NN 38/2019 (12.4.2019.), Pravilnik o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i neobveznom izrazu kvalitete »planinski proizvod«

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

786

Na temelju članka 87. stavka 22., članka 89. stavka 3., članka 90. stavka 21., članka 91. stavka 18., članka 94. stavka 18., članka 95. stavka 9. i članka 96. stavka 10. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 118/18), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O ZAŠTIĆENIM OZNAKAMA IZVORNOSTI, ZAŠTIĆENIM OZNAKAMA ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA I ZAJAMČENO TRADICIONALNIM SPECIJALITETIMA POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA I NEOBVEZNOM IZRAZU KVALITETE »PLANINSKI PROIZVOD«

I. OPĆE ODREDBE

Predmet Pravilnika

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju:

– sadržaj zahtjeva, obrasci te odredbe vezane za skupine u nacionalnom postupku zaštite naziva poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda kao zaštićena oznaka izvornosti (u daljnjem tekstu: ZOI), zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla (u daljnjem tekstu: ZOZP) i zajamčeno tradicionalni specijalitet (u daljnjem tekstu: ZTS)

– izgled i način korištenja nacionalnog znaka ZOI, ZOZP i ZTS

– dokumentacija, obrasci i uloga skupine u postupku registracije naziva poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda kao ZOI, ZOZP i ZTS na razini Europske unije

– sadržaj i način vođenja evidencija o ZOI, ZOZP i ZTS

– sadržaj zahtjeva za odobrenje izmjene Specifikacije registriranog naziva ZOI, ZOZP ili ZTS na razini Europske unije

– obrasci za podnošenje prigovora i obrasci za dostavu obavijesti o ishodu postupka postizanja sporazuma

– sadržaj zahtjeva za ovlašćivanje kontrolnih tijela i sastav Povjerenstva za ovlašćivanje kontrolnih tijela

– postupak potvrđivanja sukladnosti, rokovi, sadržaj Potvrde o sukladnosti i Uvjerenja o sukladnosti pojedine faze proizvodnje sa Specifikacijom proizvoda, obveze ovlaštenog kontrolnog tijela, sadržaj i način vođenja evidencija izdanih Potvrda o sukladnosti

– sadržaj zahtjeva i način vođenja evidencija korisnika neobveznog izraza kvalitete »planinski proizvod«.

Članak 2.

Ovim se Pravilnikom uređuje provedba:

– Uredbe (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (SL L 343, 14. 12. 2012.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1151/2012)

– Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 668/2014 od 13. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (SL L 179, 19. 6. 2014.), (u daljnjem tekstu: Provedbena uredba Komisije (EU) br. 668/2014)

– Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 664/2014 od 18. prosinca 2013. o dopuni Uredbe (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na utvrđivanje simbola Unije za zaštićene oznake izvornosti, zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalne specijalitete i s obzirom na određena pravila o podrijetlu, određena pravila postupka i određena dodatna prijelazna pravila

– Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 665/2014 od 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uvjeta uporabe neobvezne oznake kvalitete »planinski proizvod«.

II. POSEBNE ODREDBE

ZAŠTITA I REGISTRACIJA NAZIVA POLJOPRIVREDNOG ILI PREHRAMBENOG PROIZVODA KAO ZOI, ZOZP ILI ZTS

Podnositelj zahtjeva za zaštitu naziva poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda kao ZOI, ZOZP ili ZTS

Članak 3.

(1) Zahtjev za zaštitu naziva poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda kao ZOI, ZOZP ili ZTS ima pravo podnijeti skupina iz članka 87. stavka 2. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18), (u daljnjem tekstu: Zakon).

(2) Najmanje polovinu članova skupine koja podnosi zahtjev iz stavka 1. ovoga članka moraju sačinjavati registrirani proizvođači proizvoda čiji naziv se želi zaštiti, upisani u odgovarajuće upisnike subjekata i objekata u poslovanju s hranom ili druge odgovarajuće upisnike koje vode nadležna tijela.

(3) Članovi skupine iz stavka 2. ovoga članka moraju potpisati Izjavu o poznavanju opsega zaštite i Specifikacije proizvoda iz Priloga IV. ovoga Pravilnika.

Zahtjev za zaštitu naziva poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda kao ZOI ili ZOZP

Članak 4.

(1) Zahtjev za zaštitu naziva poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda kao ZOI ili ZOZP (u daljnjem tekstu: zahtjev za ZOI/ZOZP) podnosi se na propisanom obrascu iz Priloga I. ovoga Pravilnika ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(2) Podnositelj zahtjeva je obvezan, uz ispunjeni obrazac zahtjeva iz Priloga I. ovoga Pravilnika dostaviti i sljedeću dokumentaciju koja čini sastavni dio zahtjeva:

– izjavu mjerodavnog tijela skupine o usvojenoj odluci o zaštiti naziva poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda kao ZOI ili ZOZP, u tiskanom obliku ili elektroničkom obliku

– punomoć (ako skupinu zastupa ovlašteni zastupnik ili opunomoćenik, ovjerenu od strane javnog bilježnika), u tiskanom obliku

– popunjen obrazac iz Priloga III. ovoga Pravilnika, u tiskanom i elektroničkom obliku

– Specifikaciju proizvoda sukladno članku 7. Uredbe (EU) br. 1151/2012, u tiskanom i elektroničkom obliku

– Jedinstveni dokument na Obrascu iz Priloga I. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 668/2014 usklađen sa Specifikacijom proizvoda, u elektroničkom obliku i

– izjavu o poznavanju opsega zaštite i Specifikacije proizvoda iz Priloga IV. ovoga Pravilnika, u tiskanom obliku i

– dokaz o korištenju naziva na tržištu za proizvod za koji se podnosi zahtjev za zaštitu, u tiskanom obliku ili elektroničkom obliku.

(3) Dokumentacija navedena u stavku 2. ovoga članka koja se dostavlja Ministarstvu u elektroničkom obliku, dostavlja se na nekom od prijenosnih medija.

(4) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka se prilaže upravna pristojba sukladno posebnom propisu o upravnim pristojbama.

Zahtjev za zaštitu naziva poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda kao ZTS

Članak 5.

(1) Zahtjev za zaštitu naziva poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda kao ZTS (u daljnjem tekstu: zahtjev za ZTS) podnosi se na propisanom obrascu iz Priloga II. ovoga Pravilnika Ministarstvu.

(2) Podnositelj zahtjeva je obvezan, uz ispunjeni obrazac iz Priloga II. ovoga Pravilnika, dostaviti i sljedeću dokumentaciju koja čini sastavni dio zahtjeva:

– izjavu mjerodavnog tijela skupine o usvojenoj odluci o zaštiti naziva poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda kao ZTS, u tiskanom obliku ili elektroničkom obliku

– punomoć (ako skupinu zastupa ovlašteni zastupnik ili opunomoćenik, ovjerenu od strane javnog bilježnika), u tiskanom obliku

– Specifikaciju proizvoda iz Priloga II. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 668/2014; u tiskanom i elektroničkom obliku

– popunjen obrazac iz Priloga III. ovoga Pravilnika, u tiskanom i elektroničkom obliku

– izjavu o poznavanju opsega zaštite i Specifikacije proizvoda iz Priloga IV. ovoga Pravilnika, u tiskanom obliku i

– dokaz o korištenju naziva na tržištu za proizvod za koji se podnosi zahtjev za zaštitu, u tiskanom obliku ili elektroničkom obliku.

(3) Dokumentacija navedena u stavku 2. ovoga članka koja se dostavlja Ministarstvu u elektroničkom obliku, dostavlja se na nekom od prijenosnih medija.

