstali afektivni i somatoformni poremećaji10,5917
U65ZAnksiozni poremećaji10,4611
U66ZPoremećaji hranjenja i opsesivno-kompulzivni poremećaji10,7622
U67ZPoremećaji osobnosti i akutne reakcije10,5316
U68ZMentalni poremećaji u dječjoj dobi10,489
V60AIntoksikacija alkoholom i sustezanje s KK0,526
V60BIntoksikacija alkoholom i sustezanje bez KK0,175
V61ZIntoksikacija lijekovima (drogama) i sustezanje0,6918
V62APoremećaji zbog primjene alkohola i ovisnost o njemu0,5416
V62BPoremećaj zbog primjene alkohola i ovisnost o njemu, isti dan0,08-
V63APoremećaji zbog primjene opioida i ovisnost o njima0,6210
V63BPoremećaji zbog primjene opioida i ovisnost o njima, liječenje okončano protivno savjetu liječnika0,14-
V64ZPoremećaji zbog primjene drugih lijekova (droga) i ovisnost o njima0,410
W01ZPostupci ventilacije i kraniotomije zbog višestruke značajne traume17,1495
W02ZPostupci na kuku, femuru i okrajinama zbog višestruke značajne traume, uključujući primjenu umetaka2,9149
W03ZPostupci na abdomenu zbog višestruke značajne traume2,3439
W04ZOstali postupci zbog višestruke značajne traume2,7150
W60ZVišestruka trauma, smrtni ishod ili premještaj u drugu ustanovu za akutnu skrb, boravak < 5 dana0,944
W61ZVišestruka trauma bez značajnih postupaka11,0336
X02ZMikrovaskularni prijenos tkiva ili presatka kože zbog ozljede šake10,9221
X04AOstali postupci zbog ozljede donje okrajine, dob > 59 godina, ili s KK2,0837
X04BOstali postupci zbog ozljede donje okrajine, dob < 60 godina bez KK0,8118
X05ZOstali postupci zbog ozljede šake0,613
X06AOstali postupci zbog ostalih ozljeda s vrlo teškim ili teškim KK1,933
X06BOstali postupci zbog ostalih ozljeda bez vrlo teških ili teških KK0,5414
X07APresadci kože zbog ozljede, osim ozljede šake, s mikrovaskularnim prijenosom tkiva, ili s vrlo teškim ili teškim KK5,3155
X07BPresadci kože zbog ozljede, osim ozljede šake, bez mikrovaskularog prijenosa tkiva, bez vrlo teških ili teških KK11,3235
X60AOzljede, dob > 64 godine s KK0,7517
X60BOzljede, dob > 64 godine bez KK0,2813
X60COzljede, dob < 65 godina10,249
X61ZAlergijske reakcije0,2-
X62AOtrovanje/toksični učinak lijekova ili drugih tvari, dob > 59 godina, ili s KK0,5315
X62BOtrovanje/toksični učinak lijekova ili drugih tvari, dob < 60 godina bez KK10,237
X63APosljedice liječenja s vrlo teškim ili teškim KK13,1639
X63BPosljedice liječenja bez vrlo teških ili teških KK0,4415
X64AOstale ozljede, otrovanja i toksični učinci, dob > 59 godina, ili s KK0,7616
X64BOstale ozljede, otrovanja i toksični učinci, dob < 60 godina, ili bez KK10,355
Y01ZOperativni postupci zbog teških opeklina20,39134
Y02AOstale opekline s presatkom kože, dob > 64 godine, ili s složenim postupkom, ili s vrlo teškim ili teškim KK6,7472
Y02BOstale opekline s presatkom kože, dob < 65 godina, bez složenih postupaka, bez vrlo teških ili teških KK12,6338
Y03ZOstali operativni postupci zbog ostalih opeklina1,832
Y60ZOpekline, premještaj u drugu ustanovu za akutnu skrb, boravak < 5 dana0,51-
Y61ZTeške opekline1,0520
Y62AOstale opekline, dob > 64 godine, ili s složenim postupkom, ili s vrlo teškim ili teškim KK0,7833
Y62BOstale opekline, dob < 65 godina, bez složenih postupaka, bez vrlo teških ili teških KK10,4516
Z01AOperativni postupci s dijagnozama ostalih kontakata sa zdravstvenom službom s vrlo teškim ili teškim KK1,622
Z01BOperativni postupci s dijagnozama ostalih kontakata sa zdravstvenom službom bez vrlo teških ili teških KK0,749
Z40ZEndoskopsko praćenje10,598
Z60ARehabilitacija s vrlo teškim ili teškim KK2,4778
Z60BRehabilitacija bez vrlo teških ili teških KK1,01-
Z60CRehabilitacija, isti dan0,12-
Z61ZOstali znakovi i simptomi0,4412
Z62ZPraćenje bez endoskopije0,23-
Z63AOstala naknadna skrb s vrlo teškim ili teškim KK1,7720
Z63BOstala naknadna skrb bez vrlo teških ili teških KK0,436
Z64AOstali čimbenici koji utječu na zdravstveno stanje0,19-
Z64BOstali čimbenici koji utječu na zdravstveno stanje, isti dan0,08-
Z65ZVišestruke, ostale i nespecifične kongenitalne anomalije0,4821

* Ako je način otpusta iz bolnice premještaj u drugu akutnu bolnicu više ili iste kategorije, koeficijent se umanjuje za 50%.

1 Za osigurane osobe Zavoda mlađe od 11 godina koeficijent se uvećava za 10%.

2 Može se zaračunati samo u klinikama, kliničkim bolnicama i kliničkim bolničkim centrima.

3 U specijaliziranim klinikama koeficijent se uvećava za 20%