NN 35/2019 (5.4.2019.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrednovanju u postupku imenovanja predsjednika sudova

Državno sudbeno vijeće

739

Na temelju članka 83. stavak 4. Zakona o Državnom sudbenom vijeću (»Narodne novine«, broj 116/10, 57/11, 130/11, 28/13, 82/15 i 67/18 – dalje ZDSV), Državno sudbeno vijeće na sjednici održanoj 21. ožujka 2019. donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O VREDNOVANJU U POSTUPKU IMENOVANJA PREDSJEDNIKA SUDOVA

Članak 1.

U članku 2. stavku 2. Pravilnika o vrednovanju u postupku imenovanja predsjednika sudova (»Narodne novine«, broj 73/11 i 49/13) iza riječi: »predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske« brišu se riječi: »i ministra pravosuđa«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: OU-60/11-3

Zagreb, 21. ožujka 2019.

Predsjednik
Državnoga sudbenog vijeća
Darko Milković, v. r.