(4) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka se prilaže upravna pristojba sukladno posebnom propisu o upravnim pristojbama.

Zahtjev za registraciju naziva ZOI, ZOZP ili ZTS na razini Europske unije

Članak 6.

(1) Podnositelj zahtjeva iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika obvezan je sukladno članku 90. stavku 1. Zakona dostaviti Ministarstvu dokumentaciju koja čini zahtjev za registraciju naziva ZOI, ZOZP ili ZTS na razini Europske unije.

(2) Podnositelj zahtjeva iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika prije podnošenja zahtjeva za registraciju naziva ZOI, ZOZP ili ZTS na razini Europske unije odabire ovlašteno kontrolno tijelo koje će izraditi Plan kontrole i provoditi postupak potvrđivanja sukladnosti sa Specifikacijom proizvoda sukladno članku 95. Zakona.

(3) Dokumentaciju zahtjeva za registraciju naziva ZOI, ZOZP ili ZTS na razini Europske unije iz stavka 1. ovoga članka čini:

– popunjen obrazac iz Priloga V. ovoga Pravilnika i

– za registraciju naziva ZOI ili ZOZP Jedinstveni dokument na Obrascu iz Priloga I. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 668/2014 usklađen sa Specifikacijom proizvoda.

(4) Dokumentacija iz stavka 3. ovoga članka dostavlja se Ministarstvu u elektroničkom obliku.

(5) Ministarstvo može od podnositelja zahtjeva tražiti dopunu ili ispravak dokumentacije iz stavka 3. ovoga članka prije prosljeđivanja dokumentacije Europskoj komisiji sukladno članku 90. stavku 1. Zakona.

Povlačenje Zahtjeva za registraciju naziva ZOI, ZOZP ili ZTS na razini Europske unije

Članak 7.

(1) U slučaju iz članka 90. stavka 4. Zakona podnositelj zahtjeva dužan je Ministarstvu dostaviti Izjavu kojom povlači Zahtjev za registraciju naziva ZOI, ZOZP ili ZTS na razini Europske unije, na obrascu iz Priloga VI. ovoga Pravilnika.

(2) Uz ispunjen obrazac iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se i odluka mjerodavnog tijela skupine o usvojenoj odluci o povlačenju zahtjeva za registraciju naziva ZOI, ZOZP ili ZTS na razini Europske umije, u elektroničkom obliku.

Zahtjev za izmjenu Specifikacije za ZOI, ZOZP ili ZTS registrirane na razini Europske unije

Članak 8.

(1) Zahtjev za odobrenje izmjene Specifikacije proizvoda registriranog naziva ZOI, ZOZP ili ZTS na razini Europske unije (u daljnjem tekstu: Zahtjev za odobrenje izmjene) može podnijeti podnositelj zahtjeva iz članaka 4. ili 5. ovoga Pravilnika ili druga skupina s pravnim interesom.

(2) Ako zahtjev za odobrenje izmjene podnosi druga skupina s pravnim interesom iz stavka 1. ovoga članka, ona mora ispunjavati uvjete propisane člankom 3. ovoga Pravilnika.

(3) Zahtjev za odobrenje izmjene podnosi se Ministarstvu sukladno članku 91. stavku 1. Zakona i sadrži:

– popunjen obrazac iz Priloga V. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 668/2014 u tiskanom i elektroničkom obliku, ili

– popunjen obrazac iz Priloga VI. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 668/2014 u tiskanom i elektroničkom obliku, ili

– popunjen obrazac iz Priloga VII. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 668/2014 u tiskanom i elektroničkom obliku, ili

– popunjen obrazac iz Priloga VIII. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 668/2014 u tiskanom i elektroničkom obliku.

(4) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka, uz obrazac iz stavka 3. ovoga članka potrebno je dostavit i:

– dokaz o pravnom interesu, u tiskanom obliku

– izjavu mjerodavnog tijela skupine o zahtjevu za izmjenu Specifikacije proizvoda, u tiskanom ili elektroničkom obliku

– punomoć (ukoliko skupinu zastupa ovlašteni zastupnik ili opunomoćenik, ovjerenu od strane javnog bilježnika), u tiskanom obliku i

– popunjen obrazac iz Priloga III. ovoga Pravilnika, u tiskanom i elektroničkom obliku.

(5) Dokumentacija navedena u stavku 1. ovoga članka koja se dostavlja Ministarstvu u elektroničkom obliku, dostavlja se na nekom od prijenosnih medija.

(6) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka se prilaže upravna pristojba sukladno posebnom propisu o upravnim pristojbama.

Podnošenje prigovora

Članak 9.

(1) Na podneseni zahtjev za zaštitu naziva iz članaka 4. ili 5. ovoga Pravilnika, svaka fizička ili pravna osoba koja ima pravni interes i sjedište ili prebivalište u Republici Hrvatskoj može podnijeti prigovor sukladno članku 87. Zakona, na obrascu iz Priloga VII.A ovoga Pravilnika.

(2) Na izmijenjenu Specifikaciju proizvoda u tijeku postupka registracije oznake na razini Europske unije svaka fizička ili pravna osoba koja ima pravni interes i sjedište ili prebivalište u Republici Hrvatskoj može podnijeti prigovor sukladno članku 90. Zakona, na obrascu iz Priloga VII.B ovoga Pravilnika.

(3) Na izmijenjenu Specifikaciju proizvoda registriranog naziva ZOI, ZOZP ili ZTS svaka fizička ili pravna osoba koja ima pravni interes i sjedište ili prebivalište u Republici Hrvatskoj može podnijeti prigovor sukladno članku 91. Zakona, na obrascu iz Priloga VII.C ovoga Pravilnika.

(4) Prigovor iz stavaka 1., 2. ili 3. ovoga članka podnosi se na obrascima iz Priloga VII.A, VII.B i VII.C ovoga Pravilnika uz koje je potrebno dostaviti dokaze kojima se potkrepljuju razlozi za prigovor.

(5) U slučaju podnošenja prigovora iz stavka 2. ovoga članka uz Obrazac iz Priloga VII.B ovoga Pravilnika prilaže se upravna pristojba sukladno posebnom propisu o upravnim pristojbama.

(6) Nakon završenog postupka postizanja sporazuma iz članaka 88., 90. ili 91. Zakona, podnositelj zahtjeva za zaštitu naziva iz članaka 4. ili 5. ovoga Pravilnika ili podnositelj zahtjeva za izmjenu specifikacije iz članka 7. ovoga Pravilnika, Ministarstvu dostavlja obavijest o ishodu postupka postizanja sporazuma na obrascu iz Priloga VIII. ovoga Pravilnika.

OVLAŠTENA KONTROLNA TIJELA I POTVRĐIVANJE SUKLADNOSTI PROIZVODA SA SPECIFIKACIJOM PROIZVODA ZA ZOI, ZOZP ILI ZTS

Povjerenstvo za ovlašćivanje kontrolnih tijela za potvrđivanje sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom proizvoda za ZOI, ZOZP ili ZTS

Članak 10.

(1) Postupak ovlašćivanja kontrolnih tijela iz članka 94. Zakona provodi Povjerenstvo za ovlašćivanje kontrolnih tijela za potvrđivanje sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom proizvoda za ZOI, ZOZP ili ZTS.

(2) Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka sastavljeno je od predstavnika Ministarstva, nadležne inspekcije i predstavnika Hrvatske akreditacijske agencije.

Zahtjev za ovlašćivanje kontrolnog tijela za potvrđivanje sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom proizvoda za ZOI, ZOZP ili ZTS

Članak 11.

(1) Zahtjev za ovlašćivanje kontrolnog tijela za potvrđivanje sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom proizvoda za ZOI, ZOZP ili ZTS (u daljnjem tekstu: zahtjev za ovlašćivanje) pravna osoba podnosi Ministarstvu na Obrascu iz Priloga IX. ovoga Pravilnika.

(2) Uz ispunjeni obrazac zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka, pravna osoba obvezna je dostaviti i sljedeću dokumentaciju koja čini sastavni dio zahtjeva:

– potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi ne stariju od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, u izvorniku

– popis djelatnika koji provode postupak potvrđivanja sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom proizvoda za ZOI, ZOZP ili ZTS (u daljnjem tekstu: Specifikacija) sa sljedećom dokumentacijom: životopis, dokaz o osposobljenosti (npr. diploma, uvjerenje, svjedodžba, potvrda o edukacijama) i

– popis vanjskih suradnika koji provode postupak potvrđivanja sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom sa sljedećom dokumentacijom: životopis, dokaz o osposobljenosti (npr. diploma, uvjerenje, svjedodžba, potvrda o edukacijama) i Izjavu o poslovnoj suradnji sklopljenoj temeljem Ugovora.

(3) Dokumentacija iz stavka 2. ovoga članka mora biti dostavljena na hrvatskom jeziku, a ako se radi o kontrolnom tijelu iz drugih država članica dokumentacija se mora dostaviti sukladno članku 94. stavku 4. Zakona.

Obveze ovlaštenih kontrolnih tijela

Članak 12.

Ovlaštena kontrolna tijela imaju sljedeće obveze:

– izraditi Plan kontrole sukladno članku 95. stavcima 3. i 4. Zakona

– izraditi izmjenu Plana kontrole (ako je potrebno)

– dostavljati Ministarstvu izvješća o provedenim službenim kontrolama

– voditi popis korisnika registriranih oznaka, te popis svih subjekata koji sudjeluju u lancu proizvodnje proizvoda, podatke o količinama proizvoda koji su sukladni sa Specifikacijom

– voditi evidenciju dokaza o izobrazbi djelatnika/vanjskih suradnika koji provode postupak potvrđivanja sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom

– voditi evidencije o izdanim i poništenim (suženim i povučenim) Potvrdama o sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom (u daljnjem tekstu: Potvrda o sukladnosti)

– dostavljati druge dokumente ili informacije Ministarstvu sukladno članku 94. stavku 15. Zakona.

Izvješća o provedenim službenim kontrolama

Članak13.

(1) Ovlaštena kontrolna tijela imaju obvezu dostavljati Ministarstvu kvartalna izvješća o provedenim službenim kontrolama za I. kvartal do 20. travnja, za II. kvartal do 20. srpnja, za III. kvartal do 20. listopada tekuće godine i za IV. kvartal do 20. siječnja naredne godine.

(2) Kvartalno izvješće iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

– obrazac izvješća o provedenim službenim kontrolama iz Priloga X. ovoga Pravilnika u elektroničkom obliku

– preslike zapisa provedenih kontrola nad korisnicima oznake i subjektima u lancu proizvodnje sa svim dokumentima koji dokazuju što je pregledano i

– preslike analitičkih izvješća za provedene laboratorijske kontrole.

Potvrđivanje sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom

Članak 14.

(1) Postupak potvrđivanja sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom (u daljnjem tekstu: postupak potvrđivanja sukladnosti) provodi ovlašteno kontrolno tijelo sukladno članku 95. Zakona.

(2) Plan kontrole ili izmijenjeni Plan kontrole iz članka 95. stavka 3. Zakona odobrava Ministarstvo i objavljuje na svojim mrežnim stranicama informaciju o odobrenom ili izmijenjenom Planu kontrole za svaki pojedini proizvod.

(3) Predstavnik ovlaštenog kontrolnog tijela (kontrolor/certifikator) o provedbi postupka potvrđivanja sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom sastavlja zapisnik o utvrđenom činjeničnom stanju, kao i o podacima i obavijestima dobivenim tijekom provođenja kontrole te provedenim aktivnostima, a kojeg potpisuju predstavnik ovlaštenog kontrolnog tijela i stranka koja je nazočila u postupku potvrđivanja sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom.

(4) Jedan primjerak zapisnika iz stavka 3. ovoga članka ostavlja se stranci koja je nazočila u postupku potvrđivanja sukladnosti sa Specifikacijom, a Ministarstvu se dostavlja sukladno članku 13. ovoga Pravilnika.

(5) Ako se prilikom provedbe postupka kontrole u svrhu potvrđivanja sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom utvrde manje nesukladnosti, ovlašteno kontrolno tijelo određuje rok za njihovo uklanjanje te provodi kontrolu uklanjanja nesukladnosti.

Sadržaj Potvrde o sukladnosti

Članak 15.

(1) Potvrda o sukladnosti sadrži sljedeće podatke:

– naziv ovlaštenog kontrolnog tijela

– redni broj Potvrde o sukladnosti

– naziv i adresu subjekta u poslovanju s hranom koji je korisnik oznake

– adresu lokacije proizvodnog objekta

– oznaku i naziv proizvoda

oblik pakiranja

– količinu proizvoda za koju je potvrđena sukladnost

– datum izdavanja i rok valjanosti Potvrde o sukladnosti i

– potpis odgovorne osobe.

(2) Prilog Potvrde o sukladnosti sadrži podatke o serijama (lotovima), gdje je primjenjivo i količinama proizvoda.

(3) Ovisno o proizvodu, Potvrda o sukladnosti izdaje se na određeni vremenski rok, a sukladno Planu kontrole.

Uvjeti za poništavanje (suženje i povlačenje) Potvrde o sukladnosti sa Specifikacijom proizvoda

Članak 16.

U slučaju kada se tijekom službenih kontrola utvrdi kod gotovog proizvoda odstupanje od zahtjeva iz Specifikacije proizvoda, Plana kontrole ili sadržaja izdane Potvrde o sukladnosti, osoba ovlaštena za provedbu službenih kontrola dužna je o tome obavijestiti ovlašteno kontrolno tijelo, a ono je dužno razmotriti utvrđena odstupanja i pokrenuti postupak suženja u dijelu koji se odnosi na seriju proizvoda kojoj pripada proizvod kod kojeg je utvrđeno odstupanje ili povlačenja u cijelosti Potvrde o sukladnosti.

NACIONALNI ZNAK ZA ZOI, ZOZP I ZTS

Označavanje proizvoda nacionalnim znakom za ZOI, ZOZP ili ZTS

Članak 17.

(1) Nacionalni znak ZOI, ZOZP ili ZTS poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (u daljnjem tekstu: znak) je znak vizualnog identiteta poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda čiji je naziv zaštićen kao ZOI, ZOZP ili ZTS prijelaznom nacionalnom zaštitom.

(2) Znakom se dobrovoljno označava poljoprivredni ili prehrambeni proizvod čiji je naziv zaštićen prijelaznom nacionalnom zaštitom i za koji je izdana Potvrda o sukladnosti.

(3) Označavanje proizvoda znakom obavlja korisnik oznake.

(4) Troškove tiskanja znaka snosi korisnik oznake.

Uvjeti korištenja nacionalnog znaka za ZOI, ZOZP ili ZTS

Članak 18.

(1) Znak je dozvoljeno stavljati na proizvod nakon što Ministarstvo dostavi Europskoj komisiji dokumentaciju potrebnu za postupak registracije naziva ZOI ili ZOZP ili ZTS na razini Europske unije sukladno članku 90. stavku 1. Zakona, uz uvjet da je za taj proizvod potvrđena sukladnost sa Specifikacijom proizvoda od strane ovlaštenog kontrolnog tijela.

(2) Znak se stavlja na proizvod samostalno u istom vidnom polju uz zaštićen naziv proizvoda, na način da je vidljiv, čitljiv i neizbrisiv.

Izgled znaka za označavanje proizvoda sa prijelaznom nacionalnom zaštitom

Članak 19.

(1) Izgled znaka za označavanje proizvoda sa prijelaznom nacionalnom zaštitom opisan je u Prilogu XI. ovoga Pravilnika.

(2) Detaljan grafički prikaz reprodukcije znaka tiskan je u Knjizi grafičkih standarda I. koja je objavljena na mrežnim stranicama Ministarstva.

Označavanje proizvoda nacionalnim znakom nakon registracije naziva ZOI, ZOZP ili ZTS na razini Europske unije

Članak 20.

(1) Nakon registracije naziva ZOI, ZOZP ili ZTS na razini Europske unije, znak se i dalje može koristi za označavanje proizvoda za koji je potvrđena sukladnost sa Specifikacijom proizvoda od strane ovlaštenog kontrolnog tijela, ali bez navođenja tekstualnog dijela »Prijelazna nacionalna zaštita temeljem Uredbe (EU) br. 1151/2012«.

(2) Izgled znaka iz stavka 1. ovoga članka opisan je u Prilogu XII. ovoga Pravilnika.

(3) Detaljan grafički prikaz reprodukcije znaka tiskan je u Knjizi grafičkih standarda II. koja je objavljena na mrežnim stranicama Ministarstva.

PLANINSKI PROIZVOD

Zahtjev za korištenje neobveznog izraza kvalitete »planinski proizvod«

Članak 21.

(1) Zahtjev za korištenje neobveznog izraza kvalitete »planinski proizvod« (u daljnjem tekstu: zahtjev za »planinski proizvod«) podnosi se na propisanom obrascu iz Priloga XIII. ovoga Pravilnika Ministarstvu.

(2) Podnositelj zahtjeva je obvezan, uz ispunjeni obrazac iz Priloga XIII. ovoga Pravilnika, dostaviti sljedeću dokumentaciju koja čini sastavni dio zahtjeva:

– Proizvođačku specifikaciju proizvoda kojom se dokazuje usklađenost sa zahtjevima iz članka 31. Uredbe (EU) br. 1151/2012 te Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 665/2014 оd 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uvjeta uporabe neobvezne oznake kvalitete »planinski proizvod« (SL L 179, 19. 6. 2014.), u tiskanom i elektroničkom obliku

(3) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka se prilaže upravna pristojba sukladno posebnom propisu o upravnim pristojbama.

Povjerenstvo za odobravanje korištenja neobveznog izraza kvalitete »planinski proizvod«

Članak 22.

Postupak odobravanja korištenja neobveznog izraza kvalitete »planinski proizvod« sukladno članku 96. Zakona provodi Povjerenstvo za odobravanje korištenja neobveznog izraza kvalitete »planinski proizvod«.

EVIDENCIJE

Evidencija registriranih naziva poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda kao ZOI, ZOZP ili ZTS

Članak 23.

(1) Ministarstvo vodi evidenciju registriranih naziva poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda kao ZOI, ZOZP ili ZTS u elektroničkom obliku i objavljuje ju na svojim mrežnim stranicama sukladno članku 90. stavku 15. Zakona.

(2) Evidencija iz stavka 1. ovoga članka sadrži: registrirani naziv proizvoda, oznaku, datum registracije oznake na razini Europske unije, važeću Specifikaciju proizvoda, naziv podnositelja zahtjeva iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika, informaciju o odabranom kontrolnom tijelu, informaciju o odobrenom Planu kontrole iz članka 14. stavka 2. ovoga Pravilnika.

Evidencija izdanih Potvrda o sukladnosti

Članak 24.

(1) Ministarstvo vodi u elektroničkom obliku evidenciju svih izdanih Potvrda o sukladnosti iz članka 95. stavka 5. Zakona za proizvode čiji je naziv zaštićen prijelaznom nacionalnom zaštitom kao ZOI, ZOZP ili ZTS i za proizvode čiji je naziv registriran na razini Europske unije kao ZOI, ZOZP ili ZTS.

(2) Evidencija iz stavka 1. ovoga članka sadrži: naziv proizvoda i oznaku, naziv ovlaštenog kontrolnog tijela, redni broj Potvrde o sukladnosti, naziv i adresa subjekta u poslovanju s hranom koji je korisnik oznake, adresa lokacije proizvodnog objekta, količina proizvoda za koju je potvrđena sukladnost, razdoblje valjanosti Potvrde o sukladnosti.

(3) Ministarstvo objavljuje na svojim mrežnim stranicama podatke o Potvrdama o sukladnosti iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Podatke o Potvrdama o sukladnosti čiji je naziv zaštićen prijelaznom nacionalnom zaštitom kao ZOI, ZOZP ili ZTS Ministarstvo objavljuje u sklopu evidencije naziva poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda čiji je naziv zaštićen prijelaznom nacionalnom zaštitom kao ZOI, ZOZP ili ZTS iz članka 87. stavka 19. Zakona.

(5) Podatke o Potvrdama o sukladnosti za proizvode čiji je naziv registriran na razini Europske unije kao ZOI, ZOZP ili ZTS Ministarstvo objavljuje u sklopu evidencije iz članka 24. ovoga Pravilnika.

(6) Podaci o Potvrdama o sukladnosti iz stavaka 4. i 5. ovoga članka su: naziv proizvoda, naziv i adresa subjekta u poslovanju s hranom koji je korisnik oznake, količina proizvoda za koju je potvrđena sukladnost, razdoblje valjanosti Potvrde o sukladnosti.

Evidencija korisnika neobveznog izraza kvalitete »planinski proizvod«

Članak 25.

(1) Ministarstvo vodi evidenciju korisnika neobveznog izraza kvalitete »planinski proizvod« na svojim mrežnim stranicama.

(2) Evidencija iz stavka 1. ovoga članka sadrži: naziv i adresu korisnika neobveznog izraza kvalitete »planinski proizvod«, naziv i opis proizvoda.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Prilozi

Članak 26.

Prilozi od I. do XIII. tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Prestanak važenja propisa

Članak 27.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (»Narodne novine«, br. 65/15 i 19/17).

Stupanje na snagu

Članak 28.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 080-01/19-01/05
Urbroj: 525-09/0502-19-7
Zagreb, 3. travnja 2019.

Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske
i ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.

PRILOG I.

ZAHTJEV ZA ZAŠTITU NAZIVA POLJOPRIVREDNOG ILI PREHRAMBENOG PROIZVODA KAO ZOI ILI ZOZP

1.     NAZIV POLJOPRIVREDNOG ILI PREHRAMBENOG PROIZVODA za koji se traži zaštita naziva oznake (upisati na crtu):

(ovdje zalijepiti 35,00 kn državnih biljega ili sukladno propisu o upravnim pristojbama)


__________________________________________________

2. OZNAKA ZA KOJU SE PODNOSI ZAHTJEV (upisati X):

☐ zaštićena oznaka izvornosti (ZOI)

☐ zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla (ZOZP)

3. PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA:

Naziv skupine:
Pravni status skupine:
Broj članova skupine:
Adresa skupine:
Kontakt podaci:

Kontakt telefon:

Kontakt e-mail:

Odgovorna osoba skupine koja podnosi zahtjev

Ime i prezime:

Adresa:

Kontakt telefon:

Kontakt e-mail:

Opunomoćena osobe koja zastupa skupinu koja podnosi zahtjev

Ime i prezime:

Adresa:

Kontakt telefon:

Kontakt e-mail:4. PRILOZI UZ ZAHTJEV (označiti priloženo upisati X):

Izjava mjerodavnog tijela skupine o usvojenoj odluci o zaštiti naziva poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda kao ZOI ili ZOZP, u tiskanom obliku;

☐ Punomoć (dostaviti samo ako skupinu zastupa ovlašteni zastupnik ili opunomoćenik, ovjerenu od javnog bilježnika), u tiskanom obliku;

☐ Specifikacija proizvoda sukladno članku 7. Uredbe (EU) br. 1151/2012, u tiskanom i elektroničkom obliku

☐ Jedinstveni dokument na Obrascu iz Priloga I. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 668/2014 usklađen sa Specifikacijom proizvoda, u elektroničkom obliku

Izjava o poznavanju opsega zaštite i Specifikacije proizvoda iz Priloga IV. ovoga Pravilnika, u tiskanom obliku.

Dokaz o korištenju naziva na tržištu za proizvod za koji se podnosi zahtjev za zaštitu, u tiskanom obliku ili elektroničkom obliku

Mjesto i datum:Potpis odgovorne osobe:


PRILOG II.

ZAHTJEV ZA ZAŠTITU NAZIVA POLJOPRIVREDNOG ILI PREHRAMBENOG PROIZVODA
KAO ZTS

1.     NAZIV POLJOPRIVREDNOG ILI PREHRAMBENOG PROIZVODA za koji se traži zaštita naziva oznake (upisati na crtu):

(ovdje zalijepiti 35,00 kn državnih biljega ili sukladno propisu o upravnim pristojbama)


__________________________________________________

2. PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA:

Naziv skupine:
Pravni status skupine:
Broj članova skupine:
Adresa skupine:
Kontakt podaci:

Kontakt telefon:

Kontakt e-mail:

Odgovorna osoba skupine koja podnosi zahtjev

Ime i prezime:

Adresa:

Kontakt telefon:

Kontakt e-mail:

Opunomoćena osobe koja zastupa skupinu koja podnosi zahtjev

Ime i prezime:

Adresa:

Kontakt telefon:

Kontakt e-mail:


3. PRILOZI UZ ZAHTJEV (označiti priloženo upisati X):

☐ Izjava mjerodavnog tijela skupine o usvojenoj odluci o zaštiti naziva poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda kao ZOI ili ZOZP, u tiskanom obliku;

☐ Punomoć (dostaviti samo ako skupinu zastupa ovlašteni zastupnik ili opunomoćenik, ovjerenu od javnog bilježnika), u tiskanom obliku;

☐ Specifikacija proizvoda sukladno članku 7. Uredbe (EU) br. 1151/2012, u tiskanom i elektroničkom obliku

Izjava o poznavanju opsega zaštite i Specifikacije proizvoda iz Priloga IV. ovoga Pravilnika, u tiskanom obliku

Dokaz o korištenju naziva na tržištu za proizvod za koji se podnosi zahtjev za zaštitu, u tiskanom obliku ili elektroničkom obliku

Mjesto i datum:Potpis odgovorne osobe:


PRILOG III.

PODACI O ČLANOVIMA SKUPINE

Naziv skupine:
R. br.Naziv/ime pravne ili fizičke osobe koja je član skupineAdresaBroj rješenja o registraciji subjekta/ objekta (za prerađene proizvode obavezno KLASA i UR BROJ rješenja o registraciji subjekta / objekta u poslovanju s hranom)*Kontakt telefonKontakt e-mailDjelatnost člana skupine (proizvođač, prerađivač i dr.)
       
       
       
       
       


* sukladno posebnom propisu o registraciji i odobravanju objekata i subjekata u poslovanju s hranom

Mjesto i datum:Potpis odgovorne osobe:


PRILOG IV.

IZJAVA O POZNAVANJU OPSEGA ZAŠTITE I SPECIFIKACIJE PROIZVODA

Članovi skupine ____________________________________________________________, koja podnosi Zahtjev za zaštitu naziva poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda _________________________________________________________________

(napisati naziv proizvoda čiji se naziv želi zaštiti)

upoznati su sa izrađenom Specifikacijom proizvoda te su suglasni sa svim njezinim dijelovima.

Također, članovi skupine su upoznati sa sljedećim odredbama:

☐ zaštićeni nazivi proizvoda zaštićeni su od bilo kakvog izravnog ili neizravnog komercijalnog korištenja registriranog naziva za proizvode koji nisu obuhvaćeni zaštitom, od iskorištavanja ugleda zaštićenog naziva, bilo kakve zlouporabe, oponašanja ili podsjećanja, čak i ako je označeno pravo podrijetlo proizvoda, bilo kakve druge lažne oznake ili druge prakse koja može dovesti potrošača u zabludu

☐ pravna ili fizička osoba koja proizvodi proizvod čiji je naziv zaštićen kao ZOI, ZOZP i ZTS mora proizvod proizvoditi u skladu sa Specifikacijom proizvoda, a proizvod označen zaštićenim nazivom koji se stavlja na tržište mora udovoljavati zahtjevima Specifikacije

☐ na temelju Specifikacije proizvoda ovlašteno kontrolno tijelo izraditi će Plan kontrole temeljem kojeg će biti kontroliran svaki subjekt koji proizvodi i na tržište stavlja proizvod koji je označen zaštićenim nazivom

☐ svaki proizvođač koji proizvodi proizvod koji će na tržište biti stavljen označen zaštićenim nazivom, kao i svaki sudionik u lancu proizvodnje, prerade i stavljanja na tržište naveden u Specifikaciji proizvoda dužan je podnijeti zahtjev za potvrđivanje sukladnosti sa Specifikacijom ovlaštenom kontrolnom tijelu

☐ za vrijeme trajanja prijelazne nacionalne zaštite pravna i fizička osoba na tržište može staviti proizvod označen sa zaštićenim nazivom samo ako je za taj proizvod izdana Potvrda o sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom

☐ nazivi proizvoda zaštićeni prijelaznom nacionalnom zaštitom kao ZOI, ZOZP i ZTS imaju jednaku zaštitu kao i registrirani nazivi na razini EU, ali samo na području Republike Hrvatske

☐ proizvođači koji ne posjeduju Potvrdu o sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom (certifikat) ne mogu koristiti zaštićene nazive proi­zvoda.

Mjesto i datum:Potpis odgovorne osobe:


PRILOG V.

OBRAZAC ZA REGISTRACIJU NAZIVA ZOI, ZOZP ILI ZTS NA RAZINI EUROPSKE UNIJE

Naziv i adresa skupine koja podnosi zahtjev za registraciju naziva Europskoj komisiji:
Naziv proizvoda za koji se traži registracija oznake:
Oznaka (ZOI, ZOZP ili ZTS):
Odabrano ovlašteno kontrolno tijelo:

Priloženi dokumenti (upisati X):

(za ZOI i ZOZP)

☐ Jedinstveni dokument na Obrascu iz Priloga I. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 668/2014 usklađen sa Specifikacijom proizvoda

Priloženi dokumenti (staviti X):

(za ZTS)

☐ Specifikacija proizvoda na Obrascu iz Priloga II. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 668/2014 za ZTS, službena verzija objavljena na mrežnoj stranici Ministarstva


Mjesto i datum:Potpis odgovorne osobe:


PRILOG VI.

IZJAVA O POVLAČENJU ZAHTJEVA ZA REGISTRACIJU NAZIVA ZOI, ZOZP ILI ZTS NA RAZINI EUROPSKE UNIJE

Sukladno članku 90. stavku 4. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18), podnošenjem ovog obrasca Ministarstvu poljoprivrede, skupina (upisati puni naziv i adresu)

__________________________________________________

izjavljuje kako povlači zahtjev za registraciju naziva poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda (upisati zaštićeni naziv):

ZOI _______________________________________________

ZOZP______________________________________________

ZTS ______________________________________________

koji je u postupku registracije naziva ZOI, ZOZP ili ZTS na razini Europske unije.

Skupina je suglasna da Ministarstvo ovu izjavu proslijedi Europskoj komisiji.

Priloženi dokument (označiti priloženo upisati X):

☐ Odluka mjerodavnog tijela skupine o usvojenoj odluci o povlačenju zahtjeva za registraciju naziva ZOI, ZOZP ili ZTS na razini Europske umije, u elektronskom obliku.

Mjesto i datum:Potpis odgovorne osobe:


PRILOG VII.A

IZJAVA O PRIGOVORU
na podneseni zahtjev za zaštitu naziva poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda kao ZOI, ZOZP ili ZTS, sukladno članku 87. Zakona o poljoprivredi
(»Narodne novine«, br. 118/18)

1. NAZIV POLJOPRIVREDNOG ILI PREHRAMBENOG PROIZVODA za koji se ulaže prigovor na podneseni zahtjev za zaštitu (upisati na crtu):

__________________________________________________

Broj »Narodnih novina« u kojima je objavljena Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda kao ZOI, ZOZP ili ZTS: _______________________

2. PODACI O PODNOSITELJU PRIGOVORA:

Naziv pravne osobe ili ime i prezime fizičke osobe:
Adresa:
Kontakt podaci:

Kontakt telefon:

Kontakt e-mail:


3. RAZLOZI ZA ULAGANJE PRIGOVORA

Za ZOI ili ZOZP (upisati X u odgovarajuću rubriku):

☐ Nepoštovanje uvjeta utvrđenih člankom 5. i člankom 7. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1151/2012

☐ Registriranje naziva bilo bi u suprotnosti s člankom 6. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1151/2012 (biljna sorta ili životinjska pasmina)

☐ Registriranje naziva bilo bi u suprotnosti s člankom 6. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1151/2012 (naziv je potpuni ili djelomični homonim)

☐ Registriranje naziva bilo bi u suprotnosti s člankom 6. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 1151/2012 (postojeći žig)

☐ Zaštita predloženog naziva ugrozila bi opstojnost posve ili djelomično identičnog naziva ili žiga, ili opstojnost proizvoda koji je već bio zakonito na tržištu najmanje tijekom pet godina prije datuma objave o Obavijesti o podnesenom zahtjevu

☐ Naziv predložen za zaštitu je generički naziv (potrebno navesti podatke kako je propisano u članku 10. stavku 1. točki (d) Uredbe (EU) br. 1151/2012)

Za ZTS (upisati X u odgovarajuću rubriku):

☐ Nepoštovanje uvjeta utvrđenih člankom 18. Uredbe (EU) br. 1151/2012

☐ Registriranje naziva ne bi bilo u skladu s uvjetima iz Uredbe (EU) br. 1151/2012 (članak 21. stavak 1. točka (a) Uredbe (EU) br. 1151/2012)

☐ Naziv predložen za zaštitu je zakonit, poznat i gospodarski značajan za slične poljoprivredne ili prehrambene proizvode (članak 21. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) br. 1151/2012)

Obrazloženje prigovora (upisati max. 1000 znakova):


Pravni interes i opravdanost prigovora (upisati max. 1000 znakova):


Mjesto i datum:Potpis odgovorne osobe:


PRILOG VII.B

IZJAVA O PRIGOVORU

na izmijenjenu Specifikaciju proizvoda u tijeku postupka registracije oznake na razini Europske unije, sukladno članku 90. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 118/18)

(ovdje zalijepiti 35,00 kn državnih biljega ili sukladno propisu o upravnim pristojbama)


1. NAZIV POLJOPRIVREDNOG ILI PREHRAMBENOG PROIZ­VODA za koji se podnosi prigovor (upisati na crtu):

__________________________________________________

Broj »Narodnih novina« u kojima je objavljena Obavijest o izmjeni Specifikacije proizvoda:

_______________________

2. PODACI O PODNOSITELJU PRIGOVORA:

Naziv pravne osobe ili ime i prezime fizičke osobe:
Adresa:
Kontakt podaci:

Kontakt telefon:

Kontakt e-mail:


3. RAZLOZI ZA ULAGANJE PRIGOVORA

Obrazloženje prigovora (upisati max. 1000 znakova):


Pravni interes i opravdanost prigovora (upisati max. 1000 znakova):


Mjesto i datum:Potpis odgovorne osobe:


PRILOG VII.C

IZJAVA O PRIGOVORU

na izmijenjenu Specifikaciju proizvoda registriranog naziva ZOI, ZOZP ili ZTS, sukladno članku 91. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 118/18)

1. NAZIV POLJOPRIVREDNOG ILI PREHRAMBENOG PROIZ­VODA za koji se podnosi prigovor (upisati na crtu):

__________________________________________________

Broj »Narodnih novina« u kojima je objavljena Obavijest o izmjeni Specifikacije proizvoda:

_______________________

2. PODACI O PODNOSITELJU PRIGOVORA:

Naziv pravne osobe ili ime i prezime fizičke osobe:
Adresa:
Kontakt podaci:

Kontakt telefon:

Kontakt e-mail:


3. RAZLOZI ZA ULAGANJE PRIGOVORA

Pravni interes i opravdanost prigovora (upisati max. 1000 znakova):


Pravni interes i opravdanost prigovora (upisati max. 1000 znakova):


Mjesto i datum:Potpis odgovorne osobe:


PRILOG VIII.

OBAVIJEST O ISHODU POSTUPKA POSTIZANJA SPORAZUMA

1.     NAZIV POLJOPRIVREDNOG ILI PREHRAMBENOG PROIZ­VODA za koji je proveden postupak sporazumijevanja nakon uloženog prigovora (upisati na crtu):

__________________________________________________

Prigovor je bio uložen (upisati X):

☐ na podneseni zahtjev za zaštitu naziva poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda kao ZOI, ZOZP ili ZTS, sukladno članku 87. Zakona.

☐ na izmijenjenu Specifikaciju proizvoda u tijeku postupka registracije oznake na razini Europske unije, sukladno članku 90. Zakona.

☐ na izmijenjenu Specifikaciju proizvoda registriranog naziva ZOI, ZOZP ili ZTS, sukladno članku 91. Zakona.

2. REZULTATI POSTUPKA POSTIZANJA SPORAZUMA

a) Dogovor je postignut s podnositeljem prigovora:

Podnositelj prigovora

Naziv:

Adresa:

Podnositelj prigovora

Naziv:

Adresa:

Podnositelj prigovora

Naziv:

Adresa:


Obrazloženje postignutog dogovora sa opisom faktora koji su omogućili dogovor (upisati max. 1000 znakova):


b) Dogovor nije postignut s podnositeljem prigovora:

Podnositelj prigovora

Naziv:

Adresa:

Podnositelj prigovora

Naziv:

Adresa:

Podnositelj prigovora

Naziv:

Adresa:


Obrazloženje zašto dogovor nije postignut sa opisom faktora koji su onemogućili dogovor (upisati max. 1000 znakova):


3. SPECIFIKACIJA PROIZVODA I JEDINSTVENI DOKUMENT

Tijekom postupka sporazumijevanja Specifikacija proizvoda:

☐ je izmijenjena

☐ nije izmijenjena.

Opis izmjena u Specifikaciji (ako je izmijenjena, max 500 znakova):


U prilogu:

☐ izmijenjena Specifikacija proizvoda (ako je izmijenjena)

Tijekom postupka sporazumijevanja Jedinstveni dokument:

☐ je izmijenjen

☐ nije izmijenjen.

U prilogu:

☐ izmijenjen Jedinstveni dokument (ako je izmijenjen)

Datum i mjesto:Potpis odgovorne osobe podnositelja zahtjeva:Potpis podnositelja prigovora:


PRILOG IX.

ZAHTJEV ZA OVLAŠĆIVANJE
KONTROLNOG TIJELA

za potvrđivanje sukladnosti proizvoda sa
Specifikacijom za ZOI, ZOZP ili ZTS

1. PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA:

(ovdje zalijepiti 35,00 kn državnih biljega ili sukladno propisu o upravnim pristojbama)


Naziv podnositelja zahtjeva
Adresa podnositelja zahtjeva
Kontakt podaci

Telefon:

E-mail:

Ime i prezime odgovorne osobe
Naziv oznake za koju je kontrolno tijelo akreditirano od strane Hrvatske akreditacijske agencije

☐ oznaka izvornosti

☐ oznaka zemljopisnog podrijetla

☐ zajamčeno tradicionalni specijalitet2. PRILOZI UZ ZAHTJEV (označiti priloženi dokument upisom X):

☐ Potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi, ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, u izvorniku

☐ Popis djelatnika za postupak potvrđivanja sukladnosti po kategorijama proizvoda uz prilog sljedeće dokumentacije: životopis, dokaz o osposobljenosti (npr. diploma, uvjerenje, svjedodžba, potvrda o edukacijama)

☐ Popis vanjskih suradnika za postupak potvrđivanja sukladnosti po kategorijama proizvoda uz prilog sljedeće dokumentacije: životopis, dokaz o osposobljenosti (npr. diploma, uvjerenje, svjedodžba, potvrda o edukacijama), i Izjavu o poslovnoj suradnji temeljem sklopljenih Ugovora

Mjesto i datum:Potpis odgovorne osobe:


PRILOG X.

KVARTALNO IZVJEŠĆE O PROVEDENIM SLUŽBENIM KONTROLAMA
za razdoblje od _____ do _____ ______ godine

1. OPĆI PODACI O OVLAŠTENOM KONTROLNOM TIJELU

Naziv ovlaštenog kontrolnog tijela
Adresa
Odgovorna osoba


2. PODACI O OCJENITELJIMA U STALNOM RADNOM ODNOSU

Redni br.Ime i prezimeNazivi proizvoda koje kontrolira
   
   
   
   


3. PODACI O OCJENITELJIMA U UGOVORNOM ODNOSU

Redni br.Ime i prezimeNazivi proizvoda koje kontrolira
   
   
   
   


4. PODACI O UKUPNO PROVEDENIM KONTROLAMA

4.1. Popis svih proizvoda za koje ovlašteno kontrolno tijelo provodi postupak potvrđivanja sukladnosti sa Specifikacijom

Redni br.Naziv zaštićenog proizvodaOznaka (ZOI/ ZOZP/ ZTS)
   
   
   
   
   
   


4.2. Ukupno provedene kontrole u izvještajnom razdoblju za pojedini proizvod

Naziv proizvodaBroj kontroliranih subjekataUkupan broj provedenih kontrola*Broj izdanih Potvrda o sukladnostiBroj izdanih Priloga Potvrdi o sukladnostiBroj utvrđenih velikih nesukladnosti
TDL
        
        
        


* T – terenska kontrola, D – dokumentacijska kontrola, L – laboratorijska kontrola

5. PODACI O PROVEDENIM KONTROLAMA PO PROIZVOĐAČU/SUBJEKTU U LANCU PROIZVODNJE

Izvješće o certifikaciji po proizvođaču / subjektu u lancu proizvodnje

KONTROLIRANI SUBJEKT:
Datum kontroleNajavljeno (NA)/Nenajavljeno (NE)Vrsta kontrole: terenska (T)/dokumentacijska (D)/laboratorijska (L)Broj uzorkovanjaBroj velikih nesukladnostiBroj (šifra) izdane Potvrde o sukladnosti/Priloga PotvrdiBroj (šifra) Uvjerenja o sukladnosti faze
       
       
       


U prilogu:

☐ Zapisnici o provedenim kontrolama (priložiti)

☐ Analitička izvješća (priložiti)

Dodatne napomene:


Datum i mjesto:Potpis odgovorne osobe


PRILOG XI.

IZGLED ZNAKA ZA OZNAČAVANJE PROIZVODA S PRIJELAZNOM NACIONALNOM ZAŠTITOM

Nacionalni znak za zaštićenu oznaku izvornosti

Oblik znaka

Nacionalni znak za zaštićenu oznaku izvornosti pravokutnog je oblika. Sastavljen je od jednog glavnog kvadratičnog elementa i tekstualnih dodataka te zajedno čine uspravni pravokutnik.

Boja znaka

Nacionalni znak za zaštićenu oznaku izvornosti crvene je boje, primarno definirane kao PMS® 186 (Pantone Color Matching System®) te sekundarno kao 15C 100M 100Y 0K.

Tekstualni dio znaka

Glavni kvadratični element znaka sadrži u negativu verzalni tekst »OZNAKA IZVORNOSTI«, oblikovan tipografskim pismom Clearview Text Condensed®. Iznad kvadratičnog elementa nalazi se verzalni tekst »REPUBLIKA HRVATSKA«, oblikovan tipografskim pismom Clearview Text Condensed® u navedenoj crvenoj boji. Ispod kvadratičnog elementa nalazi se kurentni tekst »Prijelazna nacionalna zaštita temeljem Uredbe (EU) br. 1151/2012«, oblikovan tipografskim pismom Clearview Text Compressed® u navedenoj crvenoj boji.

Veličina znaka

Preporučena veličina reprodukcije znaka je od 15 do 20 mm širine. Najmanja dopuštena veličina reprodukcije znaka je 12 mm širine, a najveća dopuštena veličina reprodukcije znaka je 24 mm širine.

Izgled znaka

Nacionalni znak za zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla

Oblik znaka

Nacionalni znak za zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla pravokutnog je oblika. Sastavljen je od jednog glavnog kvadratičnog elementa i tekstualnih dodataka te zajedno čine uspravni pravokutnik.

Boja znaka

Nacionalni znak za zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla zelene je boje, primarno definirane kao PMS® 575 (Pantone Color Matching System®) te sekundarno kao 60C 9M 95Y 0K.

Tekstualni dio znaka

Glavni kvadratični element znaka sadrži u negativu verzalni tekst »OZNAKA ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA«, oblikovan tipografskim pismom Clearview Text Condensed®. Iznad kvadratičnog elementa nalazi se verzalni tekst »REPUBLIKA HRVATSKA«, oblikovan tipografskim pismom Clearview Text Condensed® u navedenoj zelenoj boji. Ispod kvadratičnog elementa nalazi se kurentni tekst »Prijelazna nacionalna zaštita temeljem Uredbe (EU) br. 1151/2012«, oblikovan tipografskim pismom Clearview Text Compressed® u navedenoj zelenoj boji.

Veličina znaka

Preporučena veličina reprodukcije znaka je od 15 do 20 mm širine. Najmanja dopuštena veličina reprodukcije znaka je 12 mm širine, a najveća dopuštena veličina reprodukcije znaka je 24 mm širine.

Izgled znaka

Nacionalni znak za zajamčeno tradicionalni specijalitet

Oblik znaka

Nacionalni znak za zajamčeno tradicionalni specijalitet pravokutnog je oblika. Sastavljen je od jednog glavnog kvadratičnog elementa i tekstualnih dodataka te zajedno čine uspravni pravokutnik.

Boja znaka

Nacionalni znak za zajamčeno tradicionalni specijalitet smeđe je boje, primarno definirane kao PMS® 464 (Pantone Color Matching System®) te sekundarno kao 37C 60M 96Y 27K.

Tekstualni dio znaka

Glavni kvadratični element znaka sadrži u negativu verzalni tekst »ZAJAMČENO TRADICIONALNI SPECIJALITET«, oblikovan tipografskim pismom Clearview Text Condensed®. Iznad kvadratičnog elementa nalazi se verzalni tekst »REPUBLIKA HRVATSKA«, oblikovan tipografskim pismom Clearview Text Condensed® u navedenoj smeđoj boji. Ispod kvadratičnog elementa nalazi se kurentni tekst »Prijelazna nacionalna zaštita temeljem Uredbe (EU) br. 1151/2012«, oblikovan tipografskim pismom Clearview Text Compressed® u navedenoj smeđoj boji.

Veličina znaka

Preporučena veličina reprodukcije znaka je od 15 do 20 mm širine. Najmanja dopuštena veličina reprodukcije znaka je 12 mm širine, a najveća dopuštena veličina reprodukcije znaka je 24 mm širine.

Izgled znaka

PRILOG XII.

IZGLED ZNAKA ZA OZNAČAVANJE PROIZVODA S REGISTRIRANIM NAZIVOM ZOI, ZOZP ILI ZTS NA RAZINI EUROPSKE UNIJE

Nacionalni znak za zaštićenu oznaku izvornosti

Oblik znaka

Nacionalni znak za zaštićenu oznaku izvornosti pravokutnog je oblika. Sastavljen je od jednog glavnog kvadratičnog elementa i tekstualnog dodatka te zajedno čine uspravni pravokutnik.

Boja znaka

Nacionalni znak za zaštićenu oznaku izvornosti crvene je boje, primarno definirane kao PMS® 186 (Pantone Color Matching System®) te sekundarno kao 15C 100M 100Y 0K.

Tekstualni dio znaka

Glavni kvadratični element znaka sadrži u negativu verzalni tekst »OZNAKA IZVORNOSTI«, oblikovan tipografskim pismom Clearview Text Condensed®. Iznad kvadratičnog elementa nalazi se verzalni tekst »REPUBLIKA HRVATSKA«, oblikovan tipografskim pismom Clearview Text Condensed® u navedenoj crvenoj boji.

Veličina znaka

Preporučena veličina reprodukcije znaka je od 15 do 20 mm širine. Najmanja dopuštena veličina reprodukcije znaka je 12 mm širine, a najveća dopuštena veličina reprodukcije znaka je 24 mm širine.

Izgled znaka

Nacionalni znak za zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla

Oblik znaka

Nacionalni znak za zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla pravokutnog je oblika. Sastavljen je od jednog glavnog kvadratičnog elementa i tekstualnog dodatka te zajedno čine uspravni pravokutnik.

Boja znaka

Nacionalni znak za zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla zelene je boje, primarno definirane kao PMS® 575 (Pantone Color Matching System®) te sekundarno kao 60C 9M 95Y 0K.

Tekstualni dio znaka

Glavni kvadratični element znaka sadrži u negativu verzalni tekst »OZNAKA ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA«, oblikovan tipografskim pismom Clearview Text Condensed®. Iznad kvadratičnog elementa nalazi se verzalni tekst »REPUBLIKA HRVATSKA«, oblikovan tipografskim pismom Clearview Text Condensed® u navedenoj zelenoj boji.

Veličina znaka

Preporučena veličina reprodukcije znaka je od 15 do 20 mm širine. Najmanja dopuštena veličina reprodukcije znaka je 12 mm širine, a najveća dopuštena veličina reprodukcije znaka je 24 mm širine.

Izgled znaka

Nacionalni znak za zajamčeno tradicionalni specijalitet

Oblik znaka

Nacionalni znak za zajamčeno tradicionalni specijalitet pravokutnog je oblika. Sastavljen je od jednog glavnog kvadratičnog elementa i tekstualnog dodatka te zajedno čine uspravni pravokutnik.

Boja znaka

Nacionalni znak za zajamčeno tradicionalni specijalitet smeđe je boje, primarno definirane kao PMS® 464 (Pantone Color Matching System®) te sekundarno kao 37C 60M 96Y 27K.

Tekstualni dio znaka

Glavni kvadratični element znaka sadrži u negativu verzalni tekst »ZAJAMČENO TRADICIONALNI SPECIJALITET«, oblikovan tipografskim pismom Clearview Text Condensed®. Iznad kvadratičnog elementa nalazi se verzalni tekst »REPUBLIKA HRVATSKA«, oblikovan tipografskim pismom Clearview Text Condensed® u navedenoj smeđoj boji.

Veličina znaka

Preporučena veličina reprodukcije znaka je od 15 do 20 mm širine. Najmanja dopuštena veličina reprodukcije znaka je 12 mm širine, a najveća dopuštena veličina reprodukcije znaka je 24 mm širine.

Izgled znaka

PRILOG XIII.

ZAHTJEV ZA KORIŠTENJE NEOBVEZNOG IZRAZA KVALITETE »PLANINSKI PROIZVOD«(ovdje zalijepiti 35,00 kn državnih biljega ili sukladno propisu o upravnim pristojbama)
1.     NAZIV POLJOPRIVREDNOG ILI PREHRAMBENOG PROIZVODA uz koji se traži upotreba neobveznog izraza kvalitete »planinski proizvod« (upisati na crtu):


__________________________________________________

2. PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA:

Naziv pravne osobe ili ime i prezime fizičke osobe:
Adresa:
Kontakt podaci:

Kontakt telefon:

Kontakt e-mail:


3. PRILOZI UZ ZAHTJEV (označiti priloženo upisati X):

☐ Proizvođačka specifikacija proizvoda kojom se dokazuje usklađenost sa zahtjevima iz članka 31. Uredbe (EU) br. 1151/2012 te Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 665/2014 оd 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uvjeta uporabe neobvezne oznake kvalitete »planinski proizvod« (SL L 179, 19. 6. 2014.)., u tiskanom i elektroničkom obliku

Za proizvode biljnog podrijetla:

☐ Broj rješenja o registraciji djelatnosti (za prerađene proizvode obavezno KLASA i UR BROJ rješenja o registraciji subjekta / objekta u poslovanju s hranom) ______________________________

☐ Adresa proizvođača sirovina: ___________________________

☐ Broj katastarske čestice lokacije proizvodnje sirovina: __________

☐ Lokacija proizvodnog pogona: __________________________

Za proizvode životinjskog podrijetla:

☐ Broj rješenja o registraciji djelatnosti (za prerađene proizvode obavezno KLASA i UR BROJ rješenja o registraciji subjekta / objekta u poslovanju s hranom) ________________________________

☐ Adresa proizvođača sirovina: ___________________________

☐ Broj katastarske čestice lokacije proizvodnje hrane za životinje: __________________________________________________

☐ Lokacija uzgoja životinja: _____________________________

☐ Lokacija proizvodnog pogona: __________________________

Mjesto i datum:Potpis odgovorne osobe: